Kqu Fa. Frans Zegel Kz. Plan voor strandhuisjes aan het Hoornder strand V.V.V.-afdeling hield jaarvergadering EXTRA ZITTING INENTING TEGEN KINDERVERLAMMING Op vrijdag 22 november van 14 - 14.30 uur extra zitting voor inenting tegen kinderverlamming in het Consultatie bureau te Den Burg. Zie nadere kennis geving in de Texelse Courant van a.s. woensdag. en pijn weg* w r ij v e n* met DANPO TONEELUITVOERING TE DE WAAL UITGESTELD Door onvoorziene omstandigheden zijn de uitvoeringen van de toneelclub ,,'t Amateurtje" te De Waal, te houden op 23 en 24 november, tot nader te bepalen datum uitgesteld. Hiervoor in de plaats zullen nu de ..Havenkanters" uit Oudeschild op zater dag 23 november een uitvoering geven. Het repertoire bevat muzieknummers en shownummers, dus dit belooft een goede avond te worden. Bovendien is er bal na! Kaarten zijn verkrijgbaar 1,bij de winkeliers R. Bakker, D. Boot en J. Plaatsman. ACTIE IN OOSTEREND Vele Oosterenders zullen zich wel af gevraagd hebben wat de advertentie van jl. woensdag moest betekenen en waarin de Oosterender winkeliers ter vergade- nng werden geroepen. Ook in Oosterend willen de winkeliers beslist niet achter blijven en op deze vergadering zijn onze leveranciershoofden het eens geworden om ook in Oosterend het kooplustige publiek aan te trekken. Om bij de moderne tijd te blijven heeft men zonder meer besloten om het pu bliek te laten. puzzelen; men zal nl. bij iedere deelnemer één fout moeten zoeken in de etalage Gezien de grote prijzen zal dit met recht wel even puzze len zijn, want de eerste prijs is een waardebon van 100,de tweede prijs 50,en de derde prijs 25,terwijl er verder nog tal van kleinere prijzen zullen zijn. Deze etalagepuzzel zal 23 november a.s. beginnen en op 7 december eindigen, terwijl de verdere gegevens nog nader bekend worden gemaakt. Zij nog ver meld dat de speciale puzzelformulieren bij alle winkeliers verkrijgbaar zullen zijn. Uiteraard verwachten te Oosteren der winkeliers natuurlijk veel kooplustig publiek en een groot succes van deze Oosterender winkelactie. VERGADERING IJSCLUB OUDESCHILD Donderdag vergaderde IJsclub Oude schild in de o.l. school. De voorzitter, de heer P. Bremer, kon aan 20 belangstel lenden het welkom toeroepen. De notu len van de secretaris, de heer J. Bruin Pzn., werden zonder op- of aanmerkin gen goedgekeurd Uit het verslag van de penningmeester, de heer J. Schraag, bleek, dat de vereni ging 137 leden telt, die 1,25 per jaar betalen. Totaal 171,25. Begin saldo 31.95, uitgaven 3,60. Per 1 januari 1957 in kas 199,60 De uitgaven waren zo laag, omdat er geen winter is geweest. De contributie werd opnieuw vastge steld op 1,25 voor leden, die vóór 1 jan. 1958 toetreden, daarna 2,50. Niet- leden zullen als er ijs is 0,25 entree per bezoek moeten betalen, zodat het vrijwel altijd voordeliger is om lid te worden. Vervolgens werd een huishoudelijk reglement vastgesteld. Er werd nog even gediscussiëerd over toetreding tot de K.N.S.B. Besloten werd de konsekwenties van het lidmaatschap te onderzoeken en de beslissing aan het bestuur over te laten. Bestuursverkiezing. De aftredende be stuursleden J. Bruin Pzn. en J. Klomp werden herkozen. Rondvraag. Gevraagd werd of het plaatsen van een koek- en zopietent bij inschrijving zou gaan. Het bestuur zal dit overwegen, doch denkt ook nog aan de mogelijkheid