9 rocn in het harL. Zwitsaletten RANG menthol eucalypt DAM PO De beste bescherming tegen ons klimaat P Angst voor iedere bap eten met dat zuurbranden in 't verschiet. SiOilGRIEP I V0ROL: Tanden rein - Adem fris :ATERDAG 19 OKTOBER 1957 TEXELSE 72e JAARGANG No. 7190 COURANT Jitgr" e N.V. >h- Langeveld de Rooij loekhandel -■ Drukkerij Bibliotheek Jen Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. mm BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 11 tot en met 17 oktober 1957 Geboren: Franciscus Th. M., zv Gerar- ius B. J. Snik en Josephina A. M. Eg- jing; Wilhelmina Engelina, dv Aaldrik C Hartman en Elisabeth de Ridder; Caren Henriëtta, dv Jan Daalder en Cor- ïelia M. Kalis; Willem, zv Hendrik Le tfoble en Aaltje de Jong. Ondertrouwd: Johannes Hopman en )orothea C. Zijm. Getrouwd: Jan Waaijer en Pieternella V. van der Vis. Overleden: Arie Brans, 85 jaar; Johan loutwipper, 81 jaar; Jan Boon, 78 jaar; anna Bakker, wed. van A. Dros. 93 jaar INGEKOMEN PERSONEN Willem C. Rijksen, van Uithoorn, Dr. Cuyperlaan 29 naar Schilderend 121 drietje de Vries, van Franekeradeel, )ongjum 79 naar Schilderend 121; Anna Srekeveld, ev Kikkert, van Ylst, Gala- nagr. 31 naar K 156; Hendrik J. Collou, van Hilversum, Gasthuisstraat 2 naar Cogerweg 11; Catharina E. Botman wv Cauw, van Enkhuizen, Westerstr. 167 n. Molenstraat 4; Cornells van Kooien, van 'ranekeradeel, Tzum 201 naar B 9. Fr VERTROKKEN PERSONEN Froukje E. van Dellen, van Binnen- ^urg 15 naar Slootdorp, Schelpenbolweg 57; Antje Zutphen, van K 49 naar Den delder, Huisduinerweg 3; Dina Tuinema van O 181 naar Haarlem, Voorhoutstraat 1; Peter C. N. Keijzer, van Gravenstraat naar Ubbergen, Hengstdal 3; Lena riffioen, van Hoekstraat 18 naar Leus- len, Julianalaan 52; Maria M. van der ïjn, van Julianastraat 8 naar Grams- >ergen, Hoofdweg 48; Hillechiena M. C. )ldenburger wv Bakker, van K 83a naar Vassenaar, Poortlaan 9; Johanna A. Vitte, van W 21 naar Alkmaar, Kenne- (nerstraatweg 80; Pieter M. Bakker, van Weverstraat 13 naar Bergen op Zoom, ^.ntwerpsestraatweg 125; Maria L. laarsma, van E 101 naar Canada; Jacob üerkenbosch, van Burgerhoutstraat 13 naar Gouda, Joubertstraat 87; Maria J. van Vugt, van De Cocksdorp 47 naar Rotterdam, Beukelsweg 23 b; Siets Ellen tvan O 31 naar Amsterdam, Amsteldijk 1; Maartje Verheijen van P. van Cuijck- itraat 8 naar Amsterdam, Lutmastr. 269; illem J. Seefat met gezin, van E 119b aar Zaandam, J. C. van Wessemstr. 46. Twee ZWITSALETTEN en vroeg naar bed. EMIGREREN NAAR BRAZILIË Vandaag zal de familie Boersen-Kooi, „Willemshoeve", het Noorden, zich te Antwerpen inschepen voor emigratie naar Brazilië (Santos). Het gezin telt acht kinderen. De heer Boersen zal er in coöperatief verband de landbouw weer gaan beoefenen en wel door be middeling van een Hollandse r.-k. kolo- lie. Er hebben zich reeds 125 gezinnen lit Nederland gevestigd en de resultaten :ijn zodanig, dat de emigrant er een (oede toekomst wacht. Volgens de heer koersen zou het eerste jaar wel erg rwaar zijn, omdat de meeste grond, waarover hij gaat beschikken, nog ont- onnen moet worden. Wij wensen de familie Boersen het llerbeste toe in haar nieuwe vaderland. GEEN SPREEKUUR BURGEMEESTER Burgemeester C. de Koning houdt zaterdag geen spreekuur. VEILIG VERKEER Diploma-uitreiking bromfietscursus De uitreiking van diploma's aan ge slaagden van de bromfietscursus te De Waal zal plaats hebben op dinsdag, 22 oktober 1957, 's avonds 8 uur in de openbare lagere school. Ook niet-leden van Veilig Verkeer zijn harte welkom. De geslaagden worden verzocht een pasfoto van zichzelf mee te nemen. Ook zullen die avond nog enkele in teressante filmpjes worden vertoond. Vereniging voor Veilig Verkeer, afd. Texel. STROP VOOR AQUARIUMBEZITTERS Een paar weken geleden werden