SHELL K s RENTE 3'|4 PCT. KAAS zoals altijd dag en nacht MANE A Zeemleerlappen H.H. pootgóedtelers NUTSSPAARBANK Broodprijs Tob niet met één gemeub. kamers sleutel leerling-smid Ook op Texel Verhuisd Drog. van der Slikke Coop. Texelse aardappel bewaarplaats voedzaam en voordelig De Graaf's Zuivelhande Zendings samenkomst Doet Uw voordeel e C. Huisman, Weverstr. Extra bericht voor sigarettenrokers E. Medema Ledenvergadering Onderl. Rundveeverz „Texel" 20 kopen brandhout N.V. T.E.S.0. - R.A.I. AMSTERDAM aansluiting niet! net winkelmeisje 40 ct per 800 gr Volkswit 41 ct per 800 gr vaste knecht C. P. MOOJEN, Garage v.h. v. d. Slikke 1 J. C. RAB Voor al Uw FOTO-ARTIKELEN LANGEVELD DE RD0IJ N.V. PONTYVEG 'T HORNTJE-DEN BURG OP PROVINCIAAL WEGENPLAN Gedeputeerde Staten voor Noordhol land delen mede, dat het in de bedoeling ligt bij de aanstaande herziening van het provinciale wegenplan de Staten voor te stellen de aan te leggen weg van de (toe komstige) haven van 't Horntje naar Den Burg op het provinciale wegenplan te plaatsen. ALGEMENE VERGADERING BEDRIJFSVOORLICHTING Het ligt in de bedoeling van het be stuur van de Vereniging voor Bedrijfs voorlichting om op donderdag 25 febru ari a.s. de algemene ledenvergadering te houden. Evenals vorige jaren wordt deze vergadering ook dit jaar weer over dag gehouden. Het aanvangsuur is be paald op half elf. De agenda van deze vergadering zal naast de normale punten een inleiding van de heer Ir H. Verschuijl vermelden. De heer Verschuijl is voor diverse Texel se veehouders geen onbekende, daar hij vroeger werkzaam was bij het Veeteelt- consulentschap te Alkmaar. De heer Ver schuijl is thans inspecteur van het Vee teeltwezen. In deze functie heeft Ir. Ver schuijl een reis door Rusland gemaakt en hij hoopt op de algemene vergadering iets te vertellen over de veehouderij in dit voor ons veelszins nog zo onbekende land „achter het ijzeren gordijn". Het bestuur is van oordeel, dat de in leiding van de heer Ir. Verschijl een re den te meer zal om deze altijd geani meerde vergadering te bezoeken. Wij vermelden reeds nu, dat op deze verga dering naast de leden ook belangstellen de zoons en personeel welkom zijn. C. v. Gr. DEZE ZOMER BEGIN AANLEG STRANDHOOFDEN OP TEXEL Nabij de Mokvallei en de Bleekersval- lei op Texel hoopt de dienst van de rijks waterstaat in de komende zomer te be ginnen met het maken van strandhoof- den. Gedeputeerde Staten delen aan de Provinciale Staten van Noordholland mee van oordeel te zijn, dat de zeeweringen op Texel op verantwoorde wijze zijn ver beterd. In het kader van de Deltawet zal ech ter een verdergaande verzwaring der zee dijken nodig zijn. Gedeputeerde Staten zijn geregeld betrokken geweest bij het overleg ten aanzien van de haven van Oudeschild en de aanleg van een nieuwe haven aan 't Horntje op Texel. aldus de memorie van toelichting. Tussen verzwaring der zeedijken en de aanleg van een haven aan het Horntje ligt verband, want de grond, die bij het graven van de haven aldaar vrij komt zal worden aangewend voor de verzwa ring (verhoging) van de zeedijken -red. T.C OUDESCHILDER VISSERSBOOT LIEP BIJ ZWARE MIST AAN DE GROND Door ziekte van onze Oudeschilder cor respondent is het lief en leed uit het vis sersdorp ons de laatste dagen ontglipt. Anders hadden wij al eerder kunnen melden, dat de zoons van de heer J. Th. Boom vorige week dpor de mist een avon tuur hebben beleefd met hun schip „De zes gebroeders", 's Morgens hadden zij Oudeschild verlaten met het doel garna len te vissen, maar tijdens de vangst liep hun schip in de buurt van het