Groen 'TwarG- Jexels in het harL, Tot 1967 zullen 375-400 werk krachten buiten Texel werk moeten zoeken De werkgelegenheid in de landbouw op Texel zal sterk teruglopen Texel bestrijdt de veeziekten Handen en Lippen r u w Er hoeft maar iets verkeerd te vallen en de zuurbrand laait op. Setter-Set ZATERDAG 7 FEBRUARI 19»9 73e JAARGANG No. 7325 T E X E LS EWCOURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: Ft 'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 4- 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm De Economisch- Technologische Dienst voor Noordholland had reeds een rap port samengesteld over het vreemde lingenverkeer alsmede over de visserij. Thans is een dergelijk rapport over de werkgelegenheid in de landbouw op ons eiland gereed gekomen. In dit rapport wordt vastgesteld, dat de werkgelegenheid in de land bouw op Texel sterk terug zal lo pen. Voor de periode 19571961 wordt de vermeerdering van het aantal arbeids plaatsen buiten de landbouw geraamd op 130; voor de periode 19621966 op a 77. Trekt men hiervan af de door het L E.I. geraamde vermindering van het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw van resp. 90 en 77, dan resteert een ver wachte toeneming van het aantal ar beidsplaatsen van 1957 tot 1961 met 40 en in de periode 1962 tot 1966 met 100, to taal 140 arbeidsplaatsen voor mannelij ke beroepspersonen. Geen plaats voor 375 personen! Tegenover deze geraamde toeneming van het aantal arbeidsplaatsen kan ge steld worden de geraamde toeneming van het aanbod van mannelijke arbeids krachten in dezelfde periode. Dit is becij ferd op 226 in de periode 1957-1961 en 306 in de periode 1965-1966; over de ge hele periode 532. Dit betekent dat in de eerste periode ongeveer 175 en in de tweede periode ongeveer 200 mannen Texel zullen moeten verlaten om in hun eigen bestaan te kunnen voorzien. Eindconclusie Op grond van een door het Landbouw- Economisch Instituut opgestelde raming, moet verwacht worden dat het aantal mannen, werkzaam in de landbouw op Texel, in de periode 1957-1966 met plm i70 zal afnemen, nadat dit in de vorige 10-jarige periode al met 150 is afgeno men. Naar een raming, voornamelijk gebaseerd op de veronderstelling dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid zoals deze zich in de afgelopen 25 jaar heeft voorgedaan, zich zal voortzetten, zal het aantal arbeidsplaatsen voor man nen buiten de landbouw in de periode 1957-1966 toenemen met ongeveer 300. In totaal zal dus het aantal arbeidsplaat sen voor mannen toenemen met plm 130. Door de toeneming van het aanbod van mannelijke arbeidskrachten met rond 525, zullen in de periode tot 1967 opdat de werkloosheid op Texel van be perkte omvang blijve, ongeveer 375 tot 400 mannen zich buiten Texel een be staan moeten veroveren Deze zullen voor het overgrote deel uit de agrarische sector moeten komen, zowel omdat deze de talrijkste is als omdat de werkgele genheid in de landbouw sterk zal terug lopen. Industrie heeft geen belang stelling voor Texel Aangenomen moet worden dat vesti ging van industriële ondernemingen op Texel door ondernemers van buiten niet zal plaats hebben en dat ook de enkele aanwezige bedrijven geen buitengewone ontwikkeling te zien zullen geven. Ten aanzien van de overige sectoren is aangenomen dat het vreemdelingenver keer en het uitgebreide verzorgingsappa- iaat zowel voor de voorziening met goe deren als voor de verlening van diensten aan de eigen bevolking en vooral aan de steeds terugkerende bevolking van toe risten, een op zichzelf niet onbetekenen de uitbreiding