(jroen kwartsJexels in het harL, De eerste „soos"middag in Skil werd door de bejaarden druk bezocht Aan het werk in hun nieuw domein Er worden bomen geplant er worden bomen gerooid ZATERDAG 12 JANUARI 1957 TEXELSE 71e JAARGANG No. 7111 COURANT Uitgave N.V. v-h- Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags. Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. mm Ook Oudeschild heeft thans zijn Bejaardensociëteit: woensdagmiddag vond in tegenwoordigheid van burgemeester C. de Koning en de heer G- A. Oskam secretaris van de Culturele Raad, de opening plaatsOp dit plaatje ziet U een der leden in actie bij het aloude biljartspel, waaraan ook burgemeester De Ko ning, tweede van links met animo deelnam- i- Ook Oudeschild heeft nu een bejaar- densocieteit: woensdagmiddag is zij onder grote belangstelling geopend. De voor zitter van de Dorpscommissie, de heer J. D. Koning, herinnerde aan het contact, dat de Culturele Raad met een aantal ingezetenen had opgenomen, met als re sultaat het besluit om te trachten ook te Oudeschild een bejaardensociëteit op te richten. De Dorpscommissie kon enkele weken geleden in het leven worden ge roepen. Zij werd als volgt samengesteld: J. D. Koning, voorzitter, J. Bruijn Pzn., secretaris, Z. A. Stolk, penningmeester, leden mevr. A. Dros-Kuijper, mevr. C. du Porto-Boom, mevr. T. Karsman-Bruin en de heren P. de Vries, Jac. Schraag en D. Witte. Twee onderwerpen waren het, die stellig de meeste aandacht verdienden: de bejaardenzorg en het jeugdwerk. Men besloot allereerst de bejaardenzorg ter hand te nemen. Het oog viel op Het Eigen Gebouw, dat zeer gunstig in het centrum van Oudeschild is gelegen, maar daar ontbreekt een biljart en wat is een bejaardensociëteit zonder een biljart, niet waar. Dan was er de mogelijkheid om samen te komen in het gebouw van de r.-k. Volksbond, gelegen in „West". Voor wie slecht ter been zijn en helemaal in „oost" wonen is het natuurlijk een te grote inspanning zich naar de „Soos" te begeven, wanneer men de lange Dorps straat moet aftippelen. Echter, ook hier werd een oplossing gevonden: de heer P. Kaan bood aan degenen, die slecht ter been zijn per auto naar het gebouw te rijden. Het spreekt vanzelf, dat men deze geste op hoge prijs stelde en naar wij vernemen hebben diverse andere inge zetenen ook reeds aangeboden voor ver voer te zorgen. De heer Koning deelde mee, dat de koffie, snoep, suiker enz., die zou wor den genuttigd, aangeboden was door de fa. Stolk; de koek, die ook rijkelijk voor handen was, was een geschenk van bak ker Dros en de fa. Jac. Eelman „gaf melk", aldus spreker. „De commissie hoopt voor alles te zorgen: voor de orga nisatie, voor speciale middagen enz., maar zij kan niet voor de goede sfeer zorgen. Wij hopen en verwachten, dat die door de bezoekers zelf geschapen zal worden. Hebt respect voor elkanders overtuiging, dan kan deze sociëteit een succes worden". Hierna werd het woord gevoerd door burgemeester De Koning, die opmerkte, dat men tegenwoordig geneigd is overal een probleem van te maken. Zo spreekt men ook al over een bejaardenprobleem, maar nu ik U hier zo gezellig bij elkaar zie, meen ik dat er van een bejaarden probleem geen sprake behoeft te zijn. Ook hier is men thans gelukkig bezig het op te lossen. De sociëteit te Den Burg is welvarend. Iemand stelde daar de vraag of ze niet iedere dag bijeen konden ko men, een teken, dat men graag van deze instelling gebruik maakt. Het succes had men daar zeker niet bereikt, als men niet de medewerking genoot van een aantal dames, die bereid waren om de leiding op zich te nemen. Ook hier zal de mede werking van de dames onontbeerlijk zijn. De burgemeester zei zich zeer te ver heugen over de grote belangstelling en was