v.< JUBILARIS BIJ GOEDERENHANDEL VLESSING 30 jaar geleden trad de heer A. van der Schans in dienst bij de N.V. Goederen handel Ph. Vlessing. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de directie hem op ouwejaarsavond gehuldigd en hem een fraai cadeau aangeboden. De heer Van der Schans is reeds van de schoolbanken af bij deze N.V. werkzaam en hij hoopt er nog een lange reeks van jaren met hetzelfde genoegen te mogen werken. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 23 dec. 1958 tot en met 1 jan. 1959 Geboren: Hendrika Jozina, dv. Jan van der Werve en Catharina Boon; Mat- theus Joannes Petrus, zv. Mattheus Witte en Maria A. Hin; Gerrit, zv. Hendrik Grootjen en Catharina M. P. Dekker; Guus, zv. Meindert Hoep en Geertruida van Boven. Ondertrouwd: Robert A. Voss en Bar bara Michels. Getrouwd: Abram C. Pool en Bernarda J. Dros; Hendricus J. W. Slaats en Catha rina M. A. Rei]. Overleden: Willem J. Jannes, oud 67 jaar, echtgenoot van Anna Venniker; Dirk C. Vos, oud 78 jaar, echtgenoot van Tetje Boon. INSTUIF DEN BURG Dit weekend is de Instuif gesloten. Toch wensen we alle „stuivers" een gelukkig 1959. B. S. SCHOON SCHIP IN DEN HOORN EN DE „PRINS" De jeugd van Den Hoorn heeft ouwe jaarsavond weer lopen te speuren naar goederen, die de eigenaar niet had opge ruimd. Ze hadden ook dit jaar echter heel weinig succes, want men had tijdig zijn maatregelen getroffen. Toch ging de jeugd niet helemaal met lege handen de drempel van oud en nieuw over: ze von den een schapenkrib en een giertank en plaatsten die op het platte dak aan het front van „Ons Huis". In de Prins Hendrikpolder werd een ploeg van de heer S Witte, Wilhelmina- laan, Den Burg, onbeheerd aangetroffen. Met vereende krachten werd het werk tuig naar de duinen bi] hoeve „Zeewijk" gesleept. In Den Burg doet de jeugd het altijd wat kalmer aan: daar beperkt men zich tot het ontsteken van vuurwerk. Er is weer voor honderden guldens verknald. Rond de jaarwisseling concentreerden jong en oud zich op de Stenenplaats, waar het geknal niet van de lucht kwam Enige knapen verplaatsten een fietsen rek van kapper Uitgeest, Groeneplaats, naar het dak van het postkantoor Park straat-hoek Burgwl. Gistermiddag troon de de buit daar nog steeds! „HET WITTE KRUIS" IN 1958 EN 1959 De afdeling Texel van „Het Witte Kruis" belegt op donderdag 8 januari a s. haar algemene ledenvergadering in „De Lindeboom-Texel". De agenda vermeldt geen bijzondere punten, maar toch hoopt het bestuur op een wat grotere belang stelling dan voor de voorgaande vergade ringen aan de dag werd gelegd. Meerma len gebeurde het, dat slechts één lid de vergadering bezocht. Dat getuigt niet van eerbied voor het vele werk, dat door be stuur en personeel in het belang van de Texelse volksgezondheid wordt verricht en hoe belangrijk die taak is, is toch ze ker algemeen bekend. Is practisch ge sproken niet ieder gezin lid van Het Witte Kruis? Het bestuur is voorlopig reeds tevreden met de bescheiden opkomst v.an tien procent der leden. Begin het nieuwe jaar goed: bezoek die vergadering eens HOE WERKT EN LEEFT DE VISSER? De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft, in overeenstem ming met zijn ambtgenoot van Land bouw, Visserij en Voedselvoorziening, een commissie ingesteld, die zal nagaan of en zo ja, welke arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van werknemers op vissersschepen de oorzaak vormen van 't gestadig toenemende tekort aan arbeids krachten ter visserij. In het bijzonder zal de commissie be studeren de invoering van een sociale verzekering in de kottervisserij, een rege ling voor arbeids- en rusttijden, de loon systemen, het continudienstverband in de haringvisserij; verbetering van de accom