roen /wa in het harL, Keus viel op naam De Waldhoorn PU ROL nog altijd bel kèsie Den Hoorn bezit een mooi, ruim dorpshuis BIJ de een is het vocht, bij de ander kon of tocht die Rhenm&tisehe pijnen veroorzaakt Maar in legio gevallen zit de oorzaak heel ergens anders. de Huid ZATERDAG 31 JANUARI 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7323 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooi] Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel Postbus 1) Tel. 11 Vei schijnt woensdags en zaterdaq9 Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm „Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over!" De laatste weken kwa men alle gesprekken als vanzelf op hèt onderwerp van het jaar: de aanstaande opening van het Hoornder Dorpshuis. Heel Den Hoorn heeft daar de schouders onder gezet en heel Den Hoorn was pre sent toen het dan zo ver was. Toen schre ven we 28 januari 1959. Een grote dag, want de totstandkoming van een dorps huis is een bijzonder feit. In de vele toe spraken is daarop gewezen. De vele ver enigingen hebben nu een tehuis, maar zij niet alleen: ook de bejaarden, ook de jeugd. Men is daarom unaniem verheugd over het feit, dat de voormalige school voor de dorpsgemeenschap behouden is geworden. Het had ook een pakhuis kun nen worden! De grootste voldoening heerste ontegenzeggelijk in het kamp van de fanfare, die zich destijds al met enige zorg afvroegen of hun repetitie lokaal verloren zou gaan. Zelf een lokaal bouwen? Dit was dus dè oplossing en wij feliciteren daar Den Hoorn van harte Er is wat werk verzet!! U herkent de oude school niet meer. Daarmee doelen wij dan vooral op het interieur, waar is getimmerd en geschilderd tot men al- fengs een gebouw kreeg, waar men zich thuis zal gevoelen. „Maar de bevolking zelf moet het bezielen". Inderdaad. Nu, Den Hoorn heeft in de loop der geschiedenis bewezen, dat het een uitste kende sfeer weet te bewerkstellingen. Waar ter wereld is de eendracht groter? Is Den Hoorn niet één broederkring? Als staaltje van de gehechtheid, van mede leven met elkaar denken we terug aan de steun, die destijds gegeven werd aan een gedupeerde dorpsgenoot, wiens bedrijf in moeilijkheden geraakte. Men stak de koppen bijeen en in recordtijd was ook dat probleem weer opgelost. Er is de laatste tijd ook kritiek geko men. Er is gezegd „Kunnen we het beta len, zo'n dorpshuis?" Zij, die de opening iiebben bijgewoond wie ontbrak? weten, dat, als er een beroep op hen wordt gedaan en de portemonnee van de l.nip „moet", hun gave besteed wordt ten dienste van de eigen, Hoornder dorpsge meenschap en is groter en mooier belang oenkbaar? Zoals gezegd: de voormalige school her kent ge niet meer. De eerste indruk van hen, die het niet hebben zien groeien en hierdoor het hernieuwde gebouw hebben kunnen toetsen aan de oude school, de eerste indruk was: „Geweldig". En wat een ruimte! Een breed, modern toneel met een up to date verlichting, uitge voerd door de heer H. Bakker. Een uit fraaie gele steentjes opgebouwde toog Zeer goed geslaagd. Zeer belangrijk is ook de aanwezigheid van ruime kleed lokaaltjes met wastafels en w.c.'s. Een aoelmatige keuken. De bestaande gang is tevens garderobe. Dan het apart gebleven lokaal, omgetoverd tot een gezellig zitje, waar in de toekomst ook heel veel ge confereerd zal worden! Door de ouden van dagen. Geschikt ook voor de uitleen bibliotheek en als informatiekantoor voor de V.V.V., om enkele voorbeelden te roemen. Het gebouw is geopend door de heer B. Fels, hoofd van het bureau Noord holland van het ministerie van maat schappelijk werk. Het kreeg de naam „Waldhoorn" U jeest daar meer over. De heer F. Zwanenburg, voorzitter van het