Cjrocn 'ZwartsJexels in het harL, Polder Het Noorden wordt machinaal gedraineerd Narming Kikkert gaat wrak Hoydal opruimen yi Buizennet groeit 150 ureter per uur Restant van schoener, in 1928 gestrand. WOENSDAG 7 JANUARI 185» TEXELSE 71. JAARGANG N». Kli COURANT Uitgave N.V v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en laterdags Bank: B'damse Bank, Coöp. Boerenl Bank. Postgiro 652. - Abonn.pi. ƒ2,25 p. kwart. 20 ct incasso. Adv. 10 ct p. u BH30 Dit is dan de installatie, waarmede di gaat volmaakt en men doet 150 meter pt den op een diepte van 1 -1,50 meter, D van de bodemgesteldheid. „Zakdoekje leggen, niemand zeggen!" Het lijkt wel alsof dat oude spelletje, be stemd voor kinderen, op het ogenblik in polder Het Noorden door volwassenen wordt beoefend, zij het, dat ze geen zak doekjes gebruiken, maar draineerbuizen. Het lijkt ook inderdaad kinderspel, een kind kan de was doen, maar net als met het ei van Columbus, we moeten maar op het snuggere idee weten te komen! Dat leggen van draineerbuizen geschiedt nl. machinaal. Als straks op de landerijen van „Gro ningen", „Willemshoeve", ,,De Vier sprong" en noemt U ze maar op, het ge was zo uitstekend gedijt en de gouden aren in de zon wiegelen, is dat weer eens mede te danken aan de heren technici, want die buizen, welke die landerijen zaairijp maken, worden gelegd zonder dat ook maar iemand ze behoeft aan te raken, draineerbuizen worden gelegd. Dat r uur, waarbij de buizen geplaatst wor- diepte hangt uiteraard geheel en al at leggen is nu werkelijk een van de weinige machinale dingen die voor de volle hon derd procent kunnen bevredigen". Op een van de donkerste dagen van het jaar trokken we dus de polder Het Noor den in. Een jonge polder, want in de ja ren 1876 en 1877 werd het land aan de zee ontrukt. U zult zeggen: toen hebben ze meteen de kans gehad om góed te ver kavelen. Blijkbaar kon het nog weer beter en in ieder geval heeft men zich weer aan te passen aan de eisen, welke de moderne landbouwmethoden stellen. Dat zijn de hoogste eisen, omdat ook die boe ren van het verre Noorden hun produkten op de ene grote wereldmarkt moeten aan voeren. En daar zeggen ze nu eenmaal niet „Hoeveel werk heb je eraan gehad?" Maar „Wat moet het kosten?" Er dient dus het volle profijt van de grond te worden getrokken, hoe meer je Door de technische ontwikkeling is het paard meer en meer op het tweede plan geraakt, maar toch zijn ook op Texel nog heel wat paarden actief en reeds daarom alleen is het vieren van een paardensportfeestavond gewettigd! Deze paarden werden ingeschakeld bij het op moderne wijze draineren van de lan derijen van hoeve „Groningen" in polder Het Noorden. van een bunder haalt, hoe efficiënter je bedrijf blijkbaar werkt. Eens, toen ze noch in het Noorden, noch in Eierland over kunstmest beschikten was de grond nou ja, één mee-rijder op installatie, die langzaam, maar doelbewust zijn baantje over het veld trekt, deponeert de buizen stuk voor stuk in de lanceerinrichting, maar dat is dan ook het enige menselijke contact ter plaatse. De heer Boersen van de hoeve „Gro ningen" bleek enthousiast te zijn over deze wijze van draineren. „Je moet beslist eens komen kijken", zei hij. We zijn er heen gegaan. Onderweg merkte een der voormannen-technici van de in uitvoering zo goed als waardeloos en velen zagen als laatste kans om in het leven te blijven de mogelijkheid een nieuw vaderland te kiezen. Wel, wij geloven, dat Boersen c.s. geen overhaast besluit tot emigreren be hoeven te nemen: ze zullen het op de moderne bedrijven wel klaren. Boven dien: de overheid wéét wat de landbouw zijnde ruilverkaveling op „Ja, dat buizen- waard is, althans.ze zou het onder- Hef hart van de molen van Het Noorden: de vlijtig zwaaiende wieken brengen dit enorme wiel in beweging. Terwijl deze opname gemaakt werd draaide de molen bij een fikse wind en de spijlen waren dan ook niet te tellen, maar door de flits, die het beeld in minder dan een duizendste seconde vastlegde, lijkt het alsof het wiel stil staat. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Hedenavond, 7 januari, Zusterkring te De Waal. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Vandaag consultatiebureau Heden, woensdag 7 januari, worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 4 5 uur. hand wel kunnen weten!! De laatste fase van de ruilverkaveling is ingegaan: dat ziet ook de leek, want verscheidene draglines zijn in het Noor den bezig bestaande sloten die veelal tot smalle moerasjes zijn gedegradeerd te dempen en er in de buurt nieuwe, brede sloten voor in de plaats te maken. Het zware werk wordt machinaal uitge voerd en men schiet zodoende hard op. Die draglines zijn wat mans. Maar het interessantste werk was nu wel het leg gen van die draineerbuizen. Achter een tractor was een installatie gebouwd, die verschillende handelingen verrichtte: hij groef een sleuf van ruim een meter diep en tegelijkertijd bewoog zich een lange rij draineerbuizen door een goot, welke in die sleuf eindigde. Non-stop werden de buizen op hun bestemming gebracht. De zwaarte van de nog min of meer vertikaal staande buizen drukte de reeds horizon taal liggende buizen tegen elkaar aan Een controleur bracht, waar nodig, een correctie aan, maar eigenlijk ging het zonder enige hapering. Achter de instal latie stapten twee man, die een laagje turfmolm boven de buizen stortte. Het vocht dringt wel door die turfmolm heen, terwijl het zand geen kans heeft de wa terafvoer te doen stagneren. De banen waren 212 meter lang en eer de machine halverwege was, stroomde het overtollige vocht al in een kersvers gegraven sloot. Heel in de verte draaide de molen van het Noorden met het élan van een jongeling en toch heeft-ie van de zomer zijn tweeëntachtigste stichtings jaar kunnen herdenken! De machine gleed voort Over het zeer drassige terrein, dat hier en daar blank stond. Daar lagen dus nog geen buizen: waar het werk al voltooid was, had het regenwater al via de buizen naar de slo ten kunnen afvloeien. Dit werk wordt uitgevoerd door de fir ma gebr Van Kessel, Geldermalsen, die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van de moderne draineermethoden. De buizen komen 1 - 1,10 m. diep in de grond te liggen, soms en dat hangt helemaal van de ligging van het terrein ten op zichte van het polderwaterniveau af wel anderhalve meter diep. Per uur wordt een baan van 150 meter gedraineerd, d.w.z. bij winterdag, want bij zomerdag kan men nog vlugger opschieten. Dit werk omvat voorts een team van zes man. De sleuf wordt naderhand door een bull dozer gedicht. De gebr. Van Kessel kre gen in polder het Noorden een opdracht voor het draineren van honderd ha. De Heidemij. is hun werkgeefster. Elders in deze polder zagen wij op di verse plaatsen draglines in actie: die waren bezig met het graven van nieuwe sloten. Dat werk wordt uitgevoerd door de firma Wiersma uit Heiloo. De molen van Het Noorden werd in gebruik genomen ter gelegenheid van de inpoldering van Het Noorden, het geen in 1876 - 1877 geschiedde. Óp de gedenksteen lazen we „De eerste steen gelegd 12 augustus 1878 door Sijbr. Keijzer Pzn., secretaris van het Water schap de negen en twintig gemeen schappelijke polders te Texel'Sinds 1878 heeft de techniek enorme vooruit- oang geboekt en zodoende zijn de mo lens allengs door beter en gemakkelij ker functionerende gemalen vervangen. De molen van het Noorden kreeg gezel schap van een actief zusje, dat wellicht evenveel water verwerkt, maar ver scheen in de gestalte van een eenvoudiq en eigenlijk onooglijk qebouwtje. Men heeft de molen