9 rocn /wa in het L Kqü 8 V-V-V- V Op de eilanden leven tal van wensen Werkvergaderingen deden vele suggesties DAHP% ■Ml M ZATERDAG 2 NOVEMBER 1957 TEXELSE 72e JAARGANG No. 7194 COURANT Uitgc e N.V. ».h. Langeveld de Rooij Boekhandel -- Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - TeL 11 Verschijnt woensdags en saterdag* Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank- Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. kwart, -f 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. mm In de verschillende werkvergaderingen van de op 24 en 25 oktober gehouden Waddenconferentie op Vlieland, werden lal van problemen onder de loupe geno men. Aan de Leeuwarder Courant en aan mededelingen van de heer Quint hier over ontlenen wij het volgende: Auto's en kampeerwagens De gemeentebestuurders van de eilan den aanwezig waren alle vijf burge meesters, vergezeld van secretarissen en wethouders bespraken de proble men van het autoverkeer op de eilanden, het bromfietsverkeer, het tekort aan vermaak tijdens slecht weer en de kam peerwagens, zonder evenwel tot een be paalde uitspraak te komen. Blijkens de mededelingen van de burgemeester, ko men op Ameland op één dag soms tweehonderd auto's voor. Terschelling had vorig jaar veertienhonderd auto's in de zes weken van het hoogseizoen en dit jaar zeventienhonderd. Wat de kampeer wagens betreft, bleek de burgemeester van Ameland behoefte te hebben aan normen voor de bouw hiervan. Het vervoer De vervoeders waren tevreden over de gang van zaken in het seizoen, zowel wat het aantal passagiers als de uitvoe ring van de diensten betreft. Zij drongen er op aan, dat de badgasten niet al hun bagage in de bussen zouden meenemen, maar de grote stukken per beurtdienst vooruit zouden zenden. De beurtdiensten zullen zich daarbij aan moeten passen. Aangedrongen werd op de coördinatie van het goederenvervoer naar de eilanden, waarbij vooral aan dacht zal moeten worden besteed aan een juist prijzenbeleid. Geprobeerd zal worden, in navolging van wat door samenwerking tussen De Nederlandse Spoorwegen en TESO en Doeksen voor Texel, Vlieland en Ter schelling al is bereikt, dat ook voor Ame land en Schiermonnikoog de fietsen van elk station in Nederland naar het eiland kunnen worden gebracht. De ver voerders waren teleurgesteld over de gang van zaken in Harlingen: door te weinig ruimte voor het aanleggen van de schepen is daar een onnodig risico voor mensenlevens. Overwogen wordt de mogelijkheid om de badgasten op de boten en in de bus sen een enquête-formulier te verstrek ken, opdat men voor de volgende Wad denconferentie weet wat de wensen en wat de klachten van de badgasten zijn. Aangedrongen werd op een beschut tingsgelegenheid op de pier te Holwerd en op parkeergelegenheid voor auto's op de vaste wal bij de steigers. Vooruitbetaling bij de hotels en pensions? In de Horeca-sectie werd opnieuw de wenselijkheid besproken om van de badgast bij reservering van hotel- en pensionruimte, vijftig procent vooruit betaling te vrgaen, in verband met de vele afschrijvingen, die men dit jaar heeft geïncasseerd, z.g. door A-griep en polio. Door de heer Steinvoorde (Ameland) werd deze kwestie aan de conferentie voorgelegd. De heer Quint, voorzitter van de werkcommissie der V.V.V.'s gaf te kennen, dat het reeds vele jaren ge bruikelijk