voormalige eilandje Onrust aan de grond en dat ge beurde toen de mist wel op z'n zwaarst was. De schuit zat zö grondig aan de grond, dat zij niet meer op eigen kracht vlot kon komen. Hulpmiddelen om com municatie met de bewoonde wereld tot stand te brengen, waren ze niet rijk en dus waren ze gedwongen gedwee te wachten op assistentie. Gevaarlijk was hun positie gelukkig niet, want mist im pliceert nu eenmaal een gladde zee. In Oudeschild zelf was men echter in de loop van de avond wel een beetje on gerust geworden; daar wisten ze ten slotte niet wat er met de Texel 88 aan de hand was! Het zekere voor het on zekere nemende, werd contact opgeno men met een vaartuig van de rijkspolitie, dat toevallig in Oudeschild voor anker lag. Dit voer onmiddellijk uit. Dank zij de radarinstallatie van het opsporingsvaar tuig had men de Texelaars spoedig in het vizier en met het vlot brengen had men niet de minste moeite. Enfin, schipper J. Boom, kan zijn toe risten van de zomer een nog uitgebreider repertoire bieden: een nieuw avontuur in het leven van de TX 88. SV DE KOOG Zaterdag gaan de adsp. naar Tex. Boys B. De wedstrijd begint om 3 uur. Het eerste ontvangt St Boys. Een oude tegenstander dus. De uitwedstrijd werd gewonnen. Aanvang 1.30 uur. Het tweede gaat naar Watervogels 4. Doe je best voor een goed resultaat. Aanvang 2 uur. De boot gaat om 10.30 u. TEXELSE BOYS Voor Boys 1 is er zondag een wedstrijd ingelast nl. thuis tegen Duinranders 1. Aanvang 1.45 uur. Boys 2 gaat uit naar ZAP 4. Vertrek om 10 uur vanaf post kantoor. Het 3e speelt thuis tegen Zee macht 2. Aanvang 12 uur. Zorg dat deze wedstrijd op tijd kan beginnen in ver band met de wedstrijd Boys A. Adsp. B spelen zaterdagmiddag om 3 uur thuis tegen De Koog A. SPORTNIEUWS SVC Hedenmiddag gaan de adsp. A op be zoek bij Oosterend. Aanvang 3 uur. Ver trek kwart voor twee. Het eerste gaat morgen naar DWVW. Aanvang 2 uur. Scheidsrechter is de heer C. Beers. Vertrek gewone tijd van De Cocksdorp. Bij eventuele vorst luis ter dan naar de nieuwsberichten van hedenavand 6 uur. FRUITBEDRIJF DE VEEN VERKOCHT De heer G. Renooy, eigenaar van de bekende fruitkwekerij „De Veen", heeft zijn bedrijf overgedaan aan de heer M. Huisman, Bergambacht, en wel met in gang van 1 juni a.s. De heer Renooy nam het bedrijf 20 jaar geleden over van de heer Roeper, die sinds enige tijd een goede levensavond geniet in het rusthuis van de C. E. Gollardsstichting. Geneest ruwheid en schraalheid KLUTEN OP HET EILAND Tijdens zijn inspectietocht over het ei land ondekte Kees Boot Dzn. langs de Mokbaai een vijftiental kluten. Mag hier uit worden opgemaakt, dat wij geen al te strenge winter meer te duchten heb ben? VERKEERSDIPLOMA Ada Boogaard behaalde deze week aan de Bijz. Kweekschool te Den Helder het Verkeersdiploma ten behoeve van het Lager Onderwijs, BAL NA UITVOERING Na de uitvoering, die de jeugd van Den Hoorn hedenavond in het dorpshuis ,.De Waldhoorn" geeft, zal in „Loods manswelvaren" gelegenheid worden ge geven tot bal. COLLECTRICE NAAR ENGELAND Het Nederlandse Oorlogsgravencomi- té heeft destijds aan haar collectrices 22 reizen naar Engeland uitgeloofd. Een der winnaressen werd mej. N. Bakker, Kaap- straat nr 1, De Koog Haar wacht dus een vakentiereis van zes dagen. IN OUDE STIJL Onder leiding van architect A. J. de Koning, Hoofddorp, is de firma Klaver, ook elders gevestigd, bezig de laatste hand te leggen aan de opzichterswoning, welke gebouwd werd in opdracht van Natuurmonumenten. Deze woning staat op de driesprong Bomendijk-Polderweg- Dorpsstraat. Het gebouw is in oude stijl opgetrokken: houten voorschotten, lui ken aan de ramen, met kleine vensters. Een aanwinst voor De Waal. Veelal krijgt men de indruk, dat tegenwoordig niet meer naar eigen smaak gebouwd mag worden, doch hier heeft Natuurmonu menten toch een gebouw kunnen laten oprichten, dat geheel op het Texelse landschap is ingesteld Het loodgieters- werk wordt uitgevoerd door de firma M. Koopman, De Koog. OUDE DIJK POLDER WALENBURG WORDT BEPLANT Ten behoeve van een betere functione ring van de waterlopen moesten destijds in ruilverkavelingsverband enige stuk jes van de oude dijk rondom polder Wa lenburg worden geslecht, maar dat is dan ook het enige verlies gelukkig. Het staatsbosbeheer heeft nl. onlangs Van het ministerie van onderwijs, kunsten en we ienschappen de oude dijk van polder Wa lenburg aangekocht. De totale oppervlak te bedraagt niet minder dan 13,7 ha en wie de lengte van deze grillig gevormde dijk kent, zal zulks niet verbazen: die dijk toch loopt niet alleen tot de ruige- dijk, maar ook langs Everstekoog en Burger Nieuwland. Deze dijk is historisch van betekenis en vormt een aantrekkelijk element in het landschap. De aangren zende wielen en graslanden hebben fau- nistische waarde. Veelal is die dijk in de loop der jaren min of meer in het land schap opgenomen, niet goed zichtbaar meer. Om de oude vorm van deze polder, die in het jaar 1436 werd bedijkt, maar verloren ging en in 1617 opnieuw aan de zee ontworsteld werd, te markeren, is besloten langs de dijk bomen te planten, terwijl de bestaande dijkdoorbraken (Wegerswaal, het wiel langs de Pijpers- dijk e.d.) eveneens in deze staat gehou den zullen worden, vooral ten gerieve van de watervogels. De bomendijk ook een deel van de oude dijk van deze polder werd lang geleden door bewo ners van De Waal beplant, zodat in fei te een oud initiatief weder ter hand zal worden genomen. Ook zouden er plan nen bestaan om langs de dijk een toe ristisch rijwielpad aan te leggen. Hier omtrent konden ons echter in dit stadi um nog geen nadere mededelingen wor den verstrekt. UITVOERINGEN. VERGADERINGEN Februari Donderdag 12, Den Burg, bijeenkomst r.-k. ontwikkelingsclub. Zaterdag 14, Den Burg, feestavond MAB- club. Dinsdag 17, Den Burg, bijeenkomst Filmkring Texel. Woensdag 18, Den Burg, bijeenkomst r.-k. vrouwenbond afd. Gilde. Donderdag 19, Den Burg, Algemene le denvergadering WV. Zaterdag 21, Den Burg, lezing voor 't Nut Maandag 23, Oosterend, filmavond Shell voor Ontwikkelingsclub. Dinsdag 24, Den Burg, praatavond Ver. oudleerlingen. Donderdag 26, Den Burg, bijeenkomst r.-k. ontwikkelingsclub. Donderdag 26, Den Burg, bijeenkomst Plattelandsvrouwen. Zaterdag 28, Den Burg, toneelavond „Het Masker". Men wordt verzocht wijzigingen en aanvullingen van deze lijst zo spoedig mogelijk door te geven. Dit kan schrif telijk of telefonisch geschieden (tel. Den Burg, tel. 21 of 300) U bewijst er ander® verenigingen een dienst mee, ais U Uw data zo spoedig mogelijk doorgeeft. Wilt U bij het bepalen van een datum voor een bepaalde activiteit zoveel moge lijk rekening houden met de activiteiten van andere verenigingen. Hierdoor wordt ongewilde onderlinge concurrentie van verschillende verenigingen voorkomen. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam Maandcollecte Kerkvoogdij De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Bediening Heilige Doop Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 7.30 uur Gemeenschappelijke dienst met de Doopsgez. Gemeente Collecte Internationale hulpverlening van de kerken. De Waal 10 uur Ds Waardenburg Coll. intern, hulpverlening ADR Oosterend 10 uur Eerw. heer Veldhuis Oudeschild 11 uur, Ds Wolfensberger Collecte voor het Rusthuisfonds GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis Burgwal Den Burg 10.15 en 3 uur Dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. Van Bilderbeek De Koog 7.30 uur Gemeenschappelijke dienst in de Ned. Herv. Kerk. Oosterend 7.30 uur Ds Van der Zwaag Organisten wisseling Oudeschild, Woensdag 11 februari is er Zusterkring. Met deze onze hartelijke dank, ook namens weder zijdse Ouders voor de be langstelling, zowel voor als bij ons huwelijk onder vonden. H. W. Hoogerheide Hoogerheide- Nijssen Langs deze weg betui gen wij onze hartelijke dank aan allen die gedu rende de ziekte en over lijden van onze lieve man en vader TJ. ALDERLIESTE hun belangstelling en hulp hebben gegeven. In het bijzonder aan dokter Fei kema, dokter van Lingen en zuster Bottema en aan ds. Waardenburg voor zijn woorden van troost. Fam Alderlieste De Koog, febr 1959 Zendt vroegtijdig Uw advertenties In TEXELAABTJES Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Bloembollen, dahlia's, plan ten, rozen, heesters. Vraagt gratis in kleuren geïllustreer de catalogus no. 211. Kweke rij P. Bakker N.V., Hillegom Ook geschenkpakketten bloembollen naar het buiten land. Agenten gevraagd voor het gehele land. Interessante bijverdienste. Passagebureau Velt buy Den Helder, houdt Maandags van 10,3C tot 1 uur zitting In Hotel Texel. Emigratie, Passages naar Afrika, Aus tralië, Amerika, Canada, enz Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzekering. Vraag prijsop gave V.T.B., Den Burg, Tel. 85 P. C. Kaan. Ruywgeg 101 Den Helder, voor emigratie verpakkingen naar alle delen der wereld. Zend* ons bericht en wij komen U thuis bezoeken.— Te k. grote part. board, sloop hout en diversen. Tegen con currerende prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn. Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur tel 1369 - Te k. of te ruil een Berini en Kaptein, wil ook ruilen voor kippen. In afwachting, G. C Barhorst, Oost 89 Te k nog enkele kilo's Umbalatum plantgoed (stengelbollen). Gebr, J. en T. Huisman, Ko- gerstr. 85, tel. 240 en 233 Te k. 40 éénjarige hennen (Hyline) Leg nog 75 pet. C. Huisman, Den Hoorn 26 Te k. 1 p. bruine Am. heren sch mt 42, bijna nieuw f 10 1 p. zw. pumps, peau de su- ède, mt 7, bijna nieuw f 10,- Wilhelminalaan 106 - Bij deze betuig ik mijn oprechte dank voor de vele belangstelling die ik onder vonden heb bij het over lijden van mijn lieve vrouw LENA WITTE-Kees In het bijzonder dragers en kleedoplegsters voor de aatste eer en de zusters van het Witte Kruis voor hun goede diensten tijdens haar ziekte Namens de familie Jac. Witte Hollewal 14 Laat reservesleutels maken van de laatste welke in Uw bezit is. Met onze moderne sleutel machine kunnen wij U helpen. Zonodig klaar terwijl wacht. Bakker's Ijzerhandel Stichting Kraamzorg Cen trum Den Helder en Om streken vraagt leerling kraamverpleegsters voor de nieuwe cursus die maait 1959 aanvangt. Opleiding in Den Helder duur I jaar en 3 maanden vooropleiding. Huisvesting in internaat Verdere inlichtingen Pasteurstr. 