9 roen /wa in het harL, „De mensheid kan zichzelf vernietigen Anti-Atoomhom-Actie actueel en urgent WOENSDAG 28 JANUARI 1958 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7322 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Maandag j.l. lazen we in een dagblad: Amerika en Engeland bieden Kremlin: „Kernproeven stop, mits goede controle". Er gaat geen dag voorbij of de voor pagina's der dagbladen houden ons op de hoogte van het kernwapenprobleem, mo menteel het grootste en gevaarlijkste pro bleem ter wereld. In augustus 1945 werd op de Japanse steden Nagasaki en Hiroshima een atoom bom geworpen. Hiroshima 260.000 doden, 163.000 gewonden: Nagasaki bijna 74.000 doden en bijna 75.000 gewonden. De eer ste atoombom (1945) was 20.000 maal zo krachtig als de zwaarste bom in 1941. Maar.er zijn ook al proeven genomen met bommen, die weer. 1500 maal zo krachtig zijn als de atoombommen, die genoemde Japanse steden troffen. Dat is de waterstofbom. Maar de mens kan nog veel meer: in de laboratoria zijn reeds Dommen van een nieuwer type ontwor pen, de z.g. kobaltbom. Geen enkele natie heeft deze nog durven testen. Vandaag heeft één bom meer exploi- sieve kracht, dan alle bommen tezamen, die op steden en dorpen zijn uitgeworpen sinds de mens het dynamiet heeft uitge vonden. Deze gegevens hebben wij geput uit een circulaire, welke ons vrijdagavond in de Doopsgezinde kerk te Den Burg werd aangeboden door de medewerkers aan de A.A.A., de Anti-Atoombom-Actie. De AAA was door de Doopsgezinde Vredesgroep Texel uitgenodigd alhier haar doelstellingen uiteen te zetten. De proeven met atoomwapens dienen te wor den stopgezet, omdat zo lezen wij in de circulaire het onomstotelijk vast staat, dat bij het voortgaan van de proeven op het huidige niveau en vooral gerekend de voortdurende toename in aantal en sterkte, de proefexploisies een bedreiging vormen voor het voortbestaan der mens heid. Oost en West zien zich gezien de berichten in de dagbladen van welke kleur ook voor een enorm probleem gesteld. De ene dag maakt je uit je krant op, dat er goede hoop mag bestaan op be ëindiging van de proeven met die bom men, de andere dag denk je: Loopt het tóch stuk? We hopen dan maar weer, dat het gezonde verstand zal zegevieren. Dat hopen we allemaal of laten we zeggen 99 pet. van de mensheid hoopt dat, maar hopen-zonder-meer leidt tot mets. De A.A.A. is een beweging, die ons aanspoort om tot een actie te komen, tot een groot scheepse actie met het doel zoals hier boven omschreven. De mensen, die daarin reeds actief zijn tonen daarmede het be sef mede-verantwoordelijk te zijn voor hetgeen in deze wereld gebeurt. Daarom zeggen zij met klem „Stop!" en „Dit moet heel de wereld weten: de ellende, welke de atoombom, de waterstofbom, de ko baltbom kan aanrichten". Daarom gaan de mensen van de A.A.A. dag aan dag op pad. In ons land, maar ook in Duitsland, ook in Amerika en waar ook ter wereld het vrije woord gevoerd kan worden. Dus ook op Texel. Hier wonen 10.000 mensen. Het gebouw van de Doopsgezinde Ge meente van Den Burg zou uiteraard veel en veel te klein zijn om allen te kunnen bevatten, die onmiddellijk bij de proeven met kernwapens betrokken zijn: dit pro bleem toch raakt ons allemaal. Nochtans kon ds. H. van Bilderbeek slechts een handjevol nauwelijks vijftig belang stellenden welkom heten. Wellicht den ken die duizenden andere Texelaars: „Och, we hebben toch ons parlement?' Moeten wij hierover oordelen?" De men sen van de A.A.A. achten het zich tot een taak de mensen voor te lichten, waar naar hun mening de voorlichting veelal te kort schiet, d.w.z. de voorlichting van hogerhand. Ds. Van Bilderbeek heette de aanwezi gen van harte welkom. ,,U wordt meteen benoemd tot propagandist, positief of negatief. Negatief? Wel, ook dan houdt U m