goed boek Draineerbuizen Radio-apparaten wentelploeg een meisje HAKKERT'S tijdel.adm.kracht 2 zomerhuisjes 2 winkelmeisjes Koopt nu appels Hout Hout nieuw hout GEVONDEN Klaverjasdrive 'n Cadeautje «x klaar terwijl U wacht MOTOR-PALACE ingeruilde Electrohuis Bakker draineerbuizen en hulpstukken J. C. RAB, BOOT BLEEF IN VEILIGE HAVEN I AVOND STANDSORGANISATIES „De Dageraad" heeft donderdag, on- Door foutieve plaatsing van de adv. danks het stormachtige weer ANP gaf ziJn donderdag diverse belangstellenden waarschuwingen aan de scheepvaart door gedupeerd; deze bijeenkomst, waarop ir. voor windkracht tien toch nog 10 van Troost zal spreken over het onderwerp de 12 diensten Texel-Den Helder v.v. kunnen uitvoeren. Alleen de dienst van 14.20 uur uit Den Helder en die van 15.30 uur uit Oudeschild kwam te ver vallen, wat zowel in het Stoombootkoffie huis te Oudeschild, als in „Lands End" te Den Helder een gezellig drukte ten ge volge had. In Oudeschild was het biljart b.v. urenlang doorlopend bezet. Toen de kapitein besloot om de dienst van 16.40 uur uit Den Helder te gaan uitvoeren vroegen uiteraard velen zich af hoe de boot zou binnenlopen, want bij een ruwe zee speelt het geluk dan door gaans een grotere rol dan de wijsheid i.e. het zeemanschap. De boot liep keurig binnen en de grootste toer was eerder het aanleggen in de mond zelf. Want die mond is nu een maal niet geschikt als aanlegplaats. De „Waarheen met onze Nederlandse akker bouw?" vindt n.l. plaats op donderdag 12 februari. DIA-AVOND ANDRE HIN André Hin, Dijkmanshuizen, heeft van de zomer 12 landen doorkruist. Het werd een interessante motortocht en hij kan dan ook heel wat verhalen. Hij doet dit voornamelijk aan de hand van een zeer uitgebreide collectie kleurendia's. Donderdagavond heeft hij voor leden van Motor-, auto- en bromfietsclub Texel een avond verzorgd. Ze kwamen nu tot de Zweeds-Finse grens. Volgende keer (er komen stellig drie avonden) naar de Mid dernachtzon! OUDERAVOND ,,'T MIERENNEST Woensdagavond werd de eerste ouder avond van de kleuterschool gehouden. Het zeer slechte weer was zeer zeker de hnnt mnof TV,Ö+ u- i aiewiie weer was zeer zexer cu S t' g l bl"nenl°Pfn oorzaak, dat deze avond maar matig be. en schiet daarbij immers onder dergelijke zocht was Na een hartelijk welkom van de voor zitster van het bestuur, mevr. Luberti, werden er enige mededelingen gedaan aangaande schoolmelk, schoolverzekering enz. Vervolgens dankte mevr. Luberti de tijdelijke leerkracht, mej. Pieterse, har telijk voor de keurige wijze, waarop zij het werk had waargenomen tijdens de ziekfe van juffr. Scheepmaker. „Wij zijn U zeer erkentelijk, dat U ons uit de nood geholpen hebt". Namens het bestuur werd haar een cadeau overhandigd. Vervolgens werd aan de ouders ge vraagd zich als donateur op te geven Velen gaven aan dit verzoek gevolg. De secretaris, de heer Vermeulen, kwam nu aan het woord en las de notu len der oprichtingsvergadering voor. Deze werden zonder aanmerkingen goedge keurd. Hierna volgde de Bestuursverkiezing. Mevr. Luberti was aftredend, alsmede mevr. Mantje en de heer Vermeulen. De 2 laatsten waren niet herkiesbaar. Mevr. Luberti werd met bijna algemene stem men herkozen, terwijl voor de anderen de heren A. Schoo en C. Groenhof Jr. 11 de plaats kwamen. Bij monde van de heer Vermeulen wer den nog de statuten gelezen, waarna de pauze volgde, die gezellig onder het ge bruik van koffie en koek verliep. Na de pauze werd de film gedraaid, die bij de opening der school was opge nomen. Alle aanwezigen genoten hiervan. Ook de toespraken, die hierbij waren gehouden en op de band-recorder waren vastgelegd, werden nog eens