Alle rekeningen zeepieren Bouwvak. gezondheid brood. R. BEUVING. tfouidefijl kküllHMiÜS Borduren J. G. Dekke BLIKSEMINSLAG DE WAAL Tijdens de hevige onweersbui op woensdagmorgen sloeg in het woonhuis van de fam. J. Lok te De Waal de blik sem in. De eternieten schoorsteenpijp werd over enige meters opengescheurd, terwijl de dakpannen eronder in brokjes op de vliering terechtkwamen. Gelukkig brak er geen brand uit. Uiteraard werd door de hevige regenval enige water schade veroorzaakt. Als gewoonlijk liep door die zware re genbui de smederij van J. Keijzer onder water, aangezien de riolering de hoeveel heid water niet kon verwerken. Zou daar ter plaatse aan de riolering niets gedaan kunnen worden? Al het water van de Dorpsstraat stroomt er naar toe en kabbelt vrolijk de smidse binnen! AGENDA VAN DE CULTURELE RAAD Maandag 7 juli Den Burg, Sportdag lagere scholen. Dinsdag 8 juli Den Burg, Sportdag lagere scholen. Donderdag 10 juli Den Burg, Oranjeboom, „Klein Toneel" voert op „Schorpioenen en miljoenen' Vrijdag 11 juli Den Burg, Oranjeboom, Vertoning Texel- film. Zaterdag 12 juli Den Burg, Wezentuin, „Texel's jeugd musiceert" onder leiding van J. Visser. SCHOLIEREN KUNNEN SPORTDIPLOMA VERWERVEN Maandag en dinsdag zullen 650 leerlin gen van Texelse lagere scholen te Den Burg op het gemeentelijke sportterrein een poging doen in het bezit te komen van een speciaal sportdiploma. Dit kan worden behaald indien aan bepaalde eisen wordt voldaan. Er moet worden hooggesprongen, vèrgesprongen, bal wor den gegooid. Bovendien zullen een esta fette en een slagbal wedstrijd worden ge houden. De kampioen was vorig jaar de openbare lagere school van Den Burg. Voortaan zal de slagbalwedstrijd wor den gespeeld tussen de grotere scholen en de kleine scholen apart, opdat de kansen redelijker worden, waar uit een groter aantal athleten nu eenmaal een beter team kan worden samengesteld dan uit een beperkte groep. De eisen, die gesteld worden aan de candidaten voor het sportdiploma zijn af hankelijk van de leeftijd. Er komen groe pen (jongens en meisjes uiteraard ieder in een eigen groep) voor de leeftijd van 9 en 10 jaar, voor 11 en 12 jaar en voor 13 en 14 jaar. Vorig jaar wist 70 pet. van de scholieren het begeerde diploma te verwerven. Maar dit percentage kan na tuurlijk aanmerkelijk worden opgevoerd HALVE EEUW GELEDEN Texel, 24 juni 1908' Door de Raad van Beheer en de Com missie van Advies van Texel's Eigen Stoombootonderneming, is thans ook voorzien in de benoeming van een gezag voerder voor de boot „De Dageraad' Daarvoor werd de heer C. Duinker Lzn benoemd. Indien de benoemingen allen worden aangenomen zal de equipage als volgt zijn samengesteld: Kapitein C. Duinker Lzn., Ie Stuurman C. Koopman; 2e Stuurman L. Kaan; Ma chinist N. Pongers; Stoker C. Hooger- heide. In de Texelse Courant van 25 juni 1908 wordt melding gemaakt van een brand te Den Hoorn, waarbij twee personen, de 65-jarige Dirk Kramer en zijn 70-jarige zuster Naantje Kramer om het leven kwamen. De slachtoffers woonden op het Klif. Hun buurman, de heer T. Koopman, werd wakker door het geknetter der vlammen. Men kon het huis niet binnen dringen wegens een verstikkende rook. „Toen de brandweer ari veerde was er aan blussen, hoewel de spuit er al gauw was, geen denken meer". Toen de binnenkamer geheel uitgebrand was, werden al spoe dig na elkander de bijna verkoolde lichamen van broeder en zuster uit hun vroegere slaapplaatsen gehaald en per baar naar het lijkenhuisje overgebracht. De krant schrijft verder* „Hoewel men gisteren de gehele dag bezig was is er niets van betekenis gevonden, een enkel geldstuk, een stukje gesmolten metaal vermoedelijk van de gouden kap, een beugel van een geldtas, en andere kleinig heden. De oorzaak van de brand is onbe kend. Bij mensenheugenis