Cjrocn '2wartsjexels in het hart-, H D 95, schipper A. Tot, raakte aan de grond Setter-Set De V.V.V. Texel in 1958 Haring'' maar 120 mijl van Breskens 7. 6 WOINSDAO 18 FBBRUARI 10SI TEXELSE 73» JAARGANG No. 7328 COURANT Uitgave N.V. v.h. Lcmgeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: B'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm ;v,- SawB»*»» mmmm m&m De familie Tot heeft nogal eens met tegenspoed te kampen: vier jaar geleden strandde hun schip de HD 28 in de buurt van De Cocksdorp. De volgende dag werd bijgaande foto gemaakt. De Helder se visser sfamilie Tot heeft nogal eens met teqenspoed te kampen. In november 1954 sloeg hun schipde H 28, lek op twee kilometer uit de kust bij De Cocksdorp; een vlet, gestationeerd te De Cocksdorp, haalde de drie opvaren den van boord. De foto, die U hierbij aantreft, werd een daq na de strandinq gemaakt. Schipper Tot had het vaartuig nog zo dicht mogelijk onder de wal we ten te sturen. Dat liep dus goed af, al thans voor de opvarenden, want de schade aan het scheepje was uiteraard zeer groot. Vrijdagmiddag, even na half één, sloeg bet noodlot wederom toe: schipper Tot, met garnalen op weg van de Waddenzee naar Den Helder, raakte op anderhalve kilometer ten zuiden van de vuurtoren van Eierland aan de grond. Het schip, de H 95, bevond zich weliswaar nog vijfhon derd meter van het strand, maar door de mist en de abnormaal lage waterstand was zelfs schipper Tot, die deze stromen toch kent als de inhoud van zijn broek zak, volkomen misleid. Hij was voorne mens geweest om een weg te banen door de wir-war van geulen, maar onder deze omstandigheden werd blijkbaar iets te veel van zijn terreinkennis gevergd. De zee was hetgeen bij mist uiter aard altijd het geval is niet ruw en onmiddellijk gevaar bestond er niet voor de drie leden tellende bemanning. Toch hesen ze terstond een „vlag" aan de ach termast (wat overigens niet helemaal vol gens de voorschriften is) en even later besloten ze de aandacht te versterken door het in brand steken van licht vlam- baar materiaal. Dit stakelen werd opge merkt door de dienstdoende lichtwachter van de Eierlandse vuurtoren. De Texelse kustwacht nam meteen de nodige maat regelen. Doordat de vrij dichte mist het vaartuig in een grijze waas hulde, kon men vanaf de vuurtoren niet met zeker heid vaststellen, welk soort schip in de gevaarlijke zóne beland was en daarom begaf men zich strandwaarts. Men kon ver de zee inlopen en hel schip dus een flink stuk naderen en doordat er prac- lisch geen wind stond kon men door roe pen contact leggen. Schipper Tot ver telde van de moeilijkheden en verzocht cm assistentie van een reddingboot. De K.N.Z.H.R.M. gaf de motorredding boot „Prins Hendrik" uit Den Helder opdracht naar de HD 95 uit te varen. Om kwart over zeven verliet deze redding boot Nieuwediep. Ook de reddingsvlet „Christiaan Huygens", die weinig diep gang heeft vertrok naar de plaats van de stranding. De poging het vissersscheepje vlot te trekken, slaagde wonderwel en om tien uur dobberde de HD 95 weer op de gol ven. dat zijn pas nylons ALGEMENE VERGADERING BEDRIJFSVERENIGING In de eerste aankondiging van deze avond werd abusievelijk vermeld, dat deze vergadering zou worden gehouden op donderdag 25 februari a.s. De aan dachtige lezer zal mogelijk al wel be grepen hebben, dat dit donderdag 26 februari moet zijn. Verder kan nog worden vermeld, dat de heer Ir. Verschuijl niet uitsluitend over de veehouderij in Rusland zal spre ken, maar dat zijn inleiding betrekking zal hebben op de landbouw in het alge meen in genoemd land. Binnenkort zullen nadere mededelingen omtrent deze vergadering worden ge daan. AFSCHEID VAN DE ZILVEREN RIJKSDAALDER Vandaag eindigt de termijn, waarin U Uw zilveren rijksdaalders aan het loket