Cjrocn 'ZwarLrJexels in het harL. koy Kindje Vrouwendag GRIEP? Hh Texels Jeupd musiceerde voor volle zaal Wédr dat schroeieud, brandend maagzuur. ZATERDAG 2 FEBRUARI 1957 TEXELSE 71e JAARGANG No. 7117 COURANT Uitgave N.V. v h- Lcmgeveld <5r de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags- Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank- Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. mm UITBREIDING KAMPEERCENTRUM „LOODSMANSDUIN'' (Hersteld bericht) De Stichting Sociaal Toerisme Texel heeft vergunning ontvangen voor het bouwen van een achttal kamphuisjes in het kampeercentrum „Loodsmansduin", waar reeds bij zomerdag een tiental tem- huisjes staan (die na het seizoen weer veilig worden opgeborgen) en een negen tal ex-woonbunkers, ook in gebruik nu j bij het sociaal toerisme Texel. Aan de aannemers P. Boon en G. Kik- j kert, Den Hoorn, is voor rond f 20.000, de bouw van genoemde acht kamphuis jes opgedragen. Het worden twee groe pen van vier. Ze komen hoog en droog op oude, niet in gebruik zijnde bunkers te staan. Het uitzicht zal dus uniek zijn I en het ligt voor de hand, dat men geen grootscheepse reclame-campagne behoeft j te ontwikkelen om ze straks bevolkt te krijgen, want de tarieven liggen werke- lijk op het pak-weg-peil: 70,per week voor een vier-persoons kamphuisje en 90,voor een zes-persoons. De kamphuisjes worden evenals de eerder in gebruik genomen tenthuisjes en woonbunkers van alle gemakken voor zien: elektrisch licht, stromend water, butagas om te koken en last ljut not least gerieflijk gemeubileerd. Komend voorjaar zal voor de kleinste kleuters in het centrum een pierebad worden aangelegd, zodat zij te allen tijde en hopelijk onder een stralende zon, zul len kunnen genieten van het gezegende vakantieoord Texel. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) HANDELSREGISTER Wij lezen onder nieuwe inschrijvingen: Firma Frans Zegel Kzn., Texel, Oude- schild, Nieuweweg 379-380. Kleinhandel in ijzerw. en gereedschappen, enz. E.; j K. Zegel. Textielhuis Zegel, Texel, Oudeschild, Dorpsstraat 161. fil. Den Burg, Binnen- burg 1 en Groeneplaats 4 A. Kleinhandel in heren- en jongensbovenkleding, he renmodeartikelen, dames- en meisjesbo- venkleding enz. E.: J. J. Zegel. Buitencentrum „De Sluftervallei", Texel, De Cocksdorp (fil.) Hoofdz.: Den Haag, Paleisstr. 9. Handelsnaam N.V. Buka. Bungalowpark en kampeerbedrijf. Dir.: H. W. Meijer en Prof. dr. Engelfriet. Comm.: Mr. H. L. Woltersom en Th. Ligthart. Proc.: N.V. Levensverz. Maat schappij „Nederlandse Nillmij van 1859" (Bep. bep.) Maatschappelijk kap.: 250.000,waarvan 50.000,ge plaatst en gestort. Bijv. 931 Ned. Stcrt. v. 11 mei 1955, no. 90. En onder wijzigingen: Kamppension „Het Waalenburgerhuis", Texel, De Koog, W 76. Pensionbednjf. Venn, ontbonden. Bedrijf w.v. door J. v.d. Kerkhof onder naam: Vakantiehuis „De Waddenparel". Firma Frans Zegel Kzn., Texel, Oude schild, Dorpsstraat 380, fil.: Den Burg, Groeneplaats 4a en Oudeschild 161. Kleinhandel in ijzerwaren en gereed schappen, meubelen, enz. Venn, ontbon den. Bedrijf Oudeschild 161 en Groene plaats 4A overgegaan aan J. J. Zegel. Bedrijf Oudeschild, Dorpsstraat 380 over gegaan aan K. Zegel. BURETON VIERDE FEEST De feestavond van Bureton Waalder- straat-Binnenburg-Stenenplaats is een groot succes geworden en overtrof alle tot heden gehouden bijeenkomsten. De heer Sieseling heeft ons op bijzon dere wijze bezig gehouden. Een succes nummer was ook het optreden van Max Rijk met Piet van der Wulp, met zijn rijmelarij op de buren (op wijze falderie faldera). De bijna 80 jaar oude heer Wil lem Rijk oogstte op het podium even eens succes