9 toen wa in het harL, BAOiN^ ra Texel zag 32ste Concours-hippique Boottocht Ouden van dagen Noordwester teisterde badinrichting Ronde van Texel over gloednieuw traject r>T prï J1C? WOENSDAG 28 AUGUSTUS 1957 TEXELSE Uitgc e N.V. »h Lcmgeveld de Rooij Boekhandel - Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 71e JAARGANG No. 7176 COURANT Verschijnt woensdags en raterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank Postgiro 652. - Abonn- pi 2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. mm De 24ste augustus bracht stormachtig weer. Op zichzelf is dat geen bijzonder heid, maar het kan een feest in „het wa ter" doen vallen. De bestuursleden van onze nog altijd volijverige vereniging „De Paardensport" zullen de 24ste dan ook wel met een bedenkelijk gezicht hebben begroet, want die dag zou het traditionele paardensportfeest worden gevierd. Niet dat gevreesd behoefde te worden, dat de deelnemers verstek zouden laten gaan - een landbouwtuigpaard en een landbou wer zijn wel wat van de weergoden ge wend - maar het organiseren van een feest kost geld en de baten moeten nu eenmaal bij gebrek aan leden voortko men uit de entreegelden. Wel, gezien de weersomstandigheden is het bezoek ze ker niet tegengevallen, al waren dan lang niet alle banken bezet: men verkoos voornamelijk de zitplaatsen in de luwte van het geboomte. Het aantal deelnemers is ons evenmin tegengevallen, waar het paard succes sievelijk door de motor wordt verdron gen. „De Paardensport" had beslag weten te leggen op een terrein achter „Flevo" eigendom van de heer P. Dros, Ooster end. Dit terrein bleek uitstekend geschikt voor een concours hippique. De heer Dros werd hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van dit terrein. In zijn openingswoord deelde de voor zitter, de heer H. W. Keesom, mede, dat dit het 32ste concours hippique ging wor den. Hij verheugde er zich over, dat zovelen zich door het dreigende weer niet hadden laten afschrikken en dat ook nu weer een aantrekkelijk programma kon worden aangeboden. Met goed mate riaal, gedeeltelijk bestaande uit eigen fok en gedeeltelijk van de overkant af komstig. Een bijzonder woord van wel kom richtte spreker tot de jury, bestaan de uit de heren J. Parlevliet, Hoofddorp, C. de Wit, Eierland, en H. de Boer, die renarts te Den Burg. (De heer E. Noor- dijk moest door familieomstandigheden verstek laten gaan). Geopend werd met éénspan landbouw- tuigpaarden, welke nog nimmer een prijs hadden gewonnen. De luxe rijtuigjes rol den het veld op, getrokken door welwil lende viervoeters, die, keurig getoilet- teerd waren. Er waren zeven deelnemers. De heer P. C. Hm bezette de eerste plaats, 2de werd de heer H. Zijm, 3de de heer KI. Zuidewind en 4de de heer W, Zijm. Voor de demonstratie voor aangespan nen rijtuig met pony's, waarbij de jury het mooiste geheel te beoordelen kreeg, waren slechts twee deelnemers versche nen: het bekende wagentje van de fami lie Otto uit Amsterdam, die bijzondere zorg aan de versiering had besteed en dan ook met de eerste prijs schoot ging, en een pony-wagen van de familie Keesom-Logman, die de tweede plaats bezette. Het nummer tweespan koudbloed voor oogstwagens hebben wij ook wel eens beter bezet gezien: de inschrijvingen van enige bekende paardenhouders bleven ditmaal jammergenoeg achterwege? Toch niet door het stormachtige weer?? Wij zagen nu enkel twee maal twee paarden voor oogstwagens van de heer C. H. Roeper, die dan ook met beide prijzen huiswaarts kon keren. Het draven van deze koudbloedige dieren, die toch wel bijzonder flink uit de kluiten gewassen zijn, was een genotvol aanschouwen. Het nummer éénspan landbouwtuig- paarden, open klasse, voor luxe rijtuig trok zeven deelnemers. De jury zal het lang niet gemakkelijk gehad hebben, want over het algemeen gaven de paar den elkaar maar zeer weinig toe. Nadat zij diverse malen „de piste" hadden ge nomen, kon de voorzitter via de micro foon van de heer A. Th. A. de Wilt de volgende uitslag bekend maken: 1. de heer M. C. Bakker, „Spyk", 2. de heer H. Witte Czn., Zuidhaffel, plus de premie van 50,voor het schoonst geheel. Deze prijs was door een Texelse paarden sportliefhebber uitgeloofd. 