rocn wa in het harL, RANG is alleen RANG als er RANG op staat. apitein H. A. Groothuis sprak over de Groninger kustvaart De winter komt Wees hem voor fERDAG 8 DECEMBER 1956 71e JAARGANG No. 7103 COURANT et *i pve N.V. vh. Langeveld de Rooij mo, 3 w k v# thcmdel Drukkerij Bibliotheek Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank- Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. mm et. vri al to i k solis zeld« e. Ui voorb .1 w Bouw een toekomst in de kustvaart' :e ve i het onderwerp waarover kapitein H. jroothuis maandagavond sprak el „De Graaf" te Den Burg. De avond :d door 48 personen bezocht, vollp een gemoedelijke manier behan- rschj de kapitein Groothuis de kustvaart in algemeen en vertelde hoe de vele 2itvaartuigen de zeeën bevaren in Eu- doem md Tex a en vèr daarbuiten. Ze steken de it. aan over en gaan naar Noord- en ïat tc ypt« ko def D iroe si Wl nhoofd-Amerika. Zelfs reizen naar Neder- ds Nieuw Guinea zijn al gemaakt. De r Groothuis vertelde verder hoe men oorn i lichtmatroos tot kapitein of tot le m v« chinist op kan klimmen met niet er dan lagere schoolopleiding. Naast ma; dekpersoneel en het machinekamer- ni soneel bestaat ook de mogelijkheid erem kok te worden. h loe kan de jongeman, die zijn toe- rstar nst wil opbouwen in de kustvaart, nu 2t e< beste beginnen? goec lij moet tenminste 15 jaar zijn en in algemeen niet ouder dan 22 jaar. Hij rdedlint gewoonlijk als lichtmatroos, na 6 ;rak! 9 maanden vaartijd wordt hij matroos nhe ier de gage, na een gelijke periode troos. Indien hij nu drie jaar dek- L ste nst heeft verricht, kan hij zonder die bestman (ongediplomeerd stuur- n) worden, maar gaat hij wèl stude- ngen i, en wel voor het diploma stuurman c sine Handelsvaart, dan kan hij stuur n worden. Deze studie duurt ongeveer wi naanden. aai De heer Groothuis raadde jongelui be den 15 jaar aan een goede vooroplei- ïg te volgen op één der dagnijver- kui idsscholen t.w. de „Oranje Nassau'' ïolen van het Koninklijk Onderwijs ovei nds voor de scheepvaart, gevestigd in egei osterdam, Rotterdam en Delfzijl. Vol- Te» as de heer De Groot is men bezig ook Harlingen een dergelijke school te chten. Mocht dit doorgang vinden dan iu g< n men misschien reeds in 1957 met de sen beginnen. ie n b< ïetei iulü( ts e n z •priji ldei ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELLAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) ZON. MAAN EN HOOG WATER De zon komt 9 december op om 8,38 x en gaat onder om 4,31 uur. Maan: 10 dec. E.K 17 dec. V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: dec. 11.40 en 23,20; 9 dec. 12.05 en dec. 0.00 en 13.00; 11 dec. 0.50 en 13.55 dec. 2.00 en 15.05; 13 dec. 3.15 en 15; 14 dec. 4.30 en 17.30; 15 dec. 5.40 18.35. Aan het strand ongeveer een uur eer- hoog water. LMAVOND VOOR ONTWIKKELING OOSTEREND De heer W. Renout, arts te Oosterend, voornemens hedenavond in „Het Wa- huAn van Amsterdam" zijn nieuwste films ater vertonen. Op het programma staan rale n film met verhaal over een reis naar t ui s Zwitserse en Italiaanse meren en Ims, die op Texel (o.a. te Oosterend) iginijn opgenomen. Al met al zeker weer ■nen® aantrekkelijk repertoire, dat een Oos olie zaal verdient, iter eed AKENNIEUWS: 0RD SHOW, OOK VOOR TEXELAARS Naar wij vernemen zal vrijdag 14 de- imber a.s. door burgemeester !G. D. ansfchorst te Den Helder aan de Prins lendriklaan de nieuwe Ford-garage van heer Jan Bruijn worden geopend. Ter tlegenheid hiervan zal daar een voor ider toegankelijke show van bedrijfs- uto's en luxe auto's worden georgani- erd met demonstratie van de nieuwste nufjes op dit terrein. De show duurt tot met zondag 16 decmeber. hel oos 't Gaat TESO ok niet voor de wiend, 1 weer pech met de boot! 