Taunus 17M CAMP De nieuwe Fototoestellen demonstreren wij a.s. maandag op de markt MAARTEN SMIT JAN REU, Den Burg Bescherm u zelf tegen de kou Nutsspaarbank Heren Solex laarzen Bij bakkerij De Hoop Verrijk uw leven Televisie toestel Jan Agter( Tel. 46 Voor St. Nicolaas hebben wij een mooie sortering in 1958 Kómt in onze 'platênafdeiinj de platen van Uw keuie beluisteren 'n Cadeautje Taxi Garage Reij C. P. MOOJEN, J. G. Dekker Dames Vachtlaarzen Mantje's Schoenhandel Sint Nicolaasactie Den Hoorn G. de Wit, L. Goënga Fa KI. Boon Zn Uw keus bij GEUS Mantje's Schoenhandel koopt U goedkoper Candidaatstelling. S. Wuis Az. J. List Pz. Wie waagt die wint ALEX KONING Candidaatstelling In moderne dames- en heren polshorloges pantoffels is onovertroffen Mantje's schoenhandel N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming DIENSTREGELING ingaande 24 nov. 1957 t.m 28 febr. 1958 •Jfc Tafelkleden, jopertjes, worteldoeken ■sf Pyama's effen en bedrukt «F Truitjes, vesten ■5C- Dames en kinderpantalons ruit en effen •3£ Tafellakens, ontbijtlakens, crêpe kleedjes, kanten kleedjes ■Jf Nylons, sportkousen, sokken Schorten, halve schortjes, jasschorten verpl. schorten {- Zakdoeken, sjaals en bij aankoop van f 2,50 een TV bon Officieel Ford Dealer lulianadorp Electrohuis Bakker WINTERONDERGOED teits-merken HOLLANDIA K.T.W. in de vertrouwde kwali- IANSEN TILANUS Mogen wij U de collectie eens voorleggen (Vervolg van pagina 1) kunnen plaatsen", men weet blijkbaar niet, dat men tijdens het door de raad genomen besluit aan een bepaalde bouw wijze gebonden was. Wethouder Hin. „Men kan zich toch herinneren, dat, toen wij de beslissing na men tot de bouw van betrokken school, wij tevens voornemens waren om op alle dorpen een definitieve school te bouwen, maar toen kwam plotseling de beruchte bestedingsbeperking. Mevr. Koning-Bruin stelde eveneens vast, dat het publiek op zo'n ingezonden stuk reageert met „De schrijver heeft volkomen gelijk". Mevr. Vrijdag meende, dat het publiek toch niet te overtuigen is. De heer Wassenaar voelde wel iets voor het creëren van een vragenbus. Voor lichting kan haar nut hebben. De heer Daalder vestigt de aandacht op de slechte toestand waarin een zijtak van de geasfalteerde weg te Oost ver keert. Betreffende weggedeelte heet „De Hoek". Mevr. Koning drong aan op het dem pen van de grote gaten in Oudeschild- West, waar t.z.t. een plantsoen zal wor den aangelegd. Wethouder Hin kon ge- ïuststellend opmerken, dat een en ander reeds genoteerd werd. Mevr. Koning attendeerde voorts op de overlast van water tussen het perceel van de heer Snitjer en de Wijde Steeg. De situatie is daar nog slechter dan voor de aanleg van de riolering. Geantwoord werd, dat daar nog enige voorzieningen moeten worden getroffen. Logeerbelasting? De heer Wassenaar bracht de geopper de logeerbelasting ter sprake. Zoals ge meld is tijdens de Waddenconferentie deze vorm van belasting ter tafel ge bracht. Elders, in het buitenland, wordt van iedere gast „Kurtax" geheven, dat gaat in een potje, waaruit allerlei voor zieningen ten behoeve van het toerisme worden betaald. Omdat allerlei gemeen ten, die als toeristencentrum van bete kenis zijn geworden, met problemen kampen ten aanzien van de noodzake lijke voorzieningen, is gedacht aan na volging van het elders ingevoerde mid del. De heer Wassenaar zei, dat hij van het woord logeerbelasting was geschrok ken, omdat vakantie nu eenmaal een noodzakelijke ontspanning inhoudt. „Je moet er eens helemaal tussenuit om weer op verhaal te komen. Dat geldt allereerst voor de fabrieksarbeiders. Daarom geeft de werkgever vakantietoeslag. De werk nemer betaalt reeds belasting voor die vakantietoeslag en als hij ook nog lo geerbelasting zou moeten betalen, zou hij een dubbele belasting op de schouders krijgen. Daarom vindt mijn (P. v.d. A.