9 rocn in het harL, ]dndei 50 jaar geleden arriveerde eerste auto op Texel fl als briIjanten IVOROL Gemeente begroting 1958 Pracht handen ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1957 72e JAARGANG No. 7180 T E X E LS E «COURANT I Uitgr- e N.V. ».h. Langeveld do Rooij Boekhandel -- Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. mm Het autovervoer is sinds 1907 hand over hand toegenomen. VIJFTIG JAAR GELEDEN arriveerde op het rustige eiland Texel de eerste auto, die toen nog onverkort naar de naam automobiel luisterde. Maar als U nou verwacht, dat de Texelaar er een hele pagina over in zijn lijfblad te lezen kreeg, is U helemaal mis: de redactie volstond met een negen regels tellend berichtje: „De eerste is er geweest", stond er boven en verder: We bedoelen daarmede het voertuig de automobiel, waarvan heden (dat was zaterdag 14 september 1907) voor de eerste maal een zodanig gerij op Texel arriveerde. Vier personen waren er in gezeten. Het voer tuig had veel bekijks doch werd niet zoo ijselijk bevonden, we zullen er wel aan gewennen. De tocht ging naar Cocks- dorp enz." Een krant verder zien wij, dat de auto mobiel inderdaad De Cocksdorp had we ten te halen, want vanuit het hoge noor den werd gemeld: „De automobiel, die hedenmorgen op Texel kwam en in Elzas-Lotharingen thuis hoort, maakte ook eene rit naar hier. Zooals zich laat denken had het voertuig veel bekijks, vooral de school kinderen moesten „den wagen zonder paarden" van heel nabij bekijken. Na eenige minuten toevens werd de terug reis naar Den Burg aanvaard". In die tijd zal het autootje het op Texel met zijn wegen, bestaande uit staalscherp steenslag het niet gemakke lijk gehad hebben. Smal en kronkelig waren de verbindingswegen tussen de dorpen en de dorpsstraten zelf beston den uit de bekende kinderhoofdjes, waarop de niet zo best op de veren staande automobiel ook nogal gehobbeld moet hebben. Jan Kalis zal van zijn troon op de hoge, ranke „deli" wel hoofdschuddend gezegd hebben „Veul lawaai, maar wei nig rendement, de „deli" liekt me puur veiliger". Velen zullen inderdaad niet in de eeuw van de auto hebben geloofd en de ouden van dagen uit onze tijd zullen zich destijds ook wel hebben afgevraagd waar dat héén moest: de paarden zouden allemaal de sloot in rennen. Nou, dat viel wel mee, en de paarden zijn heel normaal op het tweede plan gekomen. Alleen bij wedstrijden in ringsteken, springconcoursen enz. komen ze weer wat in te! Langs het veld staan dan meer auto's dan tilburies en op Texel werd allengs meer benzine aangevoerd dan haver. De conservatieve Sinterklaas houdt 't nog een beetje bij het paard, althans. in de kinderverhaaltjes, want op 5 de cember pleegt ook de goed-heilig man per Fordje door het dorp te trekken om de zieke kleuters met een speciaal bezoek le vereren. Na de eerste auto heeft TESO er tien duizenden vervoerd. De eigen boot viel de eer te beurt de eerste auto over te zetten en blijkens het laatste jaarverslag van de N.V. T.E.S.O. werden in 1956 niet minder dan 43.477 auto's vervoerd, waaronder 8.323 vrachtauto's. Tijdens het pinksterweekend van dit jaar zette TESO duizend auto's over (vrijdag en zaterdag voor pinkster 500). Wij vinden dat allemaal heel gewoon, maar.in 1932 vermeldde de krant als een grote bijzonderheid dat T.E.S.O. I tijdens de pinksterdagen plus zaterdag 38 auto's vervoerden. In 1932 werden in totaal 3.779 auto's overgezet. Tegenwoor dig dus.veertien maal zoveel. In die dagen beschikte TESO trouwens niet over het nodige materiaal, want de goeie Marsdiep had een voordek, dat plaats bood aan 3-4 auto's Dat noemden ze in die tijd (1925) een ruim voordek. Maar alles had zo zijn verhouding: de 95- 70 cr I wegen, nogmaals, waren ook niet op 'n druk verkeer berekend. De groei zette door. In 1932 publi ceerde de krant de vervoercijfers voor passagiers en rijwielen, maar over die der auto's werd niet gerept. Het was de moeite blijkbaar niet. Tegenwoordig vormt het autovervoer juist min of