MABTIEH BIKKER Den Hoorn ligt weer „aan zee" een G.M.C. Vervolg van pagina 1) Boven het Grote Vlak, dat allerlei soorten vogels te logeren heeft - ture luurs, kieviten, grutto's, eenden en ande re weide- en watervogels - straalde de zon; de zon stond ook boven de blonde duinen en boven de zee, die tevreden re flecteerde met een zilveren glans. De zon scheen op de auto's, die allengs het 600 vierkante meter grote parkeerterrein kwamen verkennen en de zon scheen op de mensen, die verheugd waren over deze belangrijke gebeurtenis. Maar uiteraard kon niet alles aan de natuur alléén wor den overgelaten: toen „D.E.K." de lange stoet keurig en in een vlot tempo naar „Paviljoen Hoornder Strand" had gedi rigeerd, moest toch ook wel het een en ander worden gezegd. Er zijn diverse speeches gehouden. Wij hebben er in de loop der jaren al talloze moeten aan horen: gelegenheidsspeeches, die over stromen van loftuitingen en dankbaar heid. Ditmaal mochten wij gelukkig eens speeches beluisteren, die op een prettig niveau lagen en waarvan wij hier de inhoud beknopt weergeven: Burgemeester De Koning verheugde zich over de grote belangstelling voor deze gebeurtenis, een feit van historische betekenis voor Den Hoorn en gaarne maakte hij van de gelegenheid gebruik om te onderstrepen waar het om gaat. Den Hoorn heeft nu zijn autoweg naar het strand en dit feit kan in verband worden gebracht met diverse andere maatregelen, die in de loop der jaren in Den Hoorn zijn genomen, de uitvoering van objecten, die zeker de vermelding waard zijn: de restauratie van het schil derachtige kerkje, mogelijk geworden dank zij onderlinge samenwerking, zo voorbeeldig, dat dit ieders bewondering wel moet afdwingen. In een andere sec tor zien wij de belangrijke vooruitgang op het gebied van het onderwijs: een nieuwe o.l. school annex kleuterschool en in een weer geheel andere sfeer van leven en werken de verbetering van het voetbalterrein, dat zeer spoedig in ge bruik kan worden genomen. En thans de opening van deze weg, die ook economisch van grote betekenis ge acht mag worden, want hierdoor is de openlegging van een aan natuurschoon zeer rijk gebied verwezenlijkt. De gasten kunnen thans op een gemakkelijke ma nier de zee achter het dorp bereiken. Overigens moest de burgemeester op merken, dat met de opening van deze weg een uniek wandelpad verloren gaat Den Hoorn is nu zo'n beetje rond, zoudt ge zeggen en de zaken zijn in een rede lijk tempo afgewerkt, maarde toe komst zal aantonen, dat de zaak nog lang niet rond is en dat er steeds weer nieuwe objecten ter hand moeten wor den genomen. Spreker ging ver terug in de geschie denis van Den Hoorn, dat voorheen leef de van en werkte op de zee: In 1787 telde het dorp nog ruim 100 loodsen, in 1830 was dit al teruggelopen tot 70. De evolutie bleef zich voltrekken en om de zaak in evenwicht te kunnen hou den dient men de bakens te verzetten en waar nodig om te schakelen. Zo zal de toekomst voor Den Hoorn liggen op het gebied van de bloembollenteelt, de vee teelt en als derde bron van bestaan het vreemdelingenverkeer en wel in groeien de, aanzienlijke mate. Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat deze weg in de naaste toekomst een zeer belangrijke functie zal gaan vervullen. De burgemeester dankte de aannemer, de fa. Mulder uit Wieringen, voor de vlotte oplevering, een compliment waard. Ook dient de Dienst van Gemeen tewerken met ere te worden genoemd en last but not least, de werkkrachten, die grote oppervlakten met helm beplant hebben. Het geheel maakt hierdoor een uitstekende indruk. Spreker dankte voorts de gemeenteraad voor het besluit tot aanleg van deze autoweg en wenste Den Hoorn veel geluk. „Moge deze weg zijn een nieuw begin van een nog betere toekomst voor dit welvarende dorp". De heer A. Slegh sprak als voorzitter van de afdeling Den Hoorn der V.V.V. „Texel". Dit is een dag, waarop wij lang gewacht hebben. Maar niet alleen de bewoners van Den Hoorn, óók de gasten, die steeds weer teleurgesteld vroegen, waar de beloofde weg nou toch wel bleef! Deze heeft immers diverse malen op de gemeentebegroting geprijkt, maar steeds weer moest de post worden afge voerd. Gelukkig hebben wij een burge meester, die deze zaak uitstekend heeft behartigd en er door hard werken in slaagde de hogere instanties tot goed keuring te bewegen. Heel Den Hoorn was dan ook opgetogen toen het bericht het dorp bereikte, dat de weg „er door" was. Zo hebben wij dan nu het moment mo gen beleven, waarop de weg officiéél opengesteld is. Mevr. De Koning heeft deze plechtigheid willen verrichten en het vereeuwigde moment zal haar een dezer dagen als blijk van erkentelijkheid worden aangeboden. De heer Slegh hoopte, dat deze weg zou mogen bijdragen tot meerdere bloei van Den Hoorn en het kampeercentrum „Loodsmansduin", dat eveneens bij de aanleg van deze weg gebaat is, waar de gasten voorheen op Westerslag waren aangewezen, zo zij per sé op vier wielen naar het strand wilden gaan. Ook werd een woord van dank gericht tot het fanfarecorps, dat altijd voor de belangen van Den Hoorn klaar staat. Hierna werd het woord gevoerd door de heer J. C. Rab, voorzitter van de V.V.V. „Texel", die opmerkte, dat het gemeentebestuur ondanks de bestedings beperking kans heeft gezien gelden te voteren voor deze weg. Daar zijn wij als Texelaars het gemeentebestuur zeer er kentelijk voor. Overigens had diezelfde bestedingsbeperking zelfs 'n lichtpuntje: men kon de materialen nu veel vlotter tot zich trekken en het werk kon in een snel tempo worden uitgevoerd. Een mooi gedeelte van Texel is open gelegd en spreker hoopte, dat de hote liers en pensionhouders dit feit zullen benutten om nog meer accomodatie te verschaffen, want jaarlijks groeit de stroom van gasten en het wordt al moei lijker allen onder dak te brengen. Mis schien ligt er een mogelijkheid om te Den Hoorn of in de omgeving nieuwe pensions en hotels te vestigen om de gasten te laten profiteren van dit onge repte stuk Texelse natuur. De heer M. Mantje sprak namens het Staatsbosbeheer. Spreker merkte op, dat Den Hoorn een duinterrein bezit, dat op Texel zijn weerga niet kent. De brede duinen vertegenwoordigen een interes sant stuk geschiedenis en voor wie daar oog voor heeft moet dit een openbaring zijn. Men kan aan de strandzijde de wordingsgeschiedenis van het duin gade slaan en de laatste, oudste duinenrij bij het Loodsmansduin bewijst o.a. door haar vegetatie haar hoge ouderdom. Doordat men de Moksloot heeft afge sloten, althans tot bepaalde hoogte in verband met de dwars door dit gebied aangelegde weg, heeft het Grote Vlak haar oude luister reeds na korte tijd herkregen en kunnen wij daar een ont wakende flora en fauna waarnemen, een ontwikkeling zoals men maar zelden kan meemaken, een bezit tevens, dat niet in geld is uit te