1 HET GOUDSCHIP ,,'t Avontuur met de raise wouters' S.V. TEXEL Uitslagen van zondag: Schagen-Vios 22; Zwaagdijk-JVC afg.; BKC-Limmen 3—0; Texel-Meervogels 3—3; VZV-De Zouaven afg.; LSW- Helder 2—5.ZAP 3-Texel 2 3—4. Texel-Meervogels. Het eerste optreden na de lange rustperiode is niet onbevre digend geweest. De uitslag 33 geeft de verhouding vrijwel goed weer. Om beur ten namen de ploegen het heft in handen. Vooral voor de rust was de T.-aanval het gevaarlijkst en kregen wij meer goede kansen dan M. In de 2de helft liep het niet zo goed en beheerste M. meestal het middenveld. Doordat de dekking enigs zins verslapte kon M. gelijk komen en binnen een minuut nogmaals verwarring in onze defensie stichten en de stand op 12 brengen. Ruud wist echter weer ge lijk te maken. Maar Bertus kon een ver scherp schot niet te pakken krijgen, de bal ging onder hem door en weer keken we tegen een achterstand op, die door Max weer werd ingelopen, waaruit blijkt dat de partijen tegen elkaar opwogen. De -leiding was in goede handen, rustig en heel beslist hield hij de spelers prima in de hand. Texel trapte af. Na enig verkennen aan weerszijden zien we snel en doortastend spel over links: Hans geeft goed door naar Max, die over schiet. Dan wordt M. gevaarlijk, maar Dick D. redde hier de situatie. De verdediging zit er spoedig goed in en samen, veelal met Bertus, kregen de M.-aanvallen weinig kans. Kans kreeg een bal goed aangegeven, brengt mooi op, geeft door naar Max, die het hout treft, waarna de keeper kan wegwerken. Uit een nieuwe aanval geeft Max naar Hans, die precies naast schiet. Ruud brengt fraai voor het doel, maar Hans schopte in plaats van te koppen. Ruud kreeg een kans, z'n zuiver schot springt af op Max en gaat naast. In onze halflinie was Dick nog niet op toeren( dat kan niet anders zonder trainen). Een ver schot van Ruud was bij de M.-keeper veilig. Bob zat er weer goed in, onder brak vele aanvallen en zette telkens de bal goed in de voorhoede. Dan volgde een mooie combinatie tussen Ab en Ruud, bracht de bal vrij voor Henk, die bij deze gemakkelijke kans veel te lang werk had. Bertus moest enige malen met veel bra- vour optreden en het gelukte hem won der wel. Dick D. hield zijn tegenspeler behoorlijk in bedwang. Ab deed het voor de rust goed. Dan krijgt Henk de bal, loopt door, schiet, de bal springt terug, waarvan Max gebruik maakt en ons naar de leiding schiet. Dat was 5 min. voor rust. T. was meestal in de aanval. Max gaf nog door naar Ruud, die naast schoot. Met Texel in de aanval komt dan het einde van de eerste helft. Na de hervatting valt Texel scherp aan, maar ook M. trachtte het spel te ver plaatsen, zij krijgt een goede kans, maar mist. Harry bracht goed op, waaruit Cees, die weer overal actief was, een scherp schot loste, precies naast. Hans plaatste een goede voorzet, die door Max werd onderschept. Dan had Texel geluk, toen een goed voor ons doel gebrachte corner behoorlijk verwarring stichtte in onze verdediging, tot tweemaal toe werd van dichtbij ingeschoten, maar dit kon met vereende krachten worden afgeslagen. M. werd steeds gevaarlijker en werd meester in het middenveld. Alle ballen uit onze achterhoede waren voor M. en steeds weer kwamen ze opzetten. M. zette een goede aanval op, terwijl de dekking was verwaarloosd en met een scherp schot was het 11. Direkt kwamen ze weer terug. Bertus loopt uit, maar onze verde diging verspert hem de weg, waardoor M. een niet te missen kans kreeg en benutte. Texels aanvallen verslapten meer en meer met enkele uitschieters. Cees lost een ver schot, dat door de keeper werd gevangen, maar dan komt Ruud vrij en met een prachtig ver schot staan we weer gelijk 22. Hierna redde Bertus, uitlopend, een gevaarlijke