Kou Sun balm In één nacht Uw handen gaaf en zacht DAM PO Dr. J. A. Stroink werkte in vele landen Handen en Lippen r uw DE SURINAAMSE AVOND IN EIERLAND Deze avond, die door de buurtcommis £>ies van Zuid- en Midden-Eierland was georganiseerd, werd een groot succes. Niet zozeer wat de kwantiteit van de bezoekers betreft, maar wel wat betreft de kwaliteit van het gebodene. Jammer, heel erg jammer, dat slechts de halve zaal van het „Restaurant Vliegveld Texel' gevuld was. Jammer, dat niet meer men sen deze avond hebben meegemaakt. Wij. die wel aanwezig waren, zullen nog lang terugdenken aan de plezierige avond die de spreker, tevens zanger van deze avond de heer E. J. Tjoe-Ny, ons bezorgde. Ook zijn we de „Stieusa" (Stichting Culturele Samenwerking) dankbaar, die door haar subsidie deze avond mogelijk maakte. Laten we U eerst vertellen, wie deze Edgar Tjoe-Ny is. Hij is een Creoolse Surinamer, 31 jaar oud, volgde hier Nederland de H.B.S., studeerde sociale geografie aan de Gemeentelijke Univer siteit te Amsterdam en zal binnenkort met zijn Nederlandse vrouw naar Suri name vertrekken, waar hij leraar aan de H.B.S. te Paramaribo zal worden. Eenvoudig en boeiend vertelde de heer Tjoe-Ny over de geschiedenis van Suri name, hoe dit gedeelte van Guyana, dat „Veelstromenland" betekent, tenslotte in Nederlandse handen kwam en nu nog met Nederland verbonden is. Verder besprak hij de gesteldheid van de bodem, de sa menstelling van de bevolking, de plannen die er zijn om dit gebied tot ontwikkeling te brengen, enz. Bodemgesteldheid De grond in Suriname is over het alge meen zeer vruchtbaar. Het land kan men naar de bodemgesteldheid in drie stuk ken verdelen. Van de kust af gerekend krijgt men eerst een brede kleistrook, op gebouwd uit slib der Surinaamse rivieren en Amazoneslib, dat aangevoerd is door de Zuidequatonale stroom De oude uit zand en schelpen bestaande schoorwallen vormen de z.g. schelpritsen in deze kust vlakte (ritsen van het Engelse ridges ruggen). Hierop ontstonden de nederzet tingen, o.a. Paramaribo. Op de kuststrook volgt een strook zandv begroeid met grassen en heesters, de z.g. zandsavannen, waarna het bergland met z'n tropische oerwouden begint. In het bergland ontspringen alle grote rivieren Marowijne, Suriname, Saramacca, Coppe- name, Corantijn. Waar deze rivieren het bergland verlaten ontstonden stroomver snellingen en watervallen. Men spreekt in dit verband van de „vallenlijn". Bevolking Het grote probleem in vroeger tijden was vooral de beschikbaarheid van ar beidskrachten. Het vochtige, tropische klimaat was voor de blanke bevolking ongeschikt om er zware lichamelijke ar beid te verrichten. Daardoor ontstond ook hier de slavenhandel. In 1863 werd de slavenhandel afgeschaft en begon men uit te zien naar andere arbeidskrachten, daar de meeste negerslaven naar de ste den trokken en niet op de plantages wil den blijven werken. Er kwamen veel con tractarbeiders uit Brits-Indië (de Hindo- stani) en later Javaanse immigranten. Verder nog wat Chinezen (kleinhande laars) en een aantal personen, afkomstig uit andere landen. De belangrijkste bevolkingsgroep wordt thans gevormd door de „Surinamers", die ook wel „Creolen" worden genoemd. Zij zijn de gekleurde afstammelingen van negers, blanken en vertegenwoordigers van het gele ras. De Creolen hebben zich het meest aangepast aan de Nederlandse cultuur. Vrijwel alle leden van deze groep kunnen Nederlands spreken. Door het onderwijs neemt ook bij de Hindo- stanen en Javanen de kennis van het Nederlands toe. Toch hebben de Creolen een eigen taal (Sranang Tongo Surinaamse Taal). Deze taal is een sterk verbasterd Engels, het z.g. Neger-Engels, waarin ook ele menten uit de Nederlandse taal en andere lalen voorkomen. De Indianen