Nog niet geslaagd MOERBEEK'S Het goede jeugdboek BIOSOL 7*. 54. INFRAPHIL Vijf december voor een Sint Nicolaasgeschenk complete woninginrichting Kluitman Jeugdfonds Boekhandel Parkstraat ELECTRO HUIS BAKKER een gevorderd kantoorbediende Bij al die zoetigheid hoort een hartige beet bij D. Visser, Hogerstr. 16 de gehele dag gesloten. een gelde koe is verhuisd TIJDENS KERKDIENST OVERLEDEN De heer P. Keijzer, die onlangs van Oosterend naar Den Burg verhuisde, waar hij tezamen met zijn zuster een be jaardenwoning betrok, is zondagavond tijdens het lof in de kerk van de H. Joannes de Dooper, te Den Burg, plotse ling overleden. De heer Keijzer zou in februari 80 jaar geworden zijn. KREEG ZIJN NETTEN TERUG De heer P. D., Oudeschild, had van de zomer netten geplaatst in een viswater in Dijkmanshuizen, maar de politie nam het materiaal na een tip in beslag. De rech ter heeft de heer D. vorige week echter vrijgesproken, omdat het betreffende water nog geen eigenaar had; het be hoorde nl. tot de in uitvoering zijnde ruilverkaveling DE HEER J. C. BRUIN SPRAK OVER NORMANDIË EN BRETAGNE Donderdagavond hebben de aanwezi gen in het Dorpshuis ,,De Wielewaal" te De Waal genoten van de reisimpressies, welke de heer J. C. Bruin heeft opge daan tijdens zijn vakantiereis per scooter door Normandië en Bretagne. Dat de heer Bruin een vakman is, bleek wel uit de door hem gemaakte color-slides en de kleurenfilm, die hij opnam. Pittoresque bruggetjes, kleder drachten in Bretagne en vele fraaie op namen van het landschap deden ons het besluit nemen ook eens die streken te gaan bezoeken. De heer Bruin maakte op voortreffe lijke wijze „reclame" voor Bretagne en Normandie. DE SINT NAAR DE LUBERTISCHOOL Het Sint Nicolaasfeest van de Luberti- school te De Koog zal gehouden worden op donderdag 5 december, 's middags om 2 uur in Hotel ,,De Toekomst". FRAMBOZEN IN DECEMBER „Van de koude grond en uit eigen tuin", aldus verzekerde ons een dochter van de familie Snoek-Bruin, Kogerstraat, Den Burg, toen zij ons een handvol frambozen toonde. Op datzelfde ogenblik waren ze in Plan-Zuid bezig de ijsbaan blank te zetten. Het kan vreemd gaan En dan zijn er altijd nog mensen, die be weren, dat de wonderen de wereld uit zijn! GIFTEN WITTE KRUIS Oosterend: H. 1,50; A. vd V. 2,50; C. E. 1,—; Wed. T. 2,50; N.N 2,50, B. T. 5,—, V. 2,50; J v.d. V. 5,—; J. 2,50. B 12,50, B 2,50, J. K 2,50; C. T. 2,50; A V.-V. 10,N.N 2,50, N.N 2,50, P. K. 2,50; J. V. 2,50; K. 2,50. Den Burg: Z. 1,N.N. 5, Eierland: D. 2,50. HENK VINK TRIALKAMPIOEN Zondag is in de omgeving van Valken burg de vierde en laatste motorrijders- wedstrijd gehouden om het Nederlands trial-kampioenschap Henk Vink jr uit Maasland, die uit de drie voorafgaande wedstrijden in Lochem, Callantsoog en Texel door even zovele eerste plaatsen totaal 60 punten had verzameld, ging in Valkenburg ook het eerst door de finish, zij het twee minuten over tijd, wat hem twee strafpunlen kostte. Tweede werd Wassink uit Arnhem, die na drie wedstrijden met 48 punten op de vierde plaats stond. Hij hield in deze wedstrijd cracks als Baudoin, Van der Sluis en Morel achter zich. De uitslagen luiden: Senioren 1. H. Vink jr. (Maasland), 2. G. Wassink (Arnhem); 3. F. Baudoin (Eindhoven); 4. A van der Sluis (Arn hem); 5. J Morel (Arnhem). Eindstand Nederlands