modatie op visserij schepen de vakoplei ding en een bedrijfspensioenregeling voor de visserij. TEXELSE FOTOCLUB Donderdag 8 januari a.s. worden alle Texelse foto-amateurs (dus niet degenen, die de fotografie als nevenbedrijf be oefenen red.) uitgenodigd tot bijwo ning van een vergadering in „De Oranje boom" te Den Burg met het doel te komen tot de oprichting van een fotoclub (Zie adv.). Aan het vasteland vinden wij op vele plaatsen bloeiende fotoclubs, waar het gewrochte werk en verder alles wat op de fotografie betrekking heeft, besproken wordt. Tot leringhe ende vermaeck. De foto- (en film-)avonden, belegd door foto- handel „Langeveld Dc Rooij" hebben aangetoond, dat ook op Texel een groot aantal fototoestelbezitters wel eens méér van de fotografie wil vernemen, het gaar ne eens hogerop zoekt. Het maar raak schieten en vervolgens afgeven aan het ontwikkel- en afdrukbureau bevredigt lang niet iedereen: menigeen zou zo graag eens zélf aan het ontwikkelen en ver groten slaan. Wel, iedereen kan het en voor niemand behoeft zulks een finan cieel bezwaar te zijn, want fotograferen èn zelf vergroten is voordeliger dan U denkt. Daarom wensen wij degenen, die het initiatief hebben genomen tot de op richting van een Texelse Fotoclub gaarne het gewenste succes toe en wij hopen dan cok, dat èlle amateurs van de partij kun nen zijn. ZIEKENFONDS „TEXEL" Het Algemeen Ziekenfonds „Texel" is voornemens een vergadering te houden op maandag 12 januari a.s. in Hotel „De Lindeboom-Texel". Het bezoek aan de jaarlijkse vergaderingen van dit fonds valt zeker niet tegen, maar het is nu ook weer nooit zo, dat de hotelier te elfder ure nog gauw een partij stoelen moet bij plaatsen. Daarom vestigen wij speciaal de aandacht op deze vergadering van een fonds, waarop wij zo menigmaal per jaar een ernstig beroep doen. Wij hebben dit fonds nu eenmaal gesticht omdat er een grote behoefte aan bestond, maar met die stichting alleen komen we er niet: ook deze instelling heeft behoefte aan een nauw contact met haar leden. De komen de maandag dus reserveren voor „Zieken fonds Texel". BOOTREVUE 1959 De avonden van de „Bootrevue" 1959 zijn vastgesteld op vrijdag 9 en zaterdag 10 januari a.s. Deze gloednieuwe revue krijgt als titel „Het hing in de lucht" en het is in feite een klucht, die in drie bedrijven wordt uitgevoerd. Het feest vindt plaats in „De Oranjeboom" en de opbrengst komt geheel ten goede aan uitbreidingsfonds Huize Irene. Voor deze uitvoering zal zeker grote belangstelling bestaan en wij raden U daarom aan tijdig een toegangsbewijs te bemachtigen (bij de bootscholieren zelf verkrijgbaar). Zijn we goed ingelicht, dan behoeven de directie en de raad van commissarissen der N V. TESO zich bij het verzekeren van een plaats geenszins te haasten, want TESO zal de (ere-)plaatsen gereserveerd vinden en als wij het bij het goede eind hebben is ook de TESO-bemanning op zo'n avond van harte welkom, want de revue wordt jaarlijks aangeboden uit dankbaarheid voor de door TESO ver leende diensten: sinds jaar en dag wordt de aan het Vasteland studerende Texelse jeugd al dan niet de spruiten van aan deelhouders gratis over het Marsdiep gebracht. Mensen, die altijd critiek leve ren en welke niet tot onze (betere) krin gen kunnen behoren, hebben wel eens be weerd, dat die gratis ieizen ingesteld werden, toen de kinderen van de commis sarissen zich tot de studierijpe categorie konden rekenen, maar da's geroddel om met Kan te spreken! VUURWERK VERWONDDE JONGEMAN Daags voor Oudejaar werd de 15-jarige Peter Witte, ,,'s-Hertogenbosch", Eier- land, aan hand en hoofd gewond bij het afsteken v.an een „rotje". Dokter Feikema moest de onfortuinlijke knaap verbinden. Het ongeluk gebeurde op