Meer dan een duplicator.' plenTOgraf Jan Drij verschool" met geslaagde revue Ruwe, schrale huid Landveld De Rooij ,,'t Avontuur met de valse munters w--* y K 4 HET GOUDSCHIP Setter-Set Vrijdagavond om tien over acht luidde in Den Hoorn de schoolbel. Op een onge woon tijdstip dus! Doorgaans ligt het gros van de schooljeugd dan immers al tussen de lakens. Om nieuwe krachten te verza melen, om te dromen van de kans op ijs- sport misschien? En nu op dat late uur de schoolbel? Maar was het de echte bel wel? In ieder geval hing de bel niet aan de muur bij de hoofdingang van de Jan Drijverschool, maar werd-ie gezwaaid door een kinderhand inDe Wald hoorn". Want daar was die avond de jeugd, maar de jeugd en haar leerkrach ten niet alleen: de zaal was bezet door de ouders, de grootouders, de ooms en tantes. Allemaal present om te genieten van het optreden van de hun geliefde kinderen. Die jeugd van tegenwoordig.ja dat hoort men nogal eens opmerken. Van waar die critiek? De jeugd van tegen woordig is zeker zo actief, zeker zo braaf en zeker zo gedisciplineerd als de jeugd anno 1890. Veel van hetgeen de jeugd tot stand zal brengen hangt af van de omstandigheden waaronder die jeugd opgroeit. Wel, wij geloven, dat de Hoorn der jeugd wat dat betreft in de goede zóne zit. Ook wat de mentaliteit aan gaat. Dat is onlangs bij de opening van „De Waldhoorn" naar voren gebracht en dat werd ons vrijdagavond door één en kele uitlating zonneklaar, toen we hoor den vragen: „Nel, wil jij even die helft van de zaal nemen om af te rekenen?" „Wat moet ik afrekenen, koffie?" Antwoord: „Nee, alles, je vraagt maar wat ze gehad hebben". Waar men zulk een staaltje van ver trouwen in de mensheid demonstreert zit het met de gemeenschap wel goed. Geen wonder, dat men in die streken maar éénmaal per jaar schoonschip houdt enkel om de jeugd geen succes te gunnen geen wonder, dat men in die dorpen de deuren altijd ongesloten laat, omdat men geen onraad bevroedt! Want gelooft u ons maar, dat de kas van „Nel" dien avond tot op de cent nauw keurig geklopt heeft. En nu dan de revue: De heer W. H. Bakker, voorzitter van de Oudercommissie, vertelde, dat de jeugd twee jaar geleden voor het laatst op de planken had gestaan, maar nu was het weer de hoogste tijd geworden om de middelen te beramen tot versteviging van de schoolkas, waaruit steeds gelden voor allerlei doeleinden worden geput. Onze schatkist is leeg" zei hij. Om die weer enigermate te kunnen vullen moet je iets kunnen bieden, voor wat hoort wat. Wel ik geloof, dat wij op een gezel lige avond kunnen rekeenen". Bovendien verwachtte spreker, dat ook voor de ver loting flinke belangstelling zou bestaan, want naast de legendarische taart was een zeer groot aantal waardevolle arti kelen bijeengebracht. We kregen de in druk, dat haast ieder gezin met en zon der schoolgaande kinderen een prijs had aangeboden. En toen was het woord aan de jeugd. Eerst een koor, aangekondigd door Tine Maatje Lap, die ons telkens op de hoog te stelde van hetgeen in een volgend nummer gebracht zou worden. De 5de en 6de klas bewezen ovër uitstekend stemmenmateriaal te beschikken, ja, óók vocaal kan Den Hoorn vopr de dag ko men. Wellicht krijgen we daar nog eens een vermaard koor. Hierna verscheen Iet Goëga met haar accordeon voor het voetlicht. Ofschoon ze de top van haar roem nog niet bereikt heeft, durfde ze het toch aan helemaal alleen op dat bre de podium voor die honderden ogen te gaan staan. Het applaus hoorde ze met glunderend gezicht aan. De jongens van de 5de en 6de klas verzorgden een num mertje ochtendgymnastiek, dat wil zeg