3. de heer P. C. Hin, Spang, en 4. de heer Joh. Roeper Johzn., Spang. Vervolgens werd door de Waddenrui- ters gedemonstreerd. Keurige staaltjes van dressuur onder leiding van de heer KI. du Porto. Het viel ons op, dat de ruiters allen uit De Waal afkomstig wa ren: de dames Gretha en Mattie Keijser, Gerrit du Porto, KI. du Porto, Siem Plaatsman en N. van Egmond. Dit is toch wel een opmerkelijk feit, tevens een be wijs, dat Texel veel meer paarden voor de ruitersport zou kunnen leveren. Min stens twintig. In dat licht gezien kunnen wij „De Waddenruiters" dan ook een goede toekomst verzekeren. Hierna was het woord aan de dames in het nummer éénspan landbouwtuig- paarden voor luxe wagens. Zeven dames namen hieraan deel. Mevr. Olie-Hoog- schagen werd nr. 1 met het paard van de heer P. C. Hin; 2de werd mej. E. Witte, Wilhelminalaan, Den Burg, met paard van de heer M. C. Bakker, die tevens de prijs van 25,voor het schoonst ge heel in ontvangst mocht nemen; 3. werd mej. G. Bakker, Warmoesstraat, Den Burg, met paard van de heer H. Zijm, en 4. mevr. G. Roeper-Keijser, Spang. Acht deelnemers telde het nummer éénspan voor beste in het tuig gaande fokmerrie voor luxe rijtuig. De heer H. Zijm, Warmoesstraat, bezette de eerste plaats, 2de werd de heer M. C. Bakker, „Spyk", 3de de heer W. Zijm, Den Burg, en 4de de heer Joh. Roeper Johzn, Spang. „De Waddenruiters" vergastten ons vervolgens op het nummer tally-ho: hon derd meter stappen, honderd meter dra ven en dan galopperend op de finish af. Er waren enkele spannende races bij. 1. werd Gretha Keijser, 2. Matty Keijser en 3. Siem Plaatsman, allen woonachtig te De Waal. Voor het nummer tweespan landbouw- tuigpaarden voor luxe wagens om de dokter Swart-wisselbeker traden slechts twee deelnemers aan. 1. werd de heer H. Witte Czn., Zuidhaffel, die ook de 50,voor het schoonst geheel in de wacht sleepte en 2. de heer M. C. Bakker, „Spyk". Een heel aardig nummer was ook de sigarettenrace door de Waddenruiters, die zich als geboren cowboys verweerden. Het coucours hippique had als laatste nummer tweespan landbouwtuigpaarden voor oogstwagens. De drie deelnemers vielen automatisch in de prijzen: 1. de heer M. C. Bakker, wie ook de wissel beker van de Coöp. Boerenleenbank kon worden toegekend. 2. de heer H. Witte, Zuidhaffel, 3. de heer Joh. Roeper Johzn., Spang. Besloten werd met een springconcours door „De Waddenruiters". Bij de junio ren bezette Gerrit du Porto Gzn. De Waal, de eerste plaats. Fantastisch ge daan, Gerrit, en bij de senioren zege vierde de heer KI. du Porto, De Waal. Gaarne eindigen wij met de hoop, dat het paardensportfeest in 1958 door beter weer begunstigd mag worden, opdat de vereniging haar bijzondere inspanningen beloond mag zien. MOEDERCURSUSSEN Moeders opgelet! 9 en 10 september starten de moedercursussen al en nog steeds hebben zich maar een paar be langstellenden opgegeven. Wil de cursus doorgang vinden, dan moeten de moeders zich met spoed opgeven. Opgaven mondeling, telefonisch of schriftelijk bij de wijkverpleegsters. Op initiatief van de Vereniging voor Volksfeesten en Folklore zal op zondag 8 of zondag 15 september van de Ouden van Dagen van heel Texel een tocht met de „De Dageraad" worden georganiseerd De N.V. TESO heeft hiertoe het vlag- geschip welwillend beschikbaar gesteld. Binnenkort zullen de commissies van de diverse dorpen de organisatie ter hand gaan nemen. De ouden