Een nieuwe Texel-film in 1962 V.V.V. voerde besprekingen met Herman v. d. Horst Toeristenstroom sinds 1954 verdubbeld net meisje Ontwikkelen en afdrukken Slechthorenden Feestcommissie OOSTEREND algemene vergadering flinke jongen ledenvergadering sis. sUaI eK lock zo Held..* r'-'ïïï'H product De ieder seizoen in het VW-zomerprogranima draaiende Texel-film, de eerste rolprent, die de thans zo vermaarde cineast Herman van der Horst door een ca mera heeft laten lopen, heeft zo langzamerhand zijn geur en fleur verloren en daarom zien zij, die zich bezig houden met het toerisme op ons eiland, al enige tijd reikhalzend uit naar een nieuwe film. Hiertoe heeft men contact opgenomen met Van der Horst. De thans wereldberoemde Van der Horst, die buitengewone successen met zijn later vervaardigde films heeft geoogst en die nog steeds han den (en voeten) te kort komt om de hem verleende opdrachten te kunnen uitvoe ren, zal proberen een nieuwe Texel-film te maken. Texel heeft een bijzonder plaatsje in zijn hart en dat is geen wonder; want hier werd zijn eerste produkt geboren en hier ook heeft hij het materiaal in zo ruime mate voorhanden om een film te maken, waarin de vrije natuur de hoofdrol kan spelen! Daarom heeft hij gezegd „Akkoord, ik zal mijn best doen!" Dit maar dan in andere woorden heeft de voorzitter van de VW Texel, de heer J. C. Rab, ons op de donderdag in ,,De Oranjeboom" gehouden algemene ledenvergadering medegedeeld. Nu is de tweede grote vraag of Van der Horst er de tijd voor zal vinden. In ieder geval hoopt de VW Texel, dat de nieuwe film in 1962 vertoond kan worden. 1959 wordt best seizoen De heer Rab kon een vijftigtal leden welkom heten. Deze betrekkelijk geringe opkomst schreef spreker toe aan de lood zware mist, hetgeen velen van hen, die van ver moesten komen, weerhouden zal hebben deze vergadering te bezoeken. De voorzitter merkte op, dat Texel weer een goed seizoen had. De belang stelling voor het eiland blijft stijgen. En cok 1959 belooft een best jaar te worden, want het aantal aanvragen ligt al weer boven dat van het vorige jaar om deze tijd. Nadat de directeur, de heer J. C. Quint, de notulen van de op 17 maart 1958 ge houden vergadering (41 bezoekers) had voorgelezen, besprak hij de brief van de Gemeenschappelijke polders, die er op wezen, dat ondanks het verbod en het toezicht nog veel vuilnis op daarvoor niet bestemde plaatsen wordt gedeponeerd, o.a. langs de Mokweg en in de duintjes van het poldertje De Kuil, dus ook op plaatsen, die voor de toeristen juist zo aantrekkelijk zijn. Verzocht werd om de leden van de V.V.V. hiervan in kennis te stellen. Vervolgens maakte de voorzitter mel ding van het hierboven opgnomen con tact met Van der Horst. „Je schrikt van het bedrag, dat zo'n film tegenwoordig moet kosten, maar de cineast meende, dat het met de financiering ervan wel los zal lopen (Den Haag). Toeristenstroom verdubbeld Hierna bracht de directeur zijn jaar verslag uit. De cijfers toonden aan, dat de toeristenstroom sinds 1954 (316.000 over nachtingen) is verdubbeld: 1955: 412.000; 1956: 420.000 en 1957. 503.000. Deze enorme groei zal, naar de directeur meende, vooreerst nog wel niet onder broken worden. Ergens zal uiteraard een grens liggen: die zal bepaald worden door het maxi maal aantal logeergasten, dat onderge bracht kan worden èn door de mate waarin een verdergaande vakantiesprei ding verwezenlijkt kan worden. De opname-capaciteit Per 31 oktober j.l. bedroeg de opname capaciteit: (Resp. aantal en opnamecapaciteit) hotels en pensions 75 1520 (incl. dependances) gemeub. woningen en kamers 299 1675 zomer- en kampeerhuisjes 318 1760 kamphuizen, kampeerschuren en jeugdherbergen 32 1255 kinderkampen en -tehuizen 3 150 kampeer- en caravanterreinen 15 3540 Totaal 742 9890 Plus het (wisselende) aantal z.g. slaap adressen komen we tot een totaal van rond 10.000 