Cjrocn 'TwarL-Jéxels in het harL, Jieuwe gezichten in V W-bestuur van De Koog na een stemming in zes etappes LTERDAG 30 NOVEMBER 1957 TEXELSE 72e JAARGANG No. 7202 COURANT tgr* o N.V. y -h- Lcmgeveld d© Rooij ekhandel -- Drukkerij Bibliotheek •li Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en raterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank- Postgiro 652. - Abonn pr 2,25 p kwart. 20 ct incasso. Adv 10 ct p. mm Na een stemming in zes etappen. Bestuursverkiezingen zijn vaak slechts n formaliteit, in het bijzonder wanneer tredende leden zich herkiesbaar stel- 1. Meestal wordt dan de aftredende et algemene stemmen, of met grote eerderheid, herkozen (ook al omdat een stuursfunctie lang niet door iedereen egeerd" wordtZo'n bestuursver- ezing kan evenwel ook wel eens een rrassing opleveren en van een derge- ke verrassing mag zeker gesproken orden bij de verkiezing, die plaats ind in de dinsdagavond j.l. gehouden delingsvergadering van V.V.V. De oog. (Aan de beurt van aftreden waren er de heren Zwan, die herkiesbaar was, i N. Kikkert, die de eer liever aan -ideren overliet en zich derhalve niet inieuw verkiesbaar stelde. Aldus lagen twee stemmingen in het verschiet, iar voor alle zekerheid men kan loit wetenhad de secretaris, de •er P. Eelman, voor een extra reserve- iorraad stembriefjes gezorgd. En deze >orzorg bleek niet overbodig te zijn weest. Het werden namelijkzes emnnngen, wel een bewijs dat het „pu- iek", dat in groten getale was opgeko- en (men moest in het Witte Huis bijna staanplaatsrangen gaan aanspreken), ch deze avond met onbetuigd liet. De anning kwam er al dadelijk in bij de, •erigens vreedzaam verlopen, strijd om plaats van de heer Zwan. In de eerste nde kwam deze juist een neuslengte stem) te kort om zich onmiddellijk te jrplaatsen, waarbij hij vele andere can- daten ver achter zich liet. Men ver achtte dan ook een vrij vlotte overwin- ng van hem in de tweede ronde. Dè ïrrassing was toen evenwel, dat de heer Daalder, die aanvankelijk in de ach- rhoede zat, zich sterk naar voren werk en zich naast de heer Zwan, die wat rrein verloor, als een serieuze kans- ;bber ontpopte. Tot een beslissing wam het ook nu niet en een derde ron- i, nu uitsluitend tussen deze beide inspaarden, moest daarom de winnaar •nwijzen. Dat de finale onder grote lanning verliep, laat zich begrijpen. Om iiirten sleepten de favorieten een punt de wacht, maar in de eindspurt moest heer Zwan toch het hoofd buigen en et een paar forse rukken ging de heer aalder door de finish. Niet minder spannend verliep het duel n de bestuurszetel van de heer Kikkert, in duel dat eveneens drie ronden ïurde. Weer kwam de heer Zwan, gesteund )or zijn aanhangers, goed in de zadel, met als naaste concurrent de heer J. fillema, die zich in de eerste twee ron- in als een goede tweede klasseerde. De atste ronde gaf een nek-aan-nek-race zien, die pas op de eindstreep beslist erd. Uitslag: J. Jellema 26 stemmen, J. wan 25, blanco 1. Men zal over deze enerverende ver- ezing, die dus twee nieuwe gezichten het bestuur bracht, nog lang napraten De Koog Afdelingsvoorzitter P. van Tatenhove, de vergadering met vaste hand leid- r, mocht in zijn openingswoord in het jzonder welkom heten het voltallige igelijks bestuur van de V.V.V. Texel, heren J. C. Rab, P. Beemsterboer en J. van der Vlies. De directeur, de heer J. C. Qmnt. be- mdelde in zijn terugblik op het afge- pen seizoen de verschillende punten, e eerder door hem reeds ter sprake aren gebracht op de Waddenconferen- e en in de afdelingsvergadering van en Hoorn en waarvan wij bij