is, dat bij het tot stand komen van een huurovereenkomst de helft van ae huurprijs terstond door de huurder wordt voldaan en dat het niet onredelijk zou zijn, als ook de hotel- en pension houders deze gedragslijn zouden volgen. In toenemende mate gebeurt dit trou wens reeds. Gedeeltelijke vooruitbetaling schept niet alleen zekerheid voor de on dernemer maar ook voor de gast. Overi gens zal iedere hotel- en pensionhouder in deze materie naar eigen inzicht die nen te handelen. Voorts vroeg de heer Steinvoorde wel ke schadevergoeding de ondernemer mag verlangen indien hij door plotselinge an nulering van de gast met lege kamers blijft zitten. Hierop antwoordde de heer Quint, dat het bondsreglement van de Horecaf hiervoor een norm aangeeft van maximaal 65%. Hij gaf de hotel- en pen sionhouders evenwel in overweging, ieder geval van annulering op zichzelf te beschouwen en daarnaar hun standpunt te bepalen. Vakantiespreiding en prijsbeleid In de vergadering van de middenstan ders is ernstig geklaagd over de over last die Vlieland en Schiermonnikoog ondervinden, doordat de centrales op deze eilanden nog gelijkstroom leveren, Dat betekent, dat de mechanisatie van de bedrijven ernstig wordt gestagneerd, dat men met grote kosten electrische apparaten kan aanschaffen, dat de ge bruikte machines snel slijten of onbruik baar worden. Gevraagd werd, een re gelmatige spanning van het electrisch net op de verschillende eilanden te ga randeren en voor de eilanden Schier monnikoog en Vlieland om een zo spoe dig mogelijke omschakeling op wissel stroom. De Vlielandse middenstandsor ganisatie zal zich over dit geval wenden tot de Provinciale Staten. De middenstanders hadden wensen ten aanzien van de bootverbinding in ver band met een betere vakantiespreiding. Zij menen, dat een bootverbinding twee maal daags in voor- en naseizoen wense lijk is, nl. van 1 mei tot 15 juli en van 1 september tot 1 oktober. (Deze aanbe veling geldt uiteraard niet voor Texel Red. Tex. Crt.). Geconstateerd werd, dat de behandeling van handelsgoederen door de verschillende vervoerders van enkele eilanden een aanzienlijke verbe tering heeft ondergaan, maar dat niette min het eiland Ameland op dit gebied nog ernstige klachten heeft die voorna melijk veroorzaakt worden door de ver voerders op het eiland zelf. In het algemeen mag geconstateerd worden, dat het prijsbeleid van de mid denstanders op de Waddeneilanden ver antwoord is, aldus één van de conclu sies van de middenstand-sectie. Niette min kan het voorkomen, dat individuele middenstanders hiervan afwijken. Dit mag evenwel nimmer aan de gezame- lijke detailhandelaren worden verweten. De artikelenserie in de Leeuwarder Courant wordt dan ook beschouwd als een stimulans tot voortdurende zelfcri- tiek t.a.v. het prijsbeleid, aldus deze con clusie. Gesproken is verder over het verantwoorde souvenir en uit de discus sie bleek, dat men gaarne zal mede werken om het betere souvenir bij het publiek ingang te doen vinden, maar dat tot dusverre het publiek van weinig waardering voor dit soort souvenirs blijk heeft gegeven Danslustige jeugd. De Sectie Kamperen stelt voor, de slui ting van alle vermakelijkheden, café's e.d. beslist niet na 12 uur 's nachts te stellen en verzoekt gemeentebesturen, V.V.V.'s en anderen, die bij de organisa tie van attracties