Dorpshuisbestuur, verheugde zich zeer over de grote belangstelling voor de opening van het gebouw (Menigeen had zijn werkzaamheden hiervoor uitgesteld!) Spreker richtte een bijzonder woord van welkom tot burgemeester De Koning en de wethouders Roeper en Hin, tot de heer B. Fels, die als vertegenwoordiger van het ministerie van maatschappelijk werk de openingsplechtigheid zou ver richten, tot kapelaan Suidgeest, ds. Van Wolfensberger, de heren Kipperman, Veldstra en Oskam, de heer Albers, voor zitter Waalder dorpshuis, de heer J. Tjonk, hoofd afdeling schilderwerk ge meentewerken, K. Beumkes, raadslid, die keer op keer voor de belangen van Zuid- Texel op de bres staat, de heer J. C Quint, directeur VW Texel, de heer J. Gulmans, groepscommandant der rijks politie. Toen Jan Daalder op 24 april 1879 de eerste steen legde voor de nieuwe o.l. school aan de Dorpsstraat zal hij, zo vervolgde spreker, wel nooit hebben kun nen dromen, dat wij dit gebouw nu als oorpshuis in gebruik gaan nemen. Het Hoornder Dorpshuis. Hoe het zal heten? Uit 41 namen is een keuze gedaan. Ik verzoek de heer Fels deze naam te willen onthullen". De heer Fels liet het doek vaneen wij ken en de naam was nog steeds een verrassing. Die stond samengesteld op schildjes, omhoog gehouden door een elftal (sport-)meisjes van Z.D.H. Op een wenk van de voorzitter draaiden zij successievelijk de schildjes om en toen lazen wij „De Waldhoorn". Ogenblikke lijk hierop liet de heer U. D. Bousma, directeur van „D.E.K." de feestmars van Van der Glas inzetten. Een spontaan ap plaus volgde en hierna deelde de voor zitter mede, wie de taart had gewonnen. Hij verzocht mevr. Bakker-Hin, „Spyk", naar voren te komen en onder applaus wisselde de gigantische taart met de naam „Waldhoorn" van eigenaar. Hierna werd het woord gevoerd door de heer Fels. In volgend nummer zullen wij de be langwekkende rede van de heer Fels in zijn geheel opnemen. De heer Fels is een vriend-van-Texel, want hij komt hier al 40 jaar! Hem was de voorbeeldige samen werking onderling te Den Hoorn opge vallen en hij wist dan ook, dat het een echt dorpshuis zou kunnen worden. De heer .Fels heeft uiteengezet wat het doel van een dorpshuis is. Daarmede be antwoordde hij tevens de vraag of zo'n dorpshuis bestaansrecht heeft. Het zal het verenigingsleven kunnen activeren; cen trum van activiteit zowel op sociaal als cultureel gebied. Spreker stond stil bij het probleem der nuttige vrije-tijdsbeste- ding, dat der ouden van dagen, de voor lichting, de ontwikkeling van het vereni- ginsleven, „daarom is het zo verheugend", aldus spreker, „dat de bevolking de be hoefte aan een dorpshuis heeft gevoeld en tevens blijkt hieruit, dat men in Den Hoorn heeft begrepen, dat de zelfwerk zaamheid van de bevolking dient te wor den aangemoedigd". De heer Zwanenburg hoopte, dat het inderdaad echt een dorpsh u i s zal wor den, opdat het geld goed besteed is. Ter herinnering aan deze dag bood spreker de heer Fels een souvenir van het eiland aan Wat de naam Waldhoorn aangaat: reeds omstreeks 1400 lag in Zuid-Texel de Oude Hoorn, welk dorp geplunderd en gesloopt is Daarop werd, meer landin waarts de nieuwe Hoorn gesticht. Dit dorp werd opgebouwd vanaf het Klif en kreeg twee vertakkingen: een naar rechts: het Laag Achterom, en één naar links, de Kerkstraat, de vorm van de Waldhoorn. Bovendien: gaan we verderop naar recht of links dan komen we resp. straks in de aan te planten bossen van het Kampeerterrein Loodsmansduin en in de bossen van de Westermient. De Texelse Wouden. En het woord Wald hoorn is afgeleid van woudhoorn, waar dit instrument bij de jacht werd (en wordt) gebruikt. Bovendien wordt het als muziekinstrument