Bischoff Koopjes bij Balmasqué S.V.T. Oosterwelder vertellen zoekt woningruil M.A.B.-club Texel orgel Verpachting Boomgaard Anti Atoombom Actie. Lezing met lichtbeelden Zondag 1 februari Donderdag 22 januari „Waarheen met onze Nederlandse akkerbouw" Toneelvereniging Midden-Eierland „Een kerel van een vrouw" LAGE PR'JZEn 2.90 DE SPARRETJES VAN DE WEEK SOEPBALLETJES die C. J. VAN DER KOOI VOORZITTER V.V.V.-AFDELING DEN BURG In de maandagavond gehouden leden vergadering van de V.V.V.-afdeling Den Burg, welke door 30 personen bezocht werd (een record aantal voor Den Burg), was het hoofdthema de verkiezing van enige nieuwe bestuursleden. Het bestuur werd na geanimeerde stemmingen als volgt samengesteld: C. J. v.d. Kooi, voor zitter; D. G. Toolens, secretaris; M. Bak ker, J. Dernison en mevr. Breet, leden. De heer J. P. Kikkert werd met vrijwel algemene stemmen herbenoemd als ver tegenwoordiger van de afdeling in het hoofdbestuur, waarvan thans ook de heer Van der Kooi deel zal gaan uitmaken GESLAAGD De dames Annie v.d. Geest en Annie Bakker, beiden P.H. Polder, en Nel Bakker, Den Hoorn, slaagden voor het diploma kraamverzorgster. „VADER JOB" KOMT IN DE COCKSDORP De toneelgroep van Zuid-Eierland, j.l. woensdag „Vader Job" een toneelstuk in drie bedrijven, met succes in haar eigen „dorp" opvoerde, heeft het plan om vrijdag a.s., dus 23 januari, het stuk nog maals op te voeren, maar dan in De Cocksdorp, in het verenigingsgebouw van de Ned. Herv. kerk. Wij hopen voor deze vereniging, die lof verdient voor de wijze waarop zij haar toneelstukken op de planken pleegt te brengen, dat zij ook in De Cocksdorp een flink gevulde zaal zal trekken. KON. TEXELS FANFARE GAF TWEE GOED GESLAAGDE UITVOERINGEN Het koninklijk Texels Fanfare heeft vrijdag- en zaterdagavond haar winter- uitvoeringen gegeven onder leiding van haar nieuwe directeur, de heer C. Rijf. Twee geslaagde avonden en wij kregen de indruk, dat het korps zich ondanks de handicap, welke het wisselen van de directie toch altijd met zich brengt, het onder de heer Vonk bereikte zeer hoge niveau heeft weten te handhaven. Zo ge zien is ten aanzien van het muzikale ver mogen de toekomst toch wel verzekerd! De leden hebben zich voor deze uitvoe ring uitermate goed voorbereid, want van verzuim op de repetitieavonden was nau welijks sprake. Het korps gaat wat dat betreft blijkbaar zijn achterstand snel inlopen, want er ging voorheen geen le denvergadering voorbij zonder dat het euvel van het veelal lang niet voorbeel dige repetitiebezoek ter sprake kwam. Ook herinneren we ons, dat vorig jaar zelfs gestemd moest worden over de vraag of men wel aan het concours zou deelnemen! Wij vernemen uit goede bron, dat het korps dit jaar in ieder geval ook weer op concours gaat. Zo hoort het ook, want juist daardoor kan men zich op het hoge peil handhaven. Tijdens de jongste twee uitvoeringen hebben jong en oud zich kunnen laten horen, want drie nummers werden door het jeugdkorps geblazen. De voorzitter, de heer P. J. Koorn, deelde min of meer als een soort clementieverzoek mede, dat het jeugdkorps niet verder uit gebreid is geraakt wegens de hoge kosten, welke de aanschaffing van instrumenten met zich brengt, maar het aantal jeugd leden viel ons zeker niet tegen en hebben het er best afgebracht ook. De voorzitter (zelf) had de leiding en werd met grote ambitie gemusiceerd. Op die manier worden er mannen van het vak gekweekt en tien