ff rocn /wa in het harL, StadST Rijwielen Verwaarloos ze niet die Rbenmatische Pijnen. WOENSDAG 27 MAART 1957 TEXELSE 71e JAARGANG No. 7132 COURANT Uitgave N.V. *.h- Langeveld de Rooij Boekhandel -• Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags- Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank- Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. *nm 25 jaar Texelse BestuurdersbondDat moest natuurlijk gevierd worden's Middags viel het Bestuur een drukbezochte receptie ten deel en 's avonds werd een bont programma geboden, waaraan ook „De Stem des Volks" medewerkte. Na haar revue maakten wij dit plaatjewaarop U een deel van de uitgebreide ?roep medewerkers vereeuwigd ziet, samen met leden van het Bestuur van de exelse Bestuurdersbond. In 1932, een periode, die vooral de ar beidersklasse nog als een bittere pil in de herinnering ligt, werd op Texel be sloten tot de stichting van een Bestuur dersbond van het NVV. We schrijven nu 1957 en dus is er sprake van een ju bileum. Wel, men heeft het op waardige wijze gevierd: zaterdagmiddag werd in Hotel „De Graaf" een receptie gehouden, waarop het Bestuur tal van handen schudden moest, tal van enveloppes met inhoud ontvangen mocht en evenmin over gebrek aan blijken van sympathie mocht klagen in de vorm van bloemen- bulden. 's Avonds spoedden zeer velen zich naar „De Oranjeboom", waar hen een bont programma wachtte. Onder de vele aanwezigen merkten wij burgemeester en mevr. De Koning op en wethouder De Waard en echtgenote. Het programma werd verzorgd door ,,De Stem des Volks" die mevr. Craanen- Hemelrijk weer bereid had gevonden tot de samenstelling van een revue. Ge zien de weinige minuten waarop het ge zelschap beslag mocht leggen, moest de schrijfster en componiste zich zeer be perken. Wel, zij is er in geslaagd in vo gelvlucht een goed beeld te geven van hetgeen de TBB voor Texels arbeiders betekent. Vooral de zangnummers kon den ons zeer voldoen. Daarna kwam het ensemble Willy Rex voor het voetlicht. Ook dit sloeg gewel dig in, ja het leek allengs of het publiek (toch nog) de neiging gevoelde om de zaal te gaan afbreken.... We werden vergast op ongelooflijk krasse staaltjes van acrobatiek, waarbij vooral het nummer rolschaatsen iedereen in extase bracht. We kregen zo de in druk, dat deze artiesten ook met een evenwichtsbalk helemaal geen moeite zullen hebben. De goochelaar nam ieder een bij de (feest)- neus en zo kunnen wij doorgaan met lofzwaaien. Ook de caba retière kwam uitstekend voor de dag. De feestavond werd met een gezellig bal besloten, het spijt uw zetter wel, maar hij vond de muziek wat aan de „zachte" kant. Misschien is het mogelijk nog meer versterkers te plaatsen??? Dit alles na een plechtige inzet van het jubileum: in Hotel „De Graaf" was tijdens de receptie in tal van redevoerin gen gewezen op de ernst des tijds (1932) die tot stichting van de TBB noopte. De heer D. Dapper, voorzitter van de jubilerende Bond, kon een groot aantal personen welkom heten: de bestuursle den van de aangesloten organisaties, het voltallige college van Burgemeester en Wethouders, de gemeente-secretaris, de vertegenwoordiging van het N.V.V. en de Helderse bestuurdersbond, het bestuur van „Het Witte Kruis" en vele andere belangstellenden. Na een korte inleiding, waarbij de heer Dapper met voldoening vaststelde, dat van een mijlpaal in de geschiedenis gesproken mocht worden, werd het woord verleend aan burgemeester C. de Koning, die allereerst herinnerde aan de raadsvergadering van 2 april 1932, die nogal wat beroering heeft gewekt. (In die raadsvergadering werd het voorstel van de heren Dogger, Henkes, Bruin en Parlevliet om als noodmaatregel een steunregeling in te voeren, ongeacht de werkverschaffing, door de raad verwor pen.) In die moeilijke tijd - wij lezen in de Texelaar een bericht als „Naar ver wacht wordt zullen, mede in verband met het gereedkomen van de Zuiderzee werken, het a.s. najaar en de daarop volgende winter zich door grote werk loosheid kenmerken" - werd de Texelse Bestuurdersbond