f t Komend toeristenseizoen biedt gunstige perspectieven RADIO-REPORTAGE OVER ROTKREUPELBESTRIJDING OP TEXEL Dinsdagmiddag om 12.20 uur zal over de zender Hilversum I een radio-repor tage worden gewijd aan de bestrijding van het rotkreupel. Hiertoe brachten de verslaggevers een bezoek aan Texel, waar vooral de laatste tijd grotere aandacht aan deze kwaal wordt gewijd. BEJAARDEN ZAGEN TONEEL Niet minder dan 250 bejaarden uit Den Burg (ook uit de rusthuizen), Oudeschild, De Waal, De Koog en Den Hoorn hebben donderdagavond intens genoten van het loneelstuk, dat door ,,'t Amateurtje" uit De Waal in „De Oranjeboom" opgevoerd werd. De reacties uit de zaal waren pri ma en de heer Jurr. Beumkes was dan ook de tolk van allen, toen hij het gezel schap hartelijk bedankte voor het gebo- dene. Tijdens de pauze werd het publiek een kopje koffie aangeboden. ONTSPANNING IN OOSTEREND De bekende verteller, de heer Ooster- welder, hoopt donderdagavond weer op te treden in het Gebouw voor Chr. Belangen te Oosterend. Zie ook adv. EMIGRANT SPREEKT IN RESTAURANT VLIEGVELD EIERLAND De heer Dick Geense houdt dinsdag avond een praatje in het restaurant van net Vliegveld Eierland. Hij heeft een keur van dia's en een mooie kleurenfilm meegenomen uit Canada, waar hij nu al weer elf jaar woont. (Zie adv.) HERV. GEMEENTE OUDESCHILD Dinsdag a.s. 's avonds 7.45 uur Doop- zitting in de pastorie. Beide ouders wor den verwacht. AUTO IN DE SLOOT Toen zuster Baars donderdagochtend met haar autootje op de Postweg moest uitwijken voor een tegenligger, speelde de gladde weg haar parten en gleed de auto de sloot in. Zuster Baars kwam met de schrik vrij, terwijl de schade aan de auto beperkt bleef tot enige deuken, die garage Dros voor z'n rekening heeft ge nomen. BAZAR IN OUDESCHILD VOOR NIEUW ORGEL In april zal door de Hervormde ge meente van Oudeschild een bazar worden gehouden ten behoeve van de aanschaf fing van een nieuw orgel, dat de eerste tijd tijdens de bijeenkomsten in de tot kerkzaal verbouwde pastorie zal worden gebruikt en dat later na het herstel in de kerk zal worden geplaatst. De Her vormde Zusterkringen van Texel zijn reeds bezig met het vervaardigen van goederen, welke op deze bazar ten ver koop zullen worden aangeboden. BOUWVERGUNNINGEN De heer F. R Haarsma, O 77, bouw kapberg; de heer P. Verseput, K 89b, bouw kippenhok; de heer G. v.d. Star, F 133, bouw kamphuisje; de heer G. P. Plaatsman, O 84, plaatsen kippenhok; de heer J. Visman, Oudeschild 61, bouw kamphuisje op terrein Zoetelief, Vrede- lust; de heer L. Roeper, Der. Hoorn 84, veranderen gevel woonhuis; de heer F. Visser, Schilderend 140, bouw kippenhok; de Gemeenschappelijke Polders, bouw twee wachtlokaaltjes ten behoeve van de stormwaarschuwingsdienst aan de Zee- dijksweg; de heer J. Witte, Beatrixlaan, plaatsing van een schuurtje, de heer J. Kalf, S 37a, bouw kippenhok; de heer Jac. Drijver, Hoekstraat 13, Oosterend, bouw garage aan de Elemert, Den Burg, de heer M. S. Witte, E 59, plaatsen kip penhok; de heer R. Dijkshoorn, C 37, bouw landbouwschuur; de heer P. Rozen- daal, O 142, bouw kippenhok; de heer N Zoetelief, K 84, „Vredelust", verande ring kamphuisje. FILMNIEUWS: „DE ONSCHULDIGE VERRADER" De film verplaatst ons naar het gebied, waarin Indianen nog heer en meester zijn. De blanken pionieren er nog naar hartelust. Jim is er een gids, een beste kerel, die ook de indianen best een plaatsje onder de zon gunt. Hierdoor komt hij in conflict met enige blanken, c.a. met zijn rivaal Lam, die eveneens