9 roen wa in het harL, RDTERDDN Texel herdacht gebeurtenissen in Hongarije Onverwachte Moederdag' iENSDAG 14 NOVEMBER 1956 rEXELSE 71e JAARGANG No. 7096 COURANT jave N.V. v.h. Lcrugeveld de Rooij khandel Drukkerij Bibliotheek Burg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt woensdags en raterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl- Bank. Postgiro 652. - Abonn- pr. 2,25 p- kwart. 20 ct incasso. Adv- 8 ct p. mm. loor de gezamenlijke besturen van Texelse democratische politieke par- b werd vrijdagavond in „De Oranje- ai" een protestvergadering georgani- :d naar aanleiding van de gebeurte- ;en in het zo zwaar beproefde Honga- waar, nu wij dit schrijven, de strijd steeds voortduurt. )e zaal was nagenoeg geheel gevuld burgemeester De Koning de bij komst opende. „Texel is slechts een tige factor in het wereldgebeuren, staan machteloos tegen het geweld, ir als het geweten opstaat tegen on- iit dan is zelfs een kleine gemeente de onze belangrijk. En wij zijn hier en als een klein stukje van het grote :eldgeweten. Wij voelen de ellende, irin de Hongaren verkeren en daar- is het begrijpelijk, dat alle groepe ren aan deze bijeenkomst hebben en meedoen. In de vrijheidszin ligt grote macht besloten en daardoor zou in de toekomst onrecht kunnen [den voorkomen, burgemeester gaf hierna als eerste 'jJeker het woord aan de heer S. de f aid, die namens de P. v.d. A. zou eken. )e heer De Waard releveerde de jong- gebeurtenissen in Hongarije, dat slachtoffer werd van verraad en ordlust „Tegen dit stelsel willen wij r getuigen, getuigen van onze veront- ardiging en afschuw jegens het com- nistische geweld. Vijf jaren hebben de laars van de bezetter gevoeld. Wij ruineren ons de verwoesting van Rot- ■dam, van de moordpartij in Putten, het neerschieten van onschuldige rgers, ook op ons eiland, fijf jaren, die lang duurden, tien jaren het dubbele en zo lang al oefenen machthebbers van het Kremlin hun rrschappij uit over het arme Hon- rse volk. Diep respect koesteren wij voor hun led en met diep leedwezen herdenken de gevallenen. )p deze dag is het 12 jaar geleden, dat :<el werd opgeschrikt door razzia's: nnen werden als politiek-verdachten ;evoerd. Zouden zij terugkeren? Ze teruggekeerd, maar zullen de weg voerde Hongaren hun dierbaren en n land ooit terugzien? lederland werd bevrijd en bleef be- jd. Nederland kon herbouwen en ms een in vele opzichten welvarend id genoemd worden. Als wij een ver- ïjking trekken met Hongarije mogen constateren, dat wij een groot voor- ht genieten, een onverdiende genade, it in Hongarije gebeurt moeten wij als een teken aan de wand: de reld werd gewekt, wakker geschud, eker besloot met een oproep tot de igeren er voor te zorgen, dat zij gees- 'jk toegerust is om de fakkels van e vrijheidswil brandend te houden. )e tweede spreker was Pater Van eugel, die namens de KVP het woord irde. Het doel van deze avond is, van- onze eigen levensovertuiging een ach tig protest te laten horen. Aller- ist treedt naar voren de verontwaar- [ing om het onrecht dat op enkele iderden kilometers van onze lands- ens een volk wordt aangedaan. Er is weerzinwekkende aanslag geschied Dr een volk, dat zijn handtekening atste onder het handvest der Ver gde Naties, daarmede erkennend de thten van de mens en erkenning van vrijheid als een van de eerste en be- igrijkste rechten. k wil U niet brengen tot gevoelens afkeer of haat; wij moeten altijd ge- even worden door het richtsnoer