Cjrocn '^warts jexel s in het harL, D. GeenseHet gaat goed in Canada Setter-Set TANDPASTA 1VOROL Goede nachtrust ZATERDAG 10 JANUARI 183» 7Sa JAARGANG No. W17 TEXELSE®COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbu* 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart, 20 ct incasso. Adv. 10 ct p. aun BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 2 tot en met 8 januari 1959 Geboren: Johanna Wilhelmina Maria, dv. Petrus J. J. Rutten en Antonia L. M. Huberts; Marinus, zv. Dirk J. v.d. Slikke en Hillegonda A. Barelds; Antonius Cor- nelis Simon, zv. Marius Witte en Marga- retha G. Goeman; Marinus Peter, zv. Piërus C. Klijnsma en Johanna F. Lith; Birgitta Maria, dv. Matheus Kuip en Maria J. C. Taverne; Theodorus Antonius, zv. Hendrikus A. v.d. Meer en Anna Barhorst. Getrouwd: Johannes Riemer Sta- persma en Sylvia G. Alkema INGEKOMEN PERSONEN Mireille Lejault (ev. F. Otten) van Frankrijk, naar K 63; Pieter A. Bijl, van Barneveld, Voorthuizen, Hunneweg 21 naar E 80a; Wopke Waldus, van Ter schelling, de Ruyterstraat 9 naar De Cocksdorp 46g; Wiepkje Raap (ev. F. Roeper) van 's-Gravenhage, Utenbroeke- straat 31 naar W 74; Jannetje C. Vlaming van Den Helder, Singel 178, naar O 118; Antje Visser, van Amsterdam, Hacquart- straat 8 hs, naar B 161. VERTROKKEN PERSONEN Jan W. Wetzels van Oudeschild 150 naar Maastricht, Bosstr. 33 (met gezin); Aaltje Lap, van Den Hoorn 87, naar Ka mer! Onnesstraat 14; Reinier Kuiper, van Den Burg, Schoonoordsingel 31, naar Amsterdam, van Speijkstraat; Catharina C Roeper, van B 201 naar Amsterdam, Overtoom 283; Aagje J. Vennik, van K 27, naar Zaandam Burg. Versteegstr. 3; Helena Witvliet, van Den Burg, Jonker- str. 7 naar Amersfoort, Utrechtseweg 266; Gerrit Kok (met gezin) van Den Burg, Schilderend 91, naar Rhenen, Verl. Aca- tialaan 17; Mathias A. Pennock met gezin) van Den Burg, Molenstraat 52, naar Heemskerk, Schubertstr. 7; Theo- door G. Rijk, van Beatrixlaan 26, Den Burg, naar Heemskerk, Schubertstr. 15; Tine Posthuma, van K 99c, naar Oost- zaan, Jb. Honigstraat 21; Christina F. J. de Ruijter van B 185b naar Apeldoorn, Jachtlaan 50. dat zijn pas nylons WOENSDAG GEEN CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Men deelt ons mede, dat er woensdag a s. GEEN bureau wordt gehouden. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend, dat vanaf heden geduren de dertig dagen ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage ligt het besluit van Gedeputeerde Staten van Noordhol- land van 10 december 1958, afd. 2A, nr. 172, waarbij is goedgekeurd het besluit van de Hoofdingelanden van het water schap de Gemeenschappelijke polder op Texel van 11 september 1957 tot verkoop aan de Coöperatieve Vereniging voor Kunstmatige Inseminatie „Texel" G.A., gevestigd te Texel van: a. de percelen, ter gezamenlijke grootte van 1.24.60 ha., kadastraal bekend ge meente Texel, sectie A, nos. 2181, 2182 en 2192. b. de mede-eigendom, ter grootte van 12.40 are, van het perceel, kadastraal be kend alsvoren, sectie D, no. 3441; c. een gedeelte, ter grootte van 74 are, van het perceel, kadastraal bekend als- voren, sectie C, no. 1481, een en ander voor de totale prijs van 2.841,50, en tot rentegevende belegging van de op brengst van vorenvermelde verkoop in obligaties 3°/o Mij. van Gemeente Crediet of obligaties Nederland. Texel, 6 januari 1959. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, C. de Koning De secretaris, P. Beemsterboer. DE BÉSTE cn niet duur. Tubs 95-70-45 el BADSEIZOEN 1959 In verband met de voorbereidingen voor het badseizoen 1959 vestigen burge meester en wethouders der gemeente Texel de aandacht op het volgende. Tot 1 maart a.s. staat voor betrokkenen de gelegenheid open om een aanvraag in te dienen voor een vergunning om op het strand te Den Hoorn, De Koog, te De Cocksdorp en aan het Westerslag strand tenten, consumptietenten, badtenten, kiosken e.d. getimmerten te plaatsen. Tevens bestaat tot die datum gelegen heid om een vergunning aan te vragen om op het strand met ijs, fruit, koek e.d. te venten. Ook bestaat tot genoemde datum de gelegenheid om een vergunning aan te vragen om in het badseizoen paarden te verhuren of met Jan Pleziers en ponny- wagens badgasten te vervoeren. Texel, 2 januari 1959. Burgemeester en wethouders van Texel, De burgemeester, C. de Koning. De secretaris, P. Beemsterboer. STAND ARBEIDSRESERVE Texel ging het jaar uit met een ar beidsreserve van 175, waarvan 140 geheel werklozen. Het percentage was eind de cember 5,7 (eind november 1,8 en eind vorig jaar 6,7). Gemiddeld heeft de ar beidsreserve op Texel vorig jaar 3,3 pro cent bedragen. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 10 januari Den Burg, Opvoering Bootrevue De Cocksdorp, „De Hoop", Toneelavond SVC, Opvoering „De man op de brom fiets". Zondag 11 januari 1959 Den Burg, „Casino", basmasqué R.K. oansclub Musette. Maandag 12 januari Oudeschild, Eigen Gebouw, spel-instruk- tiavond toneelver. NATU. Dinsdag 13 januari Den Burg, Oranjeboom, filmkring Texel. Ben Burg, De Lindeboom-Texel, Coöp. Veeafzetver. Spreker de heer P. Havinga Woensdag 14 januari Den Burg, De Zwaan, R.K. Vrouwenbond afd. Gilde. Den Burg, De Lindeboom-Texel, 't Nut, spreker de heer Sj. v.d. Meulen over „Algerië". Donderdag 15 januari Den Burg,, Casino, bejaardenvoorstelling „De dominee van Urk". Den Burg, De Lindeboom-Texel, Ver. voor Bedrijfsvoorlichting, Spr. Dr. N. D. Dijkstra over „Voederwinning". Den Burg, Landbouwhuishoudschool, Jeugdspaarwetavond voor Ver. oudleerl landbouw- en landbouwhuishoudschool Vrijdag 16 januari Den Burg, Oranjeboom", Uitvoering van Koninklijk Texels Fanfarekorps. Den Burg, De Lindeboom-Texel, Feest avond paardensportvereniging. De Cocksdorp, De Hoop, Film en lezing Kon Nrd. en Zd. Holl. Reddingmij. Zaterdag 17 januari Den Burg, Oranjeboom", Uitvoering van Koninklijk Texels Fanfarekorps. S.V. DE KOOG We moeten maar afwachten of de weer goden ons gunstig zijn, maar er is een programma voor ons vastgesteld. Zaterdag, dus vandaag: Texel a-De Koog a, aanvang 3 uur. Zondag: Petten 1- De Koog 1, aanvang 2 uur, vertrek boot 10.30 uur. We moeten ook afwachten of de toto blijft doordraaien of niet. Dit zou een grote schadepost betekenen. Onze spelers en donateurs krijgen dan nog wel bericht v/at verder gebeuren zal OUDESCIIILD'S OUDSTE GENERATIE VIERDE HET 2-JARIG BESTAAN VAN DE BEJAARDENSOCIËTEIT 't Was woensdag bar rustig aan de ha ven van Oudeschild, niet alleen doordat de winter terrein aan het verkennen was en sneeuwbuien als herauten had vooruit- gezonden, maar mede doordat de oude garde haar feestelijke bijeenkomst vierde in het clubgebouw: de bejaarden-socië teit van Oudeschild bestond namelijk twee jaar. Het zou geen gewone woensdagse bij eenkomst worden, maar een samenzijn tot tegen het middernachtelijk uur en alles is geheel naar plannen en volgens wens verlopen! Na de normale clubmiddag volgde een gezamenlijke broodmaaltijd, die alle eer werd aangedaan. Na nog enige tijd ge zellig te hebben gekeuveld, volgde 't der de deel van de feestdag: een filmvoor stelling door de heer J. C. Bruin, Den Burg, die, zoals bekend vorige zomer een aantal weken