't Gaat TESO goed, TESO breidt lit: we hebbe er nou ok al een dienst op Amsterdam bij krege. Voor jongelui, die zich meer tot de machinekamer aangetrokken voelen, die dus machinist willen worden, is in grote lijnen de machinistenopleiding precies zoals bij de stuurmansopleiding. Zijn deze mensen, die door hun erva ring en hun vaartijd op zee inmiddels tot volwassenen uitgegroeid, geslaagd voor het stuurmansexamen dan gaan zij weer naar zee. De weg staat nu open naar de hoogste rang aan boord: kapi tein. De promotiekansen zijn in ruime mate aanwezig door het grote aantal schepen, die allemaal een kapitein nodig hebben, alsmede één of meer stuurlieden en één of meer werktuigkundigen. Deze functies worden goed betaald, maar ook de matrozen verdienen behoorlijk. Met betrekking tot de militaire dienst merkt spreker nog op, dat jongelui, die vóór hun 20ste jaar twee of meer jaar vaartijd hebben, worden ingedeeld bij de koopvaardij-bescherming, waardoor hun militaire diensttijd wordt ingekort tot een totale duur van slechts vier maan den. De heer Groothuis vertoonde na de pauze een zeer goed opgenomen film over de kustvaart. Wij zagen enige cfer vele scheepswer ven in Groningen, een tewaterlating van een kustvaarder i(de eigenaar hiervan was ook begonnen als lichtmatroos), de werkzaamheden in de Bronsmotorenfa- briek te Appingedam, opnamen van de school en leerlingen van één der dagnij verheidsscholen en tot slot een reis met een kustvaarder naar Zweden. VERTROKKEN PERSONEN Cornelis M. Veeger van H 100 naar Hoorn, Beatrixlaan 4; Anna M. M. Reij ev Bakker, van Den Burg, Weststraat 10 naar Espel, Brede Hof 12; Margaretha M. Keijzer ev Van Dienst, van Slinger weg 11 naar Midwoud M 16; Hennie Boon, ev Haasnoot van Kogerweg 15 naar Amsterdam, Oostenburgermidden straat 34a; Cornelia A. Keijser, van Westerweg 22 naar Rotterdam, Bergweg 81. EMIGRATIEPLANNEN Momenteel zijn zes emigratieverzoeken bij het Arbeidsbureau in behandeling: 3 voor Australië, 1 voor Zuid-Afrika, 1 voor Canada en 1 voor Rhodesia. Hier onder bevinden zich vier alleenstaande personen en twee gezinnen van twee personen. CABARET VOOR DE MARINIERS Ter gelegenheid van het 291-jarig be staan van het corps mariniers zal op maandag 10 december in „Casino" een O. S. O.-cabaretavond worden ver zorgd. ZDH-nieuws Het eerste elftal speelt zondag thuis om half twee tegen VZV 3. Het tweede elftal speelt ook thuis tegen De Koog 2. Zie het kastje. PUBLIKATIE VAN DE CULTURELE RAAD Zaterdag 8 december De Koog, „De Toekomst", Toneelgroep „Het Masker" voert op het stuk „Het be geerde land" voor de sportver. De Koog Zuid-Eierland, Kapel, opvoering toneel stuk „Een, die niet geteld wordt". Oosterend, Wapen van Amsterdam, films vertoond door de heer Renout voor de Ontwikkelingsclub Oosterend. Maandag 10 december Den Burg, Hotel Texel, Emigratievoor lichtingsbijeenkomst over Canada met films, verzorgd door het Gew. Arbeids