Groen 'ZwarL-Jexels in het harL, Jubilaris Jac. Koning koninklijk onderscheiden. De beschuttende werkplaats draait al Setter-Set ZATERDAG 24 JANUARI 19»# iT E X E LS E® COll RANT 73e JAARGANG No. 7321 Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg Texel Postbus 1) Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Jubilaris Jac. Koning bij de auto. waarin hij zovele tochten over het eiland heelt ctqeleqd. Hem wacht een welverdiend pensioen. vele bloemstukken en boeketten. Alle blijken van de hechte vriendschapsban den, in de afgelopen veertig jaren gelegd. Tot de velen, die de familie Koning kwamen gelukwensen behoorden o.a. een De heer Jac. Koning, 40 jaar in dienst bij de Esso Nederland N.V., is door H.M. de Koningin onderscheiden met de zil veren eremedaille, behorende bij de orde "an Oranje-Nassau. Donderdagmiddag i iceft burgemeester C de Koning de jubilaris het eremetaal op de borst ge speld. Een groots moment voor de heer Koning, die zichtbaar onder de indruk was van deze koninklijke onderscheiding. Het bleef overigens niet bij deze bijzon dere blijk van waardering: de heer H. Vos sprak namens de directie der ESSO en merkte o.m. op, dat niet de heer Ko ning gefeliciteerd moet worden, maar de Esso zelf: zij toch heeft zich gelukkig kunnen prijzen met de benoeming van de heer Koning, nu 40 jaar geleden. „U stond altijd voor de belangen van de Esso op de bres, en U heeft altijd voordelig gereden, want U heeft nimmer een ongeluk ver oorzaakt". Namens de directie spelde de heer Vos de service button, het gouden insigne van de Esso met de drie briljanten op de borst, waarna hij hem ook nog de zilveren legpenning van de Mij. van Nij verheid en Handel overhandigde. Hierop werd het woord gevoerd door de heer B. Kok, de manager voor Noord west Nederland der Esso. Spreker noem de de voortreffelijke kwaliteit van deze plichtsgetrouwe werker en verleende hem gaarne de titel van ambassadeur: de heer Koning toch vertegenwoordigde hier in wezen de Esso. Namens de directie overhandigde spreker een geschenk onder couvert, terwijl mevr. Koning met bloe men gehuldigd werd. Hierna werd gesproken door de heer J. S. Korver. Uit zijn woorden sprak vooral ae warme vriendschap jegens de jubi laris. De heer Korver schetste de figuur van de jubilaris o.a. met de woorden plichtsbesef en verantwoordelijkheids gevoel, een man, die tot volle tevreden heid van de Mij. gewerkt heeft. „Bij Jaap Koning klopte alles tot in de puntjes, hij oehoefde dan ook nooit de komst van 'n controleur te vrezen: je zou hem in het nolst van de nacht kunnen overvallen zonder succes! De heer Naberman, Alkmaar, sprak namens de chauffeurs-collega's in dienst bij de Esso. Namens de chauffeurs van Amsterdam en Alkmaar bood de heer Naberman de jubilaris eveneens een en veloppe met inhoud aan. Er kwamen deze middag nog wel meer cadeaus en dan de deputatie van de TEM en een vertegen woordiger van de TESO. De heer J. D. Koning, oudste zoon van de jubilaris, dankte voor deze spontane huldiging, die uiteraard diepe indruk heeft gemaakt. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 24 januari Den Burg, „Casino", 8 uur Filmpremière ;an „Het kamp aan de bosrand" door de Zwalkers. Den Burg, Oranjeboom, Toneelavond landbouwjongeren „Tinus de Tiran' Oosterend, o.l. school, Ontwikkelings avond „De vermiste meisjes van Parijs' door H. G. van Leeuwen. Midden-Eierland, o.l. school, opvoering blijspel „Een kerel van een vrouw". Dinsdag 27 januari Den Burg, „Oranjeboom", 2,45 uur, Jeugdconcert door „Garfield Swift, bari ton, en Johan Paptist (ook voor ouderen toegankelijk). BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 16 tot en met 22 januari 1959 Geboren: Meindert, zv. Gerbrand I Boogaard en Bertha K. Dros; Joannes Cornelis Willem, zv. Jakob C. Bakker en Anna C. J. Veeger; Karei Heinz, zv. Witte Oldenburger en Irmgard E. Dünnleder. Ondertrouwd: Jacobus N. Reij en Afke A. Haarsma. Overleden: Willem Zijm, oud 72 jaar, I weduwn. van Grietje Kees; Jan Selser, oud 84 jaar, weduwn. van Trijntje Dog ger; Elisabeth de Porto, oud 73 jaar, I weduwn. van Jan W. Hin, echtgen. van Hendrik Zijm; Jansje Peper, oud 79 jaar, echtgen. van Jacob Wetsteen. INGEKOMEN PERSONEN Marijke van Boxel, van 's-Gravenhage, Malakastr. 