door Spanje heeft gezwor ven. Daar stierengevechten heeft meege maakt, maar ook de glimlach van Spaan se schonen heeft vereeuwigd, schilder achtige dorpjes doorkruiste enz. Dat alles heeft hij op zijn kleurenfilms vastgelegd en meegenomen naar het nu zo onbehaaglijke noorden. Gelukkig brandde de kachel op volle toeren en het klimaat was dan ook eer Spaans dan Hollands! Met belangstelling heeft Oude- schild's oudste generatie de films gevolgd en de heer Bruin mocht aan het slot de klok wees toen reeds half twaalf een hartelijk applaus in ontvangst nemen. De avondvoorstelling werd door mevr. Karsman-Bruin geopend en namens de bejaarden werd een woord van dank ge richt door de heer Jurr. Beumkes. Zeer voldaan ging men dan ook huiswaarts. door Zenuwrust Mijnhard!'» Zenuwtabletten ZON. MAAN EN HOOG WATER De zon komt 11 januari op om 8.45 uur en gaat onder om 16.51 uur. Maan: 16 jan. E.K.; 24 jan. V.M Hoog water ter rede van Oudeschild 10 jan. 9.12 en 21.48; 11 jan. 9.53 en 22.25; 12 jan. 10.27 en 23.00; 13 jan. 10.57 en 23.32; 14 jan. 11.24 en 23.56; 15 jan. 11.49 en 16 jan. 0.19 en 12.16; 17 jan. 0.47 en 12.52. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. TONEEL IN ZUID-EIERLAND De toneelvereniging van Zuid-Eierland hoopt op woensdag 14 januari a.s. in de Kapel het toneelstuk „Vader Job" voor het voetlicht brengen. Het doel hiervan is tweeërlei: de aanwezigen een genoeg lijke avond te bezorgen en de middelen, waaruit het gebouw moet worden onder houden, te versterken. Daarom hoopt de vereniging, dat de kapel woensdagavond lot de laatste plaats volstroomt. U komt toch (precies) op tijd? Dan kan alles vlotter worden afgewikkeld. Zie ook de adv. TEXELSE KONIJNEN BEKROOND Op de grote Kerts-tentoonstelling te Leiden, welke werd gehouden ter gele genheid van het 50-jarig bestaan van de Pluimveever. Leiden, heeft de heer H. A. Witte met «jn Blauwe Weners de vol gende successen behaald: 2de zzg, zg en gg. De heer J. Veen, Purmerend, be haalde 1 zzg met een Blauwe Wener voedster oud, welke hij verleden jaar had aangekocht van de heer H. A. Witte. GESLAAGD Bij het onlangs gehouden examen aan de Ned. School „De Klederindustrie" te Arnhem, slaagden met gunstig gevolg voor costumière, de dames R Eelman- Burger; P v.d. Vis, Oosterend, en N. Dijker, 't Noorden. Zij werden opgeleid door mevr. Roest, De Koog. Voor hot toro Baby-huidje BABYDERM-POEDER VERRAS DE JARIGE WIM! „Moet je ers kijken, Wim, een heleboel ansichtkaarten", aldus sprak een vriendje van Wim Moor, die evenals onze jeugd- dige Texelaar in „Heideheuvel", Witte Kruislaan 12, Hilversum, verpleegd wordt. Wim, die daar al ruim een jaar lang vertoeft, keek z'n ogen uit: „Ik hoop, dat ze mij ook zo'n boel kaarten sturen, als ik op 12 januari jarig ben", zei hij, zich reeds bij voorbaat verheu gend. U begrijpt, dat de post vooral voor de kinderen (of groten!) die ver van huis en haard vertoeven, een evenement is en daarom hopen we, dat Wim, die daar we gens een allergische aandoening" is opge nomen, op de 12de reden tot juichen heeft. Dus: stuurt U hem eens een kaart, bij voorkeur natuurlijk een ansicht van ons (mooie) eiland. JEHOVA'S GETUIGEN MET TOESPRAAK EN LICHTBEELDEN Deze week brengt een speciale verte genwoordiger van het Wachttorenge nootschap, de heer G. Piet, een bezoek aan Texel. Zijn doel is contact te leggen met belangstellende personen en de aan wezige volle-tijds bedienaren van Jeho vah's getuigen te assisteren. De heer G. Piet, die in het westelijke deel van Noord- en Zuid-Holland de gemeenten van Jehovah's getuigen bezoekt, is dins dag op