Oud-kapitein Duinker naar laatste rustplaats Reinigingsdienst De nieuwe verkeersmaatregelen treden maandag 20 mei in werking ZATERDAG 18 MEI 1957 ot ie ie TEXELSE 71» JAARGANG No. 7147 COURANT nt BURGCPrtOOT VTRAAT ■STtrlfr H06E(iSTPA>ST utw,rgy„. ir(MAT 1 0 1 Verschijnt woensdags en zaterdags Uitgave N.V. >.h. Langeveld de Rooij t y1*(1PYI f///Tf^ /7V^/ C 1T1 l/l Pt 1/1 /7 T"/^ Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Boekhandel -■ Drukkerij Bibliotheek W V Vil' /ll/i4'l LIII iJvl fi/lf/ Bank. Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 >y y W kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. mm BUREAU VOLKSHUISVESTING De Burgemeester van Texel maakt be kend, dat het bureau voor de volkshuis vesting van 20 mei tot en met 25 mei gesloten zal zijn. Texel, 18 mei 1957. De burgemeester 70omoemd. C. DE KONING VERTROKKEN PERSONEN Anna C. Smit, ev Van Vugt, van H 104 naar Rotterdam, Alb. Kuipstraat 12. Willem van den Berg, van Zwaanstraat 10, Den Burg naar Amsterdam, 2de Oosterparkstraat 261; Maartje Brugman, van Wilhelminalaan 45, Den Burg, naar Purmerend, Purmersteenweg 32; Dirk J Bakker, van Gasthuisstraat 3, Den Burg, naar Canada. INGEKOMEN PERSONEN Hermanus Steenstra, van Den Helder, Julianadorp, Middenvliet 21 naar E 22 met gezin; Gisela G. S. Offermans, ev. Bakker, van Nuenen, Eeneindseweg 85 naar B 185; Martina K. Spanjer, van Amsterdam, Achillesstraat 134 naar Gra venstraat 6, Den Burg; Sara L. Brakman ev Van der Meer, van Terneuzen, Sluis kil, Spoorstraat 69 naar De Koog 18. AGENDA VAN DE CULTURELE RAAD Zaterdag 18 mei Den Burg, „Texel-veld" en ,,Boys-veld" 2 uur Schoolvoetbaltoernooi. Zaterdag 25 mei. Den Burg, Texel-veld" en „Boys-veld" 2 uur Schoolvoetbaltoernooi. ABONNEMENTENSERIE 1957 Tot op heden tekenden een 175-tal personen in op de abonnementenserie 1957. Deze belangstelling doet verwach ten, dat het geraamde aantal abonnemen ten van 300 wel zal worden bereikt. Zij die inschreven krijgen de abonne mentskaarten dezer dagen toegezonden, dan wel aangeboden. Zij, die nog niet inschreven kunnen zich alsnog opgeven bij één der leden van de Culturele Raad, dan wel bij de secretaris van de culturele raad (telefoon 21 of 300 Den Burg). Ook is opgave mogelijk door storting van het verschuldigde bedrag ad. 7, per persoon op de rekening van de „Cul turele Raad" bij de Coöp. Boerenleen bank te Den Burg. Wacht echter niet te lang meer met Uw intekening, want het eerste concert is reeds op dinsdag 28 mei a.s. Handbalnieuws GDS Zo is zondag, na een lange rustperiode, weer eens een wedstrijd gespeeld en wel tegen ZDH. Er «werd met veel enthou siasme begonnen, ook al hadden beide clubs veel nieuwe speelsters in het veld. Het spel ging bijna gelijk op. De rust werd ingegaan met een 32 voorsprong voor GDS. Maar na de rust wist ZDH al gauw de gelijkmaker te scoren, wat veel spanning met zich mee bracht. Daarna werd de stand tot 44 opgevoerd. Maar nu kwam er een grote moeiheid over de speelsters. Er werd wat over en weer gepingeld, maar het tempo was er uit. Eindstand 61 voor GDS. Heus het was weer eens een leuke sportieve wedstrijd en wij hopen dan ook, dat ons doel om weer een competitie op Texel te krijgen zal lukken. En kom elke week trouw naar het trainen, want het uithoudingsvermogen, dat liet zondag bij velen heel wat te wensen over. Dus woensdag zijn we alle maal present?! G. K. ONGEWENST BEZOEK Een toom varkens wist maandag uit het markthok te breken. De club zeilde de Zwaanstraat in, vond daar een open tuinhek en belandde via de eveneens openstaande achterdeur in een woning. De verschrikte bewoonster maakte hun duidelijk dat deze invasie geenszins op prijs gesteld werd. De aftocht verliep nogal „rommelig" AFSCHEID MEESTER BOLT De heer H. P. Bolt, hoofd der School met de Bijbel te Oosterend, die wegens ziekte al enige tijd rust houdt, hoopt vanavond van 8-9 uur in het gebouw voor Chr. Belangen