GRAF. MONUMENTEN publiek en a contant verkopen Eén sleutel is geen sleutel. kamer m. pension Bedrijf Beumkes vishandel voor lopig gestaakt 1 of meer ha. land Edgar Tjoe-Ney in een Surinaam se avond tuingrond toneelgroep S.V.C. De man op de bromfiets krachtkabel Prima BABY WEEGSCHALEN te huur bij N. WONDER, Schilderend 8 VANDAAG GEEN CONSULTATIEBUREAU Men deelt ons mede, dat er vandaag geen consultatiebureau wordt gehouden. BAZAR OP 10 EN 11 APRIL De bazar, die de volgende week ten bate van de Ned. Herv kerk te De Koog zou worden gehouden, is door bijzondere omstandigheden uitgesteld tot 10 en 11 april a.s. VRIJDAG TONEEL IN DE KOOG De dorpscommissie zorgt, indien ge wenst voor het vervoer van de ouden van dagen, die deze opvoering willen bijwonen. SURINAAMSE AVOND IN EIERLAND Op vrijdagavond 8 uur zal er in het Vliegveldrestaurant weer een avond wor den gegeven, die door de beurtcommissies van Zuid- en Midden-Eierland is geor ganiseerd. Daar zal de heer Edgar Tjoe Ny een Surinaamse avond verzorgen. Het pro gramma is zeer veelzijdig en omvat: in leiding, film en bespreking met muzikale toelichting. De spreker is een bekwaam gitarist en kenner van de Surinaamse volksmuziek. De heer Tjoe Ny is Surinamer van ge boorte, heeft in Amsterdam volkenkunde gestudeerd en zal binnen afzienbare tijd weer naar zijn geboorteland terugkeren om daar als leraar aan de ontwikkeling van dit land zijn bijdrage te leveren. Men zal dus niet vaak meer in de ge legenheid zijn deze boeiende spreker en muzikale voordrachtskunstenaar te gaan 2ien, een buitenkansje voor de Eierlan- ders dus, die dank zij een subsidierege ling voor een bedrag van slechts 0,50 deze avond kunnen bezoeken. PLATTELANDSVROUWEN BIJEEN Tijdens de jaarvergadering werd mevr. Van Loon-Le Roy als bestuurslid gekozen inplaats van mevr. A. Bruin-Over, welke niet herkiesbaar was. Mevr. Bruin werd hartelijk dank gebracht voor het vele, dat ze in de afgelopen 6 jaar voor de vereniging heeft gedaan. Mevr. G. Bak- ker-Zuidewind, De Koog, werd herkozen. Verslag werd uitgebracht van de Sint Nicolaasactie, waardoor aan twee kinder tehuizen pakjes konden worden uitge reikt. Mevr. Dral uit Schagerbrug hield een lezing over goede woninginrichting en deelde mee, dat een binnenhuisarchitecte van de Bond geregeld éénmaal per maand zitting houdt in Alkmaar, waar men dan tegen geringe vergoeding advies kan krijgen inzake woninginrichting. De in houd van de z.g. woningkoffer van de Bond werd door de aanwezige dames bezichtigd. S.V. TEXEL Uitslagen van zondag: 4e kl. KNVB: Vios-Zwaagdijk 21; JVC-BKC 24; Limmen-Texel 22; Meervogels-VZV 51; De Zouaven-LSVV 25; Helder- Schagen 40. Afd. NH.: Texel 2-Hollan- dia T. 2 24; jun. Helder b-Texel 12; adsp.: De Koog-Texel 33; welpen: De Koog-Texel 34. Texel kon het niet tot de verwachte overwinning brengen. Toch niet te licht opgevat? De thuisclub speelde fors, maar bij Texel was de aanval wel verzwakt door het ontbreken van Max, die griep had. Hopen maar dat hij spoedig her steld zal zijn. De winnende goal ontstond tijdens het eindsignaal en telde niet meer mee. Texel 2 raakte geheel onvolledig; ziek meldingen en onduidelijke afspraak, en fin nog is er een kans op behoud als we maar op alle spelers kunnen rekenen. Een bijzondere pluim komt de junio ren toe. Ook hier afmeldingen of weg blijven zonder bericht, was oorzaak dat met 8 man gespeeld moest worden. En ze hebben gespeeld; met goede vlotte lange passen werden Kees en Quint aan het werk gezet. Vooral Kees zette flink dooi en kwam dikwijls in het H.