9- rocn in het harL, RDTERDON Rederijkerskamer „U.DJ. lierde haar gouden jubileum J%t£con- Sp j /fh [SDAG 21 NOVEMBER 1956 fEXELSE 71e JAARGANG No. 7098 COURANT ive N.V. v.h. Longevold de Rooij handel Drukkerij Bibliotheek Burg - Texel - Postbue 11 - Tel- 11 Verschijnt woensdags en xaterdaqa. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl Bank. Postgiro 652. - Abonn- pr. 2,25 p- kwart. 4- 20 ct incasso. Adv- 8 ct p- mm 273 Rederijkerskamer „U.D.I." heeft vijftig-jarig bestaan op waardige e herdacht. In de feestelijk versierde nog weer opgeluisterd door ver- idene bloemstukken, hebben burge ster C. de Koning, de heer J. C. Rab ïens de donateurs) en de heer J. C. it (namens de VW „Texel") in war- bewoordingen de verdiensten van de laresse belicht. 1J.FTIG JAAR U.D.I. Begonnen in hebben ze al die jaren weten stand louden. Een bijzondere prestatie, t het in stand houden van een to- vereniging is heus niet zo gemakke- ei 0 k ben nog maar vrij kort op het id en kan derhalve niet gewagen van UDI-geschiedenis, die ikzelf zou len meegemaakt. UDI is een belang- n -joschakel in het culturele leven van eiland. De laatste jaren kennen wij een georganiseerd cultureel leven, datzelfde culturele leven bestond eel lang, langer ook dan een halve want UDI is in feite de weder- orfe geweest van een rederijkers ier van gelijke naam en strekking, r het toneelleven heeft men hier dus ijd" grote belangstelling aan de dag want zonder dat zou men geen inging in stand hebben kunnen hou- UDI speelde daarin steeds een be- ;rijke rol, UDI was een begrip". Tot :r burgemeester De Koning, die de rzitter van UDI, de heer A. de Wilt, ■olgens een geschenk onder couvert handigde: een bedrag van 200, de gemeente Texel geput uit een onder fonds. f; Ier. ierna beklom de heer J. C. Rab het bloemen <(in dubbele zin) ve'rsierde ium om namens de grote schare van iteurs het woord te voeren. Gedu- le vijftig jaren heeft U ons een ple- bezorgd, zoals wij dit al die tijd ge- n hebben. Het Huldigingscomité d weerklank en zodoende kan ik U ïens de donateurs een enveloppe met )ud aanbieden". In deze enveloppe een som van 270,terwijl, zo Ide de heer Rab ons later mee, nog ele bijdragen onderweg zijn. KIN e heer Quint sprak namens de VW sel". „UDI", zo zei hij, „deed de toe- en kennis maken met het Texelse to- ileven. Haar komt dus de eer van de neur toe. Het was burgemeester A. Kamp, die hiertoe het initiatief nam. ns is een seizoen zonder medewer- l van de Texelse toneelwereld moei- meer denkbaar". De heer Quint hul- le de dames van UDI hierop met mi men. y e heer De Wilt dankte de sprekers LI r hun woord en gaven en sprak de qrj p uit, dat de financieel zwakke ver- [ing in de toekomst op geldelijke in, in het bijzonder van het gemeen- ituur zou mogen rekenen. Spreker kte allen, die deze jubileumavond _een onvergetelijke hadden gemaakt, M het bijzonder richtte hij zich tot de iateurs. „Zij toch zijn een vaste kern, n ar UDI sinds 1906 op heeft mogen pwen en voortbouwen. Sinds jaren en vele donateurs op hun „eigen" el, zij het, dat sommigen bij het klim- n der jaren wat naar voren verhuizen verband met concessies aan hun ge- irorgaan." )e heer De Wilt deed tenslotte een be- ADVERTENTIE-TARIEF TEXELSE COURANT Gedurende de laatste vijf jaar zijn de advertentie-tarieven van onze courant niet gewijzigd. De in die tijd sterk gestegen kosten maken nu een optrekken van de tarieven onvermijdelijk. Lopende contracten worden uit de aard van de zaak tegen het oude tarief afgev/erkt. He t contract met de midden standsverenigingen loopt tot 1 april 1957. Na die datum zal het middenstandstarief een geringe stijging moeten ondergaan. Per 1 december 1956 luiden de tarieven als volgt: Losse plaatsing 10 ct. per m.m. Prijzen, per contract overeenge komen, bij verbruik binnen één jaar van: 1.000 m.m. 9 ct. per m.m. 2.000 m.m. 8 ct. per m.m. 3.000 m.m. 7 ct. per m.m. 5.000 m.m. 6 ct. per m.m. Op advertenties, die geheel uit een cliché i(of stype) bestaan, en waaraan dus niets behoeft te worden gezet of toegevoegd, Wordt een korting van 1 ct. per m.m. in mindering gebracht. De prijs van de kleine rubriek- advertenties („Texelaartjes") wordt gebracht op minim. 