van eigen beheer. Het idee werd voorts geopperd om banken te plaatsen voor degenen, die hun schaatsen moeten opbinden, maar daar voelde het bestuur niet veel voor van wege opgedane slechte ervaringen De mogelijkheid van verlichting zal voorts ernstig worden nagegaan. SINT MAARTEN TE DE WAAL Heffing ineens!! Traditiegetrouw heeft ook de jeugd van De Waal jl. maandagavond zijn ron de gedaan. Prettig is het voor de bewo ners, dat de gehele jeugd met elkaar op stap gaat, zodat men slechts éénmaal naar de reeds opengeworpen deur be hoeft te gaan om de goede gaven aan de kinderen over te dragen. Vrijwel iedere bewoner had reeds wat klaar staan. Nadat voor ieder huis het bekende St. Maartenlied vergalmd was, ging men naar het Dorpshuis, waar verscheidene volwassenen reeds klaar stonden om de buit gelijkelijk onder de medewerkers te verdelen Dat was een moeilijke taak, maar tot aller tevredenheid slaagde men erin, en ging de jeugd tevreden naar huis met snoep en een extra zakcentje. S.V.C.-nieuws Het tweede speelde tegen Watervogels en verloor met 71. Ofschoon de par tijen goed tegen elkaar opwogen, wisten de onzen niet te doelpunten. Watervogels daarentegen wel en voerde de stand op tot 7—1. Hedenmiddag spelen alleen de adsp. en wel uit tegen Oosterend b, aanvang 3 uur, vertrek 2,15 uur van dorp. Het eerste en het tweede zijn vrij in verband met Nederland-België. S.V. Texel In verband met Nederland-België zijn óe senioren vrij. Programma voor dit weekend: Texel b-Oosterend a, hedenmiddag 3 uur-, Texelse Boys a-Texel c, hedenmiddag 3 uur. Adspiranten a gaan naar Helder a en spelen in de morgen om 9 uur. Voor alle drie een moeilijke opgaaf aanpakken dus. De voorzitter, de heer A. Slegh, kon in zijn openingswoord terecht gewagen van een zeer belangrijk jaar, want Den Hoorn kreeg zijn zo zeer verlangde weg naar het strand. Het gemeentebestuur en met name burgemeester De Koning, werd hiervoor zeer hartelijk dank ge bracht. Dat alles zo vlot heeft gedraaid, was mede te danken aan de activiteit van mevr. W. Kikkert-Duinker, die als infor- matrice niet te verbeteren is. De heer G. Coevert mocht een complimentje in casseren wegens de belangrijke uitbrei ding van zijn bedrijf aan de duinrand, waarin men thans ook een compleet menu kan bestellen. De secretaris, de heer Drijver, werd dank gebracht voor zijn uitstekend ver zorgde notulen. In het jaarverslag was de opening van de strandweg uiteraard met gulden let teren te boek gesteld. Gememoreerd werd de spontane medewerking door D.E.K., dat steeds weer bewijst onmis baar voor Den Hoorn te zijn, want keer op keer komt het in touw. Ook in Den Hoorn logeerden vele Duitse gasten. Opgemerkt werd, dat de accomodatie van vele pensions verbete ring behoeft. Bij de bestuursverkiezing werden de heer D. C. Drijver en P. Boon met grote meerderheid van stemmen herkozen. De Directeur van de V.V.V., de heer J. C. Quint, gaf hierna een overzicht over het afgelopen seizoen, waaruit wij aan stippen, dat dit over het algemeen zeer goed was geweest, vooral 't voorseizoen. Het naseizoen was door de slechte weers omstandigheden tegengevallen. Er waren vooral veel Duitse gasten ge weekt en de heer Quint voorzag, dat hun aantal in de toekomst nog wel verder zou toenemen omdat in het dichtbevolkte West-Duitsland een enorme belangstel ling bestaat voor de