een oogje heeft op Laura. Jim wojrdt zelfs als verrader gedoodverfd, maar hij ont springt de dans in tegenstelling tot de schurk Lam, die zijn gerechte straf niet ontloopt. „STORMKRACHT 12" Bij stormkracht 12 met een ontredderd schip op de huizenhoge zeeën te zwalken is geen pretje, maar de kleine schoener- brik „Cannibal" heeft nog een lange reis voor de boeg. Op die tocht over de Atlan tische Oceaan verliest kapitein David Bell zijn vertrouwen in zijn gelukkig ge sternte niet, maar toch verliest hij iets: zijn hart en wel aan een vrouw Charlotte genaamd, die om een bepaalde rede lie ver geen voet aan wal zet in Honoloeloe. De overige passagiers willen daar echter binnenlopen, opdat het schip kan worden nagezien. Wat wacht Charlotte in Hono loeloe? Wordt zij gearresteerd? Wat kan Bell voor haar doen? De film geeft op alle vragen het antwoord. Nederlands nieuws Nieuwjaarswens 1959. Thomasvaer: Cees Laseur en Pieternel: Sophie Stein. Wereldnieuws: O.a.: Salan verlaat Algerije; Wedstrijd duiven in Engeland; Kerstmis in een Beiers dorpje; Nieuwe druipsteengrotten in Beligë ontdekt; Grote projecten wor den in China verwezenlijkt; Creatie van Kardinalen in Rome. HALVE EEUW GELEDEN De Waal, 4 januari 1909: Onder de kinderen alhier heerschen de waterpokken; 25 pet. der schoolbevolking is door deze ziekte aangetast. Gelukkig is de ziekte niet van kwaadaardig karakter; toch zijn er enkele kinderen geducht ziek van geweest. Tante Pos bezorgt de VVV „Texel" reeds thans weer dagelijks zo'n 40 tot 50 brieven van adspirant-toeristen: allemaal aanvragen voor het naderende seizoen. Dertig procent van de poststukken is aan de overzijde van de Duitse grens ge schreven, waaruit blijkt, dat de Duitsers de smaak van ons eiland nog steeds ten volle te pakken hebben. In die Duitse aanvragen weerspiegelt zich reeds de voor het jaar 1959 aangekondigde vakan tiespreiding, aangezien vele dier aanvra gen gericht zijn op een vakantieverblijf gedurende de maand juli of een gedeelte ervan. Voorheen toch concentreerde de uit Duitsland afkomstige aanvragen zich in hoofdzaak op de mogelijkheden voor de maand augustus. Dat neemt overigens niet weg, dat ook nu nog vrij veel aan vragen voor de maand augustus binnen komen. Deze vakantiespreiding heeft, ge zien de grote belangstelling van de zijde der Duitse bezoekers voor Texel dit voor deel, dat verwacht mag worden, dat de periode welke op Texel als hoogseizoen bekend staat met enkele weken verlengd ZEER GESLAAGDE NUTSAVOND De leden van „Het Nut" kunnen op een zeer geslaagde avond terugzien, want de heer Sj. van der Meulen bij de pro jectie van kleurendia's en kleurenfilms vakkundig terzijde gestaan door zijn echt genote heeft een boeiende voordracht gehouden over Algerië, waar hij enkele jaren geleden zijn vakantie doorbracht. Kort nadat het vliegtuig zijn toeristen, o.w. spreker, weer naar Europa terug vloog brak het grote conflict uit tussen Algerië en Frankrijk en sindsdien zijn tan beide kanten vele slachtoffers te be treuren. Het is daar nog altijd zeer ru moerig en dat is wel jammer, want naar de heer Van der Meulen vertelde is Algerië ook wat het financiële gedeelte aangaat een zeer geschikt land voor de toerist. Hij trok er acht dagen lang rond, genoot op tijd zijn natje en zijn droogje, goede hotels, had de beschikking over bedienden enz. en dat alles voor het luttele bedrag van een slordige 200 gul den. De vijf-urige vliegtocht naar Algiers zal wel meer gekost hebben, maar in Noord-Afrika zijn de tarieven nog zeer