-doelgebied. Voor de rust was T. meermalen in de aanval; uit een snelle doorbraak scoorde Cees, maar H. wist gelijk te maken. Door Alfred Q., die keurig de verdediging pas seerde en de keeper uit z'n tent lokte, werd het met een fraaie boogbal 21. Wel trachtte H. na de rust gelijk te ma ken en waren ze meer in de aanval dan tijdens de eerste helft, maar met vereen de krachten hielden ze stand. Eenmaal redde de paal ons, maar zelf kregen ze nog enkele goede kansen. Alle acht heb ben ze uitstekend gewerkt. Ide als spil deed het prima, ook Teun zat er weer goed in. Frits redde op voortreffelijke wijze door een hard schot van dicht bij en bijna buiten zijn bereik, naast te stom pen. Ook voor de anderen, Jan, Abe en Hans alle lof. A.s. zondag 1 vrij. Texel 2 uit naar W.Waard 2. Jun. vrij. Adsp. thuis tegen ZDH. S.V. DE KOOG Het eerste en tweede kwamen allebei in het veld. De Koog 1 veroverde tegen Watervogels 3 voor de rust en tegen de straffe wind in een 2—0 voorsprong. Na de rust nam De Koog het veel te gemak kelijk op en W. kon gelijk maken. Hierna maakten beide ploegen nog een doelpunt en de uitslag was daardoor 33. De Koog 2 moest naar Zeemacht 3 en moest de strijd met 10 man aanbinden, Hulde voor de spelers, die het sterke Zee macht behoorlijk partij gaven, vooral toen na de rust een Koger speler uit het veld werd gestuurd. Met negen man hielden ze de score nog op 91. Jammer, dat er nog altijd spelers zijn, die hun medespe lers in de steek laten. KLAVERJASNIEUWS Aan de drive op woensdag 28 januari in het „IJsbeertje" werd door 52 koppels deelgenomen en velen moesten nog wor den teleurgesteld. De uitslag was: 1. D. en S. Hemelrijk (wisselbeker); 2. mej. T. Bagge en A. J. Huisman; 3. A. Dootjes-D. de Ruyter; 4. P. Vos-T. Eel- man; 5. D. Witte-P. Veeken; 6. B. Kie- wiet-D. Zuidewind; 7. P. Kleve-T. Eel- man; 8. D. M. Vlas-H. Vermeulen; 9. Beu- ving-Jn .Winter. Voor Pasen wordt er een drive gehou den in Hotel De Graaf. Adv. volgt. Het Bestuur. HET BALMASQUE VAN S.V.T. Het balmasqué van S.V.T. is weer oké geweest. Niet minder dan 54 sportvrien den en sportvriendinnen hadden zich de moeite getroost de een of andere voor stelling voor zijn rekening te nemen. Ons viel in de eerste plaats de enorme zorg op, waarmede velen hun costuum hadden vervaardigd. Zie, dan kom je tot zo'n prima resultaat! Amateurs, die die avond een kleurenfilm in hun camera hadden zitten, konden hun slag slaan! Het feest vond, zoals de traditie dat wil, weer plaats in „De Lindeboom" Allengs kwa men er meer gemaskerden opdagen, maar jammergenoeg is het aantal onge- maskerden nog steeds veel te groot, ove rigens niet helemaal tot misnoegen van de penningmeester van deze sportvereniging, omdat hij ook weer de traditiegetrouw de niet-gemaskerden het volle pond laat betalen. De voorzitter, de heer D. Dapper, nam met genoegen achter de microfoon plaats en stelde vast, dat de jury, bestaande uit de heer en mevr. Bakker-Zuidewind, Van der Koo-Moojen en de heer De Wilt, een verre van gemakkelijke taak zou wachten. Toch is zij er helemaal uit ge komen en wij nemen aan, dat het publiek het met haar beslissing eens kon zijn, want had Eva met de slang niet recht op de eerste prijs bij de enkelingen? „Ik had het helemaal niet verwacht" giebelde Eva, maar was ze toen wél oprecht?? Ze verwierf 40 punten. 