er daarom van overtuigd, dat ook te Oudeschild de bejaardensociëteit een goede periode voor de boeg heeft. Spreker eindigde met het uitspreken van zijn gelukwensen aan het adres van de Dorpscommissie, met de wens, dat de sociëteit een lang bestaan beschoren mag zijn en dat de bejaarden een lange, mooie periode zouden mogen meemaken. Hierop was het woord aan „De Haven- kanters", het muziekgezelschap o.l.v. de heer Jurr. Beumkes, die een potpourri van allerlei gezellige liedjes ten gehore brachten. Ze werden telkens met een spontaan applausje beloond. Mevr. Klomp bleek over een mooie stem te beschikken en oogstte dan ook veel succes. Intussen hadden diverse mannelijke leden van de sociëtiet een queue uit het rek gehaald om te kijken of ze nog wat op het groene laken konden presteren, wel, de oudjes waren het nog niet ver leerd. Zelfs zagen wij de oudste deelne mer, de 86-jarige heer G. Bakker, nog 'n mooie stoot weggeven. Op andere plaat sen waren leden druk aan het klaver jassen, twee dames hadden zowaar een dambord bemachtigd en zigzagden wel gemoed naar „dam", terwijl een ander groepje zich met het aloude dominospel vermaakte. Intussen waren de dames, die met de leiding waren belast, zeer ac tief: er werd thee geserveerd, er werd een koekje en een snoepje aangeboden. Een stem vroeg ineens „Bluuft U niet tot de koffie?" Wij capituleerden bijna, want het was er echt gezellig en gezellig heid kent geen tijd. Die twee uurtjes waren dan ook omgevlogen. Allemaal riepen ze elkander dan ook een tot weer ziens toe. Ongeveer 40 bejaarde Skilders waren op deze eerste middag present. Allemaal in de leeftijd van zestig jaar en ouder. Wij twijfelen niet of door allen zal flinke reclame voor de „soos" worden gevoerd. Deze eerste bijeenkomst' werd begun stigd door echt „soos-weer": een lucht, waaruit voortdurend motregen op de huizen en haven van Oudeschild neer kwam. Nee, ook aan de havenkant was het niks gedaan en juist op zulke dagen slaakte de oude garde de verzuchting Hadden we maar 'n bejaardensocieteit". Oudeschild zal zich dus gelukkig prij zen, dat er een mooi initiatief werd ge nomen en met allen, die onze bejaarde ingezetenen gaarne een prettige oudedag toewensen, spreken wij gaarne de hoop uit, dat aan „West" een eindeloze reeks van genoeglijke bijeenkomsten in het verschiet ligt. FEESTELIJKE AVOND VOOR ALLE BEJAARDEN Wij herinneren nog even aan de feest avond voor alle bejaarden op woensdag 23 januari, aanvang 8 uur in „De Oran jeboom", waar de toneelgroep „Het Mas ker" voor het voetlicht zal komen. Deze avond is georganiseerd door de Bejaar densociëteit in samenwerking met de Culturele Raad. Men verzocht ons er vooral op te wijzen, dat alle bejaarden, dus ook de niet-leden van de Sociëteit, daar hartelijk welkom zijn. Er kunnen geen financiële bezwaren bestaan, want de entree is geheel gratis. Boven dien zal U een kopje koffie of thee wor den aangeboden. Geeft U omgaand op aan een der onderstaande adressen. Ook wie buiten Den Burg wonen wor den verwacht. Vervoersmoeilijkheden? Stellig niet, want indien nodig wordt ook voor het vervoer gezorgd. Dus omgaand en in elk geval voor de 14de januari U opgeven bij: mevr. C. M. C. Buisman-Woestenburg, Wilhelminalaan 84; mevr. M. F. van Sluijs-Bijl, Doopsgez. Pastorie; mevr. P. de Waard-Alderlieste, Parkstraat 18; mevr. J. Wassenaar-Wilmink, Witte Kruisweg 18. Wat denk je van het benzine probleem? Da's geen probleem, man: in Den Burg is het nou zó stil sundags, dat je een bromfiets ken hore rije. 31 JANUARI RAADSVERGADERING Onze vroedschap komt bijeen op don derdag 31 januari. INGEKOMEN PERSONEN Maria H. Schaap, van Oostvoorne, Parklaan 2 naar Den Burg, Groeneplaats 14; Pieter Spigt van Australië naar Den