9 roen in het harL, Ruim een bunder duinterrein ging in vlammen op Onze amateurs hadden succesvolle avond Krijgt Texel een muziekschool? JtLicoru Toerist zou spiegeleitje bakken Texels jeugd op de planken WOENSDAG 10 JULI 1957 TEXELSE 71e JAARGANG No. 7162 COURANT Uitgave N.V. ».h- Langeveld de Rooij Boekhandel -- Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank- Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. mm Een toerist, woonachtig te Heerenveen, had zijn tentje opgeslagen op het kam peerterrein van de Stichting Sociaal Toerisme Texel, gelegen bij het Loods mansduin, welk terrein naar dit fraaie duin is genoemd. De jongeman - geboren in 1935 - had kennis gemaakt met een kamperend buurmeisje, dat met een fa milie in een houten optrekje logeerde, in een van de riante huisjes, die dit cen trum verhuurt. De dag voor zijn vertrek wilden ze nog even een leuke herinne ring aan de kampeertijd op het eiland op de gevoelige plaat vastleggen en wat is dan idyllischer dan het beeld van een spiegeleitje boven een primus? De be nodigde attributen werden aan de west zijde - de luwe kant - van de linnen tent geplaatst. De primus werd op spanning gebracht en aangestoken. Het fototoestel schuwd. Het was toen tegen enen, zater dagmiddag. Het duin brandde als een fakkel. Fel grepen de vlammen om zich heen, de ene meter na de andere viel aan het alles verzengde vuur ten prooi. De brand werd nog aangewakkerd door een matige oostelijke wind. Torenhoge rook wolken stegen op. Uit alle richtingen snelden mannen met schoppen toe, de nevelspuit werd ingeschakeld. De dichte, potdikke rook bezorgde de brandbestrij- ders enorme moeilijkheden. Maar on danks die verstikkende rook slaagden ze er in de brand door het graven van brede sleuven te localiseren. Tot de velen die hielpen blussen behoorde een groep mariniers van De Mok, die met bijzon dere „slagwapens" waren uitgerust. Hun gereedschap had veel weg van reuze vliegenmeppers. Binnen het uur had men werd ingesteld, maareer de i de brand bedwongen en dat is een com- sluiter klikte verscheen de Rode Haan pliment waard. Meer dan honderd man ten tonele: het primustoestel vloog in 1 nen hadden aan het bluswerk deelgeno- brand. Uit voorzorg had de jongeman het toestel door een plastic zeiltje afge schermd, maar ook dit vatte vlam. In enkele seconden had het vuur voedsel gevonden in de kurkdroge duinvegetatie. Ogenblikkelijk werd alarm geslagen. Een tentbewoonster snelde met emmers toe, (vlak in de buurt was een huisje met diverse kranen), maar het vuur viel niet meer te stuiten. De heer C. van Ruiten beek, kampbeheerder, was er ook zeer vlug bij en terstond spoot hij drie schuimblusapparaten leeg, maar het was te laat: er dreigde een enorme duin brand te ontstaan. Onderwijl had mevr. Van Ruitenbeek de brandweer gewaar- PENSIOEN- EN PREMIEVERHOGING BLJ HET BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW MET INGANG VAN 1 JULI 1957 Al enige tijd is sprake van een tijde- llijke verhoging van de invaliditeits-, weduwen- en wezenpensioenen van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw en van een daarmee gepaard gaande ver hoging van de premie. Thans kan wor den bericht, dat de minister van sociale zaken zijn goedkeuring heeft gehecht aan de desbetreffende wijzigingen van 't reglement van het fonds en dat zowel de pensioenverhoging als de premiever hoging op 1 juli 1957 ingaat. Tijdelijk, d.w.z. tot de inwerkingtre ding van algemene wettelijke maatrege len betreffende de invaliditeits-, wedu wen- en wezenverzekering, doch uiter lijk tot 