betrokken zijn, resp. vergunningen verlenen voor dergelijke attracties (met name dansavonden), er rekening mede te houden dat deze een zo grote zuigkracht uitoefenen op de opge schoten jeugd, dat zij voor vele anderen, voor wie ze mede bestemd waren, niet langer aantrekkelijk zijn. Daarenboven geven zij aanleiding tot rumoerigheden na afloop in de dorpen en kampeerbedrijven. De Sectie Kamperen geeft in overwe ging met name voor jeugdige kampeer ders en andere dergelijke vakantiegan gers jeugdij, sport- en/of spelleiders aan te stellen om spelen, wedstrijden e.d. te organiseren, wandelingen, excursies te leiden etc. en pijn weg- wrijven* met S.V. Texel Programma voor zondag: Texel-Vios; BKC-Helder; Limmen- RKAFC; WGW-DTS; Hollandia T.-VZV; JVC-Succes. Afd. NH.: Helder 4-Texel 2, aanvang 10 uur. Adsp.: Texel a-BKC a, 1 uur. De Koog a-Texel b, Cocksdorp a-Texel c. Handbal: WGW-Texel, WGW a-Texel jun.; JHC adsp.-Texel adsp. Er ontbraken bij de training nog wel enige 1ste elftalspelers. Jammer, want dat het nodig is, werd j.l. zondag be wezen. Het lijkt ons belangrijk te ver melden, dat door goede clubleden reeds zaterdagsavonds met de komende wed strijd wordt rekening gehouden. Dan reeds moet men ingesteld zijn op de prestaties voor zondag. Alle elftallen, ook van de dames, ko men in het veld. Geeft U geheel en laat het beeld van vorige zondag zich niet meer vertonen. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 3 november op om 7.38 uur en gaat onder om 5.09 uur. Maan: 7 nov. V.M.; 14 nov. L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 2 nov. 3.30 en 15.30; 3 nov. 4.44 en 16.53; 4 nov. 5.52 en 17.57; 5 nov. 6.46 en 18.52; 6 nov. 7.32 en 19.38; 7 nov. 8.11 en 20.22; 8 nov. 8.49 en 21.02; 9 nov. 9.26 en 21.41. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) KLAPROOSDAG Dertig duizend oorlogsgraven in Ne derland, achttien miljoen graven over de gehele wereld, dat is de uitkomst van de tweede wereldoorlog. En elk graf bete kent leed; leed voor hen, die achterble ven. In dit grote verdriet van zo velen kun nen wij helpen. Niet door enkele mee warige woorden, maar door een daad! Door het kopen van een klaproos van de collectanten, die in de week van 4 tot en met 9 november a.s. zullen rondgaan. De klaprooscollecte heeft het mogelijk gemaakt, dat reeds duizenden nabestaan den een reis naar ons land hebben kun nen maken om het graf van een geval lene te bezoeken. Zonder deze hulp zou den zij hiertoe niet in staat zijn ge weest. Om deze ereplicht jegens onze gesneu velde geallieerde bevrijders te kunnen blijven vervullen is het noodzakelijk, dat allen weer een steentje bijdragen om de hiervoor vereiste middelen te verkrijgen. Mede dank zij Uw hulp zal het moge lijk zijn, op nog uitgebreider wijze troost en steun te brengen aan de velen, die uitzien naar het ogenblik, waarop zij in de gelegenheid zullen worden gesteld de graven van hun gevallenen te bezoeken. PUBLIKATIE VAN REEDS VASTGESTELDE DATA VOOR UITVOERINGEN, VERGADERINGEN November Di. 12 nov. Den Burg, verkoopdag fed. Doopsgezinde zusterkringen. Di. 12 nov. Den Burg, jaarvergadering Fryske Krite met humorist. Za. 16 nov., Den Burg, UDI voert op „Het lied van alle tijden". Za. 16 nov. De Waal, Toneeluitvoering toneelver. ,,'t Amateurtje". Za. 16 nov., Den Burg, start nachtrit Motorclub