mogelijk zal maken. Voor de visserij werd geen verdere vermeer dering van het aantal arbeidsplaatsen ge raamd. De werkgelegenheid in de landbouw op Texel zal voor bedrijfshoofden, vaste meewerkende zoons en vaste mannelijke werknemers, in de periode 1957-1961 te ruglopen met 90 plaatsen en in de perio de 1957-1966 met 167 plaatsen, zodat aan het eind van de periode dit aantal zal zijn verminderd van 1025 (in 1957) tot 858. Helpt overheid bij poging uitbrei ding bloembollenteelt? Gewezen wordt op de mogelijkheden die de bloembollenteelt, landbouw-tech niscli gezien, nog biedt. Voor degenen die daartoe in de gelegenheid komen door het verkrijgen van teeltvergunningen, liggen hier mogelijkheden. Geschikte grond is op Texel aanwezig. Teeltvergun ningen zijn echter duur; mogelijk kan de locale overheid hier helpen. De moeilijkheden die de groentetelers op Texel ondervinden worden in het rap port duidelijk in het licht gesteld. De mogelijkheden die hier liggen de goede raag in de zomermaanden en het lang durige en kostbare vervoer van groenten die van de vaste wal komen kunnen blijkbaar door belemmeringen van orga nisatorische aard niet gebruikt worden. De pluimveehouderij staat op een vrij goed peil en zou nog mogelijkheden bie den tot enige uitbreiding. Diepploegen in Eierland Voor de toekomstige werkgelegenheid kan ook van belang zijn het diepploegen van een deel van de Polder Eierland. Na dat de Rijkslandbouwconsulent had gewezen op de mogelijkheid dat op ver scheidene plaatsen in deze Polder door diepploegen een aanvankelijke structuur verbetering van de grond zal worden verkregen, heeft de Commissie van Ad vies van de E.T.D. besloten aan het Pro vinciaal Bestuur van Noordholland voor te stellen f 10.000,— bij te dragen in de kosten aan een proefneming, die zich over 10 ha zal uitstrekken, indien de di rect belanghebbenden bereid zijn hun grond daarvoor beschikbaar te stellen en de overige kosten voor hun rekening willen nemen. Verwacht wordt dat door diepploegen ongeveer 500 ha van Eier land aanzienlijk zal verbeteren, doordien de thans vaak optredende verstuiving en verdroging zullen verminderen. De teelt keuze wordt daardoor vergroot, evenals de opbrengst Beide zullen zij invloed kunnen hebben op de werkgelegenheid. Toch zal werkgelegenheid sterk teruglopen Hoewel de hierboven opgesomde mo gelijkheden voor enkele betrokkenen niet zonder belang kunnen zijn, mag aan de invloed daarvan op de werkgelegenheid geen grote betekenis worden gehecht. Als vaststaand moet worden aangenomen cat de werkgelegenheid in de landbouw op Texel in sterke mate zal teruglopen. Het is een verschijnsel dat overal op- ti eedt. Ook in de afgelopen 10 jaar is de werkgelegenheid in de landbouw op Texel reeds sterk teruggelopen. Uit de resultaten van de beroepstelling van 15 mei 1957 en de woningtelling van 1956, blijkt dat in de tussenliggende jaren de werkgelegenheid in de landbouw op Texel met rond 150 man terugliep. Op grond van één en ander moet dus verwacht worden dat ook in de periode 1957 tot 1967 de werkgelegenheid met ongeveer 170 mannen zal afnemen. Deze vermindering van de werkgele genheid is niet geheel tot uitdrukking gekomen in een stijging van het aantal werklozen. Voor een deel hebben de overtollig geworden werkkrachten tot 1957 werk gevonden bij de werken van de ruilverkaveling. Door het verlangza men van het tempo waarin deze werk zaamheden worden uitgevoerd, is sinds dien het aantal werklozen wel gestegen, Op 31 januari 1958 bedroeg het 255 of 8,3pct van de mannelijke beroepsbevol king. Vertrek