gen: ze deden daartoe een poging, maar het lukte niet erg. De oefeningen lagen boven hun kunnen en om de haverklap rolde er een over het toneel. Och, wie gaat er nu ook voor dag en dauw en in pyjama turnen! Nee, dan deden de adspi- ranten van ZDH het beter! Het was dan ook de bedoeling te laten zien wat de jeugd van de Hoornder sportvereniging in de mars heeft: die trainen trouw en u zult in de toekomst de resultaten wel uitgedrukt zien in de stand van hun af deling. De meisjes uit de 4de en 5de klas voer- oen enige alleraardigste volksdansjes uit: „Moeder Wies, kijk toch eens aan" enz. Kees Duinker luidde vervolgens de schoolbel, pardon, de omroepersbei, want de gemeenteraad had besloten een om roeper voor Den Hoorn aan te stellen. Die kan dan tijdig een verwachte hoog waterstand bij de houtrijke woningen aankondigen, maar ook zou hij kunnen mededelen, dat er een schip, liefst met wijn aan boord, op het strand zit In „Voorpret" traden op Jaap Duinker, Betty Rodenburg, Lia Commandeur en Kok van Heerwaarden. Die zouden hun jarige moesje een bijzondere verrassing bereiden. Iet Goënga en Irene Bakker acteerden als de besten in „Mevrouwtje" waarna de schets „De aangebrande soep" werd opgevoerd. Dat was me even een ramp: de koning, Kees Commandeur, was helemaal uit zijn humeur doordat cie kok de soep had laten aanbranden. Dat snap je niet van zo'n geweldenaar (of had ie zélf de betere soep opgege ten??) Ook de koningin, Betty van Ros- sem, kon haar gemaal niet troosten. Al lerlei personages moesten er aan te pas komen: hof vrouwen en ordebewaarders, het gehele paleispersoneel werd op het matje geroepen. De scherpzinnige koning slaagde er tenslotte in de zaak in het rei ne te brengen. Aan dit leuke stukje, waarvoor speciale kostuums waren ver vaardigd, werkten de 5de en 6de klas mee. Hierna werd gepauzeerd. Lotenverkoopsters sloegen hun slag, serveersters liepen af en aan met bladen \ol koffie, cola, sinas en dergelijke. „Ik had eigenlijk liever een citroentje" boorden we een vrolijke tante opmer ken, „enfin, morgenavond dan maar in „Loodsmanswelvaren", want toen zou daar na afloop van de fuif bal worden gegeven, de laatste dansavond voor het ingaan der vasten. Na de pauze trad allereerst de mond harmonicaclub op. Zij komen regelmatig bijeen onder leiding van Jaap Dijker, die ens voor het programma begon, op een serie accordeonnummers had vergast. Jaap bespeelt diverse soorten instru menten en de jeugd heeft dan ook groot respect voor hem. Wel, wij vonden het optreden van de harmonicaclub een der hoogtepunten van deze zo zeer geslaagde avond. Han Bak ker zorgde als verlichtingsexpert voor de juiste effecten. Wat was die stemming, die sfeer rond het hoog-op laaiende kampvuur echt. Iedereen heeft daarvan genoten. Wat speelden ze zuiver, een pluim verdiend, mannen. Na deze cow boys ging Tine Lap een voordracht bren gen en vervolgens zongen de 3de en 4de klas als lijsters in het uitgebreide koor. Een bijzonder aardig intermezzo was het nummer hersengymnastiek. De dames Tjepkema en Beumkes hadden de han den vol aan het intelligente duo Huisman en Co. Hierna vroegen Engeltje Lap en haar blokfluit onze aandacht. Het pittige meisje ging schuil achter de muziekstan daard. In „Een droom" speelde Annie Hin Sd. de hoofdrol: ze vlijde zich neer op haar sponde en wat ze allengs droomde werd ons op het aangrenzende toneel uit gebeeld: uit drie dozen verschenen de liefste poppen, die een meisje zich maar dromen kan. Wat stapten die leuk over het toneel en net voordat Annie ont waakte waren ze weer in hun huisje te ruggekeerd. En Annie meteen