Geslaagde uitvoering van De Duinkanters Ontwikkelen en afdrukken VROUWENWERELDGEBEDSDAG Vrijdag, 13 februari a.s., wordt over de gehele wereld, in 144 landen, de jaar lijkse vrouwenwereldgebedsdag gehou den. Op Texel vindt deze eveneens in diverse kerken plaats. Te Den Burg, aanvang 8 uur, in de Gereformeerde Kerk. Dertig jaar geleden werd deze gebeds dag voor het eerst in ons land gehouden. De liturgie is ditmaal samengesteld door een comité van Egyptische vrouwen, die negen geloofsovertuigingen vertegen woordigen. In Oosterend vindt op vrijdagavond 8 uur eveneens een gebedsuur plaats en wel in de Doopsgezinde kerk. De litur gieën zijn 20 cent verkrijgbaar bij de plaatselijke Zusterkringen en aan de kerk. Na afloop collecte voor de zen dingsraden. Alle vrouwen van De Waal en omge ving worden verzocht vrijdagavond om 8 uur in de Doopsgezinde kerk bijeen te komen. „INTER NOS" TRAD OP De Oudeschilder Toneelvereniging „Inter Nos" heeft zondag- en gisteravond het toneelspel „Vader Landman" opge voerd. Gisteravond voor de bejaarden van het dorp. Beide keren heeft het pu bliek zeer genoten van het goede spel. Hierin traden op Jaap, Agnes en Dory Bakker, Jan, Wim en Hans Boom, de heer Bekkers, Corrie Bakker, André en Nel Hin. Souffleuse was mej. Bekkers. De heer Jan Boom had de regie. VASTENAVONDBAL VAN „MUSETTE" Alle (niet door griep gegrepen) leden van de r.-k. dansclub „Musette" waren maandagavond naar „Casino" gestroomd om deel te nemen aan het vastenavond bal. Om half elf was de stemming al tot plafond-hoogte gestegen. Alle feest gangers waren met een feestmuts ge tooid. Het bal werd afgewisseld met leuke spelletjes. Iedereen was vrolijk èn gul „Neem een biertje van me" hoorde je onophoudelijk. De barman had het druk, maar zoals het bij „Musette" altijd reilt en zeilt, de goede sfeer werd nummer verstoord en met ge noegen kan men dan ook op deze avond terugzien. KOTTERVLOOT NAAR TEXEL TERUG? Komend weekend zou de gehele Texel se kottervloot weer naar Oudeschild terugkeren, daar de haringscholen zich honderden kilometers zuidelijker plegen op te houden en het is ondoenlijk om he lemaal vanuit Boulogne deze visserij te gaan beoefenen. NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN Den Burg: no. 320, J. Blom, Vishandel, Dorpsstr. 156, Oudeschild, bgg 433; no. 229 J. C. Eelman, Schilderend 109; no. 101 Garage J. Reij Taxi's, woonh. J. Dijksen, Kogerstraat 30; no. 599, C. Smit, Schil derend 124. De Koog: no. 352, E. v.d. Ban, K 61A; no. 332, N. C. v.d. Hurk, Vogelmient 38. BONTE AVOND IN ZUID-EIERLAND Zaterdag wordt in het gebouwtje van de N H. Gemeente te Zuid-Eierland een bonte avond gehouden. Verschillende ouders zullen aan het ge- variëerde programma medewerken en verwacht mag worden, dat de lachspieren los zullen komen. De Oudercommissie hoopt een volle zaal te zullen trekken. Dus Eierlanders, komt in groten getale. Het gaat er om de kinderen deze zomer weer een prettige schoolreis te bezorgen. CAUSERIE OVER ISRAËL Dokter Van der Zwaag, Middelburg, een nicht van ds Tr. van der Zwaag, Oosterend, zal vrijdag 20 februari in de Doopsgezinde kerk te Den Burg, een causerie met films geven over Israël. Niet alleen de leden van de zusterkringen en hun huisgenoten zijn van harte welkom, maar een ieder, die in dit onderwerp belangstelt. 