van dagen zullen rijkelijk worden onthaald. De bussen van de N.V. TESO zullen de oudere eiland genoten halen en weer veilig thuis bren gen, indien nodig zullen ook particuliere auto's worden ingeschakeld. Het ligt in de bedoeling om langs de gehele waddenzeekust van Texel te va ren: zowel in noordelijke richting {Een- drachtpolder) als naar de Mok. Ook zal de „De Dageraad" een bezoek aan de marinehaven te Den Helder brengen. Vervolgens zal een tochtje naar Wierin- gen worden gemaakt. Omstreeks half twee-twee uur zal men Oudeschild ver laten en omstreeks zes uur weer in de Texelse haven terugkeren. DIENSTPLICHT Uitspraken inzake vrijstelling De Burgemeester van Texel brengt ter algemene kennis, dat de Minister van Oorlog omtrent vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige de volgende- uitspraken heeft gedaan: Jacobus Theodorus Johannes Hoedjes, lichting 1957. Aanvraag om vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens per soonlijke onmisbaarheid afgewezen, bij beschikking van 22 augustus 1957, no. 902331. Tegen elke omtrent vrijstelling gedane uitspraak kan iedere belang hebbende uiterlijk de tiende dag na de dag waarop de uitspraak ter algemene kennis is gebracht, in be roep komen. Indien de ingeschrevene, wie de uitspraak geldt, buiten Neder land verblijft, kan. voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk be schouwd. Het tot Hare Majesteit de Koningin te ichten beroepschrift moet met redenen omkleed zijn en worden ingeleverd op afd militaire zaken van de secretarie de zer cemeente De Koningin beslist op het beroep bij een met redenen omkleed besluit, nadat de raad van state is gehoord. Texel, 26 augustus 1957. De burgemeester voornoemd, C. DE KONING. TEXELSE MARKT Aangevoerd 26 augustus 1957 65 lammeren 4056,50, 70 schapen 80 95; 7 pinken 550625; 7 graskalveren 160200; 30 biggen 4555. „DE DAGERAAD" WEER DEFECT Oudeschild. Het is geruime tijd goed gegaan met „De Dageraad" en algemeen werd gehoopt, dat het euvel van de schroef verholpen zou zijn. Zondagmid- i dag echter, tijdens de dienst van 3 uur uit Den Helder, bleek dat TESO wat be- treft de schroef nog niet uit de narigheid j is, want „De Dageraad" verspeelde toen 1 weer een schroefblad. Het uitvallen van „De Dageraad" ver- J oorzaakte grote stagnatie, want voor de dienst van half zeven moesten al een j aantal auto's blijven staan, wat bij de volgende boot, die om half negen moest vertrekken, nog erger was. zodat de Wa- gemaker nog een extra dienst moest va ren. Het was ruim half tien eer de Dr. 1 Wagemaker de haven uitwas, dus werd het voor de achterblijvenden zeer laat. De vertraging werd nog vergroot door dat ook de Voorwaarts vanwege de stormachtige westelijke wind niet kon uitvaren. Voor de passagiers, die met de trein mee moesten, was het bovendien nog de vraag of zij de laatste trein zou den halen. Het stortregende voortdurend, gepaard gaande met onweer, wat de situatie op de haven nu niet bepaald gezelliger maakte. Om kwart voor twaalf stonden nog 17 auto's op de haven, die na veel pas sen en meten alle meekonden. Maandagmorgen was de dienst, mede tengevolge van hoog water, al direct in de war. De heer Maas weid door de noordwester storm weliswaar zwaar gedupeerd, maar, zoals uit bovenstaande foto blijkt, ging hij niet bij de pakken neerzitten: 1 in tegendeel, hij nam meteen een belangrijk aandeel in het bergingswerk. KAMPEERDERS WEGGESTORMD Zondagochtend om zes uur kwamen door de storm gedupeerde kampeerders bij de beheerder van het kampeerterrein Kogerstrand, de heer H. Veldman, een veiliger en droger onderdak zoeken, om dat hun tenten gescheurd waren. In de loop van de ochtend volgden vele ande ren De stormachtige wind had verscheide ne tenten vernield. Het. was voor velen het einde van hun kampeerpret. Tot overmaat