9 roen in het harL, SB Uitbreidingsplan Den Burg i lokte uitvoerige discussie uit yiiCcoru Het nieuwe r.k. rusthuis iu juni gereed WethouderHiu bracht twee voorstellen in stemming WOENSDAG 20 MAART 1957 71e JAARGANG No. 7130 TEXELSEWCOURANT Uitgave N.V. *.h. Langeveld de Rooij Boekhandel -- Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags- Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank- Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. mm HET NIEUWE RUSTHUIS aan de Molenstraat zal omstreeks juni in ge bruik kunnen worden genomen. De werkzaamheden vlotten uitstekend en aannemer Duin en zijn staf treffen dan ook goed bouwweer. Zoals uit boven staande opname blijkt is het gebouw aan de buitenkant al zo goed als voltooid en intussen zijn zelfs al verscheidene delen van het meubilair gearriveerd. Op de voorgrond links ziet U de een- en twee-persoons kamers en rechts op de achtergrond de eet- en recreatiezaal. Het gebouw is gefundeerd op de plaats van het voormalige rusthuis van de „Sint Jan Stichting", dat niet alleen veel kleiner was, maar bovendien in geen en kel opzicht meer aan de eisen des tijds beantwoordde. Ten behoeve van de nieuwbouw moest eveneens de voormali ge (oorspronkelijke) r.-k. school ver dwijnen, het gebouw dus, waarin nader hand o.a. gymnastiek werd beoefend. Ook de nieuwe school, die aan de Holle- walsweg verrees, is heel wat groter dan het gebouw, waarin meester Willemse en zijn staf startte. - Texel's Gemeenteraad heeft vrijdag middag zijn fiat gegeven aan het voor gestelde uitbreidingsplan-in-onderdelen voor Den Burg, althans met enige restricties t.o.v. de bebouwingsdiepte aan bepaalde straten. Overigens mag hieruit niet worden geconcludeerd, dat alle 15 raadsleden het voorstel van a tot z hebben bejubeld: als wij U mededelen, dat genoemd onderwerp meer tijd in be slag nam dan alle overige 30 punten te zamen, kunt U wel de gevolgtrekking maken, dat B. en W. bij de behandeling van dit uitbreidingsplan zeker niet aan een zacht gekookt (kievits-) eitje gedacht zullen hebben. De besprekingen hadden over het algemeen meer weg van 'n ge animeerde match, waarbij aan- en tegen aanvallen elkaar plegen af te wisselen. Bij de stemming frappeerde het ons werkelijk, dat toch nog dertien van de vijftien raadsleden het voorstel steunden, zij het, dat de voorzitter zich niet aan de belofte kon (en ook wel niet wilde) ont trekken, de wenselijkheid inzake een soepeler toepassing van de achter de ge bouwen te trekken rooilijn, een z.g. 2de rooilijn voor de laagbouw, nog eens ernstig onder het oog te zien en te pogen in deze iets voor de belanghebbende be drijven te bereiken. Overigens moest burgemeester De Koning toegeven, dat de raad in feite maar heel, heel weinig invloed op een en ander kan uitoefenen en op een bepaald moment liet hij zich zelfs ontvallen, dat „de realiteit mee brengt, dat de raad wel genoodzaakt is dit plan te aanvaarden, want anders zou hier '(gemeente Texel) wel eens kunnen gaan gebeuren, wat in arre moede ook in andere gemeenten wel is geschied nl. dat het plan door de Kroon (zelf) wordt vastgesteld en dan hebben wij de con sequenties maar te aanvaarden". Deze woorden ontlokte de heer C. H. Roeper (Arb.) de vraag, wie het nu precies voor het zeggen heeft, een vraag, waarop het antwoord feitelijk nauwomlijnd gegeven was Wethouder Th. R. Hin (KVP) ontpopte zich in deze vergadering als een zich fel- vastbijtend oppositie-lid en hij was zo actief tot twee maal een stemming uit te lokken: in de eerste plaats inzake zijn