de Texelse leden van de plaatselijke aqua riumvereniging in de gelegenheid gesteld tot uitbreiding van de visstand door aankoop van visjes te Den Haag en Den Helder. De exemplaren, welke uit Nieuwediep werden aangevoerd bleken echter een besmettelijke ziekte onder de schubben mee te voeren en al spoedig openbaarde de kwaal zich. Door de z.g. stip, een geduchte parasiet, zijn thans al verschil lende aquaria uitgestorven. De schade wordt al op honderden guldens geschat. AGENDA VAN DE CULTURELE RAAD Zaterdag 19 oktober Den Hoorn, bazar t.b.v. het restauratie fonds der Ned. Herv. kerk. Zondag 20 oktober Den Burg, start betrouwbaarheidsrit motorclub Texel. Donderdag 24 oktober Den Burg, Landbouwhuishoudschool, Dr. Portielje spreekt voor de Platte landsvrouwen. Oudeschild, Uitvoering van „De Haven- kanters" voor de bejaardensociëteit. Den Burg, 10.30 en 14.00 uur. Oranje boom. Jeugduitvoeringen door het pop pentheater van Guido van Deth. Zaterdag 26 oktober Den Burg, Oranjeboom, Toneelgroep „Het jonge Masker" uit Zwolle voert op het stuk „Het Chinese Landhuis" voor de A.N.A.B. Oudeschild, Eigen Gebouw, Muziekuit voering door „De Havenkanters". CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 23 oktober consultatiebureau Daar met ingang van deze datum de nieuwe regeling van kracht wordt, wor den alleen de moeders van Den Burg en de B.-huisnummers tussen 1 en 5 uur verwacht. UITSLAG VERLOTING SVC Op maandag 14 oktober werd de trek king gehouden van de verloting ter ge legenheid van de Bazar van SVC. Op de navolgende nummers is een prijs ge vallen: Smyrna kleed no. 444; fietstas no. 112; toiletdoos no. 281; cake no. 107. Kerstboomverloting: Hoofdprijzen sprei 718 groen; ontbijtlaken 703 groen; kussen 77 wit; andere prijzen op no's: groen 468, 480, 743, 725, 752, 709, 622, 853, 810, 847, 695, wit 138, 120, 109. De prijzen kunnen worden afgehaald bij de heer C. de Waard. Hiermede is dan de Bazar SVC be sloten met een behoorlijk resultaat. Aan allen, die hebben meegewerkt een woord van hartelijke dank. Een bijzonder dank woord voor de heer Pietersen voor het beschikbaar stellen van de garageruimte, en ook hartelijk dank aan de heer S. Langeveld, 't IJsbeertje, voor zijn moei te en zorgen aan de patates frites-afde- ling besteed, dit was in één woord af. OOSTEREND OEFENT VOOR DE GYMUITVOERINGEN Naar wij vernemen is de gymver. van Oosterend heel ijverig aan het oefenen voor haar jaarlijkse uitvoeringen op 23 en 30 november a.s., zodat wij ons die avonden kunnen overtuigen van de goede vorderingen onder de bekwame leiding van de heer A. Keizer (dames) en de heer D. Koorn (heren). Een ieder begrijpt, dat één en ander natuurlijk de kas ten goede zal moeten komen, zodat ook wij de Gymvereniging van Oosterend volle zalen en succes toe wensen als bekroning op hun zeer ijve rige studie. Tenslotte zij nog vermeld, dat er nu voor de kleuters ook een bekwame lei ding is gearrangeerd, nl. de heer Van Veen uit Den Burg, zodat nu vele klein tjes verwacht worden. 1 ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) EXTRA ZITTING „INENTING TEGEN KINDERVERLAMMING" Ten behoeve van die Ouders, welke op 15 oktober jl. NIET in de gelegenheid waren hun kind tegen kinderverlamming te laten inenten waarvoor een oproep aan hun werd toegezonden zal op dinsdag 22 oktober a.s. een extra zitting worden gehouden, teneinde hun alsnog in de gelegenheid te stellen hun kind te gen deze gevreesde ziekte te beschermen. Deze ouders worden met hun kind om 10 uur voormiddag verwacht in het Con sultatiebureau van het Witte Kruis te Den Burg. Oproepkaart -en inentings- kaart benevens één gulden meebrengen. Komt U derhalve op het bovenge noemde tijdstip en niet later, want dan loopt U de kans niet meer geholpen te worden. Voor deze