9 roen in het harL, I VO fèOL De Tandpasta van standing Jubilaris met televisietoestel verrast Als 't vuur hoog opschiet in de keel - ZATERDAG 8 JUNI 1957 TEXELSE 71e JAARGANG No. 7153 COURANT Uitgave N.V. ».h- Langeveld de Rooij Boekhandel -- Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl Bank- Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. Kort na de aanbieding van het kostbare cadeau, waarvoor de gelden bijeen gebracht werden door zijn patiënten en vrienden, hebben wij dit plaatje ge schoten. Links de heer C. Stoepker, die de patiënten vertegenwoordigde, rechts van de jubilaris mevr. Feikema-Hooyberg. De Cocksdorp, 5 juni. Cocksdorp's dokter veertig jaar geconfronteerd met zijn patiënten. Dat 'ubileum kon natuur lijk niet onopgemerït passeren. De dorps commissie kwam ir touw en zocht con tact op alle dorpen ;an Texel. Het resul taat hiervan was wiensdagavond in „De Hoop" aanwezig in |e vorm van een. televisietoestel, dat namens patiënten en vrienden door de 86jarige heer C. Stoep ker, Eierland. werd langeboden. Het was een plechtig momeit en zowel de aan bieder als de jubilats waren zeer onder de indruk. Dit fraaie cadeau tijdens de receptie werd aangeboden velke daar vanaf zeven uur werd gehdiden en een bijzon der groot aantal pa enten in beweging had gebracht. Het wis heus niet de be doeling, maar het deigde een staande receptie te worden, vant alle beschik bare tafels en stoelenwaren spoedig be zet. Uit alle dorpen waseen jongen of een meisje present om namens zijn dorp de jubilaris aan de hand van een door de heer Adr. Stiggelbout opgesteld gedicht toe te spreken. Het liepallemaal vlot van stapel. Na de aanbieding vaihet cadeau werd met Mia Beerling aan e vleugel door 'n quintet een huldigingliedje gezongen. Het eerste couplet luide als volgt: Het is hier in „De Hoof' vanavond, Voor de dokter feest, Want veertig jaren is ij reeds Nu dokter al geweest. Veertig jaren, dag en acht, Stond hij voor de menseid klaar. En naar wij hoorden vil U dit Bij dag noch nacht te zraar. Nu rijdt U hier in d'autcreeds, 1 Zo'n jaar of tien al ron. Een ieder vindt het vaswel gek, Als hij recht in 't straae stond. De heer Feikema danle voor de gees telijke en stoffelijke blken van mede leven. Hij schetste de jlede verstand en: ga den ?inj J< ge aan ing rou nstl acol een ons ee: ade jan are doe aaa br- ïurt villi lOOj ;len i, 3| ael" wa :wi] ïoei VOOR HET COCKDORPER STRANDFEST Over enige dagen zulli U loten wor den aangeboden voor deoterij ten bate van de Cocksdorper stndfeestcommis- sie, die omstreeks acht agustus op het strand bij De Krim het larlijksee feest gaat organiseren. Gewoolijk gaat men de gelden bijeen brengendoor een lijst- collecte. De lootjes kosteaO ct. per stuk. De ouders worden opgeekt lootjes te kopen, opdat de commissi ook dit jaar weer een mooi programfc met leuke prijzen kan aanbieden. NI het strand feest zal 's avonds een ltopionoptocht worden gehouden. Stelt Ule scholieren dus niet teleur, maar koopU lootjes van hen. MAANDAG PUZZLRIT 2de Pinksterdag organised de Motor-, Auto- en Bromfietsclub .Texel" een Puzzelrit ter ere van het 5-jarig be staan van SVC. Start om uur bij de R.K. School te Den Burg. Inschrijving aldaar vanaf half 2. Het 5 weer een pracht van een rit, een echi puzzel. Dus weest op