an Uw postkantoor kunt inwisselen. Kijkt U dus vandaag alle oude kousen nog even na? Morgen nemen de postkantoren de munten nl. niet meer in ontvangst. Schipper Tot verklaarde, dat hij na de stranding nog alles geprobeerd had om weer op eigen kracht vlot te komen, maar op een gegeven moment was de keerkop- peling onklaar geraakt. Hoe laag het water wel was, bleek uit bet feit, dat de heer Postma, hoofd kust wacht Eierland, omstreeks vijf uur in staat was naar het scheepje te waden, terwijl dit, zoals gemeld, toch ca. 500 meter van het strand was vastgelopen! Eerst om half één in de nacht ze hadden het tij tegen bereikte de op sleeptouw genomen HD 95 de haven van Den Helder. TENTOONSTELLING IN DE BEATRIXSCHOOL De leerlingen van de Beatrixschool, Molenstraat, Den Burg, hebben een grote verscheidenheid aan werkstukjes ver vaardigd. Daartoe hebben zij allerlei ma teriaal aangewend: pitriet, klei, zacht- board, hout, karton, raffia, touw e.d., dat betreft dan het „mannenwerk". De meis jes hebben hun eigen afdeling handwer ken. Al met al een hoeveelheid werk stukjes, die aanleiding gaven tot een ten toonstelling en deze wordt dan ook ge houden: vrijdagmiddag kunt U het werk van 4 tot 5 uur bekijken en 's avonds is de tentoonstelling geopend van half acht tot half negen. Daags tevoren wordt een ouderavond gehouden, waarbij tevens een kijkje op het „tentoonstellingsterrein" zal worden genomen. Het is voor de eer ste maal, dat de Beatrixschool officieel naar buiten optreedt en wel zodanig, dat U beslist eens moet komen zien wat de jongelui ervan gemaakt hebben. DORPSCOMMISSIE DEN BURG Door de onderstaande groepen en ver enigingen zijn de navolgende candidaten gesteld, resp. voor de functie van afge vaardigde en plaatsvervangend afgevaar digde in het bestuur van een te vormen dorpscommissie voor Den Burg. De gezamenlijke ontwikkelings- en ontspanningsverenigingen stelden candi- daat: 1. mevr. W. Jouwersma-Koetzier t Nut); 2. de heer T. v.d Heerik (film kring); de gezamenlijke zang- en muziekver enigingen: 1. de heer P. J. Koorn (Kon. Texels Fanfarekorps); 2. mej. Sj. Ran (Ned. Herv. dameskoor); de gezamenlijke sportverenigingen: 1. de heer C. Drijver (ijsclub Den Burg); 2. ae heer L. W. van Sambeek (R.K. v.v. Texelse Boys); de gezamenlijke jeugdverenigingen: 1. Ge heer E. Kleinhuis (De Zwalkers); 2. de heer A. Breet (Ned. Herv. Jeugdraad), de gezamenlijke toneelverenigingen: 1. heer C. J. Witte (St. Jan); 2. de heer M. Mooijen (Het Masker); de gezamenlijke vrouwenverenigingen: 1. mevr. S. M. Keesom-Karsten (R.K. vrouwenafd. Gilde); 2. mevr. G. Eelman- Lap (Ned. Herv. zusterkring). Voorts werden candidaat gesteld door het bestuur van de bejaardensociëteit: 1. mevr. A. Peeters-Peeters; 2. mevr. J. Wassenaar-Wilmink. Van de gezamenlijke hobbyclubs werd geen candidaatstelling ontvangen. Evenmin werd een candidaatstelling ontvangen van de Ver. voor Volksfeesten en Texelse Folklore. Deze vergadering ter benoeming van bestuursleden zal worden gehouden op dinsdag 24 februari a.s., n.m. 8 uur, in het dorpshuis aan de Burgwal. Tijdens deze vergadering zal dan te vens nog één buitenkerkelijk vertegen woordiger in het bestuur van de dorps- commissie verkozen dienen te worden. „De sfeer waarin de besprekingen tot dusver werden gevoerd en de allerwege bestaande bereidheid om aan de formatie van een dorpscommisie voor Den Burg mede te werken, geeft ons het vertrou wen dat de formatie van de dorpscom missie voor Den Burg op de komende vergadering zal kunnen worden afge rond", aldus de commissie dorpswerk van de culturele raad. „VADER JOB" IN OOSTEREND Men verzoekt ons nog even de aandacht te vragen voor de opvoering van „Vader Job" door de toneelculb van Zuid-Eier- land a.s. zaterdag in de kerkekamer van de Hervormde gemeente te Oosterend. Het is een stuk, dat zeker Uw belang stelling verdient. "*.JÊ „DE WALDHOORN" Op dinsdag 24 februari wordt in de Waldhoorn een vergadering gehouden, waar tevens het definitieve bestuur ge kozen wordt, aanvang 8 uur. Er is een convocatie rondgestuurd met de agenda voor de vergadering. Z.D.H.