gebruikt. Ons fanfare korps bezit weliswaar geen waldhoorn, maar dit korps oefent sinds haar oprich ting in dit gebouw. De voorzitter bracht vervolgens de voorgeschiedenis inzake de stichtings plannen van 't dorpshuis in herinnering. In april 1954 werd de eerste bijeenkomst gehouden met de vertegenwoordigers van alle verenigingen. De vraag werd gesteld, of Den Hoorn iets met het vrijkomende gebouw zou kunnen doen. Reeds toen gingen stemmen op er een dorpshuis van it maken. Ofschoon de bestedingsbeperking voor Den Hoorn geen halt hield werd door gezet. Hier het mooie resultaat, waaraan ook de heer Oskamp zo veel heeft willen bijdragen. Dank ook aan B en W. Ik ben vooral de laatste weken tot de conclusie gekomen, dat wij een buitengewoon goede B. en W. bezitten! In zijn dankwoord be trok spreker voorts de heren Veldstra, Alkema, ir. Kipperman, de uitvoerders, de heren G. Kikkert, H. Bakker, J. G. Oele, Jac. Bruyn, P. Boon, die allemaal de puntjes op de „i" hebben gezet. Zij kunnen trots zijn op het eindresultaat! Wat is er gewerkt: vrijwilligers waren alom actief, niet alleen in de late avond uren maar ook overdag! „Verschillenden ik kan geen namen gaan noemen hebben ons buitengewoon geholpen. Spreker wees op de gevolgen, die de komst van de pont vooral voor Zuid- Texel zal hebben. Onze jeugd dient te worden opgevangen en er dient haar dus iets te worden geboden. Zich richtend tot de kastelein van Loodsmanswelvaren verzekerde spreker hem, dat het dorps huis hem niet zou duperen, want er zal worden samengewerkt. Den Hoorn moet vooral blijven bloeien, opdat de jeugd niet zal zeggen „Het is 'n aood dorp, kom mee, we gaan elders ver tier zoeken!" Hierna las de secretaris, de heer Jac. van Wolferen, een aantal brieven voor. Minister Klompé wenste Den Hoorn ge luk met het dorpshuis', tot haar spijt kon zij niet zelf naar Den Hoorn komen; een brief van de Ned. Bond van Cultureel Vormingswerk, dat binnenkort haar af gevaardigde naar Den Hoorn zal zenden, ten brief van ds. Van Rhijn, van de heer Gottschal en van de heer P. B Riteco, van de heer Boon, secr. van de biljartclub Den Hoorn. Vele cadeaus: een geschenk onder cou vert van het r.-k. kerkbestuur, idem van de Hoornder feestcommissie, bloemen van magazijn „De Iris", van de Doopsgezinde Zustervereniging, van D.E.K., firma (Zie vervolg pagina 4) VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER Deelnemen aan de stemming in een andere gemeente 1 De burgemeester van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat een kie zer op zijn verzoek kan worden toege staan te zijner keuze aan de a.s. stemming ter verkiezing van de leden van de tweede kamer der staten-generaal deel te nemen, hetzij in de gemeente, in welker kiezersregister hij op de dag der kandi daatstelling is opgenomen, hetzij in een door hem bij het indienen van dat ver zoek aan te wijzen andere gemeente. 2. Deze bevoegdheid geldt niet voor de kiezer, aan wie is toegestaan bij volmacht te stemmen of die is opgenomen in het centrale bevolkingsregister. 3. De kiezer, die van deze bevoegdheid gebruik wil maken, doet daarvan uiterlijk op de veertiende dag vóór de dag der stemming (dus uiterlijk op 26 februari 1959) in persoon mededeling ter secretarie ener gemeente aan de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar. Hij geeft daarbij op: a. zijn naam en voornamen of voorletters; t de datum, het jaar en de plaats zijner geboorte; de gemeente in welker kiezersregister hij is opgenomen; d. zijn adres of laatste adres aldaar; e de gemeente, beneven een adres in die gemeente, waar hij aan de stemming wil deelnemen; de gemeente en het adres, waar hij de verklaring, welke van de mededeling wordt opgemaakt, wenst te ontvangen. 