met zijn voordracht „Mijn eerste jongen". Verder de heren Th. v.d. Wulp, Jn. Agter, mevr. Van Boven, mevr. De Waal, de éénacter van de heer en mevr. Jac. de Graaf, mevr Van Dam en de heer Bos. Alsook het huisvrouwen- orkest van een 12-tal dames. De avond was prima georganiseerd, zodat niemand zich verveelde. Allen ble ven, met gezellig dansen en de zeer leuke familiespelletjes van Sieseling, tot plm. 3 uur bijeen. Het eten en drinken was ook goed verzorgd met zeer geani meerde hapjes. De feestcommissie dus alle eer. En nu weer actief voor de andere avonden. We zijn adjudant Gulmans nog wachtende in februari met een lezing over het recherchewerk en het optreden van mevr. Bakker-Breed, de grote voor drachtkunstenares. WAAROM DIE RAMEN WERDEN DICHTGEMETSELD attijd gaaf huidje BABYDERM Z»\\ - Ql'o - Zeop VIER WONINGEN VOOR DE „EENDRACHT" De Coöp. Zuivelfabriek „Eendracht" heeft in de woensdagavond gehouden al gemene ledenvergadering met grote meerderheid van stemmen besloten tot de bouw van vier houtrijke woningen aan de Singel te Oudeschild. Deze wo ningen, die zullen worden gemaakt door de fa. P. Guelen, Wijchen, zullen worden bestemd voor het personeel van de zuivelfabriek. Een actieve lezeres klampte ons (tele- i fonisch) aan inzake ons artikel over de kerkrestauratie t^ Den Hoorn. Daarin I hebben wij het betreurd, dat ze enige 1 ramen van dat kerkje in vroeger jaren hebben dichtgemetseld. Het was ons niet duidelijk waarom. Nu maakt men er ons op attent, dat dit in verband moet hebben gestaan met de, laten wij zeggen, weeldebelasting op ra men, geheven in opdracht van Napoleon, die van de Hollanders graag wat beter wilde worden. Ook hief hij belasting van j dingen als eikenhouten gewelven e.d. In die dagen probeerde men, terecht, op de een of andere manier aan die extra belasting te ontkomen en wat was dus eenvoudiger dan het dichtmetselen van ramen als je toch voldoende licht had? Wij vinden niet alleen te Den Hoorn, maar overal in het land de sporen van deze vorm van belasting-ontloping en hierdoor is ook verklaard waarom men zoveel fraaie eikenhouten beschietingen door een laag verf aan het oog onttrok ken heeft. ZESDE PRAATAVOND VERENIGING VAN OUDLEERLINGEN De volgende praatavond is niet op woensdag 6 maar op vrijdag 8 februari a.s. in de landbouwschool. Als sprekers treden op de heer G. Schraag met als onderwerp: „Graan" en de heer C. P. Laan over: „Het hand- en vakvaardig- heidsonderwijs". S.V.C.-nieuws Het eerste gaat morgen naar het goed spelende Tex. Boys. We zullen goed op moeten passen, willen we geen slecht fi guur slaan. Aanvang 2,30 uur. Vertrek 1,45 uur van Dorp. Het tweede krijgt weer bezoek van ZDH 2, aanvang 2 uur. Doen we het nu beter? De adsp. spelen heden om 3,30 uur aan Oosterend. Vertrek om 2,45 uur van dorp. Doen we allemaal ons best deze keer?! S.V. Texel Texel gaat naar JVC. Na zondag hebben we gezien, dat met meer doorzetten, be tere resultaten kunnen worden verkre gen. Texel 2 speelt thuis tegen Hol'landia T. 2. Ook hier geldt, aanpakken, dan is er een behoorlijke kans. Texel b gaat naar Tex. Boys a, terwijl Texel v thuis speelt tegen HRC g. We hopen nu maar, dat jullie het nog niet verleerd zijn na die lange rust. Texel a begint volgende week tegen Schagen a. Komen jullie bij goed weer hedenmiddag om half vier naar het ter rein? Best, dan proberen we het samen om de juiste speelwijze machtig te wor den. INGEKOMEN PERSONEN André P. van der Meer, van Terneu- zen, Axelsestraat 63 naar Binnenburg 10, Den Burg. VERTROKKEN PERSONEN Antonius J. H. van der Hulst, van Beatrixlaan 11 naar Bergen, Oude Ber- gerweg 23; Johan van de Kerkhof, van Kogerstraat 