en Bosnegers vormen twee aparte samenlevingen in het binnenland en staan feitelijk buiten de Surinaamse maatschappij. De bosnegers zijn afstam melingen van de tijdens de slavernij weggelopen negers (de z.g. marrons weglopers). Zij hebben de vrijheid eigen zaken te regelen binnen de stam en heb ben eigen stamhoofden, eigen stam- of familie-organisaties, eigen zeden, ge woonten en godsdienst, die sterk verwant zijn aan die der Afrikaanse negers. Ontwikkelingsplannen Suriname is rijk aan delfstoffen, waar van bauxiet (de grondstof voor alumi nium) de belangrijkste is. Voor de ont ginning van de bauxietmijnen is veel ka pitaal nodig. Het grootste gedeelte van dit kapitaal wordt door de Verenigde Staten van Amerika geleverd, naar welk iand dan ook de grootste winst afvloeit. Suriname vaart er echter ook wel bij, daar de mijnen werkgelegenheid bieden aan duizenden mensen en de streek tot ontwikkeling brengen Thans is men be zig met het z.g. „Brokopondo-plan", dat cok de ontginning van de bauxietlagen beoogt. (Brokopondo is een plaats aan de Surinamerivier). Voor de opwekking van elektriciteit, die nodig is bij de ontgin ning van de bauxietlagen, gaat men een grote stuwdam bouwen aan een kunst matig stuwmeer. Dat stuwmeer zal onge veer de grootte van de provincie Utrecht Krijgen. Door de film, die de heer Tjoe-Nij meegebracht had, kregen we een indruk van het leven in de Surinaamse bevol kingscentra en vooral ook van de land bouw. Een groot gedeelte van de film was gewijd aan de landbouw in het Nickérie- district, waarin ook de polder Wagenin- gen ligt. Bijna al het werk werd machi naal gedaan. Men kon zich een goed beeld vormen van de moeilijkheden, waarmee men te kampen had bij de ontginning van het oerwoud. Moeilijkheden, die vooral veroorzaakt werden door de modder. De grond, de klei, is er verschrikkelijk vet en men zegt daarom wel, dat de klei „de zorg en de hoop" van Suriname is. Nog iets over de Westindische muziek Het gedeelte van de avond na de pauze was gewijd aan de muziek. De heer Tjoe-Nij vertelde over het ontstaan van de Westindische muziek en dat niet al- ieen, hij liet ons die muziek horen. Hij zong verschillende liederen, waarbij hij zichzelf op de gitaar begeleidde. Ook de vrouw van Tjoe-Nij liet zich niet onbe luigd en zong samen met haar man enige liederen. We hebben van dit alles genoten De Westindische muziek is ontstaan uit een samensmelting van Afrikaans ritme en Europese melodieën. Om dit ritme op te wekken gebruikt men diverse trom men, maraca's (ratels) en claves (twee kleine ronde stokjes). Zowel in Suriname als in de andere gebieden van West-Indië en Zuid-Amerika ontstond dus dezelfde soort muziek uit de twee componenten Afrika en Europa. Het hoeft verder geen betoog, dat de verschijningsvorm van de in wezen zelfde muziek in de diverse ianden anders was. Zo ontstond de Ca- lypse in de Engelse gebieden met als centrum het eiland Trinidad. De invloed van Europa is groter ge weest in de Spaanse gebieden. Het popu laire instrument is daar de guitaar. Er ontstonden de bolero, de rumba, e.a., allen in een langzame maat. Op Cuba ontstond niet lang geleden de „Mambo". De Mambo is een menging van Noord- Amerikaanse jazz en Zuid-Amerikaanse muziek. Duidelijk is in het ritme hiervan het stotende van de jazz te herkennen. Kenmerkend en typisch Afrikaans is, dat bij de orkestjes, die uit tot acht man bestaan, de zang een voorname rol speelt. Er is een zanger die voorzingt en alle overige leden van het orkest antwoorden het refrein. Met de Westindische muziek hebben we een voorbeeld, hoe door het samentreffen van verschillende culturen iets nieuws ontstaat. Hierbij moeten wij het dan laten. Graag hadden wij nog meer geschreven over alles wat er te leren en te genieten viel op de Suriname-avond in Eierland. Wij wensen de buurtcommissies aldaar nog veel succes en hopen, dat zij er in zullen slagen om nog meer van dergelijke „cul turele" avonden te organiseren. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 14 februari Den Burg, De Lindeboom, Feestavond MAB-club m.m.v. de muziekvereniging „De Havenkanters". Maandag 16 februari De Cocksdorp, café Nota, lezing met lichtbeelden door J. Hooijberg jr. over De Jordaan". Dinsdag 17 februari Den Burg, bijeenkomst Filmkring. Woensdag 18 februari Den Burg, R.K. Vrouwenbond afd. Gilde. Donderdag 19 februari Den Burg, „Oranjeboom", algemene ver adering V.V.V. Den Burg, „De Zwaan", KAV, demon- scratieavond door fa. Oosterman Den Burg, „Texel", 19.30 uur. Voorlicht, avond over machinaal melken en diep vriezen. Vrijdag 20 februari Den Burg, „Oranjeboom", Oud-Minister Hofstra spreekt voor P. v.d. A. Den Burg, Doopsgez. kerk, Dr. v.d. Zwaag spreekt over „Israël". Den Burg, „De Zwaan", jaarvergadering Kon. Texels Fanfarekorps. Zaterdag 21 februari Den Burg, Texel, lezing door G. K. C. van Tienhoven over Spanje met diaver toning voor 't Nut. De Cocksdorp, Jaarvergadering sportver. S.V.C. GIFTEN WITTE KRUIS Den Burg: Z. 2,50, W.-K. 2,50; v. A. 2,—, K. 2,50; S. 2,50; S. 2,50; D 2,50; V. Oudeschild: G. 2,50. De Koog: V. 2,50; Z. 1,25. Eierland: v. E. 2,50. De Cocksdorp- W. 2,50. 2,50; S.-E. 2,50; B. 2,50 HALVE EEUW Het woord „Muziekschool" is voor Texel geen onbekende klank, want pre cies vijftig jaar geleden en wel op vrij dag 22 januari 1909, kon men zich mel den als cursist voor een muziekschool. In de krant van die maand stond de vol gende advertentie: Muziekschool. Bij ge noegzame deelname bestaat bij onderge teekenden het plan tot het oprichten eener Muziekschool in hotel Texel alwaar onderwijs zal worden gegeven in de vol gende vakken, piano, orgel, viool, zang (klassikaal en cursuslessen) theorie, har monie. Ook genegen tot het geven van privaatlessen. Voor deze aangelegenhe den persoonlijk te spreken in hotel Texel op 22 janüari na 2 uur. Mej. A. Vos, Den Helder, S. Vlessing, Texel. Oosterend 29 januari 1909: Er worden van hier weer pogingen ge daan tot het verkrijgen van een haventje bij den molen van den polder Het Noor den. Zoowel voor Eierland als voor Oosterend en Omstreken zou een derge lijke ligplaats voor vracht- en visschers- schepen zeer gewenscht zijn, zoodat de zaak, die naar men zegt, geen al te hooge kosten zal medebrengen, zeker in ern stige overweging genomen zal worden. Oosterend, 5 februari 1909: De heer Joh. Koning Szn. is opnieuw .'oor den tijd van drie jaren op de zoo genaamde schuttingbesteding tot buurt- heer benoemd. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 15 februari op om 7.57 uur en gaat onder om 17.52 uur. Maan: 15 febr. E.K.; 23 febr. V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 14 febr. 11.49 en 15 febr. 0,10 en 12.19; 16 febr. 0.41 en 12.57; 17 febr. 1.32 en 14,02; 18 febr. 2.45 en 15.22; 19 febr. 4.11 en 16.45; 20 febr. 5.30 en 18.01; 21 febr 6.47 en 19.11. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL v^n 6 tot en met 12 februari 1959 Geboren: Ronald, zv. Arie M. Bakker en Martha B. Dros; Hendrik, zv. Taeke Jonker en Joekina M. Lap; Rudy, zv. Jacob J. Westdorp en Grietje Boon; Ja- coba Petronella ,dv. Jacob P Eelman en Jacoba E. Schoorl. Ondertrouwd: Henricus N. J. van Puijenbroek en Johanna E. Klein; Jan Ottens en Fokelientje Daalder. Getrouwd: Gerrit Schoenmaker en Alida A. G. Idema; Jacobus N. Reij en Afke A. Haarsma. Overleden: Maria de Wijs, oud 79 jaar, Teunis Backer, oud 78 jaar, wednr. van M. Hemelrijk; Hendrik Tjonk, oud 75 jr. wednr. van M. Dweelaard; Johanna A. van Heelsbergen, oud 81 jaar, echtgen, van N. W. J. Schumaker; Trijntje Vos, oud 78 jaar, echtgen. van K. Tuinder; Cornelis Daalder, oud 79 jaar, wednr. van D. Boon. (fè) BOWNTStl N V Ma dl O» «U Heftdcr4eJ VERTROKKEN PERSONEN Gerrit T. v.d. Lingen, van De Cocks dorp 16 (en echtgen.) naar De Lier, Hoofdstr. 