O LIJST! Mis die aansluiting niet! Brandstoffen Middenstanders Dezemekbif nu f 660,-- \l £ru DESPABHB «4. WEEK Dansinstituut R. J. Boom. Taxi nodig 3-jarige koe WOONHUIS WOONHUIS koudeXytée leerling- kraamverzorgsters Dr. D. R. Ubbens geen spreekuur f 658,00 Troost Zn Coöp. P.T.V. Texel Oranjevereniging De Koog Zendings samenkomst restant pootgoed Van eerste knecht voorzien. vaste arbeider flinke jongen 2 ha land De kenner en de weter zegt Roest's vlees is beter. Donderdag 12 februari „Waarheen met onze Nederlandse Akkerbouw" FAMILIEDR UK WERK VJ klaar terwijl U wacht MOTOR-PALACE k Langeveld De Rooij N.V. Cursus bedrijfsleer in een bloembollenbedrijf Vredesfein betekent tevreden zijnl e's Schoenhandel Sociale werkplaats In wieg-, wagen- en ledikant lakentjes en sloopjes 't Kleuterhuis heeft het VOORLICHTINGSAVOND Machinaal melken Diepvriezen H.H. Suikerbietentelers Voorlichtingsavond Spr. Ir. Jorritsma op de route-indeling van de brandstoffenauto hedenavond Middenstands- credietverlening Mantj DUBBEL ZE6ELS @3 27 ct 89ct 1.30 75ct Algemene Vergadering VVV Texel Lunchschotel van de week deze 3 BLIK 4 .75 Een qrote ONTBIJTKOEK 58 en 8 zegels Zwervende tijdschriften Laat ze binden bij de Sociale werkplaats Ledenvergadering Onderl. Rundveeverz. „Texel" Belangrijke prijsverlaging BEN DROS - EIERLAND Heden overleed onze innig geliefde vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder Trijntje Vos echtgenote van Kasper Tuinder in de ouderdom van 78 jaar Kasper Tuinder K. Tuinder T. Tuinder-Tromp T. Groen-Tuinder H, Groen en kleinkinderen Texel, 8 februari 1959 Oudeschild 75 De begrafenis zal plaats vinden woensdagmiddag 3 uur op de Oudeschil der begraafplaats Voor de zeer vele blijken van deelneming betoond bij het overlijden van on ze lieve WIM, betuigen wij onze hartelijke dank Wed. A. du Porto Beatrixlaan 9, Den Burg Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden van onze lieve vrouw, moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder JANS|E PEPER zeggen wij u hartelijk dank. In 't bijzonder dokter Fei- kema, dokter van Lingen en de zusters van het Witte Kruis voor de goede zorgen, Ds v. Reijendam voor de troostvolle woor den, buren en buurtver eniging voor hun mede leven Namens de familie |ac. Wetsteen Wilte Kruisweg 17a Den Burg De curator in het fail- lisement van S. Mosk, Bassingracht 124 te Den Helder, maakt bekend.dat de enige uitdelingslijst in genoemd faillissement v.af 10 februari 1959 gedurende 10 dagen kosteloos ter inzage is gelegd ter Griffie van de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar en van het Kantongerecht te Den Helder. De curator Mr. j. Bregman Advocaat en Procureur Javastraat 62 Den Helder. Spoedcursus oude dansen vangt aan op maandag 16 febr om 8 uur in Casino Aangifte tot en met de eerste van de vijf lessen Duur der les 1 uur. De kenner kiest kwaliteit van Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 Bei dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Te koop beste, eerlijke, pas afgekalfde met pracht uier T.B.C. en Abortus vrij Rutten, Eendracht Te koop aangeboden aan de rand van de dennen Brieven onder no. 1226 bureau Texelse Courant te koop gevraagd Brieven onder no. 1225 bureau Texelse Courant Indien bij advertentie- opdrachten niet duidelijk vermeld staat aan wie de reke ning moet worden ge zonden, kan plaatsing niet doorgaan Dit geldt vooral voor verenigingen en voor degenen die gelegen heidsadvertenties opge ven, waarin alleen een adres, maar geen naam wordt genoemd. Dir. Texelse Courant Huisvrouw KOOPT *>L HflflR PBTIKELEN 3Jr. FA. FRANS ZEGEL KZ Den Burg - Oudeschild Stichting Kraamzorg Cen trum Den Helder en Om streken vraagt voor de nieuwe cursus die maart 1959 aanvangt. Opleiding in Den Helder duur 1 jaar en 3 maanden vooropleiding. Huisvesting in internaat. Verdere inlichtingen Pasteurstr. 