CAMP Autoverzekering Witte's Bazar tel. 79 ,n Cadeautje Rundveefokver- eniging „Texel" monsternemer Ontwikkelen en afdrukken Geschoonde spruiten Fa van der Meer Langeveld GESLOTEN D. FRANK Or. D. R. Ubbens spreekuur hervat Vader Job Het ideale corset voor iedere vrouw met de beste pasvorm. J. G. Dekker Taxi Garage Reij West-Friesche Flora nieuwe moderne bril Bakker, Groeneplaats. Mannelijk personeel N.V. Ph. Vlessing Wie wil PARTIJ VAN DE ARBEID openbare verkiezingsvergadering de heer H. J. Hofstra „Wat staat er bij de komende verkiezingen op het spel 7" KIPPENHOK Nieuw Tafelservies voor slechts 29,75 Laat ze binden bij de Sociale werkplaats Doe het zelf Maak het zelf Eternit golfplaten Brandvrij board Asphaltpapier Hard en zachtboard Thans uiterst voordelig. Firma Frans Zegel Kz. Openbare Vergadering van de A.R. partij U moet echt kiezen personen-autoverzekering Sociale werkplaats Staatsbosbeheer Texels BioscoopTheater Telefoon 27 „Val aan" De schuld van een moeder VOORBEELDWONING WORDT OFFICIEEL GEOPEND Op woensdag 25 februari zal de z.g. voorbeeldwoning, behorende bij de nieuwe boerderij van de heer G. van Groningen, Prins Hendrikpolder, offi cieel worden geopend. DAGERAAD DRIE WEKEN UIT DE VAART Volgende week zal ,,De Dageraad" ijs en weder dienende via het IJssel- meer (indien bevaarbaar!) naar Amster dam varen om daar gedurende drie we ken de periodieke voorjaarsbeurt te on dergaan, terwijl dan tevens de z.g. survey &an het schip zal worden verricht. De diensten zullen gedurende die periode door de andere schepen van de TESO worden waargenomen. OUD-MINISTER HOFSTRA SPREEKT VRIJDAG OP TEXEL De heer H. J. Hofstra, oud-minister van financiën, zal op de vrijdag 20 februari a.s. te houden verkiezingsvergadering van de Partij van de Arbeid het woord voe ren. Hij zal spreken over het onderwerp „Wat staat er bij de kopiende verkiezin gen op het spel". In verband met deze bijeenkomst, die te Den Burg in „De Oranjeboom" zal worden gehouden, is de Vrouwenavond van de Vrouwenbond van de P. v.d. A. uitgesteld tot nader te bepalen datum. Naar wij voorts vernemen zal de voor genomen debatvergadering tussen een kamerlid van de P. v.d. A. en een kamer lid van de C.H.U. geen doorgang kunnen vinden, omdat de C.H. kiesvereniging in de onmogelijkheid verkeerde een spreker niervoor aan te trekken, waar deze hier voor geen datum meer beschikbaar had den. „DE DAGERAAD" AAN DE GROND Ondanks de abnormaal lage water stand, gepaard gaande met een zeer zware mist besloot de kapitein van de Texelse boot „De Dageraad", donderdag middag de tocht van Den Helder (4.40) naar Oudeschild te ondernemen. De boot voer, in de buurt van de haven gekomen, echter even te ver door en kwam daar door ter hoogte van het stenen hoofd aan de grond te zitten. Per mobilofoon werd contact gemaakt met de wal. De directie der N.V. TESO besloot de post en de passagiers, die naar het vaste land moesten, per „Voorwaarts" naar De Dageraad te brengen. De op De Dageraad vertoevende passagiers alsmede de post, werden op de terugtocht van De Voor waarts naar Oudeschild gebracht. De ziekenauto, die aan boord van „De Dage raad" stond, werd eveneens door de Voorwaarts overgenomen. Om tien over zeven had De Dageraad weer voldoende water onder de kiel om op eigen kracht vlot te komen. Het schip voer toen terug naar Den Helder en heeft vandaar nog weer de laatste dienst normaal uitge voerd. Door de „stranding" raakte de communikatie met het vasteland even uit balans, waarvan o.a. drie auto's de dupe werden: de laatste auto's werden die dag ii.l. om half vier van het eiland ver- voerd. VERHOGING REINIGINGSRECHT, BEGRAAFRECHTEN, RIOOLGELDEN EN KEURLOON De raad wordt voorgesteld diverse rechten te verhogen: „in het kader van de verhoging van de gemeentelijke in komsten ter beperking van het begro tingstekort voor 1959". Rioolrecht van 6.30 op 10,(voor gebouwen met twee of meer privaten