<p Fa. KI. Boon <S Zn Fa Klaas Boon Zn 58 Wmmws van PEW&f Setter-Set Jaarvergadering Uitvoering krimpvrije overalls Osmond Zoon een winkelmeisje tijdel.adm.kracht Taxi nodig De kenner en de weter zegt Roest's vlees is beter. sleutelmachine SPECIALE LAGEPKÜZEM DUBBEL ZEGELS 45 65 56 45 33 55 3-jarige vette koe Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan 39 45 65 AUTOBEZITTERS. ATTENTIE! Van een file auto's, welke van de week in de Molenstraat geparkeerd stonden, bleken er meer dan de helft niet aan de nieuwste voorschriften te voldoen: er mogen frontaal geen gevaarlijke orna menten meer op de voertuigen worden aangetroffen, omdat dikwijls ernstige ver keersongelukken door scherpe uitsteken de voorwerpen veroorzaakt werden. Alles wat 3 cm. of meer uitsteekt, en gevaarlijk kan zijn, dient te worden verwijderd. Bin nenkort gaat de politie bonnetjes schrij ven. Neem dus tijdig Uw maatregelen! OUD-TEXELAAR OVERLEDEN In Amerika overleed de 90-jarige heer Comelis van Heerwaarden. Hij was de zoon van Thijs van Heerwaarden en Jan netje Dijt, die aan Den Hoorn hadden gewoond, maar in de crisisjaren vóór 1900 naar Amerika emigreerden. Het gezin telde zes kinderen. Thijs begon daar als touwslager. Cornelis ging het in de melkhandel proberen. Die begon met een hondenkar en toen hij zich vijf jaar ge leden (85 jaar) wegens ziekte uit de zaak terug moest trekken, hadden ze een prachtig bedrijf, dat door zijn zoons Hen drik en Johan wordt voortgezet. Die zitten niet meer op een hondenkar, maar rijden met zware trucks naar de filialen waar zij de melk afleveren. Samen met zijn tweede vrouw in Ierland geboren heeft de heer Van Heerwaarden destijds, zeker al dertig jaar geleden, zijn geboortegrond nog eens be zocht en wel ter gelegenheid van het 50- jarig huwelijksfeest van het echtpaar W. Keesom-Dijt. Van Heerwaarden had hier nog drie neven en twee nichten. In Amerika wonen ook nog zijn zuster Cornelia, zijn dochter Anna Hij had acht kleinkinderen en achttien achterklein kinderen. VERGADERING CHR. MIDDENSTANDSVERENIGING TEXEL Woensdagavond hield de heer K. J. de Jong, accountant te Leeuwarden, in het Gebouw voor Chr. Belangen te Oosterend, een bezielend betoog over „de Midden- standsproblematiek van vandaag en morgen". De voorzitter, de heer S. Daal der gaat voor in gebed en leest 1 Joh. 5 vers 1 tot 12. Spreker hoopt, dat het een gezegende avond wordt. De opkomst is goed, doch kon beter. De spreker, het woord verkrijgend, ge waagt ervan dat wij na in de 19de eeuw een industriële revolutie te hebben ge had, nu aan de vooravond staan van een 2de industriële revolutie. Het technisch kunnen is bijna onbeperkt, wat de atoom kracht gaat betekenen is nog niet te over zien, elektronische machines geven de maatschappij een ander aanzien; de plas tic produktie schept onbegrensde moge lijkheden. Houdt onze bevolkingsontwik keling wel gelijke tred met de in dustriële? Deze is het grootst in de dicht bevolkte gedeelten van ons land, terwijl onze gehele bevolking groeit, gaat ze in sommige delen van ons land hard terug b.v. in vele dorpen in Friesland trekt de bevolking weg. Dit is ook vooral voor de Middenstand fataal. De tegenstellingen tussen platteland en stad worden voor de Middenstand steeds scherper. Spreker zegt, dat ook de regering hiermee reke ning heeft te houden Voor Texel, aldus spreker, zal hierin veel worden ver goed en opgevangen door haar toerisme. Inderdaad, maar Texel deelt ook lang niet voldoende in de algemene industriële ontwikkeling. Men heeft dienaangaande in de 3 noordelijke provincies de koppen al bij elkaar gestoken, ook Noordholland- Noord kon hierbij