4. De verklaring wordt door de kiezer en door de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar ondertekend. Een c xemplaar van de verklaring wordt aan de kiezer verstrekt. Nadere inlichtingen worden verstrekt ter gemeentesecretarie. Texel, 28 januari 1959. De burgemeester voornoemd C. DE KONING VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER Stemmen in een willekeurige gemeente door de in het centrale bevolkingsregister opgenomen kiezers (schippers, woon wagenbewoners enz.) De burgemeester van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat aan hen, die zijn opgenomen in het centrale be volkingsregister (schippers, woonwagen bewoners enz.), op hun verzoek kan wor den toegestaan in een willekeurige ge meente aan de a.s. stemming ter verkie zing van de leden van de tweede kamer deel te nemen. De kiezer, die van deze bevoegdheid gebruik wil maken, doet daarvan uiter lijk op de veertiende dag voor die der stemming (dus uiterlijk 26 februari 1959) schriftelijk mededeling aan de burge meester van 's-Gravenhage. Voor deze mededeling wordt gebruik gemaakt van een formulier dat ter secretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar is Hij geeft daarbij op: zijn naam en voornamen of voorletters; b. de datum, het jaar en de plaats zijner geboorte; c. de gemeente en het adres, waar hij de verklaring (kiezerslegitimatiekaart) welke van de mededeling wordt opge maakt, wenst te ontvangen. Het bovenstaande geldt niet voor de kiezer, aan wie is toegestaan bij volmacht te stemmen. De kiezer, die rechtmatig in het bezit is van een kiezerslegitimatiekaart, kan zich op de dag der stemming voor het uitbrengen van zijn stem tussen acht uur 's morgens en zeven uur 's avonds vervoe gen aan een der daartoe aangewezen stemlokalen in een gemeente te zijner keuze, onverschillig welke. In iedere gemeente worden de adressen van de stemlokalen, waar deze kiezers aan de stemming kunnen deelnemen, ter openbare kennis gebracht. De burgemeester voornoemd, C. DE KONING Hoe vrediq schijnt de stille maan aan de avondhemel; door de kale takken heen boven 't aards qewemel. jachtend, schreeuwendaltijd haast ieeft de mens beneden Maar mijn oude hanqklok tikt qestadiq en tevreden. De mensheid spreekt van ruimtevaart bouwt haastiq aan raketten tracht daarmee „naar de maan" te qcan of haar zinnen te verzetten? De wijze maan blijft onverstoord haar qrootse taak vervullen. De dwaze mens beijvert zich die qrootheid te onthullen. O wondermooie, volle maan, die de nacht maakt tot een daq! Waar is de mens, die dit vermag? Gij dwaze mens, wat baat het U? Ge hebt daar niets te zoeken. „Hij schiep haar tot een licht des nachts" Staat in het Boek der Boeken (Gen. 1:16) M. Dros-Eelman, Oosterend, 24 januari 1959. GESLAAGD Bij de te Amersfoort gehouden examens voor de hoofdacte slaagde mej. E. P. van Weert, onderwijzeres te De Cocksdorp. MAAN-ONTBOEZEMING Onzuiver bloed, onzuiverheden die zich vastzetten in gewrichten en ledematen, zijn oorzaak van veler lijden. Ais dan de bloedzuiverende organen - met de jaren trager geworden in hun werking - met Kruschen's minerale zouten jeugdige energie krijgen toege voegd, dan gaan deze allengs weer krach tiger werken: het bloed gaat sneller stormen, de onzuiverheden worden af gevoerd langs natuurlijke weg en daar mee is dan ook de oorzaak van die slopende pijnen er niet meer. Wie nog niet die verlossende werking van Kruschen aan den lijve ondervonden heeft, neme de proef! S.V. TEXEL Programma voor zondag: 4e kl. KNVB: Vios-Zwaagdijk; JVC-BKC; Limmen-Texel; Meervogels-VZV; De Zouaven-LSVV; Helder-Schagen. Afd. N.H.: Texel 2-Hollandia T. 2; Jun. Helder