135, Den Helder Op 9 februari a.s hopen onze lieve ouders en groot ouders J. GROENHOF en K GROENHOF-den Braven hun 25-jarige echtvereni ging te herdenken Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Singel 362, Oudeschild, Texel Receptie van 4 - 6 uur Stoombootkoffiehuis Heden werd plotseling van ons weggenomen te huize „St Jan" nog voorzien van het H. Oliesel onze lieve tante Maria de Wijs in de ouderdom van 79 jaar Namens de fam S. Visser Warmoesstraat 12, Den Burg, Texel, 5 februari 1959. De gezongen Requiem mis zal plaats vinden hedenmorgen 9 uur in de kapel van huize „St Jan" waarna de begra fenis op het R K kerk hof aldaar. Hiermede betuigen wij on ze hartelijke dank voor hel meeleven en de grote be langstelling hij zijn terug komst uit het ziekenhuis ondervinden. Namens de familie: P Kok Molenstraat 31 Leraarsgezin, man, vrouw en 4 dochters, zoekt voor de periode van 15 juli tot 15 augustus met gebruik van keuken liefst ergens in de duinrand van De Slufter tot Den Hoorn. M Molenaar Haarl meerstraar 145 Amsterdam-W Pracht sortering LEDEREN KLEDING Lange leren jassen vanaf f 125,—. Ook mantels. Speciale voorde lige marklaanbieding. Al leen geldig a s. maandag 10°/o extra korting. Iedere week op de markt. P. VROEGOP, St Pancras Tel K 2267 - 588 - Het adres voor laarzen en re genkleding. Gevraagd een Kan geldige diploma's be halen in het leerlingstelsel Smederij B. Paagman, Eierland, telefoon 261 reeds meer dan 25 jaar afnemers van Osmond zn Agent S. Daalder Oosterend, telefoon 282 D. Roeper van Akenbuurt naar Rozendijk H 98 Tel. 301. G. Roeper van Rozendijk H 98 naar Akenbuurt Tel 362 met garantie. Bij de in oprichting zijnde is voor telers nog gelegenheid om deel te nemen zich zodoende van BOXRUIMTE te voorzien Aanmeldingen uiterlijk tm 16 febr. as. Opgave en inl. bij H. J. v d. Geest, voort. secr. SPAAR BIJ DE De bank die de meeste rente geeft Voor personen van 15 t.m. 20 jaar 10 pet Rijkspremie. Kanloor Kogerstraat 34, Der, Burg, Texel. Wij hebben voor u jonge en zwaar belegen Edar mers voor slechts 1,10 per kwart kaas. Alleen bij Den Burg Coöp. Boerenleenbank te Texel voor heel Hervormd Texel en anderen op woensdag 11 februari om 8 uur in de kerkekamer der Herv. kerk te Oosterend. Zr M. A Wolff, thans met verlof, spreekt over hel medisch zendingswerk op Sumatra Er worden lichtbeelden vertoond Toegang vrij. Na afloop collecte. Zes punten van belang 3 pakjes margarine 90 cent 250 gram biscuits 29 cent 1 groot pak custard 45 cent 100 gram beertjes drop 35 cent 4 rol closet 48 cent 1 grote ontbijtkoek 36 cent 50 Virginia sigaretten 1,25 en 1,50 50 American sigarettien 1,50 Alleen bij Oosterend ven de te houden in hotel De Zwaan op I! febr. nm 8 ui Agenda 1 Opening 2 Notulen 3 Mededelingen en ingekomen stukken 4 Verslag adm. 5 Verslag rekeningnazieners 6 Bestuursverkiezing aftredend S. van Egmond, herkiesbaar. C Verberne, niet-herKiesbaar. 7 Benoeming rekeningnazieners 1960 8 Rondvraag 9 Sluiting Het Bestuur. Te koop wegens beeindi ging van bedrijf voor spotprijs G Renooij, De Veen Telefoon 203 Bij voldoende deelname rijdt DINSDAG 10 FEBRUARI A.S. EEN BU van N.V TESO naar de RAI te Amsterdam. Kosten f 7,50 per persoon van Den Burg tot Den Bui Vertrek boot 7.40, terug laatste boot Kaarten verkrijgbaar kantoor Den Burg. De Directeur. rr, Mis die Gevraagd voor het seizoen boven 18 jaar J. Jelleina De Koog Maandag 9 februari is de broodprijs als volgt. Witbrood 45 ct per 800 gr Bruinbrood Het Bestuur Voor alle materiaal Langeveld De Rooij N.V. Gevraagd een of flinke iongen Goed kunnende melken G. Hiri, De Mars Alle Verzekeringen kunt U sluiten bij Den Burg, Telef. 278. Vraagt vrijblijvend offerte Ook voor financiering Hypotheken Wij staan nog voor U klaar. Taxi en verhuur. Telefoon 222 Belt u ons even. Of stuur 'n kaartje. Wij zorgen dan voor tijdige levering van De besce brandstof voor uw oliehaard! in brandstoffen en bouwmaterialen N V. Kantoorstraat 10—12. Den Burg, Texel Telf. 42

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2