9 rocn in het harL Leverbotziekte komt atleen reeds het bedrijf van de heer N. Roeper op f12,000 te staan m Het Gelukslandin De Oranjeboom Verwaarloos ze niet die Bheumatlsche Pijnen. 3 WOENSDAG 23 JANUARI 1957 TEXELSE 71e JAARGANG No. 7114 COURANT Uitgave N.V. vh- Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags- Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank- Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. mm En zo heett de heer Roeper alle schapen behandeld: een pilletje tegen de leverbotziekte. Het mocht echter niet baten- U ziet dat zijn assistent tussen de kaken van het schaap een stokje gestoken heett om te voorkomen, dat het dier bij het toedienen van het in een capsule gesloten geneesmiddel zijn ver zorger niet verwondt: het pilletje moet nJ. achter in de keel gelegd worden en daar houdt de patiënt nu eenmaal niet van- „Boer zonder land" was de titel van een toneelstuk, dat leden van de vereni ging van oudleerlingen van onze land bouwschool destijds opvoerden.. „Dit is een boer zonder vee", dachten wij, toen we het €rf opreden van de mooie, nieuwe boerderij „Hoogezand", gelegen aan de Tweede Dwarsweg van polder Het Noorden, althans vlak daar bij. Want wij hadden vernomen, dat de heer N. Roeper besloten had al zijn wol vee op te ruimen. „Dat is ook zo", zei hij, „als ze ten minste m'n lamschapen bedoelen, want de enterlingen, die elders lopen, heb ik kunnen houden, overigens heb ik een gemengd bedrijf". Op dit gemengde bedrijf graasde kort geleden nog 65 stuks wolvee, dat ko mend voorjaar weer een hoofdrol be loofde te zullen gaan spelen bij de zoge naamde lammerentijd. Het was prachtig gebouwd vee, behorend tot de bloem van ons eiland. Was het een wonder, dat deze boer verscheidene malen de hoogste markt verwierf? „Ik had drie jaar achter mekaar de hoogste markt en drie jiar geleden had ik drie weken achter elkaar de hoogste prijs", aldus de heer Roeper, die dit niet zegt om de kwaliteit van zijn vee te roemen, maar om aan te tonen, dat hij geen opruimers tussen de tuinwallen pleegt te houden. Toch is het van een grootscheepse opruiming gekomen, want alle lamschapen moesten weg als gevolg van de leverbotziekte, die onder het wol vee een zeer groot aantal slachtoffers heeft gemaakt. De oorzaak? De natte zomer, waardoor de greppels het water niet kwijt konden en waarin een bepaald soort slakje, waarop de leverbot parasiteert, zich op perbest thuisvoelt. Door de moderne stal, waar een flink aantal runderen vredig het geurende hooi verbeidt, komen wij in de woning, waar de heer Roeper ons gaarne het een en ander wilde vertellen over de slag, die aan zijn wolveestapel is toegebracht. „De heer Noordijk - hoofd van de vé- térinair-hygiënische dienst - zei me, dat hij in alle 34 jaren, dat hij op Texel werkzaam is, nog nooit zulke ernstig aangetaste levers had gezien. Ik dacht aanvankelijk helemaal niet aan de mo gelijkheid, dat mijn schapen aan die ziek te leden, want doorgaans valt dat dade lijk op: er vertonen zich dan dikke knobbels onder de keel, maar aan de eerste schapen van mijn bedrijf, die aan deze kwaal stierven was uiterlijk niets te zien. Behalve die knobbels is een duide lijk symptoom: opgetrokken buik, hoge rug, stijf op de poten en slap naar bene den hangende oren. Het eerste schaap van mijn boerderij, dat door de leverbotziekte werd aange tast, liep in Waalenburg. Een andere veehouder zag het dier dood in het land liggen of juister: zitten en de volgende dag ontdekte ik een dood schaap achter mijn boerderij. Ook die zat in een hou ding alsof-ie rustig aan het herkauwen was. Allebei dieren verkeerden overigens in een prima conditie. Nummer drie die het loodje legde was ook een prima schaap met veel