80 ct. DE DIRECTIE. roep op de jongeren van het eiland om toe te treden als actief lid van UDI. Spreker stelde vast, dat de tegenwoor dige leden nog vele stukken zullen wil len helpen uitvoeren, maar moest toch tevens constateren, dat er te zijner tijd onverbiddelijk een streep achter deze ac tiviteit gezet moet worden en dan dient men zijn rol over te kunnen dragen aan jongere krachten. Deze moeten echter tijdig het klappen van de zweep leren kennen. Tenslotte dankte de heer De Wilt mevr. Van Lonkhuizen, Amsterdam, voor het vele werk, dat zij als regisseuze voor UDI had verricht. Dit'waren zo in grove trekken de offi ciële woorden, die zaterdagavond in „De Oranjeboom" gesproken zijn. Maar er waren niet alleen woorden om de sym pathie te vertolken: wij telden vele bloemstukken en er waren enige tele grammen. Een bloemstuk van de familie Geus-Geus, die te Driehuis woont. De heer Geus was de eerste voorzitter van UDI. Bloemen van Jan Bremer, varende op het stoomschip Ruys, van Sint Jan, van Het Masker (pardon het was een fruitmand), van Klein Toneel, van het ge meentebestuur en van de Texelse Cou rant. De families Dalmeijer en Visser hadden een telegram gezonden. En nu de uitvoering van het blijspel: de avond werd geopend door de heer A. van der Meulen, die met een hartelijk applaus begroet werd. Spreker noemde het een buitengewoon groot genoegen de volle zaal welkom te mogen heten op deze jubileumavond. In het bijzonder verwelkomde spreker burgemeester en mevr. De Koning, en de wethouders De Waard en Hin en hun echtgenoten, de vertegenwoordigers van de Culturele Raad, de vertegenwoordigers van de Zusterverenigingen en last but not least de heren J. C. Roeper en P. Plaatsman, die bij de oprichting in 1906 tegenwoor dig waren. Hierop was het woord aan de toneel meester. Het doek week vaneen en daar dat in Londen stond. Daar woonden (al) lang en gelukkig het echtpaar Lord (de heer A. de Wilt en mevr. T. Mulder- Graus) met hun jongste dochter Marina (mej. E. Remmers). Op zekere dag wordt dat gelukkige, rustige leventje wreed verstoord door de komst van een rege- werden wij geconfronteerd met het huis, ringsvertegenwoordiger, mr. Filch (de heer Zeldenrust), die de familie er voor zichtig van op de hoogte stelt, dat hun huis zal moeten worden afgebroken in verband met een op touw te zetten festi val. De gehele familie komt hiertegen in fel verzet. Wij maken verder kennis met Ada, de zuster van mevr. Lord (mevr. J. van der Vlies-Koopman), Joan, de oud ste dochter (mej. Thilly Wafelbakker), Cyril, haar aanbidder (de heer A. Poel), David, de oudste zoon !(de heer C. de Wit), Anne, zijn vrouw (mevr. Koorn- Ruys) en een BBC-reporter (de heer Th. Witte). Een nogal uiteenlopend team: Ada ziet ze nogal eens vliegen, vader en moeder zijn conservatief, maar de jonge genera tie verwacht zijn heil van de oppositie. Als Leiden in last komt vormen ze ech ter een hechte verdediging. Het huis wordt gebarricadeerd en alles wat als projectiel kan worden gebezigd wordt aan de schaarse winkelvoorraad onttrok ken. Maar daar er juist een kabinets verandering plaats vindt, behoeven zij niet op het veld van eer te sneuvelen: ze krijgen hun zin: het huis wordt vrij gegeven. Dit is in het kort de inhoud van het stuk. U moogt die inhoud best meteen weer vergeten, want het onderwerp was niet zo belangrijk. Het ging in de eerste plaats om het spel. Wel, wat dat betreft niets dan hulde. De moeilijkste rol was toebedeeld aan mevr. Van der Vlies en die taak wist zij op buitengewoon goede wijze uit te voeren. Zij verwierf dan ook „open doekjes" voor haar bijzonder goed acteren. De