be tekent dit geen verhoging). De opbrengst voor 1959 kan zodoende worden verhoogd van 6300,tot 12000,maar noch tans blijft er een nadelig saldo van 66.234,(Het gaat om een uniform tarief, daar voor afvoer van huisvuil en hemelwater slechts ƒ1,80 betaald wordt. Steeds meer percelen worden voorzien van waterclosets. Zoals bekend geeft de gemeente bij bouw van een watercloset (vervanging van privaatton) een subsidie van 150,tevens kan een voorschot voor aanleg waterleiding worden ver strekt). De begraafrechten. Voorgesteld wordt c'eze te verdubbelen. „In verhouding tot de andere gemeenten zijn de voorgestelde bedragen niet te hoog". Voorgesteld wordt de keurlonen te ver hogen van: rund ƒ6,50 op ƒ10,paard ƒ6,50 op ƒ10,—; kalf 2,75 op ƒ4,—; nukalf ƒ1,25 op ƒ2,en varken van ƒ3,30 op ƒ4,(of ƒ2,Deze tarieven gelden in grove lijnen ook voor vele an dere gemeenten. Hogere opbrengst 3000,zodat nadelig saldo tot plm. f 500,kan dalen. VOOR HUIZE „IRENE" Het uitbreidingsfonds voor Huize Irene is weer met 75,toegenomen: het is het batig saldo van de feestavond, welke onlangs gegeven werd door de Texelse bootscholieren. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam Zendingscollecte 19.30 uur Ds. van Reijendam Zendingscollecte De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Zendingscollecte Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger 20.00 uur oecumenische kerkdienst van Hervormden en Doopsgezinden. Litur gie: ds. H. van Bilderbeek; prediking G. H. Wolfensberger. De Koog 10 uur Ds. Waardenburg De Waal 19.30 uur Gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde gemeente. Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Collecte voor het Rusthuisfonds Oudeschild 10 uur Eerw. heer Veldhuis GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 uur Leesdienst 5 uur Ds. Scholten van Oosterend Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis Burgwal Den Burg 10.15 en 3 uur Dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. Van Bilderbeek Den Hoorn 19.30 uur Gemeenschappelijke dienst in de Ned. Herv. kerk De Waal 19.30 uur Gemeenschappelijke dienst in de Ned. Herv. kerk. VERGADERING VAN DE RAAD Vergadering van de raad der gemeente Texel op dinsdag 24 februari 1959 n.m. 2.30 uur ten gemeentehuize. Texel, 14 februari 1959. De burgemeester van Texel, C. DE KONING. 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Verlening vaste aanstelling aan mej. E. P. van Weert als onderwijzeres aan de openbare lagere school te De Cocksdorp. 4. Verlening vaste aanstelling aan mej. A. M. Baijs als onderwijzeres aan de openbare lagere school te Oudeschild. 5. Beschikbaarstelling van het bedrag per leerling voor het lager onderwijs, inge volge artikel 55 bis der Lager-onderwijs- wet 1920, voor het jaar 1959. 6. Verlening van voorschotten op de ex ploitatievergoeding voor het jaar 1959 aan de bijzondere lagere scholen op Texel op grond van artikel 103, 6e lid, der La- ger-onderwijswet 1920. 7. Stemming over de vaststelling van de jaarstukken van de N.V. Texelse Electri- citeitsmaatschappij over 1957. 6. Goedkeuring van de begroting van Het Witte Kruis" voor het jaar 1959. S. Overdracht van 4 komplexen woning wetwoningen (bouwplannen 1951 en 1952) aan de woningbouwvereniging „Texel" 10. Aankoop van enige percelen grond te Oosterend van de heer S W. Koning, aldaar. 11. Aangaan van een geldlening met de heer S. W. Koning te Oosterend. 12. Vaststelling van de verordening op de heffing van reinigingsrechten. 13. Vaststelling van de verordening op de heffing van rioolgeld. 14. Vaststelling van de eerste verordening tot wijziging van de verordening op de heffing van begraafrechten. j.5. Vaststelling van de verordening op de heffing van keurloon. 16. Wijziging van de gemeente-begroting voor 1958. 17. Wijziging van de begroting van de dienst gemeentewerken voor 1959. 18. Wijziging van de gemeentebegroting voor 1959. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) NIEUW STUK „KLEIN TONEEL" „Klein Toneel", Oudeschild, heeft in studie genomen „Filmmaniakken", dat op 18 april zal worden opgevoerd. WIE WORDT BILJARTKAMPIOEN Maandagavond begint in Hotel De Graaf de jaarlijkse wedstrijd om het bil- jartkampioenschap van Texel. Titelhou der is de heer J. Dekker. BOOMSTAMMEN ONTVREEMD Een bewoner van 't Gerritsland sleepte onlangs twee dennenbomen, ieder acht meter lang, in de wacht. De stammen wa ren gekapt en geschorst en lagen in het staatsbos om naar elders te worden ge transporteerd. Een voorwerker ontdekte de diefstal en de politie van De Koog vond de buit op het erf achter een wo ning. De dader was voornemens de boom stammen, die hij per fiets had vervoerd, als antennepaal te gebruiken. Niet erg handig bedacht. De waarde van de buit werd op vijf gulden getaxeerd. „DE MAN OP DE BROMFIETS" Zaterdagavond heeft de toneelgroep van de voetbalver. S.V.C in Oosterend op de zolder van de o.l. school deze thriller, ten bate van de S.V.O.-kas, voor het voetlicht gebracht. De heer G. Kuiper opende met de ver wachting, dat de aanwezigen een genoeg lijke avond zouden hebben. Teleurstellend was het geringe bezoek, maar dat heeft geen funeste gevolgen gehad op het spel. Als het doek opgaat, zien wij ons ge plaatst in een oud huis, gelegen in een oude vesting, militair en verboden ter rein. Hierin verricht Prof. Kronenberg (L. v. Veen) onder het mom van oudheid kundig onderzoek spionagedienst in op dracht van het Ministerie. Hij bewaakt een gevangene, de feitelijke spion. Prof. Kronenberg komt in grote verlegenheid als geheel onverwacht bezoek komt van zijn vrouw Marga (I. Zuidema), zijn doch ter Lit (H. Schouten) en Truus (M. van Beek), het dienstmeisje, terwijl als z.g.n. verrassing ook zijn zoon Albert (W. Ran) en diens verloofde Marianne (R. de Graaf) verschijnen. Het lukt #Prof. Kro nenberg niet om zijn naaste familieleden naar de bungalow aan zee te krijgen. Hij schikt zich dan in het onvermijdelijke en stelt eisen, welke natuurlijk een zekere geheimzinnigheid veroorzaken. Deze ge heimzinnigheid wordt nog groter als er een stroper Blom (C. Wetsteen) om het huis sluipt en door Albert in zijn kraag gegrepen wordt en inspecteur Fedder (M. de Waard) en de brigadier Smit (P. Kik kert) geheel onverwachts verschijnen. Zij ontdekken onopgeloste inbraken en auto- sporen op verboden terrein. Al vrij spoe dig valt de onbekende bromfietser door de mand: hij blijkt een geheime koe rier te zijn. Prof. Kronenberg bekent openlijk Marianne vermoord te hebben, maarde koerier wijst Albert als de dader aan. De prof. geeft een tweede ver klaring af n.l. dat hij werkt in opdracht van het Ministerie van Oorlog en hij vindt het verschrikkelijk, dat zijn zoon, luitenant bij het leger, een verrader blijkt te zijn. Maar ook dit is weer eens ver keerd geschoten, want de ring, welke Albert sinds enige uren aan zijn vinger blijkt te hebben is een herinnering en werd gedragen door zijn verloofde Ma rianne. Het gehele stuk werd met een goede rolkennis gebracht. Vooral de dames heb ben voortreffelijk gespeeld, met name Lia, die haar snedige opmerkingen voor treffelijk lanceerde. Voor Marianne was het in het tweede bedrijf jammer, dat prof. Kronenberg toen wat zwak was. Ook Blom, de stroper, had een grotere felheid kunnen opbrengen, vooral als men ziet hoe krachtdadig hij door brigadier Smit wordt opgebracht. Dit duidt op grote weerspannigheid, hetgeen tot uiting moet worden gebracht. Het is een eerste ver eiste de innerlijke gemoedsrust en/of onrust expressief uit te beelden. Hiervoor is een oplossing! Regie. MEISJE LASTIG GEVALLEN Een 34-jarige man, woonachtig op Texel, heeft in de nacht van zaterdag op 2ondag een 17-jarig meisje op de Beatrix- laan lastig gevallen. Dat gebeurde na 'n feestavond omstreeks twee uur in de nacht. De politie werd in de arm geno men en de man is na te zijn verhoord dinsdag overgebracht naar het Huis van Bewaring te Alkmaar. In afwachting van de behandeling van deze zaak door de rechtbank is de ver dachte weer op vrije voeten gesteld. UITVOERING IN E IERLAND GAAT NIET DOOR Wegens ziekte kan de uitvoering, die hedenavond zou worden gegeven in de kapel te Zuid-Eierland, niet doorgaan. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 18 februari consultatiebureau Woensdag 18 februari a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 4 5 uur. voor groot of klein? Dan moet U immers bi) J. P. STAM zijn I vraagt voor zo spoedig mogelijk een voor Den Burg en omge ving. Aanmelden bij de heer Jac. Roeper Johzn Duinweg of B Oostra, nabij zuivelfabriek Foto Langeveld en De Rooij Den Burg Parkstraat TEXELAARTJES Bloembollen, dahlia's, plan ten, rozen, heesters Vraagt gratis in kleuren geïllustreer de catalogus no. 211. Kweke rij P. Bakker N.V., Hillegom Ook geschenkpakketten bloembollen naar het buiten land. Agenten gevraagd voor het gehele land. Interessante bijverdienste. Te k. grote part. board, sloop hout en diversen. Tegen con currerende prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn. Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur tel. 1369 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Passagebureau Velthuy* Den Helder, houdt Maandags van 10,3C tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie, Passages naar Afrika, Aus tralië, Amerika, Canada, enz Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzekering. Vraag prijsop gave V.T.B., Den Burg, Tel.85 Te k. elektr. kunstmoeder v. 200 kuikens en elektr. water pomp met motor. S. Keijser Johzn., Schilderend 50. tel 504 Te k prima eetaard- appelen f3 50 per zak. P. Kooiman, Molenbuurt Te k. 1 p. schaatsen met schoe nen mt 38 f 25 Drog. v. d. Slikke Te k. z.g.a.n. dubb rolschoffel en prima V/2 pk. Villiers motortje. S. Knol, Marsweg, Den Burg Te k jonge pauwen F. Haarsma Waalenburg W 77 Werk gevr. als bijverdienste, tim meren, schilderen, behangen (bill, prijs) Brieven onder no. 1228 bur. Tex. Crt. Schorseneren 65 ct p. kg Veldsla 29 ct 100 gr Champignons 60 ct 100 gr Bloemkool 75 cl p. stuk Sla 25 ct p. stuk Tomaten 90 ct 0,5 kg Druiven 1,70 p. 0,5 kg Bananen 1,10 en 1,40 kg Manderijnen 8 en 15 f 1, Pracht sortering beste sinaasappelen. Met dank aan God en grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje Cornells Gr. Trap—Ellen B Trap Ellen Oosterend, Mulderstr. 17 Texel, 13 febr. 1959 Nog plotselirg is van ons heengegaan onze innig geliefde broeder, zwager en oom Cornells Daalder Wed. van Dirkje Boon in de ouderdom van 79 jaar. Namens de (amilie, P. Cornelisse Texel, li febr 1959 Kogerstr. 82, Den Burg De begrafenis zal plaats vinden zaterdag 14 fe bruari as. nn. 2 uur op de Algemene Be graaf laats. Den Burg tot woensdag a.s. TE KOOP tegen bill prijs plm. 2 ton geperst wit hooi J. C. Rab N.V Keel-, neus- en oorarts Vanaf maandag De toneelclub van Z Eier land voert zaterdag 21 fe bruari in de kerkekamer te Oosterend op Entree tl,- Gediplomeerd corsettière Paskamer aanwezig Op verzoek komen wij bij U thuis passen. Alleenverkoop voor Texel REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en goedkoper! Mevr. A. C. A. Boer, Warmoesstr. 46, Den Burg Volkswagenbusjes te huur voor kleine gezel schappen met en zonder chauffeur. Van Koningsbruggen Loodsgracht 22 Den Helder, tel. 2026 Mede namens wederzijdse oude.s zeggen ij hart- liik dank voor de vele blijken van belangstelling voor en bij ons huwelijk ondcri on den G Schoenmaker A Schoenmaker- h'ema Op dor derdag i9febr 1959 hopen oze lieve ouders J. Schaatsenberg en A. Schaatsenberg- Schaap hun 50 jarige echtvireni ging te herdenkt n. Dat zij nog vele jaren ge spaard mogen blijven is de wens van hun liefhebbende kinderen en kleinkinderen Eierland, Texel Zij hopen hun 5°-jarige echtvereniging te vieren in café ,,De