9 roen /wa in het 4 9 r zei Geslaagde puzzelrit Vijftig jaar sportmau RSIffiATERDAG 15 JUNI 1957 excu i, vo< rsooj neeg t da itere i exelse 71e JAARGANG No. 7153 COURANT >nlijl Jitgave N.V. *-h- Langeveld de Rooij 1 ZeBoekhandel -- Drukkerij Bibliotheek ^.^Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 lanl Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank- Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. mm wer ten. mni jnni m gi nnir Ter gelegenheid van het veertig-jarig ambtsjubileum van de heer W. J. rmafrjouwersma, hoofd van de Texelse ulo, beklom een deputatie uit alle klassen en van de ulo het podium in „De Oranjeboom" om de jubilaris met een serie mj langspeelplaten met bijbehorende koffer aan te bieden. Dit was naar onze hou mening een van de aardigste plaatjes uit de serie, die onze- fotograferende nc redactie die ochtend geschoten heeft. R echts de heer Jouwersma; naast de 's b< ju^)^cfris mevr. Jouwersma-Koetzier, die heel wat boeketjes in ontvangst mocht enii nemen. .a. i mi'< hog; ar.' l, d; De door de Motor-, Auto- en Brom fietsclub georganiseerde Puzzelrit, ter ere van het 25-jarig jubileum van SVC is een groot sukses geweest. Het was een 0 hele drukte bij de R.K. school aan Den Burg, waar 's middags om 2 uur de start ran$ plaats vond. Maar door de politie werd alles prima geregeld, zodat de start een - vlot verloop had. Al spoedig hoorden wij dat ze aan Den Hoorn in de knoop zaten. D Maar alles zat goed in elkander, het is dan ook puzzelen. Jammer was echter, kas dat in het Waterwegje bij Westergeest 13111 een bord was weggehaald met zachte onbermen er op. En dat woord „zachte" moesten de rijders juist hebben. Nu liep >r de boel spaak en kwamen er een 25 rij— zej ders bij de start terug en kregen de uit- d' zetters te horen „Er deugt niets van". Nu ee! zo was het dan niet, want hier kunnen eer cje uitzetters niets aan doen. Na hun wat gekalmeerd te hebben werden ze weer op het juiste pad gebracht, konden ze weer verder gaan en op de bewuste plaats werd een controleur neergezet, zodat dat euvel was verholpen. Ook de j i benzinepompen vormden nog al een pro- l bleem: die stonden op een paal bij Wes tergeest in miniatuur. Een van de mo torrijders vertelde, dat toen hij er aan kwam rijden, er 7 deelnemers op een zelfl kosje bij elkander stonden en er nog geen erg in hadden. ,,Ik zag het zo!" ver- O0i telde hij en reed om ze heen de juiste weg in. Maar er waren er ook die meen- K den „O, die staan aan Oudeschild" en r d daar stonden er ook wel, maar links van roiG de weg; dus dan maar doorrijden en er pre waren er die bij het gemaal in Waaien de burg zaten (Wat is dat puzzelen toch el mooi). Daar algemeen bekend was dat iaa de Finish aan De Cocksdorp was en de he rijders vanaf Pijpersdijk naar De Cocks dorp moesten, hadden de uitzetters er nog een trucje in gemaakt, n.l. na „Sla gerij" links. Nou, werd er gezegd, dat is dan Finish bij Hooijberg, maar dat was mis, want aan een boompje bij hoeve „Nieuw Breda" was een bordje met sla gerij en moest men de Slufterweg in en op het eind was een controle. Nu die heeft het niet druk gehad, want er zijn 3 rijders geweest. Voor het theehuis van Hooijberg was de Finish en als je dan de verwonderde gezichten zag en men zei, dat kan niet want ik moet eerst Slagerij nog hebben en ze ten antwoord kregen, die bent U voorbijgereden, lachte men. Om ruim 6 uur was de laatste binnen en kon men beginnen te rekenen. De uitslag zou bekend gemaakt worden op het Openluchtbal. Om 9 uur kon de voorzitter van de M.A.B.