Groen '/warL-Jexels in het L Veel gemaskerden bij Musette Setter-Set De jaren drukken U minder dan die Rheumatische Pijnen Drijf toch tenminste die pijnennit Doe een bloedzuiverende knor Ve bc ko u c£ Si e d 73e JAARGANG No. 7319 i l 73e JAARGANG No. 7311 ZATERDAG 17 JANUARI 1959 j /.j, TEXELSE® COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooi) Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank. Coöp. Boerenl. bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart, -f 20 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm VRIJSTELLING VAN DE DIENSTPLICHT De burgemeester van de gemeente Texel brengt ter openbare kennis, dat cmtrent de hieronder genoemde inge schrevenen voor de dienstplicht van deze Dit vrolijke groepje vereeuwigden wij zondagavond in „Casino", waar een groot aantal leden van de r.-k. dansclub „Musette" in een tip-top stemming bijeen was gekomen ter viering van het tweede bal-masqué. Het ziet er naar uit dat we volgend jaar met een groothoeklens zullen moeten werken, want de animo voor gemaskerd bal gaat excelsior. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 9 tot en met 15 januari 1959: Geboren: Jannetje en Jacoba, dsv. Laurens van Kooten en Trijntje Daalders; Jietske Gerda, dv. Jacobus Schotanus en Jacoba de Blaauw; Elisabeth Hendrika dv. Hendrik Veldman en Rikste Luppes. Ondertrouwd: Johannes G. Smit en Regina P. Timmer; Gerrit Schoenmaker en Alida A. G. Idema. Getrouwd: Petranel lus H. de Jong en Joanna van Boven; Robert A. Voss en Barbara Michels. Overleden: Lena Kees. echtgen. v. Ja cob Witte, oud 59 jaar; Christiaan Braaf, weduwn. van Jantje Dekker, oud 88 jaar. INGEKOMEN PERSONEN Joanna A. M. Smale, van Hilversum, Laurensweg 118, naar O 154; Dirk Scher mer, van Nibbixwoud H 46 naar B 15; Jan Schraag, van Hoorn, Binneblijfstraat 7 naar O 157a. VERTROKKEN PERSONEN Christina T. J. de Ruijter van B 185b naar Apeldoorn, Jachtlaan 50; Adrianus Kalf van O 77, naar Krommenie, Prins Hendrikstr, 43; Leendert Bakker, en gezin, van De Koog, Dorpsstraat 1 naar Velsen, Schulpweg 134; Geertruida M. E. Geels, van Den Burg, Weverstraat 12 naar Wierden, Enter, Dorpsstr. 166; Fre- derika J. Scholten( ev. V.d. Wal) van Oosterend, Peperstraat 61, naar Hilver sum, Oud Loosdrechtseweg 71; Martina K. Spanjer, van Den Burg. Gravenstraat 6 naar Rotterdam, Schiekade 65a; Henri E. A. C. Kievits, van Weststraat 1, Den Burg, naar Oudenbosch, Markt 34. dat rijn pas nylons OFFICIËLE MEDEDELING De burgemeester van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat met ingang van 1 januari 1959 zoals ge- oruikelijk alle tuinhuren werden op gezegd. Tot en met 9 februari a.s. kunnen de daarvoor in aanmerking komende gron den waarschijnlijk wederom door de te genwoordige huurders als eerste ge gadigden worden ingehuurd tegen be taling van de huurpenningen Op het bu- ïeau gemeentewerken, Parkstraat 3, Den Burg, bestaat daartoe gelegenheid iedere maandag van 10-12 uur Is binnen de gestelde termijn aan het bovenstaande geen gevolg gegeven, dan wordt aangenomen, dat op weder-inhu- ring geen prijs wordt gesteld. Texel, 15 januari 1959. De Burgemeester van Texel, C. DE KONING. BLOEMBOLLENEXPORTEUR VOOR DE RECHTER M. H. B., bloembollen-exporteur te Texel (Den Burg) heeft in West-Duitsland zijn produkten beneden de minimum- exportprijs te koop aangeboden. Ver dachte, die nog maar kort in het bezit is van een exportvergunning, verweerde zich door op te merken, dat hij nog maar weinig op de hoogte was van de bepa lingen. Hij had er overigens weinig pro fijt van getrokken, die enige reactie op zijn aanbiedingen, resulteerde in een procesverbaal. Honderd gulden boete of dertig dagen besliste mr. Markus. Iedere morgen de kleine dosis Kruschen en ge voelt U een heel ander mens. 