ieder geval rekening met het bestaan /an de kernproeven. Spreker las Efe- ziërs 6 11-18, en gaf vervolgens het woord aan de heer G. A. de Bock, wis- en natuurkunde-leraar te Haarlem, voorzit ter van de A.A.A. Spreker hield een uitvoerige rede over de verschrikkelijke, de gehele mensheid bedreigende gevolgen van een oorlog met atoomwapens. Hij beeft onlangs een bezoek gebracht aan Japan, waar zovele slachtoffers te be treuren waren. Op het internationale congres te Tokio was een groot aantal lnaden vertegenwoordigd. Spreker spoorde aan tot het ontketenen van een actie op Texel, dat uiteraard evenmin veilig zal zijn als Den Helder door een bom zou worden getroffen. Spreker meende, dat de goedwillende B B. tijdens een atoombommenoorlog wei nig of niets zou kunnen uitrichten; diver se wenken, om zich veilig te stellen, door de B.B. gegeven, noemde spreker een be wijs van de ook in die kringen heersende onkundt: men beseft de catastrofale ge volgen van de atoomoorlog blijkbaar niet voldoende. „Er is geen verdediging moge lijk, alleen in de boekjes van de B.B.", aldus de heer De Bock, die na zijn rede een aantal dia's projecteerde, welke tij dens zijn verblijf in Japan waren opge nomen. Tenslotte kwam de oprichting van een Texelse afdeling der A.A.A. ter sprake: In verschillende plaatsen zijn afdelin gen van de A.A.A. in het leven geroepen. De algemene gang van zaken is zo, dat er een klein werkcomité gevormd wordt, dat een aanbevelingscomité samenstelt en daarna een bijeenkomst met de medewer kers of een openbare bijeenkomst belegd. Zowel het werkcomité als het Aanbeve lingscomité, dient een zodanige samen stelling te hebben, dat alle bevolkings groepen erin vertegenwoordigd zijn, met uitsluiting van uiterst linkse groep, die in de Vredesraad hun eigen organisatie hebben. Het is enige malen voorgekomen, dat de afdeling niet tot stand kwam, omdat men de initiatiefnemers teveel gezocht had in één bepaalde groep met een bepaalde overtuiging. Ook is eens het werk ge staakt, omdat het initiatief kwam van Communistische zijde. Wil de A.A.A. inderdaad zich richten tot de 95% niet-communistische Neder landers dan moet dit ook in haar comité's tot uiting komen. Een der aanwezigen vond het niet juist, dat de communisten geen bestuursfunctie in de A.A.A. kunnen innemen. Antwoord: „De communisten mogen wél in dezelfde richting optrekken, maar dan liever langs hun eigen weg" Aan het slot werd een collecte gehou den ter bestrijding der onkosten. Nog zeer onder de indruk van de rede gingen de aanwezigen weer uiteen. VADER JOB Op de avond van vrijdag 23 januari zagen we de toneelgroep van Zuid-Eier- land het toneelstuk „Vader Job" opvoeren in het verenigingsgebouw van de Ned. Herv. kerk in De Cocksdorp. Het was jammer, dat de zaal niet beter gevuld was, want het stuk was zeker de moeite waard om gezien te worden. De aanwezigen hebben dan ook een fijne avond gehad. Wel had men met iets meer tempo kunnen spelen, maar er was van het begin tot het eind spanning. De zaal leefde intens mee met het gebeuren op bet toneel en af en toe klonk er een hartelijk gelach bij de één of andere leuke scène. Vader Job, die procuratiehouder op 'n bank is, wordt door zorgen gekweld. Zijn oudste zoon is een gedesillusioneerde jon geman, die als soldaat in Korea veel heeft meegemaakt en nu zeer sceptisch tegen over het leven staat. De oudste dochter van Job is getrouwd met een kunsthan delaar, wiens zaken slecht gaan, daar hij van zaken doen weinig verstand heeft. Vader Job pleegt tenslotte fraude op de bank om zijn schoonzoon van een faillis sement te redden. Meneer Lindeman, vriend van Job en tevens huisgenoot, brengt de zaak weer in het reine. Hoewel wij van mening zijn, dat de heer C. Mechielsen een te jonge Vader Job was, hebben wij respect voor