van ramp sloegen zware regen buien op het duinterrein neer, zodat ve len zeer onplezierige herinneringen aan kampeerseizoen 1957 zullen achterlaten. Vele kampeerders verlieten die dag dan ook het eiland. VOGELTJES OPGEFOKT In een volière van de heer Klaasenbos, De Koog, zijn twee geelgorsen groot ge bracht. De vogeltjes waren uit een boom gewaaid, met z'n drieen en door bad gasten meegenomen. De heer Klaasen bos, „Het Jachthuis", De Koog, heeft de jonge zangers toevertrouwd aan de zor gen van een paar kanaries, die dadelijk tot algehele adoptatie bereid bleken. Vandaag of morgen zullen de geelgorsen op eigen benen kunnen staan en het luchtruim weer mogen kiezen. Op zondag 1 september a s. zal de Ronde van Texel worden verreden. Dit maal zal deze ronde in de omgeving van Den Burg worden verreden. Men besloot hiertoe omdat in het verleden de renners dikwijls te kampen hadden met verkeers moeilijkheden endoor supporters in gevaarlijke posities werden gedreven en bovendien kan het publiek door een nieuw traject, dat achtmaal gereden moet worden, de wedstrijd veel beter volgen. Om twee uur starten eerst de junioren, leeftijd 12 tot 15 jaar, die twee ronden gaan rijden: Wilhelminalaan, Marsweg, Hallerweg. Daarna starten de senioren: Waalder- weg, Marsweg, Kadijksweg, Laagwaal- derweg, Hallerweg. Totaal 60 km. Op de Wilhelminalaan kan men achtmaal ge nieten van de spanning, welke een klas sementssprint met zich brengt. „Pontiac" heeft een wisselbeker uitgeloofd voor de senioren, de organiserende .Feestcommis sie een beker, die meteen eigendom van de overwinnaar is, de Amstel Brouwerij heeft voor de junioren een wisselbeker uitgeloofd, terwijl deze categorie even eens om de beker van de feestcommissie kunnen trappen. Voorts stelt de feest commissie weer medailles beschikbaar, terwijl diverse particulieren premies zullen aanbieden. De noordwester storm, die maandag ochtend vroeg zijn grootste kracht ont wikkelde, heeft grote schade berokkend aan het bedrijf van de heer J. Maas, „Zandvrucht": de zee schoof alle badhok jes van hun fundering, waarbij verschei dene tenten vernield werden en andere zwaar beschadigd. Het water bereikte omstreeks zes - zeven uur zijn hoogste stand: de zee liep toen tussen de strand huisjes door tegen het duin op De strandhuisjes van de heer Daalder, „Op Duin" en „Lyda" ontsprongen de dans dank zij het feit, dat het strand daar ter plaatse aanmerkelijk hoger ligt. Boven dien had de wind de laatste dagen nogal wat zand in de richting van deze huisjes opgejaagd, zodat dit zand de eerste stoot opving. De heer Maas heeft belangrijke schade en het ergste is, dat hij nog nooit kans heeft gezien om zijn bedrijf tegen storm schade te verzekeren. „Ze willen ons er liever niet in hebben", zo verklaarde de zwaar gedupeerde strandhuisjes-exploi tant, toen wij hem maandagochtend op het strand aantroffen, hard aan het werk om de ravage weer enigszins op te rui men. Hij liep toen ter hoogte van strand- paal 21, waar overal stukken van ten ten, delen van het honderden meters lange plankier, inventaris en wat dies meer zij aan de voet van het duin of te gen de glooiing verspreid lagen. In de buurt van zijn privétent stonden de huisjes om tien uur al weer keurig in het gelid, wat te danken was aan de grote activiteit van de Koger brandweer, die reeds omstreeks half zes door de si rene uit de koffer getrommeld werd. Men begreep toen eigenlijk al, dat het niet om de brandspuit begonnen was, maar dat er aan de zeezijde wel het een en ander loos zou kunnen zijn. Het eerste alarm was geslagen door „Ome Kees", de exploitant van de ten noorden van de Badweg gelegen bunker. „Ome Kees" pleegt ter plaatse namelijk te overnachten en toen hij nattigheid voelde, besloot hij het innige contact met Morpheus maar ijlings te