Slufter". WWJfWWW Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend I Kapper Bakker, Tel. 203 Bij voldoende deelname rijdt erop vrijdag 20 febr a s. een bus naar Boven karspel Tevens zal ge tracht worden een bezoek te brengen aan een voor aanslaand fokbedrijf in die omgeving Belangstel lenden hiervoor kunnen zich opgeven t.m. 17 febr bij B. Oostra U ziet beter en ziet er beter uit met een De nieuwste modellen monturen voor dames en heren vindt U bij gedpl. opticien Ook uw adres voor alle soorten thermometers, loupen, kijkers, etc. Erkend ziekenfonds leverancier GEVRAAGD leeftijd 20 t.m. 30 jaar mij en mijn 3 kinderen helpen iri de huishouding leeftijd 25 tot 35 jr, daar mijn vrouw is weggelopen P. v d Slikke, Schühertstraat 9, Heemskerk Federatie Texel. Het federatiebestuur nodigt VOOR- en TEGEN STANDERS uit tot bijwoning van een op vrijdag 20 februari a s, nm 8 uur in hotel „De Oranjeboom" waar zal spreken tot voor kort Minister van Financien, over het onderwerp Gelegenheid tot debat. Entree f 0,50. Voor gratis vervoer moet men zich vooraf opgeven bij J J Westdorp, De Cocksdorp, Jac. v. Sijp, Zd. Eierland, K P. Zwan, De Koog. J Koning Bruin, Oudeschild, A de Leeuw, Den Hoorn, C. Ellen, Westslraat 5, Oosterend Verhuisd van Schildereinde 65, Oen Burg naar Beatrixlaan 92 Den Burg C. M. Room De Groentehal in de Kantoorstraat is elke zaterdag van 8 tot n m. 5 uur geopend wij verkopen alles tegen di laagste prijzen Goudrenetten 10 lot 14 pond per kist f 2,- of f 3, Stoofperen 6 pond 50 ct Verder alle soorten fruil tegen verpletterende prijzen Bananen 80 ct per kg Peen en biel 8 pond 50 cl Lof, spruiten rapen en kool tegen de allerlaagste prijzen Maandag op de markt om 8 uur geopend Wij zijn en blijven nu plot seling de zwaarste concur rent van geheel Texel. Aanbevelend Raven en Zonen Te koop gevraagd H. v. Uden, Hollandseweg C 53 De Cocksdorp, Texel GEVRAAGD leerling of gevorderd leerling m. A. J. VONK PRIMA KOOKSTER ook allround voor café tariabedrijf biedt zich aan voor seizoen Br ond.no 1227 bur. T C pastelkleuren bestaande uit: 5 schalen 6 dessertborden 6 platte en 6 diepe borden I vleesschotel I sauskom Grote sortering kop en schotels Uw boeken uit de band Zwervende tijdschriften (Libelle, Panorama, Donald Duck, etc) Burgwal 20, Den Burg G0E0 EN NIET DUUR! op vrijdag 20 febr. a s in het gebouw van Chr. belangen te Oosterend. Sprekerde heer A. Borstlap Onderwerp Aanvang 8 uur Toegang vrij. Voorziet U thans van een nclusief GRATIS ONGEVALLENVERZEKERING voor inzittenden (zonder premieverhoging), Slechts f 50,— eigen risico voor binnen- en buiten and Groene jaarkaart f25,— en maandkaart f 10 25 pet korting voor ambtenaren in overheidsdienst, leraren, onderwijzers, landbouwers, veehouders, tuinders en fruittelers Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij Alg. Ass. Kantoor W. N DE WIJN, Kogerstraat 34, Den Burg tel. 215 Burgwal 20 Prima kwaliteit en Den Burg levert U gaarne Oeurmatten W.C. matten Kolenkitmatjes in alle maten en kleuren. zeer laag in prijs. Publieke verkoping a contant in hotel De Toekomst te De Koog, Texel op donderdag 19 februari 1959, aanvangende 14 uur Verkocht zullen worden 116 percelen hout bestaande uit loolhoutslieten, sitkaslieten denneslieten, brandhout Het hout ligt in de omgeving van het voetbalveld De Koog en in het zg. Botgras op de Westermient. Zaterdag 8 uur Zondagmiddag 4 uur brengen wij de opzienbarende film van Robert Aldrich met Jack Palance en Eddie Albert het commando van een lataard (Attack) Overtuigend en waarachtig Het conflict tussen een held en een lafaard De film, die de Amerikaanse legerautori- teiten trachtten te verbieden, omdat hij te eerlijk was. TOEGANG BOVEN 18 JAAR. Zondag en maandag 8 uur Een bewogen en dramatisch verhaal van een vrouw, die meegesleurd wordt door de gebeurtenissen. TOEGANG BOVEN 18 JAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2