is zulk een treurig geval op ons eiland niet voorge komen". ONDER DE POMP Ik lees dót er 360 Tesselaars naar Iesballet weest bennen. D'r hödde d'r 362 kenne weze. Nou, d'r was toch nog wel plaas? Welzeker, maar Jön kon de leste bódgaste niet op tied uut 't bódhokkie krigge en van ölderasie vertikte sien wagetje het ok nag. Maar doe het Jón toch een are wage charterd? Ja.maar je moet teugeswoordig deur de dorpskomme piano an en doe an Skil kwamme gong de Dageraad net foor d'r neus weg.! Nou seit Jön: „Ankomme jaar hale wee zo'n iesballet naar Tessel. Dot ken mes- kien niet hillegaar uut, maar dón hei toch vastigheid, wönt d'r wös fon mooie stamboekspul bee hè en die sie je niet iedere dag an De Koög". je dot ULO-DIPLOMA BEHAALD Het ulo-diploma A met middenstands- I diploma werd behaald door: Ria de Lugt, Den Burg; Bert Kooiman, Molenbuurt; I Marja de Vries, Ada van Hollandstraat, Den Burg; Willy Roeper, Waalderweg; (ulo A): Ieke Bergstra, Oudeschild. Het ulo-diploma B werd behaald door I Aly van Groningen, Emmalaan, Den Burg, en Greet je Heinis, Schoonoordweg, Den Burg TEXELSE LELIES NAAR BRUSSEL Op de Wereldtentoonstelling te Brussel prijken in het Hollandse paviljoen ook Texelse bloemen. Het zijn inzendingen van de heer H. C. Dijt, leliekweker te Westergeest. Ingezonden zijn momenteel de soorten Jac. S. Dijt en Jupiter. T.z.t. zullen nog enkele andere soorten volgen. TEXELAARS VERSLOEGEN DE MOK Het voetbalelftal, samengesteld uit Texelse spelers, heeft de ploeg van „De Mok" het Amphibisch Oefenkamp Texel" een gedecideerde nederlaag weten te bezorgen op het Koger Sport terrein. De „Burgers" wisten de militai ren namelijk met een 74 nederlaag naar de kleedkamers terug te sturen. GARAGEHOUDER MAAKTE ERNSTIGE VAL De heer M. v.d. Slikke, garagehouder, Farkstraat-Warmoesstraat, viel door een glazen plaat, gelegen in het dak van zijn garage. Hij maakte een ernstige val, waarbij hij o.a. aan het hoofd gewond werd. OUD-BURGEMEESTER VAN TEXEL WERD EERZUCHT VERWETEN Mr. A. F. Kamp, voorzitter van het Kunstenaars Centrum Bergen, heeft zijn functie neergelegd, aldus bericht „Het Vrije Volk". Aanleiding hiertoe is de kritiek, die tijdens de jaarvergadering op hem is uitgeoefend. Enkele schilders heb ben hem toen persoonlijk eerzucht ver weten. Het aftreden van mr. Kamp, die het centrum heeft opgericht, wordt door vele leden ten zeerste betreurd. Met veel tact heeft hij het wankele schuitje van het Kunstenaarscentrum steeds voor kap seizen behoed. Zijn humor gaf aan de manifestaties van het KCB een aparte stijl. Het zal moeilijk zijn, een opvolger te vinden die over dezelfde kwaliteiten be schikt. Intussen zal het aftreden van mr. Kamp ter sprake komen op een vergade ring, die voor zaterdag is uitgeschreven. Het bestuur is ervan overtuigd, dat de vele goedwillende krachten een breuk in het centrum zullen weten te voorkomen. OOGSTEN EN DORSEN VAN GRASZAAD Oogsttijd Om te bepalen of een gewas klaar is om gemaaid te worden kan men zich laten leiden door het nemen van de volgende proef. Neem een handvol zaadstengels en klop deze zachtjes op de hand. Zolang er niet wat gevuld zaad uitvalt is het gewas nog niet maairijp. Om er zeker van te zijn, dat men met voldoende zaad te doen heeft, past men de nagelproef toe Bij het stukmaken van het zaadje tussen de na gel van de duim en de wijsvinger moet de inhoud van het zaad melig zijn. Komt er nog vocht uit (melkrijp zaad), dan is het tijdstip van maaien nog niet aangebroken. Maait men zonder zaadverlies. dan is men te vroeg. Dit betekent verschrompeld zaad oogsten met een lage kiemkracht. Oogstwijze Het minste risico loopt men bij de tra ditionele manier van oogsten. Dit maaien met de zelfbinder, die voorzien is van zaadopvangbakken onder het trans portdoek en de bindtafel. Zorg ervoor