2 werd het char mante hartevrouwtje, dat blijkbaar even eens het hart van de jury had weten te stelen. 3 werd de springlustige kangoeroe, onafscheidelijk verbonden aan haar jong. 4 werd de snoezige lollypop van top tot teen met versnaperingen behangen; 5. de boze wolf, bekend uit het verhaal Donald Duck; 6. de haremdame (waarmede iedere Sultan gestraft zou willen zijn), 7. black and white Bij de paren gingen de prijzen naar Bijgeloof met 46 punten en die staken dan ook met hoofd en schouders boven de overige candidaten uit; 2. het biedermeier paartje, ook erg leuk verzorgd; 3. twee breedgeschouderde Mexicanen. Er was ditmaal slechts één groep, maar die was zö goed verzorgd, dat de jury haar een prijs toekende. Het waren de zwemfenomenen van het jaar. (36 punten) We hebben eerst nog gepoogd alle ge- maskerden te registreren, maar op zo'n wilde avond valt dat niet mee. Tot de op vallende verschijningen behoorde „Het Goede Heertje" in twee stadia: als de in weelde badende procuratiehouder en als de veroordeelde oplichter. MUZIEKVERENIGING „EXCELSIOR" GAF VERDIENSTELIJKE UITVOERING Vrijdag- en zaterdagavond gaf de Chr. Muziekvereniging „Excelsior" van Oos terend weer blijken van haar kunnen. De voorzitter, de heer Jn. Daalder, opent met een kort woord. Na het spelen en zingen van Ps. 138 1 gaat hij voor in gebed. Hierna heette hij allen hartelijk welkom, speciaal de heer D. Trap, erelid. Het an dere erelid was jammergenoeg door ziekte verhinderd. Spreker herinnerde aan het heuglijke feit, dat Excelsior in het najaar 50 jaar bestaat en dat een waardige herdenking wordt voorbereid. Door het plotselinge overlijden van de tamboer W. v.d. Slikke zijn deze feestelijkheden met aller in stemming in dit voorjaar afgelast. De vacature bracht voor deze avond grote moeilijkheden. Excelsior klopte met suc ces aan bij de tamboer van VIOS, de heer S. Zijm. Vervolgens kreeg Excelsior het woord om onder leiding van Dir. Brouwer zijn kunnen te tonen met de „Brandweer mars" van W. Schootemeijer. Er werd weifelend begonnen; men was nog niet ingeblazen zou men kunnen zeggen, maar vrij spoedig kreeg men ritme en hoogte te pakken en de staccato stukken kwamen zuiver en voortreffelijk door. Het derde nummer „De Jacht", een ouverture van Joh. Pala, genoot een goede vertolking en al zijn de stukken van behoorlijk zwaar gehalte Excelsior durft en volgens onze bescheiden mening niet slecht. „Weberiana", een potpourri van Weber, in arrangement van Alb. Floris, laat de moeilijkheid wel even voelen; er wordt hier en daar gezocht, weifelend, naar toonhoogte of sterkte, maar het vijfde nummer „Rockingham", een medidatie naar Gez. 48 door A. van Kammen, doet deze kleine tekortkoming vergeten, want dit nummer wordt gevoelvol gebracht, evenzo het zesde en laatste nummer voor de pauze „The Lost Chord" van A. Sulli van. Ook deze vertolking was een genot en indien de pistonpartij iets meer getem perd was ten opzichte van de bugelpartij waren de resultaten nog mooier geweest. Al met al bracht Excelsior met ver schillende jonge leden, waaronder vier dames ons een genoeglijke avond. Vervolgens kwam de voorzitter met zijn voorgenomen financiële praatje. Eer der heeft hij reeds gezegd, dat de donatie veel te laag is voor deze tijd. Reparatie en aankoop van nieuwe instrumenten kost geld, veel geld. Als de donateurs nu eens vrijwillig hun donatie verhoogden? Voorzitter herinnert ook aan de regel matige medewerking aan het Prins