meer een probleem. De jongste generatie kan zich de we reld zonder de auto niet voorstellen. Wij zijn motor-minded geworden en durven gauwer achter het stuur plaats te nemen dan op de hoge rug van een paard te klauteren. De meeste onzer zouden het laatste gewoonweg „ijselijk" vinden. TESO voert dagelijks auto's af en aan. Wij herinneren ons, dat de familie Rab uit Utrecht bekend stond als de toeris tenfamilie, die per eigen auto naar Texel kwam. Je viel daardoor op. Tegen woordig dreigen de wandelaars op te vallen. Wij herinneren ons, dat de pastoor van Oudeschild een stel zeer vurige paarden mende en dat jongens uit de Gasthuis straat iedere avond de paarden van de vrachtdienst L. Eelman naar het land mochten ruiteren. Vrachtrijder A. Slegh beschikte echter al over een „voertuig zonder paarden" en wij wachtten hem op het hoekje bij de slagerij van Pereboom iedere avond trouw op, want daar moest hij stoppen voor het opladen van bussen en je kon dan mee tot aan het Dooieman. Wij herinneren ons, dat per tilbury het schoolreisje naar De Koog werd onder nomen en eens zijn wij op een wagen zonder merkbare vering over de einde loze, zonbeschenen Postweg naar „Durp" gereden, omdat grootmoeder er bij oud- buren te gast moest en wij mee mochten. Wij herinneren ons volksfeesten met 'n wedstrijd- voor automobilisten. Die moesten hun vaardigheid tonen. Wij herinneren ons, dat je in die dagen zonder het bestaan van een rijschool automobilist moest zien te worden. Een oudere broer of een goeie kennis moest dan bereid zijn als je instructeur op te treden. Dacht je tussen de tuinwallen door te kunnen komen en buiten de Jan Ayesloot te kunnen blijven, wel, dan stelde je je even in verbinding met dok ter D. E. W. C. Boswijk, die als consul van de A.N.W.B. tot taak had de Texe laars aan een rijbewijs te helpen door een rijvaardigheidsproef af te nemen. Stee vast liet hij zijn slachtoffers over de Schilderweg rijden, in het weggetje naast de boerderij van Jan Kooi (thans be woond door de families Hin en Zoetelief) moest je trachten te keren. Het pro bleem was de bocht op de hoek War moesstraat-Weverstraat. Het moet ge beurd zijn, dat een aanstaande bezitter van een brevet die beruchte muur nog al ramde, waarop de examinator gerust stellend moet hebben opgemerkt: „Och, dat kan iedereen overkomen, je maakte je even te zenuwachtig, dat went wel", waarop automatisch toezending van het rijbewijs volgde. (Uiteraard staan wij niet in voor de waarheid van deze ge schiedenis). Vijftig jaar autoverkeer op Texel. Het eiland heeft zich weten aan te passen, althans belangrijke concessies aan het naar snelheid hunkerende mensdom wil len verlenen. Want hier en daar en bijna overal zijn scherpe bochten afgezwakt, de auto's vinden haast overal uitstekende wegen en waar vele auto's samen ge bracht worden zorgt de overheid voor parkeerterreinen. TESO ging eveneens met de eisen des tijds mee: er werd, in 1934, een grotere boot in de vaart gebracht en naderhand werd die vergroot ten behoeve van het autovervoer, bij de aankoop van het nieuwste schip werd in de allereerste plaats rekening gehouden met het zich nog steeds uitbreidende autovervoer. Want iedereen rijdt tegenwoordig (maar) auto. Onderwijzeressen, verpleegsters, slagers en kruideniers, accountants, op zichters en belastingbetalers. Rijken en zij, die rijk geweest hadden kunnen zijn. Alvorens je start moet je echter zowel practisch als theoretisch goed beslagen ten ijs komen, want de tegenwoordige examinators zijn niet zo gemakkelijk. Als je, volkomen door eigen onmacht, b.v. de verkeersruil op het Koningsplein ramt, staan wij U borg, dat U het exa men nog eens zult moeten overdoen. Dat overdoen is trouwens geen bijzonderheid, want een behoorlijke percentage straalt de eerste keer. De heer D. Lemstra, die vorig jaar op Texel de eerste officiële autorijschool opende '(aangesloten bij en erkend door de F.N.