Leden Rotary-club Texel worden morgen geïnstalleerd GRAF. MONUMENTEN een Ford Daerborn tractor cirkel-zaagmach. nette huishoudster. motorrijwielen en bromfietsen Musette lid Balmasqué een meisje Flinke hulp Schapenhouders in Oosterend en .[omgeving. N.P.V. De Zwalkers» HERV. GEMEENTE OOSTEREND Vrijdag 9 januari 8 uur gecombineerde vergadering van de Herv. en Geref. man- nenverenigingen van Oosterend in de kerkekamer van de Geref. kerk. ZE LOGEERDEN OP TEXEL De ouders van twee 9-jarige Helderse jongens, A. v.d. B. en C. W. geheten, heb ben vrijdagmiddag geruime tijd in grote ongerustheid verkeerd. Sinds vier uur vrijdagmiddag werden de kinderen vermist en ten slotte wendden de ouders zich tot de politie. Veel later gaf een zekere V. op Texel, een familielid van de jonge v.d. B., door, dat de knaap jes bij hem op het eiland waren gearri veerd.... Zaterdagochtend zette hij de jongens op de boot retour naar de ver heugde ouders. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 5 januari 1959: 13 biggen 5060; 1 zeug 340; 9 nuchtere kalveren 4060; 1 fokkalf 6080; schapen 60; 1 koe 950. ZIEKENFONDS „TEXEL" De algemene ledenvergadering is een week uitgesteld en zal dus worden ge houden op maandag 19 januari. Zie ook de adv. BELANGRIJKE BESPREKING VOOR „DE ZWALKERS" Blijkens adv. in dit nummer nodigt hun Hopman de verkenners van de Padvin dersvereniging „De Zwalkers" uit tot een belangrijke bespreking in het oude troep- huis, aanvang zeven uur. NIEUWE TUIN WALLEN BIJ DE WAAL EN DEN BURG Op het ogenblik worden bij De Waal en bij Den Burg weer nieuwe tuinwallen ge plaatst. Bij De Waal in de buurt van de Bomendijk en wel ten behoeve van de nieuwe weg, welke ten oosten van het dorp zal komen te liggen. Men kan nu men bezig is met het plaatsen van nieuwe tuinwallen goed zien, hoe de nieuwe weg op de entree van de bomendijk zal aan- de gevaarlijke bochten, die al menige weggebruiker parten speelden, komen straks te vervallen. De nieuwe tuinwallen bij Den Burg verschijnen ter hoogte van de Beatrix- laan. Binnenkort zal het eerste deel van de Hollewalsweg namelijk enige honder den meters oostwaarts verlegd worden en wel vanaf het pompstation van het P.W.N. tot aan de Beatrixlaan ter hoogte van de Beatrixschool. VROUW IN HET AMBT Bij de j.l. zondag gehouden verkiezin gen in de Ned. Herv. kerk te De Koog van een Ouderling-Kerkvoogd werd ge kozen mevr. Luysterberg-Meys. Dit is eerste maal in deze gemeente, dat een vrouw dit ambt zal waarnemen Te De Waal werd tot Ouderling-Kerk voogd gekozen de heer J. Hondema. BUSJE MET OPIUM OP STRAND GEVONDEN Zaterdagmiddag is aan het IJmuider strand een groen gekleurd busje met rood opschrift gevonden. Het busje bleek een aantal ampullen te bevatten, die bij gebruik zeer schadelijk voor de gezond heid kunnen zijn. Slecht in heel bijzondere gevallen wor den zij aangewend als pijnstillend mid del, bij voorbeeld bij zware verwondin gen. De ampullen bevatten opium. Het is niet onmogelijk dat nog meer van derge lijke busjes zullen aanspoelen. Ook de Texelse strandwandelaars wor den hierop attent gemaakt. Vindt U zo'n busje, bezorgt U het dan even bij de politie, opdat er geen ongelukken mee gebeuren. WIELRIJDER AANGEREDEN Een bejaarde wielrijder, de heer Dijker van Oudeschild. stak maandag de Schil derweg over, toen een scooter, bestuurd door een vertegenwoordiger van het vasteland, naderde. Doordat de Oude schilder, die bij het oversteken via het zeebrapad bij kantoor rijkswaterstaat even twijfelde en plotseling achteruit stapte kon de scooterrijder de man niet meer ontwijken. De heer Dijker liep bij zijn val enige schaafwonden op, terwijl van de scooter het plastic scherm sneu velde. VOORLOPIG NOG GEEN STRANDIIOOFDEN Vorig jaar berichtten we, dat in 1959 door de dienst van de rijkswaterstaat tus sen paal 9 en 17 