van het N.V.V. opge richt. Burgemeester De Koning bracht die periode in de herinnering terug als een „sombere, nare tijd". Verschillende arbeiders-organisaties hebben zich toen tot het gemeentebestuur gewend en de gemeenteraad om een steunregeling ver zocht. De zitting van de toenmalige raad droeg een vrij rumoerig karakter, maar het gewenste resultaat bereikte de ar beiders niet. '(„Wij lezen in de Texelaar: B en W werd verzocht, zoveel mogelijk werk te zoeken, maar de soc. dem. be toogden: „Wij zijn voor laten werken, maar a 1 s dit er nu met de beste wil niet is, vinden wij een steunregeling prach tig".) Spreker merkte op, dat de materi ele belangen zich in die tijd steeds sterk op de voorgrond hebben gedrongen, doordat die in die jaren en daarvoor niet voldoende behartigd werden. Dat men daarvoor met alle kracht gestreden heeft, is vanzelfsprekend. Burgemeester De Koning stelde vast, dat er fantastisch veel is bereikt, dank zij de plaatselijke steun van de meer centrale organisaties, die al belangrijker plaats gingen inne men, wat echter niet in ieder opzicht als een winstpunt beschouwd kan worden. De georganiseerde werknemers hebben weten te bereiken, dat de bakens werden verzet en nog steeds worden nieuwe re sultaten geboekt. Zo heeft de Soc. Eco nomische Raad thans weer een nieuw plan goedgekeurd. Ook op het culturele terrein verricht de Bestuurdersbond goed werk. Wij be hoeven maar te denken aan de avonden, waarop eerste klas gezelschappen hier voor het voetlicht werden genodigd. Namens het gemeentebestuur wenste de burgemeester de jubilaris van harte geluk en sprak gaarne de hoop uit, dat het op deze vruchtdragende wijze zou mogen voortwerken. Hierna werd het woord gevoerd door de heer Janssen, hoofdbestuurder van het NVV, die zei, dat er in een zeer belang rijk opzicht sinds 1932 niets is veranderd nl.: het NVV bouwt nog steeds voort op haar leden, zonder die leden zou zij machteloos staan. Spreker herinnert aan de tot standkoming van diverse voorzie ningen ten gunste van de arbeiders: de ziektewet van 1930, waar een tien jaar durende strijd om gevoerd was. Spreker herinnerde aan de loodgietersstaking in 1929, die dertien weken duurde, om hun eis, drie betaalde dagen vakantie, kracht bij te zetten. Trekken wij een vergelij king met het ogenblik dan constateren wij toch wel een hemels breed verschil waar nu iedere arbeider twee weken vakantie geniet met vakantietoeslag. Spreker herinnerde verder aan de loonpolitiek uit die dagen, aan de loon regeling in b.v. de bouwbedrijven met.... 17 gemeenteklassen; een onge schoolde landarbeider verdiende 23 cent per uur, een geschoolde fabrieksarbei der 44 cent. In 1932 telde ons land een half miljoen werklozen, zodat meer dan twee miljoen mensen door de gesel van de werkloos heid waren getroffen, niet alleen door de materiële gevolgen, maar hoe groot was ook de schade die de langdurige werkloosheid in hart en geest heeft ge sticht met morele ontreddering en een doffe berusting. Toen werd gewerkt aan de grondslagen van het Plan van de Ar beid, maar die kreet werd niet verstaan. De bittere herinnering aan die jaren valt niet te vergeten, ook al wordt thans getracht de toenmalige regeringspolitiek te rechtvaardigen. De heer Janssen besprak ook de ten achterstelling van het platteland t.o.v. de stad, hetgeen in belangrijke mate is ingehaald. De geleide loonpolitiek is een belangrijk middel geweest om dit grote onrecht weg te werken. Gememoreerd werd de invoering van de algemene ouderdomvoorzieningen, zonder klassificatie-verschillen, maar mèt opheffing van de aftrek van eigen inkomen. 