aanlokkelijk: voor een paar kwartjes heb je de gehele dag een knecht tot je be schikking en de toerist kan heus beter in een Algerijns winkeltje zijn souvenirs kopen dan (b.v.) bij Sijtje Boes op het (vroegere) eiland Marken. We hebben nl. een aantal fraaie artikelen door de zaal zien circuleren, waarvan de gemiddelde prijs niet boven de gulden lag. Europa-Noord-Afrika. De tegenstellin gen zijn enorm. Men valt als vers aan gekomen toerist van de ene verbazing in de andere Die indrukken heeft de heer Van der Meulen op sublieme wijze weten te geven. Hij merkte al dadelijk ter illu stratie op, dat de samenstelling van een auditorium in Noord-Afrika wel even verschilt van die in Europa, in de zaal van „De Lindeboom-Texel", b.v.: hier namen de mannen hun wederhelft mee, maar in Noord-Afrika hield men de vrouwtjes wat meer op de achtergrond. Krijg je ze toch te „zien" dan zijn ze zwaar gesluierd. Zelfs wordt een bruiloft zonder de bruid gevierd De man is er de heer der schepping en staat een vrouw hem niet aan, dan behoeft hij geen groot scheepse actie te ondernemen om haar kwijt te raken. Land van tegenstellingen: ongenietbare hitte, .voor de Europeaanse toerist ondra gelijk, maar tegelijkertijd en op korte afstand wintersport in het besneeuwde Atlas-gebergte, We kregen een bijzonder goed beeld van een woestijn, want spre ker toerde alsmaar zuidwaarts, tot waar ge de gestaag voortschrijdende karavaans ontmoet. De tocht ging door steden en gehuchten. Hoofdstraten van nog geen 'wee meter breed, met als gevolg om de haverklap „verkeersopstoppingen" als 'n koopman zijn met goederen beladen ezel tje wilde laten passeren. Interessant ook is de markt, waar vooral de fotografe rende of filmende toerist zijn hart zeer diep kan ophalen. Charmante meisjes bleken bereid tot het uitvoeren van allerlei merkwaardige dansen, die onze lachlust veelal opwekten. Komisch deed ook de wijze van land- besproeiing aan: een irrigatie-systeem uit het jaar nul, dat al in zwang was, toen de wel zeer fraaie bouwwerken de trots der bevolking waren. Maar 'hans herinneren nog slechts ruïnes aan de glorie van wel eer. Noord-Afrika heeft inderdaad groot ser tijden gekend. Cultureel en maat schappelijk is het in al die honderden jaren achteruitgerend. De mensen verge noegen zich veelal met een wel zeer schamel bezit en je ontmoet er legio men sen, die liever lui dan moe zijn. Een be wijs van de zeer lage levensstandaard vormde de opmerking van de heer Van der Meulen, dat men door het bezit van twee palmbomen zijn kostjë voor het ge hele jaar gekocht weet. (Zouden we op Texel nog eens voor het gehele jaar ge dekt zijn door het bezit van twee bunga lows??) Het was overigens een vredig land, dat enkele jaren terug bezocht werd. Allah is groot, zo redeneerde men en het leven van de mens is op de keper beschouwd van nul en gener waarde. Intussen wordt getracht deze mensen rijp te maken voor een geheel andere ideologie, hetgeen zich al geuit heeft in het platbranden van scholen; soortgelijke tactiek is onlangs in de Congo gevolgd. Toch blijft Frank rijk in het uiteindelijke succes geloven en het oog gericht houden op de toekomst mogelijkheden:: onder de schroeiende aarde van de woestijn ligt volop goed water en nog weer verder zuidoostwaarts heeft men olie geboord. Mede gelet op die feiten zal Frankrijk Algerië met een, twee, drie los laten. Dit tot heil van de Algerijnen zelf, die nu eenmaal niet (meer) op eigen benen kunnen staan. zal worden en dat met name gerekend moet worden op