drukken, maar kan worden gekenschetst als het mooiste en rijkste gebied van heel Texel. Moge dit gebied in gelijke mate worden ontzien!" Hiermede was deze officiële plechtig heid geëindigd, maar men bleef nog eni ge tijd gezellig bijeen, mede om te kun nen genieten van het mooie uitzicht, want de heer Coevert heeft voor zijn gebouw zeker geen gunstiger plekje kunnen kiezen. Het is al weer enige jaren geleden, dat het Hoornderslag met een paviljoen werd verrijkt. Velen maakte er gebruik van en ieder voorjaar opnieuw toog de heer Coevert weer met zijn materialen strand- waarts. Nu in omvangrijke hoeveelheid. Dat ligt voor de hand en het was even eens te voorzien, dat hem en zijn niet minder actieve wederhelft van vele zij den gelukwensen zouden bereiken: Zijm's vrachtdienst sloeg de nieuwe weg in met een wagen vol bloemen, die wel dra hun bijdragen verleenden aan het feestelijk cachet van deze grote dag. Sterling, iij geeft je tot je laatste draadje DRUKKE DAG VOOR LU CIITHA VENMEESTER Onze luchthavenmeester krijgt het zondag 12 mei druk, want dan zullen de sportieve deelnemers aan Rondvlucht Nederland hun toestellen op het vlieg veld Texel aan de grond zetten om enkele uren later weer op de vleugels te gaan. Dit festijn houdt verband met de jaarlijkse traditie èn het 50-jarig bestaan van de Koninklijke Vereniging voor de Luchtvaart. OOIEVAARS IN DE KRIM De Cocksdorper J. v.d. K. meldt ons: Velen, onder wie de vogelwachters, hebben in de omgeving van De Krim drie ooievaars waargenomen. Niet alleen voor de bevolking, maar ook voor de aanwe zige gasten was de verschijning van dit trio uiteraard een grote en aangename verrassing. GEEN ERNSTIGE VERKEERSONGELUKKEN Van de zijde der politie vernemen wij, dat er zich tussen vrijdag en dinsdag geen verkeersongelukken van ernstige aard hebben voorgedaan. Op de Stenen plaats kwamen zaterdagavond om kwart voor elf twee bromfietsen in botsing, doordat een der vervoermiddelen na de start voor ,,'t IJsbeertje", ineens stopte. Er was enige materiële schade. VOOR PATER WITTE'S MISSIE Pater Witte liet ons vanuit Centraal Afrika weten, dat hij een mooi bedrag mocht ontvangen als batig saldo van een filmavond, gehouden door onze vroegere eilandgenoot Siem de Waal, die tijdens zijn bezoek aan Centraal Afrika diep respect heeft gekregen voor het werk van Pater Witte. P.S. Maar Pater Witte is financiëel nog niet helemaal gered en wij menen zelfs te weten, dat het ploeg-plan nooit in vervulling is gegaan! TEXEL TROK TALLOZE BEZOEKERS Ook Texel heeft zijn deel genoten van de enorme toeristen-invasie ter gelegen heid van het paasfeest. De grote boten van de TESO hebben van vroeg tot laat gevaren en steeds weer keerden zij van uit Den Helder met volle autodekken naar Oudeschild terug. Er zijn misschien wel 800 auto's vervoerd en daarnaast honderden motoren en bromfietsen. De heer J. C. Quint, directeur van de V.V.V. „Texel", zei, dat het afgelopen weekend aan een druk Pinksterweekend deed denken. De V.V.V.