trialkampioen- schap (de drie beste prestaties tellen) 1. H. Vink jr. 80 pnt., 2. G. Wassink 72 pnt 3. J Morel 65 pnt. DE SINTERKLAASPl ZZELRIT Niet minder dan 85 voertuigen, auto's motoren en brommers, hebben zondag middag met verve deelgenomen aan de Sinterklaasspeurtocht, iets unieks voor ons land Men had tot taak de Sint en zijn knecht op te sporen. Zij reden een bepaalde route Bovendien moest een andere knecht worden gezocht en voorts waren er binnenshuis negen zwarte Pie ten gestationeerd die ook gevonden moesten worden Om twee uur werd massaal gestart nadat de deelnemers vijf minuten tevo ren bekend gemaakt was hoe deze wed strijd in elkander zat. Wie de Sint het eerste vond kreeg de meeste punten, hoe later men hem ontdekte, hoe lager de premie. Tenslotte vond iedereen de Sint in „De Lindeboom-Texel", waar hij de prijzen persoonlijk uitdeelde, nadat hij door de voorzitter van de M A.B de heer C. P. Moojen, hartelijk was toegesproken. De heer Moojen bedankte ook de heren B. Dros en J. Daalder, die met hem de route uitgezet hadden. Ook werden de trouwe, actieve controleurs voor hun moeite bedankt. Zonder hen zou geen wedstrijd gehouden kunnen worden. De prijzen bestonden natuurlijk uit allerlei lekkers, zoals reuze taai-taais, speculaas, letters, chocoladewerken enz Iedereen mocht bij de Sint op het po dium komen om zijn prijs in ontvangst te nemen. De Zwarte Pieten hebben op de Groe- neplaats en in de zaal kwistig met pe permoppen gestrooid. Hier volgt de complete uitslag: Auto's 41 stuks: 1. W. Koopman 17 pnt 2. D. Zuidewind 16 pnt; 3. G. Couvert 16 pnt.; 4. A. Brans 15 pnt; 5. A. Dros Bzn 15 pnt; 6. J. Boekei 15 pnt; 7. H Veene- ma 15 pnt, 8. Stomp 15 pnt; 9. C. Zegel 15 pnt; 10. A Dekker 15 pnt Motoren, 29 stuks: 1. M. de Vries 15 pnt; 2. R. de Vries 15 pnt; 3. E. v. Eg- mond 15 pnt; 4. C. Schuil 15 pnt 5. S de Porto 14 pnt; 6. A. de Smit 14 pnt; 7 M. Kuiper 14 pnt; 8. S. Dijt 14 pnt; 9. M. Kuip 14 pnt; 10. A Hin 14 pnt. Brommers, 15 stuks; 1. G. Bakker 14 pnt; 2. D. de Braven 14 pnt; 3. J. de Haas 14 pnt; 4. A. Keizer 13 pnt; 5. C. Zwaan 13 pnt; 6. M. Reij 13 pnt; 7. C„ van Len ten 13 pnt. Trots beperkinq dei bestedinq, Hoog-, laay-, middelconjunctuur, Spoetnik éen en Spoetnik dubbel, En een leven peperduur. Ondanks onlust in Marokko, Opstand hier en neerslqq daar, Komt qoedheiliqman uit Myra, Weer tot ons als ieder jaar. En zo zitten de gezinnen Druk te plussen en te minnen En te peinzen en te lijmen Om een vers aaneen te lijmen. Want de qeest van vader Cats, Heelt op iedereen thans vat. Morqen qaat het spul beqinnen, Komt de Sint heel statiq binnen En qeelt allerhande handjes Aan de Pietjes en de Jantjes, Aan de Mientjes en Cato's, Plus een heleboel cadeaux. Noq één nachtje slapen, mensen En vervuld zijn alle wensen Die men deed op elk qebied. OF NIET! Huib de Rijmelaar. „DE HUIDIGE ECONOMISCHE SITUATIE" Zoals gemeld zal het tweede kamer lid, de heer Drs. D. Roemers, hoofdbe stuurder van het N.V.V., vrijdag naar Texel komen om hier te spreken over „De huidige economische situatie". Dit onderwerp is thans bijzonder ac tueel. Is er verschil met de situatie in de dertiger jaren? Hoe ligt de situatie internationaal7 Is het programma van de regering tot beperking van de bestedin gen voldoende of gaat het te ver? Wor den de lasten