Nederlandse kust en afstanden tegenwoordig geen rol meer spelen Helaas heeft de hotelaccomodatie geen gelijke tred gehouden met de steeds sterker wordende stroom van bezoekers. Uitbreidingen zijn de afgelopen jaren niet tot stand gekomen, hetgeen spreker wel begrijpelijk achtte, omdat daarvoor enorme investeringen moeten worden ge daan. Wel zijn aanzienlijke uitbreidingen tot stand gekomen in de sector sociaal toerisme, hetgeen volgens de heer Quint niet altijd als een vooruitgang kan wor den gezien. De huidige ontwikkeling heeft er nl. toe geleid, dat het peil van de gasten er de laatste jaren niet beter op geworden is. In dit verband achtte spre ker de kwaliteit voor Texel belangrijker dan de kwantiteit. De steeds grotere toeristenstroom maakt uitgebreide voorzieningen nood- DORPSCOMMISSIE DE KOOG De bespreking inzake de vorming van een dorpscommissie voor De Koog is door omstandigheden uitgesteld tot woensdag 20 november. NIEUWE WEGEN AANBESTEED De Plaatselijke Commissie voor de uit voering van Ruilverkaveling „Texel" heeft gistermorgen in „De Lindeboom- Texel" een openbare aanbesteding ge houden van de aanleg van bijna 15 km. nieuwe wegen. De Aannemingsmaat schappij P. C. Zanen N.V., Heemstede, was met 788.000,(voor beide metho den) de laagste van de 12 inschrijvende firma's. De hoogste had 897.700,be rekend. De begroting was resp. 971 000,voor verwerking van hoog ovenslakken en 981 000,voor de toeJ passing van lavagesteente met kiezelslag. Men bleef dus. ruim twee ton bene den de raming. VOLKSWAGEN GEMANGELD Door een misverstand werd bij de zuivelfabriek het volkswagentje van de heer P. W Swama gemangeld tussen twee vrachtauto's, een melkwagen en 'n Van Gend Loos-voertuig. De chauf feur van de melkauto had het teken „rij maar op" gegeven, wat ook Van Gend Loos tot activiteit had bewogen VERGADERING NUTSKLEUTERSCHOOL Met ruim 80 ouders heeft de Nutskleu- terschool donderdagavond vergaderd. Het bestuur deed diverse huishoudelijke mededelingen. O.a. dat men thans de beschikking heeft over een prima piano. De heer J. C. Bruin vertoonde films: de opening van de school, Pasen in het land en Naar Parijs. Ook werden dia's ge projecteerd. Tenslotte was er nog een wedstrijd hersengymnastiek en „trek aan de bel". Grote belangstelling bestond voorts voor óe uitgebreide collectie boeken voor en over de jeugd. HET ONTSMETTEN VAN POOTAARDAPPELEN Mededelingen van de Landbouwvoor- lichtingsdienst te Schagen. Sinds we in 1952 begonnen zijn met proefnemingen over het ontsmetten van pootaardappelen tegen rhizoctonia zijn de resultaten, die hiermede bereikt zijn, steeds zeer gunstig te noemen. De vraag of het verantwoord is om pootgoed te ontsmetten kan dan ook vol ledig bevestigend worden beantwoord. Het is zelfs in de meeste gevallen bij vrij „schone" partijen nog de moeite waard ze te ontsmetten. zakelijk, voorzieningen, die vooral in het gemeentelijke vlak liggen. Men mocht volgens spreker op Texel de gemeente dankbaar zijn voor wat in de afgelopen jaren tot stand is gebracht: niet alleen de wegverbinding van Den Hoorn met 't strand, doch ook de aanleg van parkeer plaatsen, van rijwielpaden, de verbete ring van wegen, verkeersvoorzieningen enz. Hij betwijfelde of in deze tijd van bestedingsbeperking de gemeente daar mee wel zou kunnen doorgaan. Toch zou er nog veel moeten gebeuren om het