beluisterd. De rondvraag leverde geen bijzonder heden op, waarna door mevr. Luberti deze avond werd gesloten. SPORTNIEUWS S.V.C. Bij goed weer wordt hedenmiddag ge weersomstandigheden haar doel meters ver voorbij. GOEDE START VAN DE BUURTCOMMISSIES VAN ZUID- EN MIDDEN-EIERLAND Dinsdagavond hield de heer D. Geense, Texelaar en Canadees, een lezing voor de bewoners van Eierland. Het was de eerste avond georganiseerd door de buurtcommissies van Zuid- en Midden- Eierland, welke nog niet zo lang geleden gesticht zijn op initiatief van de Stichting Cultureel Werk op Texel. Men kan zeer tevreden zijn over deze eerste avond. De lezing trok grote be langstelling, zodat de zaal (het restaurant van Vliegveld Texel) tot de laatste plaats bezet was. De belangstellenden zijn niet in hun verwachtingen teleurgesteld. Het werd een interessante en leerzame avond. De heer Geense vertoonde twee films over de landbouw in Nova Scotia (een schiereiland van Canada aan de Atlan tische Oceaan) en na de pauze liet hij nog een aantal kleurendia's zien, welke door hem toegelicht werden. Volgens spreker zijn er in Nova Scotia voor de landbouwer goede kansen. Tot nog toe slaagde daar 85% der Neder landse emigranten, welke categorie zich daar een goed bestaan heeft verworven. HOORNDER DORPSHUIS Toen de voormalige o.l. school van Den Hoorn in april 1956 gesloten werd en de jeugd, met vlaggetjes getooid, zich naar de gloednieuwe „Jan Drijver-school" be gaf, liet men weliswaar een gebouw ach ter zich liggen, waarin langer dan 75 jaar de jeugd van Den Hoorn was opgeleid sPeeld SVC a-Oosterend a, aanvang 3 tot bruikbare leden van de maatschappij en een gebouw dus, dat sterk verouderd was geworden, doch niemand beschouwde het als een „slopertje". Er bestonden im mers al plannen voor een geheel andere bestemming nl. dit aftandse gebouw onderwerp van vele discussies in de raad om te toveren tot dorpshuis. Wij ge bruiken met opzet het woord omtoveren, omdat er nogal het een en ander aan ver beterd zou moeten worden eer men een gebouw bezat, dat een gezellige sfeer zou kunnen bevorderen. Wel, ook hier is weer eens bewezen, dat de wil de weg. hoe moeilijk ook, weet te banen en allen die woensdagmiddag bij de officiële (her-) Na een lange rustperiode gaat het eerste morgen op bezoek bij de leiders van de afdeling n.l. Petten 1. Vertrek De Cocks- dorp gewone tijd. Zaterdag 31 januari onze jaarverga dering Houden we deze avond vrij! Wordt er over de gehele linie niet ge speeld, dan komt dit voor de radio om zes uur vanavond. Een ieder spelend lid wordt verzocht hiernaar te luisteren. ONZE POST Dagelijks wordt de redactie van Uw lijfblad met brieven en andere poststuk ken overstroomd. Ditmaal drie artikelen, die wij niet in ons economisch verant woord leven productief hebben kunnen opening, maar nu als Dorpshuis, aanwezig maken: een epistel van de Frieske Krite, 1 dat wij nog steeds niet hebben kunnen ontcijferen. Het kan een uitnodiging zijn voor het optreden van de „Jounpraters" op 20 januari, wat dus van de week is geschied. Zelfs onze oeroude dorpen heb ben een veer moet laten aan het Fries: Oosterend wordt vertaald als Easterein, Cocksdorp als Cocksdoarp, De Koog als De Koog, Eierland als Eierlan en Oudeschild als Aldeschild. Voorts lezen we „Hwa mei in taxi wol efkes berjocht oan: (volgen diverse adressen). We hebben dit alles in onze redactionele pet gedeponeerd. Overigens voelen wij het niet verstaan noch kunnen schrijven van de taal der Friezen als een groot gemis, omdat wij daardoor niet hebben kunnen meegenieten van het stuk „De koperen slang". Nu hopen we maar, dat de secretaris ons een verslagje wil sturen; maar