roen /wa in het harL, I-: Gemeenteraad behandelde belangrijke agenda 2kums}*re huid? Blijf meester Onreinheden in Uw bloed veroorzaken die Pneumatische Pijnen. "x; t**- ZATERDAG 16 NOVEMBER 1957 TEXELSE 72e JAARGANG No. 7198 COURANT Uitgc e N.V. t.h. Langeveld de Rooij Boekhandel - Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en raterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren. Bank Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. mm Wij hebben in ons vorig nummer reeds gemeld, dat de heer C. H. Roeper (P. v.d. A.), gekozen is tot wethouder als op volger van de heer S. de Waard. De heer J. K. P. Zwan (P. v.d. A.), werd beëdigd als lid van de raad. De heer J. Wieten werd benoemd tot onderwijzer aan de ulo. Onder de ingekomen stukken bevond zich een schrijven van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de voorgeno men financiële transactie met de Neder landse Postspaarbank, die bereid is de Gemeente Texel de som van een half miljoen gulden te verstrekken a 5,5 pet. rente per jaar en deze lening met in gang van 1 november 1958 wil con solideren waarbij dan tevens de rente opnieuw zal worden bepaald. Texel heeft dit geld broodnodig, wil het kun nen komen tot de aanleg in eerste sta dium van een riolering te Oosterend 100.000,tot de aanleg van een rioolzuiveringsinstallatie voor Oude- schild 25.000,de verbetering van de Gioeneplaatsbestrating met het oog op de markt en de verbouw van de la- ere school te Zuid-Eierland 15.040, Gedeputeerde Staten nu zeggen, dat de voorgenomen lening niet het karakter draagt van en vaste geldlening, hetgeen tegenwoordig in verband met de geld- schaarste vereist wordt. De raaÖ droeg B. en W. op een krachtig protest te iaten horen Er was ook nog een ander protest, maar dat kwam uit een andere hoek: in een schrijven maakte de Algemene Bond van Ambtenaren, afdeling Texel, het ge meentebestuur erop attent, dat zij niet akkoord kon gaan met het verleende ontslag aan zeven werklieden, die in los dienstverband bij de gemeente in func tie waren. Er wordt betreurd dat met de betrokken vakorganisaties geen over leg is gepleegd. De voorzitter heeft nog eens herhaald, wat hij ook al in een vorige raadsver gadering te berde heeft gebracht: force majeur, er is geen geld, als deze werk lieden toch worden aangehouden zouden B. en W. dat uit eigen zak moeten be talen en daartoe voelen zij zich als nog niet geroepen. Intussen zijn deze arbei ders weer aan de slag, in de gemeente lijke sfeer, want een aantal gemeente lijke objecten is als werkvoorziening aangemerkt. De heer W. Wassenaar betoogde, dat deze arbeiders thans 80 pet. van het vroegere loon uitgekeerd krijgen, bij volslagen werkloosheid zou hun in het \oormalige stadium eender bedrag ook 80 pet. worden uitbetaald. Hij zag hierin een zekere mate van onrecht vaardigheid en vroeg of er toch niet een weg was om iets voor hen te bereiken. De heèr J. Daalder (AR.) verzocht de zitting te schorsen om dit onderwerp in commissie te kunnen bespreken. Na on geveer twintig minuten werd de ver gadering weer voor het publiek toegan kelijk gesteld. Tijdens de gesloten zit ting was men het blijkbaar grotendeels eens geworden er was inderdaad geen andere oplossing voorhanden want de- voorzitter kreeg de raad vlot mee in zijn overtuiging, dat het niet mogelijk s op genoemd schrijven in te gaan en enige toezegging te doen. Alvorens tot de verkiezing van een wethouder werd overgegaan deelde de heer W. Wassenaar mede, dat zijn P. v.d. A.