het schoolplein. In tegenwoordigheid van enige buur jongens zou Peter het vuurwerk tot ont ploffing brengen, maar eer hij het „rotje" kon wegwerpen ontstond een ontploffing. Op ieder projectiel staat „Na aanste ken meteen wegwerpen", maar in vele gevallen heeft men nauwelijks de tijd cm het weg te werpen. We hebben dit zelf ervaren. Als men vuurwerk wil ontsteken is de enige veilige manier het projectiel op straat neer te leggen en eerst dan de lucifer er bij te houden. Ook door de wind kan de lucifer een „rotje" of gillen de keukenmeid of atoombom eerder dan wenselijk tot actie brengen met alle ge volgen van dien. PRIJZEN ETALAGEWEDSTRIJD ln ons vorig nummer publiceerden wij de uitslag van de etalagewedstrijd voor zover het de etalages zelf betreft, een en ander naar het oordeel van de jury. Het bestuur van de Winkeliersvereni ging verzocht de jury, zich tevens te willen belasten met de beoordeling van de inzendingen van het publiek. Deze be oordeling leverde de volgende uitslag op: le prijs (waardebon 100,E. Baaiman, Julianastraat 2, Den Burg; 2e prijs (waardebon 50,C. Schenk, W v. Beierenstraat 13, Den Burg; 3e prijs (waardebon 25,P. Dros, We verstraat 4, Den Burg; De waardebonnen kunnen door de win naars worden afgehaald bij de secretaris der Winkeliersvereniging, de heer J. van Wijk, Boekhandel Parkstraat. De jury tekent bij de uitslag het vol gende aan: Geen enkele inzending stemde volledig overeen met de rangorde der beste eta lages zoals de jury meende te moeten vaststellen. Verwonderlijk is dit niet om dat de puntenwaardering door de jury, volgens een eigen systeem, zeer geringe verschillen liet zien tussen verschillende etalages (bijv. Van Sambeek-Schrama, Joh. Witte, fa. v.h. R. Bakker resp. 84, 83, 82 punten; modezaak fa. Vlessing, dameszaak fa. J. M. Moerbeek resp. 95 en 94 punten; Bakkers Ijzerhandel, M. A. J Vonk resp. 88 en 87 punten). Overi gens waren in de groep der „eigen" eta lages conform het oordeel van de jury door het publiek vrij algemeen de etala ges van 't Boekhuis en de fa. P. Moerbeek als de beste getipt. Door de jury werd voor een zo objectief mogelijke beoorde ling ook aandacht geschonken aan de om standigheid, dat qua oppervlak en inde ling niet alle etalages dezelfde mogelijk heden bieden. In het algemeen was van de etalages veel werk gemaakt, in verschillende ge vallen zelfs bijzonder veel. Daardoor ge noten ze veel meer belangstelling van het publiek dan normaal het geval is en dat was dan ook het doel van de wedstrijd. Die belangstelling was echter niet even redig met het aantal inzendingen, dat enigszins beneden de verwachtingen bleef. Wij geloven, dat menigeen het te „moeilijk" heeft gevonden om per etalage 2 cijfers te moeten toekennen. Aan dit bezwaar kan gemakkelijk tegemoet ge komen worden door een volgende keer wij nemen althans aan, dat de Winke liersvereniging telkenjare een dergelijke wedstrijd zal willen organiseren het oordeel in 1 cijfer te laten samenvatten. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 3 januari Den Burg, Filmavond MAB-club, ver zorgd door „Orion". Woensdag 7 januari Oudeschild, Viering 2-jarig bestaan be jaardensociëteit Oudeschild. Den Burg, Oogstdankdag L.T.B. Oosterend, Wapen van Amsterdam, de heer Brandsma spreekt over bestrijding van rotkreupel bij schapen. Donderdag 8 januari Den Burg, „De Zwaan", R.K Ontwikke lingsclub. Vrijdag 9 januari Den Burg, Opvoering Bootrevue Zaterdag 10 januari Den Burg, Opvoering Bootrevue De Cocksdorp, „De Hoop", Toneelavond SVC. Opvoering „De man op de brom fiets". PUBLIKATIE VAN REEDS VASTGESTELDE DATA VOOR UITVOERINGEN. VERGADERINGEN Januari Dinsdag 13, Den Burg, Bijeenkomst Film kring Texel. Woensdag 14, Den Burg, bijeenkomst r.