Ö.P.), verklaarde met zekere trots, dat zestig procent van door hem opgeleide personen de eerste keer sla gen. Sinds de opening van dit bedrijf op 12 mei 1956 heeft de heer Lemstra 175 Texelaars mogen opleiden en die rijden nu allemaal zelf. Doorgaans slaagt de rest (de overige 40 pet. dus) de tweede of de derde keer. Examenkoorts is wel de grootste handicap. Je maakt je drukker dan de overkantse candidaat, doordat wij op Texel geen druk verkeer gewend zijn. Daarom ook gaat de heer Lemstra met zijn leerlingen tenslotte nog een of meer dere keren in Den Helder de situatie verkennen. Die moeite wordt dubbel en dwars beloond. Er is geprobeerd om de examens weer op Texel te laten afne men, maar het betrokken bureau schijnt daar weinig voor te voelen. (Tot 1951 kon men zijn rij vaardigheidsexamen op ons eiland afleggen). De overheid acht het Texelse verkeer echter niet inten sief genoeg. Dat komt dus nog, vrezen wij. De grootste moeilijkheid voor de Texelse candidaat is wel de regeling in zake het voorrangsverkeer, dat nu een maal een stipte nakoming van de daar voor geldende bepalingen vereist. Degenen, die in de stad wonen hebben uiteraard een voorsprong. De leeftijd van de adspirant automobilisten loopt sterk uiteen: die varieert n! van 18 tot ver boven de 60. De „oudste" candidaat wist na slechts twee examens het begeerde diploma te verwerven. (Hij was al 67). (Vroeger zei men „Man, wees wat kwiek, je bent nog geen zestig!") Tot de exameneisen behoort het vlot kunnen keren, vlot achteruit kunnen rijden en het kunnen stoppen en weg rijden op een helling, zonder weg te glij- ben. Na 15-20 lessen kan men doorgaans de vuurproef met een „gerust" hart on dergaan. Het examen bestaat voorts, zo als bekend, uit een theoretisch gedeelte, dat veelal geen struikelblok vormt, of schoon menigeen daar juist tegenop schijnt te zien. Momenteel is de heer Lemstra bezig met de vervaardiging van een verkeers- tafel, ongeveer gelijk aan die, waarmede de politie op de diverse lagere scholen instrueert. Hoe druk het op Texel kan zijn, be wijst bijgaande foto, die op de Tweede Pinksterdag aan de haven van Oude schild is gemaakt. Wij vinden Texel door het toenemend autoverkeer druk genoeg worden, maar zij, die de drukte van de overkant gewend zijn, komen hier in 'n „oase van rust", zoals een populair Texe laar het onlangs uitdrukte. Dit is uiter aard mede te danken aan het feit, dat een zeer groot -aantal wegen ons eiland doorkruist, zodat wij niettegenstaande het grote aantal auto's, dat dagelijks duizenden kilometer Texelse wegen ver slindt, deze elkaar nog lang niet in de wielen hoeven te zitten. 'n Bloedzuiverende kuur met Kruschen Salts drijft de oorzaak van die ondragelijke Rheumatische Pijnen eruit. Onzuiver bloed is inderdaad veelal de oorzaak van veler lijden aan Rheuma tische Pijnen. Kruschen's zes minerale zouten voeren de bloedzuiverende or ganen nieuwe krachten toe, maken ze weer jeugdig. En zo naarmate het bloed weer krachtig gaat stromen verdwijnen de pijn verwekkende on reinheden langs natuurlijke weg. Vraag Kruschen bij Uw apotheker of drogist. INGEKOMEN PERSONEN Jan C. Muste van Den Helder, Buiten haven 5 naar De Koog 121; Cornelis Schenk, van Wonseradeelr Makkum, Ged. Putten 23 naar Willem van Beierenstraat 13, Den Burg met gezin; Jacobus C. Suidgeest, van Warmond, Mgr. Aenge- nentlaan 1 naar Molenstraat 18, Den Burg; Jan Wieten van Oosterhesselen, Zwinderen. Ver! Hogev. Vaart 95, naar Emmalaan 2, Den Burg. DE BAZAR TE DE KOOG De bazar ten bate van de Koger o.l. „Luberti-school" zal omstreeks half ok tober worden gehouden en heeft niet deze week plaats gehad. Door een mis verstand werd deze bazar reeds woens dag in ons blad aangekondigd. S.V. De Koog A.s. zondag speelt De Koog 1 thuis tegen Hol! T. 3, aanvang 1.30 uur. De Koog 2 gaat bij Watervogels 4 op bezoek, aanvang 2 uur. Vertrek De Koog zie kastje. Ook de adsp komen in het veld en wel uit tegen Cocksdorp. Vertrek De Koog 3 uur. „HELAAS IS HET ONS OOK DEZE KEER NIET GELUKT U EEN SLUI TENDE BEGROTING AAN TE BIEDEN" Ja, helaas gaat