aanval uit een vrije schop, maar een ver lagg schot verraste hem dermate dat de bal onder hem doorslipte en weer stonden we achter: 23. Het werd spannend Texel kwam nog wel los, maar ze raakten uitgespeeld. In de half linie vaak te kort spel. Eenmaal redde Harry de situatie. Dan gaat de bal door het midden naar voren. Max bemachtigt ae bal en met een mooi schot staan we weer gelijk. Er bleef nog een kwartier spanning over. Beide doelen hebben dit overleefd en met 33 kwam het einde van deze spannende gelijkopgaande strijd. Door extra bewerking had de heer Ten Cate gezorgd, dat ons terrein goed be speelbaar was; ons compliment daarvoor! Texel 2 zrogde voor de verrassing door ZAP 3 met 43 te kloppen. Zo gaan we door hebben we afgesproken. A.s. zondag: Limmen-Texel; Texel 2- Hollandia T. 2; jun. Helder b-Texel. De Toto. Voor a.s. zondag gaat de toto weer draaien. Deze week komen de nieu we formulieren. Doen we allemaal weer mee?! Dan a.s. zondag vrij houden voor ons Texel-balmasqué. Zorg door uw overwin ningen het geheel bijzonder te doen slagen. GRONDAANKOOP De gemeente kan voor de soms van 3.750,een oppervlakte van 2.230 m2 grond aankopen, eigendom van mevr. T. C. Barausch-Eelman, Düsseldorf. Deze grond ligt tussen de Kogerstraat en het bejaardencentrum. SPORTNIEUWS S.V.C. De gedwongen rustperiode is voor SVC wel zeer ongunstig verlopen. Zaterdag verloren de adsp. thuis tegen Oosterend a met 40. En zondag moest SVC 1 met een ge havend elftal op bezoek bij de leiders Petten. Enkele spelers hadden griep, waaronder de doelman. Piet Jan werd tot doelman gebombardeerd en hoewel hij dit vak reeds jaren niet heeft gedaan, redde hij enkele keren prima. Toch moest hij zesmaal vissen, hoewel het veldspel niet deze geflatteerde zege voor Petten te zien gaf. Maar enfin, daar is niets aan te doen. Zondag op bezoek bij Oosterend. De adsp. zaterdag 3 uur Tex. Boys b.. Zoals gemeld, was de jaarvergadering vastgesteld op zaterdag 31 januari Deze is verschoven naar zaterdag 21 februari. Deze week draait de toto weer als van ouds. De formulieren zijn weer ver krijgbaar bij dezelfde adressen en de in levering moet geschieden donderdag avond tussen 7 en 8 uur bij de heer Van Hoorn. Laten we allemaal even aan deze tijd vasthouden, dat is voor de heer Van Hoorn ook prettiger. NOORDHOLLAND IN 1958 Aan de gegevens, ons verstrekt door de Kamer van Koophandel, ontlenen wij het volgende: Veehandel De handel in slachtkoeien is gedurende het gehele jaar met weinig fluctuaties verlopen. Grote prijsverschillen bleven uit. Het gunstige najaar maakte het mo gelijk, dat de van de vetweiderij afkom stige dieren over een langere periode konden worden geruimd. Opgemerkt moet worden, dat België 'n toeslag verleende op de uitvoer van rund vlees (Nederland uitgezonderd). Hierdoor stagneerde de export van deze vleessoort vooral naar Italië gedurende het laatste kwartaal aanzienlijk. Wegens het algemeen tekort aan vlees, konden de hieruit voortkomende ver hoogde marktaanvoeren, die tevens een toename te zien gaven door het voortijdig ruimen van veel gebruiksvee, zonder enige storing worden opgevangen. De uitkomsten van de wetweiderij zijn zeker lonend, in tegenstelling met die van het gebruiksvee, waarbij men nog steeds te maken heeft met het „melkprobleem". Door de toepassing van nieuwe voe dingsmiddelen (kunstmelk, ook zeer ge schikt voor menselijke consumptie red.) is men in ruime mate overgegaan tot het opzetten van kalveren, waarmede de met een tekort kampende vleesvoor ziening is gediend. De vraag naar vette kalveren, vooral voor export, is dermate groot dat op redelijke uitkomsten gere kend mag worden. De nuchtere kalveren, waarvan het aanbod beduidend minder geworden is, zijn gedurende