van Texel naar de vaste wal en naar andere landen heeft het aan tal werklozen nog enigermate beperkt Familieleden onderbetaald Het aantal arbeiders, werkzaam in de landbouw, wordt mede beinvloed door het arbeidsaanbod. Bij een groot aanbod is het aantal tewerkgestelden groter dan bij een beperkt aanbod. Dit geldt vooral, zoals in dit rapport wordt ge steld, voor de medewerkende familiele den waar de betaling niet altijd overeen komt met de normale loontarieven, Texelse boer is realist In het rapport wordt tevens geconsta leerd dat op Texel de belangstelling voor de landarbeid sterk afneemt, zowel on der de zoons van bedrijfshoofden als in de kring van de landarbeiders. De jonge ren zoeken in belangrijke mate een be staan in andere bedrijfstakken, dit is voor een ieder op Texel waarneembaar. Gezien in verband met de afnemende werkgelegenheid, moet dit als een geluk kig verschijnsel worden beschouwd. Het leed, veroorzaakt door een gedwongen uitschakeling, wordt daardoor minder. Van een agrarische bevolkingsdruk kan op Texel nauwelijks worden gesproken. De Texelse boer hangt niet zo sterk aan zijn beroep als in andere delen van het land het geval is. Hij bekijkt de moge lijkheden die het boerenbedrijf hem biedt realistisch. De vergadering van de vereniging Texel" tot bestrijding van t.b.c. onder het rundvee en van andere veeziekten iel vrijdagavond in De Lindeboom" een behoorlijke opkomst ten deel. De voorzitter, de heer E. Noordijk, moest tot zijn spijt mededelen, dat de heer Rempt, directeur van de Provinciale Ge zondheidsdienst voor Dieren te Alkmaar, wegens ziekte verstek moest laten gaan. Spreker stond allereerst stil bij de tbc- bestrijding onder het rundvee. Om de twee jaar wordt het vee gecontroleerd. Eerst is het noordelijk deel van het ei land onderzocht en dit seizoen is het zuidelijk deel bekeken. Het resultaat is, dat een zeer gunstig rapport kan wor den opgemaakt. Texel geniet het voor recht als eerste gemeente in Noordhol- j houders bij te staan bij de bestrijding land te profiteren van de nieuwe rijks- j daarvan. Bovendien is het toezicht op regeling en daarmede zijn wij de rest het voorkomen van deze kwaal uitge- an de provincie enige jaren opvoor. breid door de aanstelling van een perma- Mag de tbc dus als bedwongen worden r.ent aanwezige controleur, die de op- beschouwd, met het abortusbang staat dracht heeft vooral bij de bestrijding het er nog anders voor. Deze kwaal blijkt helpend en voorlichtend op te treden, zeer moeilijk te bestrijden. Sinds 1949 is Het resultaat van een en ander is, dat men daar in georganiseerd verband mee bezig. Vorig jaar werden op enige be drijven nog weer 22 dieren aangetrof fen, die met abortus besmet bleken te zijn. Alle 22 dieren werden opgeruimd. Intussen zijn toch weer nieuwe slacht offers van deze ziekte ontdekt. Zoals be kend, wordt bij het opruimen van een abortus-koe f 50.subsidie verstrekt. Op Texel kwam men, teneinde een effec tieve bestrijding mogelijk te maken, tot het besluit een fonds in te stellen met een heffing van 50 cent per rund per jaar. Dit resulteerde in een bedrag van 3400.Er wordt naar gestreeft de subsidie te verhogen tot f 100.het geen uiteraard geheel afhankelijk is van het aantal op te ruimen dieren. Wat de horzelbestrijding aangaat: hier worden practisch geen horzelbulten meer ontdekt, maar toch zal men waakzaam blijven. De bestrijding van rotkreupel wilde de vereniging aanvankelijk zelf ter hand nemen. Hiertoe was een gedegen plan ontwikkeld in samenwerking met de ge zondheidsdienst voor dieren. Van rijks