Cjro&n 'ZwartsJexels in het harL, Bevrijdingsfeest 1957 Brommertocht Den Hoorn ZijverwiervenKoninklijke Onderscheiding De 1 mei-viering in „De Oranjeboom' ZATERDAG 4 MEI 1957 TEXELSE 71e JAARGANG No. 7143 COURANT Uitgave N.V. ,.h. Langeveld S de Rooij Boekhandel -■ Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - TeL 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank- Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. rnm Het dagelijks bestuur van het Centraal Jeugdoverleg Texel bericht ons het vol gende: De viering door de Texelse jeugd van Nederlands bevrijdingsdag dit jaar, waartoe het C.J.O. de gelegenheid wilde geven op dezelfde datum, blijkt mede burgers in hun Christelijke overtuiging tot ergernis en protest te zullen prikke len, omdat 5 mei 1957 een zondag is. Dit, hoewel de viering op zondag, principiëel gesproken, juist aan het nauwe verband tussen de vreugde over de bevrijding en de eer van God zou kunnen beantwoor den. De jeugd van Texel en daarbij be trokkenen worden blijkbaar niet alge meen in staat geacht zich overeenkomstig deze principiële gedachte te zullen ge dragen en ook wordt dit principe door sommigen niet ingezien. Het dagelijks bestuur van het C.J.O.zijn taak wetende in een samenbrengen van hen, die op Texel de jeugd vormen of trachten te vormen, wil zo enigszins mogelijk alle overtuigingen ontzien en zich dienende betonen in zijn werkzaamheden en heeft derhalve zijn voorstel en organisatie voor 5 mei teruggetrokken. In het besef, dat ook van de jeugd demonstratief vreugdebetoon verwacht mag worden over de zin van het bevrijdingsfeest, wil het daartoe alsnog een, zij het kleine, gelegenheid scheppen alleen op de avond van de 6e mei, aangezien van regerings wege voor die datum geen ruimere voor zieningen werden nodig verondersteld. Zoekende zijn bestemde weg te vinden hoopt het C.J.O., zoals het in deze de afkeurende aandacht mocht verwerven van een gedeelte, voor de komende 5 Mei-vieringen alsook voor al zijn werk zaamheden de inspirerende en toegene gen, volle aandacht van de gehele bevol king te mogen ervaren. Men kan zich met de laatste krantenberichten over ergerlijke misdragingen wel het woord „jeugdprobleem" realiseren. De oorzaak en de bestrijding is verder te vinden dan in de verantwoordelijkheid van de be langeloos zwoegende jeugdleiding. Ook dit realisere zich iedere ouder en opvoe der, ja iedere inwoner, die de naam van Texel hoog wil houden. Dan zal men wel licht eerder tot ondersteuning van de jeugdleiding komen, waar en hoe maar mogelijk, dan tot felle negatieve critiek, hoezeer belangstellende critiek ook juist de graad van medeleven zal blijven aan geven. Programma: Op 6 mei wordt alle jeugd van Texel uitgenodigd, zo mogelijk in groepsver band, deel te nemen aan onderstaand programma. Willen alle leiders, zo maar enigszins mogelijk, meekomen? 18,30 uur Verzamelen en opstellen Prof. Keesomlaan, Den Burg. 19,00 uur Mars door Den Burg naar het Park. 20,00 uur Begin programma in het Park Muziek door „De Havenkanters"; Spre kende pop; Samenzang m.m.v. „De Havenkanters"; Korte toespraak. Pauze. Film; Sluiting; „Wilhelmus". De Raad van Afgevaardigden en in de nog niet vertegenwoordigde dorpen de jeugdleiding aldaar wordt verzocht het vervoer naar en van Den Burg zelf te willen regelen. Leeftijdsgrenzen zijn niet gesteld, maar worden aan de verantwoordelijk heid der betrokken leiders en ouders overgelaten. Op 23 april verlieten 15 brommende jongens ons eiland om via jeugdherber gen een tocht te maken naar Westfa- len