logeergasten, dat tegelijker tijd op Texel vertoeven kan. Hoe belangrijk de toeristenstroom reeds geworden is illustreren onderstaande feiten: le. indien wij stellen, dat iedere inwoner van Texel gemiddeld 350 nachten hier doorbrengt, vertegenwoordigen 600.000 overnachtingen-door-gasten een aantal van 1700 extra inwoners boven de ruim 10.000 zielen, die in het bevolkingsregis ter staan ingeschreven; 2e. indien wij aannemen, dat door de gasten per overnachting gemiddeld 7, op het eiland besteed wordt een taxatie, die niet te hoog genoemd mag worden en als we daarenboven in aan merking nemen de bestedingen door dag bezoekers, dan betekent dit, dat door de vakantiegangers per seizoen ongeveer 4V* miljoen gulden op Texel gebracht wordt. Spoeling werd dunner De algemene bezetting was in het voorseizoen gemiddeld minder goed dan in 1957. Oorzaak: het aantal vakantie onderkomens, met name in de sector so ciaal toerisme (huisjes e.d.) is in 1958 re latief veel sterker toegenomen dan in het voorseizoen het aantal gasten. De spoe ling werd dus dunner. Het is niet on waarschijnlijk dat dit euvel, gezien de vrij sterke uitbreiding van accommodatie, welke voor de deur staat, zich in de na bije toekomst nog sterker zal doen ge voelen! Met het voorseizoen daarentegen zit het wel goed: 90 pet. der aanvragen toch is op die vakantieperiode gericht. Het naseizoen kreeg een uitstekende bezettting, vooral in De Koog en vooral dank zij de Duitse gasten. Hollanders gaan de grens over De algemene teruggang van het bezoek door eigen landgenoten zette zich helaas voort. Dit was ten dele te wijten aan de bestedingsbeperking, maar vooral aan de toenemende trek naar het buitenland: het toerisme wordt meer en meer internatio naal! Dit laatste manifesteert zich duide lijk in de sterke stijging van het aantal overnachtingen door buitenlanders. Ze zijn dan ook niet meer uit het seizoen weg ve denken. Intussen blijft het wachten op een veel forsere aanpak van het spreidingspro bleem. Maar er zijn nog andere problemen: handhaving van de rust in de avonduren in De Koog en Den Burg, een oplossing voor het tekort aan ontspanningsmoge lijkheden voor de gasten e.d. Begrip getoond Voor de noodzakelijke verhoging van het lidmaatschaps- en van het bedden- geld werd algemeen begrip getoond en de voortgezette actie onder de middenstands niet-logiesverstrekkende bedrijven bleef evenmin zonder resultaat. Het totaal aan ledenbijdragen steeg hierdoor van 18.500,— tot 22.500 Ook andere inkomsten vertoonden een stijging en ons totaal inkomstencijfer heeft de ƒ50.000, enige jaren lang ons streefbedrag thans vrijwel bereikt. Na de behandeling van de verlies- en winstrekening volgde vaststelling van de begroting 250,voor voorbereiding nieuwe Texel-film). Jubilarissen gehuldigd De voorzitter richtte zich vervolgens met een van grote waardering getuigende toespraak tot jubilaris A. Slegh, die 25 jaar lang de belangen van de VVV heeft gediend, van 1947 af als voorzitter van de afdeling Den Hoorn. Al die tijd is de jubilaris lid van het Hoofdbestuur ge weest. „De A.N.V.V. heeft Uw verdien- ten willen erkennen door U haar leg penning toe te kennen, een onderschei ding, die maar zeer spaarzamelijk wordt uitgereikt. Dit bewijst tevens de grote kwaliteiten waarover U beschikt. U heeft altijd onbevooroordeeld behandeld en wij beschouwden U min of meer als de bur gemeester van Den Hoorn! Nooit deden wij tevergeefs een beroep op U, die altijd voor de belangen van de V.V.V. op de bres stond. Ook de heer Drijver is deze bijzondere onderscheiding te beurt gevallen, jammer dus, dat deze jubilaris door ziekte ver hinderd is hier aanwezig te zijn". De heer Slegh dankte de voorzitter voor deze huldiging en onderstreepte te vens het vele werk, dat de heer Drijver voor de V.V.V. heeft verricht. Bestuursverkiezing De heer N H. van Schoonhoven werd bij