Burg, Schilderend 76, Reinier Spigt, van Australië naar Den Burg, Schilderend 76; Johannes Damiaans, van Velsen, Am- sterdamseweg 87 naar H 49 en echtgen.; Gustaaf A. Buijs, van Barneveld, Radio- weg 9 naar De Koog, Min. Ruysweg 133. IJSCLUB DEN BURG VERGADERDE De IJsclub van Den Burg heeft dins dagavond een goed bezochte vergadering gehouden. Nou, goed, goedmaar wij troosten ons met de gedachte, dat de Hol lander ontdooit als het kwik beneden het vriespunt is gekomen. Dan worden we actief. Het is intussen voordeliger om nu reeds actief te worden en zich b.v. reeds nu en in ieder geval voor de 18de januari als lid te laten boeken, want dan kunt U nog voor de normale prijs van 3,per persoon terecht en na die datum dient het dubbele tarief te worden neergelegd. Waarom zoudt U trouwens talmen? Wij hebben thans de beschikking over een droom van een terrein: meer dan een bunder groot en in de toekomst beschut door geboomte. Over contributiegeld ge sproken: personen beneden de 14 jaar kunnen gratis schaatsen, dat wil zeggen tot half zes. De IJsclub draagt onze jeugd dus wel een bijzonder goed hart toe! TERSCHELLING HEEFT GEEN GELD GENOEG VOOR WATERTOREN De Intercomm. Waterleiding, gebied Leeuwarden, die bezig is met aanleg van waterleiding op Terschelling en daarmee flink opschiet (de buizen zijn reeds over het gehele eiland uitgelegd), heeft de ge meente Terschelling verzocht zich ga rant te willen verklaren voor een aan deel van 500 000,in de kosten van de bouw van een watertoren. Zoveel geld heeft Terschelling echter niet en b. en w hebben zich daarom tot Ged. Staten van Friesland gewend om advies, hoe in deze moet worden gehandeld. Door deze gang van zaken is het waarschijnlijk, dat de ingebruikneming der waterleiding langer op zich zal laten wachten, dan aanvankelijk werd ge hoopt. HET AANSTELLEN VAN BOS ARBEIDERS BIJ HET STAATSBOSBEHEER In antwoord op de schriftelijke vragen van het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de heer Droesen, in verband met het niet verlenen van een vaste aanstelling door het Staatsbosbe heer aan bosarbeiders heeft Minister Mansholt geantwoord, dat de bosarbei ders bij het Staatsbosbeheer naar aard en vorm van het dienstverband worden onderscheiden in twee categorieën: a. degenen voor wie het gehele jaar rond werk aanwezig is; zij vormen de z.g. vaste kern en zijn in vaste dienst; b. degenen, voor wie het Staatsbosbeheer slechts een deel van het jaar werk heeft, de seizoenarbeiders dus, die, telkenmale voor de duur hunner werkzaamheid voor het Staatsbosbeheer, op arbeidsovereen komst in dienst worden genomen en ge houden. Voor toelating tot de vaste kern ko men - uiteraard steeds binnen de door de formatie geboden plaatsingsmogelijk heden - slechts in aanmerking zij, die zich beschikbaar stellen voor de door lopende vervulling van een volle dag taak. Het geval kan zich derhalve voor doen dat een arbeider, die in het alge meen aan de eisen voldoet, niet in de vaste kern wordt opgenomen (en diens volgens verstoken blijft van een vaste aanstelling), omdat hij niet bereid is de exploitatie van een eigen bedrijfje te staken. Ingevolge art. 61 lid 3 van het Alge meen Rijksambtenarenreglement is het de ambtenaar verboden een nevenbe trekking te aanvaarden cf nevenwerk zaamheden te verrichten dan wel nering en handel te drijven, indien dit schade lijk kan zijn voor zijn dienstvervulling. Bij de beoordeling of dit laatste het ge val is, dient in aanmerking te worden genomen, dat de bosarbeid zwaar is. Om deze reden wordt ei' van uitgegaan, dat een langere arbeidsdag dan van gemid deld acht uur van nadelige invloed zal zijn op de normale taak. Voor de arbei der in een dienstwoning geldt daarom als maatstaf, dat hij niet