153; Johannes Damiaans (en echtgen.) van H 49 naar Beverwijk, Wijk aan Zee, noodwoning Verl. Voorstraat. Jitze van der Zwaag, van B 107, naar Dantumadeel, Roodkerk, A 11; Jan Koorn van Den Burg, Julianastraat 5 naar Alk maar, Geestersingel 39; Johanna H. Bon- tes, van Den Burg, Hollewal 17, naar Den Helder, Ligusterstraat 6; Wilhelm Bakker van H 8 naar Hoorn, Schoutenstraat INGEKOMEN PERSONEN Janna J. van Tatenhove, van Canada, naar K 58a; Hendrika M. Zijm, van Am sterdam, Watteaustr. 4 II naar Oudeschild 36; Adriaan Boonaerts (en echtgen.) van Uitgeest, Burg. van Lithstraat 9 naar Den Burg, Gravenstraat 24. WIELRIJDER SLIPTE De heer C. H. de Waal, Jan Dirksoord, Den Burg, kwam woensdagochtend op de Secretaris Jonkerstraat door de gladheid zo ernstig met zijn fiets te vallen, dat hij zich onder doktersbehandeling moest stellen. In het ziekenhuis te Den Helder werd geconstateerd, dat hij een pols had gebroken. en pijn weg* w r ij v e rf met CREDIET VOOR WIE DIT WAARD IS Ze zeggen daar bij het Algemeen Waar borgfonds voor de Middenstand niet „Wat bezit je?" maar „Wat bèn je?!" Een man of vrouw, die iets wenst te ondernemen moet het fonds de indruk geven van „Met die kunnen wij wel in zee gaan, die zal het wel klaren!" Dit was de conclusie, welke wij trok ken uit de causerie, welke drs. C. J. Wa- gemans heeft gehouden over de midden- tandscredietverlening door genoemd fonds. Een onderwerp, dat actueel blijft zolang er lust en kans tot ondernemen bestaan en daarom besloten de beide plaatselijke middenstandsverenigingen tot de organisatie van deze avond. De belangstelling ervoor viel echter tegen, want in totaal bestond het audito rium uit dertig personen, onder wie één dame. De oproep was vooral gericht tot .winkeliers en exploitanten van logies- en vakantiebedrijven" en deze catego rieën waren dan ook goed vertegenwoor digd. Spreker begon met de vleiende opmer king, dat hij op het eiland een groot aan tal zeer behoorlijk gekwalificeerde be drijven had waargenomen. „Maar mis schien kunnen niet allen zich dit veroor loven en daarom.zal het in 1954 gestichte fonds waarschijnlijk ook voor Texel zijn nut hebben. Het fonds is een sluitstuk van de bestaande credietvoorzieningen. Het kan worden ingeschakeld bij de stichting van nieuwe bedrijven (ook over dracht) of bij de uitbreiding van be staande bedrijven (de uitbreiding dient dan echter belangrijker te zijn dan het reeds bestaande bedrijf). Uiteraard dient de positie van het be drijf aan de hand der boeken duidelijk waarneembaar te zijn. Spreker wees erop, dat de midden standers inzake de credietverlening op een moeilijker vlak staat dan b.v. de con cerns, die gemakkelijk de benodigde be dragen kunnen aantrekken. De midden stander moet het van de z.g. 2de hands kapitaalmarkt hebben: i.e. de bank, die bij de credietverlening uiteraard de no dige voorzichtigheid in acht zal nemen. Gaat het om kleinere bedragen dan geldt het gezegde „Het is gemakkelijker een miljoen te lenen dan een ton". Hoe gro ter het bedrag, hoe meer interesse de be trokken bank aan de dag zal leggen, waar de administratie der transactie gelijk blijft. Drs. Wagemans besprak vervolgens de mogelijkheden, die de kleine onderne mers hebben in de nieuwe wijken, waar die ook de aandacht genieten van de zijde der groot-winkelbedrijven. Een te klein opgezette zaak zal het daar niet bolwer ken. Vroeger ging dat gemakkelijker. Tot de belangrijke wijzigingen behoren de veranderde verkoopmethode en de nieu we