1 juli 1960, geldt nu voor de pen sioenen onderstaande regeling: a. Met ingang van 1 juli 1957 wordt op de invaliditeits-, weduwen- en wezen pensioenen een toeslag verleend van 150%. b. De toeslag op het invaliditeitspensioen vervalt wanneer de gepensioneerde 65 jaar wordt; c. Weduwen van 60 jaar of ouder (tot dusver genoten deze géén pensioen) heb ben thans tot hun 65e jaar aanspraak op een pensioen van 7,50 per week; d. Evenals het gewone weduwenpensioen vervalt ook het weduwenpensioen van 7,50 per week bij hertrouwen en overlijden. Bij hertrouwen van een we duwe van 60 jaar of ouder wordt echter geen uitkering ineens verstrekt. Ter toelichting van een en ander diene nog het volgende: ad. a. De op 1 juli 1957 reeds lopende in validiteits-, weduwen- en wezenpensioe nen worden automatisch verhoogd. Be trokkenen behoeven zelf dus geen be paalde stappen te nemen. Om admini stratieve redenen was het echter niet mogelijk de toeslag over juli al dadelijk met het pensioen over die maand uit te keren. Vandaar dat deze toeslag op 1 augustus betaalbaar wordt gesteld, tege lijk met het verhoogde pensioen over augustus. ad. c. Het pensioen van weduwen, die thans nog geen 60 jaar zijn, wordt bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd auto matisch omgezet in een pensioen van 7,50 per week. Voor dit pensioen ko men - voor wat na 1 juli 1957 liggende tijdvakken betreft - eveneens in aanmer king de weduwen, die vóór 1 juli 1957 60 jaar werden en wier pensioen der halve vervallen is, alsmede de weduwen, die geen pensioen ontvingen, omdat zij ten tijde van het overlijden van hun echtgenoot reeds 60 jaar of ouder waren. Weduwen behorende tot de beide laatst bedoelde categoriën dienen zich zo spoe dig mogelijk met de districtsagent in verbinding te stellen. De premieverhoging, welke mede dient ter versteviging van de grondslagen voor het ouderdomspensioen houdt in, dat de werkgevers met ingang van 1 juli 1957, dus te beginnen met het 3e kwartaal 1957, zegels moeten plakken van de na volgende waarden: voor arbeiders van 17 t.m. 20 jaar week- zegels van 1,75 resp. dagzegels van ƒ0,35; voor arbeiders van 21 t.m. 64 jaar week- zegels van 3,50 resp. dagzegels van 0,70. Vanzelfsprekend wordt ook de waarde men. De heer Van Ruitenbeek verheugde zich zeer over deze spontane bijstand. „Je mag de bewoners van Den Hoorn en de mariniers van De Mok wel een extra pluim geven", zo zei hij. Er is door deze groepen, in samenwerking met de brand weer, die onder leiding van de heer J. Veldstra stond, enorm veel werk verzet. De rook was zo verstikkend, dat velen een zakdoek voor neus en mond geknoopt J Splunter treedt op als de zanger met de DUINBRAND DEN HOORN Nu door een prachtige samenwerking van brandweer, burgerij en mariniers een ernstiger uitbreiding van de duinbrand in het kampeercentrum „Loodsmansduin" op zaterdag j.l. voorkomen kon worden, wil ik allen, die aan de bestrijding van de brand medewerkten daarvoor harte lijk dank zeggen. Door aller hulp kon het verlies aan ons kostbaar recreatieterrein binnen zo gering mogelijke proporties blijven. Tenslotte zou ik mede naar aanleiding van het gebeurde een beroep op allen willen doen om de uiterste voorzichtig heid te betrachten met vuur, met name ook in het in Nederland zo schaarse en kostbare recreatiegebied. Texel, 8 juli 1957. De burgemeester van Texel, C- DE KONING Zaterdagavond treedt een groot deel van onze musicerende Texelse jeugd in „De Wezentuin" op. Het accordeonorkest zal de grote muzieknis geheel opeisen, want ditmaal worden alle drie grcepen (beginners, gevorderden en meer gevor derden) verenigd tot één orkest, dat uit zestig man zal bestaan. Dat kan dus een machtige demonstratie worden. Het da- dameskoor van Den Burg, ook al onder leiding van de heer Jan Visser, zal ons in de succesvolle „Vrij en Blij-stijl" amuseren. Wat de indivuduele medewerking aan gaat: André Zoetelief zal ons als kunst fluiter versteld doen staan, Ko van hadden. Het was een wel bijzonder gelukkige omstandigheid, dat in het geteisterde duindal geen tenten stonden. De wasge legenheid, gevestigd in een houten ge bouwtje kon worden gespaard. Men schatte de verbrande oppervlakte duin op rond één hectare. 's Avonds ontdekten twee wachters, dat het duin opnieuw was gaan branden. Terstond werd de brandweer gealar meerd. Deze was weer vlug ter plaatse, maar de nevelspuit behoefde niet te wor den ingeschakeld: het hevige onweer gouden stem, terwijl Ton Witte voor de begeleiding zorgt. Voorts vermeldt het bonte programma het optreden van twee Spaanse Schonen, die enige volksdansen (met zuidelijk temperament) zullen uit voeren. Twee artiesten zullen voor de vrolijke noot zorgen. Wat zij te berde gaan brengen en hoe hoog de verwach tingen ten aanzien van dat duo gespan nen mogen worden, kan werkelijk nog niet aan de grote klok worden gehangen. U zult dit beslist niet hebben willen mis sen. Tenslotte zij nog vermeld, dat mevr. J. Beumkes-Breen de bas zal bespelen deed zoveel regen loskomen, dat de na- en dat de heer Van der Vijver zich weer tuur zelf corrigerend optrad. j als een voortreffelijk drummer zal ont- póppen. Onder grote belangstelling - velen konden geen zitplaats meer bemachtigen - hebben de Texelse Amateurs zaterdag avond in De Wezentuin een bont pro gramma geboden, dat onder auspiciën stond van de Vereniging voor Volks feesten en Texelse Folklore. Wij hebben diverse bands aan het werk gezien: de Star Liners, de Havenkanters, de Noten krakers, een of juister dé mondorgelclub; wij hebben met genoegen geluisterd naar de mooie stem van Koos en naar de po pulaire vocalist en humorist en acrobatist Sijb, die de applausmeter ongetwijfeld tot recordhoogte wist op te stuwen. Veel succes had ook een groep balletmeisjes, waarbij de leiding bij mej. Verhoeve be rustte. Leuk was ook weer het „Trek aan de Bel". De heer Joop Roeper, Spang, heeft wederom bewezen niet alleen als koop man in slachtvee zijn tong geducht te AGENDA VAN DE CULTURELE RAAD Donderdag 11 juli Den Burg, „Oranjeboom", Rederijkers kamer „UDI" voert op het toneelstuk „Rivalen". Vrijdag 12 juli Den Burg, Oranjeboom, Vertoning Texelfilm. Zaterdag 13 juli Den Burg, „Wezentuin", Texels jeugd musiceert o.l.v. de heer Jn. Visser. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 10 juli 7.17 en 19.40; 11 juli 8.06 en 20,23; 12 juli 8.49 en 21.02; 13 juli 9,28 en 21,36. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. der zegels voor vrijwillige voortzetting alsmede van de spaar- en blokzegels met 1/6 verhoogd. Zegels van de nieuwe waarden zijn vanaf 1 augustus 1957 verkrijgbaar bij de boerenleenbanken, waar oude zegels tot 1 december 1957 tegen contanten kun nen worden ingeleverd. Daar over het gehele 2e kwartaal 1957 en over daarvoor liggende tijdvakken, waarvoor eventueel nog geen premie werd afgedragen nog zegels van de oude waarden moeten worden geplakt, zullen ook deze zegels voorlopig nog bij de boerenleenbanken kunnen worden ge kocht. Uiteraard moet ook van de verhoogde premie de helft op het loon der arbeiders worden ingehouden. Verdere inlichtingen kunnen worden verstrekt door de