zijn functie doen behou den en toen dezer dagen de T.E.M. enige dagen de stroomleverinq moest beper ken kwam de windkracht de polder dus goed van pas en voelde de oude molen zich weer eens een onmisbare mede werker. Zo zag het wrak van de „Hoydal" er in 1932 uit. Even ten Noorden van De Koog ligt het wrak van een schip. De resten van de „Hoydal", eens een driemastschoener, die thuishoorde in de Noorse havenstad Ber gen. In de nacht van 24 op 25 november 1928 was het schip op het Texelse strand geworpen. Toen de vroege strandwande- laars het schip ontdekten zag het er al danig gehavend uit: de achterste mast was reeds afgeknapt, terwijl van de an dere masten de toppen ontbraken. Het schip was gedeeltelijk nog met nieuw hout, prima grenen schroten, geladen. De deklast was verspeeld, maar een deel er van spoelde eveneens op Texel aan. De acht opvarenden hadden in grote nood verkeerd, maar waren, met grote moeite wegens de vliegende storm, op grote af stand van de kust overgenomen door een passerend Duits vaartuig. Voor zover het voordeel opleverde, werd het schip vanwege de assurantie maatschappij gesloopt door de heer P. B. Keijser. In 1932 werden de heren gebr. Schoenmaker eigenaar met het doel te proberen het wrak nog kleiner te krijgen. Bijgaande foto werd in dat jaar (1932) ge nomen en wel tijdens hoog water: foto graaf L. Bakker ging er pootjebadend op af. Het alsmaar weerkerende hoge water heeft de slopers parten gespeeld: had men het hart van het schip leeggepompt dan werd het weer tijd, dat de vloed zich er mee kwam bemoeien en op de duur ga ven de slopers er maar de brui aan. Sindsdien is meer dan een kwart eeuw verstreken en nog altijd trotseert het wrak van deze taaie schoener de aanstor mende golven. Bij hoog water verdwijnt het geheel onder de zeespiegel, bij eb kan men er omheen wandelen. Intussen zijn op enkele plaatsen diepe kuilen rond het wrak ontstaan en daaraan is het te dan ken, dat de heer N. J. Kikkert, hoeve Vredestein", De Koog, denkelijk wel een gunstige beschikking zal ontvangen op zijn verzoek aan de dienst van de rijks waterstaat gericht het wrak te mogen slopen. De rijkswaterstaat heeft in deze eerst de mening gevraagd van de V.V.V. „Texel". De directeur, de heer J C. Quint, achtte het onderwerp inderdaad te belangrijk om er niet eens een hoofd bestuursvergadering voor te beleggen, want toeristisch gezien is dit wrak een ieder jaar weerkerende stunt en talloos zijn de foto's, die van dit wrak gemaakt worden. Men heeft evenwel een andere factor zwaarder laten wegen en wel het feit, dat de diepe kuilen ter plaatse ge vaarlijk zijn voor argeloze kinderen. Al meermalen is daar een kind in beland en op het nippertje gered. Daarom heeft de V.V.V. Texel geadviseerd het wrak op te ruimen, zodat de heer Kikkert het iaatste woord mag spreken. Maar of-ie zijn plannen met succes bekroond zal zien?? Zoals gezegd zit het wrak precies op het punt, waar eb en vloed elkaar voortdurend de loef trachten af te steken. Het zal een hele klus zijn, maar gezien het succes, dat de heer Kikkert onlangs boekte bij zijn poging, de obstakels ter hoogte van de Badweg aan de zee te ont- iutselen, mogen wij hem een goede kans geven: hij past n.l. een gloednieuwe vin ding toe, waarbij o.a. bulldozers en trac toren ingeschakeld worden. Zijn hefboom techniek leidde tot wonderbaarlijk resul taat. In ieder geval zorgt de heer Kikkert weer eens voor een interessant schouw spel. We zouden zeggen: probeer het eens tijdens het seizoen!! INLICHTINGEN UIT HET KIEZERS- REGISTER De burgemeester van Texel brengt op grond van artikel D 5 der kieswet ter openbare kennis, dat aan een ieder koste loos inlichtingen uit het kiezersregister kunnen worden verstrekt, waaruit deze kan opmaken, of hij zelf of een ander daarin al dan