135, Den Helder keel-, neus- en oorarts voorlopig SPA/tr* Type GC 50 Standaard uitvoering Rijwiel- en Bromfietshandel Den Hoorn, telefoon 213 Bij de Pluimveehouders waar gewoonlijk vrijdags de eieren worden afgehaald wordt voor deze week reeds donderdag afgehaald Men gelieve daar rekening mee te wiilen houden Lezing door de heer K. Hennephof over zijn reis naar Griekenland op don derdag 12 februari 8 uur in hotel De Toekomst voor heel Hervormd Texel en anderen hedenavond 11 februari om 8 uur in de kerkekamer der Herv kerk te Oosterend Zr M A Wolff, thans met verlof, spreekt over het medisch zendingswerk op Sumatra Er worden lichtbeelden vertoond. Toegang vrij Na afloop collecte TE KOOP 2-schaar diepploeg (rond gaand v trekker), Petktis graanschoner met motor. A. Dros, De Volharding GEVRAAGD goed kunnende melken. Woning aanwezig in P H. polder, joh. Meeldijk, Schorweg 22, Breezand. GEVRAAGD met ingang van maart J Boersen, 't Noorden Te koop gevraagd in ruilverkavelinggebied Br no 1224 bur v d. blad Deze week Varkenskluifjes voor de erwtensoep iets fijns 50 cent per 500 gram. Zure zult 50 cent per 250 gram. Zet tekening, foto of diploma in een passende Boekhandel LANGEVELD DE ROOIJn.v. hoopt Ir. L. Troost voor de gezamenlijke Stands- organisaties 's avonds 8 uur in hotel De Lindeboom-Texel op te treden met als inleiding Houd deze avond vrij De gezamenlijke besturen. Uw adres: Drukkerij Texelse Courant "J Maakt U het fietsen Goedkoper O J <C voor beter en goedkoper reparatie W KOOPMAN. Oosterend l"~ Tel. 302-267 O jadoijpaog uasjaij jaq n fieew m Voor alle materiaal Bij voldoende deelname zal genoemde cursus, spe ciaal bedoeld voor oudere vakgenoten, gehouden worden op 5 middagen in (ebr. en maart Cursus geld plm. f 5,— per persoon. Onderwerpen zijnkosten, opbrengsten, inkomen afschrijvingen, financiering, opbrengstadministratie, opnemen van zoons in eigen bedrijt Opgave voor 14 febr. bij F. L. de Grave, Westermient AU U werkt moeten Uw voeten droog ziinl Waak over Uw gezondheid. Draag Vredeslein-laarzen tijdens het werk. Knielaarzen malen 40-48 I 13.75 Vredestein-laarzen zijni blijvend waterdichte niet geplakt, maar volkomen naadloos geperst KuDlaarzen maten 40-47 I 1150 Burgwal 20 Den Burg levert U gaarne Deurmatten W.C. matten Kolenkitmatjes in alle maten en kleuren. Prima kwaliteit en zeer laag in prijs. hebben wij een buitengewoon mooie collectie geborduurd en met brede kant Verpakt in doosjes, dus ook mooi voor cadeautje. Warmoesstraat Lezing donderdagavond 19 februari as. 19,30 uur in hotel „De Linde- boom-TexeP Den Burg. over machinaal melken en diep vriezen door H. A. Bruggink Dir Manus-Holland N V Zutphen Kleurenfilms eveneens over machinaal melken in Nederland en diepvriezen in Zweden. Nadere inlichtingen Ie verkrijgen bij firma Dros, Smederij, Eierland Denkt U aan de voor de Suikerbietenteelt op vrijdag 13 febr. as.? Aanvang 8 uur nm in hotel Texel. Alle belangstellenden