-VERGADERING De Hoornder sportvereniging ZDH houdt vrijdagavond om 8 uur haar jaar vergadering in Loodsmans Welvaren. Het bestuur rekent op een grote opkomst. Dit is alleen voor de afdeling voetbal. Volgende week wordt er een vergadering gehouden voor de gymafdeling. GESLAAGD De heer G. C. Halsema deed te Rotter dam met gunstig gevolg examen voor het vakdiploma detailhandel grammofoon platen (klassieke muziek, lichte muziek enz.) ANDRE HIN VERTELT VERDER Wie verre reizen doet, kan veel ver tellen. Dit bleek ons donderdag j.l. in de Landbouwhuishoudschool, waar André Hin zijn reisverhaal voor de oud-leerlin gen van landbouw- en landbouwhuis houdschool vervolgde. In november bracht spreker ons met het eerste deel van zijn reisverhaal tot de poolcirkel. Nu werd de reis vervolgd en allereerst bracht spreker ons bij de Lappen met hun rendieren. Deze mensen houden de rendieren in kudden van 10001500 stuks Het ren diervlees is vooral in de steden zeer ge wild. De melkgift is maar bijzaak, hoewel de melk bijzonder vet is (n.l. 13%). Ook in de winter lopen deze dieren buiten. Ze worden dan op andere plaatsen geweid, waar ze het zgn. rendiermos, dat zeer voedzaam is, onder de sneeuw vandaan vreten. Vervolgens voerde spreker ons via Finland naar de Noordkaap. Het moet een uniek schouwspel zijn, om daar, mid den in de nacht, terwijl het licht is, de zon in de zee te zien zakken. Maar André heeft het ook niet gezien, want het was mistig. Langs de westkust van Noorwegen met zijn vele fjorden trok spreker weer zuidwaarts. In Zuid-Zweden werkte hij nog een dag of tien op een boerderij. De bedrijven zijn daar ook sterk gemechani seerd, mede door het grote arbeiders- tekort. Na deze werkperiode zat preker 3 maanden in Skandinavië. Een langer verblijf is voor buitenlanders, die er als toerist verblijven, niet toegestaan. Het vertrek naar Duitsland via Denemarken was dus min of meer gedwongen. Hier mee sloot spreker ook het tweede deel van zijn reisverhaal af. De bezoekers hebben weer met aan dacht geluisterd. Het blijkt, dat André Hin een goed verteller is. Bovendien ver toonde hij weer talrijke dia's. Als in een stripverhaal zijn we met hem meegereisd. We wachten met belangstelling op het derde deel. De V.V.V. „Texel", die morgenavond in „De Oranjeboom" haar algemene ver gadering houdt, verstrekte ons onder staand financieel overzicht over het boekjaar 1 november 1957 t.m. 31 oktober 1958. BALANS Activa: Onroerende goederen: Verkeersbureau De Koog 1, Tennisbaan 7.000, Totaal 7.001,—. Inventarissen: Inventaris bureau De Koog 1, Idem kantoor Den Burg 1, Richtingsaanwijzers 1,- Cliché's 1, Foto-archief 1, Totaal 5, Voorraden: Drukwerken 7.135,03 Ansichtkaarten 2.600,51 Spoorkaartjes 1.254,34 Kaartjes N.V. TESO 2.019,05 Propagandamateriaal 100, Medailles wandeltochten 110,- Totaal 13.218,93. Vorderingen: Lidmaatschapsgelden 196,60 Aanvraaglijsten 30, Totaal 226,60. Geldmiddelen 2.081,30 Vooruitbetaald 659,57 Totaal Bankcredieten Voorschot: N.V. TESO Reservefonds Waddenconfer. Aan derden af te dragen Nog te betalen aanlegkosten tennisbaan Nog te betalen andere kosten Kapitaal Totaal 23.192,40 8.418,51 4.500,— 100, 1.453,74 5.237,54 2.131,55 1.351,06 23.192,40 99 Het is een normaal verschijnsel als Texelse kotters de haven van Oudeschild binnenlopen, het is echter een bijzonder heid als daar een kotter binnenvaart tus sen november en maart, want dan plegen de Texelaars Bxeskens als thuishaven te kiezen. Ze