massatoerisme in goede banen te houden en dit leidde spreker tot de vraag of men op den duur wel zou kunnen ontkomen aan een vorm van logeerbelasting. De heer Quint is daar zelf, zoals vele ande ren, geen voorstander van, maar de ont wikkeling van het toerisme zou er, naar zijn mening, wel eens toe kunnen dwin gen, evenals dat in het buitenland het geval geweest is. Over de huurprijzen merkte de heer Quint op, dat hem voorzichtigheid gebo den lijkt. Men kan niet doorgaan, met deze prijzen steeds verder op te drijven. Strandhuisjes? De voorzitter bracht een belangrijk voorstel ter sprake, n.l. de plaatsing van een aantal strandhuisjes aan het Hoorn- der Slag. Dit moet een zaak zijn van particulier initiatief. Er was overleg ge weest met de gemeente, die zeer sym pathiek stond tegenover de plannen en bepaalde richtlijnen had aangegeven. Als men collectief een aantal solide huisjes zou laten maken, zou de prijs daarvan binnen redelijke grenzen blijven. Gega digden zouden zich over een en ander nader met het bestuur van de afdeling in verbinding kunnen stellen. De heer Quint juichte de plannen toe en meende, dat de aanwezigheid van strandhuisjes samen met de wegverbinding zou leiden tot een verdere ontwikkeling van Den Hoorn als vakantieoord. De heer K. Beumkes bracht een geval van uitbuiting van gasten door een groentehandelaar (niet in Den Hoorn) ter sprake. De voorzitter zeide, dergelijke praktijken ten zeerste te betreuren maar we kunnen niet anders doen dan tegen deze handelwijze ernstig te waarschuwen. De heer M. Goénga merkte op, dat in Den Hoorn de maand juni slecht ver huurd was. Volgens de voorzitter waren in verschillende gevallen de verhuurders daar zelf schuld van omdat zij erop ge speculeerd hadden, betere prijzen te kunnen maken dan hun geboden werden. De heer Le Noble was ervoor dat men meer zou bijdragen voor het jaarlijkse strandfeest, zoals door de voorzitter ge vraagd was, maar er moeten dan ook aantrekkelijke prijsjes beschikbaar wor den gesteld en geen waardeloze en ver ouderde prullen. De heer Vroom bracht nogmaals de zgn logeerbelasting ter sprake en stelde een andere mogelijkheid voor om de gasten te laten meebetalen aan noodza kelijke voorzieningen: hij gaf in over weging de overtochtsprijs met de boot voor vakantiegangers hoger te stellen dan voor de eilanders, die dan voorzien zouden moeten zijn van een soort iden titeitskaart. Als men, zo zeide hij, de overtochtsprijs voor gasten bijv. 50 ct. per enkele reis hoger zou stellen dan zou dat bij een getal van 80.000 vakantie gangers een bedrag opbrengen van 80.000,per jaar. De directeur zeide, dat deze mogelijkheid ook al in de Stu diecommissie voor de Waddeneilanden ter sprake is gebracht en dat wellicht in deze richting wat bereikt zal kunnen worden al liggen er op dit terrein nogal wat moeilijkheden. Om kwart over twaalf werd de ver gadering door de voorzitter met een dankwoord voor de aangename bespre kingen en de goede opkomst gesloten. AGENDA VAN DE CULTURELE RAAD Zaterdag 16 november Den Burg, „Oranjeboom", toneelvoorstel ling „Het lied van alle tijden" door Re derijkerskamer UDI. De Cocksdorp, Ned. Herv. Wijkgebouw, bazar t.b.v. de kerk. Maandag 18 november Den Burg, Aula J. P. Thijsseschool, dr. M. van Blankestein spreekt over „Ver houding Rusland en Het Westen". Woensdag 20 november De