Cjroen 'ZwartsJ~exels in het harL, Kosteloos 4ti]l en stram Nu hier - dan daar Setter-Set .TERDAG JANUARI 1958 Ti* JAARGAN» Na HU T E XE LS EWCOURANT itgavo N.V. v.h. Langeveld <5r de Rooi) loekhandel Drukkerij Bibliotheek Jen Burg Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdaqs en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv. 10 ct p. mzn TOT ADJUDANT BEVORDERD Opperwachtmeester P. Smit, Anna Paulowna, voorheen groepscommandant jlhier, is per 1 januari bevorderd tot ad- udant. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 7 januari consultatiebureau Woensdag 7 januari a.s. worden de i moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 4 5 uur. ZON. MAAN EN HOOG WATER De zon komt 4 jan. op om 8.49 uur en gaat onder om 16.35 uur. Maan: 9 jan. N.M.; 16 jan. E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 3 jan. 1.11 en 13.58; 4 jan. 2.11 en 15.05; jan. 3.33 en 16.31; 6 jan. 5.05 en 17,53; 1 jan. 6.26 en 19.05; 8 jan. 7.30 en 20.05; 9 jan. 8.25 en 20.57; 10 jan. 9.12 en 21.48. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. KLAVERJASNIEUWS DEN BURG Woensdag 7 januari wordt er in ,,'t IJsbeertje" een klaverjasdrive gehouden ten bate van Irene. Aanvang half negen. Inleggeld 75 cent per persoon. Diegenen, die nog een prijs willen be schikbaar stellen voor dit doel, kunnen die in het IJsbeertje afgeven. Het bestuur. MINIATUUR BOERDERIJENBOUW Hieraan zullen de leden van de Ver. van Oudleerlingen beginnen op dinsdag 6 januari in de Landbouwschool. Lief hebbers die van knutselen houden, wor den daar om 8 uur verwacht om de teke ningen in te studeren. Voor dit werk is een aantal zeer mo derne typen boerderijen uit het gehele land verzameld. Het resultaat wordt tentoongesteld op de landdag a.s. zomer, te houden ter ge legenheid van het 25-jarig bestaan onzer vereniging. LEZING OVER CANADA Op maandag 26 januari 1959 houdt de oud-Texelaar, de heer D. Geense, in de landbouwschool een lezing over de moge lijkheid van emigratie naar Canada. Ieder, die hier belang in stelt is welkom. S.V. TEXEL Programma voor zondag 4 kl. A. KNVB: JVC-Vios; Meervogels-BKC; De Zouaven- Texel; Helder-VZV; LSW-Schagen. De andere elftallen zijn vrij. Het weer lijkt niet zo denderend, maar wij moeten er rekening mee houden, dat d.e Zouaven over een goed veld en accom modatie beschikken, daarom Texel past op en zorg er voor het nieuwe jaar goed in te zetten. Aan alle voetballers delen we mede, dat het belangrijk is de nieuwsuitzen ding van zaterdag 6 uur te beluisteren, omdat het mogelijk is dat een heel gewest wordt afgekeurd en dat komt speciaal in deze uitzending. „ZWALKERS'' KRIJGEN ECHT TROEPHUIS De padvindersvereniging ,,De Zwal kers" kozen destijds waarschijnlijk die naam omdat ze feitelijk van het ene honk naar het andere moesten zwalken, maar dat nomadentijdperk behoort spoedig tot het verleden, want aan de Beatrixlaan bouwt de firma Drijver een gloednieuw troephuis. De padvinders hebben de fun deringssleuven al gegraven en ook zijn ze bezig met de aanleg van een tuinwal als erf afscheiding. Tijdens hun toekomstige vrije uurtjes hopen ze nog dikwijls de handen uit de mouwen te steken, zodat de uitvoerende firma wel geen gebrek aan opperlieden zal krijgen! DORPSHUIS DEN HOORN De werkzaamheden aan het Dorpshuis te Den Hoorn vorderen nu snel. Als alles meeloopt kunnen de aannemers begin januari gereed zijn. Dan kunnen vrijwil ligers aantreden om het gebouw van binnen op te fleuren. Reeds hebben zich enige personen aangemeld om