worden betrokken. De randstad Holland geeft tegenovergesteld beeld; hier komt de mens in gedrang, ook als beelddrager Gods. Min. Zijlstra wil, dat de Middenstand baas in eigen huis blijft. De overheid wil de helpende hand bieden door 3 dingen: de vestiging, cre- dietverlening en voorlichting. De Midden stand is vaak te verdeeld, ze laat zich moeilijk organiseren, de tegenstellingen zijn vaak groot, zij is vaksgewijs. De P.B.O. is ook nog niet in ons volk ge worteld, hoewel zij het sluitstuk moet vormen van onze sociale politiek. Men heeft vaak van de Com. Woltersom de buik nog vol. Het Chr. geloof moet be vruchtend werken op onze maatschappij Wij moeten het overheidsgezag erkennen doch zij mag niet intreden in ons arbeids veld. Problemen voor Texel, vele dingen kunnen wij met andersdenkenden oplos sen, betreffende de plaatselijke situatie. Spreker toont ook aan de hand van zijn gegevens, waarover hij als accountant be schikt, de vele verschillende uitkomsten van Middenstandsbedrijven. Deze ver schillen zijn geweldig groot. Spreker tekent de grote ontwikkeling op middenstandsgebied; zie de vele zelf bedieningszaken. De veranderingen zijn niet tegen te houden, doch door velen niet bij te houden. De overheid treedt rege lend op, doch kan en mag een gezonde ontwikkeling niet tegenhouden. Spreker ziet ook, dat binnen 10 jaar het verplichte onderwijs zich niet tot 14 maar tot 16 jaar zal uitstrekken; dit keren wij niet. Wij hebben ook als Chr. organisatie hierop te letten en een stuwende kracht te zijn. In de laatste tijd zijn 20 vakscho len gepland. Dat wij mogen toezien, dat onze jeugd volgens de Chr. levensbe schouwing wordt gevormd. Spreker wijst met klem op de noodzaak van Chr. organisatie, en tekent het Mid- denstandsbedrijf als iets moois, waar we onze gehele persoon aan kwijt kunnen en onze ziel in kunnen leggen, en het ook hierdoor aantrekkelijk kunnen maken voor onze opvolgers. Dat wij er biddend in mogen arbeiden, in diepe afhankelijk heid tot God. Na het uitspreken van deze glasheldere rede werd gepauzeerd. Na de pauze worden nog vele vragen gesteld en be antwoord, toegelicht met nuttige wenken. Om ongeveer half twaalf gaat de spre ker voor in dankgebed en wordt de ver gadering gesloten. De Chr. Middenstandsvereniging mag op een zeer geslaagde avond terugzien en is van mening, dat zij die haar hebben verzuimd, veel gemist hebben. S. Daalder DOOPSGEZINDE GEMEENTE De jaarvergadering van de Zusterkring van Den Burg is uitgesteld tot donderdag 29 januari (morgen), 8 uur. DIE BALDADIGE JEUGD TOCH Op een terrein aan de Molenstraat wer den arbeiders lastig gevallen door scho lieren. Hun met een schop bedreigend, rende een der arbeiders de belhamels achterna. Ongelukkigerwijs kwam een der jongens te vallen en is toen waar schijnlijk door de schop geraakt. In elk geval moest de knaap, Henk van Heer- waarden, Hollewalsweg, met een hersen schudding naar een ziekenhuis worden vervoerd. HOE ZAL HET DORPSHUIS HETEN? Hedenmiddag vindt dan de opening plaats van het nieuwe dorpshuis. Ieder een is hartelijk welkom, ook de inwoners van P.H. Polder en de Westen. Tijdens de opening wordt tevens de nieuwe naam van het dorpshuis onthuld, en weet U wie de grote taart gewonnen heeft, dus U blijft nog even in spanning. Er waren 41 namen ingezonden. s Avonds om half 8 kan de jeugd kennis maken met het dorpshuis. Dan wordt een prachtige film vertoond, n.l. Gibsy Colt. De entree is gratis, want ook voor de jeugd is het feest nu Den Hoorn en omgeving zo'n prachtig dorpshuis rijk is. De toegang tot de film is voor alle schoolgaande kinderen uit Den Hoorn en wijk H en de oudere