het gehele jaar tegen hoge noteringen vlot verkocht. De varkenshouderij heeft de voor haar aan het einde van 1957 nog bestaande moeilijkheden opgelost, door de fokkerij een weinig te beperken. Voor de als ge volg hiervan geringere aanvoeren op de markten, konden stationaire en lonende prijzen worden gemaakt. Do schapenhouderij Was de uitvoer van geslachte schapen naar Frankrijk gedurende het eerste half jaar maar in beperkte mate mogelijk, in enige daarop volgende maanden kwam deze export zelfs geheel stil te liggen. Aan het einde van het jaar trad echter een geringe verbetering in. Ofschoon enige compensatie werd gevonden mid dels een verhoogde export-activiteit op België, is deze gang van zaken voor de handel in slachtschapen niet bevorderlijk geweest. Het ontstane overschot moest geruimd worden voor binnenlands ge bruik. Aangezien hierbij geen noemens waardige prijsverschillen zijn opgetre den, kunnen de uitkomsten voor de schapenweiderij toch wel bevredigend worden genoemd. De vleeshandel werd in het begin van het jaar door de bestedingsbeperking nadelig beïnvloed. Toch trad betrekkelijk spoedig weer enig herstel op, zodat de vleeshandel door de vrij stationaire vee- prijzen op de markten, niet tot ongun stige bedrijfsresultaten zal komen. Visserij en vishandel De Noordzeevisserij is in het begin van het jaar voor de trawlervissers door het slechte weer minder goed geweest, doch daarna heeft zij zich voor de rest van het S.V. DE KOOG We moeten maar weer afwachten wat de afdeling gaat doen, maar als er ge speeld wordt, dan komen de adsp. alleen in het veld en wel in Den Burg tegen Texel a om 3 uur. Toto-nieuws. De nieuwe toto's zijn ont vangen en kunnen bij de bekende adres sen worden afgehaald en tot uiterlijk donderdagavond 29 januari worden inge leverd. Het betreft hier Toto 71 dd. 1-2- 1959. De oude totoformulieren met nr. 70 moeten vernietigd worden. Willen de le den en donateurs hiermede ernstig reke ning houden? HALVE EEUW GELEDEN Vrijdag 1 januari 1909 berichtte de Texelaar: Oudeschild. Sedert 31 december was er allengs ijs langs de stenen gekomen en dit is langzamerhand zoo toegenomen, dat hedenmorgen de garnalenvloot, die nog in de vroegte was uitgezeild, tusschen het ijs raakte en slechts met behulp van de Ada van Holland en De Dageraad in behouden haven kon komen. Voorts lazen we: Men is druk bezig de ïjspakhuizen alhier te vullen. Het ijs is over het algemeen flink dik en zuiver. Dat uit de kolken ziet eenigszins geel. jaar hersteld. De garnalenvisserij was in het begin van het jaar bevredigend, doch in het najaar door lage prijzen niet lonend. De kamervisserij was zeer slecht en werd nog maar door één Texelse en twee Helderse vissers beoefend. Door de slech te uitkomsten werd zij spoedig gestaakt. De zandspieringvisserij was zeer goed, terwijl de sardijn- en bliekvisserij voor de industrie goed lonend waren. De vishandel te Den Helder was door de geringe aanvoer van trawlvis minder gunstig, alhoewel de sardijnhandel in het najaar nog enige verbetering bracht. Bij zandspiering en bliek wordt de han del niet betrokken, daar deze vissoorten door de vissers rechtstreeks aan de in dustrie worden verkocht. De waarde van de aanvoer van de af slag te Den Helder bedroeg 1.206.284,06 tegenover 883.632,33 in 1957. De aanvoer aan de afslag te Den Oever en te Oudeschild bedroeg resp. 2.500.000,— 2.576.769,62) en J 154.841,30 138.827,66). Groothandel in wol In de wolhandel zette zich de prijsda ling gedurende de eerste 10 maanden van dit jaar voort, waardoor de wol tot op een niveau daalde, dat in vergelijking tot de vooroorlogse prijzen, laag genoemd kan worden. De totale daling bedroeg tussen juni 1957 en juni 1958 ongeveer 40°/u. Voor diegenen, die in het najaar 1957 hun wol niet tijdig geruimd hadden be tekende deze daling een gevoelig verlies In de loop van 1958 werd op de lage prijzen de markt weer gezond, waarbij speciaal in de laatste paar maanden een opleving viel waar te nemen. Dit is in hoofdzaak te danken aan het feit, dat de voorraden bij de fabrieken tot Let minimum waren gedaald, waardoor men over de hele linie voor de lopende opdrachten aankopen moest doen. Bij de schapenhouders is practisch alle wol geruimd, terwijl bij de handel de voorraden snel verminderen. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 28 januari Den Hoorn, Opening dorpshuis. Den Burg, „Oranjeboom", Texels jeugc musiceert o.l.v. Jn. Visser. Den Burg, „De Lindeboom-Texel", 8 uur vergadering Chr. Besturenbond, onderw. „Verkorte werkweek". Donderdag 29 januari Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub „D< kiekendief". De Cocksdorp, „De Hoop", feestavond Sociëteit „De Vriendenkring". Vrijdag 30 januari Den Burg. „De Lindeboom-Texel", Ver gadering Ver. t.b.c.-bestrijding onder hel rundvee (met films). Zaterdag 31 januari Den Burg, „Casino", Ouderavond van „St Jeroen"-groep. Den Burg, „Oranjeboom", Toneelavond landbouwjongeren met „Tinus de Tiran" De Waal, „Dorpshuis", Toneelavond ,,'i Amateurtje" met „Angst voor de een zaamheid". ,,'T AMATEURTJE" DE WAAL A.s. zaterdag 31 januari, zal de Waalder toneelvereniging ,,'t Amateurtje" weder om voor het voetlicht treden. Ditmaal wordt opgevoerd een toneel-J spel van Jannes Bosker: „Angst voor del eenzaamheid". Het is de angst voor de cel, die een Franse schrijver een zeer vreemde beslissing doet nemen. De hoofdrol wordt vertolkt door de heer K. van Splunter. Tijdens de pauze zal weer de traditio nele verloting plaats vinden. Na afloop is er gelegenheid tot dansen. Er wordt van de zijde van de toneel vereniging nadrukkelijk op gewezen, dat> het bal alleen is voor diegenen, die va: begin af aan in de zaal aanwezig zijn. Na] de aanvang van het stuk worden geen kaarten meer verkocht. Wij wensen ,,'t Amateurtje" wederom] een succesvolle uitvoering toe in het Waalder Dorpshuis „De Wielewaal". UI n| üOOTDILNSTREGELING x.E.S.O. geldig tot en met 30 mei 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 12.55 15.30 18.00 van Den Helder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: van Texel: 7.30 10.30 16.00 18.25 van Den Helder- 9.20 11.30 17.15 19.35 van 4-5 uur. BOERDERIJBRANDEN IN NOVEMBER In november 1958 zijn dertien boerde- iijbranden voorgekomen, waarbij de boer derij vernield of zwaar beschadigd werd. Twee van deze branden kwamen voor in Groningen; één in Drente; vier in Overijssel; twee in Gelderland; één in Noord-Holland; één in Zuid-Holland, één in Zeeland en één in Limburg. De directe schade door deze branden aangericht wordt geraamd op ƒ470.000, Twee van deze branden werden veroor zaakt door hooibroei; één door lekke schoorsteen; twee door lek in slang van butagasfles; één door fel stoken; één door het spelen met vuur, één door kortslui ting, terwijl in vijf gevallen de oorzaak onbekend bleef. Bij deze branden kwamen 6 koeien, 56 varkens en 300 stuks pluimvee om. VAN SHERLOCK SPEURZIN UIT HET SPEURZIEKE LEVEN 8. Sherry sloop om de dansende spoken beetje licht, maar Sherry was alleen heen en met een flinke aanloop „Wat zullen we nu krijgen? Nog mooier sprong hij midden tussen de gedaanten in! ridders in blik?" Hij zag opeens een Floep. weg was alles! Er hingen nog oud stuk perkament gespannen over wat wat rookwolkjes en er was nog een paaltjes. Er stond op- „Hier woont Rid der Stilgenot Men late ons met rust! Ridders in blik!" „Hum. hum. 