(jroen 'wartsj~exels in het harL, Donnés huid? handen TEXELSE tTERDAG 7 DECEMBER 1957 72e JAARGANG No. 7204 COURANT Itgc N.V. »-h- Lang»r»ld d» Rooi) 3»khcmd»l -- Drukkerij Bibliotheek en Burg - Texel - Postbue 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl Bank Postgiro 652. - Abonn- pr- 2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv- 10 ct p. mm BET BESTUUR VAN DE BOND VAN LATTELANDSVROUWEN BEZOCHT EEN KINDERTEHUIS Op initiatief van enkele leden had de ond van Plattelandsvrouwen het kin ertehuis „Tjallinga Hiem" te Leeuwar en geadopteerd voor de Sint Nicolaas- ;tie, die over het gehele land was ge- rganiseerd door een der omroepvereni- ,ngen. Het betrof hier een N.H. tehuis oor 40 kinderen, die of uit A-sociale ezinnen kwam, of door de voogdijraad aar waren ondergebracht. Eén dezer dagen heeft het bestuur de akjes, die door de leden waren ver- orgd, persoonlijk naar Leeuwarden ge- racht. Ongeveer half elf arriveerden zij „Tjallinga Hiem" aan de Huizumer- lan. Men werd daar door de directrice, ïevr. Vels-Heyn allerhartelijkst begroet n in haar gezellige werkkamer ontstond spoedig, onder het genot van een kopje offie, een levendig gesprek. Het huis, at vroeger als weeshuis was gebruikt, ater als burgemeesterswoning, werd nu nds twee jaar gebruikt als tehuis voor eze kinderen, alles was gemoderniseerd o een geheel nieuwe vleugel was er bij- ebouwd. Na de koffie leidde mevr. Vels- [eyn de dames rond. Wat zag alles er keurig verzorgd uit, men kreeg wel de [indruk dat hier met vaste hand werd 'geregeerd, wat ook zeker nodig is met "een gezin van 40 kinderen tussen de 5 en 20 jaar. Het was trouwens niet helemaal één gezin, ze waren in groepjes verdeeld van ongev. 8 kinderen, die elk hun eigen "huiskamer hadden, waar het allergezel ligst was, ieder had een eigen kastje voor 'het speelgoed, en in de slaapzalen dito 'voor de kleren. Ieder groepje had twee leidsters, die daar ook intern waren en hun eigen zitslaapkamer hadden als- 1 mede tezamen één huiskamer. Achter het gebouw was een speellokaal gebouwd, waar de kinderen zich met regenachtige dagen konden vermaken; ook stond daar 1 een hok met een marmotje. Na deze rondleiding, die zeer gewaar deerd werd, werden de dames uitgeno- ligd de warme maaltijd te gebruiken, wat ïatuurlijk dankbaar werd geaccepteerd. Even werd een blik geworpen in een uiskamer, waar een groep van de jong- te kinderen aan tafel zat met hun leid sters. Keurig met de slabbetjes voor, tend met mes en vork en een gezonde etlust, een groepje tevreden kinderen, liet beseffend hoe zij daar in „Tjallinga liem" verzorgd worden, dat is iets waar ij later zeker reden tot dankbaarheid roor zullen hebben. Na een hartelijk afscheid en een tot iens vertrokken de dames weer naar >ns eiland, met de gedachten, dat de Bond van Plattelandsvrouwen hier zeker ïeel goed werk aan heeft gedaan om leze kinderen met het j.l. St. Nicolaas- ieest te verrassen met de pakjes, die door ien zijn verzorgd, want voor de meesten yan de kinderen is dit het enige wat St. Nicolaas voor ze brengt, en niemand wordt graag vergeten, vooral een kind niet. VRIJWILLIGERS HOORNDER KERK Hedenmiddag worden er weer vrijwil ligers gevraagd (1,30 uur) voor de laat- I ste werkzaamheden aan het kerkepad. KEURING VOOR DE DIENSTPLICHT lichting 1958 De Burgemeester van Texel maakt be kend dat alle oproepingen voor de keu ring voor de lichting 1958 zijn verzonden. Zijn er in 1938 geboren mannelijke per sonen, die in een der Nederlandse bevol kingsregisters zijn opgenomen of daarin hadden behoren te zijn opgenomen, en de oproeping voor de