Bern- hardfonds en de vraag aan dit fonds om subsidie. Dit is alleen mogelijk indien Excelsior zelf een fonds bezit. Voorzitter zag hier een prachtige stimulans voor de burgerij van Oosterend om voor een fonds te zorgen. Zou het niet een pracht iets zijn, als wij straks op een waardige manier ons 50-jarig bestaan vieren en 'n dergelijk cadeau zouden ontvangen? Aan U, zo besloot voorzitter, Burgerij van Oosterend verder het woord eri de daad. Na de pauze werd de dorpsfilm ver toond. Deze verkrijgt steeds grotere waarde, velen zijn heengegaan, jonge mensen zijn getrouwd, veel is veranderd De film in zijn geheel is een schat aan herinneringen ennu onbetaalbaar Vervolgens een uitgebreide taptoe, ver sterkt met vier trommelslagers, een goed team. De voorzitter liet sluiten met Gez. 96, waarna de vice-voorzitter, de heer B. Vlaming Czn., voorging in dankgebed. POSTZEGELTENTOONSTELLING „Je kunt de Texelaar er wel mee vul len!" meende een enthousiaste postzegel verzamelaar, die ons welwillend als gids diende op de tentoonstelling, maandag avond door de Texelse postzegelbeurs in Hotel „De Graaf" georganiseerd. Inder daad, die show sprak boekdelen. En welk een grote belangstelling, van jong en oud! Het gaat de vereniging goed, want 5 jaar terug telde ze nog maar 30 leden en nu, zij er al 105. De tentoonstelling werd geopend door de voorzitter, de heer Van Laar, die op zijn beurt geluisterd heeft naar de vriendelijke woorden van oud voorzitter H. Gomes, thans te Den Helder, maar overgekomen om deel uit te maken van de jury, waarin ook de heren P. Beemsterboer en J. C. Bruin zitting hadden. Dit werd de uitslag: senioren: 1. C. Bakker, de jubilaris tevens, want hij zit al tien jaar in het bestuur, met zijn beel denverzameling in tien soorten zegels; 2. H. C. Prins met zegels uit Rusland; 3. Jac. Schrama Hzn. met zijn kinderzegels; 4. A. Dros, roltandingzegels. Junioren: 1. M. Stam; 2. en 3. Addy Stiekema. De inzendingen overtroffen, wat het aantal betrof, de stoutste verwachtingen: 160 vellen keurig uitgelegd in de ruime achterzaal. Voor duizenden guldens aan postzegels. De kostbaarste was de zegel, die in 1913 (Nederland 100 jaar onaf hankelijk) werd uitgegeven. Toen een tientje, thans 140 gulden waard. Verder moeten we een greep doen: Rusland, zegels uitgegeven t.g.v. het geo-fysisch jaar en de stunt met de spoetnik; het scheppingsverhaal; een zon, samengesteld uit kinderzegels; de (nog niet uitgegeven) zegels van de Zuid-Molukken; scheep vaart in het patroon haven Oudeschild; zegels, gestempeld op de.... Zuidpool; Expo-serie; watersnoodzegels; arbeid- adelt; Israël 10 jaar; de kroningzegels van koningin Wilhelmina vanaf 1898- 1948; de eerste zes Nederlandse postze gels. U ^iet, dat er in de Texelse postzegel wereld zo het een en ander omgaat! Van daar dan ook de bloei van de vereniging, die wij gaarne een excelsior toewensen. S.V.O.-NIEUWS Zaterdag werd het terrein voor de adsp.-wedstrijd tegen Tex. Boys a afge last. Naar het scheen is ons afbericht bij de Boys niet goed doorgegeven, want de jongens maakten een vergeefse tocht naar Oosterend. Jammer, jongens. Zondag speelde Oosterend 2 om 12 uur tegen ZDH 2. O. wist voor de rust, met de wind mee, een 20 voorsprong te nemen door doelpunten van Jan en Jaap Smit. Na de rust nam ZDH spoedig door t en blunder in de O.