-k. vrouwenbond afd. Gilde. Woensdag 14, Den Burg, de heer Sj. v.d. Meulen spreekt over Algerië voor 't Nut. Donderdag 15, Den Burg, toneelavond voor bejaarden door 't Amateurtje van De Waal. Donderdag 15, Den Burg, oudleerlingen Landbouw- en landbouwhuishoudschool, jeugdspaarwetavond. Vrijdag 16, Den Burg, toneelavond voor bejaarden door 't Amateurtje De Waal. Vrijdag 16, Den Burg, uitvoering Kon. Texels Fanfarekorps. Vrijdag 16, Den Burg, feestavond paar densportvereniging. De Cocksdorp, film en lezing Kon. Nrd. Zd. Holl. Reddingmaatschappij. Zaterdag 17, Den Burg, uitvoering Kon. Texels Fanfarekorps. Maandag 19, Den Burg, Postzegelbeurs Maandag 19, Den Burg, aanvang lessen muziekschool Texel. Dinsdag 20, Den Burg, Toneelavond „Fryske Krite". Donderdag 22, Den Burg, bijeenkomst r -k. ontwikkelingsclub. Donderdag 22, Den Burg, MAB-club, le zing door André Hin. Donderdag 22, Den Burg, oudleerlingen Landbouwhuishoudschool. Lezing over „Ploegstoffen". Zaterdag 24, Den Burg, Toneelavond Landbouwjongeren. Zaterdag 24, M.-Eierland, toneelavond Dinsdag 27, Den Burg, Ouderavond J. P. Thijsseschool, m.m.v. Ned. Jeugd Rode Kruis. Dinsdag 27, Den Burg, Jeugdconcert m.m.v. Garfield Swift en Johan Paptiste. Woensdag 28, Den Burg, Texels jeugd musiceert a.l.v. Jn. Visser. Woensdag 28, Den Hoorn, Opening van 't Dorpshuis. Donderdag 29, Den Burg, jaarvergadering Plattelandsvrouwen. Zaterdag 31, Den Burg, Toneelavond Landbouwjongeren. Februari Maandag 2, Den Burg, 10-jarig bestaan Postzegelbeurs Donderdag 5, Den Burg, praatavond Ver. oudleerlingen Landbouwschool. Zaterdag 7, Den Burg, toneeluitvoering St. Jan. Donderdag 12, Den Burg, bijeenkomst r.-k. ontwikkelingsclub. Vrijdag 13, De Koog, toneeluitvoering De Duinkanters". Zaterdag 14, Den Burg, feestavond MAB- club. Zaterdag 14, De Koog, toneeluitvoering „De Duinkanters". Dinsdag 17, Den Burg, bijeenkomst Filmkring Texel. Woensdag 18, Den Burg, bijeenkomst r.-k. vrouwenbond afd. Gilde. Zaterdag 21, Den Burg, lezing voor 't Nut door G. K. C. van Tienhoven. Dinsdag 24, Den Burg, praatavond Ver. oudleerlingen. Donderdag 26, Den Burg, bijeenkomst r.-k. ontwikkelingsclub. Donderdag 26, Den Burg, bijeenkomst Plattelandsvrouwen. Zaterdag 28, Den Burg, toneelavond „Het Masker". Maart Woensdag 4, Den Burg, VPRO-avond Zaterdag 7, Den Burg, Familieavond Middenstandsver. Texel. Maandag 9, Den Burg, Postzegelbeurs Donderdag 12, Den Burg, bijeenkomst r.-k. ontwikkelingsclub. Donderdag 12, Den Burg, bijeenkomst Ver Oudleerlingen Landbouwschool. Dinsdag 17, Den Burg, Filmkring Texel Woensdag 18, Den Burg, bijeenkomst r.-k. vrouwenbond afd. Gilde. Woensdag 25, Den Burg, bijeenkomst Plattelandsvrouwen. April Donderdag 2, Den Burg, Sparavond. Vrijdag 3, Den Burg, Sparavond. Vrijdag 3, Den Burg, jaarvergadering MAB-club Texel. Woensdag 8, Den Burg, grote avond van vrouwenbond N.V.V Donderdag 9, Den Burg, bijeenkomst r.-k ontwikkelingsclub. Vrijdag 10, Den Burg, jeugdconcerten mmv Thomas Magqaren en Joh. Paptiste Vrijdag 10, Den Burg, installatie van de „Stichting cultureel werk Texel". Maandag 13, Den Burg, filmavond voor 't Nut. Dinsdag 14, Den Burg, Filmkring Texel Woensdag 15, Den Burg, bijeenkomst r.-k. vrouwenbond afd. Gilde. Maandag 20, Den Burg, Postzegelbeurs Mei Woensdag 6, Den Burg, bijeenkomst r.-k. vrouwenbond afd. Gilde. Dinsdag 12, Den Burg, Filmkring Texel Men wordt verzocht wijzigingen en aanvullingen van deze lijst zo spoedig HERV. GEMEENTE DEN BURG Zondag begint weer om 12 uur de Zondagsschool. Ook nieuwe kinderen vanaf 5 jaar zijn welkom. KERSTFEEST IN DE JORDAAN DECEMBER stond wel bijzonder in het teken van het kind en ook van ouderen, dan denken we aan de goede Sint en Kerst. 