jongeren tot 20 jaar. LEEUWERIKEN ZONGEN REEDS Op de boerderij „Sarrasani" heeft men maandag al enkele leeuweriken horen jubelen. Elders op het eiland staan sneeuwklokjes in volle bloei. dat zijo pas nylons TEXELSE EN URKER VISSERS VERZORGDEN DE VEERDIENST VLISSINGEN-BRESKENS Texelse en Urker vissers hebben maan dagmiddag de veerdiensten over de Wes- terschelde waargenomen. Door de zeer dichte mist konden de provinciale veerboten slechts enkele rei zen maken, waardoor grote aantallen be woners van Zeeuws-Vlaanderen, die 's morgens voor de mist opkwam naar Wal cheren waren gekomen niet naar huis konden terugkeren. Op maandag arriveren in Vlissingen steeds Urker en Texelse vissers die het weekeinde thuis hebben doorgebracht en terugkeren naar hun schepen in Breskens. Gisteren werden zij, omdat zij Breskens evenmin konden bereiken, door daar ach tergebleven collega's uit Vlissingen opge haald. Toen de vissersboten in de Vlissingse haven verschenen, werden zij door tien tallen mensen bestormd die naar de over kant wilden. De vissers voelden kennelijk veel voor deze particuliere veerdienst. Zij namen zoveel passagiers mee, dat de dek ken van de kotters stampvol kwamen te staan. Eén boot nam voor de ongeveer 6 km-lange tocht naar de overkant van de Schelde-monding ongeveer 70 mensen aan boord. Om twintig minuten over drie, een half uur na het vertrek van de vissers, kon ook de provinciale boot weer een over tocht maken. Tijdens de avonduren wer den nogmaals drie vaarten gemaakt. GEPENSIONEERDEN KWAMEN BIJEEN Onder voorzitterschap van de heer J. A. van Enst kwamen verscheidene Texel se leden van de Bond van Gepensioneer den in het Dorpshuis te Den Burg bijeen In een duidelijke causerie schetste de heer Van Enst het grote verschil tussen de huidige pensioenwet en het rapport van de Commissie Van Poelje ter voorbe reiding van een nieuwe wet, waarbij vooral naar voren kwam de verbeterin gen voor de gepensioneerden, indien de voorstellen van het rapport eventueel in cie Pensioenwet worden vastgelegd. Na de pauze werd uitvoerig aangetoond hoe belangrijk het is voor de gepensio neerden, indien zij aangesloten zijn bij de Algemene Bond van Gepensioneerden welke steeds op de bres staat om de be langen van zijn leden te behartigen bij de betrokken autoriteiten. Hier geldt stellig de waarheid, dat de eenling niets ver mag, doch verenigd in een grote Bond, er veel ten goede kan worden gedaan. De jaarlijkse contributie van 2,50 kan toch geen bezwaar zijn Vandaar dat zij, die nog geen lid zijn, krachtig worden opge wekt, alsnog als lid toe te treden. Men kan zich daartoe aanmelden bij de heer J. A. van Enst, Wilhelminalaan 9, Den Burg, die gaarne bereid is U alle inlich tingen te verschaffen. BRIDGEN Uitslag competitiewedstrijd van 21 januari j.l.: A.: 1. Bakker-Brücher 65.48% 2) 2. mevr. Kooijman-Wessels 57.14% 1) 3. Kellner-van Lente 51.79% 6) 4Vt. Dam-Dros 48.21% 5) 4Vt. Bos-Gieze 48.21% (11) 6. Mantje-Veenema 47.02% 4) 7. Bakker-Stolk 42.86% 9) 8. Dames Keijser-ten Hooi 39.29% (13) B.: 1. Bruin-Blom 63.29% 8) 2. Echtpaar v.d. Heerik 58.33% (10) 3. Echtpaar Jouwersma 52.98% 3) 4. Backer-Raven 49.40% 7) 5. Roeper-v.d. Werf 48.81% (14) 6. mej. Hattuma-Kok 46.43% (15) 7. Gebr. van Sambeek 41 67% (12) 8. Van Ee-Brom 38.69% De gemiddelde percentages van de twee hoogst geklasseerden zijn resp. 56.38 en 56 35%, een zeer miniem verschil dus dan volgt no. 3 met 55.49 en no. 4 met 54.58%. Volgende drive woensdag 4 februari. TEXELAARTJES Te k. puik beste aardappelen 15 ct, per kg., franco thuis bezorgd. P. Beers Den Burg Op mijn verjaardag kreeg ik 147 kaarten. De Texelse Cou rant en iedereen