't Is of mét de pijn ook de jaren van U afvallen, naarmate Kruschen's heilzame werking zich aan Uw organen mededeelt. Begin morgen met Kruschen en gij zult al gauw ervaren, hoe goed 't U doet. HULDIGING JUBILARIS JAC. KONING Ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstverband bij de Esso Nederland n.v zal de heer Jac. Koning, Oudeschild, don derdagmiddag (half twee) in hotel „De Lindeboom-Texel", Den Burg, worden gehuldigd. De herdenking van dit jubi leum zou aanvankelijk op woensdag a.s plaats vinden. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 17 januari Den Burg, Oranjeboom", Uitvoering van Koninklijk Texels Fanfarekorps. Den Hoorn, „Loodsmans Welvaren" uit voering sportver. Z.D.H. Maandag 19 januari Den Burg, De Graaf, Postzegelruilbeurs Den Burg, „Texel", ledenvergadering ziekenfonds Texel. Den Burg, De Zwaan, ledenvergadering VVV afd. Den Burg. Dinsdag 20 januari Den Burg, Oranjeboom, Toneelavond Frieske Krite met „De koperen slang' door de „Jounpraters". Woensdag 21 januari Den Burg, Landbouwhuishoudschool, bij eenkomst Plattelandsvrouwen. Oosterend, Gebouw voor Chr. Belangen, Voorlichtingsavond i.z. tabaksteelt. Donderdag 22 januari Den Burg, De Zwaan, R.K. Ontwikke lingsclub. Den Burg, landbouwhuishoudschool, le zing voor oudleerl. over „Ploegstoffen". Den Burg, „Texel", lezing met lichtbeel den door André Hin De Waal, Dorpshuis, jaarvergadering dorpshuis „De Wielewaal". Vrijdag 23 januari Den Burg, Landbouwschool, lezing D Geense over „Canada en emigratie". Zaterdag 24 januari Den Burg, Oranjeboom, Toneelavond landbouwjongeren ..Tinus de Tiran' Midden-Eierland, o.l. school, opvoering blijspel „Een kerel van een vrouw". Oosterend, o.l. school. Ontwikkelings avond De vermiste meisjes van Parijs' door H. G. van Leeuwen. LESSEN MUZIEKSCHOOL In afwijking van het eerder in de Texelse Courant gepubilceerde schema zullen de lessen als volgt gegeven worden: voor de leerlingen van de Lubertischool ie De Koog en de Jan Drijverschool Den Hoorn: elke zaterdag van 10 30 - 12 uur in het dorpshuis aan de Burgwal te Den Burg. Voor de leerlingen van de lagere scho len in De Cocksdorp, Midden-Eierland Zuid-Eierland en Oosterend, alsmede voor de leerlingen van de St. Joseph- school en de Beatrixschool, die in dit bied woonachtig zijn: elke zaterdag van !3.30 - 15 uur beurtelings in de o.l. scho len te Zuid-Eierland, te Midden-Eierland en te Oosterend De eerste les wordt ge geven in de o.l. school te Zuid-Eierland Voor de leerlingen van de lagere scho len in De Waal en Oudeschild: elke za terdag van 15.30 - 17 uur beurtelings in de o.l. scholen te De Waal en te Oude- child. De eerste les wordt gegeven in de Redmer IJska-school te De Waal. N B Na de aanvang van de lessen is aangifte van nieuwe leerlingen niet meer mogelijk. HERVORMDE ZONDAGSSCHOOL DEN HOORN De kinderen vanaf 8 jaar worden in gaande zondag 18 januari om 11.30 uur in „Ons Huis" verwacht Voor de klein sten blijft het aanvangsuur om 9.00 uur. SCHAPENHOUDERS VAN TEXEL Denkt U er om, dat U ook voor 1959 Uw bijdrage stort voor het onderzoek van ziekten bij schapen? Dit onderzoek is zeer belangrijk. Uw bijdrage is zoals vorige jaren vast gesteld op 10 ct. per schaap. U kunt deze bijdragen