het eiland aangekomen. Het hoogtepunt zal de openbare toe spraak op zondagmiddag 11 januari om 2 30 uur in het Fanfare-gebouwtje te Den Burg zijn met als titel „Is liefde onder de natiën thans praktisch?" Van 4.30-5.30 cur zullen lichtbeelden worden vertoond van de internationale „Goddelijke wil"- vergadering die deze zomer in New York is gehouden en waar op zondag 3 augus tus meer dan 250.000 mensen uit 123 lan den in twee mammouth-stadions aanwe zig waren. De toegang voor belangstel lenden is vrij. Brandend Maagzuur hoort bij U tot het verleden bij de eerste Rennie die ge in de mond steekt. Inderdaad, een of twee Rennies herstellen het evenwicht en elimineren alle overtollig maagzuur vanaf het mo ment dat de zuurdovende substantie, simpelweg met Uw eigen speeksel, in de maag belandt, 'n Heerlijk middel die Rennies, want behalve de heilzame werking, hebt U ook nog het voordeel weer alles te kunnen eten waarnaar een grage maag vraagt. S.V. TEXEL Voor zondag is het programma als volgt: 4e k! A KNVB: Schagen-Vios; Zwaagdijk-JVC; BKC Limmen; Texel-Meervogels; VZV-De Zouaven; LSVV-Helder. Afd N.H.: ZAP 3-Texel 2. Adsp.: Texel-De Koog (heden 3 uur) Ook nu vragen we ons af, zou er ge speeld worden morgen? De velden zijn nog kletsnat Dus dat moeten we maar afwachten. Zaterdag de nieuwsdienst van G uur maar beluisteren. Als er gespeeld wordt, zouden we wel eens voor grote verrassingen komen te staan. Een zo lange tijd zonder wedstrij den maakt het moeilijk. Alles hangt er van af hoe de conditie is. Texel 2 zal bij ZAP 3 een zware dobber hebben, maar aanpakken en het nieuwe jaar goed inzetten. Adsp. probeer deze wedstrijd met goed spel te winnen. Dan nu succes maar weer! Een paar uur voordat onze vroegere cilandgenoot, de heer D. Geense, op uit nodiging van de Hollandse Maatschappij van Landbouw, afdeling Texel, een cau serie zou houden over Canada, toegelicht met films en dia's, hadden wij het ge noegen onze oud-Texelaar te mogen in terviewen over Canada. Op 22 december had hij met vrouw en zoon de vader landse bodem betreden en op 11 februari keren ze naar hun nieuwe vaderland terug. Hij heeft zes weken verlof en bo vendien is hij hier twee werkzaam voor de provinciale regering van Nova Scotia, die gaarne de emigratie bevordert en het praatje, dat de heer Geense donderdag avond dan ook hield en op 23 januari a.s voor de landbouwjongeren zal herhalen, heeft dan ook mede ten doel de belang stelling voor de emigratie naar Canada te stimuleren. Hij richt zich daarbij uiter aard voornamelijk tot de agrariërs, want juist zij kunnen zich in Canada een goede toekomst verwerven. De familie Geense is Canada hogelijk gaan waarderen en het waren dan ook voornamelijk de familiebanden, die hen tot het besluit brachten de grote plas weer eens over te steken. Die waren ze elf jaren geleden in tegenovergestelde richting gepasseerd. De heer Geense was destijds door de Hollandse regering naar Canada uitgezonden in het kader van de taak, welke de regering zich ten opzichte van de emigratie gesteld had. Hij was toentertijd te Aalsmeer werkzaam als hoofd-assistent bij 't landbouwconsulent- schap. Het eerste jaar in Canada werkte d<» heer Geense voor de Nederlandse land- bouw-attaché, maar toen dat jaar ver streken was en het contract beëindigd, nam hij het besluit vrouw en zoontje te laten overkomen. Hij kon kiezen tussen terugkeren of zich in Canada vestigen en dat hij tot dit laatste besloot spreekt voor de gunstige situatie, waarin Canada een ieder plaatst, die bereid is de handen uit de mouwen te steken. Dit laatste is dan