dan toch liefst in de Nederlandse taal, omdat anders 88 pet. van onze lezerskring dit als abracadraba ter zijde moet leggen. En daarvoor gaat onze Texelaar niet in zee! Gelukwensen uit Winterswijk Op zaterdag 17 januari 1959 ontvingen wij een ansichtkaart uit Winterswijk. „Hartelijk gefeliciteerd" stond er op. Als er nou nog had bijgestaan „je Meike", dan hadden wij kunnen adverteren met „Meike, wil je je adres opgeven?" Thans tasten wij in het volle duister, de unieke verlichting van Parkstraat en Groene- zullen zijn, zullen hun ogen uitkijken. Hoe dat allemaal tot stand is gekomen? Wel, grotendeels door de activiteit van de eigen dorpsgenoten zelf. Ook was het weer „Door Eigen Krachten"! Zoals be kend moet ieder dorp een deel der kosten voor restauratie, inrichting e.d. betalen. In Den Hoorn hebben ze gezegd: „Laten we er zoveel mogelijk zelf de schouders onder zetten, dat is de eerste „winst". Dat het niet bij (manhaftig gesproken) woor den is gebleven leerde de praktijk, want avond aan avond en ook gedurende vele uren overdag waren er altijd mensen aruk in de weer. Er is met ambitie ge werkt, de eendracht heeft ook hier weer haar macht kunnen demonstreren. In der gelijke aangelegenheden is Den Hoorn toch weer altijd het dorp, dat vele dor pen of steden ten voorbeeld kan zijn. Pakt men daar iets aan, dan wordt dat ook grondig uitgevoerd En zo kunnen wij dan woensdagmiddag as. om 3 uur van de officiële opening getuige zijn. Het zal druk worden in het knusse lokaal. Opdat het niet tè druk wordt, moest men besluiten voor de jeugd beneden de 20 jaar een aparte feestelijke bijeenkomst te engageren en die begint dan 's avonds om acht uur. De jeugd zal op een filmprogramma worden onthaald. Overigens: de (aller-)laatste hand moet aan de afwerking van het gebouw nog worden gelegd en nog steeds zijn vrijwil ligers van harte welkom! Tot hedenavond uur kan men nog een briefje afleveren plaats, de hypermoderne verlichting van aan de woning van meester Van Wolferen „De Lindeboom-Texel" en „Casino" ten met het doel mede te werken aan de spijt. vondst van een goede naam voor het ge- Waarom niet? bouw. Reeds is een indrukwekkend aan- Dan bracht Tante Pos ons nog een tal namen bedacht en ingezonden. Het is briefkaart met het vriendelijke verzoek veelal moeilijk een goede naam te be- in dit geval helemaal af te willen wijken denken, maar weet, dat de gelukkige met een taart beloond wordt. De eerste uitvoering in het nieuwe dorpshuis vindt plaats op 30 en 31 januari. Het fanfarekorps „D.E.K." zal daar n.l. haar winteruitvoeringen geven. Voorheen werden deze steeds in „Loods manswelvaren" gehouden. Men deelde van onze traditionele belangstelling voor gouden echtverenigingen op Texel. Na tuurlijk eerbiedigen wij dit standpunt, want niet iedereen kan op hoge leeftijd de drukte aan, die dergelijke jubilea met zich plegen te brengen. Wij hebben het eens meegemaakt, dat 'n bruidegom (hij liep naar de negentig) zich meer dan op ons mede, dat het dorpshuis waarin wond, toen wij hem ter gelegenheid van F.inH.Q laar pn rlatr noranatoarrl I vün cn inni» v,_i:ui._ra. i sinds jaar en dag gerepeteerd werd gezien de acoustiek beter geschikt is dan Loodsmanswelvaren. De tweede avond volgt na de uitvoering bal in Loodsmans welvaren. Dat heeft uiteraard velerlei voordelen. Belangrijk is vooral, dat men meteen een dansje kan wagen, want men kan daar tijdig ruim baan maken! Wij wensen Den Hoorn veel succes met het bereikte resultaat, dat van grote be- zijn 50-jarig huwelijksfeest kwamen in terviewen. Hij wilde beslist niet in de krant. Drie dagen later stond-ie er tóch in: waarschijnlijk hadden de emoties