oefenen in die periode name lijk de haringvangst uit en deze vissoort houdt zich vooral op in de wateren langs de Belgische en Franse kust. De cam pagne duurt doorgaans tot half maart. Dit weekend lagen echter al verscheidene Texelse kotters in Oudeschild. „De haring zit te ver weg, je moet onderhand van Boulogne uit opereren". Aanvankelijk kon men het dichter bij huis af, maar als men zo'n 120 mijl moet stomen om de eerste behoorlijke scholen haring te kunnen opsporen wordt het minder aantrekkelijk, temeer als men ook met kans van slagen de andere kant van de Noordzee kiest om de bekende visserij op tong en andere platvis te beoefenen. Hoe het komt, dat de haring nu zoveel zuidelijke rondzwermt? Nee, daar konden de vissers ons ook geen antwoord op geven en zij voegden eraan toe, dat zulks zelfs voor de insiders, de biologen, nog altijd een raadsel is. „Het wordt alle jaren minder met de haringvangst (wat de hoeveelheid vis aangaat, de prijzen zijn best), waarschijnlijk ten gevolge van een overbevissing". Vóór januari ging het nog beter dan in voorgaande jaren en door elkaar kan toch wel van een goed haringseizoen worden gesproken. Destijds is het wel gebeurd, dat men in twee trek ken zo'n 35 ton haring buit maakte, wat een vangst van 35 ton betekende. Zoiets nebben ze dit seizoen echter niet beleefd. Er is dit seizoen minder haring aange voerd, maar doordat de prijzen hoger lagen hebben de vissers toch goede zaken kunnen doen. Deze week oefenen nog vier Texelse koppels de haringvangst uit. Die willen het nog een weekje proberen De andere schepen gaan weer vanuit Oudeschild het ruime sop op: naar de visgronden ten westen van de Waddeneilanden. Tot dus verre bleek de tong in bescheiden mate voorhanden, anders was men wel eerder naar Texel teruggekeerd. RESULTATENREKENING Uitgaven: Salarissen en soc. lasten 22.663,94 Propagandakosten 2.846,52 Donaties en contributies 688,15 Kosten aan gebouwen en inventarissen 1.545,02 Afschrijving tennisbaan 3.479,35 Algemene kosten (o.a. kantoorhuur, kan toorbehoeften, porto, telefoon, admini stratie- en contrólekosten, reis- en ver blijfkosten, representatiekosten, verga- derkosten, verlichting en verwarming, verzekeringen, omzetbelasting 8.734,81 Rente en provisie 678,86 Waddenconferentie 200, Nadelige kasverschillen 35,77 Batig saldo 290,24 ƒ41.162,66 Ontvangsten: Lidmaatschappen ƒ22.561,60 Subsidies 7.339, Winst op drukwerken 4.669.39 Abonnementen aanvraaglijsten 556,25 Provisie (spoorkaartjes, bootkaartjes, Lissone Lindeman, Texelfilm, rondritten) 3.756,16 Batig saldo krant 560,87 Eatig saldo uitvoeringen 24,19 Diverse baten 195,20 Huuropbrengst tennisbaan 1.500, ƒ41.162,66 EXPLOITATIEREKENING „Voor Vrienden van Texel" Uitgaven: Druk- en redactiekosten 4.693,20 Porto 900, Bezettingslijsten 818,69 Adresbandjes 55,82 Cliché's en foto's 98,72 Batig saldo 560,87 Ontvangsten: Advertenties Abonnementen en losse nummers 127,30 743,50 383,80 7.127,30 AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 18 februari Den Burg, R.K. Vrouwenbond afd. Gilde. Donderdag 19 februari Den Burg, „Oranjeboom", algemene ver gadering V.V.V. Den Burg, „De Zwaan", KAV, demon- scratieavond door fa. Oosterman. Den Burg, „Texel", 19.30 uur. Voorlicht, avond over machinaal melken en diep vriezen. Vrijdag 20 februari Den Burg, „Oranjeboom", Oud-Minister Hofstra spreekt voor P. v.d. A. Den Burg, Doopsgez. kerk, Dr. v.d. Zwaag spreekt over „Israël". Den Burg, „De Zwaan", jaarvergadering Kon. Texels Fanfarekorps. Vóór januari ging het dus best met de haringvisserij en gedurende de eerste weken van januari had men ook niet te klagen. Vorige jaren moest men in de loop van het seizoen tot Duin kerken varen om een behoorlijke buit binnen te krijgen. Mocht de haring in de toekomst in zuidelijker