bureau. Dinsdag 11 december Den Burg, Lakeman, bijeenkomst „Hu- manitas". De heer N. F. A. de Graan spreekt over „Bejaardenzorg". Den Burg, Hotel „Texel", Ouderavond ulo-school. KACHEL AANGEMAAKT MET BENZINE De 18-jarige Dirk Brom, Amersfoort, werkzaam op het terrein van de T.E.M. (uitbreiding gebouw) was zo onvoorzich tig om een niet-erg-willende kachel met een scheut benzine tot hoger toerental op te voeren. Het effect was zodanig, dat de stoker door een geweldige steekvlam werd geraakt. Zijn kleren stonden met een in brand. Hij zette het van angst op een hollen, maar collega's grepen hem vast, wierpen hem op de grond en rolden het slachtoffer door het zand. Hieraan beeft de jongeman het stellig te danken dat de gevolgen minder ernstig werden. Hij kon na door dokter Van Loon te zijn behandeld naar zijn ouderlijke wo ning worden gebracht. EMIGRATIEVOORLICHTINGSAVOND Door het Gewestelijk Arbeidsbureau zal maandag 10 december a.s. om 8.00 u. in Hotel „De Lindeboom-Texel" een emigratievoorlichtingsavond worden ge organiseerd. INGEKOMEN PERSONEN Theodorus Ineke, van Bloemendaal, Santpoort, Duinweg 43 naar Den Hoorn 113b met echtgen.; Cornelis Stoepker, van Rotterdam, Schiekade 20 naar E 8; Amandus F. Meul, van Wouw, Herelse- straat 59, naar De Cocksdorp le; Jetske Bremer, van Amsterdam, Vrolikstraat 106 naar Kogerstraat 20, Den Burg. Ingezonden. „HUMANITAS „Wat betekent dat?" „Ja wat betekent Humanitas?" Steeds weer komt men met deze vraag. Vooral op Texel blijkt nog altijd dat men zo weinig van deze vereniging weet. Humanitas is een vereniging voor maatschappelijk werk op Humanistische grondslag. Voor velen zegt dit misschien nog wei nig, maar ik hoop dat dit artikeltje een en ander duidelijk mag maken. Humanitas werd reeds in 1945 opge richt, omdat velen het als een gemis voelden dat er zo weinig op het gebied van maatschappelijk werk werd gedaan voor het steeds in aantal toenemende deel van de bevolking dat zich niet tot een of ander kerkgenootschap voelde aangetrokken, de z.gn. Buitenkerkelijken. Weliswaar kon ook de buitenkerkelijke in geval van nood veelal wel op steun van de een of andere kerkelijke instel ling rekenen, doch dit was lang niet al tijd het geval. Velen vonden het ook niet prettig om alleen in geval van nood bij een dergelijke vereniging aan te klop pen, terwijl dit ook zekere verplichtin gen gaf. Dus werd naar een andere op lossing gezocht, welke gevonden werd door de oprichting van Humanitas. Op welke wijze zou Humanitas nu gaan werken en met welk doel? Het antwoord op beide vragen kunt U lezen in de volgende doelstellingen wel ke letterlijk overgenomen werden uit het „programma" van .Humanitas: de bevordering van het maat schappelijk werk onder alle bevolkings groepen, in het bijzonder die, welke niet tot een kerkgenootschap behoren, hetzij door dit werk zelf ter hand te nemen, waar het niet of in onvoldoende mate wordt verricht, hetzij door het steunen van reeds bestaande of nieuw op de richten instellingen en verenigingen het werk doordringen van een humanistische geest, in die zin, dat het gedragen wordt door een in gemeen schapsgevoel wortelend besef van ver antwoordelijkheid, zowel voor het lot van de naaste, als voor het welzijn van de volksgemeenschap. En bewust ge richt op een in alle opzichten gezond maatschappelijk leven. Hieruit