die ge- genheden reeds een verslag hebben ge- iven. In hoofdzaak komen ze hier op eer, dat het massatoerisme, zoals dit ch de laatste jaren in steeds sterkere ate aandient, tal van problemen op- erpt en vele voorzieningen, veelal m 1 ïmeentelijke vlak, noodzakelijk maakt ie voorzieningen zullen zeer veel gel ?rgen, waarbij de vraag open blijt aar dit uiteindelijk vandaan zal komen Ook maakte de heer Quint gewag van voortdurend stijgende kostenpeil van c V.V.V. Hij deelde mede, dat in het 'gelopen boekjaar een sluitende exploi- itie was verkregen niettegenstaande de itgaven 4500,— méér hadden gevergd an in het voorafgaande jaar. Deze meer itgaven waren gecompenseerd door een erhoging van het totale bedrag aan lia- ïaatschapsbij dragen met 2500, en oor een hogere opbrengst van andere aten. Hij trok een parallel tussen ae olgende verhoudingscijfers: in 1954 was et aantal overnachtingen 320.000 en edroegen de kosten van het V.V.V.- /erk ruim f 25.000,—; in 1957 waren cijfers resp. 500.000 en ruim ...000,—. Een verhoging van het bed- engeld was in de afgelopen jaren n°S nodig geweest tal van andere .V.'s hadden daar wél toe over moe gaan maar het zou kunnen zijn, een kleine verhoging van het bed- engeld of van het lidmaatschapsbedrag zou moeten worden overwogen voor het komende jaar en hij vertrouwde, dat de leden daarvoor dan begrip zouden tonen Rondvraag Onder de nodige vrolijkheid van de vergadering deelde de voorzitter mede, dat de heer N. Kikkert bij gelegenheid van zijn afscheid als bestuurslid de afde ling een zwaan wilde aanbieden, die huisvesting zou moeten krijgen in de Brink. Alleen is maar alleen, vond de verga dering, en een vrijgezellenbestaan is óók niet alles. Daarom werd het bestuur op gedragen, uit te zien naar een geschikte huwelijkspartner om daarmee tevens het zwanenbestaan voor de toekomst veilig te stellen. De voorzitter zegde toe, dat het bestuur gaarne alles in het werk zal stellen om een gelukkig zwanenhuwelijk, met woningtoewijzing in de Brink, tot stand te brengen. De heer A. Daalder hamerde op een bekend aambeeld: als wij propaganda maken voor het naseizoen en daarvan goede resultaten willen zien, moeten de gasten die dan komen de winkels en an dere bedrijven in De Koog geopend vin den. Daarover waren ook weer dit jaar nogal wat klachten geweest. De heer Mantje vroeg alle aandacht voor de steeds stijgende kosten van de strandfeesten in De Koog en voor de zeer ondankbare en opofferende taak van de dames, die jaar in jaar uit zich uitsloven om de gelden hiervoor bij el kaar te bedelen. De vergadering was het roerend met zijn betoog eens. Er werden verschillende suggesties gedaan om meer geld binnen te krijgen. Gelet op de welwillende stemming in de vergadering mag verwacht worden, dat de leden in de toekomst vrijwillig méér zullen of feren. De jakkerende en knetterende brom fietsers in de Dorpsstraat en omgeving zijn een ergernis voor de gasten en de bedrijven, aldus zei de heer C Bakker. Hij drong aan op maatregelen tegen deze, meestal opgëschoten Texelse, rustver stoorders. Mevrouw Hamerslag: meer gasten ver oorzaken meer huisvuil en daarom moe ten in De Koog de vuilnisemmers min stens tweemaal per week opgehaald worden. Met dit treurlied op het huisvuil stemde iedereen in. Zij vroeg voorts om een „kampeer- stop", d.w.z. er moeten geen kampeer terreinen meer bij komen. Het wordt te gortig met het aantal kampeerders, vond zij. De heer Van der Vis tipte ook al een netelig onderwerp aan: er is 's avonds laat, zo merkte hij op, veel te veel lawaai in De Koog. Moeten we niet aandringen, vroeg hij, op een sluiting van snackbars en cafétaria's enz. om 23.00 uur? Daar mee stemde (uiteraard) niét iedereen in. De kwestie zal „op hoog niveau" nader bekeken worden evenals de klacht van de heren D. Eelman en J. Molenaar, die het helemaal niet leuk vinden dat in het seizoen dagelijks urenlang hun ramen en deuren geblokkeerd worden door de bussen van de TESO. Hun gasten kunnen het uitzicht op de bussen beslist niet waarderen. Toen de tongen verstomden, richtte de voorzitter waarderende woorden tot de V.V V.