tegen één, dat zij nog eens in een korps belanden, dat zich in de „Vaandelafdeling" zal meten. Ook wat dat betreft lijkt ons de toe komst van het korps verzekerd. Wat de hoge kosten aangaat onze cul turele raad zal ongetwijfeld doen wat in haar vermogen ligt .opdat het financiële gedeelte geen struikelblok gaat vormen. Op het ogenblik is de minimum-donatie toch al aan de zeer lage kant. Die gulden was in achttienhonderdzoveel een offer van de zijde der muziekminnende burge rij. Tegenwoordig koop je er nauwelijks een bioscoop- of toneelkaartje voor. Het muziekprogramma omvatte een bonte verscheidenheid: Jean Sibelius' „Finlandia", een symfonisch gedicht (het vrije nummer) stond naast Les Roses van Johann Strauss en in het eerste program ma-onderdeel prijkten ook Judex en de mars Trafalgar. De muziekliefhebber heb ben kunnen genieten. Het gebodene werd zeer gewaardeerd, want na ieder nummer weerklonk een warm applaus. Na de pauze kwam het wat lichtere genre uit het koper. Die Czérdas-Fürstin, een Zweedse rhapsodie, operette-klanken en tot slot de zeer be kende mars Colonel Bogey on Parade. Persoonlijk heeft ons vooral „Finlan dia" zeer kunnen bekoren; weer anderen meenden, dat hieraan het vrije num mer voor het a.s. concours nog wel het een en ander bijgeschaafd zal moeten worden. Wel, daar is nog alle tijd voor, want „Napoleon" staat ook al een poosje op de standaard: dat is het te spelen ver plichte nummer. „The Desert Song" bracht ons inderdaad in de sfeer van de woestijn met haar bekende, raadselach tige geluiden, geproduceerd door flora, fauna en de woestijnbewoners zelf. De Czardós-iFürstin verplaatste ons inder daad naar het land van de romantische Hongaren. En zo kunnen wij doorgaan: er werd telkens weer blijk gegeven te kunnen musiceren op een peil, waar de kunst hoogtij viert. Men bracht de nummers tot leven, tot reliëf, dank zij het ermogen door de muziek te kunnen ver tellen en hier dan in schone klanken. DE Z.D.H.-FEESTAVONDEN „Loodsmanswelvaren" was beide avon den uitstekend bezet en „Poiverientje wint de laatste slag" werd op boeiende wijze naar voren gebracht. Verscheidene medewerkenden stonden voor het eerst op het toneel. Wel, ook zij hebben het er best afgebracht. Een compliment vooral ook aan meester Van Wolferen, bij wie de regie berustte. Ondanks de korte re- petitietijd behaalde het groepje een groot succes. Aan dit „spel van liefde en dwaasheid met een scheutje levenswijs heid" werkten mede F. Zwanenburg, G. Kikkert, Jannie Lap, Biem Lap, Piet van Rossum, Elly Hin, Bets Witte, Edo Spoel- stra, Jannie Bakker en Reina Lap. Mevr. J Beumkes-de Radder heeft weer voor de grimering gezorgd. Spelopvatting en rolkennis waren lof waardig en Kees Kok, die weer op de hem vertrouwd geworden plaats in de vloer was verdwenen, had het als souffleur dan ook niet al te moeilijk. Beide avonden werden met een dansje besloten. ,,'T AMATEURTJE" IN OOSTEREND Door de ongunstige weersgesteldheid raakte de zolder van de o.l. school te Oosterend jammergenoeg niet tot de laat ste plaats bezet toen ,,'t Amateurtje" uit De Waal daar ten bate van S.V.O. optrad met „De dominee van Urk". Ze hadden een volle zaal verdiend, want het interes sante stuk werd heel goed naar voren gebracht. De voorzitter van S.V.O.de heer G. Kuijper, bedankte de Waalders voor hun medewerking en-bood hun uit erkentelijkheid een geschenk onder cou vert aan ter versteviging van hun