dat s gegeven werd „Bidt voor wie U ha- i, bidt voor wie U vervolgen. Wij tnen te handelen als volgers van Hem, gezegd heeft „Vergeef het hun, want weten niet wat zij doen". Tevens treedt naar voren ons mede- ren en medegevoel met Hongarije en gevoelen ook woede om onze mach loosheid niets te kunnen doen ten «enste van hun bevrijding. Het is nog niet zo lang geleden, dat sderland in een eendere belangstelling «ft gestaan als nu Hongarije. Heel de treld is toen toegestroomd om te hel- en binnen enkele jaren kon Neder- nd de ramp te boven komen. Ook nu èn Hongarije worden gered als wij ge- ton in de kracht van de liefde, die «n grenzen kent. Hierna sprak Ds. Scholten, Oosterend, iraens de A.R. Bij alle ellende en inning is er toch nog een winstpunt: ij zijn geconfronteerd met de harde iten. Ik denk aan het woord van een frkvader: „Wanneer de staat de ge- *htigheid miskent wordt die staat een ^ordenaar en wie daar de dupe van ordt, wordt de martelaar. Spreker wees erop, dat wij, die nog in fyheid leven mogen, veel kunnen doen k wij tot het brengen van offers be- *id zijn. Momenteel is er immers gele- toheid om te helpen door middel van Rode Kruis, dat zeer veel geld nodig fcft. Zodra de grens geopend wordt, to de nood daar gelenigd worden. Ds. Scholten las een verklaring voor, die elkeen kan ondertekenen, waarin de Verenigde Naties worden verzocht alle pogingen in het werk te stellen om alle onderdrukte volkeren de vrijheid te hergeven. Wij mogen niet zwijgen, want dat zou gelijk staan met verraad. Wat nu in Hongarije is gebeurd en nog steeds gaande is kan morgen hier gebeu ren. Wij moeten ons geen illusies koes teren omtrent de doelstelling van het communisme. Door zelfvertrouwen en zelfbewustheid moet er een krachtige moraal worden opgebouwd tegen hen die onrecht bedrijven. Hitier kon bogen op overmacht, maar er zijn tekenen, dat de communistische kolos aan het wan kelen is. Laten wij daarbij niet vergeten, dat er Een is, die staat boven het ge woel der volkeren en dat is onze God, die wij mogen kennen als een recht vaardig en barmhartig God in Jezus Christus. Laten wij daarom tot Hem bidden voor het Hongaarse volk, bidden, dat de goddeloze machthebbers terug keren tot de weg der gerechtigheid. Ge rechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek voor de natie. Een volk dat de gerechtigheid verliet heeft nooit een lange bloei beleefd: het zal worden geoordeeld naar zijn wezen en werken door de rechtvaardige God. Vervolgens werd gesproken door de heer S. v.d. Vis, die namens de C.H.U. sprak. Wij, de kleinste partij van ons eiland, willen niet achter blijven bij het uitspreken van onze verontwaardiging over de aanval en het verraad tegen een naar vrijheitf snakkend volk Een klein land als het onze heeft getoond groot te kunnen zijn. Het is niet aan ons om iets met geweld te bereiken. Het evangelie spreek van de liefde van God tot onze naaste en alleen dat zal redding moeten brengen, maar hoe is onze reactie ge weest bij de niet denkbeeldige oorlogs dreiging? Vierden angst èn egoïsme geen hoogtij? Heerste ook op Texel niet een grote hamsterwoede? Is dat een teken van naastenlietaer Wie van een klein inkomen moet le ven, kunnen zich het hamsteren niet veroorloven en zij worden de dupe als straks diverse artikelen niet meer ver krijgbaar zijn. Laten wij ook in deze rechtvaardig handelen. Laten wij Hon garije daarenboven niet vergeten in ons gebed en laten wij werkelijk een