-man bij uitstek, J. Zwan, die deze avond had moeten ondervinden, dat de paarden, die de haver verdienen ze niet altijd krijgen. Sluiting van de geanimeerde en be langwekkende vergadering om 00.15 uur, waarna nog een napraatje oyer V.V.V.- èn andere onderwerpen volgde, dat eerst uitflakkerde toen het bootpersoneel van de TESO zich waarschijnlijk alweer vaar dig maakte om de vroege dienst te gaan uitvoeren. Waarmee wij slechts zeggen willen, dat de Koger V.V.V.'ers niet al leen in het seizoen, maar ook daarna dag en nacht paraat kunnen zijn VRIJWILLIGERS VOOR HOORNDER KERK Hedenmiddag wordt weer gewerkt aan het aanvullen talud en kerkpad met zand. Vele vrijwilligers zijn nodig. Zij gelieven schop mee te nemen. WAARNEMEND COMMANDANT DE MOK Majoor A. J. Verbork is overgeplaatst naar het marine Vliegkamp Valkenburg. Kapitein T. Schaapsveld is benoemd tot waarnemend commandant van „De Mok" DAAR ZIT SCIIOT IN Aan de uitbreiding van onze jeugd herberg „Panorama", welk werk wordt uitgevoerd door de fa. v.h. J. Koorn Mzn, Wilhelminalaan, Den Burg, wordt met opvallende voortvarendheid gewerkt. Van de week kon de vlag reeds op de nokbalk worden aangebracht en vader en moeder Veldwisch waren daarover zo verheugd, dat de banketbakker inge schakeld moest worden. Als het werk zo blijft vorderen zullen de vroegste trek kers reeds van de nieuwe vleugel kunnen profiteren. NED. HERV. EN DOOPSGEZ. GEMEENTEN OOSTEREND Op zondag 1 december wordt er. door de Doopgez. en Ned. Herv. Gemeenten een gemeenschappelijke dienst gehouden in het kader van de Oec. gedachte, die juist in de adventstijd zich Christenheid opdringt. et Deze dienst vindt plaats 's morgens 10 uur in de N.H. kerk, waarbij beide predikanten voorgaan. Zij verwachten voor deze gebeurtenis sen de hartelijke belangstelling van de gemeenteleden. Voor de Doopsgezinden vervalt de reeds eerder aangekondigde avonddienst. EEN DUUR UITSTAPJE Een kalf van een Eierlandse veehou der ging onlangs aan de haal en was er de oorzaak van, dat gen bromfietser, deelnemer aan de puzzeltocht, ten val kwam, waarbij zijn rijwiel beschadigd werd. Het had ernstiger kunnen zijn, maar dit neemt niet weg, dat de aan wezigheid van vee op de weg zeer ge vaarlijk kan zijn. Daarom meende de Helderse kantonrechter, dat de eigenaar van het kalf gestraft moest worden. Hij veroordeelde hem nl. tot honderd gulden of twintig dagen, waarvan 25, of vijf dagen onvoorwaardelijk en de 75,of 15 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. iet '."V at AGENDA VAN DE CULTURELE RAAD Zaterdag 30 november Oosterend, Intocht St Nicolaas Oosterend, „Het Wapen van Amsterdam uitvoering gymnastiekver. Oosterend. De Cocksdorp, De Hoop, viering 25-jarig bestaan ANAB afd. De Cocksdorp-Eier- land. Zondag 1 december Den Burg, Start St. Nicolaas-rit M.A.B club Texel. Woensdag 4 december Den Burg, Bejaardensociëteit, Sint Nico- laas-avond met film door de heer J. C Bruin. Vrijdag 6 december Den Burg, „De Vergulde Kikkert", 4 Opening Onderwijstentoonstelling „De Zeevaart". Den Burg, Hotel Lakeman, Drs. Roemers, lid Tweede Kamer, spreekt over „De Economische Situatie" voor P. v.d. A. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) BOUWVERGUNNINGEN De heer Jac. Kikkert, De Hoogte, ver plaatsing schuur naar Galgenveld; de heer C. de Wijn Jr., Oudeschild, verbouw van schuur tot werkplaats; de heer P. Kok, Hogeberg, bouw kippenhok; de heer J. C. Dros, Eierland, bouw montagehal aan de Hoofdweg; de heer A. Dros Dzn., Eierland, verbouw woonhuis aan de Oos- terenderweg; de heer R. ^Daalder, De Koog, verandering voorgevel winkel pand; de heer F. Visser, Beatrixlaan, verplaatsing kippenhok. OUWE SUNDERKLAAS TE DEN HOORN Evenals andere jaren zal de jury 12 december in het Dorpshuis zitten voor het beoordelen van de Sunderklazen. Van 7 tot 8.15 uur voor de jeugd tot 15 jaar, waarna de prijsuitreiking, en van 8.30 tot 10 uur voor de ouderen. Vooruit Hoornders, laat het dit jaar krioelen van de sunderklazen. Dus alle maal aan de slag! „DE SPAR" DEMONSTREERDE Dinsdagavond werd in „Loodmans- Welvaren" te Den Hoorn een grote de monstratie-avond gehouden, wat een volle zaal trok. Met deze avond heeft de Spar-kruidenier Le Noble zijn klanten een goede avond bezorgd. Volop is er de °oor Barnes gesmuld. Verschillende firma's demonstreerden hun artikelen. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 22 tot en met 28 november 1957 Geboren: Theodorus Joannes, zv Leo- nardus J. van der Geest en Theodora J. Schraag; Ewald Johannes, zv Theodorus Witte en Johanna M. Bakker; Martha Johanna Duvera Maria, dv Simon Zijm en Geertruida Boogaard; Eveline Marie, dv Evert Breen en Trijntje van der Knoop; Marius Bart, zv Albert Bakker en Neeltje Keijser; Simon Boudewijn, zv Hendrik Lous en Cornelia de Voogd; Janneke, dv Cornelis Goenga en Foke- liena P. Vos; Henriette Gezina Hermina, dv Hendrik J. Schuttenbeld en Anna G. M. Nollen. Ondertrouwd: Joannes C. Witte en Dorothea A. Witte; Paulus A. ter Steege en Trijntje Ellen. INGEKOMEN PERSONEN Antko Boog, van Den Helder, Buiten haven 5 naar H 131; Anna Thurner, van Uitgeest, Langebuurt 72 naar Molen straat 4; Maartje C. Bakker ev Mönnink, van Enschede, van der Heijdenstraat 47 naar Oudeschild 190. VERTROKKEN PERSONEN Simon de Waard, van Parkstraat 18 naar Warffum, Hoofdstraat 31; Martinus Sturkenboom, van O 17a naar Beverwijk, Esdoornstraat 45 met gezin; Klasina P. Stoepker, van Emmalaan 1 naar Duits land, Gerard van der Kooi, van Binnen- burg 15 naar Amsterdam, Hoofdweg 450; Dirk van Dam, van Waalderstraat 25 naar Oosthuizen, Edammerjaagweg 146; Annie Warmerdam, van Westerweg naar Amsterdam, Camperstraat 17; Jan W. Koops, van Julianastraat 10a, Ooster end naar Beverwijk, Esdoornstraat 23, met gezin; Wopke Waldus van C 60 naar Terschelling, de Ruijterstraat 9. j VOOR WIE RUSTIG UIT WILLEN Onlangs hebben twee dames, bereik baar via tel. 157, Den Burg, bekend ge maakt gaarne als babysitters te willen i fungeren. Naar wij vernemen wordt van I dit aanbod nogal eens gebruik gemaakt en dit ligt ook voor de hand, want wie j eens uit willen, moet.en vaak van hun voornemen afzien omdat er niemand in de gelegenheid schijnt te zijn om op de kinderen te letten. Weggaan zonder toezicht uit te oefenen of te doen uitoefenen is niet verant woord. Het is prettig te weten, dat de I kinderen met alleen zijn als men elders I vertoeft, ook al zit men in dezelfde straat of hetzelfde dorp. Wij kennen ouders, die met een gerust hart de baby uren alleen laten. Ze zijn overigens wél tegen brand verzekerd, want „dat moet je wel, stel je voor". Ja, stel je voor en daarom juichen wij het initiatief