kas, terwijl de dames ieder een presentje ont vingen. Ook S.V.O.'s kas werd weer enigs zins zwaarder. Bij de verloting won mevr. Van Leeu- wen-Mosk een taart. DE VERMISTE MEISJES VAN PARIJS Op uitnodiging van Ontwikkeling Oosterend zal de schrijver, zanger, ver teller Henry van Leeuwen zaterdag avond een causerie houden over zijn be ievenissen tijdens zijn zwerftochten door Frankrijk en Noord-Afrika. Hij heeft daar enige tijd als bedelaar geleefd met het doel, aldus vermomd allerlei duistere zaken van nabij te kunnen volgen, zoals de handel in verdovende middelen en die in blanke slavinnen. Van Leeuwen is ook voor de radio en de televisie opgetreden. Het belooft een interessante avond te worden en het bestuur rekent daarom op een zeer grote opkomst. Ook nieuwe le den, voor zover er plaats over blijft, zijn hartelijk welkom. Minimum-leeftijd voor bezoek aan deze avond 16 jaar. VOLLEYBAL-NIEUWS Zondag j.l. was er een ontmoeting van de afd. Volleybal van de G.V. „Texel met de r.-k. Volleybalvereniging Advendo uit Schagen. .Advendo" was met één dames- en één herenteam gekomen, terwijl „Texel" twee dames- en twee herenteams geformeerd had. Uit de 6 sets, die er bij de dames ge speeld werden, kreeg „Advendo" 3 pun ten, Texel I 3 punten en Texel II 0 pun ten. Een extra game bracht de overwin ning aan de dames van Texel I. Bij de heren was Texel I aanmerkelijk sterker dan Advendo. Texel I 4 punten, Advendo 2 punten en Texel II 0 punten. Vorige jaren was het de gewoonte om tegelijk met Advendo de afd. Volleybal van de G.V. Lycurgus uit Schagen uit te i odigen. Deze keer is dat niet gebeurd .Texel wilde graag met 2 heren- ei oamesteams uitkomen. Wanneer Lycur gus ook nog van de partij was geweest, aan zouden er in totaal 8 ploegen zijn. Dit aantal is wel wat groot om in 1 middag af te werken. Het plan is nu om in febru ari met 1 dames- en 1 herenteam naar Schagen te gaan om daar, zowel Advendo als Lucurgus te ontmoeten. Lucurgus zal dan in maart naar Texel komen Enige, dinsdagochtend ontvangen ver slagen moesten wegens overvloed aan copy worden ingekort red. TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Te k. puik beste aardappelen 15 ct, per kg., franco thuis bezorgd. P. Beers Den Burg Tc k. aangeb. i.pr.st.z. pickup f65 te bevr. U. de Ruiter, Oudeschild 144 Te koop kinderledikantje met matras 3 pits petroleumstel, radio op batterij, klok. inmaakpot ten en strijkplank H. Winkel, De Koog K 57 Wie vond mijn glace d. br. in Oosterend C. Oosterhof. Eierland 100 - Te k. aangeb. kinderledikant met matras te bevr. bij Jac. Verhoeve 't Noorden O 152 - Te k, 2 wollen jurkjes 1 zomermanteltje Ift. 4-5 jr Hoekstraat 28. Oosterend Te k. gevr. jonge pauwhaan Jac. Reuvers, Cocksdorp Te k. puik beste winteraard appelen (Libertas). Witte, de Bemes, tel. O 273beilen tus sen 7 en 8 uur Wie heeft de verkeerde blauwe coat vrijdagmiddag bij Waalen burg meegenomen.- terug te bezorgen bij A. Bakker, Bea- trixlaan 28, Den Burg - Te huur gaasbakken voor poter- bewaring Fa Huisman en Kuyper, Kogerstr. 