-fractie besloten had om de heer C. H. Roeper voor te dragen als opvolger van de heer De Waard, die inmiddels eerste magistraat van Warffum is geworden. De stemming gaf het volgende resultaat: 12 /an de 14 stemmen werden uitgebracht op de heer Roeper, één stem op de heer A Dros, P. v.d. A., en één blanco. De voorzitter feliciteert de heer Roeper met zijn benoeming. Hij zegt er, gezien zijn relaties met de heer Roeper, van over tuigd te zijn, dat de nieuwe wethouder een welkome aanwinst voor het gemeen tebestuur betekent en dat met hem op prettige wijze zal worden samengewerkt tot heil van de Texelse gemeenschap. B. en W. is thans ogenschijnlijk eenzijdig ;amengesteld, waar beide wethouders 'n positie in de agrarische wereld vervullen, maar toch geloofde de voorzitter, dat deze eenzijdige samenstelling nauwelijks aan de orde zal komen en het algemeen inzicht steeds zal preveleren. Bij de behandeling van het voorstel zo wel te De Koog als te Oudeschild nieuwe straten namen te geven of nieuwe namen voor enige bestaande straten in te voe ren, merkte de heer Zwan op, dat de Kogers de naam Dorpsstraat en Kamer- weg onder geen beding prijs zouden ZON. MAAN EN HOOG WATER De zon komt 17 november op om 04 uur en gaat onder om 4.46 uur. Maan: 21 nov N.M.; 29 nov. E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 16 nov. 1.42 en 14.46; 17 nov. 2.58 en 16.15; 18 nov. 4.34 en' 17.44; 19 nov. 6.05 en 1900; 20 nov. 7.16 en 19.56; 21 nov. 8.11 en 20.42; 22 nov. 8.58 en 21.22; 23 nov. 9.37 en 21.59. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. willen geven. Aan diverse andere namen zal men daar ook wel geducht moeten wennen, maar genoemde twee straten zijn karakteristiek voor het dorp. De heer S. van der Vis (C.H.U.) is het roerend met de heer Zwan eens. De Koog wil graag zijn Dorpsstraat behou den. Tegen de naam Lieuwstraat bestaat geen bezwaar, maar men acht het juister cm die naam te geven aan een van de straten, die door het bungalowdorp voe ren, dat voortaan naar de naam Vogel- mient gaat luisteren. Mevr. G. Vrijdag-Keijser (WD), vindt het erg, dat allerlei oude namen van de kaart raken, dit zal vooral de oudere eilandgenoten ter harte gaan. De voor zitter antwoordde, dat die redenering niet helemaal opgaat, want in Oosterend b.v. zullen, zo zijn de plannen, dat diverse vergeten namen straks weer in ere woi den hersteld. Dorpsstraten zijn er dui zend en één in ons land, karakteristiek zijn die namen zeker niet. Voorheen, toen het dorp inderdaad slechts uit één straat bestond, kon men volstaan met de naam Dorpsstraat, dat lag voor de hand. Verwarring was uitgesloten. Er is ook weinig bekoorlijks aan die naam. De heer Wassenaar meende, dat het voor de toeristen, die in de Vogelmient komen te zitten, toch wel aardig zal zijn om aan een straat te bivakkeren. Zij zul len dat zeker appreciëren. De voorzitter merkte op, dat B. en W. de mening van de dorpsbewoners zelf hoog aanslaan, omdat het tenslotte om hun eigen dorp gaat. De heer J. Daalder, sprekende als P.T.T.'er (dus niet als A.R.'er? red.): betoogde, dat hij het voorkomen van algemene, in feite niets zeggende namen, zoals Dorpsstraat uit den boze achtte. Hij sprak uit ervaring. Zo'n algemene naam kan ook de postbode voor een probleem stellen. Herhaaldelijk belanden in Oos terend op Texel brieven, die bestemd zijn voor Oosterend in Friesland en het is zelfs gebeurd, dat een brief naar drie verschillende adressen gezonden werd. Tenslotte bleek, dat het epistel op Ter schelling moest zijn. De voorzitter achtte deze argumenten inderdaad steekhou dend en verzocht daarom tot stemming over te gaan. De heer Zwan bracht