dat deze bak voldoende diep is om mor sen tijdens het rijden te voorkomen. Ook moet de zaadopvangbak gemakkelijk te ledigen zijn. Een eenvoudig schuifsysteem voldoet uitstekend. Het in de bak opge vangen zaad moet zo spoedig mogelijk ge droogd worden. Het uitstrooien op een zeildoek, dat in de zon gelegd kan wor den, geeft goede resultaten. Opgevangen zaad, dat in de zak blijft staan, gaat snel broeien door de vele groene deeltjes, die ertussen zitten. Bij het optreden van broei loopt de kiemkracht zeer snel terug. De schoven worden in hokken van 3 of 4 gezet. Hierbij worden de koppen om geslagen en het hok voorzien van een extra band om zaaduitval te voorkomen. Daarna kan uitgedorst worden met dors machine of combine. Bij het vervoer legt men op de bodem van de wagen een zeil doek om uitvallend zaad op te vangen. Het opsteken doet men met een geheel hok tegelijk om zaadverlies zoveel moge lijk te beperken. Bij het uitdorsen met de combine wordt langs de hokken gereden. Voor de transporttafel wordt een zeil ge legd, waarop de schoven kunnen worden losgemaakt, wat nodig is voor de gelijk matige toevoer naar de dorstrommel. Leent de grassoort zich er niet voor om met de zelfbinder gemaaid te worden, dan kan met de grasmaaimachine het graszaad op zwaden worden gemaaid. De maaimachine moet dan voorzien zijn van zwadborden. De zwadborden moeten worden afgesteld op de lengte van het gewas. Is het gewas zwaar gelegerd, dan kan het maaien vereenvoudigd worden door het gebruik van een scheidijzer, ge monteerd op de buitenschoen van de maaibalk. Hierna wordt direct op ruiters gezet. Heeft men zeer droog zonnig weer, dan wordt er de voorkeur aan gegeven om nachts te werken en zodoende zaadverlies te voorkomen. Dit geldt eveneens voor het zoéven genoemde ophokken. Het op zetten van de ruiter dient zorgvuldig te gebeuren, vooral niet te zwaar. Men moet trachten te voorkomen, dat de koppen af waaien door netjes te gebruiken of een stok door de kop te steken. Een drie- pootsruiter zet men meestal met twee CONCERT UITGESTELD Door omstandigheden is het concert van het Koninklijk Texels Fanfarekorps, waarbij ook het jeugdkorps van genoem de vereniging haar medewerking zou verlenen en dat hedenavond plaats zou vinden in de Wezentuin, tot nader te be palen datum uitgesteld. TECHNISCHE SCHOOL VOLGEBOEKT De nieuwe cursus van de Technische School te Den Helder (voorheen Am bachtsschool genaamd) zal met 550 leer lingen starten. Dat is het maximum, want daarmede zijn alle plaatsen bezet. Een vijftigtal leerlingen is wegens ruimte gebrek gehandicapt. Zij zouden nog een jaar op de lagere school moeten blijven, een jaar de ulo kunnen bezoeken of naar de visserijschool kunnen gaan. Tijdens de raadszitting op woensdag 25 juni j.l. werd opgemerkt, dat de belang stelling voor de Visserij weer groter wordt, gezien het toenemend aantal leer lingen (van Texel). Insiders maakten ons evenwel duide lijk, dat van meerder belangstelling voor de visserij geen sprake zou zijn, maar dat een en ander verband hield met het feit, dat er op de technische school voorshands geen plaats is. En er zullen nog heel wat gesprekjes met Den Haag gevoerd moe ten worden, wil uitbreiding voor de school kans van slagen hebben. POTASCH EN PERLEMOER De bootscholieren hebben ook donder dagavond weer groot succes geoogst met de opvoering vanv de kolder „Potasch en Perlemoer met vakantie". Een groot aan tal badgasten woonde de fuif bij. Zou het niet mogelijk zijn om dit exclusieve va kantie-drama ook op de andere toeristen centra voor het voetlicht te brengen? PUNTENTELLING CONCOURS Door het niet helemaal duidelijke com mentaar van een der sprekers op het concours van de Bond van Chr. Zang- en Oratoriumverenigingen maakten wij op, dat men voor een 1ste prijs 320 punten