naaste zijn, óók voor de eigen Nederlandse sa menleving. Als laatste spreker werd het woord gevoerd door de heer W. Mulder na mens de WD, die aanving met te con stateren, dat Hongarije nooit zal sterven, omdat dit land tot het brengen van het grootste offer bereid is. Militair kunnen wij niet helpen, want dat zou een derde wereldoorlog doen ontketenen, maar wij kunnen moreel en financiëel helpen. Misschien zal de toekomst bewijzen, dat het bloed van de gevallenen in Hon garije ons gered heeft van het ver schrikkelijke leed, dat daar nu geleden wordt. Laten wij niet vergeten, dat wat daar gebeurt ook hier had kunnen ge beuren. Daarom moeten wij ons onder ling tezamen sterker maken. Als de machthebbers van 't Kremlin zich hadden geplaatst gezien tegenover een eendrach tige, sterke westerse wereld, zou thans misschien niet in Hongarije zijn ge beurd wat daar gebeurd is. Wij hebben de laatste noodkreten uit Hongarije opgevangen, een S.O.S. Laten wij dan doen wat gedaan kan worden, in eensgezindheid voor het dappere Hongarije. Burgemeester De Koning besloot de avond. „De sprekers hebben ons over duidelijk de onschatbare waarde van onze vrijheid geschetst, het was een lering om die vrijheid naar waarde te schatten en wij zijn opgewekt te helpen zoveel als in ons vermogen ligt". Spreker nodigde tot slot de aanwezi gen uit tot het zingen van het 1ste en 6de vers van het Wilhelmus. Een tijdens de pauze gehouden collec te bracht het mooie bedrag op van 348,waarvoor namens het comité voor vluchtelingenhulo hartelijk dank gebracht werd. PUBLIKATIE VAN DE CULTURELE RAAD Woensdag 14 november Den Burg O. S. O.-avond. Den Burg, Texelse Sportraad organi seert een binnensportavond. Den Burg, „Texel", voorlichtingsavond (film en spreker) namens het Thomas- meelbureau. Donderdag 15 november Oosterend, Doopsgez. kerk, feestavond Doopsgez. zusterkring Oosterend t.g.v. het 35-jarig bestaan met alle •verbonden kringen. Zaterdag 17 november Den Burg, Oranjeboom, Toneeluitvoe ring t.g.v. het 50-jang bestaan van de Rederijkerskamer U.D.I. Oudeschild, „Eigen Gebouw", Uitvoering muziekvereniging „De Havenkanters,, Oosterend, „Wapen van Amsterdam", Adspirantenuitvoering Gymn. Ver. Oosterend. UW LAATSTE KANS!!! Het einde van het onderzoek naar tbc onder de bevolking van Texel nadert! Daarom raden wij een ieder die nog niet is onderzocht met klem aan kennis te nemen van dit bericht. Allen, die tot dusver nog niet zijn onderzocht, zowel in de buitendorpen als in Den Burg, kunnen op onderstaande tijden nog te Den Burg terecht. Daarbij wordt er op gewezen, dat mannen niet op vrouwenuren en vrou wen niet op mannenuren mogen komen. Den Burg, Consultatiebur. Witte Kruis Donderdag 15 november, 's morgens 9.45-11.00 uur vrouwen; 11.00-12.00 uur meisjes ulo; 's middags 13.30-16.30 uur meisjes o.l. school en r.-k. school; 's avonds 19.00-21.00 uur mannen. Vrijdag 16 november, 's morgens 9.00 - 10.00 vrouwen; 10.00-12.00 uur meisjes CVO-school, h.b.s. en huishoudschool; 's middags 13.30-14.45 uur jongens land bouwschool IV, CVO en h.b.s.; 15.00 - 17.00 uur vrouwen en Rusthuis. Maandag 19 november, 's middags 14.00- 14.15 uur jongens landbouwschool III, 14.15-17.00 uur vrouwen; 's avonds 19.00-21.00 uur mannen. Dinsdag 20 november, 's morgens 9.00 - 12.00 uur jongens o.l. school, r.