-club Texel, de heer C. P. Moojen, dat dan ook doen, na eerst de jubilerende vereniging geluk te hebben gewenst met het 25-jarig bestaan ïus en na aan de voorzitter van SVC een vaantje te hebben overhandigd als aan denken. (De uitslag is in de Courant van woensdag reeds vermeld). VOLOP WERK BIJ BRUIJNZEEL Bruijnzeel's Deurenfabriek N.V., Am sterdam, houdt op woensdag 19 juni a.s. in „De Lindeboom-Texel" van 8 tot 9 uur zitting voor het verstrekken van inlich tingen aan hen, die zich in haar bedrijf verdienstelijk willen maken. Wij vesti gen vooral de aandacht van de Texelse ongeschoolde arbeidskrachten op deze gelegenheid, temeer omdat naar ons is gebleken, het er met de werkgelegenheid op ons eiland in de naaste toekomst nu niet bepaald rooskleurig uitziet, vooral niet wat de minder vakbekwame ar beidskrachten aangaat. De betreffende advertentie in dit num mer meldt nadere bijzonderheden. Het inwinnen van inlichtingen op genoemd zittingsuur verplicht de belangstellenden uiteraard tot niets. WERKSTUDENTEN NAAR TEXEL Van 14 juli tot 11 augustus zullen, evenals voorgaande jaren, weer werk studenten op ons eiland actief zijn. Een deel zal zich op de bollen werpen, weer anderen zullen hun krachten (en zweet- klieren) in de bakkerij beproeven of als broodbezorger langs de Texelse huizen trekken en ook zal een enkele student zich als verkoper van ijs verdienstelijk maken. De uitzending geschiedt weer via de werkkampcommissie van het Utrechts Studentencorps. De werklustige studen ten zullen weer in de bekende boet „De Rovershut", Westermient, gehuisvest worden. Op 7 juni jl. was het vijftig jaar ge leden, dat de heer D. Dapper, voorzitter van de S.V. Texel, zijn „carrièro" als sportman begon. Op 7 juni 1907 werd hij namelijk lid van „Volharding", later Hollandia" genaamd te Hoorn, waarin hij al spoedig als doelman uitmuntte en later niet minder als midhalf. Een mooie dag was het toen zijn achterhoede ge kozen werd voor het Noordhollands elf tal, want Dapper maakte van die achter hoede deel uit. Tijdens zijn diensttijd werd te Alkmaar aan de nood-competitie NHVB deelgenomen. Als leider van de Hollandia-adspiran- ten heeft de jubilaris zeer velen aan zich verplicht en toen hij naar ons eiland ver trok ontbrak het hem dan ook niet aan blijken van sympathie en dankbaarheid: de jaarvergadering benoemde hem b.v. tot erelid. „Als jij Dapper uit ,,'t Groentje" bent, komt het hier wel goed", met deze woor den moet wijlen de heer Joh. Gielis de heer Dapper hier hebben verwelkomd. De heer Gielis had er kijk op, want het is hier inderdaad goed gekomen. Toen Dapper voor het eerst voor Texel speel de, liet een bekend type op het sportter rein (Dekker? Zegel? Kaan? Dros??) zich ontvallen: ,,'t Is een beste, maar wel veertig pond te zwaar". In de Texelaar van 1932, toen Dapper 25 jaar sportman was, lezen wij verder: „Hij mag thans bogen op een rijke staat van dienst: voorzitter, lid elftalcommissie, stichter en leider afdeling juniores en adspiran- ten, stichter schoolvoetbalcommissie enz. Dapper ook organiseerde de uitstapjes naar de overkant om daar tegen over- kantse jeugdelftallen te spelen. Allen, die voor sport gevoelen, wensen hem zeker gezondheid, lust en kracht toe cm dat mooie werk nog vele jaren lang vol te houden, tot heil van Texels jeugd, tot dat van de S.V. Texel in het bijzon der". En nu, 25 jaar later, is de heer Dapper nog steeds de grootste stuwende kracht in de S.V. Texel. Na 1932 heeft deze sportvereniging heel wat ups en downs meegemaakt. Momenteel zijn de presta ties van ons eerste jammergenoeg niet om over naar huis te schrijven, maar de adspiranten daarentegen komen dikwijls met lauweren behangen thuis. Dat is een goed teken, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ook hierom mag de S.V. Texel zich gelukkig prijzen, dat de heer Dapper op zekere dag eilander werd. Dat hij dit met hart en ziel is geworden is stellig voor een belangrijk deel te danken aan het feit, dat hij op ons eiland zijn ouwe liefde, de voetbalsport terugvond. Gaarne wensen wij de jubilaris nog vele prettige jaren als leider van de S.V. Texel toe. GEEN SPREEKUUR I Burgemeester C. de Koning houdt I zaterdag (heden) geen spreekuur. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 7 tot en met 13 juni 1957 Geboren: Mar joke, dv Hans de Jongh en Johanna G. Vader; Gerda Elisabeth, dv Gerrit P. Koorn en Elisabeth Stark; Johannes Lodewijk, zv Dirk J. Bakker en Wilhelmina Bakker; Romke Cornelis, zv Koop Knobbe en Frouwke Herwich; Cornelia Gijsbertha Maria, dv Willem G. Commandeur en Gijsberta C. den Blan ken; Ronald Bernard, zv Hendrik J. Vink en Alida Collou. Gehuwd: Albert Bakker en Neeltje Keijser. INGEKOMEN PERSONEN Amelia K. Koning, van Amsterdam, Gabr. Metsustraat 8 naar Peperstraat 24, Oosterend; Hendrik W. de Jong, van Aalsmeer, Zwarteweg 97 naar Kerkstr. 12, Oosterend; Petronella Breman, van Amsterdam, Javaplein 32 naar Kerkstr. 12, Oosterend; Klaaske Krotje, van Den Helder, Strandboulevard 6 naar Bosweg 21, Oosterend. AGENDA VAN DE CULTURELE RAAD Zaterdag 15 juni Den Burg, „Texelveld", Finale school- voetbaltoernooi. De Cocksdorp, sportveld, jeugdmiddag t.g.v. jubileum SVC. Dinsdag 18 juni Den Burg, 2-3 uur receptie t.g.v. gouden jubileum N.V. TESO. Den Burg, „De Zwaan", Bijeenkomst Kath. Vrouwenver. Woensdag 19 juni Den Burg, Oranjeboom, feestmiddag la gere scholen i.v.m. jubileum N.V. TESO. Donderdag 20 juni Den Burg, Oranjeboom, feestmiddag la gere scholen i.v.m. jubileum N.V. TESO. Vrijdag 21 juni Den Burg, Oranjeboom, Texelfilm. Zaterdag 22 juni Den Burg, Jubileum-feestavond TESO- personeel. VEEL VRAAG, WEINIG AANBOD HOTELS EN PENSIONS KOMEN HANDEN TE KORT Van de week spraken wij een beheer der van een groot hotel, althans. wij probeerden hem te spreken te krijgen, maar uit al zijn gebaren viel op te ma ken, dat wij beter nog eens terug konden komen als de „R" weer in de maand zit. „Geen tijd voor de pers". Geen won der: de mensen komen nu handen tekort als gevolg van het feit, dat er een groot tekort aan arbeidskrachten bestaat. U kunt dit weten als U de advertentie kolommen van de Texelaar bekijkt en U kunt het weten uit Uw dagblad. Meer vraag dan aanbod in deze sector. Dank zij de tussenkomst van het Arbeidsbu reau kan gelukkig in vele,* maar lang niet alle, gevallen worden voorzien en momenteel wordt dan ook nog steeds nauw contact met het Arbeidsbureau onderhouden. Dat contact wordt reeds in februari van ieder jaar gelegd. Ieder seizoen dient hetzelfde vervelende euvel zich aan. Goede diensten bewijst het mededelingenblad van de Arbeidsbu- reaux, dat over het gehele land, waar een arbeidsbureau gevestigd is, verspreid wordt. DIENSTPLICHT Uitspraken inzake vrijstelling De Burgemeester van Texel brengt ter algemene kennis, dat de Minister van Oorlog omtrent vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige de volgende uitspraken heeft gedaan: Anthonius Theodorus Schouten, lichting 1957. Met ingang van 12 juni 1957 voor een jaar vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens persoonlijke on misbaarheid, bij beschikking van 7 juni 1957, no. 875395 Tegen elke omtrent vrijstelling gedane uitspraak kan iedere belang hebbende uiterlijk de tiende dag na de dag waarop de uitspraak ter algemene kennis is gebracht, in be roep komen. Indien de ingeschrevene, wie de uitspraak geldt, buiten Neder land verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk be schouwd. Het tot Hare Majesteit de Koningin te richten beroepschrift moet met redenen omkleed zijn en worden ingeleverd op afd militaire zaketi van de secretarie de zer cremeente. De Koningin beslist op het beroep bij een met redenen omkleed besluit, nadat de raad van state is gehoord. Texel, 13 juni 1957. De burgemeester voornoemd, C. DE KONING. Het feest in De Cocksdorp begon maandagmiddag met een mars door het dorp en vervolgens over de Achterweg en de Vuurtorenweg naar het sportter rein. Op de hoek van de Duinweg hebben wij deze foto's gemaakt: je had er ruimer uitzicht dan in De Cocksdorp zelf. Van boven naar beneden: de drum band van de gidsenband „Margaretha Sinclair" opende de stoet; 2. de afde lingen van de jubilerende Cocksdorper sportvereniging SVC; 3. de gy maf de lingen van S.V. Oosterend; 4de de afdelingen van gymvereniging Texel. EXTRA NACHTBOOT VOOR CIRCUSBEZOEKERS Ook nu zal cte N.V. TESO een extra nachtboot inleggen ten gerieve van hen,, die zaterdag een bezoek willen brengen aan het vermaarde circus „Strassburger", dat