mimiek was in één woord meesterlijk, vooral ook de scène, waarin zij een aanval op het konijn Winston voorbereidde gaf aanleiding tot algeme ne bijval. In één adem mogen wij het prachtige spel noemen van mevr. T. Mulder-Graus, die geen moeite had om de gemoedstoe stand van een bedreigde huisvrouw uit te beelden. Ook mej. E. Remmers was deze avond weer bijzonder goed op dreef als de nogal excentrieke jongste dochter, leuk, ongekunsteld spel. Mej. T. Wafelbakker toonde zich een goede, nieuwe kracht van UDI en wij zullen ook haar dus nog vaak op de plan ken kunnen zien. Mevr. Koorn-Ruijs voldeed zeer als David's vrouw en ook het spel van de heer C. de Wit kon ons zeer bevredigen. De heer Poel speelde de rol van de met anarchistische gevoe lens doordrenkte Cyril. Ook hij had dik-' wijls de lachers op zijn hand. De heer Zeldenrust deed het voortref felijk als de geslepen mr. Filch, een verre van eenvoudige rol en ditzelfde mag van het spel van de heer Th. Witte CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden woensdag consultatiebureau De moeders worden verwacht: De Cocksdorp 1,45 uur; Oosterend 2,15 uur; Oudeschild 2,45 uur; Den Hoorn 3,15 uur; De Koog 3,45 uur. De moeders van Den Burg worden verwacht van 4 tot 5 uur. VRIJDAG KLEUTERBUREAU Deze week wordt het kleuterbureau niet donderdag maar vrijdag gehouden. BENOEMD TOT HEEMRAAD Bij Koninklijk besluit is met ingang van de eerste woensdag in december 1956 tot heemraad van het waterschap „De Gemeenschapplijke Polders" op Texel benoemd de heer C. Hin Hzn. bij Den Burg. DOOR JACHTOPZIENER BETRAPT De Texelaar P. B. was op klaarlichte dag (vrijdagmiddag j.l.) op een terrein achter „Texla" aan het stropen. Hij had daar juist een fazant uit een strik ge haald toen de jachtopziener J, K. hem op heterdaad betrapte. Buit en strikken werden in beslag genomen. GEVAARLIJKE NIEUWSGIERIGHEID In de kleine zaal van „De Oranje boom" werden de bezoekers van de UDI- jubileumavond tijdens het bal opge schrikt door een brekend ruit, waarvan de scherven op enige feestvierenden te recht kwamen. De heer P. Boom werd aan een arm gewond, terwijl zijn cos- tuum beschadigd werd. Het bleek, dat de jongeman A. W. een kijkje wilde ne men in de zaal, maar daarbij misstapte. Het scheelde niet veel of hij had daarbij een lelijke val gemaakt. De politie maak te proces-verbaal op. Een feestvierende schilder verwijderde de resten van het ruit, dat in het plafond was aangebracht. S.V.O.-nieuws Wij moesten de strijd aanbinden met DDO uit Schermerhorn. Daar Bert ons weer eens in de steek liet en Boet ook de gemakkelijkste kant koos en aan de kant ging staan, stond het er maar slecht voor. Het is dat we thuis steeds op Jan kunnen rekenen, anders was het niet best geweest. Zo beginnen we dan met tien man, DDO iets in de meerderheid, maar onze verdediging weet het leed goed te keren, zodat er weinig gevaar is. We zien Wim plotseling vlak voor het doel staan, maar z'n schot gaat net naast. Na ongeveer een half uur spelen geeft Kees ons met een mooi hoog schot de leiding. Na de rust zet D. alles op alles en ze heeft geluk: 11. Er kan nu van alles gebeuren. Wie zal het eerst een kans be nutten? Het is Wim, die onverwachts zijn bewaker kwijt is en met een hard schot is het 21. Er wordt tot het einde verwoed doch fair gestreden, maar in de stand komt geen verandering meer. A.s. weekend: Adsp. b speelt thuis tegen Texel b. Adsp. a gaat naar De Koog, aanvang 3 uur. Het 1ste speelt thuis tegen Kolping Boys, aanvang 1,30 uur. ONDER DE POMP Wat moest die jongeman nou toch op het dak van „De Oranjeboom" tijdens het UDI-bal? Snap je dat niet? Hij speulde de rol van dakhaas en zocht het konijn Winston. worden gezegd. Geestig was de manier waarop hij met zijn microfoon opereerde. Expres hebben wij de schijnwerper 't laatste gericht op de figuur van Henry Lord, vertolkt door de heer A. de Wilt, de nestor van dit