voorstel om het bosplan vooralsnog in de ruimte te laten zweven en in de tweede plaats door een voorstel, het te bouwen autobusstation op een andere plaats in Plan-Zuid te stichten. De wethouder had vrij veel succes, ofschoon beide voorstel len er niet door kwamen. Bij het eerste voorstel kreeg hij mevr. Vrijdag-Keijser en de heren Vlaming (A.R.), Daalder (A.R.), C. Merkx (KVP) en S. Keijser (WD) mee en bij het andere werd hij gesteund door mevr. Vrijdag en de heren Daalder, Merkx en Keijser. Mevr. Vrijdag had haar critiek uitvoe rig te boek gesteld „Als wij het eens zijn, dat de woningnood het meest urgent wordt geschouwd, dan worden de be staande bedrijven hier wel zeer sterk gehandicapt („De nek omgedraaid" zei ze letterlijk). Deze bedrijven hebben zich ingesteld op de toestand, zoals die vóór dit plan bekend was, en hierop hebben zij hun investeringen gemaakt en hun uitbreidingen voor de toekomst gericht. Hier benutten B. W. het plan om maar even vier aannemersbedrijven voorgoed te knotten en op z'n best voor de toe komst op grote kosten te jagen, welke weer ten laste van de woningbouw ko men endit alles zonder enige nood zaak. B. en W. schermen wel met een industrieterrein, maar wanneer denken zij dit bouwrijp te kunnen uitgeven met de bestaande bestedingsbeperking?" Voorts achtte zij een soepeler houding t.o.v. de andere inzenders van bezwaar schriften voor de hand liggend. „En waarom zou iemand op eigen grond niet een garage in stijl met de omgeving mo gen bouwen? Spreekster merkte op dat men in Plan-Zuid ook garages in en naast woningen aantreft. (Zij noemde man en paard). „Niet ieder heeft een ga rage van gemeentewerken gratis dicht bij huis". Inzake het bosplan: „De bestaande groene singels in Den Burg omgehakt voor huizenbouw en van 15 ha. kostbare cultuur- en bouwgrond wordt een bos getoverd, terwijl drie km. verderop 500 ha. prachtig dennenbos ligt. Duidelijk is mij gebleken, dat prof. W. Bruin het plan ziet als een globaal werkschema, dat te allen tijde door de raad kan worden ge wijzigd, maar de meerderheid van B. W. wil dit gemakshalve zien - en ons suggereren - als een gefixeerd plan en zo vervallen wij in een ambtelijke star heid, die men zegt in andere landen zo af te keuren". De voorzitter antwoordde: „Ik betreur het, dat U naast de zakelijke motieven persoonlijke aanvallen lanceert". De heer P. Smit (KVP) verklaarde ook graag een andere gedragslijn te willen zien ten gunste van de aannemers. Wethouder De Waard merkte op, dat prof. W. Bruin de bezwaren voor de Parkstraat en de Nieuwstraat beslist niet aanvaardbaar acht, wil men verhinderen, dat daar met het oog op de volksgezond heid over 10-20 jaar weer tot afbraak besloten moet worden. Waar mogelijk is prof. Bruin aan de wensen tegemoet ge komen. Voorz.: „Wij moeten wantoestanden, zoals wij in Amsterdam kunnen waarne men, voorkomen en wanneer de stede- „Rosen aus dem Süden" en nog menig ander lied werd ten gehore gebracht door het actie ve dameskoor onder leiding van de heer Jn. Visser. Ook aan de revue Het Vierde Wiel" namen deze da mes met verve deel- Deze opname is onmid dellijk na de zo uitste kend geslaagde uitvoe ring gemaakt. Dit is zeker een van de beste revues geworden, die wij tot dusverre op het eiland hebben gezien. Er zat gang in, de humor had een ruime plaats gekregen en zij bood elck wat wils. In één adem wil len en moeten wij de medewerking noe men, welke door het actieve dameskoor o.l.v. de heer J. Visser werd verleend. „Wij zijn eigenlijk zo'n beetje één", aldus