meer dienst- land mag bewerken dan voor eigen be hoeftevoorziening voldoende is te achten. Als maximum wordt daarvoor aangeno men: 10 are. Met deze norm wordt mede rekening gehouden bij de toepassing van genoemd art. 61, lid 3. Art. 61 lid 3 van het A.R.A.R. geldt voor alle Rijksdiensten en hierop zal mitsdien het incidentele beleid van iedere Rijksdienst moeten zijn gebasèerd. DIENSTREGELING T.E.S.O. Geldig van 25 nov. 1956 t.m. 28 febr. 1957 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 12.10 14.55 18.10 Van Den Helder: 6.30 10.45 13.25 16.25 19.35 Op zon- en alg. erk. chr. feestdagen: Van Texel: 7.45 11.30 16.00 18,20 Van Den Helder: 10.30 12.45 17.20 19.35 Wij meldden reeds de opening van het handvaardigheidslokaal van de landbouwschool Hier ziet U de adspirant-landbouwers onder leiding van de heer H. de Haan bezig met het demonteren van een maaimachine voor welk klusje ze even grote belangstelling aan de dag legden als mieren voor een pot stroop. „Het gaat erom hun de kennis bij te brengen tussen „wat kan op het bedrijf zelf worden gerepareerd en wat kan ik beter aan de vakman overla ten", zo lichtte de heer De Haan ons toe. Het is verheugend, dat de boer van de ioekomst niet meer voor ieder wissewasje naar „de stad" hoeft, want het is nu eenmaal altijd zo, dat een werktuig juist hapert als men er mee aan de slag is of aan de slag moet. De uitbreiding met een handvaardigheidslokaal mag daarom als een grote aanwinst beschouwd worden. De heer H. Alta, eigenaar van het mooie kinderkamp „De Bremakker", ge legen in het Gerritsland, vertelde ons dezer dagen, dat zijn terrein in het ka der van de ruilverkaveling met een haag van geboomte zal worden omzoomd, ,,'t Wordt mooi", zei hij tevreden. Zijn ontspanningsoord ligt aan de rand van het dennenbos en naar het oosten heeft men een fraai uitzicht over het Texelse landschap. In zijn directe omgeving heeft dit kamp dus niet te klagen over gebrek aan geboomte, maar toch maakte de heer Alta gaarne gebruik van deze bijzondere ruilverkavelingsaanbieding-met-grote korting. Aan geboomte heb je niet gauw te veel, zo zal hij gedacht hebben. Velen zullen dit met hem eens zijn. Vooral op Texel zien wij de aanplant van geboomte als een blijk van goede smaak. Wij zitten nu eenmaal niet zo dik in het hout. Wij menen dat we vroeger op Texel méér bos, meer bomen rijk waren, ja, dit is wel zeker, want voor me liggen diver se foto's, die een Alkmaarse hoffotograaf, de heer C. van der Aa uit de Lange- straat, ongeveer een halve eeuw geleden op ons eiland gemaakt heeft. Ik ontdek dan door verschillende plaatjes, dat er in Den Burg b.v. veel meer bomen stonden dan nu. Ook in Den Hoorn hebben er meer gestaan en wel ter hoogte van het winkelpand van de familie Lap. Maar in Den Burg heeft men in de loop der jaren toch wel de belangrijkste opruiming ge houden. Ik denk allereerst aan de Gast huisstraat, waar ik m'n eerste (bokke-) sprongen maakte op deze leutige wereld. Tegenover kapper Eelman stonden meer dere fraaie bomen. Ze zijn een dezer da gen gesneuveld. HET GEESTELIJK LIED Men schrijft ons: Het geestelijk lied is door de eeuwen heen gebleken te zijn een troost voor me nig christen en tevens een krachtig ge tuigenis van de kerk naar buiten. Voor velen is het geestelijk lied een opnieuw herkennen geweest van de rijk dom van het geloof. Vaak is een mens die voortleefde zonder God, blijven staan bij het horen van christelijk gezang. Hoe kan het eigenlijk anders, de kerk is op haar best wanneer ze zingt. De Bij bel-Kiosk-Vereniging, die zich ten doel stelt het Evangelie uit te dragen in deze wereld, heeft gemeend dit ook door mid del van een zingend getuigen te kunnen doen. Daarom organiseert deze vereniging vrijdag 18 januari een zangavond in de Hervormde kerk te Den Burg. De bekende zanger Kees Deenik, wiens zingen van geestelijke liederen via de N.C.R.V.