overdag aan de slag te gaan. Nu de werkzaamhe den op het land zo'n beetje stil liggen is er volop gelegenheid om overdag in het gebouw te schilderen enz. Wie enkele dagen beschikbaar heeft, gelieve dat even bij het bestuur op te geven. Ook 's avonds kunnen straks vrijwilligers aantreden. Het is de bedoeling om het gebouw eind januari te openen. Het bestuur stelt een grote taart be schikbaar voor degene, die de beste naam voor het gebouw weet. Bij de secretaris, de heer Jac. van Wolferen, kunt U een briefje inleveren met een toekomstige naam voor het dorpshuis, die door een commissie beoordeeld wordt. 't Schijnt wel dat de vroede heren. Naar ik uit de krant verneem Niet zo heel erg avanceren Met 't urinoirprobleem. d'Eén wil het niet zónder stellen Doch de ander wil het wel En zegt luchtig: „Ga maar rustig Kosteloos in een hotel". 'k Zie het al, daar komt een vreemd'ling Binnenstappen met een lach En zegt doodleuk: „Mag ik even? Dank u vriend'lijk, goeie dag!" 'k Denk dat onze hoteliers niet Wild op die klandizie zijn. En ik vraag U, gaat de vroedschap, Hiermee niet buiten de lijn? Waarom zetten B W niet „Als de nood komt aan de man" 't Raadhuis voor de mannen open, Daar betaalt toch ieder an. Heelt men werkelijk een hekel Aan zo'n „huisje" voor het front, Doe dan wat reeds meen'ge stad deed, Bouw zo'n ding onder de grond. 'k Kan dat niet plastisch uitbeelden, 'k Ben geen waterplaatsexpert, Maar ze naar 'n hotel toe sturen, Gaat mijns inziens wat te ver. Huib de Rijmelaar. Neem Kraschen - i«n Uw pijnen verdwijnen. In vele gevallen van rheumatische pijnen krijgt ons klimaat de schuld. Maar veel eer is de oorzaak: onzuiver bloed. Begin een bloedzuiverende kuur met Kruschen en ge zult al na korte tijd de weldadige gevolgen daarvan ondervinden. Naarmate Kruschen de wat traag geworden bloed zuiverende organen weer op gang brengt, krijgen de pijnverwekkende onzuiverhe den geen kans meer zich vast te zetten, maar worden ze afgevoerd langs de natuurlijke weg. CURSUS HANDVAARDIGHEID IN DE LANDBOUWSCHOOL Op woensdag 7 januari 1959 begint de eerste cursus in handvaardigheid voor volwassenen in de landbouwschool. Er worden geen nieuwe cursisten meer aan genomen. NIEUWE VERKEERSCURSUS TE OOSTEREND Onder leiding van de adjudant der Rijkspolitie zal op maandag 5 januari 1959 te Oosterend een geheel nieuw opgezette verkeerscursus aanvangen. De lessen worden gegeven in Hotel „Het Wapen van Amsterdam". De cursus omvat zeven avonden t.w. 5 cursusavonden, 1 instruktieavond met de verkeerstafel, terwijl de 7e avond een examen wordt afgenomen. Begint U het jaar 1959 goed d.w.z. tracht èn voor Uzelf èn voor anderen door deelneming aan deze cursus de verkeers veiligheid te verhogen. MEERJARENPLAN VOOR RUILVERKAVELING IN DRUK VERSCHENEN Dezer dagen verschijnt het „Meerjaren plan voor ruilverkaveling en andere cul tuurtechnische werken in Nederland", de gedrukte uitgave van het in oktober j.l. door minister dr. A. Vondeling openbaar gemaakte rapport van de Centrale Cul tuurtechnische Commissie. Deze publikatie omvat zowel het eigen lijke meerjarenplan van de Centrale Cul tuurtechnische Commissie, als het daar voor evrzamelde basismateriaal van de Werkgroep Ruilverkaveling, getiteld „Grondslagen voor een urgentie-volgorde voor ruilverkavelingen in Nederland". Het doel van het meerjarenplan is een basis te vormen voor het toekomstige beleid inzake de uitvoering van cultuur technische werken en de daarmee samen hangende activiteiten ten behoeve van de structurele ontwikkeling