Texel. Di. 19 no. Den Burg, lezing over scha- penziekten voor Ver. oud-leerlingen landbouwschool. Za. 23 nov. Den Burg, Toneeluitvoering door toneelver. „St. Jan". Za. 23 nov. De Waal, toneeluitvoering toneelver. ,,'t Amateurtje". Za. 23 nov., Oosterend, Uitvoering Gym- nastiekver. Oosterend. Vr. 29 nov. Den Burg, Youth for Christ- avond met de film „Achter de horizon". Vr. 29 nov., De Koog, Toneeluitvoering door de „Duinkanters" Za. 30 nov., De Koog, Toneeluitvoering door de „Duinkanters" Za. 30 nov., Oosterend, Uitvoering gym- nastiekver. Oosterend. December Di. 3 dec., Den Burg, St. Nicolaasviering R.K. Vrouwenver. Afd. Gilde. Vr. 6 dec., Den Burg, Drs. Roemers spreekt voor P. v.d. A. Do. 19 dec., Den Burg, Kerstavond Ver. oudleerlingen landbouwschool. Januari Za. 4 jan. Den Burg, Toneeluitvoering door toneelver. St. Jan. Wo. 8 jan., Den Burg, Praatavond Ver. Oudleerlingen. Vr. 24 jan., Den Burg, Jeugdconcert door Leo Rommerts. Za. 25 jan., Den Burg, Toneeluitvoering Ver. oudleerlingen landbouwschool Di. 28 jan., Den Burg, Praatavond Ver. oudleerlingen. Februari Za. 1 febr., Den Burg, Toneeluitvoering Ver. Oudleerlingen landbouwschool. Wo. 5 febr., Den Burg, Texels jeugd mu siceert o.lv. Jan Visser Vr. 7 febr., Den Burg, Uitvoering Kon. Texels Fanfarecorps Di. 11 febr., Den Burg, Praatavond Ver. oudleerlingen. Za. 15 febr., Den Burg, Uitvoering Kon. Texels Fanfarecorps Do. 27 febr., Den Burg, Nutsavond. Maart. Za. 1 mrt., Den Burg, film en lezing door dr. A. Melchior voor N.V. Langeveld De Rooy. Di. 4 mrt., Den Burg, Prov. lezingwed strijd Ver. Oudleerlingen. Di. 19 mrt., Den Burg, Sparavond. wo. 19 mrt., Den Burg, Sparavond. Za. 22 mrt., Oosterend, lezing en film over visserijmethoden in andere landen. April. Di. 15 april, Den Burg, optreden Bert Brugmans Marionettentheater met „De Parelvissers van Bizet" voor Vrouwen bond N.V.V. Do. 17 april, Den Burg, Jeugdconcert door het Haags Piano Trio. Men wordt verzocht wijzigingen en aanvullingen van deze lijst zo spoedig mogelijk door te geven. Dit kan schrif telijk of telefonisch geschieden (tel. Den Burg 21 of 300). Voor schriftelijke op gaven zijn kosteloos kaarten verkrijg baar bij de secretaris van de Culturele Raad p.a. Raadhuis Den Burg. Wilt U bij het bepalen van een datum voor een bepaalde activiteit zoveel moge lijk rekening houden met de activiteiten van andere verenigingen. Hierdoor wordt ongewilde onderlinge concurrentie van verschillende verenigingen voorkomen. 'k Las juist in m'n Tesselaaitje, Dat de eiland V.V.V.'s 'n Waddenfederatie stichtten. Dat wordt dus V.V.V.V. De V erenigde V.V.V.-tjes, Doch wat óók zou kunnen zijn: „Vang Vooral Veel Vreemdelingen". Dat ligt zo op haar terrein. „Veel Voordeliger Voor Vreemden?" Zou misschien óók nog wel gaan, Alhoewel ik hier toch liever Maar een vraagteken laat staan. Hoe het zij, het is begrijp'lijk Dat de Wadden samengaan, Maar in de heer Quint zijn rede Trof ik toch een regel aan, Die men niet zo heel goed smaakte. Want die V.V.V.-meneer Wil logeerbelasting heffen. Hij doet Hofstra alle eer! 