-bureaux waren na tuurlijk open en hadden over gebrek aan belangstelling niet te klagen. Alle hotels waren bezet, vele pensions hadden even eens een complete bezetting en voorts waren verscheidene gemeubileerde huis jes voor de duur van een week verhuurd. De nieuwe strandweg achter Den Hoorn werd door velen ingewijd en vooral op de Eerste Paasdag genoot het paviljoen-annex eetzaal van de heer Coevert veel aanloop, zodat een extra kellner moest worden ingeschakeld. De tweede paasdag was de drukte wat min der, maar dat hield wel verband met de wat lagere temperatuur. Aan het Koger strand zagen wij de eerste badhuisjes: „Op Duin" opende het badseizoen, maar in totaal hebben wij slechts één badgast in de branding zien duiken. Overigens werd er naar harte lust gezonnebaad. In de duinen zagen wij hier en daar een kampeertent staan. Het nieuwe, fraai gelegen fietspad - een compliment aan de fa. Mulder, Wie- ringen - lopend van de Dennen naar De Koog, werd druk bereden Bij De Koog loopt het eerst achter en daarna dóór de bossen. Bijzonder mooi. Ook uit het Hoge Noorden meldde men ons grote drukte: het gloednieuwe bun galowdorpje „De Sluftervallei" werd door velen met een bezoek vereerd, zo dat het terras en de ruime zaal nage noeg geheel bezet waren. Je hoorde ook o'aar verschillende talen spreken. Velen besloten in hun enthousiasme een bun galow te huren, sommigen reeds voor de a.s. Pinkstervakantie. Gedurende de paasdagen waren bijna alle bungalows in gebruik. Het zoetwaterzwembad trok ook vele kijkers en.... niet alleen kij kers: verschillende toeristen doken er radicaal in en ze beweerden, dat de temperatuur best mee viel. Nu kan men daar inderdaad gauwer zwemmen dan in de wispelturige Noordzee! POSTZEGELNIEUWS Onze laatste ruilavond heeft plaats op maandag 29 april in hotel „De Graaf". Over het algemeen werden de ruil- avonden zeer druk bezocht. Vooral de jeugdleden waren steeds in groten getale aanwezig en zijn in dit opzicht een voor beeld voor vele ouderen. Maandag worden een tweetal verlo tingen gehouden. De eerste is voor leden geheel gratis, terwijl voor de tweede ver loting op de avond loten verkrijgbaar zullen worden gesteld a 0,10. De prij zen, waaronder zeer mooie, bestaan uit postzegels en postzegelbenodigdheden. In verband met deze verlotingen ver zoeken we allen tijdig aanwezig te zijn en de lidmaatschapskaarten mede te brengen. Tevens zal de nieuw uitgeko men zegel van de Ned. Antillen ver krijgbaar zijn. ENTREE JOYEUSE VAN DE GIDSEN- BAND DE MARGARETHA SINCLAIR GROEP OP TEXEL De Gidsen-band van de Groep Marga- retha Sinclair heeft op Tweede Paasdag zijn entrée joyeuse gemaakt door de zonnige straten van Den Burg. Van alle kanten stroomde het publiek toe om maar niets van dit kleurrijke en pittige op treden te missen. De uit 22 leden be staande band maakte een uitstekende indruk, waarvoor een compliment aan kapelaan H. A. Stam en de heer B. Zijm, die zich met de leiding hebben willen belasten. De meisjes, wier leeftijd variëert van 11 tot 16 jaar, marcheerden in hun keu rige uniform alsof zij al duizenden malen waren opgetreden. Wel, zij kwamen goed beslagen ten ijs, want vele avonden en middagen hebben zij trouw geoefend op het ruime plein van de Sint Joseph- school te Den Burg. De band werd in januari opgericht en gevormd uit de groep Margaretha Sinclair die 120 leden telt en in vijf groepjes verdeeld is. Het groepscomité bestaat uit mevr. T. Witte- Graaf en de heren B. Zijm en R. Smidt. De meisjes waren getooid met witte schoudertressen, witte koppels, witte handschoenen en witte ankiets, de ba zuinen versierd met leuke banieren, waarop het wapen met applicatiewerk is aangebracht. De trommels waren met tressen verfraaid en vergeten wij ook niet de mooie vlaggen te noemen. Nel Hin Th. Rd. en Gré Gielis Jbd. vervulden de functie van tamboer-maitre en kwe ten zich eveneens vakkundig van haar taak. 