-k. school, u.l.o. en landbouwschool II en I.; 's mid dags 13 00-15.00 uur vrouwen. De personen te Den Burg die voor deze periode zijn opgeroepen komen uiteraard op de tijd die op hun oproep kaart staat vermeld. Slechts bij uitzon dering kunnen ook zij op een andere tijd komen. Het Bestuur van „Het Witte Kruis" VOOR HONGARIJE Een onzer correspondenten schreef: „Verzoeke mijn honorarium niet aan mij uit te keren, maar het bedrag over te maken aan het comité Vluchtelingen hulp Texel. P.T.T.-NIEUWS Bij het fotograferen van het Texelse landschap kwamen wij nogal eens in conflict met een telefoonpaal. Zo'n ding valt uit de toon, hij hoort er niet bij. Wel, in de toekomst zal een telefoonpaal op Texel een bezienswaardigheid gaan j worden, want de P.T.T. ruimt ze stuk I voor stuk op. De laatste tijd is een groot aantal palen verdwenen en de aangeslo ten abonnees krijgen hun verbinding nu via een kabel, die netjes in de grond is 1 verstopt. Alle verbindingen van de stormwaarschuwingsdienst van de rijks waterstaat zijn ook ondergronds ge worden. Alle palen tussen het Horntje en De Cocksdorp zijn opgeruimd. Ook de langs de Waddenkust staande palen en verbindingen. Al met al werd bijna j dertig kilometer aan het oog onttrokken. Dit karwei heeft men in augustus jl. ter hand genomen en heeft thans nagenoeg zijn beslag gekregen. „Men kan thans I veel bedrijfsveiliger werken", aldus merkte men van de zijde der PTT te recht op. Wij behoeven maar te denken aan de vele breuken in de leidingen door ij zei en andere winterbezoekingen. Van deze veranderingen profiteren ook de particuliere abonnees: Spang, Nieuweschild, de Prins, Dijkmanshuizen, 1 Zuidhaffel, Westergeest, de Eendracht- polder, laatste deel van De Westen, Drie huizen en het Noorden. In totaal zijn ca. 400 palen opgeruimd. BRIDGEN Uitslag 4de competitiewedstrijd: A.: lVt. Echtpaar v.d. Heerik 57.14% l( 4) \Vz. v. Heerwaarden-de Vries 57.14% 9) 3. Echtpaar Beemsterboer 52.98% (16) 4. Raven-v. Dam 50.00% 8) 5%. Dam-Dros 48,21% (10) 5%. mevr. de Graaf-v. Wilsum 48.21% i(14) 7. Echtpaar Boersma 47.627) 8. Bakker-Brücher 38.69% (19) B.: 1. mevr. Keijser-Bruin 66,67% 2) 2. mej. v. Heerwaarden-v. Lenten 53.70% (13) 3 Vfe. Roeper-v.d. Werf 53,245) 3Vt. Bakker (12)-Pelgrim 18) 53,24% 5. Mantje-Veenema 50,00% 3) 6. Echtpaar Jouwersma 48,61% 1) 7. mevr. Kooijman-Wessels 48.15% 6) 8. Bos-Gieze 45,83% <11) 9. mej. Hattuma-Kok 41,20% (15) 10. Backer-Broekman 39,35% (17) Volgende competitiedrive 21 nov. a.s. HERV. GEMEENTE WAAL EN KOOG In De Waal wordt deze woensdag 14 november in het Dorpshuis een gemeen teavond gehouden, in De Koog donder dag 15 november. Aanvang beide avon den 20 uur in het Jeugdhuis. De 6-jaarlij kse stemming (zie „Herv. Gemeentewerk") zal dan plaats vinden. Er zullen ook mededelingen gedaan wor den over de precaire situatie van deze Gemeente. Voor de mooiste keuze in mantels naar „Zeeman, kijk uit", was de titel van het aangekondigde toneelspel, dat door het Nieuwe Nederlandse Volkstoneel op uitnodiging van de Texelse Bestuur- dersbond in „De Oranjeboom" voor het voetlicht zou worden gebracht. Maar, doordat een der voornaamste medewer kenden wegens ziekte moest uitvallen, kon dit stuk niet worden opgevoerd. Inplaats daarvan werd 't blijspel „Moe derdag" gebracht. De avond werd geopend door de heer D. Dapper, voorzitter van de Texelse Bestuurdersbond, die een speciaal woord van welkom richtte tot de burgemeester en mevrouw De Koning en wethouder S. de Waard en echtgenote. „Moederdag" was een blijspel, dat door een Fransman was geschreven. Om duidelijker te zijn, het zou