de aanbieding van de nieuwe begroting voor 1958 gepaard met een oud geluid: er is een tekort. Dit tekort van 241.365,wordt volgens de brief van B. en W. aan de Raad in hoofdzaak veroorzaakt door de sterk gestegen rentelast. Werd voor 1957 een rentepet. voor kasgeldleningen van 3 pet. geraamd, thans is een pet. van 5 opgenomen. Op een bedrag van 5.230.503,van nog te consolideren kasgeldleningen en rekening-courantcre- dieten maakt dit een verschil van 104.610,—. B. en W. merken voorts op, dat het opvallend is, dat de uitgaven in de on derwijssector in belangrijke mate zijn gestegen. In totaal vraagt dit onderdeel van de gemeentelijke bemoeiingen een bedrag van 126 906,meer dan in 1957. De oorspronkelijke begroting voor 1957 sloot met een tekort van 234.232, maar mede dank zij een verhoging van de algemene uitkering uit het gemeente fonds èn door afvoering van een groot aantal kapitaalswerken kon begroting 1957 sluitend gemaakt worden. Het werk der maatschappelijke steun en voorzorg vraagt nu 34.712,meer dan in 1957 (hoofdzakelijk door verho ging der subsidie aan de Sociale Dienst ten bedrage van 23.573,en de hogere kosten van de krankzinnigenverpleging van rond 9000, Drang naar beperking „Gaarne hadden wij het investerings programma voor 1958 ruimer opgezet, doch de drang naar beperking der be stedingen heeft ons hiervan doen afzien", aldus B. en W., die hopen, dat ook voor 1958 een oplossing zal worden gevonden om het tekort te dekken, waardoor het mogelijk zal zijn het investeringspro gramma van dit jaar uit te voeren. Opgemerkt wordt, dat dezerzijds ge tracht wordt op andere wijze dan door middel van verhoging der uitkeringen uit het gemeentefonds bijzondere bij dragen uit 's Rijks kas te verkrijgen ten einde bepaalde voorzieningen met be trekking tot het vreemdelingenverkeer tot stand te brengen. (Gedacht wordt aan de aanleg van rijwielpaden, de ver betering van wegen, het aanbrengen van rijwielbergplaatsen, het aanleggen van parkeerruimten, het verbeteren van kampeercentra en het uitbreiden van de ontspanningsmogelijkheden in de ge meente). In hoeverre deze pogingen succes zul len hebben is thans nog niet te zeggen. B en W. hebben nog goede hoop met betrekking tot de overgangsbepaling, in afwachting van een definitieve regeling van de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten, waarvan de werkingsduur op 31 december van dit jaar ten einde loopt. Blijkens het betreffende wetsont werp zal de mogelijkheid tot het toe kennen van een subjectieve verhoging van de algemene uitkering, zoals deze aanwezig was in de tot en met 1957 gel dende regeling voor het jaar 1958 geen toepassing kunnen vinden, maar B. en W. achten het niet uitgesloten, dat het ontwerp tijdens de behandeling in de Tweede Kamer een dusdanige wijziging ondergaat, dat verhoging van de alge mene uitkering incidenteel alsnog mogelijk wordt. Op grond daarvan stel len B. en W. de Raad dan ook voor aan de minister een verzoek tot verhoging van de uitkering te richten. „Het is ver heugend, dat dergelijke verzoeken in de afgelopen jaren steeds met succes zijn bekroond". Nieuwbouw in Middcn-Eierland O.m. ten behoeve van de bouw van 'n nieuwe o.l. school moet een deel van het uitbreidingsplan bouwrijp gemaakt wor den. Totale kosten voor riolering, bestra ting en betegeling 28.000, Uitbreiding Oudeschilder school Al tweemaal werd dit uitgesteld, maar nu moet het er toch van komen. Het is zeer urgent. De kosten voor het leslokaal, hoofdenkamer, rijwielstalling en centrale verwarming komen op 86.500,Bo vendien 7.000,voor het meubilair. Nieuwe school Midden-Eierland Midden-Eierland heeft zo zoetjesaan recht op een nieuwe school. Verwacht mag worden, dat die thans op de urgen- tielijst geplaatst wordt. Kosten: 2 les- en 1 handwerklokaal ca. 114.200,grond 4000 {m2) x ƒ6,— 24.000,—. Boven dien 4.300,voor meubilair, dat on langs gedeeltelijk vernieuwd werd 10.312,—). Uitbreiding landbouwschool Het uitvoeriger lesrooster en de in stelling