222 naar Den Burg, Weverstr. 17; Petronella M. A. Zwamborn, van Am sterdam, Marnixkade 41 naar K 99c; Wouter ,F. de Wit en Petrus H. W. E. van Cronenburg, van Mariniersweg 7, Doorn, I naar H 131; Cornelis J. L. Timmer, van Voorhout, Leidsevaart 2 naar Den Burg, Hogerstraat 2; Theodor H. F. G. Hasselo, van Amsterdam, Gilles Steltmanstr. 36 naar Den Burg, Binnenburg 13; Theodo- rus M. Verweij, van Deventer, Brink 83 naar Den Burg, Weststraat 10. VERTROKKEN PERSONEN Everdina W. E. van 't Voort, van 35 ;aar Winkel, Mientweg 23; Jan Boringa. van Keesomlaan 3, Den Burg, naar Leeuwarden, Mozartstraat 42; Jan C. Muste, van De Koog, Ruijslaan 2 naar Den Helder, Basstraat 6; Maria de Ridder (echtgen. van Jan Koorn met kind) van Julianastraat 5, Den Burg, naar Wierin- gen, Slingerweg 95. JEUGDCONCERT OP 27 JANUARI A.S. OOK VOOR OUDEREN TOEGANKELIJK Op dinsdag 27 januari a.s., n.m. 14.45 uur, zal in „De Oranjeboom" een jeugd concert plaats vinden verzorgd door de Amerikaanse bariton Garfield Swift, be geleid door Johan Paptist, piano. Het programma voor dit jeugdconcert, dat zal worden toegelicht door Johan Paptist, is het navolgende: 1. A Hymne to God the Father - P. Humfrey Take not a woman's anger ill - H. Purcell Air de Blaise - C. W. von Gluck Cancoa - J- Berger Caboca Bonita - J- Berger La Mariquita - J- Berger 3. I locked up all my treasure - Ch. Dibdin The jolly young waterman - Ch. Dibdin 4 Au pays - A. Holmes 5. I got plenty o' nuttin' - G. Gershwin It ain't necessarily so - G. Gershwin Dit programma van oude volksliederen Den Burg, J.P. Thijsseschool, Ouderavond I en negrospirituals is ook voor ouderen m.m.v. het Ned. Jeugd Rode Kruis. Woensdag 28 januari Den Hoorn, Opening dorpshuis. Den Burg, „Oranjeboom", Texels jeugd musiceert o.l.v. Jn. Visser. Donderdag 29 januari Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub „De kiekendief". De Cocksdorp, „De Hoop", feestavond Sociëteit „De Vriendenkring". Vrijdag 30 januari Den Burg, „De Lindeboom-Texel", Ver gadering Ver. t.b.c.-bestrijding onder het rundvee (met films). Zaterdag 31 januari Den Burg, „Casino", Ouderavond van „St. Jeroen"-groep. Den Burg, „Oranjeboom^, toegankelijk. De entreeprijs bedraagt 0,75. Er wordt precies op tijd begonnen. Het programma zal ongeveer één uur duren. dat zijn pas nylons iandbouwjongeren met „Tinus de Tiran". De Waal, „Dorpshuis", Toneelavond ,,'t Amateurtje" met „Angst voor de zaamheid". S.V. TEXEL Terwijl we dit programma voor de zo veelste keer schrijven, stormt en regent net, zodat de vooruitzichten weer heel Blus Brandend Maagzuur met een of twee Rennies I In een handomdraai bent U van die schrijnende pijn verlost. Rennies zijn smakelijk, makkelijk in te nemen - ge woon laten smelten op de tong -. Geen wonder dat die legioenen van zuur- brandlijders zweren bij Rennies, het on geëvenaarde, meestgebruikte maagta blet over de hele wereld. Ja - Rennies Toneelavond I zÜn een prachtmiddel en bovendien hy- giënisch en gemakkelijk verpakt om in Uw zak of handtas mee te nemen. FJORDEN-PAARD OP TEXEL Op het pluimveevermeerderingsbedrijf van de heer P. Rozendaal, Het Noorden, trippelt sinds enkele maanden een paard dat in het Hoge Noorden zijn bakermat vond. Het is n.l. een Fjorden-paard. Heel ongunstig zijm Voor de 4de klas A 1. toevallig -^e heer R^^l in BROMMER ZAL WEL MOPPEREN De jeugdige W. M. uit Den Burg mag een half jaar geen enkel soort motor voertuig of bromfiets besturen, omdat hij onlangs in de Kogerstraat een kind had aangereden. Het slachtoffer liep een her senschudding op. De aanrijding ontstond doordat M., gezien de duistere omgeving, te hard op zijn bromfiets