van de bestedingsbeperking gelijkelijk verdeeld? Deze discussie-avond zal plaats vinden in „Hotel Lakeman", aanvang half negen precies VLIELANDS VEERDAM GEREED De nieuwe veerdam, gelegen voor Vlie- land's enige dorpje, zal vandaag officieel door burgemeester A. Anker worden ge opend. Verschillende functionarissen van Rijkswaterstaat zullen hierbij aanwezig zijn, zoals de hoofdingenieur-directeur van de directie Friesland van Rijkswa terstaat ir. A. F. Spruijt. de hoofdinge nieur A van de directie Westelijk-Fries- land, ir. T. H v.d. Werf en de hoofdin genieur A in het arrondisement boven het Noordzeekanaal, ir. S. H. Ringma. De genodigden zullen per extra boot om streeks half elf uit Harlingen vertrekken en omstreeks half één op Vlieland arri veren, waarna de openingsplechtigheid een aanvang zal nemen. Na afloop wordt hen een lunch aangeboden. DOOPSGEZINDE ZUSTERKRING DE KOOG Hedenavond viert de Doopsgezinde zusterkring van De Koog zijn traditioneel sinterklaasfeest. De pret begint om acht ir. FEESTAVOND 25-JAR1G BESTAAN A.N.A.B. AFD. COCKSDORP EN EIERLAND Zaterdag vierde de A.N A.B., afdeling Cocksdorp en Eierland, zijn 25-jang be staan in Hotel „De Hoop". Om ruim kwart over 8 opende de voorzitter J. van Sijp de feestelijke bij eenkomst. Hij heette in de eerste plaats de heer Roellofs van het hoofdbestuur welkom en ook de heer Westdorp Sr., die ere-voorzitter van de bond is. Verder nog enige genodigden en natuurlijk ook de leden, waarna hij het woord gaf aan de heer Roellofs, die voor ons uiteenzette wat er sinds de oprichting in 1932 zoal is gebeurd en verbeterd. Hij toonde in zeer duidelijke bewoordingen aan, dat het zeker noodzakelijk is dat elke arbeider georganiseerd is. Hij reikte verder de insignes uit aan liefst 14 leden, die 25 jaar lid waren Rieta den Braven en Bea de Ridder speelden op hun accordeon om er de stemming in te brengen Verder trad er een actieve jeugdband uit Den Burg op, waarna de pauze volgde met natuurlijk een verloting. De prijzen van deze ver loting waren allemaal beschikbaar ge steld door goede geefsters en gevers. Na de pauze kwamen er nog verschil lende sprekers aan het woord, o.a. ere voorzitter Westdorp Sr., de heren D. Dapper, S Ellen. A Bakker, Jo Bruin en W Wassenaar. Mevr. Koning-Bruin las een brief voor van haar vader, die ver hinderd was deze avond bij te wonen. De sprekers overhandigden het bestuur en- veloppes met inhoud Jammer, dat er zo weinig leden gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging van het bestuur. Deze overigens heel gezellige vergade ring werd besloten met een geanimeerd bal onder leiding van de Ritmische Eilanders. BEVORDERD TOT MONTEUR De heer A. Keizer, Ada van Holland- straat, Den Burg, werkzaam bij de tech nische dienst der P.T.Tis bevorderd tot monteur. MOTORRIJDER WON 1STE PRIJS Uit de officiële uitslag van de zware N.M.C.