ech ter nog even naar voren, dat hij persoon lijk de P.T.T. om advies had gevraagd en van die zijde juist had vernomen, dat de door de heer Daalder gesignaleerde abuizen practisch niet voorkomen! Babyderm-zeep Voor handhaving van de Dorpsstraat te De Koog stemden mevrouw Vrijdag en de heren Van der Vis, Merkx, Wasse naar, Dros, Keijser, Zwan, Smit en Beumkes. Tegen mevrouw Koning-Bruin, en de heren Roeper, Daalder, De Grave en Hin. Zoals gemeld wilden B. en W. een deel van Oudeschild-West de officiële naam ,,'t Buurtje" geven, maar dit viel alge meen in verkeerde aarde Dit is overi gens merkwaardig, omdat iedereen in Oudeschild over ,,'t Buurtje" spreekt. (En dichtte een onzer grootste kunste naars eens niet van „De Zevenlandse Buurt", naam voor de Zeven Verenigde Nederlanden7 red.). De heer Hin '(KVP), zei verbaasd te zijn over de geopperde bezwaren. Voor 't Buurtje stemden mevrouw Vrijdag- Keijser en de heren Roeper, Van der Vis, Daalder, Merkx, Smit, De Grave, Keijser, Beumkes, Hin en Dros. Tegen die naam mevr. Koning-Bruin en de heren Merkx, Wassenaar en Zwan. Naar aanleiding van het voorstel tot het aangaan van een rekening-courant overeenkomst met diverse banken infor meerde de heer Zwan of het niet moge lijk was om tot zaken te komen met de Middenstandsbank, die sinds enige jaren op Texel een bijkantoor bezit. De voor zitter antwoordde, dat daar uiteraard geen bezwaar tegen zou kunnen worden ingebracht, maar dat wegens administra tieve bezwaren (nog) niet is geschied. Hierna volgde o.a. goedkeuring van de rekening van de afd. Texel van Het Witte Kruis over 1956. Het teruglopen van het batig saldo van Het Witte Kruis is o.a. te wijten aan het minder ontvan gen aan giften en andere inkomsten van plm. 550, Het frappeerde, dat „overname in on derhoud en beheer van enkele wegen van de Gemeenschapp. Polders en Waalen burg" geen enkele op- of aanmerking ontlokte. De voorzitter wenste de raad geluk met dit voor Texel historische be sluit. Besloten werd aan „Natuurmonumen ten" voor 4.128,516 m2 grond te verkopen voor de bouw van een opzich terswoning. Dit perceel ligt te De Waal. Rondvraag De heer Wassenaar zou bij de even tuele aanschaffing van nieuwe vuilnis emmers graag een iets groter formaat ingevoerd willen zien. De voorzitter meende, dat deze niet op de installatie van de betreffende auto zouden passen. De heer P. Smit, KVP, dankte namens de ouders voor de medewerking van de gemeente bij de poging een busdienst in te leggen voor het vervoer van de leer lingen van de Helderse ambachtsschool (tegenwoordig lagere technische school genaamd). Zie ons bericht in vorig num mer. De voorzitter deelde mee, dat dank zij de hogere uitkering uit het gemeente fonds het begrotingstekort met ƒ32.000, is verminderd. (Jammer, dat we er daar mede echter nog op geen stukken na zijn red.) De voorzitter zei voorts, dat de ANWB bereid is om de helft te betalen van de aanschaffing van wegwijzers op ons eiland. Doorgaans beperkt de ANWB zich tot het onderhoud ervan. „Wij zijn met die wegwijzers overigens een stuk achterop geraakt en het zal derhalve evengoed een dure aangelegenheid wor den", aldus meende de voorzitter De heer C. H. Roeper dankte de voor zitter voor diens woorden van welkom. Hij hoopte t.a.v. de verschillende fracties het nodige vertrouwen te mogen ont vangen en vooral de eerste (inwerk-) periode van alle fracties de nodige steun te mogen genieten. De heer S. van der Vis verklaarde geen bewonderaar te zijn van ingezonden stukken zoals dat epistel over de situa tie in Oosterend, dat zich ten