uw hoede. Hij stat weer open voor auto's, motoren en brofietsen. De Goed-Zo-rit is prachti,verlopen en het Bestuur rekent er op daiiet nu weer zo gaat. Als een ieder daaan mede werkt, kan het niet andersif het moet goed gaan. Deze rit geldt |k voor het clubkampioenschap. GIFTEN WITTE KUIS Den Hoorn: K. 2,50; B. 2,5 R. 2,50. Den Burg: P. V. 2,50; J>. H. 2,50; fam. K. 5,—; R. L. B. 2,50; R. S. 2,50; S. K. 2,50; Wed. P. 2,50; N. 2,50; C. T. 2,50. Oudeschild: H. J. W. 2,50. De Koog: fam. B. 5,V. I—S. 1, S. 2,50; J. M. 2,50. De Waal: N.N. 2,50. Voor auto: S. 5,R. 3, houding tussen patiënten en dokter en herinnerde gaarne aan de gastvrije ont vangst, nu bijna tien jaar geleden, in een tijd, die nog kersvers de sporen droeg van de Tweede Wereldoorlog, waarin ook de familie Feikema, aldus de arts, moei lijke jaren doorgemaakt heeft; de aange boden levensmiddelen als een welkom op De Cocksdorp waren dan ook in zeer goede aarde (magen) gevallen. „Mijn verblijf alhier behoort tot de mooiste pe riode van mijn leven", zo zei de jubilaris, die hartelijk dankte voor de ondervon den vriendschap en genegenheid. BONTE AVOND IN EIERLAND J.l. zaterdag werd in de school van Midden-Eierland weer de jaarlijkse bonte avond gehouden t.b.v. de ouden van aagen. Ook dit jaar werd ons weer een afwisselend programma geboden, dat, na de opening door pastoor V.d. Klein, aan ving met een compleet bioscoop-pro- giamma van de heer Bruyn. Hij voerde ens eerst naar het theater Carré, waar we door het camera-oog te gast waren bij circus Strassburger. Een pracht film! Daarna met zijn allen naar Parijs. Ieder een genoot bij het zien van de mooie kleuropnamen, die de heer Bruyn daar heeft gemaakt. Op de achterste rij werd zelfs al een plannetje gesmeed om ook eens naar Frankrijk te gaan, waarheen de heer Bruyn, als U deze regels leest, alweer vertrokken is om ons de volgen de keer nog mooiere beelden te kunnen voorzetten. Het hoogtepunt, na de rijkelijk met koffie en koek doorgebrachte pauze, was ongetwijfeld het optreden van Koos van Splunter. Wist hij ons eerst te boeien met zijn werkelijk goede stem in een paar mooie liederen, helemaal op dreef kwam hij, toen hij liet zien dat Tom Manders niet de enige goede „Dorus" in ons land is. Tussen al de bedrijven door speelden „The Nutcrackers" diverse nummertjes. Vooral de longen van de trompetist boe zemden groot ontzag in. De als sluitstuk gehouden verloting gaf menigeen nog een aardig prijsje mee naar huis, zodat ds. Soesan om midder nacht voor een tevreden publiek kon sluiten. Het vele werk van hardwerken de comité-leden en uitvoerenden werd beloond met een aardige opbrengst, waarvan t.z.t. onze oude garde zal pro fiteren. oplaaiend vanuit de maag Dat is geen kwaal die ge nog langer hoeft te dragen. Neem Rennies - die blussen de brandende pijn. Voetstoots. Rennies neutraliseren alle overtollig maagzuur en nemen zo de oorzaak weg van die snerpend brandende pijn. MEER LICHT IN DE WAAL GEWENST Een bewoner van De Waal schrijft ons '(uit de grond van zijn hart): „Bij ons aan De Waal brandt de straat verlichting al in geen week meer. Wilt U daar eens een mop van onder de pomp zetten of een stukje in de krant, want wij beginnen te geloven dat ze het dorp De Waal daar aan Den Burg vergeten zijn, maar straks komen ze