strandhoofden zouden worden aangelegd. Dit jaar zal dat plan echter nog niet worden uitgevoerd, of schoon de zuidwestkust van ons eiland nogal eens bedreigd wordt. De in de toekomst aan te leggen strandhoofden zullen het strandverkeer geen overlast bezorgen, want zij zullen zich ongeveer vanaf de scheiding zee strand in de richting van de branding uitstrekken. Wellicht zullen de liefheb bers van de hengelsport van die strand hoofden zelfs gaarne gebruik willen ma ken? HOLLANDSE MIJ. VAN LANDBOUW De afdeling Texel van de Hollandse Maatschappij van Landbouw houdt don derdagavond, dus morgenavond, in „De Lindeboom" haar ledenvergadering. Het programma vermeldt o m. verkiezing van bestuursleden. Voor deze bijeenkomst zal ongetwijfeld grote belangstelling bestaan, want onze vroegere eilandgenoot de heer Dick Geense, zal op deze avond een cau serie houden over Canada, waarheen hij ettelijke jaren geleden geëmigreerd is en zich een goede carrière wist te verwer ven. Zijn praatje zal worden geïllustreerd met films en dia's. Zie ook adv. UITVOERINGEN TEXELS FANFARE Het Kon. Texels Fanfare is voornemens op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari a.s. een uitvoering te geven in „De Oranje boom" te Den Burg. De tweede avond zal met een dansje worden besloten. Om zich een plaats te kunnen verwerven, dient men die tevoren te bespreken. Zie adv. Na de muziek volgt, de traditie ge trouw, weer een toneelstukje. Morgenmiddag om kwart over twaalf zullen in „De Lindeboom" de ca. 20 leden van de opgerichte Rotary-club alhier offi ciéél worden geïnstalleerd. De Rotary is een organisatie van za kenlieden uit de vrije beroepen, die als doel heeft individuele hulpverlening, bevordering van handel en welvaart, ronder te letten op godsdienstige en poli tieke overtuiging. De Rotary-beweging vindt haar oor sprong in een club, in februari 1905 op gericht door een advocaat in Chicago. Ze bestond uit leden, die ieder een ander be drijf of beroep vertegenwoordigden, met de bedoeling het zakenleven te zuiveren van bedrieglijke en zelfzuchtige elemen ten en het op een hoger peil te brengen. Omdat eenmaal per week bij toerbeurt bij een der leden vergaderd werd, werd deze club „Rotary Club" gedoopt. Drie jaar later werd in San Francisco een tweede club gevormd. In de loop der tij den breidde de beweging zich over de gehele aarde uit. In 1910 ontstond het centrale verband Rotary International. Het omvatte in 1952 ca. 7611 clubs in 85 landen met 361.000 leden. Het secretariaat voor het geheel is in Chicago gevestigd In 1938 is een fonds gesticht, de Rotary-Foundation, dat de verbreiding der Rotary beginselen bevordert en ook de beurzen (fellowships) verstrekt aan bekwame studenten voor studie in het buitenland. Op lunchtijd bijeen Elke club komt eens per week op de unch-tijd bijeen. Ieder lid vervult een classificatie in zijn club, d.w.z. is lid van zijn club als vertegenwoordiger van een NIEUWE KOTTER VAART REEDS De in opdracht van de heer D. Krijnen, Oudeschild, gebouwde kotter dobbert mo menteel al weer enige tijd op de woelige baren van Het Kanaal, waar aan de ha ringvangst wordt deelgenomen. De oude" TX 19 heeft men verkocht. De nieuwe kotter kan als een goede aan winst voor onze vloot worden be schouwd, een in alle opzichten modern vaartuig, dat een uitstekende indruk maakt. Het schip is gebouwd in Wou- brugge, waar ook de motoren, elektrische verlichting enz. zijn ingebouwd. Het nieu we schip is 24 meter lang, 5.80 meter breed en 2.80 meter diep, uitgerust met een Kromhout motor van 240 p.k., brug met moderne ruime stuurhut, met de nodige uitrusting als echolood, schrijver en dieptepijler, richtingzoeker enz. Voorts is er een flink vooronder, voorzien van vier kooien met bergplaatsen voor net werk en een groot visruim. Op het achter schip is de ingang naar