uit de ve ren om moeder te vertellen wat ze alle maal beleefd had. De poppen waren Lia Huisman, Lia Schuil en Elly Zijm. Ver volgens muziek van de accordeonvirtuo- len Jans Goënga en Ina Boon Pd. Die hebben het al ver gebracht in de mu ziekwereld. Zij behoren dan ook tot de topfiguren van Jan Visser's succesvolle Texelse muzikale jeugd. Zij speelden sa men en ieder afzonderlijk. In „Wilgen" zegde Souwie Duinker Wd. op voorbeeldige wijze en heel onge dwongen een gedicht van Adema van Scheltema op. De wilgen waren in leven de lijve present. Ook de wilg heeft zijn lief en leed, hetgeen heel goed uigebeeld werd. Goeie vriendjes zijn ze vooral met de vogels, die er hun nesten in bouwen. Maar van de man met de hegschaar had- c'en ze uiteraard niet terug. Nadat het koor zich nog eens had la ten horen, betrad de voorzitter het po dium voor de tweede maal om regisseur, meester Van Wolf eren, zijn medewerkster mej. T. Dros en meester Ineke, alsmede „grimeur" De Hoog hartelijk te bedara ken voor hun moeiten. Er was aan alle nummers de meeste zorg besteed. Het 1-rogramma was vlot afgewerkt en alle kinderen hadden zich ten volle gegeven. De voorzitter „beloonde" genoemd team met een cadeautje. Daarna werd nog even liet woord gevoerd door meester Van Wolferen, die vooral best te spreken was over de jeugd aan deze zijde van het voetlicht, die zich ook deze avond zo keurig had weten te gedragen. Onmiddellijk nadat de aanwezigen de zaal hadden verlaten traden enige dames aan om het dorpshuis weer op stel te brengen, want ook daar viert de bekende Hollandse properheid hoogtij! ERE-LIDMAATSCHAP ORANJEVERENIGING Deze week is een deputatie van de Oranjevereniging te De Koog naar Rot terdam gereisd om het Ere-lidmaatschap aan te bieden aan de heer en mevrouw van Reyselberghe. Dit was op de in oktober j.l. gehouden algemene vergadering besloten, uit erken telijkheid voor alles wat, dit hier zo be kende echtpaar, voor de Oranjevereniging heeft gedaan. FEESTAVOND M.A.B.-CLUB TEXEL Zaterdag vieren de leden van de Mo tor-, auto- en bromfietsclub Texel hun jaarlijkse feestavond in „De Lindeboom- Texel", waar „De Havenkanters" van Oudeschild de hoofdschotel van het pro gramma zullen verzorgen. „The Mocking Birds" (De Spotvogels) uit Wieringer- waard zullen de balmuziek en de daarbij behorende conférence uitvoeren. Het be looft een gezellige avond te worden en het bestuur hoopt dan ook op flinke be langstelling. Ni«assd ul Mn «uito- cruiter huren »oor werk, d»i met een belicoptire gedato ken worden. Tot nu toe hebtU mittchien dikwijls een drukpers of een Jtencilmtchine moeten mschikclen voor circulsires cd., waarvan U slechts een beperkt aantal (8- }00) nodig had. Maar in het vervolg kunt U hiervoor een PLENTOGRAF vloeistofduplicator gebruiken. Goedkoop en practlsch (geen geknoei met inkt). Boveodien is het resultaat fraaier en overzichtelijker, doordat U meerdere kleuren tegelijk kunt drukken Kaoioor, winkel, tekenkamer, hotel, ichood ol ver eniging. overal kan tijd, moeite en geld wotdes bespaard met de PLENTOGRAF "Plentografeer" Uw: Blauwdrukken instructie» plattegronden rappenen circulaires knippatronen prijalijsten schema gebruiksaanwijzingen menu's proefwerk inlichtingen notenschrift opgaven Het loont al bij afdrukken. 