b-Texel. Hedenmiddag: De Koog- Texel adsp. b, 2 uur; De Koog-Texel (welpen) 3 uur. Voor Texel 1 waarschuwen we nu maar niet te denken aan een zacht eitje, omdat de thuiswedstrijd zo overtuigend werd gewonnen. Speel je beste spel en zorg door snelheid en tactiek de sterkere te worden. Dus aantreden met de vaste wil cok deze wedstrijd tot een zo goed moge lijk einde te brengen. Texel 2, dat j.l. zondag zulk een ver dienstelijke overwinning behaalde, hopen we eveneens nu weer de punten te zien veroveren. Maar er zal van de eerste tot de laatste minuut aangepakt moeten worden. Dat spreken we dan ook bij deze af. De jun. staan juist boven Helder b op de ranglijst; zorg er voor die plaats te behouden. Allen dus aanpakken en spelen voor wat je waard bent. Voor het balmasqué is Uw uitrusting wel al gereed. Zo niet, haast U dan. Het belooft weer prima te worden. Tot zon dagavond dan in Hotel Texel. voor „EEN KEREL VAN EEN VROUW TEN BATE VAN DE M.-EIERLANDSE SCHOOLREISKAS Zaterdag bezorgde een toneelgroepje uit MiddenEierland ons een genotvolle avond. We kwamen bijeen in de o.l. school, die weer omgetoverd was in een toneelzaal. Er was weer met teamgeest gewerkt door de ouders van de school gaande jeugd, die voor en na het toneel stuk weer alles op orde brachten: alles ging weer ten bate van de schoolkas en we zouden ons kind te kort doen, als we daar niet allemaal aan meewerkten. Na een hartelijk welkom van de voor zitter van de Oudercommissie, in het bij zonder tot wethouder Roeper en mevr. Roeper en onze buurtgenoten van Zuid- Eierland, werd deze avond geopend. Vervolgens kwam onze toneelgroep op met het toneelstuk „Een kerel van een vrouw". We zagen weer een stukje gelijk waardigheid van de vrouw, al vond ze op het eind toch ook weer een steun aan haar zijde om samen verder te vechten. We zullen hier geen spelers naar voren halen, omdat ieder in zijn rol buitenge woon z'n best deed. Daarom hulde voor het vlotte spel, dat in zo'n korte tijd inge studeerd was. De regie berustte in de kundige handen van mevr. van 't Veer Ze zal ook zelf goed tevreden zijn over haar clubje, waar ze prettig mee samen werkte, want een avond achter de scher men is de spanning van een regisseuse ten top gestegen. Het was dan ook zeer te recht toen de voorzitter na het bedanken van spelers en souffleuse, mevr. van t Veer als regisseuse als blijk van waar dering, een bloemetje aanbood van de Oudercommissie. In de pauze werd traditiegetrouw een verloting gehouden en koffie met koek geserveerd. Na afloop werd er hard gewerkt en geschrobt om de school weer zo te krij gen, dat er geen les verloren hoefde te gaan, maar de verzuchting werd geslaakt: hadden we toch eens een clubgebouw. De opbrengst van de avond, zo zijn we het gewend in Midden-Eierland, was v/eer buitengewoon goed en hierdoor kunnen onze kinderen, niet één uitge zonderd, rekenen op een fijn uitstapje. Een voldane bezoekster. Maandag speelde ditzelfde groepje in Hotel „De Hoop" te De Cocksdorp voor de ouden van dagen van De Cocksdorp en Eierland. Ook daar oogstten ze met dit stuk weer groot succes. De prijzen, gevallen op de nrs. 776 wit en 548 blauw, zijn nog niet afgehaald. POLIO-INENTINGEN Op 2, 3 en 4 februari a.s., elke middag tussen 13.30 en 16.45 uur zullen in het Witte Kruisgebouw te Den Burg weer polio-inentingen plaats vinden. Ingeënt zullen worden de kinderen, ge boren in de jaren 1952, 1953, 1954, 1956 en 1957, die reeds tweemaal eerder zijn in geënt. Voor de betreffende kinderen wordt dit dus de derde en laatste injectie, die zij ontvangen. De TESO zal wederom een aantal extra bussen laten rijden, en wel: maandag 2 februari a.s.: van Oudeschild, vertrek 13.15 