't Was in de late avond van de le Kerstdag, dat er gebeld werd. Een „oom" van een onzer meisjes (bij ons zijn 't hier allemaal ooms en tantes) komt vertellen dat de 14-jarige uit haar pleeggezin de benen heeft genomen. (Ze had er alle reden voor). Want, wat dat kind heeft meegemaakt, laat het papier niet toe, dit te beschrijven. Met de politie wagen' hebben we haar weten op te snorren en 's nachts om 2 uur „thuis" ge bracht. De kleine kamer was meer dan vol met familie en buren. In de hoek een kermis-kleurig verlichte kerstboom. Ieder zat in postuur, om hun violen der toorn over 't arme schepsel uit te storten. Even wel, deze lieden kregen op 't late of vroe ge uur geen schijn van kans. Het bleek maar overduidelijk, dat zij geen „welbe hagen" hadden in dat kind. Toen we haar zelf naar bed hadden geloodst, hebben we in het nanachtelijk uur, de politie incluis een bakkie leut gedronken en na prettig afscheid genomen te hebben, lieten we het gezelschap in een wonderlijk-twijfelach tige stemming achter. KERSTFEEST, met nadruk op feest, was 't bepaald niet voor die twee jongens, die met klef-nat gescheurde blouses klan- destien het Jan Ligtharthuis binnen slopen. Ze werden geweigerd, omdat ze zelden op de club kwamen. D'r stane me nou, zegt de jongste, j'hat met die rotvent motte hebbe, met z'n fiets op de kokkel.Zo slijmerd! d'Baas van 't heilige huissie, was er ommers niet! ,,'t Heilige-huis-baassie", is bij het horen van dit geval niks op z'n gemak en schuift de zaal uit, de straat op. In de blubber van een „snijing" (zoals de Jor- daan er velen kent) tussen de huizen, worden ze ontdekt. Waarom komen jullie niet geregeld op de club, dan had je nou die zeperd niet gehad. W'magge toch niet komme? Waarom niét? Omdatte me schorum benne. e segge d'jongus! Hartstikke gelogen! Als dat waar was vierden we vanavond ook geen Kerstfeest kom mee. Ze hebben hun geleider ieder aan een kant een arm gegeven en huppelende van waarachtige zielevreugd gaan ze door die zelfde deur, waar ze uitgestuurd werden Als 't feest afgelopen is schuifelen de jongens, als laatsten mee langs het po dium, om aan de lopende band, terwijl de kaarsen in hun laatste stadium verkeren, een pakketje in ontvangst te nemen Magge me de stompies kaars m'neer kan- ne me „thuis" ook nog kerstfeessie spele 't Was eigenlijk geen werk, maar toen ze de lopende band passeerdn, kre gen ze dubbel zoveel appelen en die „rot vent", welke bij de uitgang stond gaf liefst ieder drie kerstkranzen. Toen ze weg waren, was er iets met z'n veter, een andere leider ging verwoed kaarsvet weg krabben en de juf moest nodig mokken en kannen afwassen, waarbij aangeboden hulp niet overbodig was. Ja, ja, na zo'n kerstfeest valt er altijd nog een boel te bestiefelen.Toen de broertjes weer op ae Lindengracht stonden, zegt een serpent van een jongen: „Datte hebbe jullie weer faan gebietst, veile gluipers! Je troep achter 't behang, reageerde de oudste, en w'hebbe lekker kaarsies gekrege oak en w'magge terugkomme, omdatte me geen schorum benne. Als de rommel in de zaal aan de kant is, blijft er nóg één ach ter om ed kachel na te zien, licht uit te doen, buitendeur en hek te sluiten. In z'n ééntje zet hij zich voor het klavier en speelt Gij, die kroonjuwelen zoekt, Weet, dat dikwijls in het slijk Noq de beste paarlen zijn Voor des Meesters koninkrijk. mogelijk door te geven. Dit kan schrif telijk of telefonisch geschieden (tel. Den Burg, tel. 21 of 300) U bewijst er ander» verenigingen een dienst mee, ais LI Uw data zo spoedig mogelijk doorgeeft. Voor schriftelijke opgaven zijn koste loos kaarten verkrijgbaar bij de secre taris van de culturele raad, p.a. Raadhuis Wilt U bij het bepalen van een datum voor een bepaalde activiteit zoveel