nodig had; met 315 punten kon men ech ter volstaan, zodat „De Lofstem" er veel beter af kwam dan „met de hakken over de sloot". Met 311 punten en 310 punten kwamen het Chr. Mannenkoor en het Burger Dameskoor dus ook aanmerkelijk beter voor de dag en lag de eerste prijs haast binnen hun bereik! poten naar de windzijde (een ruiter valt nooit over één poot). Men behoeft bij het ruiteren niet te wachten tot het gewas kurkdroog is. Een bedauwd zwad kan zonder gevaar op broei geruiterd worden. Na enige weken kan dan weer uitgedorst worden met dorsmachine of combine, zo als boven beschreven. Een nieuwere methode is, om het gras zaad in het zwad te maaien en 2 of 3 cagen daarna met de combine uit te dorsen. Bij het zwad maaien met de gras maaimachine moet er rekening mee ge houden worden, dat de zwaden goed van elkaar gescheiden liggen wat door juiste afstelling van de zwadborden te bereiken is. Dit is nodig, daar het oprapen met de combine anders met zeer veel zaadverlies gepaard gaat. De combine moet voorzien zijn van een doekenopraapinrichting, die aan de kant gemonteerd wordt, zodat er niet over het zwad gereden behoeft te worden of het zwad opzij gelegd moet worden, daar hierbij veel zaad verloren gaat. Er moet langzaam gereden worden, terwijl het dorsmechanisme een behoor lijk toerental moet maken (combine voor zien van variator). Soms wordt bij het maaien gebruik gemaakt van een afleg- apparaat om het weerrisico te verminde- Er kan niet genoeg op gewezen wor den, dat bij deze methode geen extra risi co's genomen moeten worden, zodat ze eigenlijk alleen maar in aanmerking komt op die bedrijven, waar men er zeker van is, te allen tijde de beschikking te hebben ever een goed uitgeruste combine. Eén dag te laat kan veel nadeel berokkenen. Bij de twee laatstgenoemde methoden is het gewenst om in een natte zomer de beschikking te hebben over een zwadver- legger. Dit is een eenvoudig apparaat, dat het zwad door middel van een opraap- inrichting en via een transportdoek (waaronder een zaadopvangbak is gemon teerd) en geleidestangen van de grond op tilt en luchtig weer weglegt. Na enkele uren droog weer kan dan reeds gecom- bined worden. Na het dorsen dient men het zaad zo spoedig mogelijk naar de fir ma te sturen om broei te voorkomen. In Denemarken wordt de combine voorzien van een cycloon. Dit is een kaf- afzuiginrichting. Het kaf wordt dan in aparte zakken opgevangen. Bij wat snel ler rijden bevat dit kaf nog heel wat zaad. Ook de fijnere grassoorten worden hier reeds op deze manier geoogst. Dorsen Het afstellen van de dorsmachine (combine) vereist veel vakmanschap. In het algemeen kan gezegd worden, dat er zonder wind gewerkt moet worden. Het afstellen van de dorstrommel is afhanke lijk van de grootte van het zaad, maar is t.o.v. graan nauw te noemen. Het toeren tal moet in de meeste gevallen hoog lig gen. Controleer aanvankelijk het opge vangen zaad en het kaf en verstel de ma chine net zo lang tot er geen zaad meer in het kaf zit en er geen naakte zaden in de zak komen, terwijl toch al het zaad van het stro geslagen is en er geen los zaad in de pakken zit. Het halfuur, dat hier extra aan besteed wordt, wordt dub bel en dwars terugverdiend. Geleidelijk en langzaam insteken is noodzakelijk. Combines met lange schudders voldoen het beste. Over het aantal benodigde dorsuren is weinig definitiefs te zeggen. Dit hangt sterk af van de bekwaamheid van de dorsmachinist, van de grassoort en vn de weersomstandigheden. Bij het oogsten en dorsen van graszaad it> nauwkeurig en langzaam werken een waarborg voor een hogere opbrengst. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 3 juli 1958 Gevonden te Den Burg: 4-kleurige wollen sjaal; blauwe damesregenmantel; zwarte regenjas; grijze vulpen, kinder overall; groen-zwarte vulpen; lederen broekriem; rode plastieken bal; zwarte nylon regenjas; bankbiljet van J 10, hoofddoek; gebreide witte wollen sjaal; blauwe jongenspet met zijkleppen; tam me eend; te De Koog: manchetknoop; linker kindergymschoentje; gouden da meshorloge; te De Cocksdorp: Dril; wit plastieken kindertasje. Verloren te Den Burg: wit linker kin derschoentje; grote ijzeren pin; grijze halsdoek; klapper met prijslijsten, voor- raadlijsten enz.; zakboekje met aanteke ningen; 20 plakzegels; veelkleurige expo- hoofddoek; vierkante zijden sjaal (souve nir Helgoland); gebreide blauwe jongens trui met gele bies; bruine gebreide jon gensmuts; zonnebril; lederen bal; rood vest; blauwe sportjas met muts; rode por temonnee inh. 25,—; rood truitje; te De Koog: gele badtas; rode bal in net; zwarte regenjas; blauwe regenjas. Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor geopend op werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur. BESTUUR PRINS HENDRIK POLDER In de provincie Noord-Holland is met ingang van de eerste dinsdag in juli 1958 tot heemraad van de Prins Hendrikpolder op Texel C. van Rossem te Texel be noemd. VOOR „HUIZE IRENE" Zoals woensdag j.l. reeds vermeld werd, zal vanavond een hevige strijd ontbranden, terwijl de baten voor Huize Irene zullen zijn. In Oosterend verwacht men veel bezoek, zodat ter oriëntatie de elftallen nu vermeld worden, zodat de verschillende favorieten vanaf de lijn aangevuurd kunnen worden door sup porters, die Huize Irene een warm hart toedragen. Dus vanavond iedereen naar het sportveld in Oosterend voor de voet balwedstrijd ten bate van Huize Irene. Schippers: Doel: A. v.d. Vis Bzn., achter: Aris v.d. Vis en Antoon v.d. Vis; midden: P. Drijver, Cor Vlaming, B. Vlaming Pzn., voor: P. v.d. Vis, Theo v.d. Vis, Cees Vlaming, Jac. Vlaming en B. Vlaming Gz. Res.: W. v.d. Vis, G. Vlaming, P. v.d. Vis Azn., en Aris Ellen. Middenstand: Doel: Rentenaar; achter: P Daalder en G. Kuiper; midden: Fr. Blom, Cor Tim mer, Cor de Jong; voor: C. Timmer Czn., C. Medema, G. Timmer, KI. Burger en W. Koopman. Res.: G. Bremer, Fr. Witte, P. Dros en D. van Tatenhove. Scheidsrechter: M. Mosk. Volgende week winnaar tegen de boeren. Zij doen hun best, de schippers en de middenstand. Doet U het beter. Geef met milde hand. Aanvang 7.45 uur. GESLAAGD Mej. Marry Bremer slaagde in De Haag voor het Staatsexamen Orgel j Practisch-pedagogisch deel. Ze studee bij Cor Kee in Amsterdam. GESLAAGD Den Hoorn Voor het vakdiplon kleinhandel in tabaksartikelen slaagdei Den Haag mevr. J. Roeper-Lap. IEDERS NAAM OP DE KOGER MUZIEKNIS In de naaste toekomst hoopt De Ko ook zelf een z.g. muzieknis te bezitte Tot nu toe werden openluchtvoorstellu gen gehouden op een plankier. Er groei; intussen een verlangen om een vaste i stijlvolle gelegenheid te scheppen, moet een muzieknis worden met mog lijkheid voor toneel e.d., dus ook kleedvertrekken en op- en afgangsde ren. De dorpscommissie heeft zich acht dit plan gesteld en is nu begonnen gelden te verzamelen. Er zullen 5 duizel gulden opgebracht moeten worden, al zal waar maar mogelijk het werk do de Kogers zelf gedaan worden. De meth de, waarop zij 't bedrag probeert bijeen brengen, is origineel of in ieder gev leuk. Iedereen kan nl. voor 1,50 houten blokje kopen, waarop hij eigen naam kan schrijven of zelf met e brandstift inbranden en dat bij de boi in de achterwand bevestigd zal word; De bedoeling is, dat het gebouwtje komen te staan op dezelfde plaats, wé de voorstellingen steeds gegeven zijn de hoek van het bos bij het sportveld. Wij hopen, dat zeer velen van deze b zondere gelegenheid een gul gebn zullen maken tot hun eigen genoegen dat onze badplaats zo van aanzien aanhoren verrijkt zal worden! PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam Maandcollecte kerkvoogdij De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Den Hoorn 10 uur Ds. Smedberg uit Angstra (Zweden) Extra collecte voor restauratiefonds De Koog 9.30 uur Ds. Waardenburg De Waal 19,30 uur Ds. Waardenburg Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Maandcollecte v.d. kerkeraadsk Oudeschild 11 uur Ds. Waardenburg GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 uur Dienst. 