11 naar Enschede, Glaner- brug, Bultsweg 284; Jan N. J. Eiselin, van Weverstraat 63 naar Zuid-Afrika, met echtgenote. PUBLIKATIE VAN DE CULTURELE RAAD Zaterdag 2 februari De Cocksdorp, „De Hoop", ODIT voert op het stuk „De dorpsdokter". Oosterend, „Wapen van Amsterdam", Ontwikkelingsclub, de heer H. de Boer spreekt over „Leverbotziekte bij scha pen". Dinsdag 5 februari Den Burg, „Oranjeboom", Personeelsver. Gem. Texel. Dr. Ir. Mesu spreekt over het „Deltaplan en zijn betekenis voor het Waddengebied". Woensdag 6 februari Den Burg, „Texel", Kon. Alg. Ver. voor Bloembollencultuur. Drs. Slootweg spreekt over „Wortelrot in bolgewassen". Md.-Eierland, o.l. school, Ouderavond. De Cocksdorp, „De Hoop", bespreking over vorming dorpscommissie. Donderdag 7 februari Den Burg, kinderfilmmiddag NVV, „10 kleine nikkertjes". Den Burg, filmavond NVV o.m. film „De Gouden Oogst". Vrijdag 8 februari Den Burg, „Texel", filmavond KNMV voor Motor- en autoclub Texel. Den Burg, Ned. Herv. kerk, Wika Jac. Roos spreekt over „Diakonie en jeugd werk" voor diakenen van Texel. Den Burg, Landbouwschool, praatavond, Ver. oudleerlingen landbouwschool. Spr. G. Schraag en C. P Laan. Zaterdag 9 februari Den Burg, „Oranjeboom", uitvoering Koninklijk Texels Fanfarecorps. Oosterend, „Wapen van Amsterdam", 7,30 uur Turnwedstrijd Oosterend-SVC. Maakt de borst bloot, mannenbroeders, 't Wordt vandaag een zware dag. Aangezien de vrouw de scepter, Over 't man'dom zwaaien mag- Vrouwendag! Alleen de naam reeds. Geeft je kippenvel, nietwaar? Want wanneer de vrouw de baas is. Nou, dan zijn de rapen gaar. Jan, schep jij eens even kolen. Piet, doe jij de luierwas, Arie, schrob de straat eens even, Leen, leeg jij de la met as. G er rit, ga de kopjes wassen, Sieme, schil de schorseneer, Willem, was de wort'len, wil je, Dit en dat en nog veel meer! Nou, wat doe je dan als kerel. Bukken maar onder het juk. Dat de vrouw je die dag oplegt. 't Is tenslotte een geluk, Dat het maar één dag per jaar is. Die ons brengt in slavernij. Morgen is het leed vergeten En is ied're man weer vrij- Met een vraagteken natuurlijk. Want men kan er van op aan, Dat ook veel pantoffelhelden Over moeder aarde gaan- Anderzijds is het zo dwaas niet, Dat de man ook eens waardeert, Wat de huisvrouw in het leven. Elke dag opnieuw presteert. Pas wanneer je zelf in touw moet, Dan ontdekt men toch eerst goed, Wat een moeder alle dagen, Voor haar man en kind'ren doet- En daarom heeft vrouwendag toch. Zéker zin bij alle gijn, Want het zou zonder de vrouwen, Slechts één grote janboel zijn. Huib de Rijmelaar BADSEIZOEN 1957 In verband met de voorbereidingen voor het badseizoen 1957 vestigen burge meester en wethouders der gemeente Texel de aandacht op het volgende. Tot 1 maart a.s. staat voor betrokke nen de gelegenheid open om een aanvraag in te dienen voor een vergunning om op het strand te Den Hoorn, De Koog, De Cocksdorp en aan het Westerslag strand tenten, consumptietenten, badtenten, kiosken e.d. getimmerten te plaatsen. Tevens bestaat tot die datum gelegen heid om een vergunning aan te vragen om op het strand met ijs, fruit, koek e.d. te venten. Ook bestaat tot genoemde datum de gelegenheid om een vergunning aan te vragen om in het badseizoen paarden te verhuren of met Jan Pleziers en pony wagens badgasten te vervoeren. Texel, 31 januari 1957. Burgemeester en wethouders van Texel, De Burgemeester, C. de Koning De Secretaris, P. Beemsterboer Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 50 ct. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 25 tot en met 31 januari 1957 Geboren: Louise, Louw Beijert en Wietske Medema. Ondertrouwd: Cornelis J. Grootjes en Annigje Verhoef. Getrouwd: Pieter B. Holthuijsen en Dieuwke Krotje. Overleden: Reijer P. C. Zunderdorp, oud 79 jaar; Pietje Ellen, wv Daalder, oud 95 jaar; Neeltje Krijnen, wv Kok, oud 73 jaar. HUISVESTING HONGAARSE VLUCHTELINGEN De Nederlandse Federatie voor Vluch telingenhulp, deelt ons het navolgende mede: „Alle in Nederland aangekomen Hon gaarse gezinnen zijn reeds gehuisvest en tewerkgesteld. In verband met de ge zinshereniging is het echter niet uitge sloten, dat wij in de toekomst nog een bepaald aantal huizen nodig zullen heb ben. Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen te zijner tijd indien nodig, alsnog van uw aanbod gebruik te kunnen ma ken. Voorshands is het ons echter moeilijk te beoordelen of in dit geval uw ge meente in aanmerking zal komen, dit in verband met eventuele tewerkstelling". Onder verwijzing naar bovenstaande mededeling wil het vluchtelingencomité Texel allen, die zich opgaven voor de huisvesting van Hongaarse vluchtelingen hartelijk voor hun gedane aanbiedingen aanken. Mochten t.z.t. nog Hongaarse vluchtelingen naar Texel komen, dan stelt het comité zich voor zich recht streeks met hen, die huisvesting aanbo den, in verbinding te stellen, teneinde te vernemen of zij hun aanbod nog gestand doen. Zodra de zekerheid bestaat, dat geen Hongaarse vluchtelingen naar Texel zul len komen, zal het Comité beslissen over bestemming van de bijeengebrachte gel den. Het Comité Vluchtelingenhulp Texel. ZON. MAAN EN HOOG WATER De zon komt 3 febr. op om 8,18 uur en gaat onder om 5,30 uur. Maan: 8 febr. E.K.; 14 febr. V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 2 febr. 9,42 en 22,12; 3 febr. 10,11 en 22,40; 4 febr. 10,39 en 23,06; 5 febr. 11,06 en 23,34; 6 febr. 11,34 en 7 febr. 0,00 en 12,04; 8 febr. 0,29 en 12,40; 9 febr. 1,14 en'13,42. Het ruime toneel van „De Oranje boom" was nauwelijk groot genoeg voor de uitgebreide schare van jeugdige ac cordeonisten, gitaristen en pianisten, toen daar voor een volle zaal „Texel's Jeugd" musiceerde onder de bekwame leiding van de heer J. Visser, de eeuwig jeugdige kinderzang- en -muziekleider. Met het enthousiasme hem eigen heeft hij daar de jeugd weer weten te bezielen tot spon tane volgelingen van de onsterfelijke muze. Altijd weer dwingt zo'n optreden grote bewondering af. „Jong geleerd, oud gedaan". Het geldt vooral voor de muziek. Wij zagen er kinderen bij, die zich moesten rekken om de muziek van de kleinste standaards te kunnen lezen, verscholen bovendien ach ter hun instrument, de accordeon. Het is echt een demonstratie-avond voor dit prachtige instrument geworden, want wist U, dat de accordeon de mandoline finaal heeft verdrongen? We hebben zelfs niet één mandoline gezien. Een bewijs ook van de welvaart, want een accor deon kost heel wat meer! Je betaalt voor een goede tweedehands accordeon zeker nog 120,(32 bassen) en wij zagen er zelfs van 80 bassen, 120 bassen en een van 140. Voor duizenden guldens aan in strumenten. 't Is met een paar accordeons begon nen, de heer Visser ging zich zelf ook daarin bekwamen en successievelijk ging het groeien heen. De mandolines werden aan de wilgen gehangen. Nu waren er ruim 50 accordeonisten en pijn weg- wrijven^met D A M P 'O DE KOOG EN DE WINTERSPORT Op een milde januari-dag zal menigeen misschien al weer het verlangen naar het voorjaar in zich voelen op komen en dat ligt voor de hand, want over twee maan den is het al weer (volop) lente. Dan zijn de eerste lepelaars hier al weer geland en dan trekt de rietgans al weer naar het hoge noorden om op te brengen wat het wijfje van hem verwacht. Ja, het jaar gaat al weer draaien