achter ge steld zou gevoelen bij Den Burg, maar toch achtte hij het nuttig dat het pu bliek van gemeentewege werd voorge licht. Dit kan misvattingen vermijden. Blijkbaar was de heer Van der Vis het in zekere opzichten met het ingezonden stuk toch wel eens, want hij knoopte aan zijn tip de opmerking vast, dat in Den Hoorn de straatverlichting nog steeds zeer te wensen overlaat, terwijl de stra ten van Den Burg in een zee van licht baden. i(Heeft de heer Van der Vis dat voorgaande, korte ingezonden stuk, ge schreven door een bewoonster van de Kogerstraat dan soms over het hoofd gezien? red.). Toen de uitlating „zee van licht" werd gebezigd, zagen wij ove-* rigens vele raadsleden glimlachend, maar verbaasd opkijken. De heer Van der Vis wees op de slechte verlichting van de Minister Ruysweg, de Kamerweg en de Brinkweg, ja hij verklaarde zelfs, dat deze wegen van licht verstoken zijn. Hij wilde geen critiek op de TEM le veren, noch op het gemeentebestuur, maar er wel op aandringen, dat er naar evenredigheid voorzien wordt. De voorzitter maakte gaarne van de gelegenheid gebruik om nogmaals met leiten ter tafel te kunnen komen, feiten, die toch wel het tegendeel bewijzen van hetgeen de heer Van der Vis wilde be togen. Den Hoorn kreeg een nieuwe lagere school en een nieuwe kleuter school; in Oudeschild is de moderne rio lering bijna gereed gekomen, andere dorpen kunnen zeggen „Waarom in ons dorp nog niet?" Als De Koog een nieuwe school heeft kan Eierland zeggen waar om wij niet? Het ene dorp heeft reeds zijn dorpshuis, hét andere wacht er nog steeds op. Het ingezonden stuk bevatte ontstellende onwaarachtigheden en daarom heb ik geen behoefte om op een dergelijk schrijven in te gaan. (Onlangs is nog in de raad verklaard: „Wij zijn geen B. en W. van Den Burg, maar een B. en W. van heel Texel" red.) Het zou trouwens principieel onjuist zijn op een ingezonden stuk te reageren. Waar om stelt men zich niet volledig op de hoogte alvorens de pen ter hand te ne men? Onze diensten verstrekken op ver zoek gaarne de verlangde inlichtingen, zo daarmede de gemeenschap gediend kan worden. Voor ieder gemeentebestuur is het overigens onmogelijk om een begroting zodanig vast te stellen, dat deze overeen stemt met de evenredigheid van het aan tal inwoners van de betreffende dorpen. Wethouder Hin verklaarde het met de voorzitter eens te zijn, dat men op der gelijke ingezonden stukken niet kan ingaan. Men kan weten, dat wij ons uiter ste best doen om de nodige voorzienin gen uitgevoerd te krijgen. Hoe dikwijls wordt contact opgenomen met de in stanties te Haarlem. Als men daaraan dacht zou men een dergelijk stuk niet schrijven. Voorzitter: Wij kennen de landelijke slagzin, dat de woningnood de ergste nood is, maar in Den Hoorn is de woning nood opgeheven, in Oudeschild behoort de woningnood thans waarschijnlijk eveneens tot het verleden. Voor Ooster end geldt de dubieuze vraag of wij daar ook volgend jaar nog nieuwe woningen moeten plaatsen en in Eierland en De Cocksdorp is de woningnood eveneens voorbij. Hoe komt het dan. dat erin Den Burg nog wel grote woningnood heerst? De heer Wassenaar meende, dat het in derdaad in hoofdzaak een kwestie van onwetendheid is, men let er over het algemeen alleen maar op hoeveel wonin gen hier komen en hoeveel daar. „Den Burg, die slokop moet weer het meeste hebben", zeggen ze dan. In Den Burg dienden zich honderd ge gadigden aan voor een woning, terwijl er slechts 50 konden worden aangeboden, in Den Hoorn lagen vraag en aanbod precies gelijk. Mevrouw Koning-Bruin zei, dat men zo redeneert „Als men bezuinigd had bij de bouw van een bepaalde school had men voor dat bedrag er in totaal wel drie (Wordt vervolgd op pagina 4) „ACHTER DE HORIZON" Namens de vereniging „Youth for Christ", een wereldomvattende organisa tie van jeugdige christenen, zal vrijdag 29 november in „De Oranjeboom" de kleurenfilm „Achter de Horizon" worden vertoond. De tekst is in het Nederlands gesteld. De entree is gratis. Kinderen beneden 14 jaar dienen echter onder ge leide te zijn. IJSCLUB OOST IJsclub „Oost" is voornemens om op woensdag 20 november a.s. in „Het Wa pen van Amsterdam", te Oosterend een vergadering te beleggen in verband met het voor de deur staande seizoen. Meldt U zich tijdig als lid, want dat is véél voordeliger, zoals uit de adv. blijkt. ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT Naar wij vernemen is Sinterklaas voor nemens om op zaterdag 23 of zaterdag 30 november per boot van 11.40 uur uit Den Helder naar Texel te komen. De Vereniging voor Folklore heeft zich gaarne met de organisatie van de hieruit voortvloeiende plechtigheden willen be lasten. Men heeft daartoe reeds contact opgenomen met het Koninklijk Texels Fanfare en de Drumband van de Marga- retha Sinclair Groep. Tot burgemeester De Koning is het verzoek gericht de Sint officiëel welkom te heten op het terras van „De Lindeboom-Texel". Nadere bij zonderheden volgen nog. over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Zij schenken de rust tot herstel WAT HUNHtROT MAAKT INGOED FILMAVOND CIIR. BEDRIJFSGROEPEN CENTRALE Woensdag 27 november zal in de Gere formeerde kerk te Den Burg een film avond worden gegeven door bovenge noemde Centrale. De film „De onvoltooide opdracht" doet ons kennis maken met een jonge ingenieur, die zijn vader niet als fabri kant wil opvolgen, maar als zendeling het evangelie wil gaan brengen aan de heidenen op Nieuw-Guinea. Hij lijdt er grote ontberingen en op zekere dag ont vangen zijn ouders, die in Amerika wo nen, het bericht, dat hij niet lang meer zal kunnen leven. Zij zoeken hem op en eerst dan ziet zijn vader in, welk een grote betekenis het leven van de zende ling heeft. Daarom trekt hij al spoedig door de V.S. om op congressen e.d. de mensen van de noodzakelijkheid van deze arbeid te overtuigen. 's Middags draait er een film voor de jeugd. Deze film draagt als titel „Trouwe Kameraden". Het hoofd van een school te Zoetermeer schreef naar aanleiding van deze film: „Te oordelen naar de opstellen, die ik heb laten maken naar aanleiding van het vertonen van „Trouwe Kameraden", kan ik u mededelen, dat de kinderen enthou siast waren over deze film, en dat vooral de hechte vriendschap tussen mens en dier grote indruk heeft gemaakt. Het feit, dat de opofferende liefde de kinde ren tenslotte brengt in een omgeving met gunstiger levensomstandigheden, werd gezien als een verdiende beloning voor hun volharding. Ik durf deze film dan ook bij ieder aan te bevelen. Daarom zal zo'n bloedzuivorende Knuchenkuor 7 goed doen, 'n Heerlijke gewaarwording, dat be vrijdende gevoel dat over U komt, naar mate de aansporende werking van Kruschen's zes minerale zouten zich op lever, nieren en ingewanden doet gelden en zo Uw bloed sneller gaat stromen. Stramheid en pijn vallen als 't ware van U af en ge voelt Uzelf allengs weer helemaal de oude. Vraag Kruschen bij Uw apotheker of drogist. TENTOONSTELLING NUTSKLEUTERSCHOOL Zaterdag 30 november zal in de Nuts- kleuterschool te Den Burg van 3-5 uur en van 8-9.30 uur een tentoonstelling worden gehouden van door de leer krachten zelf vervaardigde speelgoe deren. SV De Koog De Koog a-Tex. Boys a 04; De Koog 2-Watervogels 4 32; Con Zelo 2-De Koog 1 4—7. De Koog heeft zich bij de kop kunnen handhaven door Con Zelo voor de tweede maal te verslaan. Het tweede wist in een harde doch sportieve wedstrijd van Watervogels te winnen. Zondag: De Koog 2-Texelse Boys 3 om 12 uur. Het eerste en adspiranten zijn vrij. Texelse Boys-nieuws Vanwege de Interland Holland-België zondag a.s. speelt alleen Boys 3 uit tegen De Koog 2. De adsp. a en b hebben za terdag a.s. elk een wedstrijd. S.V.O.