de ma nier, waarop hij die rol vertolkte. De heer H. van Sijp speelde de rol van Max (oudste zoon van Job) en deed dat uit stekend. Johanna (mevr. Kok) „was" Job's hooghartige oudste dochter aan de zijde van haar wat flegmatieke man Louis (de heer P. Druif). De heer J. van Bennekom was in de rol van de sympathieke meneer Lindeman goed op zijn plaats. Van de overige spelers kan gezegd worden, dat mej. M. van Beek haar rol als Loes, de jongste dochter van Job, leuk speelde en dat de heer C. Wetsteen als Henk, de verloofde van Loes, het goed deed en dat dit een extra pluim waard is, daar hij op het laatste ogenblik nog moest in vallen voor de heer J. van Lenten, die verhinderd was te komen. Mevr. van Lenten was goed op dreef in haar rol als huishoudster en mej. G. v. Bennekom was een kittig schoolmeisje (kleindochter van Job). Deze laatste twee speelsters waren de vrolijke noten in het stuk. Rest ons nog te vermelden, dat wij de souffleuse niet hebben gehoord en dat mevr. C. Lagerveld-Zegers haar rol dus ook goed gespeeld heeft. DEMONSTRATRICE OPENLUCHTMUSEUM Mevr. de Meijere, Kogerweg, De Koog, ontving naar aanleiding van haar werk zaamheden als assistente en demonstra- trice bij de Stichting Texels Museum een brief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen met de uitno diging te gelegener tijd demonstraties te geven in het „Openlucht-Museum" te Arnhem. BUREAU VOLKSHUISVESTING De Burgemeester van Texel maakt be kend, dat het huisvestingsbureau op woensdag 28 en donderdag 29 januari e.k. gesloten zal zijn. De burgemeester voornoemd, C. DE KONING. Texel, 28 januari 1959. DONDERDx\G A.S. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN In verband met de polio-inentingen wordt niet vandaag maar morgen, DON DERDAG, consultatiebureau voor zuige lingen gehouden. De moeders van Den Burg en Oudeschild worden verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. Donderdag 29 januari consultatiebureau TEXELSE MARKT De aanvoer was van iets meer beteke nis dan vorige week, maar toch was het nog een hele toer het vee tussen de vele rijen vracht- en personenauto's te ont dekken. Er stonden vier koeien, die voor 600ƒ1050 van de hand gingen; 4 scha pen bracht 50 tot 90 op; 20 biggen van 50 tot 85 en 8 nuchtere kalveren de den van 50 tot 80. HERV. GEMEENTE DEN HOORN In verband met de vergadering van de kerkeraad en notabelen, komt de cate chisatie van hedenavond te vervallen. KAARTEN VERENIGING VAN OUDLEERLINGEN Aangezien de kaarten voor de uitvoe-« ring op 31 januari bijna uitverkocht zijn, moeten telefonisch bestelde kaarten voor zaterdag worden afgehaald om geen op stoppingen bij het binnenkomen te hebben. TEXELAARS OP HET MATJE De Helderse politierechter veroordeelde een Texelse huisvrouw conform de eis tot drie maanden voorwaardelijk en een boete van 60,wegens het knoeien met een kruideniersboekje, waarin zij eigen handig parafen had geplaatst ten teken, dat de haar geleverde artikelen betaald waren. Na tien weken kwam dit aan het licht en was de kruidenier al voor 215,benadeeld. Nadat de kruidenier de politie had ingelicht, trachtte zijn cliënte de rollen om te keren door de kruidenier aan te klagen wegens aantas ting in eer en goede naam. Verdachte betuigde zeer veel spijt van het gebeurde. Haar man was van deze handelwijze onkundig geweest. Zes maanden voorwaardelijk hoorde een andere eilandgenoot tegen zich eisen wegens het in brand steken van zijn auto. De man was in financiële moeilijkheden geraakt en hoopte daar uit te komen door van de verzekering een hoge uitkering 'los te krijgen. Zijn auto was maar J 600,aanvankelijk had hij het wagen tje voor.10.000,(all risk) verze kerd, maar gezien de voor hem te hoge premie was de verzekeringswaarde op 3.600,teruggebracht. JAARVERGADERING WAALDER DORPSHUIS