heen. Toch mogen we geen hoera roepen eer de maand maart achter de rug ligt, want zelfs dan nog kan de winter ons voor verrassingen plaatsen. Zij, die van de wintersport plegen te profiteren behoeven zich dus geen zorgen te maken, wanneer een maand als januari zonder sneeuw of ijs voorbijschuift. Daar is ook de Koger IJsclub zich wel degelijk van bewust, want eerst in de laatste week van januari hield zij haar algemene le denvergadering. Om de leden tot een bezoek te animeren werd de verloting van een stel schaatsen in het vooruitzicht gesteld, maar veel geholpen heeft dat niet: toen de voorzitter, de heer R. Kie- wiet zijn openingswoord sprak, kon hij slechts een twintigtal Witte Huis-zetels bezet zien. Niet, dat je persee een hele boel mensen bij mekaar moet hebben om tot koppen met spijkers te komen, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dat geldt óók voor een ijsbaan, met name voor de Muij, die weer een grote opper vlakte vóór Koning Winter gereserveerd heeft en als het kwik een beetje kwiek omlaag wil, zullen ze daar dus weer van het eind kunnen. Het is een van de mooi ste banen, natuurlijke banen bovendien, van ons eiland, alleen een beetje ver van huis. Een volbloed schaatsliefhebber is geen afstand echter te lang. Behalve de afstand dan van huis naar vergadering, maar dat is een normaal gebrek aan onze opvoeding, niet waar? „Ze redden het deer kostelijk", is de algemeen heersende gedachtengang. De vergadering zelf - dat is wel zo - gaf geen bijzonderheden: de penningmeester kon verklaren, dat de financiële toestand kerngezond is met bijna een kwart mille in kas en de aftredende bestuursleden werd het beste bewijs van vertrouwen geschonken door hen allemaal bij accla matie te herbenoemen. Intussen werd be sloten dit bestuur op nog wat breder basis te zetten: het werd met drie perso nen uitgebreid. De club hoopt weer vele leden te mo gen boeken. Wie de kat uit de boom of het ijs op de Muij willen kijken, zij mede gedeeld, dat dat een dure grap is, want wie later, als ze waar voor hun geld ho pen te krijgen, lid worden, zullen een gulden extra moeten afdokken. Wij herinneren voorts aan de geslaag de wedstrijden op de Muij. Het ligt in de bedoeling, die straks natuurlijk weder om te houden, maar.wie willen deel nemen moeten dan reeds een half jaar lid zijn. Onzes inziens is daar niets op tegen, want het gaat om wedstrijden door een plaatselijke vereniging en een crack, van een ander dorp kan anders wel met alle lauweren gaan strijken. De rondvraag leverde geen belangrijke voorstellen op. Een der aanwezigen zag de Badweg gaarne wat beter verlicht met het oog op het bobsleefestijn, dat ze daar als hoogtepunt van de sneeuwpret plegen te vieren. Wat extra licht is inderdaad geen luxe. Dit zal bovendien de kans op brokken aan mens en materiaal tot een minimum kunnen reduceren. bijeen en zodoende moest wel in drie groepen worden gesplitst: de debutant- jes, de gevorderden en de tussenmoot. De meeste deelnemers hadden de 10- jarige leeftijd nog niet bereikt. Uit het gebodene bleek overduidelijk, dat er met ernst was gestudeerd. Alle maal hebben ze hun uiterste best ge daan om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Soms viel er een dissonant te horen, maargelooft U ons (uit er varing), dat op zo'n avond met een volle zaal de zenuwen gauw een woordje mee spreken. Het 34 punten tellende programma kunnen wij uiteraard moeilijk van A tot Z bespreken. Solisten waren: Corrie Maas, Ria van Rossum, de zeer muzikale Jan Kuiper, Iloontje en Mariske Kunst, die als piano-duo de zeer moeilijke partij „Alte Kameraden" vertolkten. Ina He melrijk kwam ook heel leuk