van een brugklasse noodzaken tot bouw van twee leslokalen. Totale kosten 81.000,waaronder 10.000, voor de centrale verwarming. Tweede gymlokaal De behoefte hieraan is zeer groot. Kosten 120.000,De inventaris komt op 15.000,—. Restauratie Hervormde Kerk Oudeschild Ook dit is zeer dringend, wil men de kerk redden. Rijk en provincie is resp. 60 en 15 pet. in de kosten gevraagd, de gemeente 15 pet. en de kerkelijke om 10 pet. De gemeente is voornemens de voorfinanciering op zich te nemen ad. 100.000,daar de rijkssubsidie in 1958 niet kan worden uitgekeerd. Uitbreiding Huize „Irene" 110.700, Industrie-terrein Teneinde aan eventuele vraag naar industrie-terrein te kunnen voldoen en daardoor de werkgelegenheid op het eiland Texel te bevorderen, wordt het wenselijk geacht over te gaan tot het inrichten van een industrie-terrein aan de Reijer Keijserweg. De gemeente be schikt reeds over de grond. Hiervoor denkt men 13.300,nodig te hebben. Wals voor de gemeente Op de gemeentebegroting voor 1958 staat een post van 18.200,voor de aankoop van een wals. Het is noodzake lijk om voor het onderhoud der wegen en rijwielpaden regelmatig de beschik king te hebben over een wals. De keuze is gevallen op een 2-tons trilwals, waar van de druk door middel van trillingen tot 14 ton kan worden opgevoerd. Af schrijven in 10 jaar. 37.000,voor verbetering dorpsstraten Verbetering behoeven: Julianastraat Den Burg (geheel); Binnenburg Den Burg vanaf no. 10 tot de Groeneplaats; Molen straat Den Burg, vanaf no. 27 tot de Gravenstraat; Kerkstraat Den Hoorn. 40 woningwetwoningen Wegens de woningnood dient te wor den besloten tot de bouw van nieuwe huizen. Men wil 40 woningwetwoningen laten verrijzen. Grondkosten 40 x 300 (m2) x 6,wordt 72.000,totale kosten 766.000,als voorschot. Meer parkeerruimte te Den Burg Teneinde het parkeerprobleem enigs zins te verminderen dient (in het uitbrei dingsplan) een terrein langs de Elemert, groot 1500 m2„ te worden bestraat etc. Kosten 32.000, Riolering Oosterend 78.500, De riolering te Oosterend dient te worden uitgebreid. Men heeft een ver lenging op het oog van 550 m. Ook heeft men er een rioolzuiveringsinstallatie nodig: grondkosten 20.000,appara tuur 20.000,—. 22.500,voor trottoir langs Emmalaan Het gaat hier om een lengte van 470 meter. WEERBERICHT Lagere temperatuur, maar.... U zit warm met een oliekachel van BAKKERS IJZERHANDEL Te! 67, Den Burg 27 SEPTEMBER GEMEENTERAAD De eerstvolgende zitting van Texel's gemeenteraad is bepaald op vrijdag 27 september a.s. GEEN SPREEKUUR BURGEMEESTER Burgemeester C. de Koning houdt zaterdag (vandaag) en maandag geen spreekuur. KOOKCURSUS Met ingang van oktober zullen aan onze huishoudschool weer avondcursus sen gegeven worden. Voor pensionhou ders kunnen met name de kookcursussen zeer leerzaam zijn. Zie advertentie. MORGEN PUZZELRIT De deelnemers aan de Puzzelrit voor auto's, motoren en bromfietsen, welke morgen start bij het Centraal Bureau aan de Waalderweg te Den Burg, worden verzocht aan de Kantoorzijde van ge noemd gebouw langs te komen, achter het gebouw om, om zich dan aan de andere kant op te stellen, opdat de start een vlot verloop heeft. Inschrijving vanaf half 2. Ook kan men van te voren inschrijven bij C. P. Moojen, Schoonoordsingel 37, te! 278. Als er autorijders zijn, die eerst nog Ouden van Dagen moeten rijden, dan kunnen zij dat gerust doen, want ze zijn weer op tijd aan de finish om hun pas sagiers op te halen. Wij rekenen op Uw aller medewerking. Uen nimmer I II E VI A-— Tub. 95 tl. net is de Hamomelis die het 'm doet ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 15 sept. op om 6.14 uur en gaat onder om 6.56 uur. Maan: 17 sept. L.K.; 23 sept. N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 14 sept. 11.11 en 23.16; 15 sept. 11.39 en 23.45; 16 sept. 12.11 en 17 sept. 0.20 en 12.52; 18 sept. 1.08 en 13.54; 19 sept. 2.15 en 15.24; 20 sept. 3.56 en 17.11; 21 sept. 5.35 en 18.47. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1