afscheid te nemen, in verband met zijn vervroegd pensioen. De familie Bolt vertrekt op 23 mei naar Huis ter Heide. De heer Bolt is dertig jaar lang werkzaam geweest in Oos terend. NEDERLANDSE AMBASSADEUR IN „TEXEL" De Nederlandse ambassadeur in Zuid- Afrika, mr. J. van den Berg, heeft tij dens zijn verblijf in Pieter Maritzburg gelogeerd in „Texel", een der flatgebou wen van de fa. Graaf De Waal. De ambassadeur had in de stad de keuze uit diverse luxueuze hotels, o.a. het „Royal Hotel", maar Siem's uitnodiging in „Texel" te logeren accepteerde de ambassadeur zeer gaarne. Siem merkt met zijn (populaire) pen op „Wij hadden geen moeite met hem, want de waarlijk groten der aarde doen zo gek niet". DIENSTPLICHT Uitspraken inzake vrijstelling De Burgemeester van Texel brengt ter algemene kennis, dat de Minister van Oorlog omtrent vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige de volgende uitspraken heeft gedaan: Martinus Nicolaas Groot, lichting 1957. Aanvraag om vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige, wegens per soonlijke onmisbaarheid afgewezen, bij beschikking van 9 mei 1957, no. 864627. Tegen elke omtrent vrijstelling gedane uitspraak kan iedere belang hebbende uiterlijk de tiende dag na de dag waarop de uitspraak ter algemene kennis is gebracht, in be roep komen. Indien de ingeschrevene, wie de \utspraak geldt, buiten Neder land verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodamge overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk be schouwd. Het tot Hare Majesteit de Koningin te -ichten beroepschrift moet met redenen omkleed zijn en worden ingeleverd op afd militaire zaken van de secretarie de zer eemeente. De Koningin beslist op het beroep bij een mei redenen omkleed besluit, nadat de raad van state is gehoord. Texel, 16 mei 1957. De Burgemeester voornoemd. C. DE KONING. Voor Den Burg Eénrichting-verkeer Alle verkeer, voetgangers uitgezonderd, is verplicht de richting van de pijlen op de kaart te volgen. Dus ook fietsen en bromfietsen! De tegengestelde richting is verboden. UITZONDERINGEN: a. In Kogerstraat en Waalderstraat mo gen fietsen en bromfietsen in beide rich tingen gaan. b. In Warmoesstraat en Gravenstraat geldt het éénrichting-verkeer alleen op maandagen van 8 tot 14 uur. ATTENTIE! Aanvoer van lammeren en overig vee dient voortaan alleen te geschieden door de Binnenburg, komende van de Stenen plaats! In straten waarop geen pijlen voorko men mag men als voorheen in beide richtingen gaan. Voor alle verkeer, voetgangers uitge zonderd, gelden stopverboden, t.w. voor: a de rechterzijde van Stenenplaats en Binnenburg (komende van de Koger straat); b. de linkerzijde van de Weverstraat (ko mende van de Parkstraat); c. de linkerzijde van de Gravenstraat en Warmoesstraat (komende van de hoek Molenstraat-Gravenstraat). Overzicht van alle maatregelen: DEN BURG: 1 Het verkeer vanaf Hallerweg, Achter om en Julianastraat moet nu stoppen voor het verkeer op de Wilhelmina laan (voorrangskruisingen). 2. Eénrichting-verkeer voor alle voertui gen, rij- en trekdieren en vee, (rich ting pijlen, verplichte rijrichting) voor: a. de Weverstraat, tussen Parkstraat en Stenenplaats; b. de twee rijbanen op de Stenenplaats; c. de Binnenburg; d. de Kantoorstraat en Nieuwstraat; e de twee rijbanen op de Vismarkt; f. de ter plaatse aangegeven rijbaan op de Groeneplaats; g. de Parkstraat, h de Gasthuisstraat en de Weststraat. 3. Eénrichting-verkeer voor alle voer tuigen, rij- en trekdieren en vee, uit gezonderd wielrijders (richting pijlen verplichte rijrichting) voor: a Kogerstraat tussen Burgerhoutstraat en Stenenplaats (als voorheen); b. Waalderstraat tussen Stenenplaats en Wilhelminalaan (idem). 