keuring dan wel een bericht van niet-inschrijving nog niet hebben ontvangen, dan moeten zij zich vóór 1 januari 1958 ter gemeentesecre tarie aanmelden. Texel, 3 december 1957 De Burgemeester, C. DE KONING. UJtUllKO. gabyderm-zeep voor hei ophangen vm tmare voor u/erpen f Verpakking ran 454 gram i I 1.20 ttAIMTIHE HOLLAXO M UltttMAOn MOTMiM VEETELLING De Voedselcommissaris voor Noord- en Zuidholland deelt alle in aanmerking ko mende geregistreerden mede, dat naar de toestand op 8 december a.s. wederom een telling zal plaats vinden van: de rundvee-, varkens-, hoenders- en eendenstapel, de winter- en stoppelge wassen. Aan iedere hierbij betrokken geregi streerde zal een formulier worden toege zonden, dat door deze, ingevolge wette lijke verplichting, vóór 14 december a.s. dient te worden teruggezonden, ook al is niets aanwezig. De terugzending is port vrij. Onder de telling vallen: alle houders van: één of meer stuks rundvee; één of meer fokzeugen en/of beren; meer dan één mestvarken; meer dan één schaap; meer dan 50 stuks pluimvee; alle verbouwers van: stoppelgewassen; wintergewassen (tarwe, rogge, gerst, koolzaad en karwijzaad). Degene, die geen formulier ontvangt, doch wel onder de telling valt, is ver plicht bij de Plaatselijke Bureauhouder een formulier aan te vragen en dat om gaand ingevuld terug te zenden. Indien het invullen van het formulier moeilijkheden oplevert zal de Bureau- houder gaarne hierbij helpen. Hij zal daartoe op 9 december in hotel Texel S aanwezig zijn van 12 tot 14 uur. Er wordt op alle betrokkenen een dringend beroep gedaan het formulier tijdig en goed ingevuld en ondertekend aan de Bureauhouder te zenden of bij hem in t« leveren. Texelse Boys-nieuws Boys 1 wist zondag j.l. met 42 van ZDH te winnen. Hierdoor zijn weer 2 kostbare punten veroverd Het tweede speelde thuis tegen JVC 2 en ook hier was de stand 42 in het voordeel van de Boys, een prima resultaat! Boys a ging door een abuis van de secretaris voor niets naar Oosterend. Boys b moest thuis tegen Cocksdorp a, maar daar laatstgenoemde met 6 man opkwam, kon deze wedstrijd geen door gang vinden. Zondag a.s.: Con Zelo 1-Tex. Boys 1; vertrek 11.00 uur vanaf Postkantoor. Tex. Boys 2-Geel Zwart 2, 2.00 uur; HRC 7-Tex. Boys 3, vertrek 11.00 uur vanaf Postkantoor. Hedenmiddag: ZDH a-Tex. Boys b, 3 uur; vertrek 2.00 uur vanaf De Zwaan per fiets. Tex. Boys a-Texel c, 3 uur. Terreindienst: C. de Grave en G. Witte S.V.C.-nieuws A.s. zondag gaat het eerste elftal naar Petten op bezoek; vertrek 10.30 uur van dorp, boot 11.30 uur. Het tweede speelt thuis tegen ZAP (1,30 uur) en de adspi- ranten spelen hedenmiddag thuis tegen Texel b, aanvang 3 uur. Laten we alle maal er een sinterklaas-verrassing van maken! ZON. MAAN EN HOOG WATER De zon komt 8 december op om 8.36 uur en gaat onder om 4,28 uur. Maan: 14 dec. L.K.; 21 dec. N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 7 dec. 8.17 en 20.38; 8 dec. 9.04 en 21.25; 9 dec. 9.52 en 22.06; 10 dec 10.39 en 22.47, 11 dec. 11.24 en 23,24; 12 dec. 12.04 en 13 dec. 0.00 en 12.42; 14 dec. 0.35 en 13.25. Aan het strand ongeveer ee» uur eer der hoog water. FILMNIEUWS: „MOORDEND LOOD" Wie van sensatie houdt kan en mag deze film niet missen. Het verhaal zal echter velen vreemd aan doen, waar wij nu eenmaal niet in het rijk der Cowboys zijn opgegroeid. Het gaat er namelijk Jlemaal erg ruw toe en het schijnt een hele eer te zijn, beter en vlugger te kun nen schieten (doden) dan je tegenstander. Een film, die van een harde wereld verhaalt, van een strijd op leven en dood. In ieder geval is de goede kant van deze