storten op de rekening bij de Boerenleenbank te Den Burg. NOORDIJK S.V. TEXEL Toto 69 wordt volgende week ver werkt met hetzelfde programma en daar na gaan we weer gewoon door met nieuwe formulieren. S.V. DE KOOG De toto van 11 jan. j.l. wordt op 25 jan uitgespeeld. In de week van 26 - 31 jan moet toto 70 dus ingeleverd worden bij de bekende adressen. Ze worden dus niet meer bij huis afgehaald We rekenen ten volle op de medewerking van de spelers. DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN ONS VEE Op vrijdag 30 januari houdt de vereni ging Texel tot bestrijding van t.b.c. onder het rundvee en van andere veeziekten haar algemene vergadering in Hotel „De Lindeboom-Texel". De heer D. Rempt, directeur van de prov. gezondheidsdienst oor dieren, Alkmaar, zal een causerie houden. Er zal een Engelse film over hapenziekten worden vertoond. De heer Wensvoort zal deze film van commentaar voorzien. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) CONSULTATIEBUREAU VOOK ZUIGELINGEN oensdag 21 januari consultatiebureau Woensdag 21 januari a.s. worden de moeders van de buitgndorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET WITTE KRUIS Op de 8e januari j.l. vond in Hotel overschrijding van De Lindeboom-Texel" de zoveelste alge- ^gen genoegen worden genomen. Zo- mene ledenvergadering van het Witte ^an2 omtrent zodanige oversc rij ing LEDENVERGADERING V.V.V. De afdeling Den Burg der VVV Texel vergadert maandag in hotel „De Zwaan". Zie ook adv. TER OVERDENKING: X KAN VRIEZEN EN 'T KAN DOOIEN Dat heb je in zo'n kwakkelwinter als we hier op Texel beleven. Er zijn er ge weest, vooral onder de jeugd, die gehoopt hadden op vorst. Als het toch in 't oosten van het land zo hard vriest, dan zal het hier ook wel komen. Maar niks hoor. Een beetje vriezen en een beetje dooien. Dat is geen winter. En zo blijf het maar, luister maar naar 't weerbericht' de voor uitzichten zijn onzeker. Dit gezegde van 't kan vriezen en 't kan dooien", wordt ook in algemene zin gebruikt. Zo aan het gemeente, op hun aanvraag om vrijstel- Uegin van het jaar wordt er nog al eens ling van de dienstplicht, de achter ieders gefilosofeerd over de vooruitzichten, naam vermelde uitspraak is gedaan Maar die zijn ook altijd onzeker. Het Gerard Eelman, lichting 1957. Aanvraag om vrijstelling wegens aan- wezigheid van een bijzonder geval dooi de minister van oorlog afgewezen. Tegen elke omtrent vrijstelling gedane uitspraak kan iedere belanghebbende j uiterlijk de tiende dag na de dag, waarop de uitspraak ter algemene kennis is ge bracht, in beroep komen. Indien de inge schrevene, wie de uitspraak geldt buiten Nederland verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen bei oep betreft, met termijn van tien Kruis plaats. Het is zo langzamerhand een bekend verschijnsel, dat onze leden in cergelijke vergaderingen weinig of geen belangstelling hebben. Ook deze vergade ring maakte hierop geen uitzondering, an onze ruim 2500 leden waren er 7 anwezig. Het deed het bestuur dan ook zeer veel genoegen hieronder enige leden uit De Cocksdorp en Eierland aan te treffen. Niettegenstaande de vele vrouwen- organisaties op Texel valt het ons telkens weer op dat er zelden of nooit dames in onze vergaderingen komen, terwijl zij toch in het bijzonder bij velerlei taken van het Witte Kruis op het gebied der Volksgezondheid in de praktijk het meeste betrokken zijn Om er een paar te noemen: wijkverpleging, zuigelingen en kleuterzorg, preanatale zorg enz. Dat het