van het platte land. Daartoe zijn voor de komende 10 jaren een drietal concrete plannen opge steld, waarover de regering zich nog zal beraden, zodat hierover nog geen uit spraak is gedaan. Het studiemateriaal van de Werkgroep Ruilverkaveling bevat vele nimmer gepubliceerde gegevens om trent de situatie op het Nederlandse landbouwbedrijf. Het werk, met een omvang van ca. 200 pagina's, kan thans reeds worden besteld bij het Staatsuitgeverijbedrijf, Fluwelen Burgwal te Den Haag. De prijs bedraagt f 5,90. VLIELAND KRIJGT NIEUW RAADHUIS Het nieuwe raadhuis van Vlieland zal woensdag 14 januari officieel in gebruik worden genomen. Mr. H. P. Linthorst- Homan, commissaris der koningin in de provincie Friesland zal de opening ver richten. GROTE BELANGSTELLING VOOR FILMS VAN STRIJBOS De heer Jan P. Strijbos heeft op ons eiland grote belangstelling genoten voor zijn fraaie kleurenfilms, opgenomen op de Texelse broedterreinen, maar ook opge nomen tussen de (groene) doringbomen van het Zuid-Afrikaanse landschap, waar hij b.v. een witte neushoorn op het beeld wilde vastleggen. Om zijn kerstvakantie zo nuttig mogelijk te besteden besloot deze vermaarde vogelkenner op diverse plaatsen van Texel een voorstelling te verzorgen. De eerste avond werd te De Koog ge houden, waar de „Oranjevereniging" een volle zaal kon aanbieden en na dat goede begin is de triomftocht voortgezet: grote belangstelling ook b.v. in het Dorpshuis „De Wielewaal" te De Waal, grote be langstelling ook in de Hervormde kerk van De Cocksdorp. Het is uiteraard niet doenlijk van alle avonden een uitvoerig verslag te geven. Wie van de correspondenten tóch zo dili gent waren, kunnen uiteraard hun decla ratie zonder schroom indienen zo zijn wij, tegen het einde van het ouwe jaar wel! maar gezien de grote toevloed van kopy voor dit nummer moeten wij ons beperken tot hetgeen ons uit De Waal wordt bericht: Voor een overvolle zaal heeft Jan P. Strijbos dinsdagavond, 23 december, ge sproken over Zuid-Afrika. Hij vertelde eerst een en ander over het landschap, zijn reis en verblijf aldaar bij Wil Ouwe: hand op huize „Honk". Vandaar uit maakte hij prachtige dagreizen. Ook stond Strijbos een poosje stil bij de Zuid- Afrikaanse taal. De Zuid-Afrikaners zijn meer hollands dan wij. Wim Kan wees indertijd al op het feit, dat wij in onze taal zoveel buitenlandse woorden ge bruiken. „Waarom noemen wij een „gar- derobe-girl" geen „Klerezus"? Het blijkt wel naar de voorbeelden die Jan Strijbos gaf, dat men zich in Zd.-Afrika meer in die richting beweegt. Een accordeon bijv. noemt men daar een „pensklavier". Na deze inleiding vertoonde Strijbos enige prachtige kleurenfilms. Op de eerste film was de schoonheid en de rijkdom van het plantenleven vast gelegd. In alle kleuren staan daar de mooiste bloemen te pronken. Heel interessant was ook de film over het grote „Paul Kruger"-park. De wilde dieren kunnen hier in vrijheid leven Jachtlustigen kunnen daar niet terecht, want er mag niet gejaagd worden. Men mag door dit park heen rijden, uiteraard zonder de auto te verlaten, want dat is heel gevaarlijk, tenzij men een gids bij zich heeft. Wij zagen allerlei dieren: anti lopen, steenbokken, giraffen, olifanten, zebra's, zwijnen, verschillende soorten herten enz. Na de pauze werd nog een film ver toond van een ander park, waar o.a. witte neushoorns leefden. Wat 'n kolossen Aan het eind van de avond kreeg men de nieuwste kleurenfilm te zien over Texel. Strijbos kreeg nl. van de Vereni ging tot Behoud van Natuurmonumenten