zaak, dat de eerlijke jongeman zijn gewetenloze rivaal met een welge mikt schot onschadelijk maakt. Het kwaad moet nu eenmaal gestraft worden. „TROUWE KAMERADEN" Een film, die wij van harte aanbevelen Uw kroost zal genieten van het prettige karakter van Jan, een alleen op de we reld staande jongen, die zeer aan zijn enig bezit, de hond Tarzan, gehecht Jan raakt echter in moeilijkheden, als autodieven zijn dorp onveilig maken. Hij werpt zich op als een onverschrokken held. Door misverstand wordt hij door een kwaje dorpeling afgeranseld, maar dan is Tarzan er ook nog en de aanvaller moet vluchten. „MORGEN ZAL IK HUILEN" „Morgen zal ik huilen" is een uitste kende rolprent over een zangeres, die aan de drank raakt en na een lange lij densweg ook weer uitkomst vindt. Een bezoek aan de Bios kunnen we van harte aanbevelen. Susan Hayward levert een uitnemende creatie in de hoofdrol. Nederlands nieuws O.a.: H.M. de Koningin bezoekt Leeu warden; Internationale kunststoffenbeurs „Macroplastic"; De 21ste „Amsterdam Fashion Week"; De voetbalwedstrijd Nederland-België, verrassende <52) overwinning van Oranje-team. Wereldnieuws O.a.: Overstroming in de Po-vallei; 'n nieuwe methode voor redding uit de lucht; Bergingswerk met de onderwater- televisiecamera; De kop van de Jupiter- raket wordt teruggevonden; Een toren spitsreparatie in Oostenrijk mislukt. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) AGENDA VAN DE CULTURELE RAAD Maandag 9 t.m. vrijdag 13 december Den Burg, „De Vergulde Kikkert", 8-10 uur 's avonds: Opening „Zeevaart-ten- toonstelling". Dinsdag 10 december Den Burg, „Oranjeboom", O.S. O., Op voering revue „Klaar is Kees". PUZZELRIT M.A.B.-CLUB TEXEL De motor-, auto- en bromfietsclub Texel gaat op zondag 29 december een puzzelrit houden, een rit, die zal staan in het teken van de jaarwisseling. De prijzen zullen bestaan uit wild en speci fieke oudejaarsavondartikelen, (behalve oliebollen, voetzoekers en drank natuur lijk!). DE TOEKOMST OP ZEE Wij berichtten over de gunstige gele genheid om een opleiding te volgen aan boord van het opleidingsschip „Neder lander", een opleiding voor jongens, die een werkkring als scheepsgezel bij de koopvaardij ambiëren. Wij verzuimden te melden, dat men alle nadere inlichtingen verkrijgen kan bij het Arbeidsbureau, Schildereinde, alhier FEEST VOOR OUDESCHILD'S BEJAARDEN Met ruim veertig leden heeft de be jaardensociëteit van Oudeschild haar sinterklaasfeest gevierd. Ofschoon de Sint zijn knecht een indrukwekkende zak hal laten meetorsen behoefde er niemand in te verdwijnen, ofschoon sommigen wel een berisping verdiend hadden. Over het algemeen bleek de Sint echter van me ning, dat de bejaarde Oudeschilders een goed slag volk zijn en.... goed lachs ook, wat bij het voorlezen van de bij behorende rijmpjes tot uiting kwam, want bij ieder cadeautje behoorde een gedichtje, dat door de feestvierenden zelf moest worden voorgelezen. Maar niet alleen de bejaarden werden bedacht: de leidsters werden eveneens verrast en dat hebben zij dubbel en dwars verdiend, waar zonder haar activiteit ook de so ciëteit nooit levensvatbaarheid zou heb ben gekregen. De bejaarden hebben niet alleen getoond zeer goed te kunnen bil jarten, kaarten, dammen en mens-erger- je-nieten, maar ook nog over een behoor lijk stemvolume te beschikken en vooral het „zie ginds komt de stoomboot" werd met enthousiasme gebracht. Tot volgend jaar dan maar weer. WADDENPROBLEMEN Onder deze titel lazen wij in de Toe ristenkampioen van de A.N.W.B. een bijdrage naar aanleiding van de op Vlie land gehouden Waddenconferentie. Het