't Mocht wat! Dat is na tuurlijk de een of andere reclame van 'n blikfabriek!" „Neen, mijn waarde heer, dat is het niet!" liet zich plotseling een grommende stem horen. Een helle witte straal ver blindde Sherry voor enkele ogenblikken! Met een angstig: „Wat krijgen we nu weer", draaide hij zich om. „Alle potten I en pannen, wat is dat nu? riep de ver- I baasde Sherry uit. FEUILLETON door Annie G. Spoorhoven 10. Het vrolijke lied der matrozen is ver stomd. Bedrijvig lopen ze heen en weer. Vaten en kisten, die zich op het achter schip bevinden, worden vastgesjord. De kapitein geeft bevel om de zeilen van twee masten naar beneden te halen: de wind blaast te hard in de zeilen, ze dreigen te scheuren. Vlugge matrozen klauteren in het want en in een ogenblik zijn de zeilen vastgesjord tot een flink, stevig pak. Het gekraak is minder ge worden, nu een paar zeilen naar beneden zijn gehaald. De sluitstukken, waar de lopen van de kanonnen uitsteken, zijn ge sloten, zodat het hoog opspattende water niet naar binnen kan stromen. Wanneer de kapitein voorbij komt, vraagt Goldsmid met angst in zijn stem: „Kapitein, krijgen we storm?" „Óch, mijnheer Goldsmid, U hoeft niet bezorgd te zijn, er staat een stevige bries, dat is waar, maar het kan na een paar uren al weer mooi weer zijn". Toch kunnen de woorden van de ka pitein hem niet gerust stellen. De wolken jagen al sneller voorbij. Dreigender wordt de lucht. Somber staren de inktzwarte wolken hem aan. Wild spat het water tegen het schip op en het wordt nóg on rustiger in het hart van Goldsmid. Wan neer hier, midden op zee, het water al zo wild is, hoe zal het dan bij die gevaarlijke Hollandse kust zijn? Ze kunnen er nu vast niet ver meer vandaan zijn, immers de middag is al haast voorbij en volgens de kapitein zouden ze er tegen de avond kunnen zijn. Als het schip zich nu nog maar een paar uurtjes goed hield, dan waren ze in de veilige haven. Wat kan hij, de rijke bankier, nu met al zijn geld tegen de storm beginnen Haastig loopt de kapitein hem weer voorbij. Ook zijn gezicht is ernstig ge worden. Hij schijnt nu toch in te zien, dat het ernst wordt en hij is zich ten volle bewust van de taak, die op hem rust. Slechts een enkele passagier is nog aan dek. De meesten zijn in de grote, ruime kajuit. Het wordt hun nu toch te bar, boven op het dek. Hier hebben ze geen last van de kou en de wind, en bijna allen vertrouwen op de kundigheid van de be kwame kapitein en het prachtige, sterke schip. „Zeg, mijnheer Goldsmid", roept de ka pitein hem toe, „als ik U was, zou ik in de kajuit gaan, want het begint hier nu toch te hard te waaien". Wanhopig kijkt Goldsmid hem aan. „Nee, ik blijf hier!" De kapitein heeft geen tijd meer om verder met hem te praten, want eigenlijk moet hij nu overal tegelijk zijn. Het valt voor de stuurman niet mee om het schip meester te blijven; grote golven slaan tegen het roer. Toch blijft het nog recht op Texel aangaan. Zo loopt 't tegen de avond en nog steeds zit Goldsmid op het achterdek. De raad van de kapitein slaat hij in de wind. Met geen mogelijk heid is hij te bewegen naar de kajuit te gaan. De storm begint heviger te worden. Grote golven slaan over het dek. Ook van de grote middenmast heeft men één zeil naar beneden gehaald. Weinig is thans te zien van de om geving. Het is donker geworden. Vroeger dan anders, nu de zwarte wolken drei gend voortjagen. Geen vrolijk sterretje pinkelt aan een heldere hemel, geen maan werpt haar schijnsel over de gol ven. Zwart, alles zwart .En temidden van al die zwartheid worstelt het schip met de golvenAls een spook ziet de ka pitein de verantwoordelijkheid, die hij heeft voor meer dan 200 mensen en al het goud. Met inspanning van alle krachten houdt de stuurman het roer omklemd en recht gaat het aan op Texelde veilige haven. Zal de grote mast het houden. Zal het