Cjroen 'ZwartsJexels in het harL, Jeugd introduceerde „De Waldhoorn Ruwe, schrale huid Geslaagde avond van ,,'t Amateurtje" WOINSDAG 4 FEBRUARI 1BS9 7Ï« JAARGANG No. 7224 TEXELSE®COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) Tel. 11 Verschijnt woensdags en xaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm „De Waldhoorn". Dit is de naam van het vorige week woensdag te Den Hoorn geopende dorpshuis. Hoe de naam zou luiden werd tijdens de opening pas be kend gemaakt: een elftal sportvriendinnetjes van Z.D.H. draaiden een schildje om, waarop een letter van de naam stond. Deze naam was bedacht door mevr. Bakker-Hin, „Spyk"Mevrouw Bakker heeft besloten een schilderij te laten ver vaardigen van een waldhoorn en dit aan het dorpshuisbestuur aan te bieden. Rechts op de foto de heer B. Fels, die de opening verrichtte namens de mi nister van maatschappelijk werk, links naast hem de heer F. Zwanenburg, voor zitter van het dorpshuisbestuur. Het is mij een groot genoegen hier aanwezig te mogen zijn en mede te wer ken aan de officiële opening van dit dorpshuis, aldus de hr. Fels, die vervolgt: Toen ik in juni 1956 in kennis werd ge steld met de plannen welke hier in Den Hoorn leefden om te komen tot de oprich ting van een dorpshuis, bleek mij dat de samenwerking onder de dorpsgenoten zo danig was, dat kon worden verwacht, dat indien het gebouw tot stand zou komen van een echt dorpshuis kon worden ge sproken. In het Stichtingsbestuur waren n.l. de verschillende Kerkgenootschappen erenigd en van de z.g. verzuiling van de maatschappij was hier geen sprake. Voor al dit laatste was voor mij een aanmoe diging Uw plannen te steunen. Wanneer men echter met deze plannen wordt geconfronteerd, komt de vraag op „is een dergelijk gebouw wel nodig"? En om deze vraag te beantwoorden is het goed even stil te staan bij de tegen woordige samenleving. Dat zich zeer grote veranderingen in onze samenleving voltrekken is U allen duidelijk. Ook op Texel gaat de tijd en de dinamiek van deze tijd niet onopgemerkt voorbij. Zelf kom ik reeds gedurende ruim 40 jaar regelmatig op Texel en ik heb Uw eiland zien veranderen van» een zeer gemoedelijke, gastvrije dorpsge meenschap tot een zeer druk vakantie oord. Ook op cultuur-technisch gebied on dergaat Uw eiland grote veranderingen, zoals wij kunnen zien bij de ruilverka veling e.d. levendig houden, deze zelfwerkzaamheid moeten worden gestimuleerd en wat be langrijker is, men zal de gelegenheid moeten scheppen, dat deze zelfwerkzaam heid tot zijn recht kan komen. De maatschappelijke opbouw waaraan wij allen zullen moeten medewerken is de kunst om op democratische wijze een samenwerking op te bouwen, waaraan de burgers volledig deel zullen moeten ne men. De vormgeving aan hun eigen sa menleving en aan de oplossing van hun problemen is hun taak. Bij deze samenlevingsvorming doen zich verschillende problemen voor en ge tracht zal moeten worden de bevolking zoveel mogelijk voor de oplossing van deze problemen te interesseren. Dit be tekent dus, dat een dorp of een buurt schap haar eigen situatie dient te onder kennen en moet trachten te bepalen wat er eigenlijk moet gebeuren. Dit houdt in dat men dient na te gaan wat hieronder moet worden verstaan en wat men ten aanzien daarvan zelf zal kunnen doen. Het is niet mijn taak en ik zou het ook niet kunnen, om te bepalen wat alhier dient te geschieden. Maar wel wil ik wij zen op de door mij zo even aangehaalde wijzigingen, welke in onze samenleving optreden. Een facet daarvan is het meer teschikbaar komen van vrije tijd. Door vermindering van arbeidsuren, waarvan het eind nog niet is te voorzien, komt meer en meer vrije tijd ter beschikking welke zinvol dient te worden besteed. Deze vrije tijdbesteding dient te worden Het moderne personen- en