gelegen wateren blijven vertoeven, dan zullen de Texelse vissers niet schromen ook zuidelijker te gaan: zij hebben hun bedrijven daar nu eenmaal voor ingericht. Een handicap is de afstand tot huis en haard, want dan ioont het niet meer de moeite om ieder weekend naar Texel te reizen. BEDRIJFSLEER BLOEMBOLLENBEDRIJF Voor de cursus Bedrijfsleer in een bloembollenbedrijf hebben zich 19 deel nemers opgegeven De cursus begint woensdag om half vier. Er komen in to taal vijt cursusmiddagen en wel van half vier tot half zes in de landbouwschool. Leider is de heer Onderwater, Bree- zand, verbonden aan de Landbouwvoor- lichtingsdienst te Hoorn REIS NAAR GRIEKENLAND De Koog. Het was maar een klein groepje belangstellenden, dat de heer Mantje, voorzitter der Oranje-vereniging, het welkom kon toeroepen. Was de dichte mist daar de oorzaak van? In ieder geval hebben de thuisblijvers veel gemist. De neer Hennephof, die zich als een aange naam causeur deed kennen, vertelde over zijn reis naar Griekenland. Griekenland, 4x zo groot als ons land. met 9 miljoen inwoners, is een rijk en tevens een arm land. Rijk aan natuur schoon. Prachtige bergmassieven, veel bloemen, veel olijf- en druivenbomen, een heerlijke temperatuur. Stel U voor 300 dagen per jaar zon (voor ons mistige landje een utopie). Wanneer op het platteland de oogst is afgelopen, kan men de mannen de hele dag op het marktplein vinden, waar ze gezellig zitten te praten, het werk wat er nog te doen is laten ze de vrouwen doen. De plattelandsbevolking is nog onont wikkeld. Het is te begrijpen dat ze dan arm zijn. Vrouwen zijn niet in tel, op sommige eilanden worden de meisjes nog uitgehuwelijkt. Wel zijn ze zeer vriende lijk en gastvrij. Over al deze zaken ver telde de heer Hennephof op een heel prettige wijze. Na de pauze vertoonde hij ons prach tige kleurendia's over Athene. Vooral de prachtige oude marmeren ruines van tempels plm. 500 voor onze jaartelling, lieten zien hoe oud de beschaving daar is en hoe rijk het toenmalige Grieken land. Athene, een prachtige stad, waar men naast de moderne boulevards, in de zijstraten nog sloppen en stegen vindt. Het was een zeer mooie, leerzame avond, waar we de heer Hennephof zeer dankbaar voor zijn. DE FOTOCLUB „DE KIEKENDIEF" Donderdag j.l. kwam de fotoclub weer bijeen. Voor de pauze werden de statu ten der nieuwe vereniging goedgekeurd. Daarin staat, dat de club voortaan ook een jeugdafdeling zal omvatten. Jeugd leden tot 18 jaar kunnen tegen een spe ciaal tarief van 50 cent per maand reeds lid zijn. Ze hebben dan gelijke rechten als de andere leden. Ook krijgen ze het cluborgaan, dat lx per maand verschijnt. Redactielid hiervan is de heer Conijn. De eerstvolgende avond, 26 februrai, wordt verzorgd door de heer J. Nauta (dia's en Harry de Graaf (film). Het be looft een goede propaganda-avond te worden. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Het bestuur hoopt, dat nieuwe ieden zich na afloop zullen aanmelden. De avond vindt plaats in het Dorpshuis, aanvang 8 uur. Na de pauze vond de uitslag van de fotowedstrijd plaats. Vier leden kwamen v oor promotie naar de hogere afdeling in aanmerking. Het waren de heren B. v.d. Berg, H. Boon, Th. v.d Snoek en Joke Nauta. De heren P. Vroone en W Conijn kregen een eervolle vermelding. TEXELSE MARKT Op de maandag gehouden markt wer den aangevoerd: 1 koe 700,30 nuch tere kalveren 5070; 40 biggen ƒ50 60; 1 schaap ƒ125 en 2 rammen ƒ100 150. SUCCES VOOR TEXELSE HOND Bambi, de 19 maanden oude Whippet van de heer J. Veldkamp, Burgwal, Den Burg, werd op de zondag te Utrecht ge houden Whippetclubwedstrijd, uitgaande van de Nederlandse Whippetclub tot kampioen uitgeroepen. Er dongen 36 honden naar deze titel mee.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1