de kombuis, voor zien van gasstel, afwasbak met kasten voor keukengerei, terwijl de vloer met tegels belegd is. Vandaar komt men door een gang in een hut en de toegang tot de motorkamer. In het achteronder zijn vijf kooien met tafel en banken aangebracht, welke plastic bekleding hebben. Een haard zorgt voor verwarming en het ge hele schip wordt elektrisch verlicht. Alles is in de puntjes verzorgd en daar schip per Krijnen reeds aan het haringvissen was in Breskens, is het nieuwe schip direct in dienst gesteld. We wensen schipper en bemanning goede vangsten. DE TABAKSTEELT OP TEXEL MOGELIJK! In het afgelopen jaar zijn een zestal planters met deze teelt begonnen. Op be scheiden schaal heeft iedere teler een hoek tabak uitgezet variërende van 1 tot are. De bedoeling was om eerst eens kennis te maken met deze teelt om zo doende in het najaar bij aflevering van het eindprodukt te kunnen beoordelen of dit gewas, hier mogelijk en lonend is. En voor de handelaar was het belangrijk of hij hier een produkt kan afnemen, dat geschikt is voor het beoogde doel. De oogst 1958 is in december door de Firma Tabakscentrum Imp en Exp. van Leaf Tobacco te Leersum afgenomen en opgehaald. Hoe het resultaat was? Van de 6 partijen waren er 4 zeer goed, zowel wat kwaliteit als afwerking be treft, de andere 2 partijen waren zeer vochtig en minder van bladgehalten. Hiermede is het bewijs geleverd, dat deze teelt ook op Texel zeer goed moge lijk is. De financiële uitkomsten lagen voor het eerste jaar voor de telers niet ongunstig. Van de planters die het normale gewicht per are geleverd hebben en waar de ta bak de vereiste kwaliteit had, lagen de opbrengstcijfers tussen 47,en 60, per are. Met een gemiddelde van 57, De teelt van tabak is niet moeilijk, doch eist van de planters een zekere ac curatesse en gevoel voor het gewas. Volgt men echter de teeltvoorschriften nauw keurig op, dan kan men verzekerd zijn van een goed eindprodukt en goed lonen de teelt. Het ligt nu in de bedoeling deze teelt langzaam maar zeker uit te breiden. Een plotseling grote uitbreiding zou onher- oepelijk zowel voor de telers als voor genoemde firma op een fiasco uitlopen, en daarmede is niemand gebaat. Wel zullen wij gaarne zien, dat binnen de 5 jaar een kwantiteit wordt geleverd van circa 50.000 kg. per jaar. Het ligt in de bedoeling op 21 januari in Oosterend een vergadering te be leggen om dan met belangstellenden voor de tabaksteelt, het teeltplan 1959 te be spreken. Op die avond zullen besproken worden a de teeltuitbreiding, de plantenvoor- lening, droogruimte voor de tabak en te geven voorlichting. Wat dit laatste punt betreft kan n.l. gezegd worden, dat de "ijksvoorlichtingsdienst voor Tabak zijn medewerking aan dit programma heeft toegezegd. Komt allen deze avond eens luisteren naar een nieuw geluid op landbouwge bied op Uw eiland. bepaald beroep of bedrijf. Van elke clas sificatie kan slechts één lid in een club zitting hebben. Het doel ervan Het doel van Rotary is het aankweken en aanmoedigen van de wil om te dienen (het dienstideaal) bij al wat ondernomen wordt. In het bijzonder wekt Rotary op, om 1. velen te leren kennen, teneinde velen te kunnen dienen; 2. de toepassing te bevorderen van hoogstaande beginselen in het zaken- en beroepsleven; de waarde te erkennen van elke nuttige arbeid en elke werkkring te verheffen tot een mid del om de gemeenschap te dienen; 3. het dienen toe te passen in ieders persoonlijk, maatschappelijk en zakelijk leven; 4. in ternationale waardering, verdraagzaam heid en begrip voor elkanders problemen te bevorderen door een wereldverbond van zaken- en beroepsmannen, die door het ideaal van dienen met elkander ver enigd zijn. 40 JAAR BIJ DE ESSO De heer Jac. Koning, Oudeschild, her denkt op 21 januari a.s. het feit, dat hij vóór 40 jaar in dienst trad bij de Esso. Wij komen hier t.z.t. uitvoeriger op terug. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN De jaarvergadering van de Bond van Plattelandsvrouwen wordt gehouden op woensdag 21 januari a.s. (Ingezonden) KRIBBE EN BUSINESS De Cocksdorp, 4 januari 1959 Mijne heren, Gaarne zag ondergetekende het onder staande in Uw blad geplaatst als „inge zonden stuk". Innerlijk geroerd en diep getroffen was ik door het ingezonden stuk „Het licht in oe duisternis" (althans van het eerste ge deelte) van de heer J. Agter, voorzitter B.W.V. in Uw blad van 24 december j.l. Dit was kennelijk zo uit het gevoelvol hart gegrepen en zoiets doet verheffend aan in deze materialistische tijd. Dat deze schone aanloop, in voornoemd ingezonden stuk, alleen diende ter op wekking om toch vooral bij de Texelse winkeliers te kopen, die zo hun best doen voor ons, plaatste echter alles in een ge heel ander licht. Laten we toch oprecht proberen dingen van hogere waarde en zakeninstinct ge scheiden te houden. Zoals het nu was, hield ik er, ondanks de beste wensen voor Kerstfeest, waar ik zeer dankbaar voor ben, toch een vieze smaak van over. A. J. van 't Noordende De Cocksdorp 28. STOEIEND DOOR WINKELRUIT Twee knapen, gebroeders, joegen hun vader in record-tijd op hoge kosten: al toeiende raakte een hunner n.l. met zijn fiets door het zeer kostbare 400, spiegelruit van bakkerij Timmer, Hoger- straat, Den Burg. De vader was n.l. niet verzekerd. OM VRIJHEID EN SUIKER Ook al hebben de kranten nu plot seling met grote koppen melding ge maakt van de burgeroorlog op Cuba, dit neemt niet weg dat deze strijd al een jaar of drie aan de gang is. Nu de dictotor Batista de wijk heeft genomen en de opstandelingen onder leiding van Castro schijnen te zegevieren, blijft het nog de vraag of Cuba thans zal worden wat het in naam al zo lang is: een democratie? Cuba, een wondermooi en vruchtbaar eiland, ligt als een lang uitgestrekte waakhond voor dat dunne staartje land, dat Noord- aan Zuid-Amerika bindt en doorsneden wordt door het Panamaka naal. Het ligt ook in de onmiddellijke abijheid van de Nederlandse Antillen, 'oen Columbus zijn tocht maakte naar het hem nog onbekende Amerika, was Cuba het eerste eiland dat hij ontdekte. Dat hield dus in, dat het de Spanjaar den waren, die hier de eerstkomende eeuwen de scepter zouden zwaaien en ze iiebben er gehaald wat er te halen was. Nadat ze de inheemse indianen hadden dood-geëxploiteerd, voerden ze negersla ven in, zodat het bloed der Cubaanse be volking een behoorlijke portie negerbloed bevat. Het wanbeheer der Spanjaarden leidde tot telkens weer opflakkerend verzet., dat nog werd aangemoedigd door de Ameri kanen. Zij verenigden zoals altijd, het nobele met het zakelijke. De vrijheids strijd der Cubaanse rebellen was hun sympathiek, de economische mogelijkhe den van het eiland niet minder of wellicht nog meer! De „Maine" Amerika kreeg een mooie kans om in te grijpen toen, door nimmer opgehelder de oorzaak, het Amerikaanse oorlogs schip „Maine", dat in de haven van Ha vanna lag, in de lucht vloog. Ze waren er als de kippen bij om de Spanjaarden daarvan de schuld te geven en een ulti matum te stellen. Over de geschiedenis \an de strijd tegen de Spanjaarden zou zeer veel onprettigs te vertellen zijn (daar werden bijvoorbeeld de concentratie kampen in praktijk gebracht!), maar het slot van het ledje was dat Cuba zelfstan dig werd, een vrije republiek! Dat betekende nog geen democratie, die trouwens een product is van bescha ving, en in dit opzicht viel er op Cuba nog van alles te doen Een serie presidenten, die met steun van het leger als dictators regeerden, liet op de meest vrijmoedige wijze 's lands welvaart in eigen beurs en die van haar gunstelingen vloeien en rekende op middeleeuwse manier af met politieke tegenstanders. Uncle