Waal, Ned. Herv. kerk, Gemeente avond. De Koog, Ned. Herv. Jeugdhuis, vergade ring i.z. vorming dorpscommissie. Donderdag 21 november Den Burg, De Koog en Oudeschild, Tour nee Vereniging Veilig Verkeer. Den Burg, „Texel", vergadering abonné's ÖWturele serie 1957. Den Burg, Landbouwhuishoudschool, Plattelandsvrouwen, filmavond door de heer J. C. Bruin. De Koog, Ned. Herv. Wijkhuis, Gemeen te-avond. Vrijdag 22 november Den Burg, „Texel", Ledenvergadering Coöp. Aankoop Ver. „Texel". Den Hoorn, Oosterend en De Cocksdorp, Tournee Vereniging Veilig Verkeer. Den Hoorn, „Loodmans Welvaren", Op voering „Het meisje met het leeuwen- jong" door Sportver. ZDH. Zaterdag 23 november Den Burg, Snertnt motorclub Texel. Oosterend, Adspiranten-uitvoering Gym- nastiekver. Oosterend. Den Burg, Toneeluitvoering door St. Jan Den Hoorn, „Loodmans Welvaren", Op voering „Het meisje met het leeuwen- jong" door Sportver. ZDH. De Waal, Dorpshuis, Uitvoering door de Havenkanters". TOURNEE „HAVENKANTERS" De „Havenkanters" van Oudeschild spelen op 23 november in De Waal op verzoek van de Dorpscommissie en 29 november te De Cocksdorp voor de Bejaarden op verzoek van de Commissie voor Ouden van Dagen. WINTERFOLDER P.W.N. Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland heeft ook nu weer huis-aan-huis een z.g. winterfolder laten verspreiden. Er wordt wederom een be roep gedaan op de medewerking van de afnemers om tijdig vóór het invallen van de winter de nodige maatregelen te ne men teneinde bevriezing van de leidin gen en/of watermeters tegen te gaan. Hierdoor kan men zich veel kosten en ongerief besparen en wordt voorkomen dat bij lekkages e.d. onnodig leiding water verloren zou gaan. DS. C. C. DE MAAR 50 JAAR PREDIKANT Morgen zal het vijftig jaar zijn gele den, dat ds. C. C. de Maar van Winsum in Groningen werd bevestigd als predi kant bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Ds. De Maar werd in 1881 geboren en in 1907 proponent bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Op 17 november van datzelfde jaar (1907) deed proponent De Maar zijn intree in zijn eerste ge meente Mensingeweer. Daarna diende de jubilaris verder nog de doopsgezinde gemeenten van Gorredijk 1910-1915; Twisk 1915-1919; Den Burg op Texel 1919-1925; Winterswijk 1925-1940 en tenslotte nog ongeveer zes jaar die van Franeker, waar hem met ingang van 1 mei 1946 op vijfenzestig-jarige leeftijd emeritaat werd verleend. Na zijn emeri taat vestigde ds. De Maar zich eerst metterwoon te Groningen en verhuisde ongeveer vier jaar geleden vandaar naar Winsum in Groningen. Naar wij tenslotte nog vernemen is het de uitdrukkelijke wens van ds. De Maar dat de dag van 17 november a.s. onopge merkt zal voorbijgaan. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Eerw. heer Veldhuis 19 30 uur Ds. Van Reijendam Jeugddienst. Onderwerp: Ridderlijkheid. De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Zendingscollecte Den Hoorn 10 uur Ds. Van Rhijn Extra collecte Restauratiefonds De Koog 10 uur Ds. Waardenburg Jeugddienst. Na afloop van de dienst samenzang. De Waal 19.30 uur Ds. Waardenburg Jeugddienst. Na afloop van de dienst samenzang. Oosterend 9.30 uur Ds. Klijnsma Oudeschild 11 uur Ds. Klijnsma GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 uur Ds. Goedendorp 3 uur Ds. Goedendorp, afscheidsdienst. Oosterend 10 