Op donderdag 22 januari hield het Waalder Dorpshuis „De Wielewaal" de jaarlijkse donateursvergadering. De op komst was iets beter dan vorig jaar, doch voorzitter Albers betreurde het bij de opening, dat niet meerdere donateurs blijk gaven van hun belangstelling voor hun Dorpshuis. Zo in de loop van een jaar verneemt het Bestuur wel eens Kritiek, achter de rug om. Waarom komen die mensen niet op een vergadering en stellen hun vragen rechtuit aan het be stuur? Dan kan men gezamenlijk tot een oplossing komen, hetwelk niet mogelijk i?, als het bestuur niet rechtsstreeks van ae moeilijkheden in kennis wordt gesteld. Na de opening las de secretaris zijn jaarverslag voor, hetwelk natuurlijk de noodzakelijke verbouwing behandelde. Dank zij de vrijwillige medewerking van verscheidene Waalders, zijn wij thans in het bezit van een dorpshuis, dat gezien mag worden. Maar nog zijn alle wensen niet vervuld. Door de afbraak van het huis, waarin de fam Mozes heeft gewoond, is er naast het dorpshuis een leegte ontstaan. Mo menteel is dit nog een woestenij, een ideaal oord voor de jeugd om zich heerlijk onder de modder te werken. Het ligt in de bedoeling om van dit terrein een plantsoen te maken. Het bestuur van het dorpshuis ziet hier tevens een mogelijk heid in, om een ruimere entree te krijgen voor het dorpshuis. Een tegelpad vanaf de Schilderweg, rechtsstreeks op de hoofdingang af, zou ideaal zijn. Daartoe zou dus die ingang verplaatst moeten worden naar de zijkant. Technisch zal dit wel mogelijk zijn, maar hoofdzaak is: het geld. Een en ander zal nader bekeken worden. Met gemeentewerken is hierover reeds contact opgenomen. Het financiële jaarverslag stond dit keer in het teken van de grote getallen. Hoe kan dit ook anders. De subsidies van gemeente, provincie en rijk bedragen on geveer 25.000,De uitgaven moesten verantwoord worden en dit geschiedde keurig door de penningmeesteresse, mevr. R. du Porto-Kieft. De voorzitter merkte GEORGANISEERDE ACTIE TEGEN ROTKREUPEL Bij wijze van proef wordt op Texel een georganiseerde actie ter voorkoming en bestrijding van rotkreupel gehouden. Het initiatief van deze actie is van de Vee- artsenijkundige Dienst uitgegaan. Volle medewerking aan de actie verleent de Provinciale Gezondheids Dienst voor Dieren in Noordholland. Van het voor de actie bestemde geld hebben de drie die renartsen van Texel zich van klauwen- besnijders weten te verzekeren. Voor alle schapenhouders, uiteraard ook buiten Texel, is een vouwblad beschikbaar ge steld, waarin wordt beschreven, hoe rot kreupel wordt verbreid, hoe men de ziek te kan herkennen en, wat heel belangrijk is, hoe men deze besmettelijke schape ziekte de baas kan blijven. Deze actie is nodig, omdat gebleken is, dat nog niet elke schapenhouder voldoende op de hoogte is van de maatregelen die hij moet nemen in het belang van de gezondheid van zijn eigen schapen en die van de buurlui. Ook komt het voor, dat men zich zelf en anderen schade berokkent, door tekortschieten in aktiviteit bij de juiste toepassing van deze maatregelen. Wat moet men doen om de ziekte te voorkomen? De hoefjes van de gezonde dieren moet men besnijden. Verder plaatst men ze regelmatig in een ontsmet tend voetbad. Uw dierenarts kan U in lichten omtrent de ontsmettingsmiddelen. Met pas aangekochte dieren, waarvan U alle klauwtjes van elk dier natuurlijk ter dege vooraf hebt onderzocht op afwijkin gen, moet U toch extra blijven uitkijken. Daartoe zet U ze gedurende een maand apart, zodat U de klauwtjes regelmatig kunt controleren. Natuurlijk moet U de hoefjes besnijden en elke week dienen deze dieren hun ontsmettend voetbad te krijgen. Met de beste voorzorgen ter wereld bestaat toch nog de mogelijkheid, dat be smetting op Uw schapen wordt overge bracht. Zoiets krijg je van een ander