assortimentspolitiek, hetgeen tot gro tere financiële inspanningen leidt. Het doel van het fonds, alsmede van de andere fondsen ,is op het gebied van de financiën de middenstand in dezelfde positie te brengen als het grootwinkel bedrijf. Het algemeen waarborgfonds is door de vier middenstandsorganisaties gesticht. De credietverlening zelf besprekend, zei drs. Wagemans, dat de banken in het algemeen voor een nieuwbouw bedrijfs pand geen grotere hypotheek verstrekken dan plm. SO pet. Da banken hebban das- Regelmatig kunnen wij op het consul tatiebureau contact opnemen met dr J A. Stroink, die in Bergen woont, maar op gezette tijden naar het eiland over steekt. Dat is voor haar overigens maar een stapje, want ze heeft een groot deel van de wereld afgereisd, niet als toeriste, maar ook weer als „werkende vrouw". Hierover lazen we meer in Elseviers Weekblad. Werkende vrouwen benoorden het IJ. Vanuit haar flat drie-hoog in Bergen aan Zee heeft dr. J. A. Stroink een prach tig weids uitzicht op de zee, die nu wel grijs-grauw is, maar die daardoor niet minder fascineertAldus Elseviers Weekblad, dat vervolgt: Ze woont tijde lijk in deze gemeubileerde flat, tegen de zomer hoopt ze een ander onderkomen te hebben, dan wordt zo'n flat voor normaal gebruik namelijk onbetaalbaar. Bo vendien kun je aan zo'n kant-en-klaar- flat weinig persoonlijks geven. Jammer zal ze het wel vinden, het uitzicht te moeten missen, dat zo goed past bij haar levenspatroon: zwerven. Het begon al in 1927, toen ze als scheepsarts met de Maatschappij Neder land naar Indië ging. Ze was de tweede vrouwelijke arts, die dat deed. Haar eer ste reis was een z.g. pelgrimstocht; waren veertienhonderd pelgrims uit Djedda aan boord. Dr. Stroink was spe ciaal belast met de medische zorg voor de vrouwen en kinderen, maar de mannen betuigden haar soms hun eerbied door haar „toewan" te noemen Op de Indische jaren volgden vier jaar huisartspraktijk in Hilversum en in die tijd ontstond het verlangen zich te specia liseren tot vrouwenarts. Dat deed ze in Utrecht, waarna ze daar aangesteld werd als conservator aan de verloskundige kliniek, een functie die zowel weten schappelijk als praktisch gericht was Toen in 1948 het Rode Kruis een be roep deed op elke arts, die zich vrij kon maken voor Indonesië, meldde dr. Stroink zich en vertrok naar Batavia, waar ze een jaar aan de universiteitskliniek werkte. Na een paar jaar zwerven volg den weer een paar honkvaste jaren in Groningen, waar ze aan de universiteits kliniek eenzelfde functie kreeg als Utrecht. In 1954 kwam het vererende verzoek van de Wereld Gezondheids Organisatie om in Vietnam de zware taak op zich te nemen de preventieve geneeskunde voor moeder en kind te bevorderen. Enthou siast begon dr. Stroink aan dit nieuwe werk, de moeilijkste periode van haar hele loopbaan. Vietnam was door de bur geroorlog grotendeels verwoest, er was in de steden, waar de bevolking samenklon terde, geen plaats voor de stromen vluch telingen uit het communistische noorden. En dus ook niet voor dr. Stroink, die na veel zoeken een onderkomen vond in een :iekenhuiskamer van een klein berg- stadje. Een ziekenhuis, waar het zó pri mitief toeging ze moest van hetzelfde sanitair gebruik maken als de patiënten dat ze al gauw een fikse dysenterie- infectie te pakken had. Ze werd naar 'n ziekenhuis in Hongkong overgebracht om weer op krachten te komen. Ondertussen verrees er in Saigon een modern flatgebouw, waar ze na haar te rugkomst evenals een Engelse verpleeg ster en een Engelse dokter van de W.H.O. een flatje wist te bemachtigen. Met de Engelse verpleegster zorgde ze toen voor de inrichting van een pasgebouwd, heel modern kinderziekenhuis in Saigon. Aai gezien de verpleegstersopleiding er bui tengewoon slecht