Sam zag dit met wakend oog aan, want verscheidene grote Ameri kaanse maatschappijen hadden belangen op het eiland. Maar zolang de dividenden t leven vloeien liet men de zaken voor wat ze waren. Ook president Batista, van sergeant op geklommen tot dictator, wist aan welke kant zijn broodje geboterd was en. hield Washington te vriend. Hij kwam door 'n staatsgreep aan het bewind en herhaalde dat kunstje later nog eens toen, zoals hij verklaarde „de democratie" in gevaar was. Sindsdien is ze dat onder zijn des kundige leiding, voortdurend gebleven. Rijk tegen arm Tegen deze. dictator rees verzet. De leider van dat verzet was niet een arme proletariër, zoals Batista eens was, maar een rijke planterszoon die aan de Uni versiteit rechten had gestudeerd, de ad vocaat Fidel Castro. Achttien mensen hield hij over van de groep, waarmee hij uit zijn ballingschap op Cuba landde, de lest was door de regeringstroepen ge dood. Maar met de jaren groeiden zijn aanhang en zijn macht. Hij desorgani seerde de hele Cubaanse economie. Tele foonlijnen, spoorlijnen en wegen, hij maakte ze alle onbruikbaar. De grote hotels bleven leeg staan. Terreur en te- genterreur waren aan de orde van de dag. Telkens weer rukten de regerings troepen op en behaalden successen, maar nauwelijks hadden ze hun rug gewend of de rebellen waren er weer. Batista wist zeer wel dat hij het sui- kergebied, waar de rebellen oppermach tig waren, in handen moest krijgen, wilde er in januari, de tijd van de oogst, iets van terecht komen. Zijn troepen lanceer den een groot offensief. Maar ze wisten de rebellen niet te verdrijven, integen deel. En nu ziet Batista, dat zijn spelletje Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Te k, best werkpaard C. J Veeger, Westermient. tel. 187 Meisje b.z.a. hele, halve of enkele dagen. Warmoes- str. 32 Te k. aangeboden partij puik beste winteraard appelen Witte, „De Bemes", tel. 273. Op te bellen 's avonds tussen 7"en 8 uur B.za. net meisje voor hulp in de huishoudingWittekruislaan 16 Den Burg Wegens over compleet i.g.st.z kieine Phi lips radio f 25 Schilderend 54 tel. 312 Te koop z.g.a.n kinderwagen. Kogerweg83 Te k kinderwagen Weverstr. 6 B.z.a. net meisje voor de huish. leeftijd 18 j. van 8 -3. Brieven no. 1204 bureau Tex. Crt. B.z.a. net meisje voor d. en n Brieven 'no. 1205 bur. Tex. Crt. Te k. een paar dameswinterpantof- fels vacht gevoerd m. 41, radiotoestel en 7 beste stoe len A, Bakker, Wittekruislaan Enige kennisgeving Met grote vreugde en dankbaarheid jegens God geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje, die bij het H. doopsel de namen ontving Birgitta Maria M. Kuip—Taverne M Kuip Fransje Erna Schilderend 64 Den Burg, 5 jan. 1959. Geboren Elisabeth Gabriëlle dochter van Berthy Rotgans en Coby Rotgans—Suiding 82 Arthurstreet Payneham Adelaide, Australia Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje Marinus Peter J F. Klijnsma—Llth P. C. Klijnsma Janrieke, GerenPieter Oosterend, Texel, 5 januari 1959 Herv. pastorie Met grote vreugde en dank aan God geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje Antoon Bij het H. doopsel ontving hij de namen Ar.tonius Cornelis Simon G Witte—Goeman M. Witte Eilie Texel, 3 januari 1959 Hoornderweg B 87. Met grote vreugde en dank aan God geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Anita Bij het H Doopsel ontving zij de namen Johanna Wilhelmina Maria P. J. J Rutten A. L. M. Rutten— Huberts Ansy en Conny De Cocksdorp, Texel 2 januari 1959 Eendracht C 118 uit is en vlucht hij naar Trujillo, de dic tator van de Dominicaanse republiek, de laatste die na de recente opruiming (die o.a. Péron en Jimenez omvatte) overge bleven is. Wat nu? De vraag, wat thans het lot van Cuba worden zal, is een belangrijke vraag. De ligging van dit eiland vlak bij het Pana ma-gebied, kan