-rit te Nieuwe Niedorp blijkt dat de heer A. van Liere in de nieuwelingen klasse de eerste prijs behaald heeft. HALVE EEUW GELEDEN De Cocksdorp, 29 november 1907: Twee vogelvangers, die zich van een slagnet, twee lokvogels en ettelijke opge zette vogels bedienen, hadden dezer da gen in Eierland een goede vangst. Circa 200 wilsters werden door hen verschalkt op de landerijen, behorende bij de boe renhofsteden „Ruimzicht" en „Sir Robert Peel". Dat de hazenstand niet gunstig is, zo meldde de Oosterender correspondent anno 1907, bleek in de vorige week, toen een jachtgezelschap met drie geweren slechts één haas kon bemachtigen. ONDER DE POMP Zwarte Piet ken puur doen, als opvoedkundige. Zeker, maar an Cocksdorp doet-ie 't aars averechts. Jammer, dót de pelisie onmachtig wös, aars höd-ie zeker een bon uutskreve. DE HEER H. VELDHUIS WON TELEVISIETOESTEL De winkeliersvereniging van Den Burg kon maandagavond laat bekend maken, dat haar jury, bestaande uit de dames Hoogenbosch en Gilyamse, en de heren Gulmans, Lemstra en Molleman, de hoofdprijs van de verkeersvragen en slagzinwedstrijd toegekend had aan de heer H. Veldhuis, Wilhelminalaan, Den Burg. Deze hoofdprijs bestaat, zoals be kend, uit een televisietoestel. De slagzin „Uw motor is een bron van kracht, verstand wordt van uzelf verwacht", werd als de beste van de duizenden inge zonden slagzinnen beschouwd. In totaal werden ruim twaalfduizend formulieren ingezonden. In de laatste ronde kwamen meer dan zesduizend goede antwoorden voor bij „slechts" duizend foutieve. Het percentage juiste antwoorden steeg naar mate de wedstrijd vorderde. Er waren deelnemers, die him slagzin zo denderend vonden, dat ze deze wel vijftigmaal inzonden. Ofmeende men, dat de jury er met de Franse slag naar sloeg? Dan was men er toch wel naast iedere oplossing werd nl. serieus bekeken, maar het spreekt wel vanzelf, dat niet iedere slagzin in comité kon worden behandeld: „gelukkig" waren vele slagzinnen het lezen nauwelijks waard, anders zou de jury er nooit uit gekomen zijn. Voor de laatste ronde was de jury van half vier tot tien uur in touw, U kunt nagaan, dat men tenslotte aan het zuchten raakt, nochtans heeft de Jury zich door de moeilijkheden dapper heen geworsteld en feitelijk mogen wij zeggen, dat niet de heer Veldhuis, maar de jury het pleit gewonnen heeft. Ove rigens: alle hulde aan de overwinnaar en nieuwe televisie-eigenaar, want vele malen schoot hij de roos raak: éénmaal de hoofdprijs van 100,en nog ver scheidene andere prijzen, in totaal sleep te hij 180,in de wacht. Wij vrezen, dat de Sint straks in de schaduw komt te staan, tenzij de Sint het toestel zelf komt uitreiken?? De vijf troostprijzen gingen de laatste ronde naar mevr. J. Eelman-Vermeulen, Kaapweg, De Koog, en de heren W. Steenhuizen, Prof Keesomlaan, P. Zeven hoven, Waalderstraat, J. Tjoelker, Boo- gerd 12 en J. Timmer, Ada van Holland straat. Televisie voor invalide Zoals gemeld heeft de Winkeliersver eniging Den Burg een tweede televisie toestel gratis beschikbaar gesteld aan een Texelse invalide. Na overleg met de HH doktoren is besloten dit toestel aan te bieden aan de heer A. Smidt, die thans in „Huize Sint Jan" verpleegd wordt. SINTERKLAASFEEST BEJAARDEN Bejaarden, leden van de Burger socië teit, even attentie: wij berichtten vorige week, dat de bejaarden 's avonds hun feest zouden hebben, maar dit is niet juist: het vangt op de gebruikelijke tijd, dus 's middags, aan. Natuurlijk is het best mogelijk, dat de Sint zoveel stoute kin deren in de zak moet stoppen, dat het toch nog een latertje wordt! O nee, dat kan niet: de Sint zelf moet dit jaar he laas verstek laten gaan, maar de heer J. C. Bruin zal hem op waardige wijze ver vangen, als cineast dan. Het belooft een