10 JAAR STEM DES VOLKS Zaterdagavond heeft „De Stem des Volks" afdeling Texel haar 10-jarig be staan herdacht in Hotel De Graaf. De P. v.d. A. en de diverse vakbonden boden enveloppes met inhoud aan. De eveneens jubilerende dirigent, de heer H. Craanen, en echtgenote werd een taart aangeboden. De heer A. Stiggelbout, een der oprich ters en de jubilerende voorzitter, de heer D. Dapper, werden met een doos sigaren verrast. AANVRAGEN BIJZONDER TEELTRECIIT Men verzoekt ons belanghebbenden er aan te herinneren, dat vóór 1 maart 1959 tij de plaatselijke bureauhouder van het bureau van de Prov Voedselcommissaris voor Noordholland de aanvraagformu lieren voor bijzonder tuinbouwteeltrecht ingediend moeten worden. Het betreft hier: Vroege aardappelen MET een nacultuur van bloemkool, spruiten, bonen of boe renkool; Vroege aardappelen ZONDER nacul tuur. (Ook de teelt van pootgoed van vroege aardappelen moet gedekt zijn door vergunning); Spruitkool, als vollegrondscultuur. (Wordt alleen verstrekt aan aangeslote nen A.) Als vroege aardappelen worden de vol gende rassen aangewezen: Barima, Doré, Eersteling, Frühmölle, Ideaal, Opperdoe- zer Ronde, Paarspitten, Rode Eersteling, Saskia, Schoolmeester, Sirtema en Bea. Voor de middelvroege rassen als Eigen heimer, Bintje, Koopmans .Blauwe e.a., behoeft geen teeltrecht te worden aange- raagd. Deze teelt is vrij. GEESTESZWAKKE KINDEREN Op initiatief van de Geref. Vrouwen vereniging werd donderdagavond in Oosterend de film gedraaid „Je moet wel van ze houden". Deze avond ging uit van de vereniging tot opvoeding en verple ging van geesteszwakke kinderen. Na het zingen van Ps. 150 1 en gebed, richtte mevr. Brasser zich in haar wel komstwoord tot de aanwezigen en in het bijzonder tot de propagandisten uit Er- melo, waar de inrichtingen van christe lijk barmhartigheidswerk zijn gevestigd. Eén der propagandisten memoreerde vervolgens, dat op deze plaatsen, waarvan 's Heerenloo-Lozenoord te Ermelo wel één van de grootste is, 3700 kinderen worden verpleegd, vaak voor hun gehele leven. Het blijkt steeds, dat het het beste is, dat ze er zo jong mogelijk al komen. Vroeger werd er voor deze kinderen niets gedaan en heersten er dan ook er barmelijke toestanden In 1880 werd als vrucht van een maat schappelijke ommekeer, de Mr Willem v.d. Berg-school gesticht. De film gaf een duidelijk beeld hoe de kinderen zich leren aanpassen met een voudige hulpmiddelen, zoals platen gaan enderscheiden en vervolgens leren spre ken. Ze zijn in de hun passende omgeving gelukkig en worden met alle mogelijke zorg omringd. In een later stadium assisteren ze in het huishouden en leren allerlei nuttig hand werk. Eigenaardig is dat bij sommigen onder hen het onthoudings- en herken ningsvermogen sterk is ontwikkeld. Na de film werden vragen beantwoord. Een oproep werd gedaan om zich als meisje, zo men zich op een taak mocht bezinnen en men er de ambitie voor heeft, voor dit mooie werk beschikbaar te stellen. Naast arbeidsvreugde ontvangt men 'n opleiding, die de gehele persoonlijkheid vormt. Er werd tenslotte nog gezongen Ps. 103: 7, waarna mevr. Brasser met dankgebed besloot. ,,'T AMATEURTJE" TE DE WAAL Wederom trad j.l. zaterdagavond de Waalder toneelvereniging ,,'t Amateur tje" voor het voetlicht met het toneelspel „Angst voor de Eenzaamheid". Om 8.15 uur kon regisseur Albers, na mens de voorzitter, een beter gevulde zal dan met de première, welkom heten. Woorden van dank werden gericht tot de fa. Moerbeek, welke enige meubelen voor het toneel gratis beschikbaar stelde en de fa. Agter, welke de