zijn welkom De agenten Fa A. Bakker Az. C.A.V. Texel GA. Gaarne vestigen wij de aandacht van onze afnemers nog even MAANDAG, Eierland—De Cocksdorp DINSDAG, De Waal—Spang—Oosterend— 't Noorden WOENSDAG De KoogKogerveld—Gerritsland DONDERDAG De Westen—P H polder—L)en Hoorn Wij verzoeken u beleefd hiermede rekening Ie hou den en uw bestelling tenminste één dag van te voren op Ie geven, hetzij schriftelijk of telefonisch aan ons kantoor lel. 42 Den Burg Aanbevelend J C. RAB N.V. winkeliers, exploitanten van logies- en vakantiebedrijven om 8 uur spreekt in hotel Texel drs C. J. Wagemans over door het Algemeen Waarborgfonds voor de Middenstand. Een actueel onderwerp, van belang voor alle zaken lieden Op deze voorlichtingsavond is iedereen welkom De besturen der Middenstandsverenigingen Zendt Uw advertenties vroegtijdig in dan alleen kunnen wij er de nodige zorg aan besteden. EXTRA VOORDEEL ar AARDBEI jAMS frambozen FRAMB./BESSEN en 38 zegels 1e soort BLEEKWATER en 10 zegels p. fles TUTTI-FRUTTI en 36 zegels 250 gr. RUNDVLEES blik 340 gr. en 52 zegels El- of OLIESHAMPOO en 30 zegels flacon Dus op deze 5 artikelen 20% KORTING te houden op DONDERDAG 19 FEBRUARI a.s. in De Oranjeboom te Den Burg, aanvang 20 uur. Agenda 1. Notulen alg vergadering 17 maart 1958 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3 Jaarverslag 4. Behandeling verlies- en winstrekening boekjaar 1958 5 Vaststelling begroting boekjaar 1959 6 Bestuursverkiezing. Aan de beurt van aftreden zijn de heren N. H. v. Schoonhoven en J Zwan, beiden te De Koog. Door het bestuur zijn als candidaten gesteld voor de zetel van de heer v. Schoonhoven 1 N. H. v. Schoonhoven 2 P. Eelman, De Koog voor de zetel van de heer Zwan 1 J Zwan en 2 A. Daalder, De Koog. 7. Rondvraag De jaarstukken zijn Ier inzage op het bureau te Den Burg. Leden uit de buitendorpen, die de vergadering wen sen te. bezoeken, gelieven zich voor een eventuele vervoersmogelijkheid in verbinding Ie stellen met de resp afdelingssecretarissen. Het Bestuur. Ham 50 gr. m Leverkaas 50 gr. Boterh.worst 50 gr, en 13 zegels 10 korting AUGURKEN zacht of zoet z 1 iiterspoi SL~7 ct en SPAFtZCGELS E SP5RCIEBONEN ERWTEN MET WORTELEN APPELMOES samen en Sparzegeis 10°/o KORTING - 100 /o KWALITEIT COCOSSTERREN 65 ct. en 13 zegels 200 gr. v NOUGATBLOKÜES 45 ct. Iwanowitch "Ww cn 9 zegels 100 gr. voor 10 korting bij aankoop van 2 pak MARGARINE voor 80 ct. en 18 zgl. 10 korting. HAVERMOUT 500 gr. 57 en SPARZEGELS Uw boeken uit de band (Libelle, Panorama, Donald Duck, etc) Burgwal 20, Den Burg GOED EN NiET DUUR ven de te houden in hotel De Zwaan op 11 febr. nm 8 uur Agenda 1 Opening 2 Notulen 3 Mededelingen en ingekomen stukken 4 Verslag adm. 5 Verslag rekeningnazieners 6 Bestuursverkiezing aftredend S van Egmond, herkiesbaar. C Verberne, niet-herKiesbaar. 7 Benoeming rekeningnazieners I960 8 Rondvraag 9 Sluiting Het Bestuur. Inplaats van f 695,— compleet met kilometerteller. Uw Puch-bromfiets staat klaar! Pril» I 695.- inclusief alle accessoires Stapt U maar op en maak eens een proefrit. Luister maar eens naar dat zachte, regel matige gebrom-trek eens op, rem eens at test de vering en bekijk de afwerking! U zult enthousiast zijn! De Puch - tegen een prijs, die beslist lager ligt dan U had gedacht. Zeer aantrekkelijke crediet-service Service-statlor, voor heel Texel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3