-) fractie het niet juist om een logeerbelas ting te gaan heffen De voorzitter repliceerde, dat hij niet hoopte, dat de raad meteen maar een beslissing zou nemen, omdat dit een zeer moeilijke en delicate aangelegenheid is. Wij hebben als Waddeneilandbestuur ders tijdens onze grote bijeenkomst van de Vijf Waddenburgemeesters gezegd, dat wij eraan zouden moeten meedoen, als men ook elders in het land tot in voering ervan zou overgaan, althans in gemeenten, waarmede wij ons zouden kunnen vergelijken. Thans is het zo, dat wij als gemeente extra kosten maken ten behoeve van bewoners (gasten) uit andere gemeenten. De gemeentekas trekt immers geen profijt van het toerisme op zich. Dat wil niet impliceren, dat wij in principe door dik en dun er voor wa ren, maar als wij de stroom toeristen naar behoren willen opvangen, zal er toch iets gedaan moeten worden, door welke maatregel dan ook. De Wadden eilanden zullen in overheidssfeer enige miljoenen moeten investeren. Als het rijk geen oplossing aan de hand doet zullen wij wellicht, tegen wil en dank, tot een logeerbelasting moeten overgaan. Wij als Waddeneilanden hebben de interdeparte mentale commissie reeds gemotiveerd welke gelden er nodig zullen zijn. Overigens meende de voorzitter, dat er toch wel een tendenz in het land waar neembaar is tegen de logeerbelasting- ideeën. Daarom meende hij, dat men zich niet al te ongerust behoeft te maken over invoering ervan door de gemeenten. Alleen in uiterste noodzaak zou men zulks uit practische overwegingen moe ten accepteren. Maar de Waddeneilanden zijn bezig dit probleem langs andere kanalen op te lossen. Of dit lukken zal is een tweede. De heer Hin verklaarde, dat hij ook tegen deze belastin «worm zou zijn, indien er andere mogelijkheden tot oplossing van het probleem bestonden. Men schrikt allicht van het woord „belasting", maar als in alle plaatsen, die met het toerisme te maken hebben de belasting zou wor den ingevoerd, zou men er geen erg in hebben het zou dan neerkomen op een automatische verhoging van de hotel- en pensiontarieven. Hem was overigens veel sympathieker het denkbeeld van Ir. Van der Waal, die betoogde, dat ont spanning (vakantie genieten) een zodanig algemeen belang is geworden, dat de gemeenten, die daarvoor kosten moeten maken, het geld eigenlijk uit het ge meentefonds uitgekeerd moeten krijgen. De heer A. Dros, P. v.d. A., had verno men, dat de bewoners van de houtrijke woningen te De Cocksdorp met overlast aan regenwater te kampen hadden. Voorts had het de heer Dros verwonderd, dat er waterleidingbuizen zijn gelegd naar één nieuwe boerderij in polder Waalenburg, terwijl de Witte Hoek, waarin verschillende boerderijen en woonhuizen liggen, nog steeds van wa terleiding verstoken is. De heer Roeper verklaarde, dat de aanleg in Waalenburg geschiedt in het kader van de ruilverkavelingswerkzaam heden. Dit houdt verband met de toe komstplannen, want daar komen nog enkele boerderijen en door aanleg van waterleiding behoeft men de te bouwen boerderijen niet te voorzien van regen- of welputten. Deze kosten kunnen zo doende worden bespaard. De heer Zwan deed tenslotte nog een idee aan de hand om de beenderen uit de slagerijen op hygiënische wijze uit de circulatie te nemen 3500,— DOOR VERKOOPDAG De dinsdag gehouden verkoopdag door de Federatie van Doopsgezinde Zuster- kringen van Texel heeft het indrukwek kende bedrag opgebracht van ruim J 3500,netto. Het resultaat was der halve nog weer groter dan in 1955, toen men met 2800,al zeer content was. Dat succes niet kon uitblijven schreven wij reeds, waar meer danduizend stuks goederen door de dames zelf ver vaardigd, ten verkoop aangeboden wer den. Deze goederen brachten meer dan 2000,op. De grote verloting belooft eveneens 'n succes te worden, de uitslag zal nog na der bekend gemaakt worden. Hier volgen nog enige gedetailleerde opbrengsten; „Wanneer trouwen wij" was de vraag, die gesteld werd door een allerschattigst duo poppen. Wel, hun grote dag zou komen te vallen op 18 juli 1958. Die datum raadde niemand, maar na loting'ging Erna Wonder, Schilderend 90 met de poppen schoot. Zij had 19 juli geraden. Deze attractie bracht 53, op. De nog niet levensvatbare pop bracht 31,75 op. Hij heette Frankje, geraden door Gerda Ran. Het wiegje voor de pop was de prijs. De reeds ter wereld zijnde pop heette Marie Louise. Niemand raad de die naam, maar.... men had nog enige namen in reserve. Beatrix werd zeven maal geraden. Mevr. Roeper-van der Oord, Oosterend, ging met de prijs schoot. Opbrengst 42,45. De bloeiende den werd keer op keer leeggeplukt. De hoofdprijs, een geblokte wollen deken, viel op nr. 41. Opbrengst 170,De kanten sprei bracht 115,op. Het horloge bleef stilstaan op 5 uur, 11 minuten en 30 sec. Mevr. C. Mantje- Mantje, Rembrandt, was er met 5.12.6 het dichst bij en won dus de sprei. Dit bracht 78,op. De bloemenstand bracht 120,op, de keuken heeft het tot een bruto-bedrag van 217,ge bracht. De jeugdafdeling tenslotte bracht 120,in het laadje. De goederen kunnen vandaag, zater dag, van 5-6 uur in de kerkekamer wor den afgehaald. Volkswagenbusjes te huur voor kleine gezel schappen met en zonder chauffeur Van Koningsbrugcen Loodsgracht 22 Den Helder, tel. 2026 Hoqe rentevergoe ding en gemakkelijke terugbetaling Kogerstraat 34 Den Rurg Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend! Kapper Bakker, Tel. 203 voor groot of klein Dan moet U immer- bij J. P STAM zijn Den Burg, Texel Telefoon 333 Alle Verzekeringen kunt U sluiten bij Den Burg, Telef. 