lamp tijdelijk aan ,,'t Amateurtje" afstond. Ook het hoofd van de school werd bedankt voor het lenen van een schrijfbureau. Het toneelspel „Angst voor de Een zaamheid" is wel een heel ander genre, dan het langzamerhand over het hele eiland bekend geworden „De Dominee van Urk", waarmee ,,'t Amateurtje" eer der op de planken verscheen. Als onpartijdig correspondent van deze courant zal het bestuur en de regisseur het mij hopenlijk niet kwalijk nemen, als ik zeg, dat mijns inziens het vorige stuk de Waalder toneelvereniging meer lag dan het onlangs gespeelde. Ik meen, dat het verschil hoofdzakelijk gezocht moet v/orden in het milieu-verschil. Het is voor een plattelandsbevolking immers moeilijk om een toneelspel te brengen, dat zich afspeelt in een dure villawijk in Mar seille, te midden van de „beau monde de la France". Dit wil natuurlijk ook niet zeggen, dat men zijn stukken altijd zo moet kiezen, dat de boerderij het middel punt is. Oh nee, dat zou saai worden. Uit een gesprek met de regisseur bleek mij echter, hoe moeilijk het is, een ge schikt stuk te vinden. Er zijn zoveel stukken geschreven, dat een keuze moei lijk te maken is. Temeer, daar de catalogi alleen titels en schrijvers vermelden. Binnenkort hoopt de Nederlandse Ama teur Toneel Unie echter een uitgebreidere catalogus uit te geven, waar de inhoud der stukken ook bij vermeld is. Veel tijd zal dan bespaard kunnen worden. Nu gaan er weken voorbij van toneelstukken lezen. En de tijd maar dringen. Men wil toch niet onderdoen voor andere toneel verenigingen en ook met twee stukken in een seizoen voor de dag komen. Vooral in een seizoen, waarin de tijd voor het geven van uitvoeringen extra kort is, heeft dit zijn bezwaren. Al met al kan de Waalder toneelver eniging terugzien op een geslaagde avond. Men heeft in de zaal met spanning ge luisterd en gekeken naar hetgeen zich op het podium afspeelde. Men leefde mee, hetwelk bleek uit stilte bij spanning en gelach bij komische scènes. Kortom: men heeft genoten. En dit is toch het doel. Het zijn niet alleen de gezellige repetities met sijhne lering ende vermaeck, maar men werkt toch ook om de andere dorpsgenoten een gezellige avond te bezorgen. Dat men het niet een ieder naar de zin kan maken, is begrijpelijk. De een houdt nu eenmaal van een ander genre dan een ander. Alvorens het gezellige bal, wederom met de uitstekende muziek van het trio Keijser-Keijser-Kok, begon, deelde de regisseur mede, dat de toneelvereniging gebrek heeft aan jonge mannen. Wie zich geroepen voelt ook eens op de planken te staan, laat hij daar dan eens over denken. Het is en blijft een mooie en nuttige vrijetijdsbesteding. S.V. TEXEL Ook deze zondag kon er niet gespeeld worden. Jammergenoeg kwamen ook de meeste schaatsliefhebbers niet aan hun trek. Als er a.s. zondag gespeeld kan worden komt JVC op bezoek. Texel 2 is vrij. Jun. krijgen JVC op bezoek. Adsp.: Texel-Tex. Boys b. We hebben een bruidspaar in onze S.V.- familie. Bertus, onze doelman, is in on dertrouw met zijn Elly. Hartelijk gefeli citeerd en veel geluk gewenst. A.s. zondag de toto met een dubbele pot. Profiteert van de gelegenheid en waag een extra kans. STIERENKEURING 1960 De burgemeester van Texel maakt be kend, dat de in artikel 2 van het „Stieren- reglement Noordholland 1949" bedoelde keuring van stieren in 1959 voor de ge-, meente Texel zal plaats hebben op dins dag 24 maart 1959, te 11 uur bij het K.I.