25 jaar Bestuurdersbond. De tijden zijn wél veranderd: 25 jaar geleden het werkloosheidprobleem als de grootste zorg, thans worstelen wij met een tekort aan arbeidskrachten. Inzake het rapport der bestedingsbe perking volgen wij onze Bond, maai blij ven gedachtig aan de waarschuwing, dat mocht blijken, dat de ontwikkeling van die bestedingsbeperking verder gaat dan het rapport aangeeft, waardoor de eco- i nomisch zwakkeren getroffen zouden worden, dan zal het NW niet aarzelen om zijn verlangens en eisen aan de orde te stellen. Gewezen werd op de belangrijke stap- pen die ondernomen zijn ten gunste van de p b.o. met betrekking tot de medezeg- j genschap. De VVD daagt ons op dit punt i uit, maar dit is slechts een waar- schuwing om dubbel actief te zijn op dat wij van de welvaart van straks ons gerechtvaardigd aandeel zullen krijgen, j opdat de mens, van materiële zorg be vrijd, in staat zal zijn, deel te hebben J aan de beschaving en de cultuur van on ze volksgemeenschap. Er ligt 'n moeilijke tijd voor ons, maar wij hopen, dat we op onze jongens van Texel kunnen re kenen, samen met de Texelse Vrouwen organisaties: het symbool, dat de vrouw naast de man haar deel wil bijdragen aan de ontplooiing van geest en hart. Hierna sprak de heer Nobel, voorzit ter van de Helderse bestuurdersbond, die opmerkte, dat ze op Texel op cultu reel gebied bereiken wat in Den Helder de nodige steun nog in onvoldoende mate geniet. Spreker zei, dat het tegenwoordig niet meer alleen gaat om de materiële positie, maar even zeer om de vraag hoe de arbeider in het bedrijf staat. Is hij een persoonlijkheid of slechts een nummer? Innig contact tussen leiding en leden kan daartoe belangrijk bijdragen. De heer W. Wassenaar het woord ver krijgend namens de landarbeidersbond, stelde met voldoening vast, dat zovele arbeiders op Texel zich in het NW heb ben verenigd. Hij wees op de sociale ver beteringen, dank zij de strijd van de ar beidersbeweging. Dat de leden de Bond nog steeds trouw blijven is een bewijs dat het bij hen heus niet alleen om een kans op uitkering uit de werkloosheids- kas ging, maar dat zij ingezien hebben wat het NVV voor hen heeft gedaan en nog altijd doet. 1932 in de herinnering terugroepend zei spreker, dat die oprichting met moei te gepaard ging, want het gebeurde, dat de werkever zei: „Als je in de rooie bond gaat schop ik je van mijn erf af". Spre ker herinnerde aan de conflicten met het toenmalige gemeentebestuur, waaraan diverse verzoeken van de zijde van de Bond werden gericht, maar waarbij men doorgaans nul op het request kreeg, zo dat de delegatie op de stoep van het raadhuis bleef staan. Oud-voorzitter Ja kob Bruin, een van onze pioniers, was in die dagen raadslid en als zodanig heeft hij voor ons steeds op de bres gestaan, maar voor de rest was het buitengewoon moeilijk om tot het gemeentebestuur door te dringen. De heer Wassenaar spoorde tenslotte nog aan om de cursussen trouw te be zoeken, want velen vergeten, dat kennis nog steeds macht betekent. Mevr J. Koning-Bruin sprak namens het afdelingsbestuur Oudeschild van de PvdA en namens de Vrouwenbond. Zij schilderde op treffende wijze hoe zij en haar zuster als kinderen van met hart en ziel aan het socialisme verknochte ou ders, hun politieke kennis opdeden en het voetspoor van hun ouders trouw zijn gebleven. Spreekster roemde de vele activiteiten van de Bond, ook die ten dienste van de culturele verheffing van de mens. Vervolgens werd het woord gevoerd door de heer J. Westdorp Sr., die de oud- voorzitter de heer Jakob Bruin, huldig de om zijn baanbrekend werk en in 1939 opgevolgd werd door de heer D. Dapper, die het werk van Bruin met groot élan voortzet. De heer Westdorp schetste de omstandigheden, waaronder de arbeiders voorheen moesten leven en stelde vast, dat er heel wat harde noten moesten worden gekraakt om daarin verbetering te brengen, waar men zich geconfron teerd zag met een grotendeels „conser vatief gemeentebestuur". Hét NW telt op Texel ruim 600 leden, die zich ge schraagd weten door meer rechtszeker heid en meer sociale zekerheid. „Er zijn reactionaire krachten aan het werk. die ons de voet trachten dwars te zetten. Laten wij dus waakzaam zijn, nu en in de toekomst. Laten wij een bastion vor men, waarop de tegenpartij zich te olet- ter loopt." Deze rij van sprekers werd door de voorzitter hartelijk bedankt. Het deed de GEWETEN GING SPREKEN De 18-jarige K. uit De Koog reed zon dagmiddag