een goede bezetting van de eerste helft van juli, de periode die in vroeger jaren nogal te lijden heeft gehad aan onderbezetting. In het algemeen be hoeft men zich dus geen zorgen te maken. Ten aanzien van het naseizoen, dat de laatste jaren vooral dank zij de Duitse gasten goed is geweest, mag verwacht worden, dat deze onder de vakantie- spreiding in Duitsland niet te lijden zal hebben. De perspectieven zijn dus gunstig. Ook nu gaat in de aanvragen de be langstelling overwegend uit naar de ac commodaties in de sector van het sociaal toerisme. Men zou hierdoor dus tot de conclusie kunnen komen en wat zich ook vorig jaar reeds openbaarde dat de Duitse gasten in het algemeen niet meer zulke hoge bedragen wensten te besteden als voorheen het geval was. Wat de aanvragen der Duitsers in het algemeen betreft kan worden gemeld, dat deze zich voornamelijk richten op gemeu bileerd en op de zomerhuisjes. Heden verschijnt de eerste bezettings- lijst der VW Texel en tevens gaan de aanvraaglijsten weer in zee, waaruit af te leiden valt, dat de VW-machinerie weer op volle toeren begint te lopen. Vrij regelmatig komen hier ook adspi- ïant-gasten ook uit Duitsland om iets van hun gading te bespreken. ZUID-EIERLAND GEBREVETTEERD Niet minder dan 50 Zuid-Eierlanders hebben donderdag met succes deelgeno men aan het eindexamen van de aldaar gehouden verkeerscursus. Alle candida- ten slaagden met vlag en wimpel. Het is een eminente cursus geworden, waarbij de deelnemers grote ambitie en enthou siasme aan de dag hebben gelegd Enkele cursisten lieten donderdag verstek gaan wegens ziekte, maar zij kunnen alsnog op een andere gelegenheid elders op Texel hun diploma verwerven. De cursus te De Cocksdorp is de eerste avond in de o.l. school gehouden, doordat „De Hoop" niet beschikbaar was. Woens dagavond a.s. worden alle deelnemers echter weer in „De Hoop" verwacht. Ook worden „nieuwelingen" nog gaarne inge schreven. GEBEURDE DIT IN DE MIDDELEEUWEN OF NU? Terwijl ik dit schrijf denk ik aan ons mooie eiland, vol natuurschoon en aan de mooie wegen die echt niet onderdoen voor de wegen op het vaste land. Wij gaan met de tijd mee, en dat is nodig. Wat ik nu moet schrijven hoort niet in onze tijd en na lezing van dit schrijven zegt U „dit kan niet op ons eiland ge beurd zijn". Ik zal U hier geen antwoord op geven, maar ik raad LT aan de hand in eigen boezem te steken. Velen van ons hebben huisdieren. Deze dieren helpen ons, hetzij bij het werk op het land, hetzij door muizen te vangen of door geld in de kas te brengen. Anderen hebben dieren alleen voor hun genoegen. Onze plicht is het in ieder opzicht goed voor die beesten te zijn, nietwaar, de liefde kan niet van één kant komen. Die renliefhebbers weten dat hun dieren enorm lief en trouw kunnen zijn, vooral ook voor kinderen. Wij, mensen met een goed verstand, kunnen heel vaak een voorbeeld nemen aan de dieren bij de verzorging van hun jongen, wanneer wij ons hier tenminste de tijd voor gunnen En nu komt mijn droevig relaas: Gelooft U mij, wanneer ik U vertel, dat „ergens" een hond die lief is voor de baas en de vrouw en vooral voor de kinderen, door de baas vastgebonden is in de schuur en met een riem verschrik kelijk geslagen is, omdat hij een scheur gemaakt had in de mantel van de vrouw? Gelooft U mij, wanneer ik U vertel, dat „ergens" een poes in de schuur aan vier poten vastgebonden werd en daarna verbrand? Gelooft U mij als ik U vertel, dat „ergens" 2 grote mannen in een schuurtje staan te wachten tot er genoeg