had gereden. De officier had 45,— boete of 9 dagen geëist, mitsgaders de ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar; de kanton rechter maakte er 40,of 8 dagen van plus de hierboven genoemde ontzegging. HANDELSREGISTER In „Handelsregister" lezen we onder nieuwe inschrijvingen: H. Spigt (E), Texel, De Koog, Bungalow 13. Aannemersbedr. op gebied van grond-, water- en wegenbouw enz. J, W. Geus (E), Texel Den Burg, Em- malaan 3. Verhuur van automobielen zonder chauffeur. En onder wijzigingen: J. C. Dros Czn., Texel, Eierland C 42. Herstelplaats van machines enz. Fil. ge vestigd te: Texel, Den Burg, Schilder end 96. vastgesteld: Schagen-Vios; Zwaagdijk JVC; BKC-Limmen; Texel-Meervogels; VZV-De Zouaven; LSVV-Helder. Afd. N.H.: ZAP 3-Texel 2. Als er gespeeld wordt, dan allemaal in de beste vorm. De stand in 4A is nu: Meervogels 1016; LSVV 1115; Helder 9—13; Schagen 10—11; Texel 10—11; De Zouaven 1011; BKC 1010; Vios 119; JVC 11—8; Zwaagdijk 117; VZV 10—7; Limmen 11—6. Stand onderaan in Res. 2E afd. N.H.: SRC 2 96; Wieringerwaard 2 9—6; Texel 2 95. Denkt U er om! 1 februari balmasqué in Hotel Texel. Dat moet weer knal worden. Toto-formulier 69, week 111'59 is voor zondag geldig. Volgende week nieuwe formulieren. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 31 jan. op om 8.23 uur en gaat onder om 17.24 uur. Maan: 24 jan. V.M.; 31 jan. L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 24 jan. 8.09 en 20.25; 25 jan. 9.02 en 21.14; 26 jan. 9.48 en 21.59; 27 jan. 10.36 en 22.41; 28 jan. 11.15 en 23.15; 29 jan. 11.48 en 23.49, 30 jan. 12.18 en 31 jan. 0,20 en 12.47. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. een adv dit dier, dat speciaal op zijn be drijf goede diensten zou kunnen bewijzen. Het is niet alleen goedkoop in de kost, maar ik ook bestand tegen het grillige klimaat. Het paard is wat kleiner dan het Gelderse of Groningse type, maar weer aanmerkelijk groter dan een pony. Inmid dels is het dier een veulentje toever trouwd, dat elders geboren werd. De heer Rozendaal deelde ons nog de volgende bijzonderheden over dit ras mee: Zuinig in gebruik en erg sober. De huid is Isabella-kleurig en over de rug loopt van manen tot staart een donkere streep. Fjorden-paarden hebben het mo del van een Belg. In verhouding tot hun grootte zijn ze zeer sterk, want met de irekproef stond er een druk van 2500 kg op de remmen. Vier jaar geleden werd het paardje van de heer Rozendaal geïmporteerd. Het is een stamboek- en modelmerrie, die op de keuring te Hardenberg een eerste premie behaalde. Het aantal in Nederland is nog zeer gering, maar gezien hun waarde voor het bedrijf zal de belangstelling voor dit ras wel toenemen, tenzijde prijs sommigen zal doen afschrikken, want ze zijn duurder dan een hier te lande gefokt De familie Rozendaal zou het paard niet meer willen missen, want het heeft een allerliefst karakter en is dan ook volkomen betrouwbaar. Voor veler gevoel was het door de gemeenteraad genomen besluit tot de instelling van een z.g. beschuttende werk plaats ten behoeve van de Sociale Dienst der gemeente Texel een der belangrijkste besluiten van het jaar. Aan hel vaste land kent men deze beschuttende werk plaatsen reeds geruime tijd; de ene is (veel) beter geoutilleerd dan de andere, maar alom ligt aan de stichting toch een der streven ten grondslag: gehandicapte personen die arbeid te verschaffen die hen ligt. Maandag j.l. is dit werk dan ook op Texel gestart en wel onder leiding van de heer J. Schot, die onlangs door de raad tot hoofd van deze werkplaats benoemd werd. Na ampele overwegingen koos men tenslotte de voormalige landbouwschool, gelegen aan de Burgwal, tot werkplaats. Toen dat besluit viel was dit gebouw nog geenszins „rijp" voor beschuttende werk plaats. Men wilde immers liever maar meteen zo goed mogelijk starten en daar toe moesten nog heel wat voorzieningen worden getroffen. Er viel voor gemeente schilder J. Tjonk nog wel het een en