de eerste stemming herkozen met 29 stemmen, de heer P. Eelman, no. 2 op deze voordracht, verkreeg 17 stemmen. Hierna volgde de verkiezing wegens het aftreden van de heer J. Zwan, eveneens herkiesbaar. Bij de eerste stemming ver kreeg de heer Zwan de meeste stemmen, nl. 20, de heer P. Eelman 18 en de heer A. Daalder (nr. 2 van deze voordracht) 10. De 2de viije stemming gaf deze uitslag: P. Eelman 26 stemmen, J. Zwan 17 en A. Daalder 6, zodat de heer Eelman gekozen was. De voorzitter feliciteerde de heer Eel man met diens benoeming, waar deze in het verleden bewezen heeft een goede kracht te zijn. Zich tot de heer Zwan richtend: „Dank voor alles wat U voor de VVV heeft gedaan, U heeft steeds op voorbeeldige wijze Uw taak vervuld, vooral te De Koog was U steeds zeer ac tief. Wij zijn U dan ook veel dank ver schuldigd". Tegen stichting sociaal toerisme? De heer Zwan dankte de voorzitter voor deze sympathieke woorden. Het feit, dat hij niet herkozen was, schreef hij toe aan zijn functie in het bestuur van de Stichting Sociaal Toerisme Texel. „Ik wist dat men zou proberen mij te wip pen". Deze opmerking ontlokte de heer Sijbr. Langeveld de vraag hoe de VVV tegen over de Stichting Sociaal Toerisme Texel staat. Antwoord: Deze stichting heeft haar eigen taak en de VW heeft dan ook geen op- of aanmerkingen. De stichting is lid van de V.V.V. Heeft U klachten? De heer Sijbr. Langeveld: „Ik geloof niet, dat die stichting in het be lang van de Texelse middenstand is. Voorzitter: Ik ben geen lid van het be stuur dezer stichting en dus geen insider. Bang voor spoken De heer Zwan: Ik zit in het bestuur van de stichting als afgevaardigde van de middenstand. Wanneer die mij ter ver antwoording roept, is dat toch wel vroeg genoeg. De geweldige uitbreiding van het aantal overnachtingen door kampeerders betekent in de eerste plaats een belang rijke bron voor de middenstand, maar jullie schijnen bang te zijn voor spoken". De heer P. Beemsterboer, secr. V.V.V. Texel, vindt de vraag van de heer Lan geveld maar vreemd. Het feit, dat de Stichting meer dan 100.000 overnachtin gen bereikte (Ve deel van het totaal op Texel) moet toch genoeg zeggen. De voorzitter onderstreepte de woorden van de heer Beemsterboer. De heer J. v.d. Kerkhof bracht het onderwerp vakantiespreiding ter sprake. Voorzitter: De A.N.V.V. heeft dit tot in der treure bij de regering aanhangig ge maakt, maar tot dusverre zonder tastbaar iesultaat. Wij zijn helaas niet bij machte dit te stimuleren. Ook de heer Van Schoonhoven be vreemdde het, dat de minister de ANW de zo zeer begeerde medewerking ont houdt. De directeur vermoedde, dat de omstandigheden binnen weinig jaren wel tot ingrijpen door de overheid zullen dwingen. Texel ontvangt 100 aanvragen per dag, waarvan 90 voor het hoogsei zoen. Voorzitter: Ik kan mij de gedachten- NOGMAALS EEN KOUDE DOUCHE Door een misverstand de knapen loerden op twee meisjes werden twee Oosterender dames onlangs drijfnat ge goten. De knapen hadden zich met een emmer verdekt opgesteld achter een muurtje aan de Kerkstraat aldaar. Nü kreeg dit duo zélf een (koude) douche, want de rechter veroordeelde hen resp. tot 20,en 15,boete. FEESTCOMMISSIE OOSTEREND Dinsdag zullen de Oosterenders de hoofden weer bij elkaar kunnen steken: het bestuur hoopt op flinke belangstel ling, opdat voor toekomstige festiviteiten spijkers met koppen kunnen worden ge slagen. Zie adv. MINISTER HOFSTRA OP TEXEL Gisteravond heeft oud-minister Hofstra in de uitstekend bezette „Oranjeboom" gesproken over het onderwerp „Wat staat er bij de komende verkiezingen op het sp >l?" Verslag volgt. BRANDPUTTEN GEDEMPT Als vroeger de rode haan een poging deed de huizen van Den Burg in rokende puinhopen te veranderen, kon men helaas geen brandweerauto laten uitrukken. Dan werd op een der strategisch gelegen punten van het dorp het deksel van een brandput