zich stellig niet hebben kunnen afspelen in een streek als b.v. de Veluwe en het droeg dan ook alle sporen van de lichtzinnig heid, waaraan met name de bewoners van de Franse hoofdstad lijden. Stern berg had de regie en vertolkte daaren boven de rol van grapholoog, die met z'n tijd was meegegaan en de telefoonge sprekken afluisterde. Ja, we zijn méér telefoon- dan schrijf minded geworden. Het stuk draaide om een knaap van 20 jaar, die zijn moeder reeds als baby had verloren. Vader zocht en vond een twee de moeder, maar dat huwelijk strandde. Vader gaf de moed niet op en probeerde nog enige moeders te vinden en slaagde weer, echter steeds zonder blijvend suc ces. Er kwam telkens echtscheiding van. Het kind was uiteraard de dupe. Een léuke vlotte jongen werd hij. Z'n (serie) moeders vergaten hem niet en toen ze lazen, dat hem een ernstig ongeluk was overkomen en vernamen, dat Papa er gens ver in het buitenland met zijn zo veelste geliefde wittebroodsweken ging vieren, zochten zij de patiënt op. Een voor één, maar door omstandigheden kwamen zij met elkaar in nauw contact. Er ontstond zelfs een soort onderlinge verzorgingsclub van ex-eqhtgenoten. "^enslotte kwam vader weer boven wa ter en hadden de ex-moeders maar te verdwijnen. Vader houdt een lang, ern stig gesprek met z'n zoon, waarbij enige grote misverstanden uit de weg worden geruimd: vader heeft altijd in de eerste plaats aan zijn zoon(tje) gedacht als hij een nieuwe moeder zocht, maar ze ble ken nooit de juiste vrouw op de juiste plaats te zijn. Dit uit vier bedrijven bestaande blij spel werd bijzonder goed gespeeld. Het stuk zelf kon ons persoonlijk niet bij zonder bekoren. Na een kwartier wisten wij wel, dat de jongen drie (of vier?) moeders had en dat ze allemaal bijzonder bezorgd over hem waren. Dit thema werd echter tot de laatste (schoolmelk-) druppel uitgemolken. Het duurde alle maal te lang. Telkens weer strandde dit verhaal door actieloosheid, misschien was het wel saai juist dóór de gevari eerdheid. De schrijver heeft een hele boel rare dingen bedacht en op een hoop gesmeten, maar daarmede nog niet het talent getoond tot het schrijven van 'n boeiend blijspel, vol dolle verrassingen in staat te zijn. Er was - laten wij het niet verbloemen - in feite nimmer een bijzondere verrassing te bespeuren. Jammer voor de spelers, want zij toonden hun talent van acht tot elf. Een enthousiaster applaus aan het slot voor dit ensemble zou dan ook zeker geen overdreven bijval geweest zijn. VIJFTIG JAAR U.D.I. Het huldigingscomité U.D.I. heeft al verscheidene giften ontvangen. Er kan natuurlijk nog meer bij. U kunt Uw bij drage storten op de Boerenleenbank t.b.v. Jubileumcomité U.D.I. Z AKENNIEUWS FA. C. WITTE DZN. OPENDE NIEUWE ZAAK rij maar an Zó trok opa Witte over de Texelse weqen, na het halsjuk- en handkartijdperk „Vader is vijftig jaar geleden op de Hollebol begonnen, in het pand, waar later de familie Dijksen een winkeltje had. Daarna hadden ze hun zaak in de Molenstraat op de plaats waar thans het woonhuis van de familie E. Vlessing staat. 