extra zitting ontvangt U dus geen aparte oproep deze algemene kennisgëving komt hiervoor in de plaats. Vergeet niet de oproepkaart d.d. 15 ok tober en Uw inentingskaart mee te brengen. Maak van deze laatste gelegenheid ge bruik Uw kind de EERSTE injectie te gen kinderverlamming te laten geven. De zitting voor dq TWEEDE INJEC TIE is vastgesteld op 13 november a.s. Voor deze zitting ontvangt U weer 'n oproep. EEN SCHONE NAZOMER Niet alleen de grote dagbladen ver melden een massale uittocht naar de strandboulevards, ook Oosterend bericht ons, dat jl. zaterdag nog verschillende Oosterender kinderen aan Nieuweschild een verfrissend bad hebben genomen. Het zeewater bleek een zeer aangename lauwe temperatuur te bezitten. Dank zij deze prachtige nazomer zal de heer T. Bakker dit jaar nogmaals frambozen oogsten. In dit verband zal hij dit zeer fraaie najaarsweers nog wel enige tijd willen behouden. Ja.... en wie zou dit nu niet willen? TELEFOON HAVENHOOFD DEN HELDER Als je de boot mist, wil je wel even meteen bericht aan huis doen. Wel, de Kamer van Koophandel ontving een schrijven van de directeur van het Te lefoondistrict Haarlem, dat de plaatsing van een telefooncel in de onmiddellijke omgeving van het Havenhoofd te Den Helder in de bestaande plannen is opge nomen. Gebrek aan cellen en driemunts- telefoontoestellen staat echter een spoe dige verwezenlijking van deze plannen in de weg. Rennies blossen 't voor In 'n ommezien. Menigeen kan geen eten meer zien, alleen om de angst in het vooruitzicht van die zuurbrand op de maag. Rennies nemen - zo nodig bij voorbaat. De hevig ste zuurbrand stilt al, op 't moment dat 'n Rennies begint te smelten op de tong. Druppel voor druppel - met Uw eigen speeksel - komen de zuurbrand dovende ingrediënten in de maag en brengen het maagzuurgehalte weer in balans. Wég pijn VERBETERDE RADIODISTRIBUTIE IN OOSTEREND Sinds woensdag zijn de abonnees in Oosterend aangesloten op een onder gronds kabelnet en tevens heeft men nu de keus uit 4 stations en een storing- vrije ontvangst. De laatste weken heeft de PTT dag aan dag gewerkt aan deze omschakeling. Iedere abonnee heeft nu een gloednieu we luidspreker met versterking en een prima weergave, die door een ieder dan ook hoog gewaardeerd wordt. Eindelijk kan een einde komen aan de ontsierende warwinkel van draden bo ven Oosterend. ONDER DE POMP Hei jee ok hoort dat er een wacht- huusie komt an de weg die bee 't kruus- punt van de weg Veen-Weelderweg- Ouweskilderweg-Spang loöpt, weerin dames van Eerste Hulp bee Ongelukke komme te zitte? Wel ninnut, weer foor so dot weze? Nou, ze hewwe deer fan die dwars- strepe over de weg maakt en zó hoog, dat je er mit je fiets of brommer en zelfs mit 'n motorfiets te pletter ken foöle, al ree je nag zó sachies! ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 20 oktober op om 7,13 uur en gaat onder om 5.36 uur. Maan: 23 okt. N.M.; 30 okt. E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 19 okt. 3.28 en 16.47; 20 okt. 5.10 en 18.25; 21 okt. 6.38 en 19.39; 22 okt. 7.48 en 20.35; 23 okt. 8.43 en 21.20, 24 okt. 9.30 en 21.58; 25 okt. 10.06 en 22.31; 26 okt. 10.38 en 23.01. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. DR. JANSEN SPRAK VOOR DORPSVERENIGING DE COCKSDORP Maandagavond was de heer Jansen uit Amsterdam de gast van de Cocks- dorper dorpsvereniging. Als oud-jour nalist hield hij een lezing over „De Jor- daan". Even na achten opende de heer Moonen door de aanwezigen welkom te heten; daarna gaf hij het woord aan de heer Jansen. Hij vertelde veel komische belevenissen en maakte ons duidelijk, dat de Jordaan geen plaats is die men moet verachten, maar een zeer gods dienstige vrolijke gezellige wijk, waar men lief en leed met elkaar deelt. Alles op te sommen wat