mevr. Laan, „want verschillende leden van onze Bond zijn ook lid van dit koor" Een hechte samenwerking was dus ver zekerd en daaruit kon alleen maar een uitzonderlijk goed resultaat ontstaan. Het eerste nummer werd verzorgd door het dameskoor, dat een wielenzang uitvoerde, een alleraardigste vondst. Vervolgens verschenen zeven dames uit Eierland op de planken, getooid in ver pleegstersuniform. Het stond haar goed en ze zongen naar verhouding. Op een gegeven moment zagen wij een zuster (mej. E. Dijt), de klok een heel stuk te rugzetten en wie betrad daar 't podium? Een dame in oud-Texelse klederdracht. Het moderne toneeltoplicht weerkaatste in de zilveren kap. Deze dame-uit-het- verleden (mevr. J. van der Vlies-Koop man) vroeg zich verwonderd af welke taak het Witte Kruis op de schouders had genomen. En toen kwam het uitvoerige antwoord met allerlei leuke schetsjes: eerst de historische oprichtingsvergade ring onder leiding van dokter Wagema- bouwkundige meent een bepaalde ont wikkeling te moeten tegengaan, moeten wij ons er voor hoeden om persoonlijke belangen als hoofdargumenten tegenover het algemeen belang te stellen. B. en W. hebben naarstig gezocht naar die midde len, die in aanmerking komen, want zo'n plan komt eerst tot stand na ellenlange besprekingen met bouwkundige advi seurs, de planologische dienst en andere instanties. De raad is overigens ten volle in de gelegenheid gesteld zijn bezwaren naar voren te brengen. Mevr. Vrijdag: „Er was overigens naar ik meen gezegd, dat de officiële verga dering hierover nog zou volgen. De voorzitter meende, dat tegenover de belanghebbende altijd een andere be langhebbende staat. Wethouder De Waard: „De Parkstraat is voor kleine bedrijven en de Weverstraat voor de grotere". Van de Weverstraat niets dan goeds, maar die kent nu reeds zijn ang stige problemen - red.) (Bij herhaling legde spreker de klemtoon op zijn me ning, dat in de Parkstraat geen enkele mogelijkheid meer was, maar ook hier werd de raad niet geheel overtuigd). De heer Vlaming noemde de maatregelen 'n tegenslag voor het bedrijfsleven. Hem was bekend, dat er een schadevergoe dingsregeling bestaat, maar over zekere tijd zullen de bedrijven misschien wel op nieuw genoodzaakt kunnen worden te retireren, zo goed als zij destijds meen- 6 enop de huidige plaats veilig te zitten. Wethouder Hin verklaarde zich alleen te kunnen verenigen met een bepaling 60 pet. van de oppervlakte der onder havige terreinen als bouwgrond te be stemmen, zonder beperking van het voorgestelde maximum van 150 m2. Wat plan-zuid betreft meende spreker dat men dit door het geprojecteerde auto busstation op zijn mooiste punt aantast. „60 meter verderop zou men dit station evengoed kunnen aanbrengen zonder noemenswaardige schade. „Te ver van het centrum" zo wordt beweerd, maar het geprojecteerde punt is toch al te ver van het centrum. Bovendien is er f 30.000,aan bouwgrond meegemoeid. Op die plaats zou men beter de toekom stige burgemeesterwoning kunnen zet ten". Wethouder Hin deelde verder de visie van mevr. Vrijdag inzake het bos plan. Hierdoor - een bosstrook vanaf de Hoornderweg tot Buitenlust - gaan wij het uitzicht ontnemen en Den Burg voor driekwart achter een gordijn verstoppen. („Een gordijn van blaren", dichtte Catha rine van Renesse destijds - red.) De heer S. van der Vis (CHU) was het in grote lijnen met de heren Vlaming en Smit eens inzake de bedrijfsgebouwen „Ver van je werk, dicht bij je schade". De heer C. H. Roeper (Arb.): „Deze ernstige critiek frappeert mij na de officieuze