43 j°ar geleden openden ze een winkel in de Warmoesstraat. Deze win kel wordt nu opgeheven", aldus vertelde ons de heer Joh. Witte zaterdagochtend ter gelegenheid van de opening van hun nieuwe zaak in de Weverstraat no. 36, tegenover de „Snackbar". We zaten - even na de opening - in „De Zwaan", waar een sigaartje werd gerookt en op de nieuwe zaak werd geklonken. Er werd uiteraard druk door de aanwezigen - familie, vrienden, aannemers en ande re relaties - geconverseerd en met na me door opa Witte, een 83-jarige krasse baas, de oprichter van de fa. C. Witte Dz. Opa Witte vertelde ons, hoe-ie is be gonnen, meer dan vijftig jaar geleden. Hij trok er op uit, nee, niet zoals zijn zoons, die een bestelauto tot hun be schikking hebben: hij hees zich in een halsjuk en ging wandelend de boer op. Wij kunnen ons zoiets moeilijk voorstel len: lopend van Den Burg naar alle uit hoeken van Texel. Over vaak zeer slech te wegen, want het begrip asfaltbeton was er nog niet bij. Waren de mensen vroeger zoveel taaier dan tegenwoordig? Later schafte opa Witte zich een hand kar aan en wij (piepjonge eilanders) we ten er nog van, dat hij met paard en wagen over het eiland trok. Prinsheer lijk zat hij op de kar, als rustte hij uit van al die lange voetreizen naar Den Hoorn en Eierland. Dat is (gelukkig) verleden tijd. Er is sindsdien veel veranderd, in de eerste plaats wel de winkel zelf (de ser vice aan het publiek blijft uiteraard on veranderd). De Weverstraat heeft er een prachtig, modern ingericht pand bij gekregen. De uitvoerders, de fa. gebr. Schoenmaker, timmerwerk, G. Witte, metselwerk, M. Bakker, elektra, B. Beumkes, schilder werk, Boeijen en Verstegen, loodgieters- werk, J. Haasdijk, Rotterdam, winkel betimmering, hebben uitstekend werk geleverd, want zij moesten van een oud, uit de tijd geraakt pand een zaak ma ken, die zou kunnen wedijveren met de mooiste van het eiland. Dat hun dit glansrijk gelukt is, zal elkeen met ons eens zijn, die de winkel met een bezoek heeft vereerd of een blik heeft geworpen vanuit de straat. Een grote, ruime win kel, badend in een zee van licht. Mooi op tijd gereed met het oog op het naderend sinterklaasfeest, maar de laatste dagen hadden ze dan ook letter lijk dag en nacht gezwoegd en Witte Jr. dacht dan ook, dat hij na het middag maal (zaterdag) wel een beetje rozig zou wezen. De plechtige opening werd bijgewoond door de heren geestelijken van de paro chie te Den Burg, door de heren M. Bak ker en R. J. Boom, resp. voorzitter en secretaris van de r.-k. Middenstands vereniging. De heer Bakker noemde de opening van deze zaak de bekroning op het le venswerk van de heer C. Witte Dzn. en een mijlpaal tevens voor de huidige zaakvoerders. Een aanwinst voor het Texelse bedrijfsleven. Het Texelse pu bliek is gauw geneigd om elders te ko pen, maar hier is nu een mogelijkheid te meer om z'n inkopen op het eigen (ei-)land te doen. Wij hebben getracht een indruk te krijgen van het vele, dat in deze zaak voorradig is. Het is zeer veel „En toch nog lang niet alles: onze zaak is thans vooral afgestemd op het komende feest, op gezette tijden komen wij met speciale etalages, want wét ziet U hier nu van onze uitgebreide sortering emaille- artikelen?" aldus de heer Witte Jr. In tussen zagen wij wél: speelgoed te kust en te keur en in alle mogelijke prijs klassen, PACO, vlekvrije cassettes, ser viezen, glaswerk van Gouda Plateel, Leerdam met het allernieuwste zg. Car navalsglas, een gondola vol eau de co- logneflesjes, flessen, parfumerieën enz. huishoudelijke artikelen, plastic artike len, siervazen, keukenuitzetten enz. enz. Tegen een Texelse achtergrond dus een warenhuis gelijk. Moge de fa. Witte ook in de toekomst véél succes op haar pad ontmoeten. tegen pijnen hoofdpijn, griep, kiespijn, rheumatische pijnen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1