ensemble. Hoe vaak de heer De Wilt al niet voor het voetlicht is verschenen, valt moeilijk te schatten, maar steeds weer tracht hij uit zijn rol len te halen wat erin zit. Ook nu. Een bijzonder woord van hulde aan zijn adres is dus zeker op zijn plaats en wij hopen dan ook, dat ook de heer De Wilt nog vele successen ten deel zullen vallen. Na de opvoering volgde een gezellig bal onder leiding van de heer A. van der Meulen. PLOEGWEDSTRIJD GAAT NIET DOOR Het bestuur van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting heeft het besluit moeten nemen de ploeg wedstrijd wegens te geringe deelname voorlopig uit te stellen. Van verschillende kanten werd nl. medegedeeld, dat de drukke werk zaamheden op het bedrijf het nog niet toelieten tijd vrij te maken voor het deelnemen aan deze wedstrijd. Het bestuur hoopt dat in de loop van 1957 een meer geschikt tijdstip kan worden gekozen. C. v. Gr. Z AKENNIEUWS DE SINT KOMT ZELF! De firma's Kuijper en Rentenaar heb ben het (al weer) goed met hun geachte cliëntèle voor: wie bij hen met het oog op het naderend Sint Nicolaasfeest in kopen doet voor een bedrag van min stens 35,krijgt de cadeautjes door de Sint zelf thuisbezorgd. Hiertoe heeft de Goedheiligman een contract met deze zakenlieden gesloten. Ten aanzien van het te besteden bedrag is echter enig misverstand gerezen. U behoeft niet èn bij Kuijper èn bij Rentenaar voor 35, te kopen, het gaat om het tot aal. Ons is verzocht dit nog even onder de aan dacht te willen brengen. HERV. GEMEENTE OOSTEREND Vanavond om 8 uur Samenkomst in de school van Oost. WEGVERBETERING IN EIERLAND Een deel van de Eerste Dwarsweg door de polder Eierland, een deel van de Tweede Dwarsweg, de Smidsweg dus, en een deel van de Hoofdweg zijn vanaf he den voor onbepaalde tijd gesloten. (Zie adv.) KRACHTVOEROPSLAG Dank zij de rattenbestrijdingscampag- nes zijn er heel wat van deze schadelijke dieren opgeruimd. Maar geheel ratten- vrij zijn vele bedrijven nog niet; ook muizen komen nog veel voor. Bij de opslag van krachtvoer - dit jaar misschien in grotere hoeveelheden gekocht - dient men aan dit ongedierte te denken. Elk jaar gaan er nog grote hoeveelheden krachtvoer i(è 30 - 40 ct. •per kg) verloren. Maakt de opslagruimte muizen- en rattenvrij, maar let op de bestrijdingsmiddelen. Een ander punt is het vocht. Ook daar door gaan jaarlijks tonnen voer verloren en kunnen zelfs ziekten worden onge- wekt bij de koeien. Zorgt dus voor een droge ruimte. Een laatste punt tenslotte: ruimt de oudste voorraden steeds he eerst. Want alles is vergankelijk, ook het voer. FOTO'S IN VOLGEND NUMMER Enige foto's, voor dit nummer te laat ontvangen, zullen in zaterdagnummer worden gepubliceerd. (Betreffende de jubileumuitvoering door UDI, aansluiting duizendste telefoonabonnee e.a.). iegen pijnen hoofdpijn, griep, kiespijn, rheumatische pijnen. S.V. Texel Uitslagen van zondag: VZV-WGW 1—2; Texel-BKC 1—1; RKAFC-Succes 23; DTS-Grashoppers 12; Watervogels-Schagen 04. Adspiranten: Succes a-Texel a 22; Texel b-De Cocksdorp a 09; Succes d- Texel c 05. Handbal: Texel 1-Dosko 50. Texel-BKC is een spannende wedstrijd geworden. B. beheerste het spel in het veld meer dan Texel. B. zette vele aan vallen op en zorgde ervoor dat onze ver dediging het behoorlijk druk kreeg, maar slaagde er niet in hem aan het wankelen te brengen. Bertus, maar vooral ook Henk, Harry en Gerrit gaven weinig kans. André kwam er steeds beter in en ook Henny speelde niet onverdienstelijk, noodzake lijk is echter meer in eens en goed ge plaatst door te geven om de aanvallen op te bouwen. Over de voorhoede als geheel kunnen we niet helemaal tevreden zijn. Hier ont breekt nogal eens snel reageren. Toch hebben we menig staaltje van samenwer ken gezien en zijn er meer scoringskan sen geweest dan bij B. We missen het snel doordrukken en laten de verdedi gers meestal ongehinderd wegwerken. De aangegeven ballen komen te gemak kelijk in het bezit der verdedigers der tegenpartij. Meer doorbijten en vooral bij goede kansen beheersen en bereke nen. We zouden stellig een 31 voor sprong hebben gehad als dit gebeurd zou zijn. Het is een snelle, aantrekkelijke wed strijd geworden met B. aanvankelijker iets sterker en T. met gevaarlijke aan vallen. Ruud probeerde spoedig de kwa liteit der B.