berichten verkeer op Texel is enorm toegenomen. Het gevolg hiervan is dat nieuwe denk beelden en nieuwe ervaringen doordrin gen in alle plaatsen zelfs hier waar men voor enkele tientallen jaren geleden nog dacht dat deze rustige samenleving nim mer zou worden veranderd. En hoewel de sociale voorzieningen de strijd om de bestaanszekerheid haar scherpte hebben ontnomen treden weder om andere verschijnselen op welke een gevolg zijn van de dinamische wereld, waarin wij leven en welke zeker niet mo gen worden verwaarloosd wil men niet de aanpassing van de bevolking aan deze gewijzigde omstandigheden missen. In deze min of meer dirigistische maat schappij waarin het noodzakelijk is ge bleken op bijna alle terreinen maatrege len te nemen en voorschriften vast te rtellen krijgt men het gevoel dat de Overheid of dit nu is de Sta ten-Generaal, Provinciale Staten of de Gemeenteraad alles regelt en er voor de zelfwerkzaam heid van het individu geen plaats meer is. Toch zal, wil men de verantwoordelijk heid voor de samenleving bij de bevolking Wiens idee gekozen zou wor den zou met een taart worden beloond. Mevr. Bakker-Hin be dacht „De Waldhoorn" en zij won zodoende dus de taart. Deze wordt haar hier overhandigd door de heer Zwanenburg; links de heer B. Fels van het bureau Noordholland van het ministerie van maatschappelijk werk. geactiveerd en geleid. Waar zal dit moe ten geschieden? Een tweede facet is de opvang van de jeugd. Ook deze zal een verantwoorde vrije tijdbesteding moeten worden bijge bracht. Ook hier wederom de vraag waar zal dit moeten geschieden? Een derde facet is de voorlichting van de bevolking en de begeleiding bij het aanvaarden van de nieuwe omstandig heden waarin wij leven. Wederom de vraag zoals hiervoren gesteld. Een vierde facet de noodzakelijke ont wikkeling van het verenigingsleven ten einde een sociaal isolement van de be volking te voorkomen U heeft het reeds begrepen, steeds wederom de zo even reeds enkele malen gestelde vraag. Daarom is het zo verheugend, dat de bevolking de behoefte aan een dorpshuis heeft gevoeld, omdat hierin tot uiting komt de behoefte om deze vragen te kun nen beantwoorden en waaruit tevens blijkt dat men in Den Hoorn heeft be grepen dat zelfwerkzaamheid van de be volking dient te worden aangemoedigd. Wil men n.l. komen tot het beschouwen (Zie vervolg pagina 4) DE HEER H. J. THOMASSEN MET TELEVISIE-TOESTEL VERRAST 56 jaar lang heeft de heer H. J. Tho massen in De Cocksdorp het ijzer ge smeed, want reeds in 1903 stapte hij naar z'n baas. Hij was toen een knaap van 12 jaar en verdiende als leerling-smid een kwartje per week. Het werk kreeg zijn volle belangstelling, hij hield van zijn vak en bleef het dan ook trouw. De heer Thomassen heeft enorm veel werk verzet en daar kunnen wij onmid dellijk aan toevoegen: in het belang van de gemeenschap en was het dus geen wonder, dat de landbouwers en andere relaties uit het noordelijk deel van Texel onlangs de koppen bijeen staken, toen ze vernamen dat de heer Thomassen zijn bedrijf zou overdragen aan de heer C. de Waard. ,,Hij moet gehuldigd worden, waar kunnen we hem een plezier mee doen?" Dat was gauw uitgevist en de heer D. Barends werd opgedragen alvast maar een mooi televisietoestel gereed te hou den!! Toen de heer Barends zaterdagochtend een televisiemast op de woning van de familie Thomassen zou zetten werd hem gevraagd of dat geen vergissing was. Ze ker, Thomassen had wel eens gezegd, dat die televisie een mooie uitvinding was, maar hij had toch niks besteld?! Of.... had zijn schoonzoon hem soms willen ver rassen? Enfin, de heer Barends moest dan zelf maar weten! 