-achterhoede een ge deelte van de achterstand terug. Verwoed vocht Z. voor de gelijkmaker, maar O. gaf geen krimp. Vlak voor tijd wist Z. toch de achterstand in te lopen, zodat de pun ten eerlijk gedeeld werden. Al met al een leuke wedstrijd. Oosterend 2 is zondag weer vrij. Het eerste begon om 2 uur tegen Cocksdorp 1. Het zag er al in het begin naar uit, dat O. een zware dobber zou krijgen. Met de wind mee wist Jaap met een mooi schot Oosterend de leiding te geven. G. had pech, dat 2 schoten van hem door de lat gekeerd werden. Ook SVC zat niet stil en achter kreeg O. het soms zwaar te verduren. Na rust zagen we direct een sterker S. Na 10 min. spelen beoordeelde keeper Keijzer een bal verkeerd en de gelijk maker was er. Nu werd sportief om de winnende goal gestreden en we kunnen zeggen, dat O. de gelukkige was, toen G. uit een vrije schop van Klaas doel puntte. De uitslag was 21; een gelijk spel had de verhouding beter weerge geven. A.s. zondag ontvang Oosterend leider Petten, om half twee. Zaterdagavond komt de toneelgroep van SVC bij ons met het toneelstuk „De man op de bromfiets". Zijn er nog leden of donateur, die mee spelen willen met de toto? Even een be richtje bij A. Kalis en Uw formulier wordt thuisbezorgd en afgehaald. TEXELSE BOYS-NIEUWS Tex. Boys 1-Schoorl 1 70. Boys 1 heeft in zijn thuiswedstrijd wel een zeer ruime overwinning behaald op Schoorl. De eerste helft kenmerkte zich door een snel op en neergaande strijd, waarin beide ploegen met goede combinaties tot de aanval overgingen. Hierbij waren de Boys het meest produktief, want 1-binnen A. Boogaard zag kans om 2 prima doel punten te scoren. De soms gevaarlijke aanvallen van Schoorl strandden op de hechte Boys-verdediging, welke zich bij zonder goed opstelden en zodoende op de kritieke momenten konden ingrijpen. Midvoor G. Boogaard bracht met een fantastisch doelpunten de stand op 30. Na de hervatting was het spelpeil sterk gedaald, waardoor het vaak een doelloos heen en weer getrap werd. Schoorl was in deze periode meer in de aanval, doch zij miste de stootkracht om te scoren. Bij een van de Boys-aanvallen schoot G. Boo gaard de bal laag in het doel, waarbij de Schoorl-keeper niet vrij uitging: 4—0. Hierna voerde de Boys, middels A. Boo gaard (2x) en G. Boogaard (lx) de stand op tot 74). Boys 2 was op bezoek bij ZDH en in een spannende strijd werden de punten gedeeld: 11. Het 3de speelde thuis tegen WGW 4 en behaalde een 10 overwinning. De wedstrijd van Boys a werd opge- Jast, terwijl Boys b tegen het sterke Cocksdorp a met 21—0 ten onder ging. Zondag a.s.: Boys 1 vrij; Boys 2 uit naar ZAP 4; Boys 3 thuis tegen Zeemacht 2. Zaterdagmiddag Boys b thuis tegen De Koog a. Terreindienst: D. Witte en J. Zoetelief Training. Boys, bedenk dat de training onmisbaar is voor iedere sportbeoefenaar. Vandaar dat wij een beroep op alle spe lers doen om toch vooral de trainings avonden te bezoeken op donderdag 7.30 uur in het gymnastieklokaal. D.E.K. IN STIJGENDE LIJN Dat D.E.K. in geweldig stijgende lijn is, bleek vrijdag- en zaterdagavond, toen het fanfare onder leiding van haar directeur, de heer U. D. Bousma, een zeer zwaar programm op uitstekende wijze uitvoerde. De eerste avond was de zaal geheel bezet, maar de tweede avond niet, door dat vele jongelui naar de uitvoering van Oud-leerlingen waren getrokken. Het was jammer dat dit gelijk viel. Degenen, die naar „De Waldhoorn" ge komen waren, zullen daar geen spijt van gehad hebben. Verschillende buitenstaanders prezen D.E.K., dat het zo'n zwaar programma op zich had durven