van mej. J. Witte c.s. spontaan toe. P.S. Ook niet-leden van de V.V.V. Texel kunnen van deze service profiteren ZUSTER LUCIA NAAR UITGEEST Het bericht dat Zr. Lucia, de Eerw. Moeder van Huize St. Jan overgeplaatst is naar Uitgeest kwam voor de commu niteit en bewoners van huize St. Jan wel heel onverwachts, aldus „Het Noordhol lands Dagblad". Slechts enkele maanden heeft Moeder Lucia in het nieuwe rust huis haar taak mogen vervullen. Dat dit afscheid voor haar zelf zeker even zwaar was, bewees wel het feit dat zij de dag voor haar vertrek hiervan aan de be7 woners mededeling heeft kunnen doen. 21 december 1937 werd moeder Lucia te Texel geplaatst waar zij haar werk ver richtte tot 1947. Ze maakte dan ook de moeilijke tijd tijdens de oorlog op Texel door. Hierna is zij tot 1950 te Beverwijk geweest. Zr. Lucia kwam weer naar Den Burg, waar zij alle narigheid van slechte behuizing en verhuizing naar de Molen straat heeft moeten meemaken. Wij had den haar daarom nog zo graag enkele jaren in het nieuwe rusthuis werkzaam gezien. Thans is zij dan overgeplaatst naar Uitgeest, waar haar werk als Moe der Overste van een verpleeghuis haar wacht. Op Texel kwam in haar plaats Zr. Thephila uit Uitgeest. Een zuster dus, die ook zeker wel alles kan weten van ver zorging der zieken en bejaarden. Zowel zuster Lucia als zuster Thephila wensen wij Gods beste zegen op het werk, door beiden in andere omgeving begonnen. S.V. Texel Hoe staan we er zondagavond voor?! Zal Texel nu eens een goed antwoord klaar hebben? Het is al lang tijd. Laten we hopen én vertrouwen dat deze laatste wedstrijd der 1ste helft een kleine ver ademing zal brengen. Mannen van Texel het kan dus het moet. Zondag: Texel-JVC; WGW-Succes; Hollandia T.-Helder; Limmen-VZV; BKC-VIOS. Afd. NH.: Helder 4-Texel 2. Adsp. BKC a-Toxel a; ZDH a-Texel c; Texel b-De Koog. Handbal: Texel 1-JHC 2, aanv. 11.45 u. Texel jun.-JHC jun., aanvang 12.45 uur Zorg er maar voor dat dit een prettige Sinterklaas-verrassing wordt. Succes dus allemaal. ZDH-nieuws Zondag bracht ons eerste een bezoek aan Schagerbrug om daar de leider Vesdo te bekampen. Spoedig namen we de leiding en hielden een half uur stand voordat de gelijkmaker kwam. Na de rust maakte V. 21 en zelfs werd het 31; twee doelpunten van ons werden afgekeurd, waarbij de scheidsrechter nogal een vreemde beslissing nam. De adsp. wonnen met enkele invallers met 30 in Oosterend van de b'tjes Zondag komen de Texelse Boys op bezoek. Dit wordt weer een zware op gave, aanvang vermoedelijk half drie Zie het kastje. Adsp. zie eveneens kastje TER OVERDENKING: HET GESCHENK De komende week heeft iets geheim zinnigs. We willen het wel allemaal niet weten, maar we zijn toch nieuwsgierig wat die 5e december ons zal opleveren. Want als goede Texelaars vieren we na tuurlijk allemaal het feest van Sinter klaas. Vol verwachting klopt ons hart. Want een geschenk willen we toch wel ontvangen van de grote onbekende. Nu zijn er een massa dingen, die de moeite waard zijn om te krijgen. Lees er de prijscouranten en de advertenties maar eens op na. Het een is al mooier en beter dan het ander. Vul nu het verlanglijstje maar in. Ik hoop dat U niet teleurgesteld wordt. Morgen is het in de kerken de eerste advents-zondag. Dat wil zeggen, dan be gint de voorbereiding voor het kerst- leest. Dan wordt er gezongen en gespro ken óók van een geschenk. Dat geschenk heeft voor ons niet meer het karakter van een verrassing en er is niets geheim zinnigs bij. Want het gaat over de komst van Jezus Christus. Wie de kerk binnen loopt kan dat horen. Maar toch