'k Meen, dat Vlieland koppengeld eist, (Of is dat weer van de baan?) Maar moet men nu óók op Texel, Met de centenbak rond gaan? Onlangs heb ik nog gelezen. Dat de prijzen aan de zee Taam'lijk hoog waren gelegen. Daar bedoel ik echt niets mee! Dat zal heus wel nodig wezen. Maar het lijkt mij toch wat gek Dat nog eens te gaan belasten. Wordt ons eilana dan zó'n vrek?! Stel, ik ga straks bij mijn zwager, Een paar dagen op bezoek. En ik krijg een aanslagbriefie. Voor de koffie, thee en koek.7 „Quint" is vijf in de muziekleer, (De heer Quint ook wel bekend), Is het nu soms zijn bedoeling, 'n Heffinkje van vijf procent? Dan wordt Alva's tiende penning, Voor de helft in eer hersteld. Maar dan hoop ik toch dat Texel, De logees hier niet mee kwelt. Neen! Laat Texel Texel BLIJVEN, Rustig, prachtig èn gastVRIJ, Maar geen filiaal van Hofstra Met een deurwaarder er bij. Huib de Rijmelaar. AFSCHEID DS. A. F. GOEDENDORP Naar wij vernemen is het afscheid van ds. A. F. Goedendorp, predikant bij de Gereformeerde Kerk te Den Burg, be paald op zondag 17 november. Ds. Goe dendorp is, zoals bekend, beroepen tot predikant te Nieuwdorp, Zeeland. VOOR LANDBOUWERS EN BOLLENKWEKERS Wij vestigen Uw aandacht op de film avond, uitgaande van diverse plaatselijke endernemingen en verenigingen in sa menwerking met de Albatros Superfos- faatfabrieken op donderdag 7 november a.s. in „De Lindeboom-Texel". Niet al leen de landbouwers, maar ook de bol- lenkwekers zullen die avond deskundig worden voorgelicht. De entree is gratis. voor liet repareren van muren en plafonds I pondt'verpakking f. t.20 AUIATTINE HOLLAND N.V. utoutuon DAAR KOMEN VERKEERSHEKKEN Diverse nieuwe „ruilverkavelingswe gen" komen loodrecht uit op andere rou tes. Het ligt in de bedoeling tegenover die wegen waarschuwingsborden te plaatsen. Het is overigens van belang, dat zulks vlug gebeurt, want het ontbre ken ervan kan tot ernstige ongelukken leiden. Vooral na zonsondergang. DAMCLUB OOSTEREND Uitslagen 22 oktober: J. Breman-D. Trap 02 D. Eelman-J. Vlaming 20 S. Trap-J. Blom 20 H. Miüder-R. Eelman 20 Uitslagen 29 oktober: J. Vlaming-R. Eelman 02 H. Mulder-K. Burger 20 S. Trap-D. Eelman 02 A. Bakker-J. Breman 02 Vooral de prestaties van D. Eelman waren deze weken opvallend. Ook de winst die Jb. Breman op A. Bakker be haalde was een verrassing. S.V.C.-nieuws Het eerste gaat zondag bij DWOW op bezoek; vertrek boot 11.30 uur, om half tien van dorp. Het tweede speelt thuis tegen Watervogels, aanvang 1,30 uur. De adsp. spelen eveneens thuis heden middag om 3.30 uur tegen Texel c. Veel succes allemaal. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 25 tot en met 31 oktober 1957 Geboren: Josephina Maria Chrysantha, dv. Wilhelmus H. Rijkers en Wilhelmina C. M. Rutten; Horst-Peter, zv Karl H. Hlawatschek en Gertrude Keijser. Ondertrouwd: Cornelis Blom en Jan nette M. Vonk. Getrouwd: Bernard Timmerman en Christina M. Lap. Overleden: Tetje van der Vis, wv Burger, oud 82 jaar; Trijntje Ellen, ev Vonk, oud 65 jaar. INGEKOMEN PERSONEN Maria J. Witte, van Luxemburg naar K 92a; Petrus Smit, van Amsterdam, van Eeghenlaan 12 naar H 87; Maria E. Bak ker, van Schoorl, Heereweg 66 naar Kogerweg 21, Den Burg; Maart je Ver- heijen, van Amsterdam, Lutmastraat 269 naar W 19; Henny Keijser, van Den Hel der, Singel 104 naar Wilhelminalaan 21, Den Burg; Jan Waaijer van Donia- werstal, Idskenhuizen 23 naar Peperstr. 