vet, volgens de dieren arts. Al spoedig gingen andere schapen ge noemde verschijnselen vertonen: opge trokken buik enz. Ik nam meteen m'n maatregelen: ik zocht 28 dieren uit, die ogenschijnlijk niets mankeerden, en iso leerde deze op een ander land. Een paar dagen later - op een maandag - liet ik ze naar Purmerend vervoeren, maar er raakten er twee minder op de boot: die konden de reis niet volbrengen. De 26 schapen konden in Purmerend voor de slacht worden afgezet. Ze werden ge kocht door de Rotterdamse Lloyd. Dit was - zo begrepen wij - echter de tweede zending naar Purmerend, want een week tevoren waren ook al 29 scha pen van het eiland afgevoerd. 28 ervan arriveerden levend en wel in Purmerend. Tien schapen kwamen niet aan het mark ten toe: ze konden de reis van de stal te Purmerend naar de markt niet volbren gen. Ze werden toen verkocht met als doel de leeuwen van artis aan een sma kelijk boutje te helpen! „Daar kreeg ik 25,voor, maar er gingen nog weer 5,per dier af we gens de extra kosten". Ook te Den Burg werden dieren van dit bedrijf aangevoerd: negen gestorven schapen kwamen aan de Hajlerweg te recht. De eigenaar kreeg er2, per stuk voor. „Ik meen nog kans te hebben op een nabetaling", aldus de heer Roeper, die wij die middag op een perceel bouwland, gelegen achter zijn boerderij, hadden ontmoet: hij stuurde de trekker over de dorlkere aarde, waar aan nieuw leven zou moeten worden ont leend „En de boer, hij ploegde voort Ondanks de narigheid, ondanks de geweldige strop, want deze ziekte komt dit bedrijf op zo'n 12.000,te staan. ,Jioogezand" heet de boerderij van de heer N. Roeper. Wij meenden, dat deze (ruilverkavelings-)boerderij zo genoemd werd naar het hooggelegen land, maar de naam heett enkel betrekking op de stad van die naam- WIJZIGING BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN DE KOOG Het hoofd van het gemeentebestuur van Texel brengt ingevolge artikel 37, vierde lid, der Woningwet ter algemene kennis, dat de door de gemeenteraad bij besluit van 21 maart 1956 ,nr. VIII, vast gestelde wijziging van de „Bebouwings voorschriften van de gronden begrepen in de uitbreidingsplannen-in-onderdelen „De Cocksdorp", „Midden-Eierland", „Zuid-Eierland", „Den Hoorn", „De Koog", „Oost", „Oosterend", „Oude- schild" en „De Waal" door Gedeputeerde Staten van Noordholland bij hun be sluit van 9 januari 1957, nr. 211 werd goedgekeurd. Het betreffende besluit ligt ter ge meente-secretarie voor een ieder ter in zage. Texel, 18 januari 1957. Het hoofd van het gemeentebestuur van Texel, C. de Koning. JAARVERGADERING SVC De jaarvergadering van SVC, gehou den in Hotel „De Hoop", was goed be zocht. De voorzitter zei, dat in SVC een goede verbetering valt te bespeuren ook wat het bezoeken van vergaderingen be treft. Notulen. Deze werden na een kleine verandering goedgekeurd Voetbalpool. Iedereen, die mee wil doen moet lid wezen van de vereniging en in het bezit zijn van een kaart met nummer (poolformulieren verkrijgbaar bij W. Ran). Mededelingen. Voorzitter deelt mede, dat in september een bazar zal worden gehouden, om de zaken van SVC, nu al les veel duurder is, sluitend te maken. Spreker doet een beroep op allen om te helpen deze bazar tot een goed einde te brengen. Deze zal gehouden worden in de garage van Pieterse, die daarvoor welwillend beschikbaar is gesteld. Op 7 juni bestaat SVC 25 jaar. Er zal gepro beerd worden een sportdag te organise ren en 's avonds te besluiten met bal. De gymuitvoering wordt ook dit jaar weer gehouden bij de heer B. Dros om streeks eind maart. Het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester wordt onder dank zegging goedgekeurd. Een woord van dank vooral aan de penningmeester voor de keurige