ca deau, zegt men dan terecht in teleurstel ling. Maar als U er tijdig bij bent, kunnen Uw dieren hun rotkreupel gegarandeerd kwijtraken, mits U zich ook nog aan de juiste behandelingsvoorschriften houdt. Gaan de schapen „op hun knieën" gra zen, dan lijden ze vrijwel zeker aan rot kreupel. De klauwtjes van de voorpootjes ziin dan ziek. Zijn de achterpootjes aan gedaan, dan loopt het dier stram en trekt met de pootjes. Bij vermoeden van rot kreupel dient U onverwijld aangifte te doen op de gemeentesecretarie. U kunt rotkreupel bestrijden door de klauwtjes te besnijden en de smetstof met voetbaden te vernietigen Een eenvoudig haringkaakmes met een kort lemmet leent zich goed voor het besnijden van de klauwen. Het is nodig steeds alle dieren in de behandeling te betrekken, want de smet stof kan zowel bij kreupele als bij niet- kreupele dieren voorkomen De smetstof zit in en op de huid tussen de klauwtjes en onder het zieke hoorn. Om de smetstof te vernietigen wordt het zieke hoorn ge- hierbij op, dat de secretaris van de Cul turele Raad, de heer G. Oskam, hierbij zijn volle en zeer gewaardeerde mede werking verleende. Nadat het bestuur nog enige vragen bad beantwoord betreffende de financiën, ging men over tot de bestuursverkiezing. Aftredend waren de secretaris, de heer A. Kager en het algemeen lid, mevr. E. Koopman-Koopman. Beiden stelden zich herkiesbaar. De heer C. Eelman merkte op, dat beiden het verdienden in hun functie herkozen te worden, gezien het vele goede werk, dat deze beide mensen totnutoe voor het dorpshuis hebben ge daan. Uit de gehouden stemming bleek wel, dat de aanwezigen het hiermee eens waren. Tot leden van de kascontrole-commis sie werden vervolgens gekozen de heren C. Eelman en P. J. Kooger, onder dank zegging voor het werk van de heren F. R. Keijser en W. Sweere. Hierna liet de koffie zich goed smaken. Na de pauze deelde de voorzitter mede, dat men het dorpshuisbestuur tevens moet zien als dorpscommissie, zijnde een schakel tussen het dorp en het gemeente bestuur. Mocht men derhalve wensen hebben betreffende bepaalde voorzienin gen, die het algemeen belang dienen, zal oe dorpscommissie ze voordragen aan B. en W. Er werden toen opmerkingen gemaakt over de verlichting in het dorp. Deze is slecht, speciaal aan het Schilderweggetje bij de Redmer IJska-school, waar alle verlichting ontbreekt. Wellicht zal hierin voorzien worden, wanneer de nieuwe weg om De Waal gereed is? Met de afwatering is het ook slecht gesteld. Bij hevige regenval (en dat ge beurt nog al eens) verzamelt al het water in de Dorpsstraat zich voor en in de smederij van de heer Jac. Keijzer. De riolering kan dit water niet verwerken. De T.E.M. heeft enige tijd geleden een nieuwe kabel gelegd en daarbij de weg zo slecht achtergelaten, dat op menige plaats kuilen zijn ontstaan, en vlak voor de N.H. kerk over de weg een gevaarlijke alsmaar dieper wordende geul is ont staan, juist in de bocht. Moet met repa ratie gewacht worden tot de een of an- DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 23 januari 1959: A.: S. Ros-C. Meedendorp 02 W. A. v. Zeijlen-C. v. Heerwaarden 02 Jac .v. Heerwaarden-Jas Vinke 02 J. Hooijberg-C. Dijker 02 B.; C. P. Burger-Jo Schoo 11 C. v.d. Werf-S. Bakker 02 D. v.d. Werf-R. Rijm 02 Jn. Stam-G. Dros 11 C.: J. A. v. Enst-C. C. Barhorst 02 A. de Haan-J. J. Lafeber 20 J. de Jager-F. v. Sambeek 20 C. C. Barhorst-J. de Jager 11 Onze voorzitter begon deze clubavond met de vereniging te feliciteren met het behaalde kampioenschap en bracht hulde aan allen, die hieraan hebben meege werkt. Logischerwijs kwam ook de extra boot hierbij aan de orde en kunnen we toch niet anders dan met waardering te rugzien op het kordate optreden van Jo Schoo. Voorgesteld werd allen een steen tje bij te dragen om deze