het verzoek een film te willen vervaardi gen over haar bezittingen. Zoals bekend zijn er ook op Texel enige terreinen van deze vereniging, o.a. de Schorren. Ver scheidene Texelaars zagen nu voor het eerst, wat voor moois er op de Schorren bijv. is te zien. Prachtige opnamen van de verschillende vogelsoorten Wie het werk van deze mooie vereni ging wil steunen met een bijdrage in geld, kan zich opgeven bij mevr. Boot. Zij zal U gaarne als lid (minimaal 5,per jaar, dat is heus niet zo veel) inschrijven. Aan het slot dankte meester Albers Jan Strijbos voor het gebodene, waarvan men erg genoten heeft, en sprak tevens de wens uit, dat hij volgend jaar het Dorps huis „De Wielewaal" weer met een be zoek zou willen vereren. tiaard brand het beste voof- uvf otiehaard of koche p. uw portemonnaie FIRMA DE GRAAF EN SCHOORL Waalderstraat 32, Den Burg, te! 182, Texel. FILMNIEUWS: „DIE DWAZE MR. JONES" Dit is een ongeëvenaard lachsucces, want de hoofdrol wordt vertolkt door de zotste handelsreiziger die U ooit ont moette, en doodgewone, onopvallende handelsreizigers kunnen er reeds wat mee. Deze doet in borstels met als doel af en toe een glimp op te vangen van de charmant? secretaresse van een borstel- firma. Helemaal buiten zijn schuld raakt hij echter in nare situaties verwikkeld. Hij wordt van moord beschuldigd, maar gelukkig kan hij zijn onschuld bewijzen. Door een en ander ontstaat een band met de secretaresse, die hem op de duur zo gek nog niet vindt en althans met hem van wal steekt, de onstuimige branding tegemoet. EEN SCHAPEN-PRAATJE Het schaap is al geruime tijd als huis- j dier in onze lage landen in gebruik. Het werd eerder huisdier dan het paard en !et varken. De terpen hebben ons veel geleerd om trent de veestapel van onze verre voor ouders. Zo is bekend geworden, dat de oudste bewoners van Friesland omstreeks het begin van onze jaartelling er een schaap op na hielden, dat de regelrechte voorvader is van het nog steeds bestaan de Drentse Heideschaap. Ook in N.W. Duitsland moet dit schaapje nog gevon den worden. Het werd vn! gehouden ter- wille van de wol; de beharing was aan de bonte kant en de staart lang. Niet alleen de rammen, maar soms ook de ooien droe gen horens. Op woeste grond Toen ons land nog in de vorige eeuw over enorme woeste gebieden beschikte, zoals de heidevelden in Dren the en die van de Peel, werden er veel schapen van dit ras gehouden. In 1880 telde men in ons land niet minder dan 900.000 schapen (1957: 432.000) en het me rendeel scharrelde zijn kostje op de heide op. In 1930 waren er nog ongeveer 16.000 Drentse schapen (of aanverwante rassen, zoals het Veluwse en Kempense schaap), welk aantal twee jaar geleden reeds terug gelopen was tot iets meer dan 1000 totaal. Deze worden ten dele gehouden in na tuurreservaten, zodat men mag verwach ten, dat daardoor dit eigen Nederlandse schapenras voor uitsterven behoed kan worden. Zo is er het reservaat de Dwingelose Heide, waar men het gehoornde Drentse Schaap fokt. Hier schijnt men over de zuiverste vertegenwoordigers van het oude inlandse ras te beschikken. Dit oorspronkelijke inlandse ras is (vermoedelijk) niet verwant aan het Friese Melkschaap. In tegensteling tot het Drentse schaap is het Friese zuiver wit van wol, de staart is kort en er komen geen horens voor, terwijl het gefokt werd uat zijn pas nylons om de melkgift, welke werkelijk niet ge ring is (gem. 500 liter per jaar met 7°/o vet). Het is merkwaardig, dat de laatste tijd de belangstelling voor dit ras toe