mussen op het dak zitten en dan met de wind buks schieten en de diertjes halfdood laten liggen? Dit erge is niet verzonnen maar ge beurd. Zeker, ik weet dat het boven staande niet mag en strafbaar is. Hier voor is dus gezorgd. Mijn vraag is echter, zijn wij, mensen van deze tijd, zover heen dat wij dit kunnen doen? Wij, die denken haast alles aan ons onderworpen te hebben, zijn wij vergeten de zwakkere te moeten helpen en steunen? (Hiertoe behoren ook de dieren). Kom, laat het woord ,,mens" geen aan klacht voor ons worden! Zuster J. C. Snijders, Jan Dirksoord 34, Den Burg. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger Met aansluitend om ongeveer 10.45 u. Avondmaal. Zij die niet willen aanzit ten mogen dan de kerk verlaten. Extra collecte kerkvoogdij De Koog 19.00 uur Ds. Waardenburg Bevestiging Ouderling-kerkvoogd De Waal 10 uur Ds. Waardenburg Bevestiging Ouderling-kerkvoogd Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma, Doop Oudeschild 11 uur Eerw. heer Veldhuis GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis Burgwal Den Burg 10.15 en 3 uur Ds. W. van der Lingen, Schildwolde DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. Van Bilderbeek Den Hoorn 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek 1 FEBRUARI BALMASQUE VAN S.V. TEXEL De S.V. Texel heeft haar jaarlijks bal- masqué vastgesteld op zondag 1 februari. Het bestuur verzoekt ons dit reeds thans te publiceren, opdat de sportvrienden tijdig hun voorbereidingen kunnen tref fen. Met belangstelling wordt uitgezien naar het resultaat. Zorgt er voor, dat-ie weer origineel uit de verf komt. Er zijn mogelijkheden genoeg, maar natuurlijk niet allemaal als Rotary-lords naar „De Lindeboom-Texel", want overdaad schaadt! Verkiezing van de leden der Tweede Kamer KANDIDAATSTELLING De burgemeester van Texel brengt het volgende ter openbare kennis: 1. Op woensdag 28 januari 1959 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de tweede kamer der staten-generaal plaats hebben. 2. Op die dag kunnen van des voormid dags 9 tot des namiddags 5 uur bij de voorzitter van het hoofdstembureau voor de kieskring X Den Helder, of bij het door hem aangewezen lid van dat hoofd stembureau, ter secretarie der gemeente Den Helder lijsten van kandidaten (model G 5) worden ingeleverd. 3. Iedere lijst moet worden ondertekend door ten minste vijf en 'twintig kiezers, die binnen de kieskring, waarvoor die lijst geldt, kiesgerechtigd zijn voor de tweede kamer. 4 Bij de inlevering van de lijst moet ten aanzien van de ondertekenaar, die niet is opgenomen in het kiezersregister der ge meente, waar het hoofdstembureau is gevestigd, een door de burgemeester van de desbetreffende gemeente afgegeven verklaring worden overgelegd, dat die ondertekenaar is opgenomen in het kie zersregister van zijn gemeente. 5. Een kiezer mag niet meer dan één lijst ondertekenen. 6. De namen der kandidaten moeten op de lijst worden geplaatst in de volgorde, waarin de ondertekenaars aan hen de voorkeur geven. 7. Op dezelfde lijst mogen de namen van ten hoogste dertig kandidaten wor den geplaatst. 8. De naam van een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één van de lijs ten, welke bij de voorzitter van eenzelfde hoofdstembureau zijn ingeleverd. 9. De kandidaten moeten op de lijst worden vermeld met naam, voorletters (welke geheel of ten dele door de voor namen mogen worden vervangen), jaar en datum van geboorte, alsmede woon plaats en adres. 