blijkt dus duidelijk dat het niet de bedoeling van Humanitas is om, zoals meer dan eens ten onrechte wordt beweerd, het werk van andere organisa ties te doorkruisen of af te breken, doch om naast en met deze verenigingen het zo belangrijke maatschappelijke werk uit te breiden en dan in het bijzonder voor hen die niet tot een kerkgenoot schap behoren. In de afgelopen tien jaren heeft Hu manitas, ondanks veel tegenwerking, reeds enorm veel werk kunnen doen. Dat men thans ook van overheidswege steeds meer steun ondervindt, mag als een beloning op het werken worden be schouwd. Humanitas omvat de volgende secties: 1. kinderbescherming 2. gezinsverzorging 3. reclassering 4. bejaardenzorg 5. algemeen maatschappelijk werk. Dat deze vereniging hier tot nog toe zo weinig bekend is, komt, naast de ge- isoleerde ligging van ons eiland, mede omdat het aantal leden van de afd. Texel nog te gering is om hier zelfstandig te werken. Desondanks zijn ook op Texel ver schillende individuele gevallen geholpen en gesteund. Rekening houdende met het vrij grote aantal buitenkerkelijken op Texel, is het aan U om hier meer activiteit te ont wikkelen. De min. contributie bedraagt slechts 5,voor echtparen 6,per jaar, zodat dit dus geen bezwaar behoeft te zijn om als lid toe te treden. (Secre tariaat, afd. Texel, P. van Cuyckstraat 6, Den Burg). Opgemerkt zij nog dat Humanitas los staat van iedere politieke partij of vak beweging. Wie belangstelling voor het werk van Humanitas heeft, bezoekt in ieder geval de openbare vergadering in pension „Lakeman" op dinsdag 10 december a.s. Zie hiervoor de adv. elders in dit blad. M. BOSMA Wij ontvingen een foldertje van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland, dat o.a. betoogt: Voorkomen is beter dan genezen. Neem tijdig vóór het invallen van de winter de volgende maatregelen: it Leg een goed sluitend tussendeksel van 1 cm dik asbestcement op halve hoogte in de buitenshuis gelegen hoofdkraanput. it Leg een oud kleed of jutezak op het bovendeksel opdat geen tocht in de put kan dringen. it Open de put niet tijdens vorst. Heeft U geen hoofdstopkraan binnenshuis, laat die daar dan aanbrengen. it Controleer nu of Uw stopkranen met aftap binnenshuis goed werken. it Bescherm de hoofdstopkraan bin nenshuis door deze in te pakken in kranten of lappen. it Laat defecte kranen onmiddellijk door een erkend waterfitter her stellen. it Houdt Uw leidingen vorstvrij door zo nodig luchtroosters enz. tijdelijk dicht te maken. it Laat de leidingen die U in de winter niet nodig heeft, buiten gebruik en tap ze af. 's Avonds: 1. Hoofdstopkraan dicht; 2. Tappunten open; 3. W.C. doortrekken; 4. Aftapkraan openen. 's Morgens: (bij het in gebruik nemen) 1. Alle tappunten en aftapkraan sluiten; 2. Hoofdstopkraan op; 3. Alle tappunten ontluchten. Schade aan de watermeter is voor Uw eigen rekening. Voor alle zekerheid zult U de leidin gen tijdens het aftappen moeten door blazen. Gooi een handvol keukenzout in het waterslot van de W.C. Door het nemen van deze maatregelen kunt U zich veel kosten (o.a. schade aan de watermeter) en ongerief besparen. Is de winter U toch te vlug af geweest, laat dan lekkages direkt repareren door een erkend waterfitter. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 30 nov. tot en met 6 dec. 1956 Geboren: Johanna, dv Pieter Broek man en Cornelia J. Krol. Cornelis, zv Harm Stobbe en Marie D. Spigt; Jan, zv Jan van der Veer en Annie de Jong; Johannes Jan, zv Biem Vlaming en Jo hanna H. van Dijk; Bernardus Everar- dus, zv Wilhelmus J. van Leersum en Suzanna Hoekstra; Petronella, dv Jan Hopman en Marretje A. Witte. Ondertrouwd: Gosse Waaijer en Jan netje Schaap. Overleden: Hendrika Boon ev Schagen oud 81 jaar. BOUW BUNGALOW De heer IJ. Brouwer, De Koog, heeft timmer- en aannemersbedrijf v.h. Jan Koorn Mzn., Den Burg, de bouw opge dragen van een bungalow naar het ont werp van de heer H. Deen, bouwkundige te Hillegom. De bungalow zal aan de Schoonoordweg verrijzen. KROKUSKWEKERS, ATTENTIE Wij verwijzen de krokuskwekers naar de adv. betreffende het plan tot maat regelen om te komen tot een lonende teelt van het produkt gele krokussen. SVC-nicuws Voor morgen alleen de wedstrijd Tex. Boys 3-SVC 2, aanvang 2,30 uur op het Boys-terrein. Ouwe Sunderklaas. Voor de kinderen zit de jury van 6 tot plm. 7 uur in Hotel „De Hoop". Alle deelnemende kinderen mogen bij de jury een verrassing afha len. Vergeet het niet! De jury voor de groten zit weer over heel het dorp verspreid. Vergeet U voor al niet bij de ouderen binnen te gaan, want dit kan U punten schelen. Zij die nog prijzen beschikbaar willen stellen, kunnen die inleveren bij het bestuur. BOERDERIJBRANDEN IN SEPTEMBER 1956 In september zijn 22 boerderijbranden voorgekomen, waarbij de boerderij to taal werd vernield of zwaar beschadigd werd. Twee van deze branden kwamen voor in Groningen, twee in Friesland, één in Drente, vier in Overijssel, drie in Gelderland, twee in Noordholland, één in Zuid-holland, vier in Noord-Brabant en drie in Limburg. De direkte schade door deze branden aangericht wordt geraamd op 678.000. Eén van deze branden werd veroor zaakt door lekkage van butagasstel; vier door spelen met vuur; vier door hooi- broei; één door brandend petroleumstel; één door brandstichting; één door von- 1 ken van petroleumlamp; één door stro- broei; één door kortsluiting terwijl in acht gevallen de oorzaak onbekend bleef. HERVERKAVELING IN ZEELAND De heer Lous, onderwijzer aan de landbouwschool op Texel, sprak woens dag j.l. in de landbouwschool voor de Vereniging van Oudleerlingen over de herverkavelingen in Zeeland. Spreker is werkzaam geweest bij de cultuur-technische dienst in het district Zeeland. Aan oorlog en watersnood is het te wijten, dat de herverkavelingswet in het leven is geroepen, aldus spreker. In Zeeland vindt men twee herverkavelin gen, nl. Walcheren met 15.000 ha. en de overige eilanden onder de naam van: „herverkaveling Zeeland" met een totale grootte van 37.000 ha. Herverkaveling en ruilverkaveling is in vele opzichten hetzelfde, echter met dit grote verschil, dat H.V. niet door stemming van landeigenaren wordt aan genomen, zoals bij R.V., maar dit wordt, indien noodzakelijk geacht, verplicht ge steld door de regering. Walcheren met z'n 15.000 ha. had een aantal percelen van 10.500, met 5000 eigenaren en de ligging dezer percelen van voorheen kwam volgens de kaart wel wat overeen met de Texelse. Van de sloten was na de overstroming echter niet veel meer terug te vinden en wat erger was, door eb en vloed waren ont zettende hoeveelheden zand naar binnen- gespoeld, hetgeen als één laag, verschil lend