hartelijk be dankt, Wim Moor. Hilversum Te k. z.g.a n. hondenman den 1 grote, 1 kleine a 5,— opklapbed 35,-. Weverstraat 54 Tekoop2,5-j vette koe C. Garritsen. Vianen. -- Te koop Jawa 175 cc., 1 Puch 250 cc. Te bez. O 19 en K. Boersen, 't Noorden Tek. z.g. Vroiing heteluchtkachel no. 35. Schilderweg 132 Met grote vreugde en dankbaarheid aan God ge ven wij U kennis van de geboorte van onze dochter en zusje Lia bij het H Doopsel ont ving zij de namen Cornelia Maria E Bakker-Veeger M Bakker Wim Texel 26 januari 1959 „De Kapberg" B 151 UITSTEKENDE TONEELUITVOERING OVERDENKING: VAN DE OUDLEERLINGEN „Tinus, de Tiran" is de naam van het blijspel, dat de Vereniging van Oud-leer lingen der Lagere Landbouwschool op zaterdag 24 januari opvoerde en op zater dag 31 januari nogmaals voor het voet licht zal brengen. Wij feliciteren de Oudleerlingen met de keuze van het stuk en wij feliciteren hen ook, alsmede de regisseur, de heer G. Witvliet, met de opvoering ervan. Voordat met het stuk begonnen werd, verwelkomde de heer A. Hin namens de Oudleerlingen de aanwezigen en wel in het bijzonder de eerste burger van onze gemeente, de heer C. de Koning, en de directeur van de landbouwschool, de heer C. P. Laan. Daarna zette de heer Hin op nogal breedvoerige wijze uiteen, waarom de Oudleerlingen het toneelspel be oefenen. Van het toneelstuk hebben we genoten. Het werd werkelijk heel goed gespeeld. Natuurlijk waren er wat zwakkere mo menten (vnl. in het tweede bedrijf) en was er wel verschil te zien tussen het spel van de oudere, meer geroutineerde spelers en het spel van de jongere spelers met minder toneelervaring, maar geen van hen bleef onder de maat. Het toneelstuk, dat uit drie bedrijven bestaat, speelt zich af op het bedrijf van Bart Dijkstra, de trotse, zelfbewuste en eigenwijze eigenaar van de beroemde stier „Tinus". Wat hebben we een plezier gehad om die Bart Dijkstra, een echte „donderhond", maar in z'n hart geen beroerde kerel. Met welk een zorg om geeft hij Tinus de Grote en tot welke erwikkelingen is de geboorte van het stiertje Tinus II de oorzaak!! Het is vrouw Dijkstra, de boerin, soms wel eens wat al te erg. Toon Dijkstra, de zoon, heeft in Wage- ningen gestudeerd, maar krijgt aanvan kelijk door het bazige karakter van z'n vader weinig kans om z'n kennis in praktijk te brengen en dat is een van de oorzaken, waardoor hij wat aan de boe mel geraakt. Leentje Dijkstra, de dochter, studeerde voor veearts, omdat haar vader graag een veearts in de familie wilde hebben als lijfarts voor Tinus. Het gaat allemaal wel een beetje an ders dan Bart Dijkstra zich had voorge steld. Wij mogen U het verhaal niet helemaal vertellen. Wel mogen wij U nog zeggen, dat in het stuk nog voorkomen manke Dirk Vos, de buurman, Herman Donker, de veearts, die het ook nogal eens met Dijkstra aan de stok heeft, Dries Hop, de pientere knecht, die z'n baas aardig te grazen neemt en niet te vergeten Els Huidekoper, een allerliefst dienstmeisje. Werkelijke kritiek op het spel van de diverse spelers hebben we niet. We moe ten tenslotte niet uit het oog verliezen, dat we hier niet te doen hebben met „beroepstoneel", net zo min als de man, die dit schrijft een „echte" toneelcriticus is. Wat betreft de spelers zouden we het volgende willen opmerken: de heer M. Roeper als Bart Dijkstra was geweldig; mevr. Beumkes-de Radder als Vrouw Dijkstra was heel goed, evenals de heer H. de Lugt als manke Dirk Vos. De heer W. J. Bakker als veearts, die als het er op aankwam net zo'n harde kop had als Bart Dijkstra, konden wij waarderen. Hij zou zich echter nog wel wat vrijer op de planken kunnen bewegen. Mej. J. Bakker