interessante filmvoorstelling te worden, terwijl de verrassingen in de vorm van pakjes niet van de lucht zullen zijn. „DE HAVENKANTERS" IN „DE HOOP" Vrijdag speelden „De Havenkanters" in Hotel „De Hoop" voor de bejaarden van Eierland en De Cocksdorp. Om even acht uur opende pastoor Z. v.d. Klein met een woord van welkom tot onze be jaarden en natuurlijk ook tot dirigent Beumkes en zijn ensemble. Hij dankt hen dat zij uit het „warme" zuiden naar het koude noorden kwamen. Hierna werd het woord gevoerd door conférencier Hans Bakker, die de num mers van het orkest aardig aan elkaar wist te praten. Heel aardig was ook de juniorenafdeling van deze nog jonge ver eniging. Verder genoten wij van de zang van mevr Klomp. De toegift, enige Sin terklaasliedjes. werd door de hele zaal meegezongen. Hierna pauze, waarin koffie met spe culaas werd aangeboden. Na de pauze verplaatste men zich in de tijd van Joh. Strauss, waarbij ook weer heel verdienstelijk werd gezongen door mevr Klomp Ook het bekende radiospel „Trek aan de bel" was heel spannend Hierna gaf het orkest nog enige nummers weg, waarna dominee W A Soesan „De Ha venkanters" bedankte en de wens uit sprak hen nog eens op De Cocksdorp te mogen ontvangen. Om elf uur ging ieder voldaan huiswaarts. G.D.S.-nieuws Donderdag 5 en 12 december is er geen gymn., vanwege de St. Nicolaastijd. Zegt het allen door, ook voor jullie, adspi- rantjes! Donderdag 19 december zijn wij allen weer present. Adspirantjes 17.00 u. Senioren 18.15 uur. S.V.O.-nieuws Zo begonnen we de wedstrijd tegen Wiron met een zeer zwak optredende scheidsrechter en een grensrechter, die als de bal de middenlijn passeerde rich ting Wiron-doel reeds begon te vlaggen voor buitenspel. Toch nemen wij al direct het heft in handen, doch voors hands weet de grensrechter met zijn vlag erger te voorkomen Maar Piet weet toch het W.-doel t$ vinden 01. Even later maakt Kees een mooi doelpunt, maar de vlag wist dit doelpunt uit.... Wij zijn met dit ene doelpunt niet tevreden en Piet maakt 02, direct gevolgd door een goed doelpunt van Kees 03. Rust. Na de thee wordt de wedstrijd rom melig, soms zelfs ruw. Wij hebben het middenveld niet meer en W. valt meer aan dan wij. Toch maakt Piet de vier vol en wij geloven het wel, maar kort voor het einde weet W. nog tweemaal te doelpunten, einde 42. Zaterdag a tegen b, 3 uur. Het eerste speelt zondag uit tegen JVC 2, boot half iwaalf. Zij, die aan de toto mee doen gelieven hun formulier heden, woensdag, in te leveren. Loop dan even bij ons binnen en U zult zeker slagen! if Wij zijn ruim gesorteerd in modern en klassiek if Damesstoeltjes Kapstokken en kleden Haardstoelen Boekenplanken en -rekken Poefen en werkmandjes Courantcnbakken en naaitafels Haardbankjes Rooktafels en standaards Voetenschommels Bijzet- en kloostertafels Hoogerstraat Wegens omstandigheden donderdagmorgen gesloten Smederij Keijzer, De Waal TEXELAARTJES Te k. gevr. varken voor huis- siachting. H. v. Uden. Hol- landseweg C53 De Cocksdorp Verloren fietstassen met leren motorwanten en grijze pet. Gaarne terug, S. Ellen, De Waal W19 - Te k. pr. 6 volt accu. A v. d. Vis, Wil helminalaan Tel. 256 Te k. prima goed onderh. wit fornuis, Br. ond. no. 1038 bur. v. d. bl. Gevr. een i.g st.z. commode.. Warmoesstr. 