Bestuur deze gang van zaken ten zeerste betreurd, behoeft geen nader be toog, temeer daar Het Witte Kruis zo angzamerhand is uitgegroeid tot een van de grootste verenigingen op Texel, het welk uit de begroting voor 1959, welke in deze vergadering werd behandeld tot uiting komt. De totale bedragen aan de Inkomsten en Uitgavenkant bedragen 56.777, met een nadelig saldo over 1959 van f 32,Dit komt derhalve neer op een Juitende begroting, hetgeen voornamelijk te danken is aan de per 1 juli 1958 nood- akelijke contributieverhoging, waardoor de inkomsten nu aangepast zijn aan het j vele werk, dat t.b.v. de diverse taken wordt verricht. Deze begroting werd onveranderd goedgekeurd. Uit bovengenoemd bedrag van ruim 56 duizend gulden aan inkom- geen beslissing is genomen, wordt de uit spraak na het verloop van de termijn van lien dagen als onherroepelijk beschouwd. Het verzoekschrift, dat met redenen omkleed moet zijn, wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar de persoon, wie de uitspraak geldt, voor de dienstplicht ingeschreven is. De bur gemeester zendt het verzoekschrift aan de Koningin door. Nadat de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, is gehoord, wordt door de Kroon op het beroep be slist bij een met redenen omkleed besluit. Texel, 13 januari 1959. De burgemeester voornoemd, C DE KONING JAAItVEJ GADERING C.V.V. De afdeling Texel der Coóp. Veeafzet- vereniging G A. heeft dinsdag avond haar algemene jaarvergadering gehouden in „De Lindeboom-Texel". De voorzitter, de heer C. Roeper Mzn., icon een behoorlijk aantal belangstellende leden welkom heten; een bijzonder wel kom richtte spreker tot de heer ir. Bouma van de Coöp. Vleescentrale, die een causerie zou houden. Hierna werd het woord gegeven aan de heer P. de Graaf, wiens goed verzorgde notulen zonder op- of aanmerkingen wer den goedgekeurd Bestuur. De heren K. Zuidewind, C Huisman en C. van Rossum werden met nagenoeg algemene stemmen als be stuurslid herkozen. De voorzitter behandelde vervolgens het jaarverslag alsmede de agenda leden sten en uitgaven spreekt wel zeer duide- raadsvergadering. Een en ander gaf aan- i i .1l tUncpVimmririfTon de lijk, dat ook de financiële verantwoording van onze vereniging een woordje mee gaat spreken enx ofschoon het Bestuur het op prijs stelt dat zij blijkbaar tot nog toe het volle vertrouwen geniet voor de gang van zaken van de kant van de leden, kan het heus geen kwaad als onze verga deringen en dan niet bij wijze van uit zondering, zoals op 28 maart 1958 in De Cocksdorp eens wat drukker werden Lezocht, in het bijzonder van de zijde van de dames. De bestuursverkiezingen brachten het volgende resultaat: Voor Oudeschild, de heer J. Th. Boom; voor De Koog, de heer N. van Schoon hoven; voor Oosterend, de heer J. Bak ker; voor De Waal, mevr. Bakker-Bruin; voor De Cocksdorp, de heer J. J. West dorp en voor Den Hoorn, de heer G. Kikkert. De polio-vaccinaties in 1957 en 1958 In 1957 en 1958 kregen van de in totaal 1881 opgeroepen kinderen 1708 de voor geschreven injecties; derhalve 90,8%, welk resultaat zeer bevredigend genoemd mag worden. Schema polio-vaccinaties in 1959 Februari: 3e injectie: de jaarklassen 1952, 1953, 1954, 1956 en 1957. Maart: le injectie: de jaarklassen 1945, 1946, 1947, 1948 en 1949 April: le injectie: de jaarklasse 1958. 2e injectie: de jaarklassen 1945, 1946, 1947, 1948 en 1949. Mei: 2e injectie: jaarklasse 1958. 