- station. Voor de keuringen in andere gemeen ten kan men ten raadhuize nadere inlich tingen bekomen. Aangifte van stieren voor de keuringen moet geschieden vóór 20 februari 1959 bij de secretaris der Provinciale Commissie ter bevordering van de rundveefokkerij, onder inzending van het afstammings bewijs en onder opgave van de verdere gebruikelijke gegevens. Bij de aangifte voor de keuring behoort het bewijs van aangifte van de stier te worden ingezonden, op straffe van uit sluiting van de keuring. Als bewijs van de aangifte wordt het afstammingsbewijs voorzien van een gemeentestempel. For mulieren voor deze aangifte zijn ver krijgbaar bij de heer Oostra, Schilderweg. Ingevulde formulieren kunnen bij de heer Oostra worden ingeleverd tot uiter lijk 16 februari 1959. Met nadruk wordt er op gewezen, dat voor de keuring van stieren, die niet tijdig worden aangegeven en dientenge volge niet in de catalogus staan vermeld, J 10,extra keuringsgeld verschuldigd is, alvorens tot keuring kan worden over gegaan. Tot de keuringen worden uitsluitend toegelaten stieren van het zwart-bonte veeslag. Niet geringde stieren kunnen van de keuringen worden uitgesloten. De één jarige stieren kunnen slechts voor een jaar zgn. „voorlopig" worden goedge keurd en nog aanwezige 3-jarige en oudere stieren, die reeds definitief wer den goedgekeurd, behoeven niet ter keu ring te verschijnen; wel moet er aangifte ten gemeentehuize van worden gedaan. Tenslotte vestigt de burgemeester er de aandacht op, dat de houders van stieren verplicht zijn, telkens wanneer door hen een stier in de loop van het jaar wordt aangekocht of verkocht, hiervan ten- raad- huize aangifte te doen Texel, 6 februari 1959. De Burgemeester van Texel, C. DE KONING. VUILNISAUTO VERKEERSOBSTAKEL (INGEZONDEN) Geachte Redactie, Hoe dacht U er over als Gemeente werken het ophalen van de vuilnisem mers voor Den Burg even anders regelde. Ik bedoel, dat die vuilniswagen op maan dag absoluut niet in Den Burg hoort. Het is juist met de markt een groot verkeers obstakel. Laat hij maar eens in de Wever straat, Waalderstraat of waar dan ook staan. Al het verkeer hoopt op en kan er rustig achter blijven tot de vuilniswagen de straat door is. Nog moeilijker wordt het op de drukke seizoenmaandagen! Nee, laat hij dinsdags Den Burg rijden. Laat ons hopen, J. C R. DORPSCOMMISSIE DE COCKSDORP Op maandagavond 16 februari a.s. zal de dorpscommissie van De Cocksdorp wederom een avond organiseren. Deze keer heeft zij iemand uit De Cocksdorp zelf uitgenodigd om deze avond te vullen, n.l. de heer Hooijberg Jr. die zal vertellen over Amsterdam. De heer Hooijberg zal zijn lezing illustreren met lichtbeelden. Ongetwijfeld zal deze avond ook weer zeer interessant worden, zodat de dorps commissie ook nu weer op veel belang stelling rekent. De kosten zijn vastgesteld op 0,50 per persoon. Deze lage prijs is mogelijk, door dat de dorpscommissie deze keer geen onkosten heeft aan reis- en verblijfkosten. De avond zal gehouden worden in de zaal van de heer Nota, aanvang 8 uur. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij de heren M. de Graaf en G. Bakker. Ook 's avonds aan de zaal. Zie ook de raambil jetten! Na deze avond zal de dorpscommissie met de ledenwerving beginnen. Kosten 0,25 per persoon per jaar Echtpaar 0,35. LENTE IN HET HOOFD? De heer Haarsma, „Ons Huus", Waalen- fcurg, ontdekte van de week een eend met vijf jongen in een sloot. Dat is uitzonder lijk vroeg, want wilde eenden beginnen op z'n vroegst eind februari te broeden en dan duurt het nog gemiddeld 26 dagen, dat de eieren opengaan. In de derde week van maart behoren de jonge eendjes pas op de wereld thuis. Om deze tijd van het jaar wachten dikwijls nog veel te koude dagen en nachten en soms komen de jon gen dan ook om door de ontberingen die zij moeten lijden. BRIDGEN Uitslag competitiewedstrijd van 4 febr.: A.: 1. Gebr. van Sambeek (10) 65.48% 2. mevr. Wonder-Stolk 9) 57.74% 3. Kellner-van Lente 7) 54.76% 4. Bakker-Brücher 2) 50.60% 5. Roeper-v.d. Werf (13) 50. 6. Van Ee-Brom (14) 45.83% Echtpaar Jouwersma 4) 41.67% 8. Echtpaar Wieten (17) 33.93% B.: 1. Mantje-Veenema 1) 67.26% 2. Bruin-Blom 5) 61.90% 3. Backer-Raven 6) 55.95% 4. mej. Hattuma-Kok (16) 52.98% 5. mevr. Kooijman-Wessels 3) 44.64% 6. Dam-Dros 8) 40.48% 7 Echtpaar v.d. Heerik (11) 39.29% 8. Bos-Gieze (12) 37.50% De gemiddelde percentages van de bovenste vier zijn resp. 55.85, 55.77, 55.20 en 54.11%. Volgende drive 18 februari. Zoals de Boemerang teriig keert tot degene, die hem wegwerpt, zo komt het kwaad terug tot hem. die het uitstrooit, dat is de moraal van het toneelspel dat vrijdag en zaterdag door „De Duinkan ters" in hotel „De Toekomst" voor het voetlicht werd gebracht. Vrijdag waren de bejaarden van De Koog de gasten van bovengenoemde toneelclub. Ze werden niet alleen op dit voortreffelijke stuk ge- tracteerd, maar in de pauze op het zo gezellige kopje koffie met cake. De koffie werd namens de fa. C. Groenhof aange boden. Dat er genoten is, laat geen twij fel over, men zag het aan de dankbare gezichten. Een sympathieke daad van de Duinkanters. Zaterdagavond kon de heer Mantje een geheel gevulde zaal welkom heten. Op zijn prettige wijze dankte hij de vrij gevige dorpsgenoten, die het mogelijk hadden gemaakt, dat er in de pauze een kleine tombola gehouden kon worden om de kas der vereniging te versterken, die door de genoemde vrijdagavond een flinke aderlating was toegediend. Het stuk brengt ons in aanraking met de familie Ten Strake, die pas een land huis „Cassa Bella" heeft gekocht in de nabijheid van een dorp, dat onder in vloed staat van Baron van Brakel (M. Mantje), een verwijfde slappeling, een domme man, die geregeerde wordt door zijn vrouw (mevr. Bakker-Buisman). Deze familie Ten Strake wordt door het dorp a.h.w. geboycot. Als mevr. Ten Strake (mevr. Eelman-Vermeulen) uit nodigingen ter kennismaking rond zendt, komen er van alle genodigden keurige briefjes terug, waarin zij daarvoor be danken. Ook een poging van de heer Ten Strake (H. Schoo) een gefortuneerd za kenman, die met niets is begonnen en zich heeft opgewerkt, maar wars is van elk snobisme, om samen met baron van Brakel een luxe hotel daar in het dorp te stichten, leidt schipbreuk Hij voelt, dat daar iets achter zit, maar weet niet wat dat is. Om dit aan de weet te komen, schakelt hij de makelaar Dre vel (H. Wiegers) in, een droog iemand, die nooit lacht en alles in geld en procen ten omzet. En als dan Ten Strake's kost baar renpaard „Randa" ernstig ziek wordt en trots de grootst mogelijke in spanning van veearts Riemersma (H. Veldman) toch sterft aan vergiftiging, weet hij dat er een kwade geest in de buurt heerst, die hem en zijn familie pro beert te verjagen. Ook wordt er chantage uitgeoefend op hun schoondochter Bella (mevr. Klasen Bos) door een onbekend persoon, terwijl hun dochter Jopie (mevr. Mantje) een a.s. kinderarts, door