blad schrijft: „Het vreemdelingenverkeer is voor onze Waddeneilanden even belangrijk als de industrialisatie voor andere gemeen ten. Het lijkt ons daarom niet onjuist, dat gemeenten die in de vakantiemaan den met een aantal gasten hebben reke ning te houden, dat vele malen het eigen inwonertal overtreft, daarvoor van Rijkswege een bijdrage ontvangen uit de Staatskas; een bijdrage die dus niet ge baseerd is op het inwonertal maar veel eer op het aantal gasten. Bovendien menen wij, dat ook de mid denstand of, wat ruimer gesteld, al die bedrijven die profiteren van het toerisme de verplichting hebben om bij te dragen in de kosten welke de gemeentebesturen moeten maken. Het is toch feitelijk beschamend, dat verschillende V.V.V.'s reeds te kennen hebben moeten geven, dat zij binnen af zienbare tijd hun werkzaamheden dras tisch zullen moeten inperken, als er geen verruiming komt in hun financiële mid delen. Alle neringdoenden op de eilanden dienen zich goed voor ogen te stellen dat zij mede aan deze V.V.V.'s te danken hebben, dat de hotels en pensions elk jaar weer geheel bezet zijn en dat de midden stand omzetten haalt, die een veelvoud van de normale zijn, en dat het dus niet aangaat de bijdrage aan de V.V.V., die in hun belang werkzaam is, met een fooi af te doen. Zou een subsidie van overheidswege aan de V.V.V.'s eigenlijk niet overbodig moeten zijn? Terugkomend op de Kurtax, in de wandeling ook wel „koppengeld" ge noemd, moeten we vaststellen, dat de gemeentebesturen op grond van de gemeentewet het recht hebben deze lo- geerbelasting te heffen. Het gemeente bestuur kan in'deze van goede wil zijn, maar wie garandeert ons, dat de op brengsten van deze belasting uiteindelijk bestemd zullen worden voor het doel waarvoor zij geïnd werden? Al twijfelen we niet aan de goede trouw van de bestaande regering en de zitting hebbende gemeentebesturen, met verandering van deze overheidslichamen kan ook wijziging van inzichten optre den! De ervaringen met de wegenbelas ting stemmen ons toch wel zeer sceptisch ten aanzien van dergelijke bestemmings belastingen. De A.N.W.B. zal er naar blijven stre ven de recreatie waarop elke Nederlan der recht heeft, vrij te houden van welke belasting dan ook Ruimte tekort voor zomergasten ALS DE WINTER NADERT PAS OP DE DIEREN Bij het invallen van vorst denke men er aan de dieren zoveel mogelijk op stal te zetten. Schapen kunnen beter buiten blijven, maar dan moet er wel gezorgd worden voor drinkwater en bijvoedering. 2. Het verdient aanbeveling om koeien die nog buiten zijn van een dekkleed te voorzien. Bijvoedering en drinkwater moeten worden verstrekt. De dieren moe ten een beschuttende plek kunnen vinden (schuur of onderdak). 3. Het hakken van bijten is voor de vogels dringend noodzakelijk. Ze hebben soms meer behoefte aan water dan aan voedsel. Evenwel dat laatste is ook be langrijk. 4. Werp geen voedsel voor de vogels op de grond. Ze worden anders zo gemakke lijk een prooi voor de katten. Een voeder- tafeltje kan gemakkelijk worden ge plaatst door een paaltje van 1.75 m. in de grond te zetten en een plankje er op met een richeltje er om heen. Rotte ap pelen en klokhuizen van appelen en pe ren zijn vitamine voor de vogels. Geef de vogels ook gelegenheid om vet tot zich te nemen, b.v. door de z.g.n. „vetbollen", een klompje schapenvet met wat vogel zaad er doorheen vermengd. Ook een halve kokosnoot, aan een draadje opge hangen, zal dankbaar worden geaccep teerd. 5. Watervogels kan men ook dienen met fijngesneden groenvoer (b.v. boerenkool) Wij denken aan de meerkoeten. Bij gladde wegen zet Uw paarden scherp. 