's Morgens was men bijeengekomen in het Hoofdkwartier, ingericht op de zol der van de St. Josephschool, waar men van een zolderruimte-zonder-meer een zeer gezellig verblijf heeft weten te ma ken. Er is dan ook met ijver en liefde geschilderd, gezaagd en wat dies meer zij. Het geheel maakt een verrassend prettige indruk en het meubilair is ge heel in de stijl gebracht van het klimaat, waarin de gidsen zich plegen te bewe gen. Kapelaan Stam vertelde ons nog, dat men een kamp-outillage bezit voor niet minder dan zestig man en dat de staf een eigen appartement rijk is. Wij kunnen uit dit alles dus conclude ren, dat de Gidsen een gezonde, vitale groep vormen, waarvan nog zeer veel plezier kan worden beleefd. Gaarne wensen wij hen een goede toe komst en besluiten met een compliment aan het adres van de band, die zo'n goede start heeft mogen beleven. Voor de mooiste keuze in mantels naar SPOORSTRAAT HOEK KONINGSTRAAT De muziek die U mint wanneer het U zint PLATENVERKOOP Telefoon 153 TEXELAARTJES 3 regels ƒ0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Nog enige inboedelgoederen te k. als tafel, stoelen, linnen kast, schilderijen, zeil enz. Te bezichtigen woensdag 25 april van 2-4 uur n.m. Binnenburg 17 Te k. een2wielig trek- karretje. W. Grisnich, Koger- str. 54 Goed tehuis gezocht voor lieve bozer, met stam boom. M. Reuvers, De Sluf tervallei Met vreugde en dank baarheid geven wij U ken nis van de geboorte van onze zoon en broertje Carlo die bij het H. Doopsel de namen ontving Cornelis Martinus J. A. Witte-Bakker D Witte Diek Oudeschild 132 21 april 1957 Met grote dankbaarheid en blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van onze dochters Martha Jacoba (Marja) Jeanette Klasina (Jeanet) Kikkert KI. Kikkert-Lap Den Hoorn 3, Texel 20 april 1957 28 april a.s. verloven zich TRUDY SAAL en JAN SWAN De Cocksdorp Den Burg Voor Famil ie-d rukwerk Drukkerij Texelse Courant Op zondag 28 april hopen onze geliefde ouders M. Spigt en J Spigt-Smit hun 25 jarige echtvereniging te herdenken. Dat zij nog laug gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen Janna Mien en Huib Anna Grietje. Receptie van 4 tot 6 uur. Kogerveld K9 Dinsdag 30 april hopen onze lieve ouders en grootouders J. v. d. Hoek M v, d. Hoek-Bolier hun 55 jarige echtvereniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinde ren en kleinkinderen. TE KOOP met 3 Chevrolet cardans en Bavo achterover kipper in prima staat A. v. d. Vis, Wilhelminal. Den Burg. DE EIGEN BOOT Onze oud-Texelaar, Dr. Ir. M. D. Dijt, thans woonachtig te Haarlem, schrijft ons het volgende: Geachte Redactie, Uw prettig geschreven artikel over de geschiedenis van TESO heeft oude her inneringen opgewekt. Wellicht kunnen twee aanvullingen U van dienst zijn. Naar aanleiding van het ingezonden stuk in het Handelsblad van juni 1908, waarin de schrijver wees op de fanatieke geest, die heerste tegen reizigers, die met de Alkmaar Packet naar Texel waren gekomen, schrijft U: „Het is niet aan te nemen, dat het op Texel zó bar gesteld was". Ik herinner mij, dat wij in het alge meen destijds nogal opgewonden waren, wanneer men onze „boycot" tegen Bos man trachtte te breken. Soms ging deze opgewondenheid te ver. Zo waren op een dag de bekende bloembollenkwekers, de Gebrs. Kalis uit de Molenstraat, die er steeds een eigen mening op