3-S-A-DAM-6 Vraagt u eens nadere inlichtingen statistieken tekeningen Den Burg Telefoon 11 UIT HET SPEURZIEKE LEVEN VAN SHERLOCK SPEURZIN 10. „Nou, dacht ik het niet?" peinsde Sherry. „Het kasteel.... net wat ik aacht.... Er is hier iets niet pluis! Ik zal daar eens een kijkje nemen. Hei is intussen toch nacht en ik moet toch er gens slapen!" Net wilde hij de open plek naar het kasteel oversteken, toen de poort weer openging en een zwaar gewapende verschijning, bekleed met blik, naar bui ten trad. „Het is hier een rare boel!" vond Sher ry. „Die vent is natuurlijk de een of an dere schildknaap, die mij nu dwingt tus sen het kreupelhout m'n hoofd neer te vlijen". En met een kwaad gezicht viel Sherry in slaap FEUILLETON door Annie G. Spoorhoven Maar hoe hij tuurt, niets is te zien. Hero is nergens te zien; die kan vlugger lopen dan hij. Juist heeft Mankje nog eens opgekeken om te zien of hier of daar ook nog wat op het strand ligt. Dan ziet hij een stip, steeds grote wor dend, op zich toekomen. Dat kan niet an ders zijn dan zijn trouwe hond. Wat zou dat betekenen....? Kijk die Hero eens als een pijl uit de boog op hem toekomen. De tong hangt het arme dier uit de bek. Dan springt hij tegen Mankje op, blaft verwoed, draait zich weer om en rent de kant weer op waar hij zo juist vandaan is gekomen. Dan blijft hij even staan om te zien of de baas hem ook volgt en rent weer verder Daar moet iets aan de hand zijn, anders deed hij nooit zo vreemd. Zou de hond heus....? Mankje begint vlugger te lopen om gauwer bij zijn hond te zijn. Af en toe komt Hero even terug, maar loopt dan weer even hard verder. Het lijkt wel of hij onrustig is. Als Mankje om de voet van het duin komt, ziet hij iets zwarts op het strand liggen. Half ligt het nog onder water. Hij versnel zijn pas eneven later buigt Mankje zich over een man, door nat, bleek in zijn gezicht, de ogen geslo ten. Mankje snijdt het stuk touw, waar mee hij aan een stuk mast is vastgebon den, door. Dan maakt hij de bovenkleren log en legt zijn oor op zijn borst. Gespan nen wacht hij, met ingehouden adem. Zou hij nog leven? ....Het angstzweet staat Mankje op het gezicht. Dan ont snapt hem een zucht: „Gelukkig hij is nog in leven". Het is als een vreugderoep. Zwak hoort hij het hart kloppen. Wat moet hij nu doen? Hij is maar alleen. Hero heeft er met volle aandacht bij slaan kijken. Nu eens kijkt hij de schip breukeling aan, dein weer zijn baas. Even likt hij Mankje zijn handen. „Ja, beste hond hoor!" zegt Mankje. Dan schiet hem wat te binnen. Zou Hero hier misschien kunnen helpen? O, als hij hem eens aan het verstand kon brengen, dat hier meer mensen moesten komen. „Hero, ga naar de vrouw, vlug!" Hero kijkt zijn baas aan. Wat, moet hij nu weg? „Ja, Hero, ga naar de vrouw, gauw een beetje." Nu heeft hij het begrepen. Met voor uitgestoken kop rent hij het strand weer af, naar het dorp. „Beste, brave hond", mompelt Mankje. Als de vrouw nu maar niet schrikt. Ze ker, ze wist wel, dat hij er de volgende morgen vroeg op uit wilde, maar als ze nu maar niet dacht, dat hem een onge luk was overkomen. Zijn vrouwtje was immers altijd zo bezorgd voor hem. In ieder geval zou ze wel begrijpen dat er iets bijzonders aan de hand was. Zo staat Mankje peinzend bij de arme man. Duizend vragen stijgen bij hem op. Zou het één van dat schip zijn waarvan hij gisteravond de noodseinen had ge zien? Zouden er nog meer hier op het strand liggen? Zouden er misschien ook nog omgekomen zijn? Maar dan ziet hij, dat al die vragen hem niet helpen kun nen en hij buigt zich weer over de schip breukeling. Dan voelt hij zijn onmacht. Niets kan hij voor hem doen. Achter op zijn voorhoofd heeft hij een gapende wond. Nog steeds heeft hij zijn cgen gesloten maar. ook gaat zijn borst nog zwak op en neer Er is nog hoop. Zo staat Mankje, niet wetend wat te doen, bij de schipbreukeling. Dan ziet hij, dat plotseling zijn adem vlugger gaat. De bewusteloze