wél weer om de straatverlichtingsbelasting, want dan we ten ze wèl waar De Waal ligt." Het was dus niet helemaal de bedoeling om de tekst als boven af te drukken, maar je kunt niet alles onder de pomp zetten en soms kan het effect verslappen als je iemands woorden in het normale, onpersoonlijke journalistenjargon af zwakt. Vandaar. Wat overigens het incasseren van die straatverlichtingsbelasting aangaat: voor zover ons bekend is, wordt die belasting altijd overdag geïndRed. PROGRAMMA SPORTDAG Het programma ziet er als volgt uit: 1 uur opstellen bij de o.l. school. Opmars naar het terrein met medewerking van de drumband gidsengroep Marg. Sinclair. 2 uur Opening. 2.30 uur voetbal adsp. SVCa-comb. elftal t.m. 14 jaar. 3.uur Jongens paardspringen - Dames brug. 3.15 uur adsp.-wedstrijd 2de helft. 3.45 uur Zevenhandbal. 4.15 uur start veldloop (vrije deelname) met zo mogelijk verenigingsklassement. Heren rek - Meisjes ringen. Finish veldloop 3500 m. 5.uur Dames ringen - Heren lange mat 5.15 uur voetbal senioren (2 vrije combi naties). Alg. vrije oefening dames en meisjes. 0.15 uur senioren wedstrijd 2de helft. 7.uur Sluiting. Allereerst enkele wijzigingen in de programma's van de Sportdag te De Cocksdorp en de Sportuitwisseling met Den Helder. Voor de Sportdag moesten de Wad- denruiters helaas af bericht doen wegens onvoldoende training. Het tijdschema van het programma ondervindt hierdoor niet veel wijziging. Zie hiervoor verder de raambiljetten. De uitwisseling met Den Helder moest worden verschoven naar 29 juni. Helaas valt dit nu samen met het optreden van de Haerlemsche Musyckcamer in de Herv. kerk te Den Burg. Er blijft ons, noch Den Helder, evenwel geen andere gelegenheid over. Motoren, bromfietsen en auto's kun nen voor de uitwisseling inschrijven voor een puzzelrit, die 's avonds 7,30 uur start. Het resultaat van de beste vier of vijf deelnemers van weerskanten wordt op genomen in het klassement voor de uit wisseling. Dan volgen nu de opstellingen voor de Sportdag op 2de Pinksterdag. Adsp. rest Texel in Texel shirt en zwarte broek. Ieder zorgt dus voor zijn eigen broek: Doel: A. Eelman (De Koog); achter: C. Timmer en F. Roodlip (beiden SVO); midden: Fr. Plantinga, T. Koorn (aanv.), J. Moerbeek (allen SWT); voor: P. Roe per (SVT), Th. v Heerwaarden (T.B.), Eelman (SVO), G. Duinker (ZDH) en J. Medendorp (SVT). Sen. comb, a in SVC-tenue: Doel: C. Hoogenbosch (T.B.); achter: C. Witte en A. Barhorst (beiden T.B.), midden: J. Boogaard (T.B.), A. Dootjes (aanv., SVC), N. van Egmond (SVC); voor: W. v.d. Slikke (SVO), C. Boot (SVT), J Beerling (SVC), D. Drijver (ZDH) en M. v.d. Kerkhof (SVT). Comb, b in reserveshirt SVT en zwarte broek. Denk om de zwarte broeken spe lers! Doel: B. Heerschap (SVT), achter: G. Kuyper (SVO) en M. de Wolf (SVT); midden: K. v. Tatenhove (De Koog), B. Bakker (SVT, aanv.), Alb. Bruyn (SVT); voor: M. Boogaard (T.B.), R. Bakker (SVT), P. de Wit (ZDH), G. Eelman (De Koog) en A. Dijker (ZDII). Reserves: S. Keijzer (SVO), D. Smit (ZDH) en J. Reus (SVC). V/ij verzoeken de verenigingen hun vlaggen in de optocht mee te dragen. Deze vlaggen toch zijn een mooi sym bool voor de samenwerking, die er mo menteel heerst middels onze Sportraad. De deelnemers wekken we op om zich niet onnodig aan de optocht te