na hielden, per Bosman van Den Helder naar Texel gereisd. Zij werden daarna in de War moesstraat door een opgewonden groep tegenstanders van Bosman uitgejouwd en lastig gevallen, totdat zij ter hoogte van de Ned. Hervormde pastorie zelfs wer den verhinderd hun weg naar huis te vervolgen. Dit werd mijn vader, destijds wethouder, gemeld; deze kwam naar buiten en sprak een enkel kalm woord tot de groep, die daarop de heren Kalis met rust liet. Nog een andere herinnering. U schrijft: „Op 11 mei 1909 werd de dienst van de Alkmaar Packet aan TESO overgedragen. De strijd was gestreden, de Texelaars hadden de overwinning behaald". Aan gevuld zou hier moeten worden, dat het met de heer Bosman gesloten contract voor laatstgenoemde zo gunstig was, dat ook hij van een overwinning kon spre ken; en dit dan ook deed. Uiteraard doen deze opmerkingen niets af van mijn waardering voor Uw over zicht. Hoogachtend, M. D. Dijt OUD-LEERLINGEN VAN DE HUISHOUDSCHOOL HADDEN LEERZAME AVOND Een dezer dagen hebben oud-leerlin gen van de Huishoudschool en een flink aantal introducé's naar leerzame cause rieën geluisterd. De voorzitster, mej. Henny Ran, verheugde zich over de flinke belangstelling en gaf daarna het woord aan de heer Vas, die allereerst „de voeten" onder loupe plaatste. Hij con- steerde, dat de Hollander maar 'n merk waardig wezen is: de stoep wordt iedere week grondig geschrobd, maar lang niet alle voeten krijgen wekelijks een goede beurt. (Wij kennen zelfs het Texelse ge zegde „Nodig of niet nodig, maar iens per jaar moeten de biene gewassen worde" - red.). De meeste voetkwalen worden ver oorzaakt door nalatigheid: óf men is niet zindelijk genoeg óf men wil te elegant voor de dag komen, van het ene ver keerde uiterste in het andere dus. Door te nauwe schoenen ontstaan likdoorns of eksterogen; voetwratten worden vooral door spijkertje veroorzaakt. Verder kan men door onvoldoende verzorging inge groeide nagels, kalknagels, rolnagels en wat dies meer zij oplopen. Tegenwoordig hoor je gelukkig veel minder over last van zweetvoeten dan vroeger, doordat men schoeisel op de markt heeft ge bracht, dat deze kwaal veelal voorkomt, terwijl allerlei middelen, al naar gelang de hoedanigheid van Uw huid, door de vakkundige pedicure voorgeschreven kunnen worden. Vervolgens besprak de heer Vas de huidverzorging. Uitvoerig zal dit onder werp echter op maandag 13 mei door mevr. Boer worden behandeld. Als schoonheidsspecialiste zal zij dan in de gelegenheid zijn de volle avond aan de make-up te wijden. Na de pauze werd het onderwerp voet verzorging en make-up met lichtbeelden geïllustreerd. De entree op 13 mei tot dekking van de kosten is bepaald op 0,75. In ver band met het bestellen van de make-up artikelen (die die avond gratis worden aangewend), is spoedige opgave gewenst aan een der volgende adressen: mevr. A. C. A. Boer, Warmoesstiaat 46, direc trice Landbouwhuishoudschool, tel. 296, of mej. R. Smit, Noordhaffel B 98, Den Burg, tel. 520. ZAKENNIEUWS: GEEF (DE VOORKEUR AAN) GAS! Dros' Autocentrale heeft in het pand Warmoesstraat 25 een show-room geves tigd, waarbij het Calpam-gas wel domi neert. Dit is verkrijgbaar in bussen met een bijzonder aansluitsysteem: een klik en het contact met de drukregelaar is tot stand gebracht. Lekken is uitgesloten. Ook vestigen wij gaarne de aandacht op de bijbehorende artikelen, terwijl de collectie auto-accessoires eveneens