dr. Jansen verteld heeft kunnen wij met, maar wij spreken met de heer Moonen de hoop uit, dat degenen, die deze avond bijgewoond hebben, aan allen zullen vertellen hoe interessant dit alles wel was, want deze eerste avond was niet bepaald druk bezocht; wel erg jammer. Het onderwerp en ook de manier, waarop de heer Jan sen sprak was zeer onderhoudend. We staan aan het begin van het sei zoen. De dorpscommissie heeft nog veel in petto. Ze doet haar best, maar laten de mensen belangstelling tonen. Ze re kent de volgende keer op een betere op komst van durp en Eierland. FEEST OF VERLICHTING Naar ons ter ore is gekomen heeft woensdagavond de Oosterender feest commissie vergaderd onder auspiciën van de Culturele Raad. Of deze vergade ring actie teweeg zal brengen of van zuiver informatieve aard is geweest, is ons niet bekend. Wij kunnen in ieder geval de Oosterenders berichten, dat hun feestcommissie toch nog actief blijkt te zijn en niet aan een winterslaap is be gonnen. zware hoofd- en borstverkoudheid, diep vastzittend slijm,snuift en wrijft IJ weg met DIENSTPLICHT Uitspraken inzake vrijstelling De Burgemeester van Texel brengt ter algemene kennis, dat de Minister van Oorlog omtrent vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige de volgende uitspraken heeft gedaan: Leendert Heerschap, lichting 1957. Aanvraag om vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens per soonlijke onmisbaarheid afgewezen, bij beschikking van 11 oktober 1957, nr. 37.05.26.156. Dirk Jacob Keijser, lichting 1955. In zijn verzoek om vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens persoonlijke onmisbaarheid niet ont vankelijk verklaard, bij beschikking van 10 oktober 1957, nr. 35.03.10.212. Tegen elke omtrent vrijstelling gedane uitspraak kan iedere belang hebbende uiterlijk de tiende dag na de dag waarop de uitspraak ter algemene kennis is gebracht, in be roep komen. Indien de ingeschrevene, wie de uitspraak geldt, buiten Neder land verblijft, kan. voor zover het door deze in te stelleh beroep betreft, mei overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk be schouwd. Het tot Hare Majesteit de Koningin te richten beroepschrift moet met redenen omkleed zijn en worden ingeleverd op afd militaire zaken van de secretarie de zer eemeente. De Koningin beslist op het beroep bij een met redenen omkleed besluit, nadat de raad van state is gehoord. De burgemeester voornoemd, S. DE WAARD Lo. B. Texel, 15 oktober 1957. C. DE KONING. DAMCLUB OOSTEREND Uitslagen 15 oktober: R. Eelman-A. Bakker 02 D. Kuiper-D. Trap 02 S. Trap-H. Mulder 02 D. Eelman-K. Burger 02 Jb. Breman-Jn. Vlaming 02 Het was deze week nog geen volledige opkomst. We hopen dat ze er andere week allemaal zijn, anders komen we weer niet tot een volle competitie. Alle spelers, die met wit speelden moesten deze week de vlag strijken, hoewel het er eerst nog op leek, dat R. Eelman er een remise uit zou halen. S.V. Texel Programma: Texel-RKAFC, Limmen- Helder; WGW-BKC; Hollandia T.-DTS; JVC-Vios; Succes-VZV. Texel 2 is vrij. Adsp.: WGW a-Texel a, 1,15 uur. Hedenmiddag: De Koog a- Texel c; Texel b-Cocksdorp a. Alweer een moeilijke opdracht en tóch, tracht ernstig de punten thuis te houden. Dat moet toch kunnen?! WETHOUDER DE WAARD NAM AFSCHEID VAN TEXEL De heer S. de Waard heeft dinsdag avond in een speciaal daarvoor belegde vergadering afscheid genomen van de gemeenteraad, waarvan hij sinds 1935 lid is geweest. Namens de vroedschap werd de scheidende wethouder verrast met een schilderij, voorstellende een landschap aan de Emmalaan, waaraan de heer De Waard jarenlang zijn admi nistratiekantoor gevestigd had. Het af scheid werd door de volledige raad bij gewoond. Burgemeester C. de Koning releveerde de verdiensten van de heer De Waard, die