van dikte, over het eiland verspreid lag, zodat het geheel een indruk maakte van een kleine Sahara. Hoe moest dit land ooit weer in vruchtbare cultuurgrond worden her schapen? In oktober 1945 waren de dijken, wel ke door de geallieerden waren stukge gooid, aangezien dit eiland anders niet was te bezetten, gedicht, en de polders drooggemalen. De volgende werkzaamheden waren het aanleggen van wegen en waterlopen, hetgeen waarschijnlijk met wat minder protesten gepaard ging van de diversen landeigenaren dan bij onze ruilverkave ling, aangezien het hier één grote vlakte betrof. Wat moest er vervolgens met de grote hoeveelheden zand gebéuren? Als de bouwvoor meer dan 20%> af- slibbare delen bevatte en de zandlaag 10 15 cm. dik was, werd dit door elkaar gemengd, hetgeen de bouwvoor ten goe de kwam, door het hoge kalkgehalte van het zand. Was deze laag 15 a 30 cm. dan werd ze veelal ondergeploegd. Was ploegen door de grote hoeveelheden niet mogelijk, dan werd dit door draglines ter plaatse de diepte ingewerkt. Laatst genoemde werkwijze leidde tot een kos tenbesparing van 2,50 a 3,50 per m3 zand ten opzichte van het afvoeren per auto. De H.V. op Walcheren is momenteel al 11 jaar gaande en zal - volgens plan - volgend jaar voltooid worden. De eige naren weten echter al 3 jaar welke grond hun toebedeeld is, maar nog niet definitief. Degenen, die zich niet met deze toe deling konden verenigingen, werden ver zocht bezwaarschriften te schrijven, wel ke door de H.V.-commissie en raad van beroep bekeken werden, waarna de toe deling definitief zal zijn. Ook is op Walcheren de z.g. „sane ring" van bedrijven beproefd, hetgeen niet anders wil zeggen dan van kleine bedrijven wat grotere maken, terwijl de eigenaren die hierdoor „overschieten" 'n ander bedrijf kunnen pachten, b.v. in de N.O. Polder. Deze sanering is echter geen verplichting, maar hiertoe kan vrij willig worden overgegaan, terwijl dege nen, die dit willen aan vele eisen moe ten voldoen, zoals: vakbekwaamheid, be hoorlijke theoretische opleiding en cre- dietwaardigheid. De gesaneerde akker bouwbedrijven kregen een grootte van 10 ha., terwijl de gemengde bedrijven 12 ha en de fruitteeltbedrijven 5 ha. groot gemaakt werden. In totaal werden op Walcheren 212 akker- en gemengde en 29 tuinbouwbedrijven gesaneerd. Volgens spreker is deze sanering bij wijze van proef. Slaagt ze, dan zal dit worden toegepast in alle ruilverkave- lingsgebieden in Nederland. Dat dit door verschillende Texelaars met belangstelling gevolgd wordt, zal niemand betwijfelen, hetgeen misschien kan leiden tot gunstige resultaten, ook voor de diverse Texelse bedrijven. A. C. B. Texelse Boys-nieuws Boys 1 heeft in zijn uitwedstrijd tegen Duinranders de punten broederlijk ge deeld 11. Boys 2 speelde thuis tegen Flevo 2 en bleef met 43 de meerdere. Het 3de elftal versloeg De Koog 2 met 31. Ook de adspiranten deden het pri ma, zij zagen kans om Oosterend a met een nederlaag naar huis te sturen, 43. Zondag: AGSV 1-Tex. Boys 2, vertrek om 11.00 uur van de Groeneplaats; Tex. Boys 3-Cocksdorp 2, aanvang 2,30 uur. Terreindienst: C. Graaf en P. v.d. Gracht Het merk RANG staat duidelijk op iedere Rangrol, alsook op het beschermend omhulsel van ieder Rangetje RANG, een product van de Kingfabricken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 1