voor de dag, evenals Henny van de Werve, samen met Marianne van Voren. Marianne Zegel Cd., Jan Pelgrim, Adri Schoo, Corry Stoepker en Pauline Bakker de den ons ook versteld staan van hun goe de vorderingen en na de pauze was het Tineke Toolens, die als pianiste een joyeuze entree maakte. Afzonderlijk noe men wij ook het optreden van het bruids paar Rommy Bremer Md. en Udo Eel- man J. Pzn., met Aldo Visser als burge meester. Een compliment ook voor de stevige steun aan het adres van Ada Vis ser, die haar vader's rechterhand bleek te zijn, want zij begeleidde alle nummers voortreffelijk. Ook het optreden van de acht bóeren- dansers, in leuke, oud-Hollandse cos- tuumpjes oogstte aller bijval. Vergeten wij voorts niet de vrolijke noot, die Dirk Eelman bracht met twee prachtige voordrachten. Hulde ook aan het debutanten-orkest „Trillende Vingers", waarvan sommigen nog maar enkele lessen hadden genoten. Ja, na enkele weken kun je al een aardig melodietje ten gehore brengen. De gevorderden speelden voortreffe lijk, waarvan wij vooral de Feestmars van Van der Glas noemen. Tenslotte vermelden wij gaarne afzon derlijk het optreden van André Zoetelief als kunstfluiter. Hij werd als een tweede Piet Keijser aangekondigd en daarmede werd werkelijk niets te veel gezegd. Ook hem hopen wij van de zomer in het park te mogen horen. Aan het slot van de avond waren er vele vriendelijke woorden en verrassin gen: mevr. Dijkstra werd door de heer Visser en door de meisjes met bloemen gehuldigd en de heren P. Kingma, die naar Zuid-Limburg vertrekt, Sj. Hoekstra en P. Boom, die zo actief was bij de to neelverlichting en -aankleding, werden met een grote doos sigaretten verrast. Tijd voor 'n paar Ronmlos! Wéér een avond bedorven waarvan ze zich zoveel hadden voorgesteld. Bij de eerste hap eten al viel 't verkeerd. Zuur- branden voor en na. En niet te stillen. Totdat een paar Rennies redding brach ten. Onmiddellijk! 'n Wonder die Ren nies - U gebruikt ze toch ook? In iedere apotheek en drogisterij verkoopt men U Rennies graag. ZIJN WIJ OOK ZO? Men schrijft ons; Op 29 januari reed de politiejeep over de Schilderweg naar Oudeschild. De beide politiemannen in de jeep za gen ter hoogte van de Hogeberg iets op de weg liggen. Na gestopt te hebben, bleek het een halfwas hond te zijn, die daar zwaar gewond op de weg lag, ter wijl bloed uit zijn bek liep. Roerloos lag hij daar, doch zijn ogen knipperden. Direkt heeft een van de poli tiemannen hem opgenomen en in de berm van de weg gelegd, terwijl de andere bij omwonenden informeerde, wie de eige naar van dit hondje was. Deze bleek vlak in de buurt te wonen. Het zwaargewonde dier werd daarna aan de eigenaar gegeven onder mededeling onmiddelijk een dierenarts te waarschu wen. Inderdaad er gebeuren vele ongeluk ken in het verkeer. Het is voor de men sen reeds moeilijk alle regels van het verkeer te leren, maar voor dieren is het leren van verkeersregels nu eenmaal on mogelijk. Zou de autobestuurder, die deze hond, wij zijn zo menselijk om aan te nemen, dat opzet niet ter sprake komt, heeft aangereden, daar niets van gemerkt heb ben? Het is bijna niet aan te nemen. En als deze automobilist de aanrijding wel gemerkt heeft, hetgeen ons het meest waarschijnlijk voorkomt, laat men dan zo'n dier maar aan zijn lot over? Wat had de chauffeur gedaan, als hier geen sprake was geweest van een dier, maar van een mensenkind? Deze vragen komen bij ons boven en wij moeten eerlijk zeggen, wij twijfelen eraan, hoe de houding van de betreffen de chauffeur geweest zou zijn. Wij hebben er maar één woord voor: „Ergerlijk".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1