van het naderende festijn te veel van zijn krachten gevergdLaten we daarom nooit van ónze kant de vriendelijke buren of de welwillende CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 28 januari consultatiebureau Woensdag 28 januari a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 4 5 uur. RAKETTEN BLEVEN AAN DE GROND Vier dagen lang hebben de teams van het nationale luchtvaartlaboratorium en van de Signaal-apparatenfabriek te Hen gelo in het noordelijk deel van Texel gebivakkeerd in de hoop op gunstiger weer, want men wilde de zoveelste raket proef ondernemen. Toen het weer don derdag tot stormachtig verslechterde be sloot ir. Fokkinga de spullen maar weer in te pakken en op te laden. In Hotel „De Hoop" keerde eveneens de winterse rust weer. In het prille voorjaar zal men op nieuw een poging wagen. AANVULLING AGENDA STICHTING CULTUREEL WERK Woensdag 28 januari Den Burg, „De Lindeboom-Texel", 8 uur, vergadering Chr. Besturenbond, onderw.: Verkorte werkweek". CURSUS JEUGDLEIDERS De maandag te beginnen cursus (Sport en spel) is twee weken uitgesteld en be gint dus op maandag 9 februari. Dit in tegenstelling tot het bericht op de 4de pagina. JAN LIGTHART-HUIS-ALLERLEI Het past en betaamt ons, al is het dan wat laat ons gebruikelijke januari epistel te schrijven. Dat andere artikel over „één" decembermaand in de Jordaan, als privé-kerstbrief bedoeld, is zo maar on gevraagd brutaalweg door de redactie in dit uitzonderlijke blad geplaatst. (U wordt evenzo vrolijk bedankt) Aangezien ik weer tijdelijk Texelaar ben, is het moge- 'ijk in alle rust en stilte, vanuit de Prins dit epistel op te dienen. Eerlijk gezegd, we hebben nog nooit zo'n drukke eind- maand en nieuw begin meegemaakt. Sinterklaas en Kerstfeesten, de voorbe reiding Jan Ligthart-herdenkingen en nog een Ouderavond met de jeugd in de Noorderkerk er over heen, waar de laat ste kampstrips werden vertoond en een pracht van een jeugdorkest het muzikale gedeelte verzorgde. 11 januari was het 100 jaar geleden, dat Jan Ligthart in het hartje der Jor daan werd geboren en als zijn broer en zuster, zijn eerste levensmaanden niet in een wieg of ledikantje doorbracht, maar in een theekist. Echt waar, dat „stijf- selkissie" waarvan Zwarte Riek zong, is heus geen uit de lucht gegrepen senti ment. Het kwam meer voor in „die mooie ouwe" Jordaan Jan Ligthart die zich geroepen wist tot dat deel van ons volk, waarvan hij de noden verstond, die hijzelf zo bitter aan de lijve heeft onder vonden. Zelf zegt hij- „die bittere ar moede heeft mij niet gedrukt of geschaad, maar is me tot zegen geweest, want ar moede kan een opvoedster voor het le en zijn". Dat heeft hij gezegd, toen hij eeds als kwekeling de dekens naar de bank van lening moest brengen en onder tukken oude karpetten sliep. Weinig heeft deze zachtmoedige revolutionair toen kunnen dromen, dat hij nog een maal zo'n belangrijke rol zou spelen, op net gebied van onderwijs en opvoeding. Zelfs in deze tijd is men nog maar aan het begin van werkelijke vernieuwing. 11 januari was het ook één jaar gele den, voor ons de bewuste datum, dat er een J.L.