nemen. Er zijn heel wat zware repetities twee maal per week aan voorafgegaan, want directeur Bousma is daarin niet gemakkelijk, en dat moet ook niet. D.E.K. kan onder zijn leiding de toekomst vol goede moed ingaan, want D.E.K. beziet op het ogenblik zeer goede krachten .waaronder goede Pistons en Bugels. Ook viel deze avonden op, dat de stemming zo goed is. D.E.K. begon met een lichte mars ach ter het dichte toneeldoek, dat langzaam opging. De eerste avond werden D.E.K. en de aanwezigen hartelijk welkom geheten door de voorzitter van het dorpshuis bestuur. Het was de eerste officiële uit voering in het nieuwe gebouw. Nadat de voorzitter van D.E.K. de avond had geopend, begon D.E.K. met de Arnhem-mars. Na deze mars een zwaar gedeelte uit Watermuziek-suite van Georg Fr. Handel; ook dit nummer viel zeer in de smaak. Het derde no. 1. intro duction, 2. Air, 3. Final. In gedeelte Air speelde de heer Kuik uit de Dennen een prachtige solo op zijn sopraan-saxofoon. De heer Kuik betekent voor D.E.K. een goede versterking. Als vrij nummer voor het komende concours koos D.E.K. „Beelden uit de Vogezen", gecomponeerd door Meindert Boekei tijdens zijn vakantie in de Voge zen. Een lastig nummer, dat bestond uit: 1. Terug naar het meer; 2. De sprong in het meer; 3. De Kapel van Labaroche; 4. De duivelsrots. Vooral het gedeelte op gaan naar de kerk was heel mooi door het klokkenspel. In „A Holiday"-suite van Eric Ball was de stemming zeer goed. Het fanfare ver dient een pluim door voor de pauze dit zware concert, bestaande uit 8 nummers in één stuk uit te voeren. Het laatste nummer voor de pauze was de zware mars „12e Regiment"; ook prima gespeeld. Na de pauze werd opgevoerd de klucht „Professor Daantje" een leuk stukje, waarin meespeelden: De vrolijke Vage bond Daantje, de heer W. Kikkert op zijn best; de ontdekkingsreiziger Professor Knapman, de heer S. Zijm; Efemin, zijn vrouw, mevr. A. Boon-Haker; hun doch ter Honny, Martha Slegh; Jans, 't dienst meisje, mevr. Kikkert-Kuiper; Willem, de huisknecht, de heer G. Kil jan. Kees Slegh als Mr. Haringhuis Krimpenoorde en Luie Gerrit, Tini Witte. De heer D. Pool als verzekeringsagent. Een aardig stukje. Beide avonden werd een uitstekend ge slaagde verloting gehouden. De voorzitter bracht dank aan de fa. Moerbeek, die de aankleding van het toneel had verzorgd. Zaterdagavond trokken velen naar Loodsmanswelvaren, waar de stemming ook goed was bij het gezellige bal na. P.S. Zaterdagavond werd ter ere van de verjaardag van Prinses Beatrix begon nen met het Wilhelmus. Z.D.H.-NIEUWS Na een lange rustperiode kwam ons eerste weer in het veld, maar de vorm van voor de rustperiode was finaal zoek, I wat natuurlijk zonder training volkomen j logisch is. We verspeelden thuis een kost- I baar puntje in een sportieve strijd aan de Boys 2, nl. 11. Het 2de speelde in Oosterend gelijk: 22; goed gedaan, jongens, na eerst met I 20 achtergestaan te hebben. Zondag gaat ons eerste naar Kreyler- 1 oord. Het tweede speelt thuis tegen Helder 6, aanvang half twee. TEXELAARTJES Bloembollen, dahlia's, plan ten, rozen, heesters Vraagt gratis in kleuren geïllustreer de catalogus no. 211. Kweke rij P. Bakker N.V., Hillegom Ook geschenkpakketten bloembollen naar het buiten land. Agenten gevraagd voor het gehele land. Interessante bijverdienste. Tc k. kin derwagen met btdje f 25, 1 wagenmandje, 1 fietsmandje, enig kindergoed en 1 paar gevoerde laarsjes lit. plm. 3 jaar. Adres te bevr. bur Te*. Crt. - Te k. plm. 1Ü0 mooie zwarre bessenstruiken G. Dros, De Koog, Tel. 3bl Met grote dank aan God geven wij kennis van de geboorte van onze zoon, die vzij Floris noemen. D. Visser-Robbers G. Visser Fred. Hendrikstr. 