-microfoon zeker welbekend is onder ons, zal op die avond verschillende graag gehoorde liederen zingen. Een Dameskoor o.l.v. de heer J. Visser zingt eveneens deze liederen, terwijl de organisten de heren P. Krayma en J. Visser voor de begeleiding zorgen. De predikanten Ds. W. M. van Reijen- dam, Ds. A. F. Goedendorp en Ds. J. J. J. van Sluijs hopen te spreken. Samen zingen is iets dat het hart blij maakt, tenminste als het massaal klinkt. Dat kan als ieder vrijdagavond om 8 uur naar de Hervormde kerk te Den Burg komt. De heer Veldstra van gemeentewerken zei, dat de iepenziekte de oorzaak ervan was. Even verderop stonden eens twee mooie bomen voor het pand van smede rij Kiljan. Tijdens 'n zwaar onweer heb ben wij er eens onder geschuild, wat na tuurlijk niet verstandig was. Dan lag er voor Huize „Irene", dat toen nog naar de naam „Gesticht van Weldadigheid" luisterde, een mooie inrij met aan weers zijden hoge bomen. Op de hoek van de Warmoesstraat en de Zwaanstraat stond eveneens geboom te. Een andere ansicht toont ons de weelde aan groen in de Weverstraat ter hoogte van het glop-van-Van Arkel, de verbinding naar het Achterom. Wij zien er een hele serie bomen, ook een op de hoek Wevetstraat-Parkstraat. Langs de stoepbochten liggen zwerfstenen, op dat de wagens de gele steentjes zouden sparen. Het schilderachtige pleintje voor onze Vergulde Kikkert pronkt momenteel met één boom, maar een halve eeuw terug stonden er minstens drie, terwijl de te genwoordige boom toen nog aan het be gin van zijn loopbaan stond en wel in 'n miniatuur plantsoentje. En zo zijn er meer leveranciers van groen en schaduw verdwenen. Alleen in De Koog bemerken wij thans verbetering bij vroeger: een oude foto toont ons het dorp van omstreeks de eeuwwisseling: wij tellen, huizen, schu ren enz., tezamen zestien gebouwen Bo men zoeken wij vergeefs. Momenteel is de Koger Dorpsstraat met enige bomen getooid en ze doen het best. De bomen voor Hotel „De Toekomst" zijn al weer enige tijd van het toneel verdwenen, niét door iepenziekte even wel.... Ja.... in de loop der jaren is ook menige boom door toedoen van par ticulieren geveld. In de meeste gevallen meende men, dat men erg veel last van zo'n boom ondervond en dan was het een klein kunstje om hem op weg naar de houtzagerij te helpen; ze ontschorsten hem gedeeltelijk, zodat hij van z'n ravi- tailleringsgebied afgesneden werd en ge woonweg verrekte. Wij zien ook nog 'n fraaie prent van de Groeneplaats, die eens met veel zwaar der bomen dan nu prijkte. Als ze dit fraai pleintje straks van een nieuwe be strating gaan voorzien, zullen enkele bomen er aan moeten geloven, maar men deelde ons ter geruststelling mee, dat de nieuwe aanplant reeds in het bestek ver meld staat. „Maar de grote boom tegenover de entree van het postkantoor heeft zijn langste tijd gehad: hij is door de beruch te iepenziekte finaal uitgehold, zodat hier een gevaarlijke situatie begint te ontstaan. Door de straatverbreding is hij bovendien een sta in de weg gewor den en je verwondert je er over, dat vreemdelingen daar nog nooit tegenop zijn gereden. In Plan-Zuid domineert het rood van de muren, maar men kon ons verzeke- len, dat ook daar in de toekomst een meer verantwoord geheel zal zijn ver kregen: door aanplanting van geboomte zal dit deel van Den Burg minder lelijk worden. Ook de ijsbaan in Plan-Zuid zal te zijner tijd in de luwte komen te lig gen door aanplant aan de zuid- en de zuidoostzijde, zowel met het oog op het landschapsschoon als ten gerieve van de schaatslustigen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1