7. Leg nooit een paard een koud bit in de mond, anders loopt men (tot eigen schade) gevaar, dat de tong van het dier aan het ijzeren bit vastvriest en dan is het leed niet te overzien. Men moet het bit dus enigszins warm maken, zodanig dat men het met de handen kan vast houden. Geeft de dieren bij strenge koude een dek op de rug en eventueel voor de borst Ook op een behoorlijke tochtvrije ~i_1 moet worden gelet. 8. Let op de waakhond. Haal hem bij hevige kou 's avonds en 's nachts in huis of in de schuur en als hij op de dag bui ten is, geef hem dan zoveel mogelijk be wegingsvrijheid. 9. Deponeer de kat 's avonds niet buiten de deur. Zet in huis een bak met schoon zand of turfmolm klaar. Een tweede belangrijk onderwerp, dat ijdens de Waddenconferentie aan de orde kwam, betrof de overbevolking van deze eilanden gedurende het zomersei zoen. De beschikbare accomodatie van hotels, pensions, bungalows en zomer huisjes is reeds op alle eilanden ontoe reikend gebleken. Weliswaar zal hier en daar nog enige uitbreiding kunnen plaats vinden, maar ook die zal niet voldoende blijken om de nog steeds wassende stroom van vakantiegangers op te van gen. Zonder vooraanmelding zal het ge durende het seizoen onmogelijk zijn een plaatsje te bemachtigen. Voor tentkamperen ligt de zaak nog enigszins anders. Op de grote eilanden zal óók tijdens de topweken misschien nog wel een plaatsje te vinden zijn, als is het de vraag of dat in de nabije toekomst zo blijft. Op de kleine eilanden, vooral op Vlieland, is het probleem moeilijker. On danks het feit, dat vóór aanmelding bij tentkampeerders nog geen usance is, zal men er hier niet meer aan kunnen ont komen. Het kampeerterrein op Vlieland is tijdens het zomerseizoen^ geheel bezet en er is geen andere gelegenheid waar men de kampeerders kan onderbrengen De moeilijkheid is ook dat vele kampeer ders onaangemeld op het kampeerterrein verschijnen en zelfs vaak hun bag vooruit hebben gestuurd. Mede op grond van de moeilijke verbindingen kan men deze mensen niet terugsturen naar de vaste wal. Maar wat dan wel? Men over weegt nu voor deze kampeerders een soort noodterrein in te richten, waar zij dan gedurende één nacht kunnen blijven staan om de volgende dag met de boot terug te keren. De oplossing is niet ele gant, maar vooralsnog ziet men geen andere mogelijkheden. Het lijkt ons juist nu reeds de kampeerders en ieder die het plan heeft zijn vakantie op één van de Waddeneilanden door te brengen te waarschuwen, niet op goed geluk deze reis te gaan ondernemen. Laat men zich vooraf op de hoogte stellen, of er nog plaatsruimte beschikbaar is en deze zo nodig en zo mogelijk reserveren. Vakantiespreiding Ten slotte mag hier nog wel even ver meld worden, dat dit jaar voor het eerst, óók op de Waddeneilanden, de invloed van de vakantiespreiding merk baar is geweest. Namens de exploitanten van kampeerterreinen werd tijdens de TER OVERDENKING: DE DEUR VOOR CHRISTUS OPENDOEN U kent misschien deze uitdrukking wel. Ze komt voor in Openbaring 3 20: „Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. In dien iemand naar Mijne stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met Mij". Zo spreekt Christus. De deur voor Hem open doen wil zeg gen: Hem in je hart en leven binnen la ten, je laten leiden door Zijn Woord en Geest. Het brengt mee, dat we de on heilige geest uitwerpen en weerstaan; dat we de stenen en grendels wegruimen, die Zijn volle inkomst tegenstaan. Het is altijd en overal zoeken en bedoelen het heerlijk Koninkrijk van God. U hebt allen wel eens gehoord van de grote organist