in Duitsland. De eerste dag werd over de afsluitdijk naar het schone plaatsje Denekamp gereden. Daar werd op een oud kasteel overnacht. Deze eer ste nacht werd de groep gesplitst daar één van de jongens niet wist dat een hoofdkussen was om op te slapen en niet om mee te gooien. Ongelukkigerwijs kreeg de jeugdherbergvader dit tegen zijn hoofd, zodat hij voor een nacht in het torenhuisje moest slapen, waar de kraaien hem 's morgens voor dag en dauw wakker maakten. De 2de dag gingen zij de grens over naar het Teutoburgerwoud naar het plaatsje Iburg. Daar bleven zij 2 nachten in een Duitse jeugdherberg. Vandaar uit werden tochten gemaakt in de mooie omgeving van Osnabrück en Bielefeld. Vervolgens overnachtten ze in Munster. Hier werden souvenirs gekocht. Zaterdag keerden zij weer terug in Nederland voor een weekend in Terborg. Zaterdagsmiddags hebben zij tegen een elftal gevoetbald uit Gaanderen. Onze vroegere eilandgenoot Ds. Janse ver richtte de aftrap. Jammer dat Gaande ren met hun sterke eerste elftal uit kwam, geheel compleet en beroepsmatig geschoeid. Daar stonden onze jongens zonder schoenen alleen op gymschoenen! Tegen deze strijd was Texel niet opge wassen, zodat we een behoorlijke neder laag incasseerden. Zondags werd de Heilige Landstichting bezocht. In Tiel werd de grote Jamindustrie van Flipje bezocht. De jongens van deze tocht zul- ABONNEMENTENCYCLUS CULTURELE RAAD In verband met enkele ter zake ge stelde vragen wordt medegedeeld, dat voor schoolgaande kinderen geen abon nementen behoeven te worden genomen. Wel zullen de geplande evenementen ook voor de schooljeugd van belang zijn, doch hierover krijgen de verschillende schoolhoofden nader bericht. Zo zullen bijv. een afzonderlijk jeugd- concert door het Nederlands Kamerkoor en een afzonderlijke toneelvoorstelling door de toneelgroep „Puck" voor de jeugd plaatsvinden. Voorts zal de schoolgaande jeugd in de gelegenheid worden gesteld de con certen door „Die Haerlemsche Musyck- camer" en „Het Noordhollands Philhar- monisch Orkest" tegen gereduceerd jeugdtarief bij te wonen. Heeft U Uw inschrijvingsbiljet voor de abonnementenreeks al ingeleverd? Zo neen, mogen wij U dan vragen het thans spoedig te doen! 25 JAAR VOGELWACHTER De heer H. Bakker, „Sunrise", Duin weg, Westermient, was woensdag 25 jaar als vogelwachter werkzaam. In feite is dit een onderdeel van zijn functie bij 't Staatsbosbeheer, waar de heer Bakker al veel langer dan 25 jaar werkzaam is. De jubilaris heeft als vogelwachter heel wat voetstappen in de uitgestrekte Wester duinen liggen: toen wij daar als '(welge schapen?) knapen rondliepen, kénden we hem a! Het terrein stond onder streng toezicht. Niet dat het zó erg is om een zilvermeeuw van een ei te bero ven - op hun beurt doen die rovers an dere vogels veel kwaad - maar er broe den in „De Westerduinen" ook andere soorten, waaronder de charmante holen- duif. Bescherming van dit gebied is dus een harde noodzaak. Nog vele jaren, Bakker! iAKENNIEUWS: SLAGERIJ GROENEPLAATS KREEG NIEUWE FIRMANTEN Wij hebben donderdagmiddag getracht de heren Eyk en Hoppen te interviewen, maar dit bleek onmogelijk: ze kwamen handen te kort, want telkens weer dien den andere klanten zich aan. Het werd er allengs vol en iemand nam uit veilig heidsoogpunt alvast de taarten maar mee naar binnen om ongelukken te voorko men, want die taarten waren door een actieve loopjongen op de bank uitgestald, temidden van een zee van bloemen. Aan de andere kant van de toonbank zagen wij om zo te zeggen een zee van vlees