uiteenzetting. De nieuwe re geling van de contributie voor het nieu we jaar is als volgt vastgesteld: van 12- 16 jaar 60 cent per maand van 16-18 jaar 1,per maand en van 18 jaar en ouder 1,25 per maand en voor de donateurs werd een voorstel van de heer J. West- dorp jr. aangenomen van 2,50 op 3,dit voor het nieuwe voetbalsei zoen. Er kwamen nog wel enkele bezwa ren, maar de heer Keizer lichtte dit toe en verklaarde dat SVC de enige vereni ging is, waar ze zo weinig betalen. Bestuursverkiezing. Aftredend waren de heren Jo de Graaf, herkiesbaar, en G. van Boven, niet-herkiesbaar, en mevr. Boon-v.d. Berg, herkiesbaar. De heer Jo de Graaf werd met algemene stemmen herkozen. In de ontstane vacature Van Boven werd voorzien door benoeming van de heer A. van Hoorn. In de plaats van mevr. Boon-v.d. Berg kwam mevr. J. Witte-Blom. Allen nemen hun benoe ming aan. De voorzitter dankte de heer Van Boven en mevr. Boon-v.d. Berg voor het vele werk dat zij voor de vereniging hebben gedaan. Verkiezing elftalcommissie. Aftredend was de heer W. Stolk; in zijn plaats werd gekozen de heer P. Boon Mzn. De heer Keizer deelt mede, dat de gymwedstrijd wordt gehouden op 9 febr. aan Oosterend om de sportieve verhou dingen der verenigingen dichter bij el kaar te krijgen. Keizer zag graag, dat de opkomst der gym wat geregelder was. Rondvraag. De heer Keizer vraagt naar de ongelijke brug. Deze zal zo spoe dig mogelijk worden besteld. De heer Westdorp bedankt, namens het comité Ouden van Dagen voor het gratis spelen door SVC van het toneelstuk in Zuid- Eierland ten bate van de oudjes. Vervoer gym naar Oosterend. Men zal trachten dit met de TESO te regelen. Om plm. 12 uur sluit de voorzitter, met dank aan allen voor de opkomst, de vergadering. „In totaal opgebracht? Van de 20, tot de 90,gemiddeld, dus 55, voor een best lamschaap. De waarde was zeker 160,„Stel, dat je aan een lam 25,verdient, je mist ook de wol: 4,5 kg per schaap 5,per kg en dat maal 65. In mei, aldus de heer Roeper, zal door 'n deskundige 'n onderzoek worden inge steld. Als dan de besmetting nog aanwe zig is, zal men het betrokken perceel of percelen gaan bespuiten. „Was U niet verzekerd?" „Nee, niet één wolveehouder is daar tegen verzekerd, ze waren wel .verzekerd tegen bliksem". De heer Noordijk verklaarde ons nog, dat het hier om een bijzondere vorm van leverbotziekte gaat. Het is geen lever ziekte, zoals sommigen veronderstellen. De ziekte verloopt „stormachtig", in de aangetaste levers worden practisch geen botjes gevonden. Vrijdagavond heeft de Vereniging van Oud-Leerlingen van onze landbouwschool in „De Oranjeboom" het toneelstuk „Het Geluksland" voor het voetlicht gebracht. Na afloop zei de regisseur, de heer C. P. Laan, hoofd van de landbouwschool, „Spaar mij Uw kritiek niet" en verder „Ik heb dit stuk zelf uitgekozen". Wel, wij kunnen zeggen, dat het gezelschap heel aardig voor de dag is getreden en het stuk zelf viel zeker algemeen in de smaak: het ging van A tot Z over het lief en leed op en rond de boerderij en zulk een avond is dus bij uitstek ge schikt voor hen, die ten nauwste bij de boerderij betrokken zijn. Alle medewer kers deden hun best en wij persoonlijk hebben altijd respect voor hen, die na ge dane arbeid nog weer de energie weten op te brengen, welke wordt gevergd van een speelster of speler in een toneelstuk. In dit licht ook bezien wij steeds een avond als deze en dan kunnen wij toch niet anders dan onze lof uiten. Er mag dan gerust eens een hiaatje zijn, er mag dan gerust eens een puntje op de i wor den gemist: 't is gelijktijdig vergeven. Het was een goed stuk ook en wij ne men aan, dat hetgeen daarin is gezegd de levenswijsheid van velen - indien nog nodig - heeft vergroot. Er werd o.a. ge