4 Eénrichting-verkeer alleen op maan dagen van 8 tot 14 uur (richting pijlen verplichte rijrichting) voor alle voer tuigen, rij- en trekdieren en vee, voor: Maandagmiddag is het stoffelijk overschot van oud-kapitein C. Duinker Lzn. op het Oudeschilder kerkhof aan de schoot der aarde toevertrouwd. Voor de baar, die gedragen werd door personeel van de Texels Eigen Stoomboot On derneming, hepen de kapiteins List en Vlas, die ieder een krans droegen, resp. namens het personeel en namens de Raad van Commissarissen en Directie der N.V. TESO. a. Gravenstraat, tussen splitsing Molen straat en Zwaanstraat; b. Warmoesstraat. 5. Gesloten voor motorrijtuigen: De oude maatregelen voor gedeelte Achterom, Zwaanstraat, Burgerhout straat en Houtweg zijn ongewijzigd. 6. Stopverboden voor: (zie boven). 7 Wachtverboden voor: a Weverstraat, tussen Julianastraat en Parkstraat; b de rechterzijde van de Weverstraat, tussen Parkstraat en Stenenplaats (ko mende van de Parkstraat); c. de oostelijke rijbaan van Stenenplaats; d. de oostzijde van de westelijke rijbaan op de Stenenplaats; e de linkerzijde van de Binnenburg, tussen Stenenplaats en Nieuwstraat (komende van Stenenplaats); t. de rijbanen or de Vismarkt en de ter plaatse aangegeven rijbaan op de Groeneplaats; g. de rechterzijde van de Parkstraat (ko mende van Groeneplaats); li. de Nieuwstraat, tussen Binnenburg en de z.g. „Schoolsteeg"; i. de linkerzijde van het gedeelte Nieuw straat, tussen de z.g „Schoolsteeg" en de Parkstraat (komende van de Schoolsteeg); j. de rechterzijde van de Gasthuisstraat (komende van de Hogerstraat) k de rechterzijde van de Weststraat (komende van de Hollewalsweg); 1 de rechterzijde van de Molenstraat (komende van de Gravenstraat); m. linkerzijde van de Wittekruisweg, t.w. de laatste 100 meter, (komende van het Wittekruisgebouw); n. de rechterzijde van de Emmalaan, tussen Slingerweg en Schilderend (komende van Slingerweg); o. de rechterzijde van de Kogerweg tus sen Akenbuurtweg en Begraafplaats (komende van De Koog). 8 Wachtverbod alleen op maandagen voor Groeneplaats en Vismarkt (alleen buiten de rijbanen). 9 Eénrichting-verkeer op oude bocht van Kogerweg bij „Buitenlust" (ver plichte rijrichting is de richting Eier- land en De Koog). DE KOOG: Wachtverboden voor: a. rechterzijde Dorpsstraat, tussen De Brink en Badweg (komende van Den Burg); b. rechterzijde van De Brink (komende van de Dorpsstraat). OUDESCHILD: De oude maatregelen zijn ongewijzigd; bovendien is de Havenstraat, tussen Dorpsstraat en de hoek bij garage Van Boven in één richting gesloten voor mo torrijtuigen (richting gaande van Dorps straat naar de hoek bij garage Van Bo ven is de toegestane rijrichting). In verband met de maandag 20 mei 1957 ingaande nieuwe verkeersregeling zal de vuilniswagen in Den Burg voor taan onderstaande route volgen: Van 7 uur tot 9.30 uur: Weverstraat vanaf Warmoesstraat; Bin nenburg, Nieuwstraat, Plan-Zuid, Molen straat, Gravenstraat, Zwaanstraat, War moesstraat, Julianastraat, Wilhelmina laan. Van 9.30 uur tot 12.30 uur: Achterom, Witte Kruislaan tot Burger hout, Burgerhout, Kogerstraat vanaf Burgerhout richting Stenenplaats, Ste nenplaats, Hogerstraat, Gasthuisstraat, Westerweg, Beatrixlaan, Molendwars straat, Hollewalsweg, Weststraat, Waal derstraat. Van 13.30 uur tot 15.30 uur: Witte Kruislaan, De Zes, Secr. Jonker straat, Kogerstraat en Kogerweg, Schoon- ocrdweg, Haffelderweg, Emmalaan, Schilderend vanaf Emmalaan tot R. P. Keijserweg, R. P. Keijserweg, Wilhel minalaan vanaf Schilderend tot Juliana straat. Van 15.30 uur tot 18 uur: Schilderend, Oude Schilderweg, Hoge- berg en omstreken, Kantoorstraat, Groe neplaats en Parkstraat. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 10 tot en met 16 mei 1957 Geboren: Johanna, dv Cornelis Drijver en Jaapien Meder; Petrus Johannes, zv Klaas de Vreeze en Af ra de Groen; Jo hannes Cornelis, zv Theodorus J. Hoo- genbosch en Geertruida H. Karsman. Getrouwd: Augustijn Slegh en Corry Blom. Overleden: Cornelis Duinker, oud 91 jaar; Cornelis J. Ellen, oud 23 jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1