was, moest het eerste werk van dr. Stroink en haar Engelse medewerkster het organiseren van een verpleegsterscursus zijn. „Toen de W.H.O. mij na twee-en-een- half jaar vroeg of ik nog twee jaar wilde blijven, heb ik neen gezegd. Ik was te zeer ontmoedigd. Er is zoveel weerstand en zo goed als geen organisatie, waarop je terug kunt vallen". En zo is dr. Stroink dan weer in Nederland beland, waar ze op het ogenblik werkt als districtsarts van de Stichting voor Moederschapszorg en Kinderhygiëne in Noordholland. En ook daar is het weer pionieren, want tot nog toe waren er alleen districtskinder- artsen. Dr. Stroink is de eerste districts vrouwenarts. Ze zal dus vooral haar aan dacht wijden aan de moederschapszorg. tijds te zware klappen moeten incasseren. Zij argumenteren o.a met de stelling, dat de bouwprijzen thans zeer hoog zijn, ter wijl het de vraag is, wat diezelfde pan den over b.v. 30 jaar zullen doen. Hier ligt dus slechts één practische oplossing en wel door vergroting der hypotheken. Het Algemeen Waarborgfonds kan bij nieuwbouw hypotheek garanderen tot 85% der totale stichtingskosten (inclu sief de grond). Voorts kunnen inrichtings- credieten worden verstrekt. De voorwaar den zijn mild, maar nauw omlijnd: men dient aan de eisen inzake de vestigings wet te voldoen; het fonds houdt voorts ernstig rekening met de capaciteiten van de ondernemer. Tot nu toe werd plm. 40 pet. der aan vragen afgewezen. In 8 van de 10 ge vallen ligt dat aan de figuur van de on dernemer zelf, niét aan zijn financiële opzet. Verder dient het project natuurlijk zodanig te zijn, dat verwacht kan worden, dat de centen er weer uitkomen. Het in- richtingscrediet heeft een looptijd van max. 15 jaar, het hyp. crediet 30 jaar. Het fonds behandelt zo'n 1200 aanvragen per jaar en de practijk leert, dat haar besluit tot toekenning of afwijzing meest al wel juist is. Op deze avond werden diverse vragen beantwoord. Binnen enkele maanden kan de stichting van het horeca-waarborg- fonds tegemoet worden gezien. Spreker meende, dat de procedures (credietver lening) een gemiddelde tijdsduur van zes weken vergen. S.V. TEXEL Of het weer een zondag zonder voetbal gaat worden? Het lijkt er veel op. Maar het programma, dat vastgesteld is, luidt: 4e kl. KNVB: Schagen-Zwaag- dijk, BKC-Vios; Texel-JVC; VZV-Lim- men; Helder-De Zouaven. Afd. N.H.: Texel 2 vrij; jun.: Texel- JVC, 12.30 uur; adsp.Texel-Tex. Boys b, heden 4 uur. Luister naar de persberichten en houdt het kastje in de gaten. Als het mocht doorgaan, dan allemaal present èn met de volle 100 procent, dat zal nodig zijn. VRIJSTELLING VAN DE DIENSTPLICHT De burgemeester van de gemeente Texel brengt ter openbare kennis, dat omtrent de hieronder genoemde inge schrevenen voor de dienstplicht van deze gemeente, op hun aanvraag om vrijstel ling van de dienstplicht, de achter ieders naam vermelde uitspraak is gedaan. Cornelis G. Boot, lichting 1959. Aanvraag om vrijstelling wegens aan wezigheid van een bijzonder geval door de minister van oorlog, bij beschikking van 27 januari 1959, nr. 39.10.24.038, afgewezen. Jan Bakker, lichting 1959. Aanvraag om vrijstelling wegens per soonlijke onmisbaarheid, door de minister van oorlog, bij beschikking van 27 janu ari 1959, nr. 39.07.03.041, afgewezen. Jan Uitgeest, lichting 1938. Aanvraag om vrijstelling wegens per soonlijke onmisbaarheid, door de minister van oorlog, bij beschikking van 28 janu ari 1959, nr. 38.02.19.392, afgewezen. Johan P. Dros, lichting 1938. Aanvraag om vrijstelling wegens per soonlijke onmisbaarheid door de minister van oorlog, bij beschikking van 4 februari 1959, nr. 38.10.07.073, afgewezen. Tegen elke omtrent vrijstelling gedane uitspraak kan iedere belanghebbende uiterlijk de tiende dag na de dag, waarop