steld, dat wij zo dikwijls het geluksland, dat voor het grijpen ligt, niet durven betreden: wij varen er langs.... Mis schien uit angst, dat wij het geluk weer uit handen moeten geven? In ieder geval is het zo, dat wij allemaal, ieder op zijn tijd, dat geluksland aan de levensweg braak vinden. Gelukkig degene, die er durft te gaan bouwen, de zegeningen durft te aanvaarden, de zegeningen weet uit te buiten van het leven, dat de scha duw slecht kent om het licht des te blij- der te doen uitstralen. Pieter Groot (de heer H. de Lugt) en zijn - even actieve - vrouw (mej. Annie Bakker, „Amalia-hoeve") meenden dat geluk naar eigen inzicht te kunnen han teren. Zij zouden wel eens vertellen hoe het allemaal moest reilen en zeilen. Zij zouden de toekomst van zichzelf en hun kinderen wel eventjes haarfijn uitstippe len. Maar het leven besliste anders: de zonen wensten zelf hun koers te bepalen, ieder wilde zich op eigen wijze met het geluk confronteren. Piet (de heer W. Kikkert, „De Mient") zag zijn geluk op het water, Jaap i(de heer Bas van de Beek), zocht het in motoren, Greetje (mej. D. Witte, Schilderend) in de we reld van „Laat ons eten, drinken en vro lijk zijn", Marie (mej. Gerda Bakker, „Spyk") had gemeend - maar kwam daar schielijk op terug - dat de stad haar ver langens zou kunnen bevredigen. Luit Klaver (de heer Kees Hin Th. Rzn.), de eeuwige vrijgezel, scheen het geluk deelachtig, want hij was een tevre den mens Ook Gert (de heer A. Brans), meenden wij op het goede pad, het pad naar het nabije geluksland, aan te treffen, ja het was wel zeker, want hij vindt de vrouw van zijn dromen: ze is door eigen schuld ziek geworden, maar ze gelooft in haar „HET KAN VERKEREN" In maart hoopt de rederijkerskamer „U.D.I." dit blijspel van Henk Bakker en Jhr. De Beer du Portugaal, voor het voetlicht te brengen. S.V.C.-nieuws Het eerste verloor in een matige wed strijd met 21 van Petten. Dit moet an ders. In het begin moest S. in de zware wind optornen. Dit viel niet mee, wel werden er mooie aanvallen opgezet, maar de schoten van Ale zijn te zacht of juist in de armen van de keeper. Aan de andere kant wist Petten voor de rust een 20 voorsprong te behalen. Na de thee speelt S. voor de wind, maar de ballen gaan veel te hard en het afwerken valt niet mee. Uit een aanval van links weet de goed doorlopende r.- binnen de stand te verkleinen, 21. Wel wordt het door deze speler nog een paar maal geprobeerd, maar dat mislukt. Dit moet in de toekomst veranderen, anders kunnen wij het niet bolwerken. Het tweede wist het ook niet tot een overwinning te brengen tegen De Koog 2 en verloor met 20, Programma a.s. zondag: Het eerste gaat naar KSV. Vertrek boot 11,30 uur, half elf van dorp. Het tweede speelt thuis tegen ZDH 2, aanvang 2 uur. S.V. De Koog Zondag wist De Koog 1 de uitwedstrijd tegen ZAP te winnen, nadat De Koog met de rust tegen een 20 achterstand moest opzien. Na de rust en de wind mee ging het veel beter. Al gauw werd de stand op 12 gebracht door een doel punt van Bil, waarna Gerard er 22 van maakte. ZAP wist nog een 32 voor sprong te nemen, maar na een doelpunt van Klaas en twee van Gerard, wisten we de punten toch weer te behouden. En blijven we Vesdo dus op de voet volgen. Ook De Koog 2 wist de thuiswedstrijd tegen De Cocksdorp 2 met 20 te win nen. De doelpunten werden gemaakt door Jaap en Jan. Zondag a.s. is alles vrij. genezing en hij toont ons de kracht van de (zuivere) liefde. Met haar zal hij het geluksland vinden, ja, hij is er al. Het is de echte liefde, die tot wonderen in staat is. Hij staat heel anders tegenover het zieke meisje dan b.v. Herman {de heer W. van Heerwaarden, Gravenstraat), die van het leven geen probleem wenst te maken, geen