helemaal onze persoonlijke conclusie, want tijdens het gesprek verzocht de heer Geense ons het beslist niet mooier te maken dan nodig is. De normale feiten weergevend, moet de adspirant-emigrant immers zélf tot een conclusie komen, tot het besluit al dan niet de grote sprong te wagen, want emigreren is een onderneming, waarheen men zich ook begeeft. Terstond doet zich de vraag voor „Zal ik slagen?" Wel, wat Canada betreft kan men met een gerust hart die sprong wagen, want de heer Geense vertelde ons, dat 85-90 pet. van qc Hollanders het goed maken en wie het minder goed vergaat hebben daar de stok waarschijnlijk wat te wijd gezet. Men moet niet eerder als zelfstandige boer siarten dan op 't tijdstip, dat men 't land en zijn voorwaarden ter dege kent en. men financieel krachtig genoeg staat Haastige spoed loopt meestal op een te leurstelling uit en in ieder geval stelt men zich aan een te groot risico bloot. De heer Geense is zelf ook niet meteen gaan rondrijden om een geschikte farm op de kop te tikken. Hij kwam er in contact met de eigenaar "anzeventig boerderijen. Die zocht iemand, die zowel de Engelse als de Ne derlandse taal machtig was. Diens taak was de supervisie over een twaalftal ooerderijen, welke voor het merendeel door Hollandse werknemers waren be trokken. De boerderijen lagen in de pro vincie Quebec. De boerderijen waren een 30 ha. groot. Samen 400 ha. 100 ha. be- teeld met granen, 20 met suikerbieten, de rest weiland. De eigenaar was een op en top paardenfokker en -handelaar. In het verleden had hij 6000 paarden, welk aantal echter allengs was teruggelopen tot 10 pet. Deze paarden waren van het Belgische ras, Perchierons en Glydsdales. Daarnaast werden er zo'n paar duizend kalkoenen gehouden. Nadat de heer Geense het eens een jaar of drie had bekeken, besloot hij voor zich zelf te beginnen en wel op een boerderij gelegen in Oost-Ontario. Voor de som van 7000 dollar (een Canadese dollar is 3,85) werd hij eigenaar van 50 bunder land, waarvan de helft gecultiveerd was en de rest uit bos bestond. Er behoorden tien koeien bij en 700 kalkoenen. Doordat dit bedrijf enigszins verwaarloosd was, moest er al meteen worden geploegd en gezaaid, de uitgaven waren aanvankelijk hoger dan normaal, maar die extra druk ving de heer Geense goed op en wel door op een ijzergieterij te gaan werken. Let wel: dit werk verrichtte hij naast de be zigheden, die de farm vroeg Na twee jaar deed hij het spul aan een andere gegadigde over en vestigde hij zich op een bedrijf in Nova Scotia. Hij kreeg daar 70 ha. land in handen Aan de Oostkust van Canada, in een prachtig klimaat. 30 ha. gecultiveerd land, 40 ha. bos, bestaande uit vier soorten naaldhout. Dat hout wordt speciaal gebruikt voor de papierverwerkende industrie en daar naast voor de zagerijen. Zo'n bos levert bij winterdag een niet ongunstige bron van inkomsten op U weet, dat de Cana dees winter langer is dan de Hollandse (voor zover wij onze wintertijd dan van 21 december tot 21 maart willen rekenen „We gaan daar half december het bos in en komen er niet voor eind maart weer uit". Tussen haakjes: mevr Geense- Koppen bezit geen oliekachel, maar dat voelt ze beslist niet als een gemis, want in de grote kelder staat een kachel, die met hout gevoed wordt en welke het ge hele huis centraal met hete lucht ver warmt. En die brandstof is zeer goed koop: je hakt er maar raak! Dat bedrijf heeft 18 koeien, 20 stuks jongvee en 50 varkens. De heer Geense verwierf zich inmiddels ook nog een func tie als taxateur en inspecteur voor de Nova Scotian landsettlement board, welk