-huis in de Prins zou komen. Wij bevinden ons met dit pied a terre, ook nog in een begin-stadium. Alles moet groeien, kalm maar aan, want er zijn nu eenmaal ethische wenselijkheden, maar er moeten ook economische mogelijkhe den zijn. Enfin, er moet wat zijn, ook op het terrein der jeugd, om voor te kunnen knokken. Inmiddels hebben we toch maar lekker in de piepzak gezeten, met die ruilverkaveling, want toen ik in het najaar in de Prins arriveerde, was er een soort Noordzeekanaal gegraven, het geen men hier een doodgewone sloot noemt. In mijn geest zag ik de jongens al vanuit hun tent met een hengelstok pa linkjes aan de haak pikken! Maar wat moest dat worden, als er één 's nachts de tent uit moet, dat zou levensgevaarlijk wezen. Edoch, hoewel niet het gehele euvel verdwenen is, meen ik toch dat een woord van hartelijke dank op z'n plaats aan de heren van de Ruilverkavelings- Commissie, welke zoveel begrip hebben getoond t.o.v. de jeugd der Jordaan. Daarvoor zijn we zeer erkentelijk en be grijpen daarbij best, dat Uw taak niet altijd een dankbare is Tenslotte weerhoudt niemand mij, al zijn we dan al over de helft van deze maand heen, om toch nog de vroede va deren, met aan het hoofd Burgemeester C. de Koning, en alle bewoners van dit onvolprezen eiland een gezegend jaar toe te wensen en daar is vanzelfsprekend ook de Redactie van onze Texelse Courant bij inbegrepen. Zo is dat! Joh. A. Schreuder PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 9,30 uur Ds. Van Reijendam 19.30 uur Ds. van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Maandcollecte voor de kerkvoogdij Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 10 uur Ds. Waardenburg De Waal 19.30 uur Ds. Waardenburg Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Heilig Avondmaal Maandcollecte voor de kerkvoogdij 19.30 uur Ds. Klijnsma, jeugddienst Maandcollecte voor de kerkvoogdij Oudeschild 11 uur Ds. van Reijendam Maandcollecte voor de kerkvoogdij GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis Burgwal Den Burg 10.15 en 3 uur Dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. van der Zwaag Indien bij advertentie opdrachten niet duidelijk vermeld staat aan wie de reke ning moet worden ge zonden, kan plaatsing niet doorgaan Dit geldt vooral voor verenigingen en voor degenen die gelegen heidsadvertenties opge ven, waarin alleen een adres, maar geen naam wordt genoemd. Dir. Texelse Courant TEXELAARTJES Te k. puik beste aardappelen 15 ct, per kg., franco thuis bezorgd. P. Beers Den Burg Paasagebureav Velthuys Den Helder, houdt Maandags van 10,3C tot 1 uur zitting In Hotel Texel. Emigratie, Passages naar Afrika, Aus tralië, Amerika, Canada, enz. Te k. grote part. board, sloop hout en diversen. Tegen con currerende prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn. Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur tel. 1369 - Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel' (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzekering. Vraag prijsop gave V.T.B., Den Burg, Tel.85 P. C. Kaan, Ruywgeg 101 Den Helder, voor emigratie verpakkingen naar alle delen der wereld. Zend' ons bericht en wij komen U thuis bezoeken.— Te koop houten wasmachine motor defect. Kok, O'schild 218 Te k. aangeb. slabo nen dubbele witte zonder dra den. 45 ct p. ons. C. Ooster hof, Postweg 100, Eierland Bza. net meisje als hulp in de huishouding, voor dag of dag en nacht. 'tNoordenO 181 Vermist een schaap, rode stip over de rug. Vanaf de Eierlandse dijk. P. Bakker Kogerweg B 185 Verl. wieldop van Taunus Graag bericht aan C. Bakker Menno-hoeve Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje Cornelis Willem Wij noemen hem Kees. W. de Wit C. G. de Wit-Vlaming en Wimmie Amsterdam, 21 jan. 1959, Vrolikstraat 203 I. Tijdelijk adres: Zeeburgerdijk 321. Coöp. Boerenleenbank te Texel Te koop gevraagd voor paardentractie rondgaande ploeg cultivator (defect geen bezwaar K. Uitgeest, Flora Fel Den Burg 365 Langs deze weg beluigen wij onze oprechte dank aan dragers en kleedop- legsters en allen, die hun hulp en deelneming hebben betoond bij het overlijden van onze lieve man, vader en grootvader Willem Jacob Jannes A. M. Jannes-Venniker