districtsagenten en de sociale verzekeringscommissies. kunnen roeren, maar ook als conféren cier een goed gemeubileerde boterham waard te zijn. Wij menen te weten, dat deze Ama teursavond nog enige malen wordt ge boden. Hopelijk kan het programma dan zonder angst en vreze worden afgewerkt, want nu moest te elfder ure voor een felle onweersbui de vlucht worden ge- CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 10 juli en woensdag 17 juli consultatiebureau Het consultatiebureau voor Zuigelin gen wordt gehouden a.s. woensdag 10 juli en ook woensdag 17 juli. Tevens is op beide zittingen gelegen heid voor inenten voor kinderen die het consultatiebureau niet bezoeken. GEDEPUTEERDE BOUMAN OVERLEDEN De heer L. J. P. N. A. Bouman, lid van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland," is donderdagmiddag plotseling overleden. Hij w*s 67 jaar. De heer Bouman heeft Verscheidene malen ons eiland bezocht, o.a. als voor zitter van het stichtingsbestuur van het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest. Op 17 januari jl. legde bij de eerste steen voor de b.l.o.-school, Molenstraat, Den Burg. De heer Bouman was in een Haarlems ziekenhuis opgenomen ter behandeling van een niet ernstige galaanval. Zijn toestand verslechterde plotseling toen er zich complicaties voordeden. De heer Bouman werd in 1938 lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de toenmalige R.K Staatspartij. In 1946 werd hij benoemd tot gedeputeerde. In het college beheerde hij de porte feuille voor personeelsaangelegenheden, onderwijs en culturele zaken. De heer Bouman bekleedde in het maatschappelijke en organisatieleven vele functies. Zo was hij o.a. voorzitter van het stichtingsbestuur van het Noord- Hollands Philharmonisch Orkest, voor zitter van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag in Noord-Holland, voor zitter van het bestuur van de KRO en lid van het bestuur van het Haarlemse Rode Kruis. Hij was ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw en ridder in de orde van Sint Gregorius de Grote. Reeds geruime tijd houdt de culturele raad zich bezig met de vraag in hoeverre de oprichting van een muziekschool op Texel tot de mogelijkheden behoort. De vestiging van een dergelijke mu ziekschool zou, zo meent zij, voor Texel van groot nut kunnen zijn. Een dergelijke school zou de navolgen de doeleinden kunnen dienen: a. oplossing van de bestaande moeilijk heden i.v.m. de aantrekking en oplei ding van leerlingen van de fanfare korpsen; b. het aankweken van belangstelling voor de zang, waardoor in de toekomst nieuwe krachten voor de plaatselijke koren beschikbaar zouden komen; c het bijbrengen van een algemene mu zikale belangstelling aan de jeugd; d. het bevorderen van opleidingen voor die instrumenten, waarvoor thans on der de jeugd nog geen of onvoldoende belangstelling bestaat. De culturele raad is er wel van over tuigd, dat een eventueel op Texel te stichten muziekschool voorshands slecht van bescheiden omvang zal kunnen zijn. De grootste urgentie zou de culturele raad dan ook willen toekennen aan een opleiding „Algemeen vormend muziek onderwijs" en aan een opleiding voor jeugdige blaasmusici. De eerste opleiding richt zich speciaal tot de leerlingen van de 4e en 5e klassen van de lagere scho len; de tweede opleiding speciaal tot de leerlingen van de fanfarekorpsen. De plannen tot oprichting van een mu ziekschool verkeren nog in een oriënte rend stadium. Reeds werd een vergade ring belegd met de besturen van de fan farekorpsen en een bestuurslid van de Helderse