neemt, althans in het buitenland. Er schijnen Friese schapen naar Engeland uitgevoerd te zijn om daar als we ons niet vergissen gekruist te worden met Cotswold-schapen, een oud, doch voor wat getal betreft onbetekenend Engels ras. Het Friese melkschaap wordt ook in Oostfriesland gehouden en heeft enkele kwaliteiten welke het somtijds aantrek kelijk maken om er exemplaren van aan te schaffen. Pijlstaarten En nu het Texelse schaap. Dat is eigen lijk ook al een oud ras, want langs de kusten moeten van oudsher verschillende rassen gefokt zijn, welke opvielen door hun korte staarten en welke alle onge- hoornd waren. Men noemde ze „Pijlstaar ten", ook wel Polderschapen. Van al die rassen is overgebleven de Texelse Pijl staart, welke men echter in het begin van deze eeuw heeft verbeterd door het te kruisen met Engelse rassen, zoals de Lincolns en Leicesters, misschien wel de beste Engelse wolschapen. Thans is dit ras over geheel Nederland verspreid en het enige ras van betekenis. Wèl zijn er in de schapenstapel van het Texelse ras verschillende typen aan te wijzen. De beide uitersten zijn, volgens deskundigen, het fijne, iets beknopte Texelse type en het meer stukkige, zwaardere, grovere Noordhollandse „JENNY", DE EERSTE NEDERLANDSE SPEELFILM IN KLEUREN Op het ogenblik draait week aan week de Nederlandse speelfilm „Fanfare" en iedereen probeert een kaartje te bemach tigen. Ja, de Nederlanders kunnen het ook. Dit blijkt eveneens uit de eerste Nederlandse kleurenfilm „Jenny", die komend weekend in de Bioscoop gaat draaien. Corry Brokken zingt hierin de song „Weet je nog?" Het verhaal draait cm twee jonge mensen, die elkaar eerst niet zo goed begrijpen. Tot een incident hen heel, heel dicht tot elkaar brengt en de film een happy ending. Men zal mee leven met het tweetal, maar met hen niet alleen, want de film wordt gebracht door een team van zeer bekende, succes volle artiesten. Nederlands nieuws O.a.: Rondom de Kabinetscrisis, H.M. ontvangt fractieleiders op Huis ten Bosch, Partij van de Arbeid verlaat 2e Kamer vergadering; Primeur voor Nederland, mechanisch slootreinigen in Overijssel; Nationale Turnkampioenschappen voor heren, Klaas Boot voor de 10e maal titel houder; Amerikaanse IJsrevue in Rotter dam Wereldnieuws: O.a.: Atlantisch beraad in Parijs; Brug gen bouwen, bruggen breken; Russische theorie omtrent de maan; Manhattan de sneeuw; Prins Rainier en Prinses Gra- cia; Tweeërlei kerstsfeer. schaap. Het Texelse schaap is een vlees-wol schaap, wat de Lincolns ook zijn. Wanneer men zijn oor bij de wolhandel te luisteren legt, dan zal men vernemen, dat er vele wolsoorten zijn, maar dat daarvan de bekendste heten: Merino (kort, fijn, veel kroezing); 2. Cross-bred (middelmatig lang glanzend met minder kroezing dan Merino); 3. Cheviot (lang, weinig gekroest, grore, maar sterk glanzende wol, afkomstig van Leicester of Lincolnschapen). Voor Nederland komt daar dan nog bij de wol van de Heideschapen, welke grof, en vrij stug is en gebruikt wordt in de Leidse en Tilburgse dekenindustrie, voor verwerking in tapijten, voor sajet en grof laken. De beide eerstgenoemde soorten hebben iets met elkaar te maken en wel als volgt: De beste wol De beste wol kwam oorspronkelijk uit Spanje, waar men het Merino-schaap be zat, welke de beste wol ter wereld lever de en nog levert. Strenge straffen waren vastgesteld voor hen, die Merinos uit voerden en op die wijze kon Spanje zich een monopolie-positie op de wolmarkt verwerven en eeuwenlang behouden. Dat ging zo door tot