geopend en emmertje voor em mertje belandde het bluswater op het vuur. Het zal niemand verwonderen, dat de rode haan in de meeste gevallen zege vierde. De hoeveelheid water, die zo'n brandput bevatte was wel voldoende, maar men kon het vocht niet vlug genoeg ter plaatse krijgen. Toen men de beschik king kreeg over (hand-)pompen, was men er echter nog niet, omdat die dingen ook nog verre van doelmatig waren. Eerst toen de motor was uitgevonden kon men een brand behoorlijk te lijf gaan. Zolang Den Burg nog niet de beschik king had over een waterleidingnet hield men de oude brandputten in ere. Bij de laatste grote branden in het dorp heeft men echter enkel gebruik gemaakt van de nortonpomp, staande op de Groene- plaats. Dat kwam toevallig zo uit, want anders had men de brandputdeksels nog wel weer eens opzij geschoven. Omdat de putten een egalisatie van de straten be moeilijken, heeft men onlangs besloten de nog aanwezige putten te dempen. Die lagen op de hoek Parkstraat-We verstraat en op de hoek Gravenstraat- Zwaanstraat. Ook ligt er een put voor de Vergulde Kikkert", maar die is enige tijd geleden zo goed afgesloten (en er is inmiddels een handpomp op geplaatst), dat deze put niet gedempt zal worden. Eigenlijk staan de pompen van de Stenenplaats en de Binnenburg ook op brandputten. HALVE EEUW GELEDEN Notaris Dikkers verkocht op 22 febru ari 1909 in café Den Burg „het aange naam gelegen boerenplaatsje „Abazstan- tia" vroeger genaamd „Anna's Hofstee", bestaande in Huis met erf, benevens ;chuur en land, gelegen in Everstekoog, groot 10 54.85 ha. Eigenaar was de heer Van der Velt, Amsterdam. Het werd ge kocht door de heer C. v.d. Werf Dzn. voor1.725, gang van de minister overigens wel voor- I stellen; niemand mag beknot worden in zijn keuze inzake het tijdstip waarop hij vakantie wenst te nemen. Mevr. Breet hoopte, dat de niet-^eden- profiteurs bezocht zullen worden, opdat I ook zij naar evenredigheid in de lasten zullen bijdragen. De heer M. Bakker bracht het onder werp Sociaal Toerisme nog weer ter I sprake. ,Het is wel eens goed, dat op deze vergadering daar eens over gespro ken wordt. De stichting van die naam vormt maar een heel klein onderdeel van het sociaal toerisme, want alles wat zich bezig houdt met toerisme buiten de ho tels en pensions om zijn vormen van so- ciaal toerisme. Wat de functie en de kan sen voor de middenstand aangaat: al die I andere bedrijven voorzien zich zoveel mogelijk zelf van de benodigde levens middelen etc. nodig voor keuken, kan tine enz. Sommigen menen, dat de stich ting zich dingen aanmatigt die niet de hare zijn Vanwaar die aantijging? Het is zonder meer een semi-gemeente-instel- ling, die over bepaalde rijksgrond kan be schikken. Zij heeft toch wel veel goeds al I verricht ten dienste van het bedrijfsleven op Texel. De eetgelegenheden worden voor een groot deel bevolkt door dege nen, die van het sociaal toerisme gebruik I maken. Geen kampwinkel Het grote spook, dat sommigen zien, I bestaat uit de angst, dat de stichting an dere bedrijven zal kortwieken en zij hun portie niet meer zullen krijgen van de overnachtingen. Maar dat zien zij dan helemaal verkeerd. De stichting wordt bestuurd door vertegenwoordigers uit alle sectoren, zodat daarin geen dingen kunnen gebeuren, die de nekslag zouden kunnen betekenen voor de middenstand. Onlangs kwam een aanvrage binnen van een patates-fritesbedrijf voor een stand plaats op het terrein van de stichting, I maar deze werd prompt afgewezen. Er loeft ook geen kampwinkel te komen en ik kan U verzekeren, dat die er ook nooit komen zal. Er komt misschien een ge schikte ruimte, waarin de kampeerders I zich bij aanhoudend slecht weer zullen kunnen bewegen. Het zou een grote te kortkoming van het bestuur zijn als het daarin niet voorzag. De heer Langeveld: „Maar aan Den I Hoorn heeft men de middenstand wèl dwars