de aandacht verdient. HOND DOOR AUTO GEDOOD Een loslopende hond, een boxer, werd maandagmiddag op het Schilderend door een personenauto gegrepen en een heel eind meegesleurd. Het dier was op slag dood. PERSONENAUTO TEGEN AUTOBUS Zaterdagochtend is in de nauwe Nieuwstraat op de plaats waar een be stelauto geparkeerd stond, een personen auto in de onoverzichtelijke bocht tegen een autobus gereden. De personenauto, bestuurd door de heer W., liep behoor lijke schade op, terwijl de autobus met 5 een beschadigd spatbord en vernielde j koplamp uit de strijd kwam. TEXELSE MARKT Aangevoerd dinsdag 23 april 1957: 6 koeien 7501000; 8 pinken 400500; 15 biggen 4560; 35 nuchtere kalveren 40—70. DENK OM DE BIJEN! i De tegenwoordige bedrijfsvoering op I de landbouwbedrijven is ondenkbaar zon- I der toepassing van diverse chemische j bestrijdingsmiddelen. Het is o.i. onwer- kelijk te menen, dat wij nog op dezelfde J wijze kunnen „boeren" als onze vaders en grootvaders het gedaan hebben en dus de diverse bestrijdingsmiddelen te- j gen insecten, onkruiden, schimmels enz. best kunnen missen. We kunnen dan ook 1 wel zeggen dat er op het moment geen j bedrijf meer is dat niet op een of ander ogenblik van deze bestrijdingsmiddelen gebruik maakt. I Het is voldoende bekend, dat het ge bruik van deze middelen gevaren in- houdt voor mensen, dieren en gewassen. De voorbeelden, dat vergiftigingsver schijnselen van meer of minder ernstige aard opgetreden zijn bij mensen en die ren liggen voor het grijpen. Ook voor beelden dat de gewassen grote schade opliepen kent vrijwel iedere landbouwer. In 't algemeen neemt men echter wel voorzorgen om deze schade zo klein mo gelijk te houden, omdat de nadelige ge volgen daarvan de betrokken landbouwer zelf direct treffen. Wij hebben echter de indruk, dat, ge deeltelijk uit onwetendheid, deels ook door nonchalance, verzuimd wordt aan dacht te besteden aan de nadelige ge volgen, die de bijenhouder van bepaalde bespuitingen kan ondervinden. Vorige zomer vonden bijv. vele bijen de dood in pas bespoten percelen koolzaad en stoppelknollenzaad. Zoals we reeds opmerkten is dit ge deeltelijk een gevolg van onwetendheid. Men realiseert zich nl. niet dat een be paald perceel niet alleen bevlogen wordt door bijen, die in de onmiddellijke omge ving zijn gehuisvest, maar ook door ver der afgelegen volken. Verder vergeet men o.i. ook dat niet alleen de bijenhou der nadeel ondervindt van het feit dat een gedeelte van de bijen om het leven komt, maar dat deze schade ook de landbouwer zelf treft. Door diverse proe ven is duidelijk aangetoond dat druk door bijen bezochte percelen koolzaad 'n hogere opbrengst geven dan percelen, die weinig bevlogen worden. En dit betekent dus dat de landbouwer zelf de schade van zijn vergeetachtigheid of slordigheid ondervindt. In overleg met de Vereniging van Bijenhouders geven wij U daarom het volgende verzoek door. Wanneer U per celen koolzaad, stoppelknollenzaad, ra dijszaad ed. gaat bespuiten of verstuiven geef hiervan dan tijdig kennis aan de Fa. Kortenhoeven, Schildereinde 11, Den Burg. Het telefoonnummer is no. 6. Van uit dit punt zal dan worden gezorgd, dat bijenhouders in de omgeving van het te behandelen perceel op de hoogte worden gebracht. Wij hopen dat iedere land bouwer bereid is deze wel zeer minimale medewerking te geven. C. van Groningen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 2