reeds als jongeman van 29 jaar tot lid van de raad gekozen werd. Sindsdien zijn legio beraadslagin gen, woorden én daden verricht en vele wensen in vervulling gegaan. O.a. de aanleg van een waterleidingnet, uitbrei ding van het elektrische net, en voorts zag Texel de stichting van één WV, de aanleg van een vliegveld en hulpverle ning aan de werklozen, slachtoffers van de crisis in de dertiger jaren wensen, die burgemeester W. B. Oort ter gele genheid van diens afscheid destijds uit sprak. Overigens zijn nog niet alle wen sen gerealiseerd, want de bouw van een nieuw raadhuis moet nog steeds keer op keer van de begroting worden afgevoerd. Hierdoor kon men begrijpen, dat het wethouder De Waard moeilijk viel van deze vertrouwde omgeving afscheid te moeten nemen! Tijdens deze bijeenkomst werd tot hem het woord gericht door de heer C. H. Roeper, P. v.d. A., en de heer S. Keij ser, die als VVD-man uiteraard dikwijls als tegenpool optrad, maar gaarne vast stelde, dat de gemeente wethouder De Waard voor veel, belangrijk werk dank baar zal zijn. Wel meende hij, dat de financiering van diverse uitgevoerde ob jecten in de toekomst nog moeilijkheden zal baren. De heer De Waard merkte op, dat de periode van 1950 tot heden de mooiste en vruchtbaarste is geweest, want nooit kon zoveel tot stand worden gebracht in diverse sectoren Gaarne- richtte spreker zich daarbij huldigend tot burgemeester De Koning, daar Texel's eerste burger er zo dikwijls in slaagde om persoonlijk de vereiste vergunningen van Den Haag los te krijgen. Zoals bekend zal de heer De Waard vandaag als burgemeester van Warffum worden geïnstalleerd. Wij hopen U woensdag in woord en beeld verslag te kunnen doen. KRINGVERGADERING JEHOVA'S GETUIGEN Van 18-20 oktober a.s. zullen de ge tuigen van Jehovah van Texel, 3 in getal, met hun geloofsgenoten uit het district Noordholland in het Gemeente lijk Concertgebouw te Haarlem bijeen komen, aldus de heer G. Verhoef, ge meenteopziener van de getuigen te Den Helder. Het doel van deze bijeenkomst, waarop naar schatting 1.300 afgevaardigden uit geheel Noordholland, behalve Amster dam, Purmerend en Zaandam, zullen sa menzijn is, te voorzien in een opleidings programma dat drie dagen zal duren en waarbij in het bijzonder alle takken van het predikingswerk onder de loupe zul len worden genomen. „De steeds groter wordende belang stelling voor de Getuigen van Jehovah ieder jaar verbinden zich ongeveer 50.000 nieuwe personen over de gehele wereld met hun organisatie vraagt 'n zeer doeltreffende opleiding van iedere getuige, zowel wat de methode van pre diking alsmede het gebruik van de bijbel betreft, waarin het programma op deze vergadering dan ook ruimschoots voor ziet", aldus de heer G. Verhoef. Behalve het theoretisch onderricht zullen meer dan duizend getuigc-n ook in staat worden gesteld het geleerde de ge hele zaterdag' en zondagmorgen in de praktijk toe te passen, doordat zij de inwoners van Haarlem op de hoogte zullen stellen van hun boodschap tot de wereld en hen zullen uitnodigen tot het bijwonen van de Openbare Lezing geti teld: „Welke vooruitzichten zijn er op een blijvende vrede", welke zondag 20 oktober om 3 uur in de Concertzaal te Haarlem door een vertegenwoordiger van het Wachttoren Genootschap zal worden uitgesproken. S.V.O.-nieuws A.s. zondag speelt het 1ste thuis om 1 30 uur tegen WGW. Komen we op tijd? Adsp. zie kastje. BOOTDIENSTREGELING N.V. T.E.S.O. geldig tot 23 november 1957 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 12.50 15.20 18.10 Van Den Helder: 6.30 9.20 11.40 14.00 16.45 19.35 Zon- en alg. erk. chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 11.30 16.00 18.20 Van Den Helder: 10.30 12.45 17.10 19.35

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1