verbreken: half i in de kleren rende hij naar de heer Veld- I man, beheerder van het kampeerterrein 1 „Kogerstrand": „De tenten van Jan Maas j lopen gevaar, het water spoelt er al te genop". De heer Veldman heeft onmiddellijk maatregelen genomen en de Koger Brandweer en politie gealarmeerd. Er kan in een kwartiertje veel gebeuren: de manschappen van de Koger Brandweer en de politie, die even tevoren nog tussen de lakens lagen, stonden voor dag en dauw al tot hun borst in het water om te trachten te redden wat te redden was. De golven beukten op de huisjes, die door wegzuigende zeeën meegesleurd werden. Dank zij het snelle optreden van de brandweer, politie en andere hulpvaardigen konden de in de gevaar lijke zóne verkerende huisjes op de hel ling van het duin gebracht worden: de zee hielp daarbij dikwijls zelfs een handje mee! Verscheidene huisjes sloegen echter uit elkaar en, zoals opgemerkt, lagen de brokken her en der verspreid. Omstreeks tien uur zagen wij de heer Maas met een gecharterde Jan Plezier langs het strand rijden om de restanten van het plankier ed. op te laden.... Vier jaar geleden hebben wij hem even eens zijn spullen zien verzamelen: toen was het een decemberstorm, die hem dupeerde. Zijn goederen lagen toen voor een belangrijk deel namelijk opgeslagen in het restaurant van de heer N. Kikkert, staande naast de bunker Thans leek ons de schade echter niet zo groot als in 1953. Dit neemt niet weg, dat de heer Maas weer zeer zwaar gedupeerd is ge worden. Het is trouwens toch al geen best seizoen geweest, althans gedurende de maand augustus niet, want wénneer was het eens echt weer om naar het strand te trekken?? S.V.O.-nieuws Dit jaar blijven we in de competitie nog al dicht bij huis. De indeling luidt: BKC 3, Geelzwart 2; HRC 6; JVC 2; Oosterend 1; Tex. Boys 2; WGW 4; Wiron 1, ZAP 4. S.V.C.-nieuws Afgelopen zondag hebben SVC 1 en 2 vriendschappelijke wedstrijden ge speeld, respectievelijk tegen Tex. Boys 2 en 3. SVC 1 speelde eerst tegen Tex. Boys 2. Met 3 invallers viel het niet mee, maar eerst met de wind mee kwam SVC toch al gauw met 20 voor te staan. Na de rust wisten ze de stand nog op te voeren tot 40, waarna de Boys de eer nog wisten te redden door een penal ty: 4—1. Hierna speelde SVC 2 tegen Boys 3(?) Daar dit een nogal sterk elftal was, kon den ze het daartegen niet bolwerken, maar ze hebben zich toch goed verweerd en verloren met 40. Voetbalpool. De competitie van de KNVB draait en dus ook de voetbalpool. De eerste zondag is al achter de rug. De formulieren zijn verkrijgbaar bij W. Ran, waar U ze te vens moet inleveren op donderdagavond. De prijzen zijn aantrekkelijk en de kan sen zijn voor iedereen even groot. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden woensdag consultatiebureau De moeders worden verwacht: De Cocksdorp 1,45 uur; Oosterend 2,15; De Cocksdorp 1,45 uur; Oosterend 2,15 uur; Oudeschild 2,45 uur; Den Hoorn 3,15 uur; De Koog 3,45 uur. De moeders van Den Burg worden verwacht yan 4 tot 5 uur. VEILIG VERKEER Vraag: Wanneer mag met een motorrijtuig slechts een aanhangwagen worden voort bewogen? Antwoord: Dit mag slechts geschieden indien de aanhangwagen in het kentekenbewijs is omschreven. Indien dus in het kentekenbewijs niet de bevoegdheid is opgenomen om mid dels het motorrijtuig waarvoor het ken teken werd gegeven, een aanhangwagen voort te bewegen, is dit pertinent ver boden. Deze bepaling is dus niet van toepas sing voor motorrijtuigen waarvoor geen kenteken wordt afgegeven, zoals land bouwtrekkers. Hierbij zijn echter weer beperkingen betreffende het aantal aanhangwagens en het totaal aantal assen, waar later in deze rubriek op wordt teruggekomen. Voor de mooiste keuze in mantels naar SPOORSTRAAT HOEK KONINGSTRAAT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1