19.30 uur Ds. Scholten van Oosterer Bediening Heilige Doop Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Onderh. Art. 31 K.O Dorpshuis Den Burg Den Burg 10.15 en 3 uur Ds. H. Strati van Den Haag DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 9.30 uur Ds. Van Bilderbeek van Bolsward Oosterend 11 uur Ds. Van Bilderbeek TEXELAARTJES Passagebureav Velthuys Den Helder, houdt Maandags van 10,3C tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie, Passages naar Afrika, Aus tralië, Amerika, Canada, enz. Oud-Deurwaarder Prins en wnd. Deurwaarder van Twuijver houden maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzekering. Vraag prijsop gave V.TB.,Den Burg, Tel. 85 Te k. grote part. board, sloop hout en diversen. Tegen con currerende prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn. Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur tel. 1369 - Hanen te k. gevraagd A. N. Plaatsman, Poelier, Kogerweg 36, tel. 139, nabij Texla Verse zeepieren te k, J. Kok „Rozalia", 't Horntje Goed tehuis gezocht voor zw. wit kortharige, 1,5 jr oude reu. Bakker, Hollewalsweg BI 17a B.z.a. fl. jongen. 14 j. S. El len W 19 De Waal Verl. een blauw-wit Expo-sjaaltje. gaande van Den Burg naar O'schild. U. de Ruyter. Oude schild 144 - Te k. nieuwe aardappelen „Doré" P. v. d. Slikke, Westerweg B 131 Te koop solide melkwagentje voor 2 bussenen partijtje ge bruikte stenen. R. Kooiman, Schoonoordsingel 11. Den Burg Te koop jonge ko nijnen. W. Dijt, Schoonoord- weg Te koop pr. vlet met buitenboordmoter. Bassin gracht 37, Den Helder Te k. pr nieuwe aardappelen, van Maldegem, Jachtlust Puikbeste aardappelen te k. 25 c. per kg. Kwantum thuis bezorgd. Nic. Dros, Harke- buurt, tel. 383, Oosterend Te k. 2000 tiottoirtegels en part. duims gebruiksplanken. J. Rijk Binnenburg 13, Den Burg Te k. gevr. kinder zitje achter op fiets. „Zonen Wind" Waalderweg Te koop aangeb. een pick-up z.g.a.n. f 25.—, een kinder stoel f 15,—. W. Conijn, Boogerd 14, Den Burg Met grote blijdschap ge ven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje Alie N. Tuinder—Trap G Tuinder Marrie Kees Gerritsland, 1 juli 1958 H>ertnede betuigen wij aan allen die hun mede leven hebben betoond tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de ter aardebestelling van onze lieve man, vader en opa Jacob Dijker Mz. onze welgemeende dank. Namens de familie N. Dijker—Daalder De la Reijstraat 11 Den Helder, juli 1958 Langs deze weg betui gen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden. P Kooiman L Kooiman—Heinis Schoonoord la juli 1958 ten laste van het ZANG CONCOURS worden voor 13 juli as. ingewacht bi) de penningmeester Medema Kerkplein 9, Oosterend. Voor is uw adres I. Zuidema, Cocksdorp9a, Tel. 256. Uitbetaling Vakantiebonnen donderdag 10 juli nra 7,30 tot 9,30 bij M. Bakker, Kogerwe Komende week wordt in 0e Cocksdorp woens dag inplaats van dinsdag gevent. c. J. VISMAN, Tel. 232, De Cocksdorp Coöp. Boerenleenba te Texel TE KOOP dubbelwandig hout huisje afm. 5,80 bij 3,60 K. Brouwer, Weverslt Geen nt zon, geen Wij eten Zaterdags hebben i Suikerbrood. Bakkerij IMPORTEURi N.V. FERIE HEODES Groningen Zondvoort 0590Q.29337 02507-2667 Huisvrouw NAAR FA. FRANS ZEGEL I Groeneplaats Ceintuurs, knopt kousenreparatie binnen 4 dage» gereed VILT PITRIET RAFFIA KRAALTJES Telefoon 146

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1958 | | pagina 2