gezeten". De heer Bakker: Ook aan Den Hoorn is niets onrechtmatigs ge- beurd. De voorzitter dankte de heer Bakker I voor zijn gegeven definitie, „die ophelde rend heeft gewerkt". Wanneer de stich- ting er voor zorgt, dat het algemeen be lang wordt gediend want dat is pri- I mair dan geloof ik, aldus spreker, dat ze veel kan doen in de zin van de VW. Wij genieten zeer veel voordelen van de wijze waarop de stichting de zaak heeft gestimuleerd. Hierna volgde sluiting. VIERING JUBILEUM ZUSTERKRING Het zilveren jubileum van de Hervorm de Zusterkring van De Koog is bepaald op woensdagavond 25 februari a.s. 8 uur I in het dorpshuis. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 21 februari Den Burg, Texel, lezing door G. K. C. van Tienhoven over Spanje met diaver toning voor 't Nut. De Cocksdorp, Jaarvergadering sportver. S.V.C. Oosterend, Kerkekamer N.H. kerk, op voering toneelstuk „Vader Job". Maandag 23 februari Oosterend, o.l.s., Ontwikkelingsavond met films van de Shell. Dinsdag 24 februari Den Burg, Dorpshuis, vergadering ï.z. formatie dorpscommissie Den Burg. Den Burg, J. P. Thijsseschool, André Hin spreekt voor personeelsvereniging ge meente. Woensdag 25 februari Den Burg, Landbouwschool, dhr. M. Man- tje spreekt voor oudleerl. Landbouw- en Landbouwhuishoudschool. Donderdag 26 februari Den Burg, Landbouwhuishoudschool, Plattelandsvrouwen, dhr. A. Knol spreekt over „Uw tuin, uw trots". Den Burg „Casino", leerl. HBS voeren op 't stuk „Min en Magie" van Ph. Schroder Den Burg, „Texel", 10.30 uur v.m. Bij eenkomst Ver. v. bedrijfsvoorlichting. Spreker Ir. H. Verschuyl. Oudeschild, „Eigen Gebouw", Vrouwen dag Partij van de Arbeid. Eierland, Vliegveld, lezing over bestrij dingsmiddelen in de landbouw. Vrijdag 27 februari Den Burg „Casino", leerl. HBS voeren op 't stuk „Min en Magie" van Ph. Schroder Den Burg, „Texel", lezing Ir. Donker voor LTB en CAV. Zaterdag 28 februari Den Burg, „Oranjeboom", Het Masker voert op „De martelgang van Kromme Lindert". MACHINAAL MELKEN EN DIEPVRIEZEN Donderdag hebben, ondanks de dichte mist, wel 60 personen de voorlichtings avond, georganiseerd door Dros' Smede- iij, Eierland, bijgewoond. Z.D.H.-NIEUWS Morgen naar Dirkshorn; ons tweede speelt thuis tegen Zeemacht 3 om half twee. Vanmiddag komen de SVO-adspi- ranten op bezoek. OM HET BILJARTKAMPIOENSCHAP (resp. gespeeld, gewonnen, verloren, pun ten, beurten, hoogste serie, gemiddelde): E. Breeuwer H. Grootjen J. Dekker P. de Graaf P. de Haan H. Timmerman 3 J. Brouwer 1 P. Zegers 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2—2 3 1 600 400 400 400 263 356 3 225 77 43 7,79 52 37 7,69 59 31 6,95 65 35 6,15 49 63 5,37 85 23 4,19 23 34 3,74 96 11 2,74 PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 10 uur Ds. Waardenburg De Waal 19.30 uur Ds. Waardenburg Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Maandcollecte voor de kerkvoogdij Oudeschild 10 uur Eerw. heer Veldhuis Maandcollecte voor de kerkvoogdij GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. G. Warnink GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis Burgwal Den Burg 10.15 en 3 u. Ds. J. F. Wijnhoud van Den Helder. Bed. H. Avondmaal. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. Van der Zwaag De Koog 19.30 uur Ds. Van der Zwaag (laatste dienst van ds. Van der Zwaag in De Koog). Oosterend 10 uur Ds. Van Bilderbeek Oudeschild 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek Woensdag 25 februari Zusterkring te Oudeschild. TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Bloembollen, dahlia's, plan ten, rozen, heesters Vraagt gratis in kleuren geïllustreer de catalogus no. 211. Kweke rij P. Bakker N.V., Hillegom Ook geschenkpakketten bloembollen naar het buiten land. Agenten gevraagd voor het gehele land. Interessante bijverdienste. Te k. grotepart. board, sloop hout en diversen. Tegen con currerende prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn. Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur tel. 1369 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel' (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt Maandags van 10,3C tot 1 uur zitting In Hotel Texel. Emigratie, Passages naar Afrika, Aus tralië, Amerika, Canada, enz Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzekering. Vraag prijsop gave V.T.B., Den Burg, Tel.85 P. C. Kaan, Ruywgeg 10) Den Helder, voor emigratie verpakkingen naar alle delen der wereld. Zend' ons bericht en wij komen U thuis bezoeken.— Te k. aangeb. prima zwarte kruissnarige piano merk Fritz Kuhla, pracht klank. Uipkes, Koningstr 93A. Den Helder, telef. 2384 Mijn kapitale ram vlaamse reus wit, ter dekking beschikbaar, dekgeld 1,00 A. Mosk, Dorpsstr. 28, De Koog - Te k. i.g.st.z. wieg, kinderstoel en box. Gravenstraat 25 Te koop 16 beste jonge lamschapen Dros, Bargen Te koop 1 rookstoel, broeibak en kinder wagen voor achter de tiets Jonkerstraat 9 Te k. pracht mahonie dressoir lang 2 zeer geschikt voor hotel of restaurant. Uipkes, Koning straat 93A Den Helder, tel. 2384 Met grote blijdschap geven wij U kenris van de ge boorte van onze zoon Ruud bij het H. Doopsel ontving hij de namen Rudolf jacobus M. A E. Bakker-Boom C M Bakker Texel, i9 februari 1959 Gravenstr. 12, Den Burg De Here verblijdde ons op nieuw door de geboorte van ons dochtertje en zusje Grietje P v d. Brink- Poortinga J v. d Brink Dickie Oosterend. Julianastr. 12a Texel, 19 februari 1959 Met dank aan God en grote vreugde berichten wij de geboorte van onze doch ter en zusje dat bij het H Doopsel de namen ontving Jacoba Maria wij noemen haar Cobi D Buisman Slaman J. Buisman Njoesja Hanneke jan 18 februari 1959 J Gilbert Court Westgate Gardens, Durban, Z Afrika God zegende ons huwe lijk wederom met een dochter. Bij het H. doopsel ontving zij de namen Maria Johanna Wij noemen haar Marjon H M. A. Bakker-Kroon C M. Bakker Wim, Harry, Elly, Tineke Kogerweg B 184b Den Burg, Texel 20 februari 1959 Wij zijn gebakkisten kwijt: Elke gebakkist terugge bracht voor 25 februari geven wij een half pond koek naar keuze cadeau. Bakkerij de Gouden Aar Westslr. 29, Oosterend BIEDT ZICH AAN per 1 april voor dag en nacht Br. ond. no 1230 bur T.C. Mei blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje Ingrid die bij het H Doopsel de namen ontving INGRID THERESIA G J. Veeger Th. G Veeger-Witte Westermient, 19 febr 1959 Ons werd een zoon en broertje toevertrouwd Maarten C. Koorn N. Koorn-Kikkert Nancy Kogerstr. 112, Den Burg Texel, 17 februari 1959 Bert Heerschap en Elly Verstegen hebben het genoegen U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen hu welijk dat voltrokken zal worden op vrijdag 6 maart 1959 om 3 30 uur n.m. in het Gemeentehuis te Den Burg, Texel. De Waal 47 Beatrixlaan II, Den Burg Receptie op de trouwdag van 5 - 6.30 uur in Pension Lakeman, Den Burg. Toekomstig adres Westermient H 95 Met grote blijdschap geven wij U kennis van de ge boorte van onze zoon Hans bij het H. doopsel ontving hij de namen Johannes Maria Theodorus C Halsema-Maas E. J. Halsema Texel, 19 februari 1959 Gerrilsland B 170 Veel dank aan het bestuur en personeel van de ge meenschappelijke pol ders voor de cadeaux en de prettige samenwerking. H. Mast, De Koog ★★★★★★★★■A Foto Langeveld en De Rooij Den Burg Parkstraat Ook U kunt weer horen als ieder ander met een van de modernste gehoor- toestellen. Vraagt vrijblijvend demon stratie bij Bakker - Groeneplaats A.s dinsdagavond 8 uur in café Jn Dijt voor alle Oosterenders. Voor iedereen belangrijk, dus komt allen Het Bestuur GEVRAAGD: Maas' Groentehandel Maandagavond 23 februari 8 uur in de o.l. school Oosterend S.V. OOSTEREND VERKRVCBRDO BV BAKKERS IJZERHANDEL VOéer eet\

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2