zijn tenten te Den Helder heeft op geslagen. De boot zal om kwart over elf van Den Helder vertrekken, zie ook adv. SPORTUITWISSELING DEN HELDER OP 29 JUNI 's Avonds om half 8 is er een rit voor auto's en motoren van plm. 1 uur Nu is het beste uit de strijd komen de punten van een bepaald aantal rijders, welke het de bedoeling, dat er van elke club bij elkander geteld worden en welke club de meeste punten heeft is overwinnaar. We gaan met de laatste boot van 18.10 u. van Texel en er gaat 's nachts om 12 u. een boot uit Den Helder. Wie hieraan mee willen doen gelieven zich vóór 22 juni op te geven bij de heer C. P. Moojen, Schoonoordweg 37, Den Burg, tel. 278. Ook gaarne nog opgave van dit motor rijders, welke bij de Betrouwbaarheids- rit in de Sportklasse willen uitkomen. Liefhebbers geven zich ook vóór 22 juni aan bovenstaand adres op. Wie dit niet doen worden beschouwd in de Toerklasse te rijden. VOOR DE OVERKANTSE WEGGEBRUIKERS Ter ontlasting van het verkeer door Den Burg en over de Schilderweg, heeft de dienst gemeentewerken tussen Oude schild en de Zaandammerdijk een aantal oriënteringsborden geplaatst. Op het havenplein van Oudeschild vinden wij reeds een bord, dat de richting naar Den Hoorn via de Schans aangeeft. Bij de coupure naast de Visafslag vinden wij een bord, waarop de richting (rechts) naar De Waal, De Koog, Oosterend en De Cocksdorp wordt aangegeven. Het verkeer zal zodoende drukker gebruik maken van de prachtige Laagwaalder- weg. S.V. Texel Zondag wordt weer de jaarlijkse ad- spirantendag in Alkmaar gehouden. Niet minder dan ruim vierduizend voetballer tjes van 12 t.m. 15 jaar nemen hier aan deel en het is dan ook het grootste voet baltoernooi ter wereld. Door ons wordt met drie elftallen, a, b en c, deelgenomen. Voor opstelling zie het kastje. De twee kampioenen a en c zijn behoorlijk zwaar ingedeeld en de speldjes konden dan ook wel eens duur blijken te zijn. COMMANDANT VAN OORLOGSSCHIP DAT KOTTER TX 24 RAMDE KRIJGT EEN ANDERE FUNCTIE De commandant van de onderzeeboot jager Groningen die zwaar beschadigd werd bij een aanvaring op de Noordzee met de TX 24, is eervol van het com- j mando ontheven. Hij krijgt het bevel over de kruiser De Ruyter, die in Den Helder ligt en voorlopig niet op het vaarprogramma van de Koninklijke Ma rine is opgenomen. Naar „Het Parool" van de marine- voorlichtingsdienst verneemt, houdt deze commandowisseling verband met het feit, dat de marineraad een onderzoek moet instellen naar de aanvaring en de com mandant derhalve als hoogste daarbij be trokken officier beschikbaar moet blij ven. Daarom heeft hij het commando gekregen van een schip, dat niet binnen afzienbare tijd tijd de haven van Den Helder zal verlaten. In zo'n geval is het niet ongewoon, dat een kapitein-luite nant ter zee het bevel over een kruiser heeft. Te verwachten is, dat de aanvaring, waarbij de TX 24 zonk, te zijner tijd zo wel door de raad voor de scheepvaart als door de marineraad zal worden be handeld. De raad voor de scheepvaart zal daarbij in de eerste plaats de naviga tie van de vissersboot onderzoeken en beoordelen. De marineraad zal het on derzoek concentreren op het beleid van de verantwoordelijke officieren van het oorlogsschip. Volgens verklaringen van ooggetuigen was het zicht uitstekend. Op de brug van de onderzeebootjager, een splinter nieuw schip, was een volledige bezetting aanwezig. DE VLIELANDER DORPSSTRAAT FEESTELIJK VERLICHT Ter ere van het 50-jarig bestaan van de V.V.V. „Vlielands Belang is volgens de Harlinger Courant, de Dorpsstraat sprookjesachtig geïllumineerd. De veel kleurige electrische verlichting, die in V-vormen over de straat gespannen is, is door vrijwilligers aangebracht. Ook hebben vrijwillige krachten de snoeren gemaakt en de lampen met verf bespoten. De verlichting zal blijven branden tot de na het seizoen te houden Waddenconfe rentie. Naar wij vernemen zullen ook enkele zaken binnenkort een feestelijke verlichting krijgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1