behandeling. Ik geef de moei lijkheden toe, maar toch moeten wij er aan vasthouden, hoeveel boerenbedrijven zijn er in de loop der jaren niet inge bouwd en er is gesmeekt om een op lossing uit de klem weg te komen. Wij moeten de mensen tegen zichzelf be- (Zie vervolg pagina 4) Voorde mooiste keuze in mantels naar SPOORSTRAAT H O EK KQ NI NGSTRAA T JAARVERGADERING ZDH In Loodsmans Welvaren hield ZDH donderdagavond haar jaarvergadering. Toen de voorzitter, de heer Jur. Betim- kes, opende waren 23 leden aanwezig. Jammer, dat niet alle leden het belang van een jaarvergadering inzien. De secr., de heer C. W. Kok, las zijn uitgebreide en goed verzorgde notulen en jaarver slag voor. Het afgelopen seizoen is voor de vereniging niet ongunstig geweest; het eerste elftal is er eindelijk in ge- slaagd het begeerde kampioenschap te behalen, terwijl het tweede nog één zware opgave wacht tegen de Boys 3. Een overwinning betekent eveneens het kampioenschap, maar zover is het nog niet. De adsp. behaalden een eervolle tweede plaats achter het sterke SVC. Dank zij goede medewerking van het gemeentebestuur vorderen de werkzaam heden op ons terrein hard; het gras is al ingezaaid. Ook de boombeplanting is grondig onder handen genomen. Er be staan plannen om met eigen mensen een nieuw kleedgebouw te maken. De handbalvereniging, die nog altijd intact is gebleven, is nu omgevormd tot een gymafdeling. Mej. N. Agter is bereid gevonden als leidster te fungeren. Nadere gegevens volgen. De contributie werd van 0,60 op 1,per maand gebracht. Al enige tijd is de sport bezig met een actie ten bate van de kas met het ver zamelen van emmerafbeeldingen voorko mend op een bepaald wasmiddelpakje. Nadere inlichtingen verstrekt het be stuur. Al 26 jaar is Jur. Beumkes lid van ZDH, waarvan 23 jaar voorzitter. Bij de bestuursverkiezing was hij aftredend, evenals W. Duinker. De heer Beumkes stond zijn plaats af, daar het niet mee valt om vanuit de P.H. Polder de ver. te leiden. Hij werd tot erelid benoemd. De heer P. de Wit werd tot opvolger gekozen, de heer W. Duinker werd met grote meerderheid herkozen. S.V.C.-nieuws De afgelopen zondag is er in de SVC- gelederen niet gevoetbald. Voor de a.s. zondag is alleen de wedstrijd SVC 1- Geel Zwart 1 vastgesteld. Willen we tegen Geel Zwart een goed resultaat be reiken, dan zal er hard voor gewerkt moeten worden; niet treuzelen maar plaatsen en afgeven. Aanvang 1,30 uur. De adsp. hebben vrij, maar worden vrijdagavond allemaal om 7 uur in school verwacht, dus niet 5 of 6, maar allemaal. Afgesproken? De stand in de adsp.-afde- ling luidt: Resp. gesp., gew., gelijk, verl., pnt, doelp. SVC 11 10 1 0 21 64— 8 ZDH 11 6 2 3 14 27—26 Oosterend a 11 6 0 5 12 5225 Texel b 10 5 1 4 11 31—26 De Koog 12 5 1 6 11 49—36 Tex. Boys 11 3 0 8 6 27—65 Oosterend b 10 0 19 1 12—76 De jaarlijkse gymuitvoering wordt ook dit jaar weer gehouden bij de heer B. Dros Czn. en wel op zaterdag 30 maart. Houd allen deze avond vrij om te kunnen genieten van wat uw kinderen (en ge huwde dames) kunnen presteren. De toto draait zondag ook weer. For mulieren bij Wim Ran. Inleveren donder dagsavond van 6 tot 7,30 uur aan het zelfde adres. Ook de Toto is voor SVC een financiële steun, dus hoe meer hoe beter. ker (mevr. Koolhaas-Gijzelaar), die de betekenis van de hygiëne toelichtte en de aanwezigheid van een regenput al een ideaal achtte enz, enz. Voorts hoorden wij over de mogelijkheid tot het ont smetten van kleding in een inrichting te Alkmaar.... De schets had enorm suc ces, vooral waar ook