niet of niet behoorlijk is opgenomen. Op grond van artikel D 6 der kieswet is een ieder bevoegd schriftelijk aan burgemeester en wethouders verbetering van het kiezersregister te vragen Texel, 30 december 1958. De burgemeester voornoemd, C. DE KONING. BELANGRIJKE VOORLICHTINGSAVOND Op donderdag 15 januari a.s., 's avonds acht uur wordt door de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting een belangrijke voor lichtingsvergadering gehouden.. Dr. N. D. Dijkstra van het Proefstation te Hoorn hoopt die avond een inleiding te houden over moderne voederwinning. Spreker hoopt iets te vertellen over de nieuwe wijze van hooiwinning, waarbij ook zeker het ventileren van hooi ter sprake zal komen. Veel aandacht zal verder worden besteed aan de nieuwe inzichten bij het winnen van kuilvoeder. Het is bekend dat de voederwinning op Texel nog veel te wensen overlaat. Spe ciaal bij het kuilen van gras gaat veel voederwaarde verloren. Het bestuur van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting is dan ook van oordeel, dat de verbete ring van de voederwinning één van haar belangrijkste programmapunten is. Het optreden van Dr. Dijkstra moet mede in dit licht worden gezien. Het Proefstation Hoorn speelt een zeer belangrijke rol bij de verbetering van de voederwinning. Ieder jaar werden op dit gebied talrijke proeven genomen. De be zoekers van deze vergadering kunnen er dan ook op rekenen, dat zij zeer belang rijke dingen te horen krijgen. Er is in het verleden wel eens gezegd dat de „Be drijfsvereniging" te weinig aandacht be steedt aan de problemen van het veehou- dersbedrijf. Maar we kunnen U verzeke ren, dat op deze avond de veehouders hun volle portie krijgen. C. v. Gr. Selter-Sff dat zijn pa. oeuei-oei nyion9 INGEZONDEN ONTSPANNING VOOR BADGASTEN De Hagenaar, geachte Redactie, welke zeker goede tips aangaf in zijn artikel Ontspanning voor Badgasten" in Uw blad van j.l. zaterdag, verdient zeker de volle aandacht van V.V.V. en Gemeente bestuur. Ontspanning, ja dat moet er zijn. Niet komen met dat oude gezegde, onze gasten komen hier voor rust. Zo men op Texel gelegenheid geeft tot ontspanning, blijft daarnaast op Texel gelegenheid ten overvloede voor hen die volkomen van de rust willen genieten. Men behoeft op ons eiland de drukte en het rumoer niet te zoeken, ga dan de andere kant uit naar rust en veiligheid. Als het Gemeentebestuur de Ijsbaan des zomers eens exploiteerde als kinder boerderij? We hebben reeds onze zwanen en eenden. Hoe de rest, zo gaat U vragen, welnu een paar leuke geitjes, een lief mak schaap met pasgeboren lammetjes. Een varken met de pas geboren biggetjes. Een stukje maken met konijnen, een klein ponypaardje, een zwartbont varkentje, een kalfje en meerdere van dat grut. Na tuurlijk iemand daar aanwezig, die er over vertelt en tevens de dieren verzorgt. Je leent gewoon van een boer een var ken (pas gebigd) en als ze speenoud zijn ruilen voor een ander, hoe kleiner en jon ger hoe leuker. Als men dit eens over weegt daar zomers op de IJsbaan, dan zit er gerust wat in. Hokken enz. heeft de Gemeente zat (zie bij de slachtplaats). En dan moest er een ontspanningszaal wezen. Ten eerste om te dansen, een zaal voor 1000 man accommodatie. Voor Texelfilm, steeds draaien met slecht weer; tafeltennis, handbal en ga maar door. Ik wou maar dat ik een grote 4-mast tent op Texel mocht zetten. Het dansen m het seizoen, in onze benauwde zalen, waar dampende wolken seizoenwarmte naar buiten bulderen, waar men aan el kander gekleefd staat, is dat ontspanning? Ik geloof wel, dat dit overweging ver dient, dan zitten we met slecht weer niet met onze gasten verlegen, dan kunnen wij hun wat bieden. Eerst prakkiseren en dan doen. In afwachting, J. C. Rijk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1