-nieuws Zondag is ons eerste vrij. Zaterdag: adsp. b tegen SVC thuis en adsp. a uit tegen Texel b. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 8 tot en met 14 november 1957 Geboren: Wilhelmus Cornelis, zv Meijert Bakker en Emma M. Veeger. Ondertrouwd: Aaldert Strating en Catharina Barhorst; Anton A. Broekman en Aaltje Edelenbos. Getrouwd: Bernard P. Rab en Geertje Stoffer. Overleden: Pieter Burger, oud 66 jaar; Jacob Druif, oud 71 jaar. INGEKOMEN PERSONEN Wijbren Boersma, van Eibergen G 101 naar K 144; Boelo Koens, van Utrecht, van Limburg Stirumstraat 16 naar Schil derend 42; Maria J. C. van Leeuwen ev Bakker, van Amsterdam, J. van W. Ob- damstraat 36 naar B 156; Geertruida T. Vendel, van Alkmaar, Bierkade 19 naar B 77; Theodora Rot, wv Heijne van As sendelft, Dorpsstraat 704 naar Molenstr. 4; Catharina C. F. Rot, wv Winter, van Assendelft, Communicatieweg W 17 naar Molenstraat 4; Agatha E. Nota, van Am sterdam, Raphaëlplein llhs naar Wester- weg 10a; Geertruida Sikkerlé wv Lem- stra, van Amsterdam, 6e Vogelstraat 5 naar Molenstraat 4. VERTROKKEN PERSONEN Sjirk Weening, van Schoolstraat 7 naar Smallingerland, Rottevalle, Com- pagnonsweg 46; Maria A. M. Keijzer, van Beatrixlaan 10 naar Duitsland; Jacob Smit van Wilhelminalaan 52 naar Noordwijk, Julianastraat 47; Joukje van der Schuit wv Zeinstra, van B 152b naar Harlingen, J. W. Frisostraat 13; Hiltje Berkenbosch, van Burgerhoutstraat 13 naar Utrecht, Buijs Ballotstraat 31; Al- berty G. de Wal, van Loodsmansduin naar Amsterdam, Adm. de Ruijterweg 207; Petrus J. F. van der Gracht, van Beatrixlaan 17 naar Soest, Soestdijk, Ko- ninginnelaan 86, Jacob Mijwaard, van De Waal 84 naar Blaricum, Binnendoor 1. zet losse tegels muurvastl 1 ponds -verpakking I. L20 NLAAMTINC HOUAND N.V. UiidKlAOn* S.V. Texel Texel 2 kon het tegen de reserves van VZV ook niet redden. Het zonderlinge geval deed zich hier voor dat de scheids rechter, specialist op het gebied van verbandtrommels, hoekvlaggen enz., voor onze doelverdediger, die na een botsing uitviel, geen invaller wilde toestaan en er geruime tijd met tien man gespeeld moest worden. Adsp. b won met veel moeite van c en verdiend was het eigenlijk niet eens, maar er werd weer met tien man, waar onder nog twee invallers, gespeeld, het wordt tijd dat hier ook eens verandering in komt. Wij vestigen er nog even de aandacht op dat de contributie tot en met novem ber en de bondscontributie, vóór 1 de cember a.s. betaald moeten zijn, over de nog openstaande bedragen wordt na deze datum per postkwitantie, verhoogd met incassokosten, beschikt. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER F.LIAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) BOOTDIENSTREGELING N.V. T.E.S.O. geldig tot 23 november 1957 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 12.50 15 20 18.10 Van Den Helder: 6.30 9.20 11.40 14.00 16.45 19 35 Zon- en alg. erk. chr. feestdagen: Van Texel: 7 40 11 30 16.00 18 20 Van Den Helder: 10.30 12 45 17.10 19 35

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1