als Leentje Dijkstra deed het leuk en Tiny Hopman liet ons, zoals reeds ge zegd, een allerliefste Els Huidekoper zien, en bewees tegelijkertijd, dat zij aardig zcteren kan. De heer P Eelman als Toon Dijkstra viel wat tegen. Wij beweren be slist niet dat hij slecht speelde. Verre van dat Wij geloven echter, hem kennende, dat hij meer uit de hem toebedeelde rol had kunnen halen, dan hij deed. Wij zijn evenwel ook van mening, dat zijn rol zeker de gemakkelijkste niet was. Zijn rol vroeg meer aanpassing bij het type dan bij de anderen het geval was. De heer D. Roeper als Dries Hop maakte een goed debuut. De grimeur, de heer J Groothuizen uit Alkmaar, heeft zijn werk goed gedaan. Na afloop volgde een gezellig bal met muziek van de Ritmische Eilanders. Tot slot wensen wij de Oudleerlingen voor a.s. zaterdag nog veel succes met „Tinus" en wij raden een ieder, die in de gelegenheid is dit stuk, dat vlot ten to nele gebracht wordt, te gaan zien. Zij kunnen zeker zijn van een mooie avond. TEXELSE BOYS-NIEUWS Zo is er dan, na een lange rustperiode, eindelijk weer eens gevoetbald. Boys 1 moest met enkele invallers de strijd aan binden tegen Vesdo. Dit is een zeer span nende en aantrekkelijke wedstrijd ge worden, waarin Vesdo in de laatste 5 min. kans zag een 43 overwinning te behalen. Meteen na de aftrap ontwikkelde zich een levendige strijd met Vesdo iets in de meerderheid. Na 20 min. wisten zij dan cok de leiding te nemen. Voor rust bracht Vesdo door een penalty de stand op 20. Na de hervatting een gelijkopgaande strijd en wederom was het Vesdó, die na 10 min. de stand op 30 bracht. Hierna kwamen de Boys sterk in de aanval: een voorzet van rechts wist invaller T. Boo gaard keurig af te werken en zodoende de stand op 31 te brengen. G. Boogaard maakte na een minuut de stand op 32. En 5 min. daarna was het A. Boogaard, die een penalty feilloos benutte en hier mede de stand op 33 bracht. In de resterende 20 minuten werd er fair om het winnende doelpunt gestreden. 5 min. voor het einde een Vesdo-aanval. De Boys-spil stopte als laatste redmiddel de bal met de hand. De toegekende penalty werd in de uiterste hoek geplaatst: 43. Met deze stand kwam het einde. Boys 2 speelde thuis tegen JVC 2. Dit is een ruime overwinning geworden voor JVC, nl. 82. Boys 3 moest wegens ge brek aan spelers thuis blijven. Dit zijn 2 verliespunten, Boys.. Zondag a.s.: Tex. Boys 1-Schoorl 1; ZDHITex. Boys 2; Tex. Boys 3-WGW 4. Zaterdagmiddag: Cocksdorp a-Tex. Boys b; Oosterend a-Tex. Boys a. Terreindienst: T. Boogaard, K. Witte. DORRE TAKKEN Het is winter. De bomen staan er kaal bij. Dat heeft U zelf ook ongetwijfeld be merkt. Maar er valt nog meer te zien aan die bomen. Juist nu. Er zijn namelijk ook 2 soorten takken zichtbaar, n.l. levende en dorre takken. Op het eerste gezicht lijken deze gelijk. Maar als wij wat nauw keuriger kijken, dan zien wij toch ver schil. Want alleen de levende takken hebben nu al heel kleine knopjes, waar straks de blaadjes uit te voorschijn zullen komen. En als het stormt liggen er geen levende takken op de grond, maar dorre. Als Jezus de mensen iets wil zeggen, dan doet Hij dat vaak door beelden uit het gewone dagelijkse leven te gebruiken. In Joh. 14 doet Hij dat door het beeld van de wijnstok, omdat iederéén in het Oosten weet, wat een wijnstok is. Het is een heesterachtige struik, die op de berg hellingen groeit, waaraan druiven komen, waaruit weer de wijn geperst wordt. En nu zegt Jezus: ,.Ik ben de ware wijnstok" en tegen de mensen, die naar Hem luisteren: „en U bent de ranken." In onze taal: „Ik ben de boom en U bent de takken". Er zijn levende en dorre