is dit geschenk iets heel bijzonders, want het komt van God. U hoeft er niet naar te raden van wie het afkomstig is. Het staat wel heel duidelijk in de bijbel, met name in Johannes 3 vers 16: God geeft Zijn Zoon. God, Die wel eens genoemd wordt: de grote onbekende geeft hét geschenk aan de wereld En het waarde volle van deze gave is, dat God nu niet meer onbekend is. Want nu weten we wie Hij is. Dat Hij liefde is. Wat doen we met dit geschenk bij uit nemendheid? Het komt zomaar niet binnen onze deur. U moet het komen halen. U moet het aanpakken met de hand van het geloof. Denk U hier eens over na. W. M. v. R. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 4 dec. consultatiebureau De eerstvolgende zitting van het con sultatiebureau voor zuigelingen is be paald op woensdag 4 december a.s. Dan worden de moeders van de buitendorpen verwacht: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2,15 uur; Den Hoorn 3,15 uur; De Koog 4,15 uur. Talloze Rhermatieklijtfers vouten baat bij 'n Lloedzniverende km» met Kruscben Sal»g. En 't betekent als het ware een her wonnen leven, als ge, bevrijd van Uw Rheumatische Pijnen, weer monter en vief uit de voeten kunt, bevrijd van stijfheid en stramme pijn. Begin mor gen zonder verwijl met Kruschen Salts; U zult al gauw zelf ervaren, hoe goed ge er U bij voelt. BIJEENKOMST BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN IN DE LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL Een spreekwoord zegt „Ver halen smaakt zoet", maar dat dicht bij gehaald ook wel heel goed kan smaken, heeft bovengenoemde avond ons wel geleerd. Onze plaatsgenoot, de heer J. C. Bruin, verzorgde nl. op deze avond ons pro gramma met zijn kleurenfilms en dia's over zijn reis naar Normandië en Bre- tagne, die hij samen met zijn echtgenote deze zomer daarheen gemaakt heeft. De heer Bruin geniet niet alleen zelf van ijn reis, maar weet daar ook anderen van te doen genieten en zo heeft hij de ongeveer 80 aanwezige dames een genot volle avond bezorgd. Na een kort overzicht van de gevolgde route en een leuk Texels journaal begon de reis. Over de grens gekomen bezoch- en we eerst het mooie oude Belgische stadje Brugge met o.a. het Begijnenhof. Vervolgens zagen we de prachtige, woes te rotskusten van Normandië en Bretag- ne. Verder landinwaarts had de heer Bruin veel aandacht geschonken aan de bevolking en haar klederdrachten, vooral de mutsen der vrouwen in velerlei vorm waren bijzonder mooi om te zien. Vele opnamen gemaakt op markten, kermissen en feesten brachten deze onder onze aandacht. Prachtig waren ook de opnamen der grote processie, een z.g. Pasdon. in Ru- mangol bij Le Favir, de vele en kleurige klederdrachten in dit prachtig glooiende landschap waren wel bijzonder mooi. In dit land is nog een duidelijke Kel tische invloed merkbaar, er waren b v. bij de volksspelen doedelzakspelers, evenals in Schotland. De terugreis bracht ons langs de Loire met zijn vele kastelen, waarvan dan ook een drietal van de mooiste en interes santste bezocht werd. Verder over Orleans naar Parijs, waarvan we nog verschillende opnamen te zien kregen, :owel bij dag als bij nacht met de vele lichtreclames. Tot slot nog prachtige kleurendia's van bet laatste bloemencorso n Aalsmeer en opnamen van ons eigen mooie eiland, wat ook geweldig in de smaak viel. In haar slotwoord dankte mevr Laan de heer Bruin hartelijk voor alles wat ons geboden was en sprak de wens uit, dat het niet de laatste maal was, dat de heer Bruin ons een avond mee op reis wilde nemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1