wege werd eveneens financiële steun gaan er toe over bloedonderzoek toe te passen. Dit laatste is overigens wel ver klaarbaar, want de belangstelling van de zijde der handelaars richt zich meer en meer op dieren afkomstig uit abor- tusvrije bedrijven. Dit is uiteraard in de piijs terdege merkbaar! Bovendien is dit een bij export geldende eis! De controle op de horzelbestrijding werd tot één rondgang beperkt daar bij de eerste inspectie geen enkel dier met horzelbuiten werd aangetroffen. De vee houders werd onderwijl geadviseerd de veestapel goed te observeren Ook aandacht voor andere ziekten Texel, zo vervolgde de secretaris, had j in 1958 meer dan anders te lijden van het rotkreupel onder schapen. Uitgaande van ae veeartsennijkundige dienst is een drietal personen aangesteld om de vee- op verschillende bedrijven, die van deze gratis hulp gebruik hebben gemaakt, het rotkreupel geheel is verdwenen of belangrijk is ingeperkt. De secr. merkt aan het slot op, dat de vereniging bij de bestrijding van de veeziekten nog steeds een actieve rol kan spelen. ,,Moge de samenwerking worden bestendigd, op dat de bestrijding het gewenste effect zal opleveren." Het financiëel verslag. Bij monde van de heer H. Bakker, Hogerstraat, bracht de commissie van rekeningnazieners een gunstig rapport uit, zodat decharge van de penningmeester kon volgen. De heer C. Hin, Witte Engel, was niet her kiesbaar als lid van het bestuur en in zijn plaats werd met 31 van de 32 stem men gekozen de heer G. Witte, De Nes. De voorzitter liet zich ontvallen, dat hij 's morgens de candidaat had gepolst en deze was bereid zijn benoeming te aan vaarden. Deze opmerking verwekte ui teraard de hilariteit der aanwezigen' Vervolgens gaf de heer G. van Eek, dierenarts, verbonden aan de prov. Ge zondheidsdienst voor Dieren te Alkmaar, ten verslag van de werkzaamheden in OVERDENKING: HET KRUIS PLANTEN Morgen begint een deel van onze be volking zich op nieuw te bezinnen op het Lijden. Dat is het Lijden, volbracht door de Heer Jezus Christus, en ook het lijden, dat door Zijn volk tot in deze tijd an Hem is overgenomen. Vandaar dat boven de Kerk vanaf het begin het te ken van het Kruis heeft gestaan. Niet zoals achter de naam van een overledene maar merkwaardigerwijs als teken van de zege. Zo, zegt de legende, heeft ook Constantijn de Grote het gezien voor zijn beslissende overwinning: ,,In dit te ken zult gij overwinnen!" Men kan dit kruis achter de naam van een overledene zetten. Daar kan het staan als een tragisch, eerbiedig ken merk van menselijke onmacht. Zoals ve len ze slechts zien, geplant in lange rijen ls in Oosterbeek en Mangraten en op Texel. Het kan er ook anders nog staan, kleintjes en beschroomd getekend, maar in het geloof groeiend tot overal het zichtbare, menselijke zien staat, triom- ntelijk. Wij willen het wel zien, Sa tan, die het zelf als overwinningsteken meende te kunnen brengen! Dat is uw misverstand geworden Goddank! Wij willen het, sterker nog, zelf weer op richten, planten in dit leven hier, in ons leven, want er gaat voor u teveel van uit, dan dat ge ons er mee zoudt kunnen vernietigen. Ge weet, dat ge er zelf aan tuk gegaan zijt' en zult blijven gaan. De dood is de laatste vijand, die onder des Heren voeten gebracht zal worden, de dood als sluitstuk en conclusie van de zonde. Maar in het geloof is hij al op drift geraakt, een hanteerbaar middel Gods geworden in plaats van de lugubere muur, waartegen alles vast loopt. God heeft het kruis met de dood in Zijn heilige, liefdevolle handen genomen en de sinistere macht