als een vorst in een jeep over het Westerslag, maar toen hij in de verte de bekende politieauto zag naderen, schakelde hij ineens van de koninklijke vaart over op een rijden, dat wij wel eens in een lachfilm aantreffen: vlug keerde hij zijn autootje en reesde er mee strand- waarts, waarbij de andere weggebruikers er goed aan deden hem ruim baan te ge ven. De politie vond die manier van rij den zó opvallend, dat zij besloot eens poolshoogte te gaan nemen. Het gelukte haar de voortvluchtige snel in te halen, want die had een verkeerde route geko zen: een zandbank, die naderhand in een zwin eindigde en daar kon de motor niet al te best tegen. De bestuurder werd aan de tand gevoeld en op de bon gezet, want hij bleek bovendien geen rijbewijs te be zitten. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 25 maart 1957 4 koeien 700900; 6 pinken 425575; 45 biggen 5060; 60 nuchtere kalveren 35—70. van zeer eenvoudig tot een pronk, vindt U bij M. EN A. J. VONK CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden woensdag consultatiebureau De moeders worden verwacht: De Cocksdorp 1,45 uur; Oosterend 2,15 uur; Oudeschild 2,45 uur; Den Hoorn 3,15 uur; De Koog 3,45 uur. De moeders van Den Burg worden verwacht van 4 tot 5 uur. ONDERHANDS GEGUND De aanleg van het loodgieterswerk en elektra voor de 47 zomerwoningen te De Koog en de 34 bejaardenwoningen te Den Burg is onderhands gegund aan de fa. J. Agter. Voor de mooiste keuze in mantels naar SPOORSTRAAT HOEK KONINGSTRAAT Andtrs kunt U straks niet meer op of neer Begin morgen die bloedzuiverende Kruschen-kuur, om zelf te ondervinden en al spoedig! hoeveel beter ge U voelt, naar lichaam en geest. Want ook Uw stemming heeft van Rheumatische Pijnen zo te lijden. Eigenlijk vergallen die pijnen Uw hele leven, belemmeren U in Uw doen en laten. En dat terwijl hulp voor 't grijpen ligt. Neem toch Kruschen De kleine dagelijkse dosis doet wonde ren. Op Uw hele gestel. heer Dapper een buitengewoon genoegen, dat B en W voltallig aanwezig was. Spr. dankte de burgemeester voor diens voor lichtend woord. Ook de aanwezigheid van de heer Janssen stelde spreker op hoge prijs, evenals de overkomst van de heer Nobel. De heer Jakob Bruin heeft veel propaganda gevoerd en aan zijn ar beid is de stichting van de transportar beidersbond te danken. Dit was de eerste Texelse afdeling. Samen met de onder wijzer Molenaar heeft Bruin destijds de dorpen bezocht met het doel afdelingen te stichten. Ook werd een woord van lof toege zwaaid aan het adres van de heer R. Kiewiet, die thans 25 jaar het voorzit terschap van de afdeling De Koog van de Landarbeidersbond vervult. „Een bij zonder ijverig werker, wie het gelukte tal van arbeiders tot lid te werven." In de stichting van het „Eigen Gebouw" heeft de heer Alb. Backer een werkzaam aandeel gehad, de heren Westdorp en Wassenaar hebben samen met de heer Jak. Bruin de bond op een vast funda ment geplaatst. Voorts werd de heer Wassenaar be dankt voor zijn initiatief tot de stichting van de woningbouwvereniging „Texel". Tenslotte hoopte de heer Dapper, dat het culturele werk zou kunnen worden voortgezet. Hij vroeg zich af of het niet mogelijk zou zijn om abonnementsvoor stellingen te geven en ten behoeve daar van een fonds te vormen, opdat dit werk met minder risico kan worden uitge voerd. Vermelden wij nog, dat de jubilerende bond met vele geschenken onder couvert verrast werd en dat voorts van diverse zijden een bloemenhulde was aangeboden, wat het feestelijk karakter van deze bij eenkomst nog accentueerde. Het was voorts een aardige geste om de familie Jak. Bruin een der bloemstukken aan te bieden. Ongetwijfeld zal dit door de familie Bruin zeer zijn gewaardeerd. VIERLING OP SCHAPENBEDRIJF Op het schapenbedrijf van de heer J. Smit, Zevenhuizen, heeft een schaap maandagochtend een vierling ter wereld gebracht. Moeder en kroost maken het goed. JAARVERGADERING GYMVERENIGING S.V.O. Jammer, dat deze vergadering zo laat begon, hierdoor kwam men met de be langrijkste punten in tijdnood en was