waren. „Keus uit meer dan veertig soorten", zo hadden ze woensdag gead verteerd. Achter een moderne vitrine lagen het vlees en de vleeswaren vak kundig geshowd en langs de wanden torenden ook allerlei onderdelen van on tijdig naar de slager gevoerd materiaal. Al etend krijgt men honger, en de ogen dwalend langs al dat verrukkelijke sor teert wel hetzelfde effect. De etalage aan de Groeneplaats puilde welhaast uit. Wat een verschil met het ogenblik waarop wijlen de heer C. Visser in 1894 aan de Groeneplaats en in hetzelfde pand zijn zaak opende. In de Texelaar van 1894 lezen wij „Vleeschhouwerij „de Beurs", dagelijks verkrijgbaar eerste kwaliteit Hoofdkaas. C. Visser". Slager J. P. Kikkert adverteerde daar ook al suggestief mee. In de krant, die vlak voor de Kerstdagen van 1894 verscheen. Daar moet je nou mee aankomen: wij wensen keus uit veertig soorten vlees waren. Ook de heer F. Visser, die in 1942 de zaak overnam, had open oog voor de steeds hoger gaande eisen van koning-klant en de kroon krijgt die klant dan nu zeker van de nieuwe, sinds kindsbeen in het slagersbedrijf werkzaam zijnde nieuwe firmanten. De heer Eyk is specialist voor de winkelafdeling, de heer Hoppen is een voortreffelijk fabri kant van hammen. Beiden zijn goed ge start. Wij zagen vele nieuwigheden: soepcompleet, in hygiënische verpakking, paté de foie gras, wat (eigenlijk) ganze- leverpastei betekent, een Belgische im port, slavinken, biefstuk tartaar, diverse soorten lappen, vlees in allerlei gradatie en afmeting, dobbelsteentjesspek in een zakje, enz. enz. Je zou er die feesttaarten haast bij vergeten. Gaarne wensen wij de heren Eyk en Hoppen blijvend succes toe. len wel zo genoten hebben dat zij voor taan alleen maar jam van Flipje willen hebben. De laatste nacht werd in Beusi- chem geslapen. Jammer dat nu de terugtocht weer moest aanvangen, want er moest fiks ge bromd worden om met de boot van 7,30 uur over te varen naar ons Gouden Bol- tje. Dat de leiders, Ds. C. H. van Rhijn en P. Arensman, een zucht hebben ge slaakt, toen allen weer behouden waren thuisgekomen, kunnen wij ons voorstel len. Er werd op deze tocht zeer weinig pech genoteerd: over een afstand van ruim 1100 km. kwamen slechts 4 lekke banden en 3 haperende brommers voor. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 26 april tot en met 2 mei 1957 Geboren: Jan Johannes, zv Cornelis Oosterhof en Geertje Henstra; Dirk Jacobus, zv Jan G. Roeper enDouweline Blom; Else Alberdine, dv Jelte P. Mozes en Maria E. Baijs; Lodewijk Franciscus, zv Pieter A. van der Vis en Maria P. L. Bremer; Joannes Simon, zv Nicolaas P. Hin en Geertruida M. T. Koedooder. Ondertrouwd: Adriaan M. van Liere en Hendrika J. Barends; Huigbert Her tog en Aaltje de Bruijn; Antonius C. M. de Neeve en Hendrika M. Rijk; Augustijn Slegh en Corry Blom; Eduard van Beek en Geertrui Verberg. Getrouwd: Jan Hondema en Marrigje Dekker; Jan van der Werve en Catharina Boon; Johannes M. J. Rutten en Agatha C. Veeger. INGEKOMEN PERSONEN Arjen A. de Wolf, van Schagen, Kanaal- weg 1 naar De Waal 12; Pieter Braak man van Wageningen, Lindenlaan 23 naar De Koog 23. VERTROKKEN PERSONEN Adriana F. Voorthuijzen, van C 18 naar Groede, O 133a; Diederika A. Parlevliet, van Den Hoorn H 77c naar Australië; Maria E. van der Heijden, van Wilhel- minalaan 106, Den Burg naar Den Hel der, Huisduinerweg 3; Hendrik J. Scholten, van Oosterend, Peperstraat 16 naar Mijdrecht, van Wassenaerstraat 29 met gezin; Jan G Swan, van Wilhelmi- nalaan 21, Den Burg, naar Opsterland, Terwispel 318; Maria H. Schaap, van Groeneplaats 14, Den Burg, naar Oost- voorne, Parklaan 2; Jan Zuurbier, van Molenstraat 34, Den Burg, naar Heer- hugowaard, Groenendijk 8; Cornelis S. de Wit, van Oudeschild 81 naar Amster dam, Sarphatistraat 154- Johannes de Graaf, van C 64 naar N.O. Polder, Creil, Hertogstraat 11 met gezin. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELLAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) AGENDA VAN DE CULTURELE RAAD Maandag 6 mei Den Burg, Park, 7,30 uur n.m. Viering bevrijdingsfeest door het Centraal jeugd overleg Texel. De Koog, „De Toekomst", Toneeluitvoe ring van „De Duinkanters" in het kader van de viering van het bevrijdingsfeest. Dinsdag 7 mei Den Burg, „De Zwaan" ledenvergadering Coöp. Boerenleenbank. Woensdag 8 mei Den Burg, Landbouwhuishoudschool, bij eenkomst Plattelandsvrouwen. Voor dracht door de heer Lauxterman. Sterling, wij zijn het gloeiend eens GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot 3 mei 1957 Gevonden: Steeksleuteltje „11/32"; zwarte muts met witte strepen; wieldop V.W.; zwarte placé dameshandschoen; balpoint-pen; grote rode haarstrik; port. met robbenhuid; rood-grijs kindervestje; i paar zwarte leren dameshandschoenen; hoornzeel teugel; horlogeketting. Te Oosterend: br. wollen kinderwant; pad- vindersriem; dommekracht. Te Oude schild: een staaflantaarn, rozenkrans. Verloren: gouden broche (vismodel, zeer oud); rode plastic port.; rode lede ren port., kilometerteller van rijwiel; 16,muntbiljetten; tasje met sleutels van bromfiets; zilveren broche (hagedis); geel gebreid kindervest; rood wollen kin- dervest; zilveren armband (blaadjesmo tief); nieuwe kettingkast, rode port. met knipsluiting. Het bureau is hiervoor geopend dage lijks van 16.00 tot 18.00 uur. Nadat burgemeester De Koning bekend gemaakt had, dat het H.M. de Ko ningin had behaagd de heren Helsloot en Schrama te onderscheiden met de zilveren medaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, nodigde hij de echtgenoten van hen uit het eremetaal op de borst te spelden. Hierboven ziet U mevr. Helsloot zich van deze taak kwijten. En hier ziet U mevr. Schrama haai man met de zilveren medaille tooien. Velen togen op de Eerste Mei naar de feestelijke versierde „Oranjeboom" om er deel te nemen aan de 1 Mei-viering, georganiseerd door de Federatie Texel van de P. v.d. A. en de Texelse Bestuur- aersbond. Er was voor een afwisselend program ma gezorgd, met als spreker de heer W. Thomassen, burgemeester van Zaandam, die opmerkte, dat dit al weer de 70ste 1 Mei-viering is. Spreker schetste de samenleving langs de Zaan in lang ver vlogen tijd, toen de gemeenschapszin het gehele stadsbeeld gunstig beïnvloedde, maar daarna kwam het kapitalisme met zijn toentertijd zo slechte arbeidsvoor waarden in een tijdperk, waarin sociale voorzieningen onbekende begrippen wa ren. Een en ander lokte felle strijd uit. Momenteel is de oude tegenstelling weliswaar nog niet helemaal verdwenen, maar er hebben zich toch enorme veran deringen voorgedaan en wij kunnen zeker voldaan zijn over de ontstane sa menwerking, te danken aan de hervor ming van de maatschappij, waarin aan verdere voltooiing van de door ons ge- BEVRIJDINGSFEEST IN DE KOOG Zondagmiddag is er in „De Toekomst" feest voor de toekomst van De Koog, want daar zullen een goochelaar en een buikspreker optreden (kapelaan Stam en N. van Schoonhoven). Maandagavond zal de toneelvereniging De Duinkanters" voor het voetlicht verschijnen, waarna het traditionele Oranje-bal zal worden gevierd. (Zie ook de adv.). S.V. Texel Voor zondagmiddag is er een aardig programma vastgesteld. Om twee uur speelt Texel c tegen Cocksdorpa, beiden zijn kampioen van hun afdeling en voor onze c'tjes is dit dan ook een zware op gaaf. De junioren spelen ter voorberei ding voor de juniorendag te Wormer- veer, aanvang kwart over drie tegen Cocksdorp 1. In verband met het afsluiten van de boeken per 31 mei a.s. wordt men ver zocht de contributie t.m. mei voor 15 mei te voldoen. S.V.C.