vernietigd. Maar Hij heeft ze zelfs in onze handen gege ven, zoals monniken in hun eenvoud het kruis in handen droegen tot hun verweer, opdat ook zij, ons kruis achter Christus dragende en het plantende in het mid delpunt van ons eigen leven, met de blik omhoog gericht, zouden leven in eeuwigheid. W. toegezegd, daar ook van hogerhand de het afgelopen jaar. Ten dienste van het bestrijding van dit euvei zeer belangrijk geacht werd. Er zou een bedrag van f 25.000.beschikbaar gesteld kunnen worden, waarbij het rijk als voorwaarde bedong, dat de bestrijding van rijkswege zou geschieden. Men is thans enige maan den met de uitvoering er van bezig en het resultaat is buitengewoon goed. Wij hopen dan ook, dat het rotkreupel weer kan worden teruggedrongen. Op Texel wordt deze kwaal effectief bestreden, maar aan de overkant laat zulks nogal te wensen over. Binnenkort zal een brochu re in zee gaan over de bestrijding van het rotkreupel. De illustraties werden op het vasteland verzameld, niet op Texel. Buitenstaanders krijgen wel eens ge heel ten onrechte de indruk, dat het rotkreupel juist op Texel zo welig zou tieren: het omgekeerde is het geval! De voorzitter deelde verder nog mede, aat in de benedenverdieping van de voor malige korenmolen te Oudeschild een quarantainestal is ingericht omdat er telkens nog weer runderen worden in gevoerd zonder de vereiste stempels, waaruit het abortus-vrij zijn blijkt. De kosten van verzorging komen uiteraard voor rekening van de eigenaar der run deren en daarom worden deze aangera den slechts dieren te kopen wanneer het betreffende stempel (vierkant of driehoe kig) kan worden overgelegd. Vervolgens deed de voorzitter het voorstel de heer S. Brandsma, directeur oer Ver. Hyg. Dienst alhier, te benoemen tot adviserend bestuurslid. De vergade ring ging daar uiteraard gaarne mee akkoord. Hierna was het woord aan de heer Jac. Roeper Johz., die eerst de notulen las en daarna het jaarverslag, waaraan wij het volgende ontlenen: De rundertuberculinatie Bij 3624 on- aerzochte dieren bleek geen enkele po sitieve reactie voor te komen. Dit gold dus voor Noord-Texel. Bij het samen stellen van het verslag was het onder zoek in Zuid-Texel nog niet beëindigd, maar uiteraard is men ook daaromtrent geheel gerust. Texel telde in het winterhalfjaar 57- 58 7189 runderen verdeeld over 446 be drijven. Bij het voorgaande jaar vergele ken 320 runderen meer en drie bedrijven meer. Door het onderzoek om de twee jaar te doen verrichten kon de omslag ver laagd worden, maar met het oog op de bestrijding van het abortus bleef de om slag van f 2,40 per koe gehandhaafd, ge specificeerd: f 1,10 bijdrage aan prov, gezondheidsdienst voor onderzoek en ad ministratie; 10 cent adm.kosten plaatse lijke vereniging; 20 cent voor de horzel bestrijding en 50 cent voor de gemeente Texel voor abortusonderzoek ver. hyg. dienst. Belangstelling groeit De secretaris deelt dan mede, dat de belangstelling voor het abortus-onder zoek toeneemt: steeds meer veehouders onderzoek op tbc werden in de omgeving van het pompstation van het PWN te Bloemendaal 316 meeuwen afgeschoten. In Zeeland komt nl vrij veel vogel-tbc onder het rundvee voor en een behoorlijk percentage meeuwen bleek daarmede be smet te zijn. De meeuwen die in Noord- holland waren geschoten bleken geen vogel-tbc onder de leden te hebben, dwz op één meeuw na waren alle vogels daar- an vrij gebleken. De meeuwen hebben in Zeeland waarschijnlijk meer contact met het pluimvee. Voorts deelde de heer Van Eek mede, dat er een zeventiental handelaars staan