al een gedeelte van de leden voor de af loop van de vergadering vertrokken. Als om kwart voor tien de voorzitster, mej. N. v,d. Vis de vergadering opent, kan ze maar een klein gedeelte van de leden welkom heten. Hierna krijgt de secreta resse, mevr. Beuving, het woord voor het voorlezen van de notulen en het jaarver slag, wat in orde wordt bevonden, evenals het verslag van de penningmeesteresse, mevr. Rentenaar. Uit dit verslag blijkt, dat ieder dubbeltje moet worden omge keerd voor het wordt uitgegeven, want deze vereniging moet zeer veel nieuwe spullen aanschaffen, omdat hiervan aan vankelijk niets aanwezig was. De Bestuursverkiezing levert wat ver andering op, dit ook op voorstel van het zittende bestuur, dat de vergadering ver zoekt om ook enige heren in het bestuur te kiezen. Van de aftredende dames, N. v.d. Vis, A. v.d. Vis en mevr. Rentenaar, wordt slechts laatstgenoemde herkozen. De heren W. Witte en T. Witte nemen de andere plaatsen in. Wij willen hier, zon der mej. A. v.d. Vis te kort te doen, toch even stil staan bij het verdwijnen van Nel uit het bestuur. Nel is eigenlijk als kind al in het bestuur gekomen, dat was nog bij de handbalvereniging en later is zij overgegaan naar de gymafdeling. Men zal haar missen, want nooit was haar iets teveel. Haar opvolger moet heel wat pres teren om haar waardig te vervangen. Na de thee en koek komen de zware onderwerpen aan de beurt: er moet als het half kan een lange mat worden aan geschaft. Na veel heen en weer gepraat wordt met algemene stemmen besloten, dat de leden hiervoor zullen zorgen. Zij, die niet aanwezig waren, worden hier over nader ingelicht. Er wordt nog be sloten om aan de sportdag mee te doen en ook deze zomer weer een demonstra tie te houden op het sportveld. Ook wordt het onderwerp uitvoerin gen nog besproken, maar daar het klokje bijna twaalf uur aangeeft, wordt het tijd van opbreken. VLIELAND'S V.V.V. WENST MEER OVERHEIDSSTEUN De voorzitter van de V.V.V. „Vlie lands Belang", in voorjaarsvergadering bijeen, merkte in zijn openingswoord o.a. op: Ook heeft de rijksoverheid ten aan zien van het vreemdelingenverkeer reeds veel gedaan, maar speciaal ook voor Vlieland zou spreker nog graag zien, dat meer kon worden bewerkstelligd in de vorm van een gunstiger subsidieregeling voor hotel- en pensionbouw c.q. verbete ring, voor uitbreiding van de accommo datie van de woningen der kamerver huurders en ook voor de noodzakelijke verdere ontwikkeling van het sociaal toerisme zijn nog talloze mogelijkheden. Het Rijk moet niet vergeten, dat het vele inkomsten ontvangt van en door het vreemdelingenverkeer, waarbij de voor zitter o.a. dacht aan de hoge accijnzen op producten door de toeristen gebruikt en de indirecte belastingen. S.V.O.-nicuws Zondag speelt het 1ste thuis om 1,30 u. tegen de kophouder St. Adelbert. Een zware wedstrijd, maar willen we niet uit de kop raken, dan moeten we toch min stens gelijk spelen. Adsp. zijn vrij. DAMCLUB TEXEL Uitslagen 22 maart 1957: Jeugd: M. Stam-J. v.d. Bout 02 T. Verheijen-P. Bruin 11 A.: S. Bakker-J. Hooijberg 11 C. Medendorp-C. v. Heerwaarden 20 C. Dijker-Joh. D. Bakker 11 B.: Jb. Koorn-A. Vinke 02 G. Dros-J. Stam 02 A. v.d. Slikke-J. J. de Beurs 02 S. v. Heerwaarden-Jo Schoo 02 P. Bruin, zowel als C. Dijker behaal den het ene punt, dat nog nodig was voor hun kampioenschap. De felicitaties zijn vanzelfsprekend en voor C. Dijker haast even vanzelfsprekend als de titel zelf. In B. heeft S. van Heerwaarden nog steeds een behoorlijke voorsprong, on danks zijn nederlaag tegen Jo Schoo, die nu tweede staat. Ook J. J. de Beurs heeft in deze afd. nog mogelijkheden, te meer daar hij S. van Heerwaarden en Jo Schoo als tegenstanders krijgt. De achterstand is evenwel te groot om hier enige sug gestie te doen. G. Dros wist weer niet beter dan te verliezen en belandde weer op de een na onderste plaats, vanwaar het steeds moeilijker zal worden om weg te komen. Blijkbaar waren in B. alleen de zwarte stukken goed.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1