-nieuws Zondag speelt ons eerste elftal een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Texel-junioren, aanvang 3,15 uur Adsp. a gaat ook mee en speelt tegen Texel c, dat evenals SVC a kampioen van hun afdeling is. Aanvang 2 uur. We vertrekken om 1,15 uur van dorp. In het vervolg als er vriendschappe lijke wedstrijden gespeeld worden, gaan alle senioren op eigen gelegenheid, alleen de adsp. blijven per auto gaan. wenste wetgeving hard wordt gewerkt. De voortschrijdende ontwikkeling der techniek zal nog betere arbeidsvoorwaar den kunnen scheppen én meer vrije tijd, tenminste. als het mogelijk wordt minder uit te geven voor de bewapening. Intussen gaan Amerika en Europa har der vooruit dan de rest van de wereld: een vijfde van de wereldbevolking legt beslag op tweederde van het wereldin komen. In Afrika, China, Voor- en Achter-Indië is men zich daarvan be wust en hierdoor wordt de spanning tus sen de volkeren groter. Wij, socialisten, voelen dat dubbel goed aan, want het gaat ook hier om recht en welvaart. En dat er voor recht en welvaart nog altijd hard gevochten moet worden hebben ons ae gebeurtenissen in Hongarije bewezen. Na een 12-jarige confrontatie met het communistische systeem hebben de Hon garen de moed vergaard om te gaan strijden tegen een overmachtige vijand. Het was te voorzien, dat zij voor een hopeloze zaak hun leven gaven. Er kan alleen iets worden bereikt door een ver enigd Europa, dat de rechten van de mens erkent. Hier ligt een grote taak voor het socialisme, dat de mens ervan doordringen moet, dat een wereld alleen kan bestaan op de basis van vrijheid, recht en welvaart voor iedereen. Tot zover de heer Thomassen, wiens rede met grote belangstelling werd gevolgd. Maar niet minder grote belangstelling genoten zij, die aan het bonte, feestelijke programma medewerkten. „De Stem des Volks' o.l.v. de heer H. Craanen zong diverse strijdliederen, die zeer goed ver tolkt werden. Mevr. J. Koning-Bruin declameerde en bracht samen met mevr. Bruin-Hemelrijk, Karsman-Bruin en Dogger-van Putten een zeer goed ge speelde schets, waarbij de politiek uiter aard flink aan z'n trekken kwam. Ver volgens werden wij vergast op enige muzieknummers door mevr. Cnanen- Hemelrijk, piano en de heren Craanen, Kleve en Gottschal, viool. Ook dit op treden gaf veel te genieten. De Texelse nachtegaaltjes hadden eveneens groot succes, vooral na de pauze, toen de jeugd aan bod kwam. Een pluim voor Rita Barhorst, Anna Schaat- senberg, Huib Cornelissen, Bea Pool, Dineke Gulmans, Henny Kaspers, Janna Kievit en Gerda Blom. Vooral Dineke Gulmans zorgde voor de vrolijke noot. Zeer in de smaak viel ook de politieke modeshow, waarin leden van de Vrou wenbond als mannequins optraden. Het was reeds half twaalf toen de heer D. Dapper als voorzitter van de Bestuurdersbond de feestavond sloot. Het openingswoord was gesproken door de heer J. Zwan als voorzitter van de Fed. Texel van de P. v.d. A. De avond werd o.a. bijgewoond door burgemeester C. de Koning en wethou der S. de Waard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1