uur Ds. Scholten half acht Ds. Scholten GEREF. KERK (onderh art. 31, K.O.) Hoekstraat 38, Oosterend 10 en 3 uur dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Sluijs Oosterend 10 uur Ds. van der Zwaag Oudeschild 19.30 uur Ds. van der Zwaag Menno-collecte NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN Den Burg: no. 455, Beatrixschool, Bea- trixlaa'n; no. 311, M. J. v.d. Wal, Boo- gerd 10. ABORTUSBESTRIJDING In aansluiting op de folder over de abortusbestrijding, die door de Gezond heidsdienst aan alle veehouders is toege zonden, verzoek ik al degenen, die deze winter van hun veestapel bloedmonsters willen laten nemen, zich zo spoedig mo gelijk bij mij op te geven, liefst nog vóór 15 december a.s. Het bedrijf moet minstens 3 maal vrij zijn geweest bij het busmonsteronderzoek aan de Zuivelfabriek, dat ieder kwartaal door de heer Noordijk verricht wordt. Het bloedonderzoek geschiedt slechts 1 maal van alle runderen ouder dan 12 maanden. Blijft de uitslag van het bus monsteronderzoek ook daarna steeds ne gatief, dan wordt er volgende jaren al leen bloedonderzoek verricht van de runderen, die dan ouder dan 12 maanden zijn geworden, dus van de pinken. Op Texel zijn thans 180 bedrijven er kend abortusvrij (vierkant stempel). Ik wijs er met klem op, dat vanaf heden deze erkendvrije bedrijven uitsluitend mogen aankopen: 1. runderen met vierkant stempel op de t.b.c.-verklaring; 2. runderen n^et driehoek stempel op de t.b.c.-verklaring; 3. oudere runderen met rose mededeling, gehecht aan de t.b.c.-verklaring. Van deze laatste groep 3 moet binnen 20 da gen na de aankoop bloedonderzoek ver richt worden. Tot nu toe is nogal eens aangekocht zonder dat hierop gelet is. Dit geldt voor al voor aankoop van kalveren en pinken van de overkant, maar ook van andere Texelse bedrijven. Vanaf heden zal aan bovengenoemde drie punten streng de hand gehouden moeten worden. Bij on juiste aankoop zal Uw bedrijf zijn er kenning verliezen!! U zult weer van vo ren af aan moeten beginnen. Dus weer alle runderen moeten laten bloedtappen in plaats van alleen maar de pinken. An ders zult U na 1 mei 1959 ook in de heffing van 2,50 per kwartaal per rund vallen!!! De onkosten van het bloedonderzoek bedragen op het ogenblik volgens voor schrift 3,50 per stal plus 1,50 per rund, waarvan bloed getapt wordt. Dus 1 maal de gehele veestapel ouder dan 12 maanden en volgende jaren alleen het jongvee. Maar wijkt bij aankoop niet af van de voorschriften!! Het onderzoek op t.b.c. zal komende winter alleen geschieden voor de Noor delijke helft van Texel. Volgend jaar komt het Zuiden weer aan I bod. Ieder bedrijf wordt dus in het ver volg eens in de 2 jaren onderzocht op t.b.c. De tuberculinatie blijft 2 jaar gel dig Bij verkoop van een aangekocht rund is hertuberculinatie niet meer no dig. Jonge dieren beneden de 9 maan den mogen met alleen een entbewijs te gen mond- en klauwzeer verkocht wor den. Runderen, ouder dan 9 maanden, die nog nooit op t.b.c. onderzocht zijn, moeten bij verkoop eerst onderzocht worden. De inentingen tegen mond- en klauw zeer blijven wel ieder jaar plaats vinden en wel in de periode van 1 februari tot 15 april. De dierenarts, H. de Boer. Voor Familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant TEXELAARTJES 3 regels ƒ0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Verkooplokaal in Kantoorstr. van gebruikte meubelen. J. Jongedijk, Schildereinde 60, Telefoon 477. Zoek te koop k contant be langrijke verzameling of partij postzegels. Br. TW 180, Bo|- rek. koningsplein 1. A'dam. P. C. Kaan, Ruygwcg 101 Den Helder, voor emigratie verpakkingen naar alle delen der wereld. Zendt ons bericht en wij komen U thuis bezoeken.