an der te doen, ook was er nog wel iets te ondernemen voor een actieve timmerman en last but not least zou een stoffeerder daar ook nog wel enige verbeteringen kunnen aanbrengen. Wel, dit heeft zijn beslag gekregen en het resultaat mag er zijn, zodanig, dat de heer Schot dit ons van de week met gerechtvaardigde trots heeft kunnen tonen. Het gebouw maakt een prettige indruk: de kleuren van de verf zijn met kennis van zaken en smaak gekozen, de entree zal men niet meer herkennen: het trapgat is finaal geca moufleerd geworden, in het halletje heeft men ook weer eigen werk een bank geplaatst, alle zorg is aan de vloer gesteed. Het werklokaal is voorzien van de moderne T.L.-verlichting; daar wor den momenteel vloermatten gemaakt, de bekende, onverslijtbare cocosmatten, en in een aangrenzend lo"kaal worden tijd schriften, boeken enz. enz. ingebonden. Dat gebeurt nu dus op de plaats, waar voorheen de nutsbibliotheek was geves tigd, zodat men in stijl is gebleven' Men beschikt in beide appartemensen over de benodigde machines, waartoe de heer Schot het gehele land heeft doorge reisd, want de keuze is sterk uiteenlopend alsmede de.prijs. Wel, voorlopig kan men het met dit „machinepark" om eens een mooi, groot woord te gebruken, best doen. We hebben de eerste concrete resul taten van het werk kunnen zien en dat was tegelijkertijd een bewonderen, want dit werk ziet er prima uit. Het is inder daad handwerk, in tegenstelling dus tot hetgeen wij onder fabriekswerk verstaan. Van de week was een team van zeven man daar aan de slag, maar er is wel plaats voor 20 personen. Er werd met ambitie gewerkt en iemand merkte op, dat hij werkelijk al lang naar de tot stand- koming van deze beschuttende werk plaats had uitgezien, want nu kan hij zich weer eens na een ernstige ziekte verdienstelijk maken voor de gemeen schap, de drang tenslotte van alle sociaal-' gevoelende mensen. We verlangen alle maal naar onze snipperdag, onze vrije aterdagmiddag, de Rustdag en onze vakantie (en vakantietoeslag!), maar wie zou van dag tot dag kunnen wakker wor den met 't idee: „Weer niks om handen'" Zeker, er is veelal werk genoeg, maar niet voor degenen, die gehandicapt zijn maar ook zij willen zich graag productief maken. Hier dan de oplossing van pro bleem nummer zoveel. Sommigen hunner waren trouwens reeds opgenomen in de gemeentelijke sociale werkvoorziening zoals wij die al sinds jaar en dag op ons eiland kennen en de beschuttende werk plaats maakt ook deel uit van het werk terrein der G.S.W. Voor sommigen zal de beschuttende werkplaats een overgangsstadium kunnen betekenen naar het normale bedrijfsle ven, waarmede trouwens toch al vol doende contact wordt gelegd: er kunnen ook allerlei opdrachten voor de detaillist worden uitgevoerd. De werknemers alhier ontvangen een minimum uurloon van 1,02 alsmede een huurtoeslag van 2,10. Ook genieten sommigen wellicht een invaliditeitsrente De prijzen der produkten, welke door de beschuttende werkplaats worden afge leverd zijn van hogerhand door het be trokken ministerie vastgesteld. 90 pet. van de lonen en sociale lasten worden door het rijk betaald. Het materiaal en de inrichting van het gebouw komen ten laste van de gemeente. Het ligt in de be doeling het gehele jaar door te draaien, dus niet enkel gedurende de winter maanden of bij slecht weer. In zover zou het woord beschuttende werkplaats dus tot een misvatting kunnen leiden. Men werkt 48 uur per week. Uiteraard zou het mogelijk kunnen zijn, dat niet iedereen daartoe in staat is. Ook daar is dan weer afdoende in voorzien. Het gaat er uiteindelijk om de gehan dicapte mensen een dienst te kunnen be wijzen. Opdrachten van particuliere zijde wor den gaarne aanvaard en particulieren kunnen op hun beurt afnemers zijn. Wat de mattenafdeling betreft: men kan iedere soort qua vorm en afmeting bestellen. De goede, prettige Texelse sfeer zagen wij reliëf gegeven in een groen-zwarte mat, welke in de hal lag. Texel