volksmuziekschool, terwijl de muziekcommissie van de culturele raad daarna nog een bespreking had met de Rijksinspecteur voor het muziekonder wijs in Nederland, de heer Daniskar. Juist deze laatste bespreking is voor de betreffende commissie wel zeer instruc tief geweest, waar de Rijksinspecteur ze ker mogelijkheden tot oprichting van 'n plaatselijke muziekschool op Texel aan wezig achtte. De heer Daniskas noemde als vergelijkingsvoorbeeld voor Texel de Provinciale Zeeuwse muziekschool, die ook op de verschillende Zeeuwse eilan den afdelingen vestigde. Naar aanleiding hiervan heeft de culturele raad zich met de heer H. Stam, directeur van de stich ting Zeeuwse Muziekschool, in verbin ding gesteld, die zich bereid heeft ver klaard om op donderdag 11 juli a.s. naar Texel te komen, teneinde iets te vertel len over zijn ervaringen met de Zeeuwse muziekschool. De culturele raad meent, dat deze be reidverklaring een goede gelegenheid is om de plannen t.a.v. Texel in een wat grotere kring te introduceren en daarom heeft zij gemeend voor deze bijeenkomst te moeten uitnodigen: het college van burgemeester en wethouders van Texel; de besturen en dirigenten van de plaat selijke zang- en muziekverenigingen; de directeuren en hoofden van de verschil lende op Texel gevestigde onderwijsin stellingen benevens die leerkrachten, van de verschillende scholen, die belangstel- SPORTDAG TEXELSE SCHOLIEREN De jaarlijkse sportdag van de geza menlijke Texelse lagere scholen kan, dank zij het prachtige weer, als zeer ge slaagd beschouwd worden. De kinderen hebben zich bijzonder ingespannen om het begeerde diploma te verwerven. De estafette tussen de snelste ploegen van alle scholen bracht Oudeschild, De Koog en Den Burg in de finale. Na spannende strijd bleek Den Burg het snelst. Het slagbaltoernooi eindigde eveneens in een overwinning voor Den Burg. Hier volgen de uitslagen. Wij moeten ons echter bepalen tot het noemen van de eerste prijswinnaars: Meisjes 9 en 10 jaar: Balgooien: 1. Annie Bruijn, Den Burg, 14,65 m.; hoogspringen; 1. Ina Boon, Den Hoorn, 1,25 m.; verspringen: 1. Rolie Sweere, De Waal, 3,65 m.; hardlopen: 1. Karin Kempenaar, Den Burg, 6,6 sec. Jongens 9 en 10 jaar: Balgooien: 1. Alfons Boom, Oudeschild, 19,75 m.; hoogspringen: 1. Lammert Bruining, M.-Eierland, 1,20 m., 1. Kees Stammes, M.-Eierland, 1,20 m. en 1. Kees Troost, De Cocksdorp, 1,20 m.; versprin gen: 1. Alfons Boom, Oudeschild, 3,80 m. hardlopen: 1. Dick Remelink, Den Burg, 6,3 sec. Meisjes 11 en 12 jaar: Balgooien: 1. Immetje Keijser, Den Burg, 22,40 m., hoogspringen: 1. Carla Kempe naar, Den Burg, 1,30 m.; verspringen: 1. Carla Kempenaar, Den Burg, 3,90 m.; hardlopen: 1. Jansje van Tatenhoven, De Koog, 7,4 sec. Jongens 11 en 12 jaar: Balgooien: 1. Kees Daalder, Oosterend, ling voor het onderwerp van de bespre king hebben, en voorts de op Texel ge vestigde particuliere muziekleraren. Het doel van de bespreking is in de eerste plaats oriënterend. Mocht echter ter vergadering blijken, dat de gedachte van de vestiging van een plaatselijke muziekschool algemene instemming vindt, dan stelt de C.R. zich voor ook de vorming van een zo breed mogelijk sa mengestelde commissie van voorberei ding ter vestiging van een muziekschool op Texel aan de orde te stellen. WAT MOETEN WE DOEN BIJ ONWEER? Als men in het open veld aan het werk is en er is onweer in aantocht kan men het best naar huis gaan of beschutting zoeken in een nabijgelegen boerderij of woning, aldus de heer M. Scharringa van het K.N.M.I. in een onlangs voor de radio gehouden praatje. Het