3e injectie: jaarklasse 1950 en 1951 3e injectie: van de jaarklassen 1952, 1953, 1954, 1956 en 1957, welke op 8 dec. 1958 de tweede injectie hebben gehad. Deze massale inenting betreft naar schatting een 4000 kinderen. De betrokken ouders krijgen t.g.t. een oproep, terwijl bovendien de zittingsda gen in het C.B. te Den Burg nader be kend gemaakt zullen worden middels de Texelse Courant. ZON. MAAN EN HOOG WATER De zon komt 21 januari op om 8.37 uur en gaat onder om 17.06 uur. Maan: 24 jan. V.M.; 31 jan L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild' 17 jan. 0,47 en 12,52; 18 jan. 1,30 en 13.51; 19 jan. 2,34 en 15.04; 20 jan. 3 49 en 16,22; 21 jan. 5J)5 en 17.37; 22 jan. 6.14 en 18.40; 23 jan. 7.13 en 19.34; 24 jan 8.09 en 20.25 Aan het strand ongeveer een uur eer der h*og water. leiding tot interessante beschouwingen Ir. Bouma was het bij zijn (eerste!) be zoek aan Texel opgevallen, dat dit eiland een karakteristiek landschap heeft. Hem viel ook het verschil op tussen de uitste kend ingerichte, moderne boerderijen en de bedrijven, die nog dateren uit de tijd, dat de Texelse boer exclusief schapen houder was Het eiland heeft zich meer en meer op het gemengd veebeslag ge worpen. Ir. Bouma was o.a. naar Texel geko men om te spreken over de vooruitzich ten van de Vee-afzet in 1959. Aan die beschouwing was uiteraard onlosmakelijk de gang van zaken in het voorbije jaar verbonden. Wel, 1958 was niet ongunstig. De varkensmarkt liet zich aanvankelijk niet al te gunstig aanzien, wat mede ver oorzaakt werd door een te geringe be langstelling van over de grenzen. Van hogerhand was voor 1957 en begin 1958 geadviseerd de varkensstapel in te krimpen, maar dit had tot gevolg, dat er tekort varkens werden aangeboden. Hierdoor ontstond een gestage prijsstij ging tot december, toen vraag en aanbod meer met elkaar in overeenstemming kwamen. De producent heeft over het gehele jaar gerekend de kostprijs of iets meer dan de kostprijs kunnen bedingen, aldus ir. Bouma. Voor de mester is 1958 een goed jaar geweest. En nu de verwachtingen voor het lo pende jaar. De productie neemt in ons iand en in de omliggende landen af, maar in Amerika en Canada neemt de pro ductie toe. Een voor ons gelukkige om standigheid is evenwel dat de kwaliteit van het Nederlandse varken beter is, zo dat ook in 1959 de varkenshouderij wel weer lonend zal zijn. Slachtvee. Spreker verwachtte in het voorjaar goede tot hoge prijzen daar de vraag het aanbod overtreft. Op Texel bestaat veel belangstelling voor het mesten van vee. De C.V.V. wil graag "haar bemiddeling verlenen, ook op basis van uitgestelde betaling, uiteraard onder bepaalde voorwaarden. De prijzen van het fok- en gebruiksvee zijn hoog geweest, maar de prijzen van de schapen en lammeren waren teleurstel lend. De voornaamste oorzaak hiervan was het verhogen der invoerrechten tot 25 pet. door Frankrijk, onze hoofdaf nemer. De verwachtingen inzake de schapen- en lammerenprijzen in 1959 zijn zeer moeilijk te voorspellen: het finan- begint in de regel met het woordje „als". Als de vooruitzichten ons niet bedrie gen, zei de president van de Verenigde Staten zullen we dit jaar een ongekende bloei beleven. Ja: als! 