— Te k aangeb. prima scooter Bevr. Garage KaczorVer loren rietdekkersnaald tussen Westerweg en Driehuizen. Gaarne teug tegen bel. N. Luiken, Molenstr. 1 Te k knappe kachel, klein model Warmoesstr. 40 Te k ka merlamp z.g.a.n. Lage prijs. Schildereinde 111 Te k 250 cc Puch motorrijwiel. Van Maldegem, Jachtlust Aang. zgan kinderwagen m bedje en wagengarnituur. Olden- burger, Plassendaal Voer- bieten te koop gevraagd P. Bakker De Westen Goed tehuis gezocht voor mooie 1,5 jarige herdershond. Af te halen De Waal 32 B.z.a. net meisje 3 dagen p week. Adres bur. v. d. blad Te k gasfornuis, Etna kolenfor- nuis. kinderwagen zgan, tropisch aqarium. De Waal 30 Te k part. consumptie bieten. Kogerweg 20 Te k zgan rolschaatsen 11.50, bontlaarzen m 38 f 10, laar zen m 38 f5,— 1 theemeubel f 18, salontafel f7. h. winter jas m 50 f 10. Oudeschild 187 Te k fototoestel m. leren tas 10.—. Oudeschild 272 - Te k prima zoete winter wortelen 14 ct. p. kg. Gebr. Vermeulen. Oude Kamp B 89 Zuid-Haffel B 72 - Te k. huiskamer orgel te k. m, 13 reg. Weverstr. 52 Wie ruilt 2-p ledikant met spiraal v. 1 pers. divanbed. Br. no 1032 bur. v.d. blad Oud-Deurwaarder Pria en wnd. Deurwaarder van Twuijver houden maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt Maandags van 10,3C tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie, Passages naar Afrika, Aus tralië, Amerika, Canada,enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzekering. Vraag prijsop gave V.T.B., Den Burg, Tel. 58 ALTIJD VERS. Niemeijer SAMSON halfzware shag is verpakt in handige plastic ta bakszak, waarin deze super- shag altijd vers en soepel blijft. Geen draadje verlies door de grote ruimte om uit te rollen. Vraag vooral Sam son halfzware in plastic ta- bakzak, daar zult U plezier van beleven-- Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Elsbeth Fam. C Schulte- Haakman Op 13 nov. ging van ons heen onze lieve man, broer, zwager en oom Willem Hendrik Dalmeijer in de ouderdom van 76 jaar. F. F. Dalmeijèr- van Bachum de Boer Den Burg-Texel C. Dalmeijer Bloemendaal H W. Dalmeijer M. C. Dalmeijer- Langeveld Velp A. J. van Bachum de Boer neven en nicht Overveen, 15 nov. 1957 Prins Hendriklaan 66 De crematie heeft heden plaats gehad. A. Broekman en A. Edelenbos hebben de eer U kennis te geven van hun voorgeno men huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats vin den op zaterdag 30 nov. 1957 om 12,15 uur ten ge meentehuize te Den Burg Texel. Kogerstraat 68, Den Burg. Receptie op de trouwdag van 14,30 16 uur Koger straat 68, Den Burg. Toekomstig adres: Beatrixlaan 56 Bij mijn vertrek uit het ziekenhjis in Groningen dank ik allen hartelijk die mij in een moeilijke tijd zovele blijken van hartelijk meeleven deden toekomen J. Mulder, oud wijkverpl. Groningen, nov. 1957 Ontwikkeling 0'end Vanavond spreekt de heer Laan over de reis naar Denemarken in het Wapen van Amster dam. Aanvang 8 uur. IGEROI(ZILMETA) Groeneplaats

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 2