grootste ge vaar loopt men in het open veld, dit is gemakkelijk aan te tonen, als men weet dat het aantal stuks vee dat door de blik sem wordt getroffen tien maal zo groot is als het aantal mensen, terwijl er in ons land ongeveer acht maal zoveel mensen als koeien zijn. Bovendien vinden de dodelijke ongevallen bij de mens bijna uitsluitend buitenshuis plaats. Indien het niet mogelijk is een schuil plaats tijdig te bereiken, kan men het best op de plaats zelf plat gaan liggen. Hoewel men in dat geval het risico loopt van een nat pak, is het veel gevaarlijker om onder bomen te schuilen. Bovendien mag men zich nooit dicht in de buurt van machines, trekkers, draadafrasterin gen of zelfs maar van zijn fiets neerleg gen. Het verhaal dat bepaalde boomsoor ten betrekkelijk veilig zouden zijn is on bewezen en men doet het best om alle bomen in dit opzicht te wantrouwen. In tegenstelling met een auto is men niet veilig in een trekker, of jeep, omdat deze beide de beschermende werking van de gesloten metalen carosserie missen. In sommige jaren werden na de oorlog meer boerderijen door brand verwoest dan er nieuw werden gebouwd. Een deel daar van brandde af als gevolg van bliksem inslag en dit had men grotendeels kunnen voorkomen door een meer algemene toe passing van bliksemafleiders. Wat de veiligheidsmaatregelen in huis betreft kan het sluiten van ramen en deuren geen kwaad. Radioapparaten en televisie toestellen make men los van de antenne en ook van het stopkontakt al is het maar om materiëele schade te voorkomen. Hoe wel het gevaar om door de bliksem te worden getroffen in het open veld het grootste is, moet men dit toch niet over drijven. Vergeleken bij de 1800 doden die het verkeer in 1956 heeft geëist, is het aantal dodelijke ongelukken dat door de bliksem werd veroorzaakt niet groot, n.l. gemiddeld twaalf per jaar Naar de heer Scharringa tenslotte mededeelde komen volgens schatting per dag op de gehele wereld 44.000 onweders voor. Stelt men de gemiddelde duur van een onweer op één uur dan wil dit zeggen dat gemid deld op elk moment 1800 onweders in ontwikkeling zijn of wel dat er per se conde 100 bliksemslagen voorkomen. De meeste onweders komen in de tro pen voor, maar bij ons kan het in juli en augustus ook dikwijls onweren, 's Win ters zijn onweders bij ons vrij zeldzaam, maar toch komen ze in alle maanden van het jaar wel voor. GESLAAGD Kees Witte Mzn., Wilhelffiinalaan, Den Burg, deed te Alkmaar met gunstig ge volg examen voor het diploma h.b.s.-B. PINK DOOR BLIKSEM GETROFFEN Een pink van de landbouwer C. Ver- berne, Spang, werd tijdens het hevige cnweer, dat zich in de nacht van zater dag op zondag boven ons eiland ontlastte, door de bliksem getroffen. De landbou wer trof het dier 's morgens dood in de weide aan. 29,25 m., hoogspringen: 1. Martien Boom, Oudeschild, 1,50 m.; verspringen: 1. Martien Boom, Oudeschild, 4,35 m.; hardlopen: 1. Ad Visser, Den Hoorn, 7,4 sec. Meisjes 13 en 14 jaar: Balgooien: 1. Bea de Ridder, Den Burg, 19,30 m.; hoogspringen: 1. Tineke Koorn, Den Burg, 1,30 m.; verspringen: 1. Marian Smit, Oudeschild, 3,85 m.; hard lopen: 1. Geertje Eelman, De Koog, 9,3 sec. Jongens 13 en 14 jaar: Balgooien: 1. Bas Mosk, Den Burg, 25,70 m., hoogspringen: 1. Martien Witte, Den Hoorn, 1,30 m. en 1. Wim Voorthuizen, De Cocksdorp, 1,30 m.; verspringen: 1. Jan Kiljan, Den Burg, 4.10 m. en 1. Bas Mosk 4,10 m.; hardlopen: 1. Bas Mosk, Den Burg, 9,1 sec. Voor de mooiste keuze in mantels naar SPOORSTRAAT HOEK KONINGSTRAAT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1