55-56, tel. 151 Heden is overleden on ze lievezorgzame vrouw, moeder, behuwd-,groot- en overgrootmoeder Jansje Peper echtgenote van Jacob Wetsteen in de ouderdom van 79 jaar Uit aller naam: Jac. Wetsteen Den Burg, Texel, 18 januari 1959 Wittekruislaan 17a De begrafenis zal plaats hebben 21 januari n m 2 uur op de Algemene Begraafplaats te Den Burg. publiek zich zo buitengewoon correct ge dragen heeft. Nu kunnen wij uit het ver slag niet opmaken, op welke van de twee uitvoeringen een en ander betrekking had. Vrijdagavond bestond een belangrijk percentage der toehoorders uit genodig den, terwijl de andere aanwezigen ken nelijk tot de uitgesproken muziekliefheb bers behoorden (er was die avond immers geen bal na); de zaal was vrijdagavond zeer matig bezet. Zaterdagavond bal r.a was de zaal beter bezet, maar ook niet tot de laatste plaats. Op die avond heeft „het" publiek zich evenwel herhaal delijk misdragen: meermalen moest de dirigent, gereed om te laten inzetten, de armen weer gedwee laten zakken in de hoop, dat hij even later in een wat rus tiger geworden zaal zou kunnen dirige ren. Laten zij, die uitsluitend voor het bal-na komen voortaan na het muzikale gedeelte arriveren. Dit zullen de muziek liefhebbers onder het publiek ten zeerste waarderen. Onze collega-verslaggever merkt voorts op, dat de (welke?) gehele uitvoering coor een uitstekende sfeer werd geken merkt, zodat (zodat!) voor de eerste maal het publiek werkelijk muisstil was. Hoe bedoelt U? „Het feit", dat tijdens uitvoeringen in vorige jaren (dus onder leiding van de heer A. J. Vonk) het publiek nooit muisstil was, moet dus volgens deze verslaggever worden toege schreven aan de minder goede sfeer aan Het korps kan dan ook met voldoening op I gene zijde van het voetlicht? Dit moet hij dit optreden terugzien. I 'och eens even voor ons (dromers) uit de Dit geldt ook voor de leden van U.D.I., I doeken doen. Het is ons niet duidelijk die na de pauze het blijspelletje „Het Slippertje" ten tonele voerden. De mede werkenden waren goed op dreef en wis ten de honderden lachspieren goed los te krijgen. De tweede avond werd besloten met bal o.l.v. de Ritmische Eilanders. De waarnemend- (en anonieme) ver slaggever van een in de kop van Noord holland verschijnend blad merkte naar aanleiding van deze uitvoering op, dat 't Maar onze collega zal het wel bij die recensie laten, dunkt ons. Overigens komt de nieuwe directeur er ook niet al te best af: De verslaggever meent, dat ,,de nieuwe dirigent veel nuanceringen in de uitvoeringen (van Les roses du midi) weet te leggen", maar verderop moet hij vaststellen, dat die zelfde dirigent de begeleiding tijdens de soli in Judex wat aan de harde kant laat uitvoeren. Ook hier ging het de kritiek weer eens vlotter af dan de kunst zelve. Heel dankbaar en blij ge ven wij kennis van de ge boorte van onze zoon Mient (Meindert) B K. Boogaard Dros G. Boogaard 15 januari 1959, Oudeschild 151, Texel Met grote vreugde en dankbaarheid aan God ge ven wij u kennis van de geboorte van onze zoon Hans bij het H. Doopsel ontving hij de namen Joannes Cornelis Willem A. C. J. Bakker-Veeger J. C. Bakker Texel, 16 januari 1959 P.H. Polder H 14 Met grote blijdschap geven wij u kennis van de ge boorte van onze zoon en broertje Alexander Ronald B. Bakker G. G S. Bakker- Ollermans Carmen Paramaribo, ld januari 1959 Coppenamestraat 51 Heden kreeg ik bericht uit de St Bavo Stichting te Noordwijkerhout, dat na een langdurige ziek te God tot zich heeft genomen onze lieve Wim in de ouderdom van bijna 28 jaar 17 januari 1959 Wed. A. du Porto en kinderen Beatrixlaan 9, Den Burg MODERN ONDERHOUD/ BAKKERS IJZERHANDEL Hiermede betuigen wij onze oprechte dank voor het medeleven betoond bij het overlijden van mijn lieve man, vader, behuwd en grootvader Dirk Cornelis Vos Namens de familie