5, Tel.553— Te k. goed onderh. gitaar, T roubadour. A. v. Lenfe P H. Polder, H la - Vanaf heden SUS loten verkrijgbaar Molenstraat 1, Sfenenplaats 1. Wacht niet t^t het te laat is. Te k. klein kinderfietsje. M. Koorn, Wilhelminalaan 54 A. Reumerman en L. Koopman hebben de eer, U mede namens wederzijdse ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op zaterdag 21 december 1957 vm te 11.30 uur ten gemeente- huize Ie Den Burg. Oudeschild 272 Oudeschild, Singel 371a Texel, december 1957 Gelegenheid tot feliciteren op de trouwdag van 4,30 -6 in het Eigen gebouw Toekomstig adres Oudeschild 217 In plaats van kaarten Op 20 december om 3,15 uur trouwen te Den Burg Texel Nel Westdorp en Jan Doornbosch Den Burg, 2 dec 1957 Receptie: 15 dec. van 3-4 uur te Wormerveer, Wil genkade 30. 20 dec van 4,30-5,30 uur te Den Burg, Ada van Hollandstraat 11. Toekomstig adresPeli kaanstraat 12, Krommenie Heden overleed plot seling nog voorzien van het H. Oliesel, onze geliefde broer, zwager en oom Pieter Keijzer in de ouderdom van bijna 80 jaar. Namens de familie Grietje Keijzer Den Burg, Texel jan Dirksoord 30 1 december 1957 De uitvaart en begrafe nis zullen plaats hebben donderdag 5 deeember 1957 om 9 uur in de Parochiekerk van de H. Joannes de Doper. Hiermede geven wij U kennis, dat na een langdurig doch geduldig gedragen lijden, in het ziekenhuis Parkzicht is overleden, mijn lieve man en vader, behuwd- grootvader, broer en zwager Jan Cornelis Plaatsman in de leeftijd van 72 jaar Mede namens de familie M Plaatsman—Boekei Den Burg, Texel, I december 1957 Liever geen bezoek. De teraardebestelling zal plaats vinden heden 4 december. Vertrek vanuit de Gol- lardsstichting nm 3 uur Het complete hebben we in voorraad Zie de Kluitman-krant die we verleden week in deze courant meezonden. De grote rhilips-ddie: HOOGTEZON (4113.50) (1 x 7,50 4-3 10.-) (straalt pijn weg!) GEVRAAGD Rotterdamsche Bank N.V. Kantoor Den Burg Een heerlijke rauwe rookworst of een runder metworst of een paarden metworst en 200 gram ham 90 ct t m. zaterdag en dan nog 'n leuk gesort. schoteltje in plastiek Voor elke beurs in verband met de uitreiking van de Sint Nicolaascadeaus op vrijdag 6 december a.s. zijn onze zaken voor de verkoop WUWnuie Voor Familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant Voor de vele blijken van belangstelling bij ons hu welijk ondervonden zeggen wij namens wederzijdse ouders allen hartelijk dank J. Waayer N. Waayer-v.d. Vis Peperstraat 29, Oosterend Voor de vele bewijzen van deelneming na het overlijden van onze lieve man, vader, grootvader en broer PIETER BURGER zeggen wij alien hartelijk dank. in het bijzonder dok ter Bossenbroek voor de geneeskundige hulp, Ds. v. d Zwaag voor de troost woorden tot ons gesproken buren, dragers en kleed- oplegsters voor de laatste eer de overledene bewezen Namens de familie P. Burger-v.d. Slikk Diep getroffen door de overweldigende belang stelling, zowel voor als tijdens de teraardebestel ling van onze lieve vrouw en moeder Cornelia J. Mantje geb. Mantje brengen wij allen hiervoor onze oprechte dank. Familie Mantje Hoeve „Rembrandt" Dokter Feikema donderdag 5 dec. geen spreekuur TE KOOP B. Dros, De Veen F. R. Haarsma van Eierland E 49 naar j pension „Ons Huus", Walenburg W 77 post Del Koog tel. 353

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 2