29, Oosterend; Margaretha Slot, van Zwitserland naar S 13. SINTERKLAAS-SURPRISES Zowel de afdeling Texel van de Bond van Plattelandsvrouwen als de Gemeen telijke Personeelsvereniging hebben een stichting, die kinderen verplegen, ge adopteerd in verband met het komende Sinterklaasfeest. De Plattelandsvrouwen zijn greeds in 34 groepen van zeven per sonen druk bezig met het vervaardigen van pakketten, iedere groep maakt een pakket; er zijn in de door hen geadop teerde stichting, „Tjallinga-Hiem", te Leeuwarden, nl. 34 kinderen, die reeds met kloppend hart uitzien naar de 5de december. De gémeentelijke personeelsvereniging, die vijftig leden telt, heeft Huize Cro- nenborgh in Groningen geadopteerd. OLIE OP TEXEL NOG STEEDS BAR GOEDKOOP Van de week zei iemand, dat het sto ken met olie, als brandstof voor de huis kachel, hem, ook wat de prijs aangaat best meeviel. Dit is overigens geen won der, want nergens is deze olie zo goed koop als op ons eiland. Wij kunnen dit produkt immers blijkens de nu en dan in de Texelaar voorkomende adv. al aan schaffen tegen I6V4 cent per liter. Dat is iets bijzonders en een groot dagblad maakte daar onlangs dan ook melding van. Weet U, in Amsterdam, waar ze toch honderd kilometer dichter bij de bron zitten, betalen de huismoeders min stens 19,75 ct. per liter en elders in het land varieert de prijs van 20-21 ct. In Den Helder ligt, volgens onze zegsman, de prijs ook enigszins „in de war" en aaar wordt de olie voor iets minder dan 20 ct. aangeboden. In ieder geval: Texel is een goedkoopte-eiland. Hoe lang deze merkwaardige situatie zal voortduren, valt uiteraard niet te voorspellen, maar intussen profiteren wij al enige maanden lang van deze bijzondere toestand. Daarentegen is de steenkool „duur" ge bleven en hieraan valt het mede toe te schrijven, dat momenteel al zo'n 20-25 pet. van de gezinnen het met olie zijn gaan proberen. Hoe men, als de proef op de som moet worden genomen en de winter over het eiland heerst, tegenover de oliestook staat, moeten wij uiteraard nog even afwachten. Of men dan nog even enthousiast zal zijn? Het is te ho pen, want oliestook vermijdt gepook en vooral voor de bewoners van de bejaar denhuizen is dit een ware uitkomst. Geen gesleep met asbakken en aanmaakmid- delen meer. Intussen, zo verzekerde een brandstof handelaar ons, zijn al enige mensen tot hun oude liefde terugge keerd CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 6 november consultatiebureau Daar nu de nieuwe regeling van kracht is worden deze keer de moeders van de buiten dorpen verwacht. De tijden zijn als volgt: 1,30 uur De Cocksdorp; 2,15 uur Oosterend; 3 uur Oudeschild; 3.45 uur Den Hoorn; 4.30 uur De Koog. AGENDA VAN DE CULTURELE RAAD Zaterdag 2 november Den Burg, Oranjeboom, Toneelver. „Het Masker" voert op „Op hoop van zegen" door H. Heijermans. Zondag 3 november De Krim, Oefentrial M.A.B.-club Texel, aanvang 1,30 uur. Maandag 4 november Den Burg, „De Graaf" Postzegelruilbeurs Dinsdag 5 november Den Burg, „De Zwaan", bijeenkomst R.K. vrouwenver. Afd. Gilde. Pater van We zenbeek spreekt over „De held van Dachau". Den Burg, „Texel", lezing over moderne bedrijfsadministratie. Woensdag 6 november Den Burg, „Texel", Dr. v.d. Meulen, oud gezant, spreekt over Saoedië-Arabië en Jemen voor „Het Nut". Vrijdag 8 november De Waal, diploma-uitreiking Ver. voor Veilig Verkeer. Zaterdag 9 november Den Burg, „Oranjeboom", Feestavond Kath. Arbeidersbeweging.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1