T. Vos-Boon De Koog, Texel, januari 1959 Donderdag 22 jan komt in het Gebouw voor Chr Belangen te Oosterend Aanvang 8 uur. Kaarten verkrijgbaar a 75 cent bij P. Riemens, Peperstraat 56, Oosterend Klein gezin, mooi huis be wonend in bosrijke omge ving, voor één of enkele weken uli/augustus Brieven aan M. de Jong. Zorgvlied 29, (Dr) Zaterdag 24 januari in Casino première v d. film Het kamp aan de bosrand Een film van welpenspel en welpenavontuur, ge speeld door de welpen van „De Zwalkers- Gefilmd door Harry de Graaf naar een verhaal van Arie Haaks Geluidsregie Ger Halsema. Aanvang 8 uur. Entrée f 1 (zie ook het artikel over deze voorstelling) Ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstverband bij de Esso Nederland N.V bestaat donderdagmiddag van 3-4 uur gelegenheid om de jubilaris, de heer Jac Koning, gelukwensen aan te bieden. J. S Korver, districtschef Vereniging Oud-leer lingen landbouwschool Vrijdagavond a.s. spreekt de heer D Geense in de landbouwschool Aanvang 8 uur Morgenavond lezing van A Hin in hotel De Lin deboom-Texel Aanvang 8 uur TE KOOP merk Kimball. 3 spel wo Harp, Bask, enz. enz. in prima conditie C. Schadee, Violenstr 35, Den Helder Verpachting van de op brengst in 1959 van de boomgaard, gelegen aan de Kogerstraat, achter en ter zijde van perceel Koger straat 59 Inlichtingen verkrijgbaar bij bureauGemeentewerken Aanmeldingen worden in gewacht ter secretarie, af deling algemene zaken. Bent U ook bezorgd over het gebruik van de kernenergie Komt dan op VRIJDAG 23 JANUARI as. om 8 uur in de Doopsgezinde kerk door de heer G. A. de Bock, voorzitter van de A A.A. De Doopsgezinde Vredesgroep Texel in hotel De Lindeboom-Texel Aanvang 8 uur. hoopt ir L Troost voor de gezamenlijke Stands-1 organisaties 's avonds 8 uur in hotel De Lindeboom-Texel" op te treden, met als inleiding Houd deze avond vrij. De gezamenlijke Besturen op zaterdag 24 januari ten bate van de school. Opgevoerd wordt het blijspel Aanvang 8 uur. Toegang boven 14 jaar. Kaarten a f I,- vanaf heden verxrijgbaar. VANILLE TOFFEES cft en 24 zegels 200 ar. 200 gr. LEVERTRAAN en 116 zegels CAPSULES Boterham KORRELS 4c«t.| en 18 zegels 250 gr. 'vw KOFFIEMELK en 27 zegel» GR. FLES CACAO en 22 zegel» p. PAKJE Dus op deze 5 artikelen 20% KORTING Lunchschotel v/d week Ham 50 gr. Leverkaas 50 gr. 14 Metworst 50 gr. zegels i SPRITS3ES 0, 250 gr. 58 en 12 zegels 10 COCOS-ASSORTIE 150 gr. 58 en 12 zegels 10 p. BLIKJE van 82 voor yrt t en 14 zogels Jr BIJ aankoop van oen pak Spar Vermicelli voor 29 ct. en 6 zegels 10 korting GEHAKT OO BLIK ik 500 gram en. SPARZEGELS w,# PINDA'S VERS GEBRAND 250 gr. en... SPARZEGELS 7 REPEN OC MELK en PUUR A en.SPARZEGELS Vist uwtuop me bucehdc merk AKT1KBUN SPABZESELS KRCWT BACKFISHMANTELS vanaf 39,00 DAMESMANTELS 49,00 KORTE MANTELS 24,90 DAMESJAPONNEN 11,90 BACKFISHJAPONNEN 9,90 DAMESROKKEN 7,90 DAMESPEIGNOIRS 14,90 PULLOVERS - VESTEN «.90 DAMESPANTALON 7,90 MEISJESMANTELS 18,90 MEISJESJURKEN 6,90 MEISJESROKKEN 2,90 MEISJESPANTALONS 4,90 MEISJESVESTEN - PULLOVERS 4,95 KLEUTERTEDDYJASJES 11,40 HERENKOSTUUMS 48,90 WINTERJASSEN 49,00 COLBERTS 26,90 BROMFIETSJACKS 34,90 PANTALONS 13,90 REGENJASSEN 24,90 JONGENSJASSEN 14,90 JONGENSCOLBERTS 16,90 JONGENSPANTALONS 12,90 JONGENSTRUIEN 4,90 JONGENSREGENJASSEN 4,90 JONGENSJACKS, wol 13,90 JONGENSBLOUSES, wol 3,90 10 KORTING - 100°/o K WA LIT EI DEN HELDER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2