10. Gehuwde vrouwen en weduwen moeten op de lijst worden vermeld, hetzij met de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot, onder toevoeging van haar eigen naam, voorafgegaan door het woord „geboren" of een afkorting van dit woord, hetzij met haar eigen naam, gevolgd door de woorden „echtgenote van" of „weduwe van" of een afkorting van deze woorden en de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot. Aan TEXELAARTJES Te k. puik beste aardappelen 15 ct, per kg., franco thuis bezorgd. P. Beers Den Burg Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt Maandags van 10,3C tot 1 uur zitting In Hotel Texel. Emigratie, Passages naar Afrika, Aus tralië, Amerika, Canada, enz. Te k. grote part. board, sloop hout en diversen. Tegen con currerende prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn. Bassingracht 353, tel. 3161. na 6 uur tel. 1369 - Wie vond mijn handschoe nen? Ome Jan Boogaard, Gollardstichting Verloren sleutelbos, gaande van De Koog, 's Hertogenboschweg langs fietspad. C. Bakker, Boodtlaan K 3, De Koog Geruite linnen hooizakken en klauwbeschermers. Zadelma kerij Waaiderstr. Gebruikt hout te k. gevr. 20 x 3 cm J. Bakker, Waaiderstr. B.z.a. riet meisje ook voor seizoen. Brieven no.1214 bur. Tex. Crt. Te k. z.g.a.n. bandrecorder, gegarandeerd i.pr.st met 4 spoelen, 2 ban den U/2 uur en 2 banden 1 uur speeltijd, bandsnelh. 19 cm per sec. compleet met microfoon enz. f200. Brieven no. 1213 bur. Tex. Crt Te koop divan met kleed en kamerlamp (kroon) i.g.st. Prijs billijk, Wilhelminalaan 23 Te k. wandelwagen pr. bromfiets Berini. A. Smidt, Warmoesstr. 29 Te koop aangeb. haardkachel. Koger- str. 80. na 's middags 1 uur -- Tehuis gezocht voor prima jachthond. Willem v. Sam- beek, Schilderend 1 Te koop gevr. schuur ongeveer 2'/2 x 3 m. Brieven no. 1215 bur. Tex. Crt. Met grote blijdschap ge ven wij kennis van de ge boorte van onze dochter Marion C. F. A Zijm—v. Rooij S J Zijm Hurford Texas South Queersland Australia, 2 jan 1959 Met blijdschap geven we kennis van de geboorte van onze dochtertjes en zusjes Jannetje en Jacoba We noemen ze Jenni en Cobi T. van Kooten—Daalder L. van Kooten Hannie Nieuwstraat 6, Ooóterend Texel, 13 januari 1959 de naam van een ongehuwde vrouw wordt het woord „mejuffrouw" of een afkorting van dit woord toegevoegd, tenzij het betreft een vrouwelijke kandi daat met een adellijke titel of predikaat. 11 Bij de lijst moet worden overgelegd een schriftelijke verklaring (model G 12) van iedere daarop voorkomende kandi daat, dat hij bewilligt in zijn kandidaat stelling op deze lijst. Een dergelijke ver klaring kan niet worden ingetrokken. 12. Indien de kandidaat zich buiten het rijk in Europa bevindt, is de onder 11 be doelde verklaring niet aan enig formu lier gebonden en kan zij ook telegrafisch worden gedaan. 13. De kandidaat, wiens woonplaats bui ten het rijk in Europa gelegen is, moet in de verklaring van bewilliging (model G 12), tevens een in Nederland wonende gemachtigde aanwijzen, met vermelding van diens naam, voorletters, woonplaats en adres. 14. Op de lijst van kandidaten kunnen de ondertekenaars schriftelijk een ge machtigde en desgewenst diens plaats vervanger aanwijzen, bevoegd tot het verbinden van de lijst. 15. Indien degene die de lijst inlevert daartoe gemachtigd is, kan hij boven de lijst van kandidaten de naam of aandui ding van de desbetreffende politieke groepering plaatsen. In verband hier mede moet de bedoelde machtiging (mo del G 1-2) worden overgelegd alsmede een door de voorzitter van de kiesraad afgegevén bewijs van registratie van de naam of aanduiding der politieke groe pering. 