't Kan vriezen en kan dooien Wij maken ons over het algemeen niet druk over die vooruit zichten. Dat gefantaseer over de toe komst hebben we wel afgeleerd. Waar zijn we zeker van? Maar we leven toch zo'n beetje op een vulkaan, die nog niet uitgewerkt is. De kans bestaat dat het daar beneden in de diepte nog eens gaat rommelen. Het Evangelie waarschuwt ons, om niet te'blijven leven bij die wijsheid van ,,'t kan vriezen en 't kan dooien". Want dit géén wijsheid. De werkelijkheid is anders, want dit gaat gebeuren: het Rijk van de Heer komt. De toekomst is aan de Heer. Gèèn onzekerheid. Met Christus' komst op aarde heeft God gezegd: de wereld en de mensen zijn van Mij. Leef niet in het onzekere, maar geloof het Evangelie. HINDERWET Ter inzage legging verzoek om vergunning Burgemeester en wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat ter secretarie dier gemeente ter inzage ligt een van de vereiste bijlagen voor zien verzoek om vergunning ingevolge de hinderwet, van J. Reij te Den Burg (Texel) tot het oprichten van propaangas- tank van 8000 liter, in het perceel plaat selijk gemerkt Waalderstraat 12-14, ka dastraal bekend gemeente Texel, sectie K nr. 1670; En van de minister van marine te s-Gravenhage tot het oprichten van een schietbaan (pistool- c.q. revolverbaan), op het perceel plaatselijk gemerkt amfibisch oefenkamp „De Mok", kadastraal bekend gemeente Texel, sectie G, nr. 218. Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk bezwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot uiterlijk 22 januari 1959. Voorts heeft ieder de gelegenheid in persoon of bij gemachtigde mondeling bezwaren in te brengen in een openbare zitting ten gemeentehuize op woensdag 28 januari 1959 te 11 uur Zij, die niet in persoon of hij gemach tigde op bovenbedoelde zitting zijn ver schenen, zijn niet gerechtigd tot beroep. Degenen echter, die tijdig schriftelijk bezwaren hebben ingebracht en niet op de zitting zijn verschenen, zijn wel »nt beroep gerechtigd, indien zij niet woon achtig zijn in een gemeente, waar inge volge artikel 9, lid 1, onder b, of lid 3, der hinderwet, openbare kennisgeving moet geschieden. Texel. 12 januari 1959 Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, C. de Koning. De secretaris, P. Beemsterboer van neus. keel of borst, snuift en wrijft U weg met ciële resultaat van de wolveehouderij in 1959 zal (weer) van de maatregelen af hangen, welke de Franse regering gaat toepassen. Ir. Bouma besprak in dit kader tevens de betekenis van de Europese Economi sche Gemeenchap, waarbij de volgende landen zijn aangsloten: Nederland, Bel gië, Luxemburg, West-Duitsland, Frank- i ijk en Italië. De stichting van dit orgaan heeft tot doel te komen tot een vrije in- en uitvoer van producten der aangesloten landen. Per 1 januari is het z.g. binnen- tarief met 10 pet. verlaagd, de contingen- teringen van de invoer worden gelijdelijk opgeheven. Opgemerkt werd nog, dat in 1956 (on der normale omstandigheden) 3200 ton Nederlands schapenvlees naar Frankrijk kon worden geexporteerd, in 1957 was dit teruggelopen tot 2500 ton, in 1958 tot 2400. Voor 1959 mag een kwantum van 3300 ton worden ingevoerd, dit is 3°/o van de Franse nationale schapenvleespro ductie. Deze 3% behoort ieder deelne mend E.E.G. land vrij te laten bij invoer. Het staat echter nog niet met zekerheid vast, dat Nederland de enige leveran- cier daarvan zal zijn, ook de andere E.E.G.-landen kunnen meedoen. Gezien echter de uitstekende kwaliteit van het Nederlandse materiaal maken wij een zeer goede kans op de levering van die 3300 ton Tot zover ir. Bouma Nadat de voorzitter de vergadering had gesloten werden de aanwezigen ver rast met een der artikelen van de Coöp. Vleescentrale, een monstertje boterham- worst in blik, dat stellig een goed onthaal heeft gevonden!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1