278 Vraagt vrijblijvend offerte Ook voor financiering Hypotheken Het ideale corset voor iedere vrouw met de beste pasvorm. Gediplomeerd corsettière Paskamer aanwezig Op verzoek komen wij bij U thuis passen Alleenverkoop voor Texel V f D£N BUK6 leder en suède, diverse modekleuren en warm gevoerd Een bezoek aan onze tentoonstelling in het Dorpshuis is de moeite waard. Niet alleen dat U een unieke collectie artikelen ziet, maar tevens heeft U een kans op een der prachtige prijzen Vul uw uitnodiging in en deponeer hem tijdens uw bez ek in de bus bij de ingang. De tentoonstelling is geopend 19, 20 en 21 nov. van 2 tot 6 uur en van 7 tot 10 uu-. Lang hoeft u zich niet te bedenken, Want voor de St. Nic. geschenken geldt ook dit jaar weer de leus Deelname T.V actie Zwart en Bruin. Vacht, teddy en vriesvoering, de beste in Dik speculaas plm 500 gram Klein 250 cram Pepermoppen 250 gram 70 ct <10 ct 35 ct VISIT EK A ARTJES Uw adres: Drukkerij Texelse Courant Het college van Dag bestuur van het watersc De Gemeenschappelijke Polders op Texel breng openbare kennis, dat ZATERDAG 23 NOVEMBER 1957 zal plaats hebben de candidaatstelling voor de kiezing van twee hoofdingelanden ter voorzienin de vacature, ontstaan door de periodieke aftrec van de heren (beiden herkiesbaar) Op die dag kunnen bij de dijkgraaf te diens hi van 2—5 uur nm schriftelijke opgaven van Candida worden ingeleverd Formulieren verkrijgbaar bij secretaris Het college van dag. besl S Keijser Jbz dijkgraaf E. L J Lap, secretaris GAAN Grote prijsverlaging Den Burg Weverstraat 93 Polder Waal en Burg op Texel voor de periodieke aftreding vaif een Heemraad Hoofdingeland ter voorzienng in de vacature de heren Jac. Keijser A!bz.( heemraad en C. Bakker Dz. hoofdingeland (beiden herkiesbaar) Opgave van candidaten kunnen wor len ingedit op zaterdag 23 nov 1957 oij de Dijkgraaf, die da toe t«' zijnen huize op die dag zitting houdt vai tot 5 uur nm. Het college van Dag. Btsti H J. Keijser Dz., Dijkgraaf E L J Lap, Secretaris ook met automatische opwind in üke prijsklasse, fantasiewekk tjes, polsbanden enz. hebben wiji ruime sortering Beiali g in overleg Geheimhoud verzekerd. Handelsonderneming Accuraaf N Haarlem Vertegenwoordiger M. A. IBEMA, Horlogemaker, Schoonoord weg 41, Den Burg tel! Even een berichtje van U en wij komen U geh vrijblijvend bezoeken. Onze sortering Mooi, warm en niet duur REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en goedkoper! Mevr. A. C. A. Boer, Warmoesstr. 46, Den Burg Werkdagen Van Texel 5,20 7,40 12,10 15,— Van Den Helder 6,3" 10,45 13,35 16,40 Zon- en alg erkende chr. feestdagen Van Texel 7,40 11.30 16,- 18.20 Van Den Hrlder 10 30 12,45 17,10 19 35 De Directeur met een Bij ons is het prettig en veilig kopen. Een T V toestel is een gevoelig appa raat dat moet worden geplaatst door vakmensen en waarop de service ook na de verkoop door vakmensen gegeven moeten worden. U heeft 4 x voordeel bij JAN AGTER: 1 Volledige service 2 Plaatsing door bekwame monteurs. 3 Reparatie in eigen werkplaats. 4 Prettige afwikkeling van betaling De Texelse T.V. pionier 18,10 19,35 Nuttige en practische geschenken Laarzen, .schoenen, regenkleding, leren motorkleding vachtlaarsjes, bromfietslaarzen, autobotlines en alle soorten pantoffels, kinderlaarsjes, kindervachtschoen- tjes, werkschoenen, rubberklompen, motorlaarzen enz Ruime keus en lage prijzen. Wij zijn persoonlijk iedere maandag op de markt en bezoeken de klanten ook aan huis: PIET **ROEGOP St Pancras Tel K 2267 588 rima oordelig maandags op de markt Agent D Wessels, Bungalow, De Koog geheel stalen strijkplank Verstelbaar in 3 standen Afneembare strijkdeken Slechts 25,95 bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 4