's Middags verscheen een deputatie namens een groot aantal landbouwers en een aantal burgers bij de woning van de familie Thomassen. Ze droegen een groot pak bij zich en pas toen ging de heer Thomassen werkelijk argwaan koesteren Enfin, het kwam er van: hij werd gehuldigd en ze hebben hem het mooie cadeau aangeboden. Was het een wonder, dat de man, die altijd voor iedereen heeft klaar gestaan, de klant in de ware zin als koning diende, onder de indruk was? Het deed hem zichtbaar goed, dat de mensen hem op deze wijze hun dankbaarheid hadden willen betuigen. De heer Thomas sen was vooral blij met de lijst met na men van degenen, die een (behoorlijke) bijdrage hadden gegeven, de namen van hen voor wie hij zo veel werk heeft ge daan. Altijd met ambitie. Een der deputatieleden vertelde ons, dat ze met groot plezier met die lijst op pad waren gegaan, want iedereen zei „Natuurlijk doen wij hier aan mee, Tho massen was een reuze man voor ons". Maarje mocht niet zomaar een be drag overhandigen: de deputatie had dit omgeslagen naar gelang de grootte in bunders van het bedrijf. Ook dat zat dus helemaal zuiver. Bovendien kon de fam. Thomassen Uvee jaar kijkgeld worden overhandigd. De heer Thomassen nam in 1942 het bedrijf over van de firma Van der Kloot Co. Hij is nu 68 jaar. De heer C. de Waard volgt hem op, maar de heer Tho massen zal nog menig uur in de smederij zoek brengen, ja, de banden met het hem zo dierbare vak zullen nog lang nauw aangehaald blijven. KROMME LINDERT OP 28 FEBRUARI De toneelgroep „Het Masker" brengt op zaterdag 28 februari het toneelspel Kromme Lindert" van A. M. de Jong. De belangstelling voor deze opvoering blijkt zo groot te zijn, dat het bestuur besloot reeds over te gaan tot de voor verkoop van kaarten. Daar deze in een beperkt aantal voorhanden zijn, raden wij de toneelliefhebbers aan zich tijdig van een toegangsbewijs te voorzien. De kaar ten zijn bij de bekende adressen ver krijgbaar. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 30 januari 1959: A.: Jac. v. Heerwaarden- S. v. Heerwaarden 11 W. A. v. Zeijlen-Jas. Vinke 02 C. v. Heerwaarden-S. Ros 02 C. v. Heerwaarden-J. Hooijberg 20 B.: S. Bakker-C. P. Burger 02 D. v.d. Werf-Jn. Stam 11 R. Zijm-A. v.d. Slikke 11 Jo Schoo-C. v.d. Werf 1—1 C.: J. J. Lafeber-J. A. v. Enst 02 Jas. Vinke won voor de tweede maal van W. A. van Zeijlen en toont wel aan, dat zijn promotie terecht was. Jac. van Heerwaarden bracht het tot remise door een offer. De stukken van zwart stonden te los om tot meerderheid te komen. C. van Heerwaarden was niet erg op dreef en verloor een stuk en de partij aan S. Ros. Ook in de tweede partij kreeg hij nadeel maar een minder sterke voortzet ting gevolgd door een blunder van J. Hooijberg bezorgde hem toch weer twee punten. Ook A. v.d. Slikke blunderde grof in een gewonnen stand. D. v.d. Werf en J. Stam borduurden een heel wonderlijke stand, die voor beiden een dam opleverde en onbeslist eindigde. S. Bakker leek er de laatste weken beter in te komen, maar verloor nu toch weer van C. P. Burger. Over de promotiewedstrijden kwamen nog geen nadere berichten binnen. Damclub Eierland vraagt ons maandag 9 febr. met een twaalftal te verschijnen. Vrijdag het woord aan de B-klassers dus. REVUE „DE SCHOOLBEL LUIDT" Den Hoorn Vrijdag- en zaterdag avond zullen leerlingen van de Jan Drij- verschool in het dorpshuis „De Wald hoorn" een revue opvoeren onder de titel „De schoolbel luidt". Een 60-tal leerlin gen van de 3de, 4de, 5de en 6de klas wer ken hieraan mee. Als gasten treden op Jans Goënga en ina Boon met hun accordeon, alsmede de mondharmonicaclub van Den Hoorn, on der leiding van Jaap Dijker. Het doel is de schoolkas te versterken. Het bestuur hoopt op twee maal een uit verkochte zaal. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Donderdag 5 februari Den Burg, „Landbouwschool", Praat- avond Ver. oudleerl. landbouwschool. Vrijdag 6 februari De Koog, De Toekomst, „De Duinkanters" voeren op „Boemerang". Zaterdag 7 februari Den Burg, De Graaf, Viering 10-jarig bestaan „Stem des Volks". Den Burg, „Oranjeboom", Toneeluitvoe ring „St. Jan" met „Carnaval". De Koog, De Toekomst, „De Duinkanters" voeren op „Boemerang". De Waal, De Wielewaal, Toneeluitvoering ,,'t Amateurtje" met „Angst voor de een zaamheid". ZE SCHILDERDEN IN FRANKRIJK Een zevental Texelse schilders heeft dezer dagen een tiendaagse trip gemaakt. Einddoel was de bekende volkshoge school te Meridon, gelegen op een zestig kilometer van Parijs. Ook de dames maakten de tocht mee. Deze onderneming ging mede uit van de studieclub West- friesland en stond onder leiding van de heer D. P. Drikmaat, Noord-Scharwoude. Met een bus van de firma Oosterom uit Beverwijk toerde het uitgebreide gezel schap (want er waren ook vaklieden uit Brabant, Noordholland en Friesland) door België, Luxemburg en Frankrijk. Ze hebben het gebouw van de Volkshoge school te Meridon een kasteeltje op nieuw in de verf gezet, cursussen gevolgd en de bloemetjes buiten gezet, want als de Lichtstad zo nabij is, wordt je nieuws gierigheid nu eenmaal geprikkeld. Ze hebben ook de zeer hoge waterstand van de Seine gezien met alle gevolgen van dien. Er was een bezoek aan het gebouw van de Unesco, ze zijn naar de opera ge weest, naar Versailles enz. Dit alles is mogelijk door de uitwisse ling, die een grote omvang heeft aange- romen. T.z.t. zal een groep Fransen een bezoek aan Texel brengen. „DE MAN OP DE BROMFIETS" Onder deze titel zal a.s. zaterdagavond een toneelgroep van S.V.C. een toneel stuk voor het voetlicht brengen ten bate van S.V. Oosterend. Het bestuur hoopt, dat velen van hun belangstelling blijk zullen geven en de schoolzolder geheel gevuld zal worden. (Zie ook adv.) HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 4 febr. 4.31 en 17.21; 5 febr. 6.00 en 18.45; 6 febr. 7.08 en 19.49; 7 febr. 8.05 en 20.43. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 2 februari 1959: 8 biggen 6070; 10 nuchtere kalveren 50—70. OOSTERENDERS ATTENTIE!! In aansluiting op het verslag van de Excelsior-uitvoering en het door de voor zitter geopperde idee tot vorming van 'n fonds wordt medewerking van iedere Oosterender gevraagd, daadwerkelijk en financiëel. Hiertoe kunt U zich dan op geven bij Uw Oosterender correspondent van de Texelse Courant. Oosterenders laat allen zien dat bij de viering van het 50-jarig bestaan er een de Oosterenders waardig cadeau kan worden aangeboden, waarop iedere Oosterender en vooral Excelsior trots kan zijn. INGEZONDEN TIP VOOR GEMEENTEWERKEN Toen ik afgelopen week in het duister per fiets naar de boot van 7.40 uur reed, het was mistig met gladde weggedeelten, zag ik hoe bij het oversteken voor de haven iemand bij het nemen van de bocht onderuit schoot en daar languit kwam te liggen. Velen reden achter hem, soms wat gehaast, men moet de boot halen. Groot is dus de kans op een z.g. ketting botsing, met de gevolgen vandien, U allen wel bekend. Maar de tip nu, is het nu zo'n dood wond, wanneer men van Gemeentewer ken dit rijwielpad naar de boot nu eens 's morgens vroeg, even onder het zand strooide en de grote weg terug. Men is in de winter wel eens aan de late kant, vooral naar de boot. Ook de schooljeugd speelt hier een rol. Beter strooien dan doen verongelukken. Red hartelijk dankend, hoogachtend, J. C. R. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 31 januari 1959 Gevonden te Den Burg: schaats, grijze tweedjas; rode vulpen; 4-kleurige wollen sjaal; bankbiljet; zilverkleurig ringetje met groenachtige steen; soort statief film- of fototoestel; zwarte want; blauwe sjaal; grijze wollen want; rode damesportemon nee met geld en nota; zwarte alpinomuts met lederen rand; tafelmes; lederen mo- torwant. Gevonden te De Cocksdorp: tasje met bromfietsgereedschap. Verloren te Den Burg: donkerblauwe pet met oorkleppen; bruine wollen want met gele kruisjes; gouden ring met ge kleurde steen; muntbiljet van ƒ2,50; deel van 3-delige matras; paar bruin met gele wollen wanten; huisdeursleutel; sigaren aansteker; rode meisjessjaal; zwarte ge breide dameshandschoen; kinderbril met bruin hoornen montuur; bruin-beige da mesportemonnee met plm. ƒ17,dames handschoen. Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor op werkdagen geopend van 16.00 tot 18.00 uur. HERV. GEMEENTE DEN BURG A.s. vrijdag n.m. 8 uur Praatkring van de jonge lidmaten in de pastorie. Met de opvoering van het toneelspel „Angst voor de Eeenzaamheid" heeft de Waalder toneelvereniging ,'t Amateurtje' ce aanwezigen zaterdag een genoeglijke avond bezorgd. Dit stuk speelt zich af in een villawijk van een Franse havenstad. De schrijver André de Blécourt (de heer K. van Splunter) rolt als het ware zijn woning binnen: hij heeft zijn grote succes gevierd: zijn nieuwste werk is bekroond. Hij is in gezelschap van zijn secreta resse Edit (mej. T. Eelman) ofschoon hij verloofd is met Yvonne (mej. R. Eelman). Ook is een zekere Charles '(de heer W. Albers) die avond met hen aan de boemel geweest. Yvonne is ziedend als ze daar achter komt. Zo begint het verhaal, een boeiend verhaal met vele verrassende wendingen. „Maar publiceert U liever nog niet te veel van de inhoud, want vol gende week (zaterdag a.s.) komen wij op nieuw met dit stuk voor het voetlicht". Aldus het verzoek van regisseur Albers. Ja, laten we de spanning er in houden! Die blijft voor de bezoekers n.l. tot het laatste ogenblik volkomen bewaard. Een alleraardigst stuk, dat dan ook een beter bezette zaal had verdiend, maar te genwoordig voor de vasten ingaan heeft men voor een avondje van verzet de keuze uit vele attracties en zo wordt de spoeling wel eens dun! Het stuk werd in een vlot tempo ten tonele gevoerd. Wel had het zo af en toe nog de gebreken, die zo dikwijls inherent schijnen te zijn aan een première. Ook werd er wel eens tè vlot gesproken, waar bij dan de articulatie meestal in het ge drang komt. „André" was deze avond bijzonder goed op dreef. Een verre van gemakkelijke rol, die hij zoals ze dat in vakkringen noemen goed uit de verf liet komen. Ook zijn secretaresse kon ons zeer goed voldoen. Eveneens een verre van gemak kelijke taak, want zij kwam meermalen in de pijnlijkste situaties te verkeren en dan valt het nu eenmaal niet mee om de juiste toon te treffen. Zij had een goede opvatting van haar taak. Ook „Yvonne" toonde ons een goede kracht te zijn van ,,'t Amateurtje", dat toch maar grote ac tiviteit aan de dag legt, want dit was de tweede opvoering van het seizoen al weer. „Jean" (de heer M. Reij) was een brave, maar bovenal pientere huisknecht, eigenlijk geen huisknecht zonder meer, maar wij mogen nog niets verklappen! Best gespeeld! „Henriëtte" (mevr. A. Keijser-Zegel) kon meermalen voor de vrolijke noot zorgen. Zij maakte daar dan steeds weer een gretig gebruik van met ongekunsteld spel. „Charles" had maar weinig te doen, omdat.verklappen we ook niet, maar al dadelijk stond vast, dat hij van het acteren wel de nodige hoe veelheid kaas verorberd heeft. Tenslotte Laval, de politie-inspecteur (de heer A. Kager). Deze figuur had zo het een en ander te ontmaskeren en dat viel niet mee. Pech op pech en dit laatste werkte waarschijnlijk ook enigszins deprimerend en scheen over te slaan op de vertolking. Tijdens de pauze werd een verloting gehouden en natuurlijk waren ook de serveersters weer zeer actief. Na afloop was er een gezellig bal, helemaal in de Knusse Waalder sfeer. De muziek werd verzorgd door het trio Keijser-Dijkstra- Kok.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1