ingeschreven als handelaars in abortus- vrije runderen. Na de pauze werden door de heer Van Leeuwen van de Prov. Gez. Dienst enige zeer interessante films vertoond. Aller eerst werd een Engelse film over de maagdarmworm bij schapen vertoond. De heer Van Wensfoort, dierenarts, belast met een uitgebreid onderzoek van scha penziekten en daartoe werkzaam op Texel, gaf een heldere toelichting Bij de volgende films kwamen vooral de lief hebbers van de paardenfokkerij en alles wat met het paard in verband staat, aan hun trekken: de opfok van wilde paarden Amerika, paardenraces in Engeland hogeschool-dressuurkunst in Oostenrijk en over paardensport èn koeienrijkunst in Amerika. Zo werd dit een alleszins interessante avond. Het is'goed om het nuttige met het aangename te verenigen, vooral op Texel, of is dat elders dito??, waar het vergaderbezoek nu eenmaal dikwijls te wensen over laat. Brandend maagzuur oprispend s< tot hoog in de keel, kunt U met Ften- nies blussen, in tijd van een „mum" Een ware uitkomst, zo'n paar Rennies bij de hand. Een-voor-een hygiënisch verpakt en in te nemen, zonder dat er een haan naar kraait. Gewoon maar laten smelten op de tong. En nog smake lijk bovendien. INSTUIF DEN BURG Dit weekend wordt er GEEN instuif gehouden. Jongens tot 14 februari dus! ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 11 februari consultatiebureau Woensdag 11 februari a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur dat ziju pas nylons BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL Geboorten: Irene, dochter van Binnert Kleinhuis en Hermina Keizer; Daniel, zoon van Jacob van den Berg en Lena v.d. Werve; Ina, dochter van Gerrit Troost en Corrie de Vries; Elisabeth Marjan, dochter van Ja cob Dros en Elisabeth N. Schuitemaker; Paulus Jozef, zoon van Timotheus van Heerwaarden en Francina M v.d. Heij den. Huwelij ksaangif te Lambertus Heerschap en Elisabeth A. W. Verstegen. Huwelijken: Johannes G. Smit en Regina P. Timmer. INGEKOMEN PERSONEN Maria J. W Broesterhuizen (ev L. Keij- ser) van Amsterdam, Uiterw.straat 240, naar Schilderend 76. VERTROKKEN PERSONEN Joukje A. J. Bakker van B 152b naar Warmenhuizen, Pastoor Willemsenstraat 2; Anna A. v.d. Wetering, van 0151, naar Luzenburg, Christiaan L. Nagel, van Den Burg, Schilderend 90, naar Alkmaar, Ka pelsteeg 4; Leopold R. Rap, van C 44, n Alkmaar, P. C. Hoofdstraat 109, Hendrik W Hoogerheide, van Oudeschild 71, n Amsterdam, Van Hoogendorpstraat 181. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 7 februari Den Burg, De Graaf, Viering 10-jarig bestaan „Stem des Volks". Den Burg, „Oranjeboom", Toneeluitvoe ring „St. Jan" met „Carnaval". De Koog, De Toekomst, „De Duinkanters" voeren op „Boemerang". De Waal, De Wielewaal, Toneeluitvoering ,'t Amateurtje" met „Angst voor de een zaamheid". Oosterend, OL school, Toneeluitvoering „De man op de bromfiets" voor de sp.v. Zondag 8 februari Den Burg, De Lindeboom, Feestavond Gilde. Woensdag 11 februari Oosterend, Herv. Kerk, Zendingssamen komst over „Medisch Zendingswerk". Donderdag 12 februari Den Burg, De Zwaan, RK Ontwikke lingsclub. Den Burg, De Lindeboom, Ir. L. Troost spreekt voor Standorg. over „Waarheen met de landbouw". Den Burg, Hotel Texel, Cursusvergade ring CNV, „Weduwen en wezen voorzie ning. De Koog, De Toekomst, K Hennephof spreekt over Griekenland. Vrijdag 13 februari Den Burg, De Lindeboom, Voorlichtings avond voor suikerbietentelers, spr. Ir. Jorritsma. Zaterdag 14 februari Den Burg, De Lindeboom, Feestavond MAB-club.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1