lichaam adviseert op financieel terrein bij de aankoop van boerderijen en hun In ventaris. De heer Geense moest hierdoor het werk op de boerderij uit handen geven en toevertrouwen aan een vaste assistent. Hij heeft thans de supervisie over 800 bedrijven. Het merendeel wordt beboerd door Canadezen, 180 door Hollanders en voorts o.a. door enkele Duitsers, die na de oorlog emigreerden en door een. aantal boeren uit de Baltische staten, die tijdens de oorlog reeds een goed heenkomen zochten en wel via Engeland. Zijn bureau ressorteert onder het departement van landbouw van de prov. Nova Scotia. 7orig jaar taxeerde hij 50 boerderijen. Nog altijd melden zich nieuwe gega digden voor 'n bedrijf Zoals opgemerkt, wordt het een ieder sterk afgeraden reeds onmiddellijk na aankomst zelfstandig te gaan werken. Men doet beter door eerst een 2-3 jaar zich te oriënteren, want de omstandigheden verschillen nu eenmaal nogal met die in Nederland. Door eerst het terrein goed te verkennen, reduceert men zijn risico's tot aanvaardbare pro porties. Dat was het zo ongeveer wat de heer Geense ons heeft willen mededelen. Hij vond het leuk nog te kunnen opmerken, dat zijn elf-jarige zoon zich ook Canadees in hart en nieren acht en zodra de vakan tie is aangebroken en het hooi moet wor den geoogst, klimt die al op een tractor. Trouwens ook mevr. Geense neemt dan een actief aandeel in het werk door even eens een tractor te besturen. U ziet, dat dit team goed op elkaar in gesteld is en dat is vooral een der belang rijkste voorwaarden voor allen, die met hun gezin willen emigreren. Wij wensen de familie Geense van harte geluk met het bereikte resultaat en hopen, dat nog vele emigranten in dit grote land met zijn evengrote mogelijk heden eender succes weten te boeken. Dan zullen zij veelal de opmerking ma ken „We hadden al veel eerder moeten gaan!" ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) „ST. JAN" MET NIEUW STUK De toneelvereniging „Sint Jan" heeft het toneelspel „Pygmalion" van Bernhard Shaw is studie genomen. Pygmalion was de kleinzoon van Age- nor, koning van Cyprus, die verliefd werd op een ivoren beeld, dat hijzelf had vervaardigd. Nu moet daaruit niet ge concludeerd worden, dat „Pygmalion" speciaal bestemd is voor leden van de Kunstkring, voor de mensen die kunnen genieten van het abstracte: als wij ons niet vergissen stapt het beeld al heel gauw van zijn standplaats om deel te nemen aan het menselijke leven van alle dag met zijn lief en leed. Met grote be langstelling zien wij de opvoering op een nog nader aan te kondigen datum tegemoet. TEN AFSCHEID Rijer nu je veertig jaren, Trouw het orgel hebt bespeeld. En met heel deze gemeente Lief en leed steeds hebt gedeeld, Wil ik gaarne even stil staan Bij dit muzikale feit, Want zó lang de toetsen drukken ls voorwaar geen kleinigheid. Veertig jaar lang alle weken, Dat is rond tweeduizend maal, Klom je langs de trap naar boven. Ridder van de windpedaal. En al was je nou geen Feike, Piet van Egmond of Jan Zwart, Wat je speelde ied're zondag, Speelde je steeds met je hart. 't Zal niet steeds zijn meegevallen Om bij eigen zorg en strijd 't Overwinningslied te spelen. Doch je deed het maar, altijd. En nu is de dag gekomen Dat je het klavier verlaat En zal het een ander wezen. Die voor jou naar boven gaat. Daarom wil ik je bedanken Voor je toewijding en trouw In die reeks van veertig jaren In dit oude Godsgebouw. Moge het je zijn gegeven, Dat je nog zo menig jaar Naar het orgel moge LUIST'REN, Dat wenst Huib de Rijmelaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1