de uitspraak ter algemene kennis is ge bracht, in beroep komen. Indien de inge schrevene, wie de uitspraak geldt buiten Nederland verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met overschrijding van de termijn van tien dagen genoegen worden genomen. Zo lang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uit spraak na het verloop van de termijn van tien dagen als onherroepelijk beschouwd. Het verzoekschrift, dat met redenen omkleed moet zijn, wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar de persoon, wie de uitspraak geldt, voor de dienstplicht ingeschreven is. De bur gemeester zendt het verzoekschrift aan de Koningin door. Nadat de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, is gehoord, wordt door de Kroon op het beroep be slist bij een met redenen omkleed besluit. Texel, 4 februari 1959. De burgemeester voornoemd, C. DE KONING FILMNIEUWS: „ATTACK" Toen het scenario van de film „Attack" gereed was, kreeg producer-regisseur Ro bert Aldrich moeilijkheden: de legerauto- riteiten weigerden iedere medewerking, zodat hij op de meest wonderlijke manier aan geweren, uniformen en ander leger- materiaal moest komen. De tanks, die men in de film rond ziet rijden het zijn er overigens maar twee werden door Robert Aldrich voor de helft gekocht en de helft geleend. Na de première begonnen de moeilijk heden eerst recht. Een aanvankelijk ver bod trof de film in een aantal staten van Amerika en de Amerikaanse ambassa drice maakte bezwaar tegen het vertonen in het Venetiaans festival. De film werd toch vertoond en verkreeg een extra prijs van de Italiaanse critici. Waarom maakten de legerautoriteiten, die in zoveel andere gevallen met film mensen samenwerkten bij het produceren van oorlogsfilms, ditmaal bezwaar. Om dat de held van dit verhaal een lafaard is en niet alleen een lafaard, maar boven dien nog als kapitein-commandant van 'n compagnie. Hij werd aangesteld en ge handhaafd door een luitenant-kolonel, die bij zijn politieke carrière,, die hij zich voorstelt na de oorlog te starten, de vader van de lafaard nodig zal hebben. Robert Aldrich is een man, die in Hollywood steeds meer de aandacht op zich vestigt door zijn werk, dat veelal af wijkt van het clichématige en een grote frisheid van aanpak vertoont. DE SCHULD VAN EEN MOEDER Een tragisch verhaal over een jonge vrouw die door de schuld van een an der haar verloving verbreekt. Ongehuwd moeder geworden wil zij ten einde raad haar kind van het leven beroven. Hiertoe kan zij echter toch niet komen en zij legt het te vondeling. Bij haar omzwervingen in de wereld wordt haar geen enkel leed en geen enkele schande bespaard. Later keert zij door omstandigheden terug in het dorp. Ze komt daar in huis bij de man die haar vroeger verleid heeft. Daar ontmoet ze een jong meisje, dat betrek kingen had aangeknoopt met een reders- zoon. Deze maakt Alma op onbeholpen wijze het hof en door jalouzie geplaagd besluit het jonge meisje Mara om weg te lopen. Aan het slot blijkt dan dat Mara het dochtertje van Alma is. De gebeurte nissen spitsen zich toe en tenslotte komt Alma om het leven en blijft Mara achter in de armen van Enzo, de rederszoon. Een uitstekende Italiaanse speelfilm, die niet zal nalaten een diepe indruk te maken. Nederlands nieuws O.a. Zes jaar na de Stormvloed, terug blik op de rampdagen van 1953; de stand van zaken bij de Delta-werken; Grote gebeurtenissen werpen hun scha duw vooruit, de voorbereidingen voor Carnaval 1959; Prinses Beatrix 21 jaar. Wereldnieuws O.a.: Om de Cubaanse tribunalen; Vluchtelingenverzorging in Hong-Kong; Bij de dood van Cecil B. de Mille; Met de rallyrijders naar Monte Carlo. Kam pioenschappen seheonspringen in Keulen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4