slaakt een diepe zucht. Even opent hij de ogen en kijkt dan verward om zich heen. Mankje buigt zich dieper over hem heen, om goed naar ieder woord te luis teren. Onduidelijk verstaat hij de Engel se woorden.. help.... vergaan lichtpijlDan sluit hij zijn ogen weer. Zijn ademhaling gaat regelmati ger nu, hij is in een gezonde slaap geval len. Mankje staat nog in gepeins bij de ar me man, als hij ineens een vrolijk ge blaf dicht bij hoort. Dan staat Hero, zijn trouwe hond, vlak naast hem. Wild springt hij tegen hem op. Dan rent hij weer snel terug en even later staat zijn vrouw en zijn zoon, die niet ver van hen vandaan woont, naast hem. Die trouwe Hero, hij had het begrepen, toen de baas zei: „Hero, haal de vrouw" Wild heeft hij geblaft voor het huisje en zij is naar buiten gegaan. Wat was ze geschrokken. Was Hero alleen Waar was haar man Zou hem wat overkomen zijn. Hero heeft met zijn bek haar schort ge pakt en het was alsof hij wilde zeggen: ..Kom dan toch"! Wild was hij tegen haar opgesprongen. Wat moest zij, oude vrouw, nu doen Toen was ze naar haar zoon gegaan en toen die zag, dat Hero niet tot bedaren was te brengen, had hij gezegd: Ja, moeder, ik ga direct mee, wie weet is er wat gebeurd. Ik zal de stokken met het draagzeid meenemen. Het is te hopen dat we het niet nodig '.uilen hebben Toen waren ze Hero gevolgd. Die goede, trouwe hond, het leek wel of hij nooit moe werd. Hollend vloog hij vooruit, maar kwam dan telkens weer terug, alsof hij zeggen wilde: „Toe nu toch, loop toch wat vlugger!" Eindelijk waren ze op de plaats aan gekomen, waar de schipbreukeling lag. Voorzichtig werd nu de gewonde op de draagbaar gelegd. Zo ging het nu naar het dorp. Niemand sprak een woord. En wanneer een zeemeeuw krijsend over vliegt, kijkt Hero niet eens op. Ook hij is bedroefd, omdat zijn baas zo treurig kijkt. Naast de draagbaar loopt hij. Nee, nu rent hij niet meer vooruit, het is als of hij weet dat hij nu ook stil moet zijn. Al gauw weet ieder in het dorp dat er deze nacht een schip vergaan is door de vreselijke storm, die in al zijn hevigheid heeft gewoed. Thuis gekomen hebben Mankje en z'n zoon de drenkeling liefderijk verzorgd. Het duurde toen niet lang of hij sloeg de ogen op. Dagen zou het nog duren voor hij helemaal beter zou zijn, maar er was nu toch alle hoop op herstel. Toch was het de volgende dag een treurige dag voor het eiland. Veel schip breukelingen waren die dag aangespoeld. In de nabijheid van de vuurtoren die ook in die noodlottige nacht zo trouw zijn stralen over het water had uitgezonden en waar zo menige schipbreukeling zijn laatste blik op gevestigd had, daar wer den ze begraven. Mankje had er bijgestaan, 't hoofd eerbiedig ontbloot. Hero was ook meege gaan. En toen Mankje weer thuis was gekomen, had hij Hero vriendelijk op de kop geklopt er. gezegd: „Beste Hero, hoor". Toen had hij zijn baas met zijn dankbare ogen aangekeken, alsof hij zeg gen wilde: Ja baas, we horen bij elkaar! (Wordt vervolgd) dat zijn pas nylons AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 11 februari Oosterend, Herv. Kerk, Zendingsaamen- komst over „Medisch Zendingswerk". Donderdag 12 februari Den Burg, De Zwaan, RK Ontwikke- lingsclub. Den Burg, De Lindeboom. Ir. L. Troost spreekt voor Standorg. over „Waarheen met de landbouw". Den Burg, Hotel Texel, Cursusvergade ring CNV, „Weduwen en wezen voorzie ning. De Koog, De Toekomst, K. Hennephof spreekt over Griekenland. Vrijdag 13 februari Den Burg, De Lindeboom, Voorlichtings avond voor suikerbietentelers, gpr. Ir. Jorritsma.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4