-keeper en dat bleek in orde te zijn. Na 15 min gaat Martien langs de lijn, geeft goed door naar Ruud, die zwaar gehinderd, nog een zuiver schot j lost, via onder- en binnenkant van de j paal 10. B. tracht de achterstand in te lopen, maar verder dan enige verre schoten komt ze niet. Met om beurten in J de aanval komt de rust. De 2e helft is B. menigmaal in de meerderheid. Eenmaal staat de doelpaal hen in de weg. Spoedig weet T. door te breken door Ruud, maar hij wordt onge oorloofd aangevallen, de vrije schop le verde niets op. Cees maakt vrij naar Ruud, die in pracht positie naast kogelt. Maar dan vangt Bertus een zeer moeilijk schot. Fantastisch! T. krijgt nog een aantal kan sen. Tweemaal wordt de lat getroffen en Mart schiet geheel vrij staand juist naast. Ook Leen probeert een kans, ook mis. Maar 15 min. voor het einde schiet de B. linksbuiten hoog in de uiterste hoek en het is gelijk. Onder de grootste spanning komt dan het einde. Menig bezoeker werd op een dwaal spoor gebracht door een foutief opgege ven advertentie, dat de wedstrijd om half twee zou aanvangen. Alle wed strijden van ons 1ste beginnen om 2,30 u. Adsp. a speelde een prima wedstrijd tegen Succes a, uitslag 22 Texel b kreeg een dikke nederlaag: 90 tegen Cocksdorp a. Texel c ging op de goede weg voort. Met 50 werd gewonnen. Best gedaan, jongens! Formulieren voor de voetbal-toto kun nen worden afgehaald in hotel „De Graaf" en moeten hier voor vrijdagavond 10 uur worden ingeleverd. U weet, dat de uitkering zo tegen de 20.000, loopt? Zie de aanplakbiljetten. Handbal: In een vlakke wedstrijd behaalde we de volle winst: 50. Er werd veel beter gespeeld en goed geschoten. De Dosko- keeper kreeg al direct werk genoeg, maar kon niet verhinderen, dat T. steeds weer terugkwam. A.s. zondag: JVC-Texel; Texel 2- VZV 2. Adspiranten: BKC a-Texel a; Oosterend b-Texel b; HCSC b-Texel c. Salver üw bloed en bevrijd Bzelf xé t&d Bheamatische Pijnen. Als die ondragelijke pijnen een gevolg zijn van onzuiver bloed, brengt een bloedzuiverende kuur uitkomst. Kruschen de beproefde combinatie van zes mine rale zouten, wetenschappelijk samenge steld, is al jaren het reddende middel voor generaties van lijders aan Rheuma- tiek. Neem voortaan ook Kruschen. De aansporende werking op lever, nieren en ingewanden doet Uw bloed sneller stro men. Onzuiverheden en die veroorza ken de pijn zetten zich niet meer vast, maar worden afgevoerd langs natuurlijke weg. PUBLIKATIE VAN DE CULTURELE RAAD Woensdag 21 november Den Burg, „Texel", demonstratie-avond Bakker's Ijzerhandel. Den Burg, „De Lindeboom", Coöperatie- avond voor jongeren. De Waal, „De Wielewaal", bonte avond t.b.v. het dorpshuis. Donderdag 22 november Den Burg, „De Zwaan", Kath. Arb. Vrou wen. Spreker de heer Luisterburg. Den Burg „Lakeman", Cursusavond van het NVV over „De ontwikkeling van de onderontwikkelde gebieden". De Koog, Jeugdhuis, fancy-fair Ned. Herv. Gemeente. Den Hoorn, „Ons Huis", Gemeente-avond Ned. Herv. Gemeente. Vrijdag 23 november Den Burg, Landbouwhuishoudschool, Plattelandsvrouwen over „De moderne verzorging van geesteszieken". De Koog, Jeugdhuis, fancy-fair Ned. Herv. Gemeente. Zaterdag 24 november Den Burg, „Oranjeboom", Toneeluitv. Rederijkerskamer UDI. Oosterend, Wapen van Amsterdam, Ad- spiranten-uitvoering Gymn. ver. Oos terend. Midden-Eierland, o.l. school, bonte avond t.b.v. St. Nicolaasfeest. De Koog, Jeugdhuis, fancy-fair Ned. Herv. Gemeente. Voor de mooiste keuze in mantels naar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1