het dorp, na een aanrijding met een dorps kind als satans-jong wordt nagejouwd. De onrust in het dorp wordt nog gro ter, als de Bank, die beheerd wordt dooi de baron, zijn betalingen staakt. Vele dor pelingen hebben hun spaarcentjes daar belegd. Het roekeloze beheer van de Ba ron veroorzaakte deze catastrofe, maar het dorp, door allerlei insinuaties opge zweept, beschuldigt hiervan de heer Ten Strake, waardoor het zelfs tot het in gooien van ruiten in huize „Cassa Bella" Komt. Mevr. Ten Strate wordt zo bang, dat zij besluit haar man te verlaten. Maar deze, met haar sprekende over de eerste moeilijke jaren en allerlei mooie en goede dingen ophalend tijdens hun huwelijk, weet haar te bewegen toch te blijven, te meer daar hun schoondochter na een telefoongesprek, wat afgeluisterd werd door Drevel, in grote angst is gevlucht. Zij begrijpt dat ze haar man nu niet mag verlaten. De veearts, een verstokte vrijgezel, gaat op zoek naar de gevluchte Bella, vergezeld van dochter Jopie, die het hele maal niet met Bella kon hebben en vol gens de veearts geen hart had, maar op de plaats daarvan een kasregister had zitten. Zij brengen Bella terug en deze vertelt dan aan haar schoonouders, dat zij vóór haar huwelijk in een schandaal gewik keld is geweest, waaraan ook baron Van Brakel debet was en waar zelfs de politie m gemoeid werd. De heer Drevel wist hiervan, daar hij vroeger bij de politie was geweest. Nu begint er iets te dagen in het brein van Ten Strake. Hij ontbiedt Drevel en deze vertelt hem dat er schuldbekente nissen tot een totale waarde van 85.000 van de baron-in het bezit van enkele dorpelingen zijn. Hij geeft Drevel op dracht deze tegen de volle waarde op te kopen, waartoe de dorpelingen na het dé- bacle van de Bank, gaarne bereid zijn. En dan zet Ten Strake zijn val uit. Hij gebiedt (hij vraagt niet) de Baron en de Barones Van Brakel op huize „Cassa Bella" te komen. Deze zijn nu wel ge dwongen dit te doen en als zij dan de heer Ten Strake ontmoeten is de baron een zeer luidruchtige, joviale buurman, maar de barones volhardt in haar hau taine houding en meent nog een goede troef in handen te hebben door het bezit van een paar foto's die betrekking hebben op het schandaal met Bella. Ten Strate laat zich echter niet intimideren en wil ae politie opbellen, daar hij vermoedt, dat de barones de hand heeft gehad in de vergiftiging van Randa en dat ook zij het was, die chantage pleegde op zijn schoon dochter. Zij valt door de mand en bekent dan, in het nauw gedreven, al deze wandaden. Uit liefde voor haar man en angst voor zijn ondergang, was zij hiertoe gekomen. Natuurlijk is het einde goed. Ten Strake associeert zich met de baron, zo wel wat het luxe-hotel als de Bank be treft. De verstokte vrijgezel Riemersma iaat zich vangen door dochter Jopie. Het dienstmeisje Richt (Irene Eelman), die verdacht is geweest van de vergiftiging van Randa, weet zich nu de gelukkige verloofde van de huisknecht Jasper (K. Bonne Kzn.), terwijl schoondochter Bella weer de stralende jonge vrouw is van voorheen. Dat dit stuk goed gebracht werd, be wees het daverende applaus. Het stuk werd gedragen door de hoofd- lolspeler Schoo, die hier iets heel goeds van gemaakt heeft. Trouwens alle spelers, stuk voor stuk, gaven zich geheel en be leefden hun rol volkomen. Het was in één woord „af". Het gaat met deze toneelclub zeer ze ker crescendo en wij hopen haar nog vele malen te horen. In zijn