Amerika niet onver schillig laten, gezwegen nog van de be langen der maatschappijen. Zal de bevrij ding van de dictatuur inderdaad een stap zijn naar dedemocratie? Zal Cuba gele genheid krijgen, innerlijk op krachten te komen na die moordende burgeroorlog, die zoveel levenssappen opslorpte? Zullen de communisten proberen hier voet aan de grond te krijgen? Of zal men (zoals in Guatemala) iedere poging tot hervorming als communisme doodverven en een nieu we dictator zijn kans grijpen? Want het gaat om de suiker en om de vrijheid. Tot nu toe was de suiker het belangrijkst. Krijgt thans de vrijheid eens een kans? (Nadruk verboden). BALMASQUE VAN MUSETTE Op zondag 11 januari a.s. hoopt de r.-k. dansclub „Musette" haar balmasqué te vieren. Zie ook adv. WINTER IN 1909 Momenteel kunnen de ploegen nog ge hanteerd worden, maar een halve eeuw geleden stond het er met het weer minder gunstig bij: op 29 december besloot TESO de dienst op het Horntje te gaan uit voeren. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon Marinus Marien H. v. d. Slikke— Barelds D. v d. Slikke 4 januari 1959 Weverstr 82, Den Burg 10 januari 1959 verloven zich Ina van der Vliet en Bruce J. Woods Monash rd. Holland-Park S E 3, Brisbane Q L. Australia Ds. en Mevr. v. Sluijs zeggen hartelijk dank voor de ontvangen gelukwensen bij de jaarwisseling en bieden wederkerig hun beste wensen aan. Barsingerhorn, jan. 1959 Robert A. Voss en Barbara Michels hebben de eer u, namens wederzijdse ouders kennis te geven van hun voorge nomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats vinden op 15 januari 1959 des voormiddags 10,30 uur in het gemeentehuis van Den Burg. Receptie op de trouwdag van 1415 uur in „Het Witte Huis" te De Koog Voorlopig toek. adres Grevelingenstraat 15, Amsterdam-Z. Grevelingenstraat 15, Amsterdam-Z Kamerstraat 4, De Koog STOOM STEENHOUWERIJ ttvWF.STOELrZ* UITTIK OUOORP 2S.ALKVIAAR VRAAGT CATALOOUS Agenten: G. BAKELAAR Den Hoorn no, 32. M. W. KOORN, Den Burg Wilhelminalaan 54. B. GIEZE, E 117a, Eierl. C. BOS Holl. weg C57 Cocksdorp LOK, De Waal P. EELMAN, De Koog Te koop aangeboden compleet met hefinrichting en maaibalk en 2 wegploeg Smederij B. Paagman Eierland Tel 26! Aangeboden 5 pk, zaagdoorsnede 30 cm j. Hennik, Dorpszicht De Koog Te koop gevr. terrein 1/2 a 1 ha nabij de duinen voor bouw van I a 2 zomerhuisjes Br no. 1203 bur. v.d. blad GEVRAAGD In klein gezin. Jb. Oele, Rijksweg 16 post 't Zand NH Welk gezin wil met ons van huis ruilen ged. 2 of 3 weken tussen 11-/ en 17-8? Ons gezin (hoofdcommies) bestaat uit echtpaar en 4 kind. Bew, een zelfstandig herenhuis (6 kamers) in Den Haag Nieuwediepstraat 16 tel 363240. TE KOOP enkele in prima staat zijnde M. A. J. VONK Kogerstraat Hogerstraat Tel. 78 Tel. 273 U denkt toch ook om het aanstaande We houden het op zondag 11 januari Wij zoeken voor ons kantoor voor typewerk en eenvou dige kantooradministratie J. C. RAB in Brandstoffen en Bouwmaterialen N.V. Kantoorstraat 10—12 Den Burg, tel. 42 gevraagd voor twee halve dagen per week. Mevr. van Enst, Wilhelminalaan 9 U wordt er aan herinnerd dat HEDENAVOND in hotel „Het Wapen van Amsterdam" door de heer S. Brandsma een voor dracht wordt gehouden over de huidige mogelijk heden bij de bestrijding van het rotkreupel der schapen Aanvang 8 uur. De erven van wijlen M. v. d. Slikke, taxi en garage bedrijf, maken bekend dat afwikkeling van de lopende zaken zoals vorderingen en schulden, uilsluitend dient plaats te hebben via de heer J. P. Stam, Wever straat II, Den Burg Tevens worden hierbij alle lidmaatschappen en abon nementen opgezegd. afd. Verkenners worden verzocht om a.s. vrijdag om 7 uut nm in 't oude troephuis te komen voor een belangrijke bespreking. Een ieder wordt verzocht om te komen. De Hopman.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2