en kinderen GEVRAAGD: voor 3 ochtenden per week Mevr. Klip, Brink 10, De Koog Reparatie zonneschermen en OPSLAAN Zeil- en tentenmakerij Molenstraat 45 Tel. 3543 Den Helder Bakker's Ijzerhandel In plaats van kaarten Jacobus N. Reij en Afke A. Haarsma geven U mede namens we derzijdse ouders kennis dat zij elkaar hel H, Sa crament van het huwelijk zullen (oedienen op maan dag 9 febr. om 9 30 uur in de parochiekerk van Jo annes de Doper te Den Burg Daarna zal tot hun intentie een gezongen H Mis worden opgedragen. Dorpsstraat 40, De Waal Molenstr. 42, Den Burg Receptie van 4 - 530 uur in Dorpshuis te De Waal. Toek adr De Waal, Texel Gerrit Schoenmaker en Alie Idema hebben de eer U kennis te geven van hun voor genomen huwelijk, waar van de voltrekking zal plaats vinden op zaterdag 7 februari as. om 9,30 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te Den Burg, Texel. Arnhem, Velperweg 23b Den Burg, Srhoonoordsingel 41. Receptie op 7 febr. 3-4,30 uur Schoonoordsingel 41 Toekomstig adres Bakkerstraat 75, Arnhem Voor een i Oudeschild 19.30 uur Ds. van der Zwaag |Ri-»f»L-harirlol Oosterend 10 uur Ds. van Bilderbeek 11U U I\ II d 1111 UI neefjes en nichtjes het feest organiseren: als de betrokkenen de bloemetjes willen (laten) De Koog 19.30 uur Ds. van Bilderbeek tekems geacht mag worden voor de bloei buitenzetten zijn ze mans genoeg om er Dinsdag 27 januari Jaarvergadering r 9 r K at rfl 3 t van het dorpsleven. de nodige publiciteit aan te geven. Zusterkring Den Burg. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan allen die onze huwelijks dag tot een onvergetelijke hebben gemaakt Joh. Timmer j Timmer-Smit Texel, Bargen W 47 Langs deze weg groet ik vrienden en kennissen en tevens wil ik decliën tele van de Fa Langeveld bedanken voor hun zeer prettige omgang. J. Koorn, Julianastr. 5 GEVRAAGD Centrale Coop, L T 8 Weststraat 8, Den Burg GEVRAAGD aan De Koog of direkte omgeving voor 3 maanden juni, juli en augustus. Br. met omschrijving en prijs aan A Daalder, De Koog, telefoon 206. GEVRAAGD. voor 't seizoen. Zuivelhandel De Koog Volgende week wor den de tuinzaadlijsten opgehaald. D Eclman, De Koog Goudremetten en Jonathan 10. 15 en 25 et per kg Mich Bakker, Astrid Den Burg tel 448 Ontvangen mooie partij tegen lage pi ijzen A. v. d Vis, Wilhelminal. 17, tel. 256 een herenpolshorloge 17 of 21 steens, waterdicht- shockproof - edelstaal rek- band een jaar schrifte lijke garantie, van 46,- voor 32,- Ook nog 30 pet, korting op vele andere horloges en hangklokken van 12,75 voor 8,75 - wekkers van 9,50 voor 6,50 enz De hoilogemaker-vakman Martien Groot en Zn. DE KLOKKENDOKTEB Hoorn Telef 02290-4896 Maandags op de markt van 10 tot 12 uur 28 januari in 't IJsbeertje. aanvang half negen Inleggeld 75 ct p. persoon Ter overname aangeboden een Brand-assurantie portef uille Brieven onder nr 1216 bureau van dit blad voor groot of klein Dan moet U immers bij J. P. STAM zijn I Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend! Kapper Bakker, Tel. 203 Maakt U het fietsen Goedkoper 3 O «X voor beter en goedkoper reparatie -g W. KOOPMAN, Oostereiid Tel. 302—267 jadoijpaog uasjajj )aq n t>|eew m OPRUIMING Eenmaal per jaar I Tot WOENSDAG A.S. kunt U uitzoeken, reeds vanaf f 5,— Wij hebben in voorraad alle soorten Onze prijsnotering is 5 cm met kraag f 146,— per 0/00 af opslag 6 cm 169,- 0/00 8 cm 268,— 0/00 16 cm r 425,— 0/00 5 cm zonder 94,— 0/00 Gew. betonnen eindbuizen f 2,05 p.m. af opslag. Bij levering van grote partijen speciale prijs. Franco levering met verhoging van vracht. in Brandstoffen en Bouwmaterialen N.V. Telefoon 42, Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2