uur; terug uit Den Burg 14 30 uur. Vanaf Zeewijk, vertrek 13.45 uur; van Den Hoorn, vertrek 13.55 uur via de Westen. Terug uit Den Burg 15.45 uur. Dinsdag 3 februari a.s.: Van Eierland. Vertrek smederij Dros 13.00 uur (Bus rijdt vanaf Den Burg via De Waal, Hoofdweg, Wageningseweg en Postweg). Terug uit Den Burg 14.15 uur. Van De Koog, vertrek 14.00 uur; terug uit Den Burg 15.00 uur. Woensdag 4 februari a.s.: Van De Cocksdorp, vertrek 13.00 uur. Terug uit Den Burg 14.15 uur. Van Oost, vertrek 13.30 uur; van Ooster end, vertrek 13.35 uur; van De Waal, vertrek 13.45 uur. Terug uit Den Burg om 15.45 uur. Men wordt verzocht: 1 Zich te houden aan de datum en tijd, zoals vermeld op de oproepingskaart; 2. De oproepingskaart, alsmede de in- entingskaart van 't kind mee te brengen; 3. De bijdrage in de kosten ad 1,zo veel mogelijk met gepast geld te be talen. OVERDENKING: CHRISTUS WORDT WEER GEKRUISIGD Eenmaal werd Hij gekruisigd. En nog steeds vat dat ene ogenblik al onze schande samen. Het gebrek aan geloof, waarmee ik dit stukje schrijf, is er het treffendste teken van. Iemand, die niet aan Hem beantwoordt, moet iets over Hem zeggen. Ik schrik er voor terug, maar Hij wil" het. Hij wil verkondigd worden, juist door de mensen, die Hem met hun afwijzende houding, de afvallig heid van hun doen en laten, „weer" kruisigen. U noch ik beseffen de laagheid, waar van ons dagelijks leven in z'n verhouding tot Hem vol is. Hij bad dan ook: „Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen". Dat geldt nog steeds, onze ongelooflijke zelfgenoegzaamheid ver blindt ons ten opzichte van onszelf. Wij weten niet wat wij allemaal misdoen. Eén is er die ons kan inlichten, die ons hart kent. En dat is nu juist de Gekruisigde. Hij wordt elke dag opnieuw verraden en ge hangen door ons, kerkmensen of niet. Ons hele leven weerspreekt het Zijne, het is de oorzaak van zijn dood Dat wordt dui delijk voor wie naar Hem luistert, voor wie de verkondiging die van Hem uit gaat, in zich opneemt. Tegelijk wordt iets anders duidelijk. Zijn antwoord op ons kwaad: Vader, ver geef het hun.De reden, die Hij op geeft, treft nog het meest: dat wij niet weten hoe wij met ons leven Christus kruisigen Maar wij weten wel dat het beste, het diepste, het meest ingrijpende wat ooit op de wereld gedaan is, ligt in Zijn bede om vergeving voor Zijn moor denaars. Dus ook voor ons. Daarom betekenen de bekende woorden boven aan dit stukje eigenlijk: wij krij gen wéér vergeving. Een mens, die, hoe armzalig ook, in Christus gelooft, gaat zien dat hij leeft van vergeving en van niets anders dan vergeving. Hij gaat ook zien, dat niet alleen hem, ook anderen wordt vergeven. En wie weet dat Chris tus vergeeft, vergeeft ook zelf. Want al- ieen met vergeving, dat wil zeggen met Christus, kunnen wij samen opnieuw be ginnen. Kunt u uw man, uw buurvrouw, uw (vroegere) kerk, uw volk vergeven? Hij heeft het gedaan, vraag Hem om de weg. S. d. L. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) HALVE EEUW GELEDEN De Cocksdorp, 8 januari 1909: Evenals in veel vorige winters is op nieuw gebleken van hoeveel waarde de post tusschen Texel en Vlieland is. Tijdens de vorst heeft schipper Buijs eiken dag met de ijsvlet gevaren en geen enkelen aansluiting gemist. Er was wel een mannetje meer noodig voro het zware en moeilijke werk, doch kosten noch moeite werden ontzien om vertraging te voorkomen. De post van Terschelling kwam hier langs, daar de gemeenschap van dat eiland met Harlingen was verbroken. Ook de verbinding tusschen Terschelling en Vlieland was gebrekkig, zoodat ééne postverzending zelfs twee dagen vertra ging ondervond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1