roer niet door de golven stuk ge slagen worden. x Ook de passagiers in de kajuit begrij pen, dat het nu ernst wordt. Vrouwen huilen en mannen kijken met ernstig gezicht, de tanden op elkaar geklemd. Geen vrolijk rumoer weerklinkt meer: het gesprek is verstomd. Zo nadert men de gevaarlijke Hol landse kust, met zijn vele zandbanken en gevaarlijke stranden. Nóg heeft de storm niet op zijn hevigst gewoed. Het lijkt wel of hij zich nog even teruggehouden heeft, om zich straks met alle geweld op 't schip te werpen. In de kajuit is het een warboel gewor den. Kopjes en glazen liggen over de vloer. Niemand let er op Ieder houdt zich vast aan alles wat maar houvast biedt. Eén passagier is nog op het achterdek Simon Goldsmid. Met touwen heeft hij zich aan de achterste mast vastgebon den, dicht bij het grote luik, dat toegang geeft tot de schatten in het achterschip. Kletsnat ligt hij daar. Grote golven spoe len over het schip en hebben zijn kleren doorweekt. Zijn lichaam zit vol blauwe plekken, want telkens, wanneer het schip opgeheven wordt door de golven en even ïater weer neerploft, bonkt zijn lichaam tegen het dek Godlsmid let er niet op. Hij tuurt naar het Oosten daér, waar Hol land ergens liggen moet. Hoe lang zal het nog duren.Bange vrees bekruipt zijn hart. Het is nu al ver in de avond en nog steeds niets te zien. Geen kust, geen vuurtoren. Door angst gedrongen maakt hij de touwen, waarmede hij zich heeft vastgebonden om niet door de golven meegespoeld te worden, los. Als er één helpen kan, dan is het de kapitein. Mis schien weet die, of ze al dicht bij de Hollandse kust zijn. En hij kruipt op han den en voeten naar de plaats, waar hij vermoedt dat de kapitein nu wel zal zijn: bij de stuurman. Dan heft een grote golf het schip omhoog en.even later stroomt het water bruisend en kokend over het schip. Een kreet weerklinkt over het schip.... Goldsmid is meegesleurd door het water, dat in zijn vaart niet te stuiten is. Met een slag wordt hij tegen de verschansing gesmeten. Dat is zijn be houd. Doch overal voelt hij stekende pij nen. Versuft blijft hij liggen tot één van de matrozen naar de plaats gekropen is, waar Goldsmid ligt. Dan pakt deze hem vast, juist op het goede ogenblik, een minuut later zou hij overboord gespoeld zijn. Want een grote golf kwam aanrollen, die zelfs enige kisten die met voldoende meer vast zaten, met zich mee sleurde. I De matroos heeft Goldsmid in zijn ijzeren greep omklemd gehouden en zo trekt hij 1 hem met inspanning van alle krachten I mee naar de grote middenmast. Daar bindt hij Goldsmid stevig vast op j het zeildoek. Naar de kajuit kan hij hem j nu niet brengen: met zulk weer kun je haast zélf de trap niet afkomen, laat staan met een bewusteloze in je armen. Zo blijft Goldsmid liggen, bewusteloos I door de zware slag tegen de verschansing. I Wat er verder met hem gebeurt, weet hij i niet. Hij zal er ongeveer een half uur gelegen hebben als hij plotseling de ogen weer openslaat. „Waar ben ik". Wat is er ge beurd....?" Wild zoekend kijkt hij om zich heen. Geen antwoord komt er op zijn vragen Niemand die hem ziet. Het enige antwoord, dat er tot hem doordringt, is het geloei van de storm, die in hevigheid nog niets heeft verloren. Onverminderd beukt hij het schip met zijn zware slagen. Onafgebroken rollen de golven over het dek. Het koude water doet Goldsmid weer tot zijn volle bewustzijn komen. „Och. mijn goud. worgt het in zijn keel. Dat zijn lichaam gekneusd is, voelt hij niet. Met een ruk probeert hij zich op te richten Met veel inspanning gelukt het hem de touwen los te maken en speurt door de donkere nacht of hij ook een licht ziet, dat de weg wijst naar de veilige haven. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4