zorgt zelf voor de oplossing van dit al jarenlang bestaande probleem. Het was dan ook, zoals gezegd, een goede ge dachte om tot de stichting hiervan te besluiten. Wij verzuimden nog de timmerafdeling te noemen en het plan om het onbe- schoten dak te beschieten. Ook dat zal in eigen beheer worden uitgevoerd. Ook wat dat betreft had men bij de benoeming van een leider geen betere keuze kunnen doen, daar de heer Schot jarenlang de functie van opzichter-tekenaar bij de gemeente Texel heeft uitgeoefend. Het dak zal bovendien van dakkapellen wor den voorzien, zodat men er in de naaste toekomst een geschikt, gezellig schaft lokaal zal kunnen vinden. Ook hebben ze er een keukentje gemaakt. Dat was oor spronkelijk de.kolenbergplaats! De beschuttende werkplaats zal in een behoefte blijken te voorzien. In alle opzichten namen wij een pret tige indruk mee en daarom zijn wij de heer J. Westdorp Sr. erkentelijk voor zijn uitnodiging, daar eens een kijkje te ko men nemen. Binnenkort zal deze werkplaats offi cieel worden geopend. ONTRUIMING DIENSTWONINGEN Het gemeentebestuur van Texel vestigt de aandacht van de werkgevers en werk nemers in de landbouw, voor wat betreft de ontruiming van dienstwoningen op het volgende: De huisvestingsmoeilijkheden in deze gemeente maken het noodzakelijk, dat indien door beëindiging van het dienst verband de werknemer zijn woning moet ontruimen, of de werkgever de beschik king over zijn dienstwoning wenst te erkrijgen, hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 3 februari 1959 op gave wordt gedaan bij de ambtenaar voor de huisvesting, raadhuis Den Burg. VERGADERING VAN DE RAAD Vergadering van de raad der gemeente Texel op donderdag 29 januari 1959, n.m. 2,30 uur ten gemeentehuize. Texel, 19 januari 1959. De burgemeester van Texel, C. DE KONING. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Benoeming voorzitter, vice-voorzitter en leden van de huurcommissie, als be doeld in artikel 8, 3e lid, van de huurwet. Aanbevolen worden: als voorzitter, de heren: 1. A. Dros Bzn., J. J. Westdorp; als vice-voorzitter, de heren: 1. Jn. Daalder, 2. S. v.d. Vis; als leden, de heren: 1. B. Oostra, 2. C. P. Karsman; 1. J. Buijsman, 2. P. Smit; 1. M. W. Koorn, 2. J. J. Vonk. 4. Aanstelling van een direkteur-leer- kracht voor het muziekonderwijs op Texel op arbeidsovereenkomst. Voorge dragen wordt de heer C. Rijf te Den Helder. 5. Inwilliging van het verzoek van de heer J. van der Veer om eervol ontslag als hoofd van de openbare lagere school te Midden-Eierland. 6. Vaststelling van een „Verordening in zake het toekennen van een huurcompen- satie per 1 januari 1959 aan het daarvoor in aanmerking komend gemeenteperso- neel". 7. Vaststelling van de achtste wijziging an de kindertoelageverordening, in ver band met de toekenning van huurcom- pensatie. Wijziging van de gemeentebegroting 1958. 9. Wijziging van de gemeente-begroting 1959. 10. Onbewoonbaarverklaring van de pan den Burgwal 21 en 23 te Den Burg. 11. Ruiling van enige hoekjes grond te Den Burg met de heer J. P. Kikkert, al daar. 12. Aankoop van grond te Den Burg van mevr. T. Baraush-Eelman te Düsseldorf. 13 Onderverhuur van gemeentewoningen OFFICIËLE MEDEDELING De burgemeester van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat met ingang van 1 januari 1959 zoals ge bruikelijk alle tuinhuren werden op- gezegd. Tot en met 9 februari a.s. kunnen de daarvoor in aanmerking komende gron den waarschijnlijk wederom door de te genwoordige huurders als eerste ge gadigden worden ingehuurd tegen be taling van de huurpenningen. Op het bu- ïeau gemeentewerken, Parkstraat 3, Den Burg, bestaat daartoe gelegenheid iedere maandag van 10-12 uur Is binnen de gestelde termijn aan het bovenstaande geen gevolg gegeven, dan wordt aangenomen, dat op weder-inhu- ring geen prijs wordt gesteld. Texel, 15 januari 1959 De Burgemeester van Texel, C. DE KONING.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1