moge lijk rekening houden met de activiteiten van andere verenigingen. Hierdoor wordt ongewilde onderlinge concurrentie van verschillende verenigingen voorkomen TEXEL BESTRIJDT WERKLOOSHEID Ter bestrijding van de werkloosheid een normaal seizoenverschijnsel zijn 50 werkkrachten gerecruteerd voor arbeid in het kader van de A.W. (Aanvullende werken) en wel ten behoeve van de duin bescherming. Hiertoe moeten in de omge ving van het Fonteinsnol en rond De Koog stuifgaten met helm e.d. worden be plant. Reeds eerder werden 35 man te werk gesteld aan de voormalige molenkolk in de P.H. Polder en op terrein van de heer Van der Geest, P.H. Polder, waar egali satiewerkzaamheden verricht worden. VEERTIG JAAR ORGANIST De heer R. v.d. Vis, Oosterend, gaat afscheid nemen als organist bij de Her vormde gemeente aldaar. Hij heeft deze functie veertig jaar lang vervuld HALVE EEUW GELEDEN Uit het „Gemengd binnenlands nieuws" in de Texelaar van 24 december 1908: Beter laat dan nooit. Te Workum is het huwelijk voltrokken tusschen een man van 72 jaar en een vrouw van 72 jaar. „Beter laat dan nooit", schreef de redactie. Wij voor ons zouden zeggen „Beter nooit dan nog zó laat!" Oosterend, 23 december 1908: Alhier is eene toneelvereeniging opge richt. Reeds op den eersten avond meld den 13 personen, waaronder 7 dames, zich aan als werkende leden, terwijl op de lijst voor donateurs 20 namen geplaa st werden, waarbij later nog verscheidene aangiften kwamen. Het voorlopig bestuur berust bij de heren J. Daalder Dzn., IJ. Koppen en Jb. Brans. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 19.30 u. Ds. Van Reijendam Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 19 uur Ds. Waardenburg Na afloop verkiezing ouderl.-kerkv. De Waal 10 uur Ds. Waardenburg Na afloop verkiezing ouderl.-kerkv. Oosterend 9,30 uur Ds. Klijnsma Maandcollecte v.d. kerkeraadskas Oudeschild 11 uur Ds. Klijnsma GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis Burgwal Den Burg 10.15 en 3 uur Dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. Van Bilderbeek TEXELAARTJES Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Te k. grote part. board, sloop hout en diversen. Tegen con currerende prijzen Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn. Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur tel. 1369 - Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt Maandags van 10,3C tot 1 uur zitting ln Hotel Texel. Emigratie, Passages naar Afrika, Aus tralië, Amerika, Canada, enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzekering. Vraag prijsop gave V.T.B.,DenBurg,Tel.85 Degene die mijn fiets weg nam wordt in zijn eigen be lang aangeraden deze om gaand weer ter plaatse terug te brengen, daar anders de politie zal worden ingescha keld Pootaardappelen te koop plm 1150 kg Bintje, 25 -28 E 1. H. C. Dijt, Wester geest tel. 454 Van den Heerik, Burgerhoutstraat 4, in Den Burg wil zijn woning ruilen voor een grotere wo ning. wie heeft interesse? Overcompleet 1 stalkruiwa- gen nieuw model f25 en 1 prima vuurduiveltje f7,50 Rijk, Waalderstraat 25 Te k. z g.a.n. elektr. plaat met pannen en melkkoker C. P. Burger, Groeneplaats 9-Ver mist rijwiel m. Juncker. Vin der wordt beloond. Wever straat 51, tel. 353 Den Burg GARAGE v d. SLIKKE wenst vrienden en beken den een gelukkig 1959 Toon Smidt P. Bremer M. E. Bremer-Kooiman Oudeschild 220 g n Wij wensen onze geachte klanten en vrienden een gelukkig nieuwjaar Loonbedrijf S Witle N.B.V. afd. Texel ...wenst allen een voorspoedig 1959 toe Gebr. Vendel en familie wensen u een zalig nieuw jaar Box 8, New Boraugh, Australia De beste wensen vooralle mensen M. Bakker Jan Dirksoord

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2