takken. De levende dragen veel vruchten. En de dorre vallen af en men verzamelt deze en verbrandt deze. U hebt allen wel eens door een boom gaard gelopen. Vindt U het geen heerlijk gezicht zo'n levende tak met de heerlijke vruchten? En hoe vindt U die takken, waar maar heel weinig bladeren aan zit ten met hier en daar een armzalige vrucht? Jezus zegt: „Ik ben de wijnstok en U bent de ranken? Die in Mij blijft zal veel vruchten dragen". Dat wil zeggen: Wie dicht bij Jezus blijft, Hem ziet, die draagt veel vruchten. In Jezus blijven is, doen wat Hij ons gezegd heeft. Iets van Zijn liefde ontvangen en deze dan uitdragen. Wie de liefde van Jezus in zich heeft, die weet, hoe hij leven moet voor zichzelf en tegenover anderen. Hebt God lief en de naaste. Dan zult U geen dorre tak zijn. Maar een levende tak, die veel vruchten dragen zal. W. A. S. Allen die van hun meele ven tijdens de ziekte, het overlijden en de teraarde bestelling van onze lieve moeder, behuwd- en groot moeder G. Timmer-Saris blijk gaven, betuigen wij gaarne onze hartelijke dank Namens allen A. Timmer Czn Oosterend, Texil, Peperstraat 27 Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel op donderdag 29 januari in „Het Eigen Gebouw- te Oudeschild Aanvang 20 30 uur. Chr. Muziekvereniging „Excelsior" op vrijdag 30 en zaterdag 3' januari in liet Gebouw voor Chr Belangen te Oosterend Aanvang 8 uur Donateurs vrij toegang op vertoon van uitnudigings kaart Net meisje 20 jaar voelt zich eenzaam en ver laten had graag een vrien din. Wie schrijft me even? Brieven onder no 1218 bureau Texelse Courant Ontvangen een kleine partij ijzersterke a f 14,50 per stuk N.V. Handelmij. Fabrikanten van dierenmedicamenten mineralen, voedingssupple menten, ontsmettingsmid delen, schapenwasmidde len, enz Opgericht 1854. Agent voor Texel S. DAALDER, Oosterend Tel. 282. De kenner kiest kwaliteit van Goënga's Slagerij Den Hoorn Teief 252 GEVRAAGD voor de zomermaanden FA. FRANS ZEGEL KZ. GROENEPLAATS Voor het februarinum mer van ons oreaan „Voor Vrienden van Texel" die nen nieuwe vermeldingen aanvullingen en/of wijzi gingen alsmede adverten ties uiterlijk 3 februari a.s. in ons bezit te zijn VVV Texel GEVRAAGD: Centrale Coop. L.T B Weststraat 8, Den Burg Bel dan Oen Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Deze week 100 gr boterhamworst 30 cent 100 gr gebraden rollade 40 cent 100 gr cervelaatworst 40 cent Door aanschaffing van een moderne kunnen wij u thans aan alle soorten klavier-, cylin der- en autosleutels helpen. Laat nu reservesleutels maken, voor U de laatste sleutel verliest. Zonodig klaar terwijl U wacht. Bakker's Ijzerhandel <10% KO&T/NG, VRUCHTENGRIES 18 zeqels p. pak ct. GEM. HARING 4 st. 26 zegels p. pot ct. HOESTMELANGE 22 zegels 200 gr. ct. MARIA BISCUITS 18 zegels p. rol ct. SMEERKAAS 14 zegels p. pakje ct. Dus op deze 5 artikelen 20 °/o KORTING Lunchschotel van de week Ham Gebr. gehakt Haagse leverw. 50 50 50 9«*. gr. gr. 12 zegels 10 o korting GOUDKNAPPERTJES 250 gr. 11 zogels 10 korting TE KOOP M. Boon, Klein Zeeland De tweede uitvoering van O.E.K. is ook in het Dorpshuis. Het bal is in Loodsmanswelvaren pracht partij meisjes- en jongenspyjama's voor spotprijzen Den Hoorn - Telef. 258 100 gr. korting RUMBONEN 8 zegels 10 Bij aankoop van 2 pakjes DESSERT PUDDING 32 cent en 6 zegels 10"/» korting 3de voor a ci en 3 zegels HALVE PRIJS Is 'O 10% Korting KANDIJDOEK en. SPARZEGELS ct. SPERCIEBONEN LTR. BLIK en... SPARZEGELS Ct. Geld. ROOKWORST 250 gr. SPARZEGELS VttT UWTUOP AU* BCKEMDC MERK ARTtKHUrt SAfRZESKLS KRO«ST 10°/, KORTING - 100°/o KWALITEIT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2