16. Op naam van één der onderteke naars van de lijst of op naam van de ge machtigde of diens plaatsvervanger, ge noemd onder punt 14, moet ten kantore van de inspecteur der registratie en successie een bedrag van 500,in de consignatiekas zijn gestort. De schrifte lijke verklaring, welke hiervan wordt af gegeven, moet bij de indiening van de lijst worden ingeleverd. 17. De inlevering van de lijst moet ge schieden persoonlijk door een kiezer, be voegd tot deelneming aan de verkiezing binnen de onder 2 genoemde kieskring. De kandidaten kunnen bij de inlevering tegenwoordig zijn. 18. Indien de kiezer, bedoeld onder 17, niet is opgenomen in het kiezersregister der gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd, moet hij tevens een verkla- ling overleggen van de burgemeester der gemeente, waar hij in het kiezersregister is opgenomen, dat hij bevoegd is tot deel neming aan de verkiezing binnen de kieskring. 19. De tot invulling bestemde formu lieren voor de lijsten van kandidaten (model G 5), voor de schriftelijke ver klaring, genoemd onder 11 (model G 12) en voor de machtiging, bedoeld onder 15 (model G 1-2), zijn tot en met de dag der kandidaatstelling ter secretarie dezer ge meente kosteloos voor de kiezers ver krijgbaar. Texel, 9 januari 1959. De burgemeester voornoemd, C. DE KONING. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje Jietske Gerda (Jitiy) J. Schotauus-de Blaauw J. Schotanvs Annette Texel, 14 januari 1959 Burgwal 22, Den Burg Met grote blijdschap ge ven wij U kennis van de geboorte van onze dochter Etisobeth Hendrika Elly H Veldman R Veldman—Luppes Badweg 11, De Koog Texel, 11 januari 1959 Heden overleed in Huize „Irene" te Den Burg, de heer Jan Selser, in de ouderdom van 84 jaar. De Directie. Den Burg, 15 jan. 1959 De begrafenis zal plaats hebben op maandag 19 jan. a.s. op de Alg. Begraaf plaats te Den Burg, des nam om 2 uur. Hiermede geven wij u kennis, dat heden is overleden onze lieve moeder, behuwd, groot- en overgrootmoeder, zuster en behuwdzuster mevrouw Marretje Bernardina Arends wed. van Klaas Eelman in de ouderdom van 78 jaar. G D. v. Tent Beking- Eelman P. J v. Tent Beking M J van Garderen- van Tent Beking S J. van Garderen J. M. van Tent Beking H. K. Schippers- van Tent Beking B. Schippers B. L Verburg-Arends J. Verburg achterkleinkinderen 's Gravenhage 12 januari 1959 Bunschotenstraat 97 Met droefheid geven wij U kennis, dat na een kortstondig ziek bed, voorzien van het H. Oliesel, in de ouder dom van 73 jaar is overleden onze gelief de vrouw, moeder, be huwd- en grootmoeder Elisabeth du Porto echtgenote van H. Zijm, eerder van J. W. Hin. Namens de familie, H. Zijm Den Hoorn 19, Texel, 15 januari 1959. De uitvaartdienst zal plaats hebben op maandag 19 januari v.m. 10.30 uur, waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof te Den Burg. Heden werd plotse ling van ons weggeno men nog voorzien van 't H. Oliesel onze lieve vader, behuwd- en grootvader Willem Zijm wedn. van Margaretha Kees in de ouderdom van 72 jaar. Den Burg, Texel 15 januari 1959 Oudeschild S. Zijm N. Zijm—v. d Poll Australië B. M. Dijt—Zijm L J Dijt Den Burg A. C. Timmer-Zijm J C. Timmer Arnhem A. Zijm R. Zijm Geusenbroek Den Burg Gravenstraat 17 W. J Zijm C Zijm—Riteco en kleinkinderen De gezongen requiem mis zal plaats hebben 19 jan. vm 9 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper waar na de begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2