Mendelssohn. Welnu, hij vond eens voor een gehavend orgel een oude organist. Hij vroeg of hij zijn orgel ook eens mocht bespelen Maar de oude man schudde het hoofd en sprak: „Ik geef mijn instrument aan geen ander". Toen Mendelssohn echter bleef aanhou den, maakte de oude man plaats voor hem. En nauwelijks had Mendelssohn enige accoorden gespeeld, of de oude man riep verwonderd uit: „Vergeef mij, wat was ik dwaas, dat ik U mijn instru ment niet wilde geven". Zo is het ook bij ons. Als we Christus hebben leren kennen en ervaren, wat heerlijke tonen van liefde, blijdschap en vrede Hij aan ons dwaze hart weet te ontlokken, dan schamen we ons steeds dieper voor ons eigenmachtig spel, en dan hongert ons verlangen naar Hem: Neem toch bezit van heel mijn leven, Heer; doorgloei het van Uw Heilige Geest; beweeg het door Uw liefdekracht" En dan gebeurt het wonder: „Ik zal bij Hem binnen komen, en maaltijd met hem houden, en hij met Mij". Een du- ende gemeenschap van liefde en kracht. Dat is de Dageraad over de levensnacht en de nacht dezer wereld. Zal de Dageraad doorbreken? Dat hangt ook van ons antwoord op ae vraag af. Hoor, hoe licht het wordt in een men senhart, naar Nellie van Kol, toen zij Jezus had gevonden: „Het is feest in mijn ziel, want de Heiland kwam inl" F. J. S. SINTERKLAASFEEST BEJAARDENSOCIËTEIT DEN BURG Woensdagmiddag is de leden van de Burger bejaardensociëteit in het Dorps huis aan de Burgwal een allergenoeg lijkst sinterklaasfeest bereid. De leden werden allen met een presentje verrast: iedereen een luxe zakdoek, de heren bo vendien een rokertje en de dames een zakje lekkers. De heer J. C. Bruin ver toonde de film, die hij van de zomer in Normandië en Bretagne had opgenomen. Een bijzonder mooi stuk ongerept natuur schoon, dat uitstekend geconserveerd op bet gevoelige, kleurgevoelige celluloid gebracht was. De toverlantaarnplaatjes dia's zeggen de kenners waren eveneens buitengewoon goed geslaagd en de heer Bruin oogstte dan ook een groot succes. „Volgend jaar naar Skandinavië of zal het Spanje worden", aldus de heer Bruin, die van het reizen en trekken blijkbaar de smaak goed te pakken heeft. Mevr. Wassenaar, die als penningmees- .eresse met een dubbeltje het effect van een gulden weet te bereiken, mocht eveneens een cadeautje in ontvangst nemen. Op deze feestelijke bijeenkomst wer den de aanwezigen bovendien onthaald op gratis thee en koffie met bijbehorende versnaperingen en gevulde koek. Is het een wonder, dat deze vereniging nog altijd bloeit? Mevr. P. de Waard-Alderlieste, die naar Warffum gaat emigreren, werd als bestuurslid door de presidente, mevrouw Van Sluijs-Bijl, op hartelijke wijze toe esproken; al eerder was zij in een bestuursvergadering „gehuldigd" en was haar bij die gelegenheid een geschenk ter herinnering aan haar verdienstelijk werk aangeboden. Zoals bekend ver tegenwoordigde mevr. De Waard de Hervormde Vrouwenvereniging in het bestuur. Zij wordt opgevolgd door mevr. Van Reijendam. Burgemeester De Koning woonde een deel van deze bijeenkomst bij. li I li li r handen ruw of schraol HAMEA-GElEllTub,,'*'l conferentie de suggestie gedaan het Ne derlands Centrum voor Vakantie- en Vakantierecreatie waardering te betui gen voor het streven naar een betere vakantiespreiding en de hoop uit te spreken, dat deze eerste successen een stimulans zullen betekenen om met nog grotere overtuigingskracht op de inge slagen weg voort te gaan. Deze suggestie werd bij acclamatie aanvaard en zal schriftelijk ter kennis worden gebracht van het Centrum.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 1