diepspitter is om zo (maar eens) te zeggen Wij maken voorts kennis met Els (mevr. Koorn-Kikkert, Kogerweg), de vrouw van Jaap, en Frans, de man van Marie (de heer T. Huisman). Dan was er nog een zekere meneer De Vries i(de heer Jn. Brak), die weinig meer te zeggen had, dan dat een mens niet van de onbe taalde rekeningen kan leven en een ze kere dokter Klaasse (de heer C. Koorn), die zich als een waardig aesculaap ge droeg (pappen en nat houden). Pieter Groot krijgt dus zijn zin niet; beide zoons gaan het buiten de boerderij proberen, maar toch is er een happy en- ding als Greetje door haar Gert naar het geluksland wordt gevoerd. Over het spel dit: Heel goed vonden wij „Pieter Groot", „Greetje", „Luit" en „Gert". Zij droegen het stuk. De overi gen - wij kunnen niet alle medewerken den afzonderlijk onder de loupe nemen, is ook niet de bedoeling, hebben eveneens naar talent geacteerd en, nogmaals, daarvoor onze lof. De grime was verzorgd door de heer J. Groothuizen, Alkmaar. Een speciaal compliment voor de to neelaankleding. Jaar en dag hebben wij ons blind gestaard op het (wolfloze) bos, nü hadden wij een décortje dat af was: links een gezellig groepje knotwilgen rechts het front van de boerderij en in het midden een schoon panorama, zoals iedere dag aan het oog ontrolt, waar de weiden domineren. Groene weiden, glan zend vee, een goeie melkprijs, een echt paar dat elkaar verstaat, wat mag een mens méér verlangen? Want de tegen slagen des levens - die overal weten door te dringen - kunnen dan met een glim lach worden overmeesterd. Vermelden wij tenslotte nog, dat de avond o.a. werd bijgewoond door onze wethouders en echtgenoten, de gemeen te-secretaris en echtgenote, het bestuur en vele genodigden (burgemeester De Koning was tot zijn spijt verhinderd). Na afloop volgde een zeer geanimeerd bal onder leiding van de bekende Texelse band. UITVOERING VERENIGING VAN OUDLEERLINGEN Aangezien alle kaarten voor zaterdag a.s. verkocht zijn, is het aan te bevelen vroegtijdig te komen. Men gelieve de bestelde kaarten voor zaterdag af te halen. DIENSTREGELING T.E.S.O. Geldig van 25 nov. 1956 t.m. 28 febr. 1957 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 12.10 14.55 18.10 Van Den Helder: 6.30 10.45 13.25 16.25 19.35 Op zon- en alg. erk. chr. feestdagen: Van Texel: 7.45 11.30 16.00 18,20 Van Den Helder: 10.30 12.45 17.20 19.35 ZDII-nieuws Ons eerste heeft zondag na een zware wedstrijd met 21 van Koedijk gewon nen. De eerste helft hadden wij de wind mee, maar ondanks een groot overwicht bleven doelpunten uit. De stevige K.- achterhoede gaf geen krimp. K. slaagde er in op goedkope wijze vlak voor de rust de leiding te nemen. Na de rust tegen wind was Z. weer steeds in de aanval geweest, maar de uit vallen van K. bleven zeer gevaarlijk en eenmaal moest de paal te hulp komen. Na een half uur kwam de gelijkmaker en vlak voor het einde namen we de lei ding, die we niet meer afstonden. Onder grote vreugde klonk het eindsignaal. Het tweede liet de Boys 3 met de pun ten vertrekken; rust 21 voor de Boys, maar ondanks het voordeel van de wind na de rust slaagden ze er niet in de ach- sterstand weg te werken. Volgende keer beter, jongens. Zondag a.s.: VZV 3-ZDH; SVC 2-ZDH 2. Andtra kont U strakf niet meer op o! neer... Begin morgen die bloedzuiverende Kruschen-kuur, om zelf te ondervinden en al spoedig! hoeveel beter ge U voelt, naar lichaam en geest. Want ook Uw stemming heeft van Rheumatische Pijnen zo te lijden. Eigenlijk vergallen die pijnen Uw hele leven, belemmeren U in Uw doen en laten. En dat terwijl hulp voor 't grijpen ligt. Neem toch Kruschen. De kleine dagelijkse dosis doet wonde ren. Op Uw hele gestel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1