slotwoord bracht de heer Mantje hulde aan mevr. Eelman-Vermeulen, die vanaf de oprichting plm. 12V« jaar ge leden, haar beste krachten aan de vereni ging gaf en haar nu gaat verlaten. Dit was haar laatste rol, die zij speelde. Na mens de vereniging bood hij haar bloe men aan, die zij met een stralend gezicht aanvaardde. Voorts riep de heer Mantje jongeren zowel als ouderen op, om zich aan te sluiten bij de toneelclub, daar zij heel goed nog wat spelers kon gebruiken. Hierna konden de danslustigen zich te goed doen onder leiding van de Musical Players Band uit Alkmaar, die ook in de pauze een voortreffelijk stukje muziek ten beste gaven. Foto Langeveld en De Rooij Den Burg Parkstraat TEXELAARTJES 3 regels ƒ0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Bloembollen, dahlia's, plan ten, rozen, heesters Vraagt gratis in kleuren geïllustreer de catalogus no. 211. Kweke rij P. Bakker N.V., Hillegom Ook geschenkpakketten bloembollen naar het buiten land. Agenten gevraagd voor het gehele land. Interessante bijverdienste. Te koop radio z.g.a.n. 5 luidsprekers, 66 cm fronthr. prachttoestel. Adres bur. v d. blad Te koop nog enkele hectoliters ITmbalatum plant goed, (stengelbollen) Gebr. J. en T. Huisman, tel. 240 en 233 Ter dekking K. grijs VI. reus 16 pond en witte en blauwe wener ram, dekgeld f2,- A. Barhorst, Burger- houtstr. 5 Den Burg Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en bioerije Hendrik (Henk) J Jonker Lap Th Jonker Arie en Gerda Den Hoorn, Texel, 10 februari 1959 Blij melden wij de ge boorte van onze zoon en broertje, we noemen hem Rudy G. Westdorp- Boon Westdorp Jelle, Marijke, Hans De Cocksdorp 46 f Texel, 6 februari 1959 Met blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van onze zoon en broertje Ronald (Ronny) M B Bakker Dros A. M Bakker Els Texel, 7 februari 1959 Schilderend, 80 Den Burg Algemene kennisgeving voor Texel. Ondertrouwd Joh. C Blanksma en Tr. v. d. Zwaag DG pred Huwelijksvoltrekking op donderdag 26 februari a.s. ten Gemeentehuize te Den Burg des namiddags I uur Kerkelijke bevestiging door Ds. H van Bilderbeek in de D G. kerk te Oosterend des namiddags 2 30 uur. Gelegenheid tot gelukwen sen, in de kerk, na de dienst Strand 8, Pingjum Peperstraat 46, Oosterend, Texel Februari 1959 Met diepe droefheid geef ik kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw Johanna Adriana Schumaker geb. van Heelsbergen in de ouderdom van ruim 81 jaar N. W J Schumaker „Bispinckhof" De Koog K 44 Texel, 7 februari 1959 Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant Heden overleed na een kortstondige ziekte onze lieve vader, be huwd- en grootvader Hendrik Tjonk wedn. van Martha Dweelaard in de ouderdom van 75 jaar N Vlas—Tjonk W. Vlas Albert en Lia Hennie Den Burg, Parkstraat 1 Texel, 7 febr. 1959 De teraardebestelling zal plaatshebben heden middag 1,45 uur vanaf Gollards Rustoord. Met leedwezen geven wij kennis van 't over lijden van onze beste huisvriend Hendrik Tjonk in de ouderdom van 75 jaar D Roeper C. Roeper-Daalder Wed T. Boon-Lemstra Den Burg, 7 febr. 1959 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader Teunis Backer weduwnaar van Maartje Hemelrijk in de ouderdom van ruim 78 jaar. A Backer J Backer-v. Putten D Backer M. Backer-Kalis en kleinkinderen Oudeschild, 6 febr. 1959 De begrafenis heeft plaats gehad maandag 9 febr. op de alg. be graafplaats te Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2