onttrek ken. Alleen als het massaal geschiedt, kunnen wij spreken van een manifestatie! WANDELAARS, OPGELET! Sinds 1 mei moeten degenen, die bui ten de bebouwde okm als wandelaar aan het veerkeer deelnemen, aan de linker zijde van de weg lopen. Dit is velen nog niet bekend, hetgeen dezer dagen nog weer bleek bij een gelukkig niet ernstige aanrijding, waarbij een voetganger, die buiten de bebouwde kom aan de rechter kant van de weg liep, door een auto, die haar inhaalde, werd aangereden. Wilt U safe zijn, wandelt u dan aan de linkerzijde van de weg. In de bebouwde kom moogt U zowel links als rechts lo pen. WIE HET BOUWDEN De architect, de heer W. J. L. Boo gaard, Wieringerwerf, verzoekt ons aan het bericht inzake de opening van Moer- beek's Kledingmagazijn, toe te voegen, dat het woon- en winkelhuis door de vol gende firma's werd gebouwd: metselwerk ia. Gebr. Bruin, timmerwerk fa. Daalder, Den Burg, loodgieterswerk fa. J. G. Oele. GEEN BOSJESDAG OP PINKSTER DRIE Velen vinden het erg jammer, dat de jeugd de Pinkster Drie niet meer m de Zandkuil kan vieren. Het krioelde daar altijd van de kinderen, terwijl ook vele moeders present waren. Op zo'n dag werd er in de zandkuil wat afgerend! Dat behoort nu, zoals U uit het bericht in ons vorige nummer heeft kunnen le zen, tot het verleden, want de eigena resse, de Vereniging tot Behoud van Na tuurmonumenten, heeft het besluit moe ten nemen de Zandkuil voor het publiek gesloten te verklaren. Een zeer oude traditie is hierdoor ver loren gegaan. Het was niet alleen de jeugd van Den Burg, die er op Pinkster Drie bijeenkwam, maar ook trokken kin deren uit Oudeschild, Oosterend en Den Hoorn naar de zandkuil. Sinds mensen heugenis werd daar Pinkster Drie ge vierd. Hoe die traditie is ontstaan is ons niet bekend. In ieder geval was dit al in zwang vóór het moderne verkeer zijn intree deed: je trok over de zandwegen wandelend naar het Bosje met zijn zand kuil. Het lag voor de kinderen van Den Burg en Oudeschild betrekkelijk dichtbij. De moderne tijd bracht betere wegen en. wie van de kinderen bezit thans geen fiets? Wij vragen ons daarom af of het niet mogelijk is om de traditie op een ander, verderaf gelegen terrein voort te zetten. Is er in de Dennen geen aardig plekje te vinden? Of waarom zou men niet eens massaal naar het strand trek ken? Bij mooi weer is dat laatste zeker verre te verkiezen boven het ravotten in de zandkuil, waaraan ook wel enige na delen verbonden waren. S.V. Texel Hedenmiddag wordt een adsp. toernooi gehouden ter gelegenheid van het kam pioenschap van Texel c. Alle Texelse clubs hebben ingeschreven. Als de sport en de onderlinge vriendschap de boven toon voeren kan het een mooie middag worden. Als het weer meewerkt, mogen we stellig veel belangstelling verwach ten. Veel plezier jongens en doe je best allemaal. Ook de prijzen zijn het waard om je geheel in te spannen. Op 2e Pinksterdag dan de Sportdag van de Texelse Sportraad. We verwach ten, dat ieder die gekozen is op een of andere tak of plaats zijn sportieve taak zo goed mogelijk zal vervullen. Aan allen prettige Pinksterdagen toe gewenst. BOOTDIENSTREGELING N.V. T.E.S.O. Werkdagen: Van Texel- 5.20, 7.40, 10.25, 13.05, 15.30, 18.10. Van Den Helder: 6.30, 9.20, 11.40, 14.20, 16.45, 19.35. Zon- en alg. erk. chr. feestdagen: Van Texel: 7.40, 10.25, 16.00, 18.25 Van Den Helder: 9.20, 11.30, 17.15, 19.30 ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Beide Pinksterdagen KATHOLIEKE KERKLIJST Parochie van St. Joannes de Doper te Den Burg met bijkerken van Den Hoorn en Oosterend. Ie Pinksterdag, 9 juni: Den Burg: H.H. Missen 7,30 en 10 uur, Lof 7 uur; Den Koorn: H. Mis 6,45 uur; Oosterend: H. Mis 7,30 uur. 2e Pinksterdag 10 juni; Den Burg: H.H. Missen 7,30 en 10 uur; Den Hoorn: H. Mis 10 uur; Oosterend H. Mis 10 uur. Lof om 3 uur in Den Burg. Dinsdag 11 juni: Den Burg: H. H. Mis sen 6,30, 7, 7,45 uur. Woensdag 12 juni: Den Burg: H.H. Missen 7.45 uur cn in Den Hoorn 7,30 u. Lof 7,30 uur. Donderdag 13 juni: Den Burg: H. Mis 7,45 uur en Oosterend: H. Mis 8 uur. Vrijdag 14 juni: Den Burg: H.H. Missen 7 en 7.45 uur en Lof 7 30 uur. Zaterdag 15 juni: Den Burg: H.H. Mis sen 7, 7.45 uur, Biechtgelegenheid 5-8 uur op hele uren, 7.45 uur Rozenkrans. SPREEKUUR KRAAMZORGCENTRUM GEWIJZIGD Het spreekuur van het kraamzorgcen trum Den Helder en omstreken is ge wijzigd. Dit wordt namelijk op donder dag 13 juni gehouden. Van 3-4 uur in het Consultatiebureau van het Witte Kruis te Den Burg. UIT DE BOCHT GEVLOGEN De 29-jarige heer J. van der Berg, onderwijzer aan de ulo, is woensdag avond omstreeks acht uur bij „Menno- hoeve", waar de weg nog steeds zo ver raderlijk kronkelt, uit de bocht gescho ten, toen hij met zijn motorrijwiel van De Waal op weg was naar Den Burg. Hij kwam tegen een hok tot stilstand. Of schoon hij vrij ernstig gewond was, wist hij weer op de motor te komen en naar dokter Schalkwijk te rijden, waar hem de eerste medische hulp werd verleend. Men vreesde, dat hij zowel een arm als een beenbreuk had opglopen! De volgende ochtend is hij naar een ziekenhuis te Utrecht vervoerd. De heer Van der Berg woont in Hilversum en was hier tijdelijk werkzaam. Onlangs is hij aan de ulo te Joure benoemd. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 9 juni op om 4,20 uur en gaat onder om 8.59 uur. Maan: 12 juni V.M.; 20 juni L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild- 8 juni 4.29 en 17.01; 9 juni 5.50 en 18.19; 10 juni 6.55 en 19.23; 11 juni 7.47 en 20.14; 12 juni 8.31 en 20.55; 13 juni 9.08 en 21.29; 14 juni 9.46 en 22.00; 15 juni 10.19 en 22.26. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. NIEUWE VERKEERSMAATREGELEN WIELRIJDERS ATTENTIE!! Met ingang van maandag 10 juni a.s. 2e Pinksterdag, zijn de wielrijders (dus ook bromfietsers!) verplicht in de Koger- straat (tussen Burgerhoutstraat en Ste nenplaats) en in de Waalderstraat (tus sen Wilhelminalaan en Stenenplaats) in één richting te rijden. Verplichte rijrichting voor de Waal derstraat is de richting Wilhelminalaan en voor de Kogerstraat de richting Stenenplaats. In de Hogerstraat zal dan een wacht- verbod in werking treden, n.l. gezien vanaf de Stenenplaats, op de rechterzijde van die straat. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 31 mei tot en met 6 juni 1957 Geboren: Anna Theodora, dv Hendri- kus A. van der Meer en Anna Barhorst; Magdalena Anna, dv Petrus J. Bakker en Martha J. Veeger. Ondertrouwd: Cornelis Eelman en Aaltje M. C. Barhorst. Overleden: Cornelia K. Roeper, ev Koorn, oud 70 jaar. INGEKOMEN PERSONEN Hans de Jongh, van Vlieland, Haven weg 24 naar Den Burg, Weth. R. P. Keij- serweg 10 met echtgen.; Barend H. Scholten van Lemsterland, Polderdijk 3 naar Peperstraat 61, Oosterend; Magritha Krens, van Rijswijk, Herenstraat 2 naar K 93; Catharina G. Staal van Alkmaar, Wilhelminalaan 11 naar C 79; Harmke Boiten van Westzaan, Weiver 151 naar K 78a; Akke T. Poste van Den Helder, Duinweg 34 naar De Koog 98; Tine Pos- thuma van Oostzaan, Jb. Honigstraat 21 naar K 99c; Rudolf Kamstra, van Den Haag, Corn, de Wittlaan 125 naar K 97a; Trijntje en Sibbeltje T. Scheweer, van Leeuwarden, Noordersingel 88 naar De Koog 39. VERTROKKEN PERSONEN Dirk Boon van E 123 naar Canada, met gezin; Johan Zandvliet, van Ada van Hollandstraat 7 naar Beverwijk, Strich van Linschotenstraat 20; Annie G. van den Berg, ev Lablans, van B 155 naar Utrecht, Moerbeistraat 3. AGENDA VAN DE CULTURELE RAAD Maandag 10 juni (2e Pinksterdag) De Cocksdorp, 1,30 uur, Aanvang Texelse sportdag. Den Burg, 2 uur, Start puzzelrit auto's, motoren en bromfietsen t.g.v. het 25-jar. bestaan van SVC. Zaterdag 15 juni Den Burg, „Texelveld", Finale school- voetbaltoernooi. AANMELDING R.K. KLEUTERSCHOOL Tot en met 15 juni bestaat er gelegen heid de nieuwe kleuters aan te melden voor de R.K. Kleuterschool, Molenstraat 19, Den Burg. Kinderen, die buiten Den Burg wonen kunnen 's middags overblijven. GESLAAGD De heer P. R. Blankevoort deed met gunstig gevolg examen voor het diploma Gemeente-Financiën. VERKEERSREGELING TE DEN BURG De nieuwe verkeersregeling te Den Burg is thans drie weken in werking. Over het algemeen kan gezegd worden, dat men reeds behoorlijk is geïnfor meerd. Van politiezijde wordt dan ook bekend gemaakt, dat vanaf heden ver baliserend zal worden opgetreden bij overtreding der voorschriften. ZAKENNIEUWS: STRANDPAVILJOEN ,30S EN DUIN" Toen de heer J. Vroom in 1949 hotel pension „Bos en Duin" ging exploiteren kwam hij tevens in het bezit van een tent voor buitenverkoop van verfrissin gen. Allengs kwam er een heus paviljoen te staan en successievelijk werd de uit breiding omvangrijker. Momenteel vin den wij daar dan een ruim paviljoen, dat pal op de duinrand is geplaatst en de bezoekers derhalve een uniek schouwspel garandeert: de alsmaar in beweging zijn de zee met daarboven de wondermooie wolkenlucht, die rond en boven ons mooie waddeneiland tot de hoogste schoonheid komt. Groot is niet alleen het overdekte gedeelte, maar ook het zonneterras, dat U te allen tijde een windvrij verpozen doet genieten, want de glasrijke wanden reiken hoog. Tot de jongste uitbreiding behoort een winkeltje, waar U allerlei versnaperin- gen kunt kopen, o.a. ijs van de bekende Vami-fabriek. Ook kunt U er linnen strandtenten huren a 3,per dag of J 17,50 per week. Eveneens helpt men U er gaarne aan een prettig „zittende" lig stoel. Het voornemen bestaat om er ook allerlei badartikelen te gaan verkopen, waartoe met Dros' Magazijn reeds con tact is opgenomen. Van deze gelegenheid maken wij nog gaarne gebruik om te wijzen op de restanten prikkeldraad, waarin argeloze wandelaars verzeild kunnen raken. Het Helderse vuil blijft reeds weg, nu nog de oorlogssouvenirtjes opgeruimd en inderdaad zal het Wester slag, het strand voor de Texelaars, scho ner en mooier zijn dan ooit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1