de bezoekers van de vergadering (allen leden van de Bond) als heer der schepping vermomd waren. Hierna werd de beginperiode van het consultatiebureau (in de Bios nota bene) uitgebeeld. Mevr. Siersma bleek een vaardig arts met radicale manieren. Het Witte Kruis had de wind er goed in en was dat niet een reden om een ijsballet uit te voeren? Dit werd keurig geïmi teerd door dames uit Eierland, die in haar witte, rode en blauwe truien zeker wel wat gepuft zullen hebben. Grote hilariteit verwekte ook de komst van 'n groepje kinderen, dat door het Witte Kruis naar een vakantiekolonie was uit gezonden, (overigens scheen het ons toe, dat lang niet alle kindertjes daar zo hard aan toe waren!). Dit werd verzorgd door de dames van het koor. Een grappige herinnering was ook die aan de eerste steenlegging. Mevr. Kool haas stelde de president voor van het W. K., terwijl mevr. Van Loon geknipt bleek voor de rol van de jeugdige eerste steenlegster. Het koor zong er een toe passelijk lied bij. Een pluim ook voor de actieve metselaars, al hadden die nogal te kampen met de wankele stellingen boven het hechte fundament. De schets „De wachtkamer" gaf even eens aanleiding tot grote vrolijkheid: de Koger dames waren goed op dreef. We kregen ook een goede indruk van het materiaal, dat de leden gratis van het magazijn kunnen betrekken. Het Eier- landse koor zorgde voor de bijbehorende zang. Daarna waren aller ogen gericht op de verrichtingen van een echtpaar uit lang vervlogen tijd, toen Beethoven zijn be kende Menuet componeerde. De kleur rijke protserige costuums deden het uit stekend, evenals de keurig afgemeten danspassen door de dames Dijkstra en Beemsterboer. De vergadering van het Witte Kruis werd aangekondigd door een moderne Polak (mevr. J. Room-Wilkeshuis), wier toespraak jammergenoeg tot niets leidde: toen het Texelse kwartiertje verstreken was, konden wij nog steeds niets anders waarnemen dan het bestuur. „Een saaie boel", zou mevr. Laan zeggen. De con cierge (mevr. Schalkwijk) dook nu en dan actief op en maakte inmiddels een zaal tje gereed, waar een make-up-cursus gehouden zou worden. Mevr. Dekker- Hovenier had de teugels goed in handen, ofschoon zij niet helemaal kon voorko men, dat de levenslustige cursisten er wel eens een potje (maskerzalf) van maakten. Een der dames moest het hek sluiten, maar, zo zei ze komisch, ik heb ook zó'n oppervlakte te bestrijken! Besloten werd met het optreden van het zangkoor o.l.v. de heer Visser, dat ons eveneens naar een tijdperk vol ver gane glorie terugvoerde: hoepelrok, pruik en bijpassende hoed. Gezongen werd Rosen aus dem Süden". Ook de dirigent was zorgvuldig gecostumeerd en gegrimeerd. Terwijl de dames de schoon heid van de rozen bezongen verschenen er diverse levenslustige danseresjes ten tonele. Aan het slot van de avond werden de medewerkenden door de heer Beemster boer, bestuurslid van het W. K., wegens ontstentenis van de voorzitter, de heer J. C. Rab, hartelijk toegesproken. Het verheugde spreker zeer, dat de dames zo'n klinkend succes hadden geboekt en niet minder nieuwsgierig was hij naar het financiële resultaat, waar het Witte Kruis financiële zorgen heeft. Namens het bestuur van het Witte Kruis werd mevr. Laan als vertegenwoordigster van de medewerksters een bloemenhulde ge bracht, terwijl ook de actieve heer Visser natuurlijk even voor het voetlicht gelokt werd. Al met al een zeer geslaagde avond, want ook het financieel resultaat zal ze ker tot voldoening stemmen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1