38 rood, Maassluis. Algemene kennisgeving voor Texel Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Elisabeth Marjan E N. Dros- Schuitenmaker I Dros Piet, Jan, Bouwe „Propagatie", Eierland Texel, 3 februari 1959 1 Februari overleed on ze zuster, behuwdzuster en tante A. A. Beumkes in de leeftijd van 64 jr J Beumkes Oudeschild Verloofd: Lies Dijker en Cor Kaspers Dorpsstraat 134, Oudeschild, Texel. Vollastraat 103, Hilversum Hilversum, 6 februari 1959 Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje Paulus Jozef We noemen hem Paul. Th. v. Heerwaarden F. M v. Heerwaarden- v. d. Heyden Jos Petra Timo Den Burg, 3 febr 1959 Warmoesstraat 24 Met blijdschap en dank baarheid geven wij kennis van de geboorte van onze dochter Nellie die bij het H. doopsel de namen ontving Petronella Maria G Hopman Boogaard G. Hopman Volleringweg 4, Waarland 30 januari 1959 Op 9 februari a s. hopen onze lieve ouders S. de Waard en P. A. G. de Waard- Aldeilieste hun 25-jarige echtvereni ging te herdenken. Hun dankbare kinderen Greet Geri en Dik Welmoet Meijert Receptie in 't verenigings gebouw der N.H. kerk te Warffum van 4—5,30 uur Warffum, febr 1959 Voor Uw bewijs van deel neming welke wij mochten ontvangen bij het overlij den van onze lieve vader, behuwd- en grootvader WILLEM ZI|M betuigen wij u onze op rechte dank Namens de familie W. J Zijm Den Burg, Texel, Gravenstraat 17 STOOMSTEENHOUWERU n.vW. F.STOELiZ». LUTTIK OUDORP 25.AI.KVIAAH VRAAGT CATALOOUS Agenten G. BAKELAAR Den Hoorn no. 32. M. W. KOORN, Den Burg Wilhelminalaan 54. B. G1EZE, E 117a, Eierl. C. BOS Holl. weg C57 Cocksdorp j. LOK, De Waal P. EELMAN, De Koog Notaris R. van Wijland zal op zaterdag 7 februari as des voormiddags 10 uur, op „Lentevreugd" te Eierland op Texel, voor de heer Jac. Spigt 1 houten loods 4x5 m, idem 3x2 m, 1 idem 2'l2\ 2'l2 m, allen uitneembaar en bedekt met asbestplaten; 100 kopen hout, plan ken en balken; 5 twee persoons spiralen; partij ijzeren pijp, balies, banken, tafels, stoelen deuren, wie len, bussen, ledikanten enz enz inbreng toegestaan. Met onze moderne sleutelmachine kun nen wij U thans aan reservesleutels hel pen. Zonodig klaar ter wijl u wacht. Bakker's Ijzerhandel Beschaafde jongeman zoekt te Den Burg en telefoon Brieven ond r no 1221 bureau Texelse Courant Wegens verandering van jj Wij danken u voor het genoten vertrouwen Moderne kinderwagen te koop gevraagd liefst Engels Brieven onder no 1222 i bmeau Texelse Courant Te koop gevraagd in ruilverkavelingsgebied Nog 1 of 2 huurjaren geen bezwaar. Brieven onder r no. 1223 bur. Tex Crt Vrijdag 6 februari 8 uur treedt voor u op in het Vliegveld restaurant met inleiding, film en muziek Entree f 0,50 De Buurtcommissies van Z. en M.-Eierland Te huur P. Kok, Hogeberg Zaterdagavond 7 febr. brengt op de zolder van de 1 o.l school te Oosterend j Gevraagd gebruikte i.g.s.z plm 30- 100 m, 4 aderig N. Kikkert, Vredestein tel. 293 GELD credieten uitsluitend grootl fl. 1600,— k 3% zonder borgtj verkrijgbaar, voor elk doel en'j voor iedereen. Gemakkelijker voorwaarden, wisselende wachttijd. Vraagt inlichtingen „Samenwerking", Verstolk- straat 31, Leeuwarden. -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2