rekening te vereffenen. Daar is dan ook mee begon nen en we hopen dit a.s. vrijdag te kun nen voltooien. Niet iedereen was hier na tuurlijk op berekend of niet aanwezig. Daar ook de kampioenen in de andere lste .klasse afdelingen bekend zijn, kan de strijd om de twee plaatsen in de hoofd klasse spoedig beginnen. Buiten onze ver eniging dingen hieraan mee: B.D.C. uit Beverwijk, A. de Heer uit Midden-Beem- ster en D.C.G. uit Amsterdam. Waarschijnlijk zullen we 14 en 15 febr. op pad gaan om Beverwijk en de Beem- ster met een bezoek te vereren. HERV. GEMEENTE OOSTEREND Vanavond om 8 uur vergadering van de mannenveremging bij de fam. P. Dros. heel verwijderd; daarna gaat U de smet stof met een doodmakend middel te lijf. U moet de gehele koppel in een zo kort mogelijke tijd behandelen. Enkele dagen na deze behandeling worden de dieren gedurende enige minuten in een ontsmet tend voetbad geplaatst; de klauwtjes moeten geheel ondergedompeld zijn. Ongeveer een week nadat alle hoefjes zijn besneden, worden ze nogmaals ter dege gecontroleerd. Eventueel nog aan wezig losse hoorn moet dan verwijderd worden, want achtergebleven ziek hoorn kan opnieuw rotkreupel veroorzaken. En kele dagen na deze tweede behandeling moet de koppel weer in een ontsmettend voetbad. De behandeling moet net zolang her haald worden tot de verschijnselen van rotkreupel totaal zijn verdwenen. Dus, elke week éénmaal besnijden en elke week éénmaal in een voetbad, zo raken Uw dieren hun rotkreupel kwijt. Het overbrengen van de behandelde schapen raar een schone weide, is bevorderlijk voor een snel herstel. Zijn de schapen ge nezen, dan hoeft U ze alleen nog maar 'n wekelijks voetbal te geven om ze gezond te houden. der 's avonds in het donker een lelijke val gemaakt heeft? Hierna kwam de rondvraag. Weer kwam ter sprake: het glaasje bier in de pauze van een uitvoering. Voorzitter Albers deelde mee, dat dit 'n punt van discussie was geweest in een der laatste vergaderingen van de Cultu rele Raad. Het is de drankwet waar alles op afstuit. Zelfs kunnen B. en W. geen toestemming verlenen bier te verkopen uitsluitend en alleen tijdens een of andere uitvoering. Gezien het feit, dat er op De Waal geen enkele andere gelegenheid is, is dit wel uitermate jammer. Het bestuur geeft echter de moed nog niet op! Naar aanleiding van de vraag of er niet eens een feestavond (gezellige avond) voor de donateurs gehouden kan worden, deelde de voorzitter mede, dat men over het algemeen het begrip „donateur" ver keerd ziet. Een donateur is iemand, die het dorpshuiswerk waardeert en dit werk gaarne financiéel wil steunen, zonder daarbij bepaalde financiële voorrechten te bekomen. Tot nu toe heeft het bestuur een dergelijke avond niet kunnen orga niseren, gezien de financiële consequen ties daaraan verbonden. In een bestuurs vergadering zal nader besproken worden hoe een dergelijke avond (wat waar schijnlijk wel een filmavond zal worden) georganiseerd kan worden. Het bestuur is natuurlijk genegen om aan de wensen van haar donateurs tegemoet te komen, maar de kas moet het toelaten! De heer Sweere informeerde of een radio met pick-up niet kon worden aan geschaft. Om financiële reden moet dit voorlopig van de baan worden geschoven. De heer P. Bakelaar merkte op, dat de zaal dringend behoefte heeft aan een tweede ventilator. Unaniem werd dit bevestigd. Besloten werd om te trachten deze door een verloting bij elkaar te krijgen. Ook de aanwezige ventilator werd op gelijke wijze verkregen. Hierna werd deze vergadering, welke zeer gezellig was, door voorzitter Albers gesloten, onder dankzegging voor het vertrouwen, dat de donateurs stellen in het werk, dat het bestuur verricht. Hij hoopte, ook in de toekomst, dit vertrou wen waardig te zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1