het begin van de 18dt eeuw, toen de uitvoer van Merinos vrij gegeven werd en de Engelsen vooral er als de kippen bij waren om daarvan ge bruik te maken en ze met hun eigen beste wolproducenten (Leicester en Lincolns) te kruisen. De op die wijze ontstane rassen noemt men „Cross-bred" en de wol van die dieren eveneens. Voor zover bekend bestaan er 221 schapenrassen ter wereld met daarnaast nog tal van daarvan afgeleide typen en variaties. Engeland is misschien wel het land met de meeste rassen binnen zijn grenzen. Zia hier dit interessante overzichtje: 1. Hooglandrassen (Hillbreeds); te verde len in a) Blackfaced mountain; b) andere hoogland rassen en c) andere rassen «n kruisingen (alleen in Schotland); 2. Laaglandrassen (Lowlandbreeds); te verdelen in a) Langwol rassen (9 stuks) en b) kortwolrassen (12 stuks). Die onder a) genoemde Blackfacedras- sen zijn zoals de naam zegt schapen met zwarte koppen. Men kent in Enge land 5 van dit zwartkoprassen met als belangrijkste de Schotse Zwartkoppen (50°/o van de gehele schapenstapel). De onder b) genoemde rassen zijn er totaal 8 met als belangrijkste de Welsh Mountain (22%). Belangrijk zijn voorts de Swaledale (behorend tot groep a: 10%) en Cheviot (tot groep b: 11%). Als men de vertegenwoordigers (bijv. op een tentoonstelling) bijeen ziet staat men verbaasd over de verscheidenheid: zwarte koppen met witte romp, witte koppen met zwarte romp, horens en geen horens, kroeshaar en Merinos, welke wel een wandelende wolbaai gelijken, schapen met lange afhangende haren tot op da grond en die met zwarte snuit, zwart om de ogen en zwarte plekken op de knieën. Ja, de Engelse zijn meesters in 't fokken! De grootste wolproducenten zijn de landen van het zuidelijk halfrond, Australië, Argentinië, Uruguay en Zuid- Afrika). Men vergete niet, dat de kwali teit van de wol voor een belangrijk deel beïnvloed wordt door bodem en klimaat. En die faktoren zijn in genoemde landen juist gunstig. Het schaap is voor de mens altijd de eeuwen door een bijzonder nuttig dier geweest, dat de mens van voedsel (melk en vlees) en van dekking (wol) voorzag, terwijl ook de huid altijd waarde had (voor perkament of trommelvel, of mèt de vacht erop voor zware winter- kieding). In Europa vallen vooral de zuidelijke landen op door hun grote aantal schapen (Spanje 20 milj.; Italië 9Vs milj.; Grieken land 7 milj.). Frankrijk hoedt 7V2 milj. en Duitsland (west) 3 milj. schapen. Ook Ierland heeft ruim 2 milj. schapen. Maar Australië alleen telde er vorig jaar altijd nog 150 miljoen! S! HALVE EEUW GELEDEN Notaris Dikkers verkocht op maandag 11 januari 1909 in hotel „De Zwaan" ten verzoeke van de heren N. F Daamen en B. H. Welkers „een vervallen korenmolen met erf, groot 11.50 are, gelegen bij Den Burg". Kopers werden de heren C. Rijk Jzn. en P. Zijm Lzn. voor 525, Uit de gemeenteraad van 23 dec. 1008: Voorstel te besluiten tot beharding van den weg de Waal-Oudesehild. De kosten- verdeeling hiervoor werd als volgt ge maakt: 30 Polders Vs deel (hoogstens ƒ3000,plus half onderhoud; Waal en Burg 1000,Eierland V« deel min J 1000,gemeente */s deel plus half on derhoud. „Van Eierland was echter be richt ontvangen dat hij niet meer wensch- te bij te dragen dan 1000,Van be langhebbenden was echter nog eene bij drage toegezegd van plm. 600,Er zou op die wijze een weg kunnen worden gemaakt van plm. 8000,welk bedrag voldoende wordt geacht. Het voorstel van B. en W. wordt met algemene stemmen aangenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1